15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12

64 187 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:37

15 đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần hữu cơ.EsteLipitCacbohidratAmin amino axitChất béoĐề số 1Câu 1:Phát biểu nào sau đây là sai? A. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit. B. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân. C. Tripeptit GlyAlaGly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. D. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α amino axit. Câu 2:Một este X có công thức phân tử là C5H8O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được hai sản phẩm hữu cơ đều khônglàm nhạt màu nước brom. Số đồng phân của este X thỏa mãn điều kiện là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 LỜI NĨI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Thầy viết sách nhằm giúp học trò ơn tập, củng cố kiến thức vận dụng thành thạo phương pháp tư sáng tạo, để làm tốt tập hóa hữu 12 từ đến nâng cao Cuốn sách gồm tập : - Tập : Chun đề : Este chất béo; Chun đề : Cacbohiđrat - Tập : Chun đề : Amin – Amino axit – Peptit; Chun đề : Polime vật liệu polime; Chun đề : Kiểm tra đánh giá kết học tập Ở chun đề – 4, chun đề có cấu trúc sau : - A Hệ thống câu hỏi củng cố kiến thức hướng dẫn giải - B Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn giải - C Phân dạng tập ví dụ minh họa - D Hệ thống tập vận dụng hướng dẫn giải Ở phần B, C, D, nội dung kiến thức xếp theo mức độ phát triển lực học sinh : Nhận biết, thơng hiểu, vận dụng vận dụng cao Cuốn sách giúp em phát huy tối đa lực thân biết cách sử dụng Đừng nóng vội tìm hiểu phần C D, tìm hiểu cách từ A đến D cảm nhận tiến Đối với học trò thi vào trường Đại học tốp đầu (Đại học Y, Dược; Bách Khoa, Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, ), em nên cố gắng hồn thành tập “*” tập dành điểm 9, 10, điều khơng dễ dàng chút Chúc em gặt hái nhiều thành cơng! Trong q trình biên soạn, làm việc nghiêm túc khoa học, sai sót điều khó tránh khỏi Thầy mong nhận phản hồi, góp ý học trò để kịp thời sửa chữa, bổ sung, làm cho sách ngày hồn thiện Ý kiến đóng góp em xin gửi địa : nguyenminhtuanchv@gmail.com https://www.facebook.com/nguyen.minhtuan.1650 Trân trọng cảm ơn ! Tác giả Thầy Nguyễn Minh Tuấn Trường THPT chun Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 CHUN ĐỀ : KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 (Thời gian : 90 phút) Câu 1: Phát biểu sau sai? A Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit B Tất peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân C Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 D Protein đơn giản tạo thành từ gốc α - amino axit Câu 2: Một este X có cơng thức phân tử C5H8O2, thuỷ phân mơi trường axit thu hai sản phẩm hữu khơng làm nhạt màu nước brom Số đồng phân este X thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 3: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, etyl acrylat Cho 22,4 gam X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, 22,4 gam X bị đốt cháy hồn tồn khí oxi thu 23,52 lít khí CO2 (đktc) Nếu cho 11,2 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Br2 1M làm màu ml dung dịch Br2? A 75 ml B 150 ml C 100 ml D 225 ml Câu 4: Dung dịch X chứa 0,01 mol C1H3NCH2COOH, 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH 0,05 mol HCOOC6H5 Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng để phản ứng xảy hồn tồn Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chắt rắn khan Giá trị m : A 8,615 gam B 14,515 gam C 12,535 gam D 13,775 gam Câu 5: Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat metyl axetat Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau cho tồn sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam Giá trị V là: A 17,36 lít B 19,60 lít C 19,04 lít D 15,12 lít Câu 6: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH  CH  CN B CH2  CH  CH3 C H2 N   CH   COOH D H2 N   CH2   NH2 Câu 7: Xà phòng hố hồn tồn 8,8 gam CH3COOC2H5 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 10,20 B 14,80 C 12,30 D 8,20 Câu 8: Cơng thức triolein : A (CH3[CH2]14COO)3C3H5 B (CH3[CH2]16COO)3C3H5 C (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 Câu 9: Muối mononatri amino axit sau dùng làm bột (mì chính)? A Lysin B Alanin C Axit glutamic D Axit amino axetic Câu 10: Ứng với cơng thức phân tử C2H7O2N (X) có chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl ? A B C D Câu 11: Đốt cháy hồn tồn amin no, đơn chức, mạch hở, thu CO2, H2O N2 Với T  khoảng sau ? A 0,5  T  B 0,4  T  C 0,5  T  n CO nH T nằm 2O D 0,4  T  Câu 12: Số đipeptit tạo nên từ glyxin axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH) là: A B C D Câu 13: Xét chất: (1) p-crezol, (2) glixerol, (3) axit axetic, (4) metyl fomat, (5) natri fomat, (6) amoni axetat, (7) anilin, (8) tristearoylglixerol (tristearin) (9) 1,2-đihiđroxibenzen Trong số chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối A B C D Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 14: Cho 75 gam tinh bột lên men thành ancol etylic Tồn lượng CO2 sinh hấp thụ hồn tồn vào dung dịch Ba(OH)2, thu 108,35 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 19,7 gam kết tủa Hiệu suất q trình lên men ancol etylic từ tinh bột là: A 59,4% B 100,0% C 70,2% D 81,0% Câu 15: Phát biểu sau sai ? A Số ngun tử hiđro phân tử este đơn đa chức ln số chẵn B Trong cơng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn C Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo axit béo glixerol D Nhiệt độ sơi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối Câu 16: Cho 0,5 mol hỗn hợp E chứa este đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu 64,8 gam Ag Mặt khác, đun nóng 37,92 gam hỗn hợp E với 320 ml dung dịch NaOH 2M cạn dung dịch sau phản ứng thu phần rắn Y 20,64 gam hỗn hợp chứa ancol no oxi chiếm 31,0% khối lượng Đốt cháy hết chất rắn Y thu Na2CO3; x mol CO2; y mol H2O Tỉ lệ x : y A 17 : B : C 14 : D : Câu 17: Trong phân tử  - amino axit sau có ngun tử C ? A glyxin B lysin C valin D alanin Câu 18: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ ancol Y với axit cacboxylic (phân tử có nhóm -COOH); đó, có hai axit no đồng đẳng axit khơng no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đơi C=C phân tử) Thủy phân hồn tồn 5,88 gam X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 5,88 gam X thu CO2 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este khơng no X A 29,25% B 38,76% C 40,82% D 34,01% Câu 19: Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 20: Chất X có cơng thức phân tử C8H15O4N Từ X, thực biến hóa sau : o t C8H15O4N + dd NaOH dư   Natri glutamat + CH4O + C2H6O Hãy cho biết, X có cơng thức cấu tạo ? A B C D Câu 21: X Y hai peptit tạo từ α-amino axit no, mạch hở, chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y dung dịch NaOH (vừa đủ) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Đốt cháy tồn lượng muối thu 0,2 mol Na2CO3 hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 tổng khối lượng CO2 H2O 65,6 gam Mặt khác đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần dùng a mol O2, thu CO2, H2O N2 Giá trị a gần với A 3,0 B 1,5 C 3,5 D 2,5 Câu 22: Có tripeptit (mạch hở) khác loại mà thuỷ phân hồn tồn thu amino axit: glyxin, alanin phenylalanin? A B C D Câu 23: Thủy phân hồn tồn 7,55 gam Gly-Ala-Val-Gly dung dịch chứa 0,02 mol NaOH đun nóng, thu dung dịch X Cho X tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 11,57 B 12,72 C 12,99 D 11,21 Câu 24: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, khơng tan nước tan nhiều dung mơi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo mơi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 25: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt chất hữu riêng biệt: axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin Thuốc thử Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 A NaOH B Q tím C HCl D CH3OH/HCl Câu 26: Trong hợp chất sau, hợp chất chất béo? A (C2H5COO)3C3H5 B (C2H3COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C6H5COO)3C3H5 Câu 27: Cho 34 gam hỗn hợp M gồm este đơn chức X, Y thuộc loại hợp chất thơm (tỉ khối M O2 ln 4,25 với tỉ lệ số mol este) tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp Z gồm muối khan Thành phần phần trăm khối lượng muối Z A 46,58% 53,42% B 35,6% 64,4% C 55,43% 44,57% D 56,67% 43,33% Câu 28: Hai hợp chất hữu mạch hở có cơng thức phân tử C2H8O3N2 C3H7O2N tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, cho hai amin đơn chức bậc tương ứng X, Y Nhận xét sau hai hợp chất hữu trên? A Chúng tác dụng với dung dịch brom B Lực bazơ X lớn Y C Chúng chất lưỡng tính D Chúng tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) Câu 29: Thủy phân hồn tồn lượng tristearin dung dịch NaOH (vừa đủ) thu mol glixerol A mol C17H35COONa B mol C17H35COONa D mol C17H33COONa C mol C17H33COONa Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hố sau : C3H4O2 + NaOH  X + Y X + H2SO4 lỗng  Z + T Biết Y Z có phản ứng tráng gương Hai chất Y, Z tương ứng : A HCHO, HCOOH B HCHO, CH3CHO C HCOONa, CH3CHO D CH3CHO, HCOOH Câu 31: Thủy phân hồn tồn 0,1 mol peptit X mạch hở dung dịch NaOH đun nóng thu (m + 22,2) gam muối natri α – amino axit (đều chứa nhóm – NH2 nhóm – COOH) Mặt khác, thủy phân hồn tồn 0,1 mol X dung dịch HCl dư, đun nóng thu (m + 30,9) gam muối X thuộc loại peptit sau ? A pentapeptit B heptapeptit C tetrapeptit D hexapeptit Câu 32: Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3 Đốt cháy hồn tồn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu 0,35 mol CO2 0,35 mol H2O Mặt khác, cho m gam M tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x% Giá trị x A 17,10 B 34,20 C 68,40 D 8,55 Câu 33: Dung dịch X gồm HCl H2SO4 có pH = Để trung hồ hồn tồn 0,59 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức, bậc (có số ngun tử C nhỏ 4) phải dùng lít dung dịch X Cơng thức amin : A CH3NH2 C4H9NH2 B C3H7NH2 C4H9NH2 C C2H5NH2 C4H4NH2 D CH3NH2 C4H9NH2 C2H5NH2 C4H4NH2 Câu 34: Amilozơ tạo thành từ gốc A β-fructozơ B α-glucozơ C β-glucozơ D α-fructozơ Câu 35: Một este có cơng thức phân tử C4H6O2, thuỷ phân mơi trường axit thu axetanđehit Cơng thức cấu tạo thu gọn este : A CH2=CH-COO-CH3 B HCOO-C(CH3)=CH2 C CH3COO-CH=CH2 D HCOO-CH=CH-CH3 Câu 36: Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X amino axit Y (MX > 4MY) trộn theo tỉ lệ mol : tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch G chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch G phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch T chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hồn tồn Kết luận sau đúng? A X có liên kết peptit B X có thành phần trăm khối lượng nitơ 20,29% C Y có thành phần phần trăm khối lượng nitơ 15,73% D X có liên kết peptit Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 37: Khi trùng ngưng 65,5 gam axit ε – aminocaproic thu m gam polime 7,2 gam nước Hiệu suất phản ứng trùng ngưng là: A 75% B 80% C 90% D 70% Câu 38: Khi bị ốm, sức, nhiều người bệnh thường truyền dịch đường để bổ sung nhanh lượng Chất dịch truyền có tác dụng A Glucozơ B Saccarozơ C Fructozơ D Mantozơ Câu 39: Cho sơ đồ chuyển đổi sau (E, Q, X, Y, Z hợp chất hữu cơ, mũi tên biểu thị phản ứng hố học) : Q X C2H5OH E CO2 Y Z Cơng thức E, Q, X, Y, Z phù hợp với sơ đồ : A C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COONa B (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5 C (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COONH4, CH3COOH D C12H22O11, C6H12O6, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COONa Câu 40: Chất X có đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, khơng làm màu nước brom Chất X A Xenlulozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Tinh bột Câu 41: Thủy phân hồn tồn lượng tristearin dung dịch NaOH (vừa đủ), thu mol glixerol A mol axit stearic B mol axit stearic C mol natri stearat D mol natri stearat Câu 42: Hòa tan m gam ancol etylic (D = 0,8 g/ml) vào 108 ml nước (D = g/ml) tạo thành dung dịch X Cho X tác dụng với Na dư, thu 85,12 lít (đktc) khí H2 Dung dịch X có độ ancol A 92o B 41o C 46o D 8o Câu 43: Tỉ lệ số người chết bệnh phổi hút thuốc gấp hàng chục lần số người khơng hút thuốc Chất gây nghiện gây ung thư có thuốc là: A cafein B moocphin C nicotin D aspirin Câu 44: Hiđro hố cao su Buna thu polime có chứa 11,765% hiđro khối lượng, trung bình phân tử H2 phản ứng với k mắt xích mạch cao su Giá trị k : A B C D Câu 45: Polime sau thành phần chứa ngun tố nitơ? A Nilon-6,6 B Polibutađien C Polietilen D Poli(vinyl clorua) Câu 46: Trong polime sau : (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren ; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (1), (2), (3) B (1), (3), (5) C (1), (3), (6) D (3), (4), (5) Câu 47: Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit ? A B C D Câu 48: Protein phản ứng với Cu(OH)2 / OH  tạo sản phẩm có màu đặc trưng A màu da cam B màu tím C màu xanh lam D màu vàng Câu 49: Este A hợp chất thơm có cơng thức C8H8O2 A có khả tráng bạc Khi đun nóng 16,32 gam A với 150 ml dung dịch NaOH 1M NaOH dư sau phản ứng Số cơng thức A thỏa mãn là: A B C D Câu 50: X tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y tripeptit Val-Gly-Val Đun nóng m gam hỗn hợp chứa X Y có tỉ lệ số mol X Y tương ứng : với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch T Cơ cạn cẩn thận dung dịch T thu 23,745 gam chất rắn khan Giá trị m A 17,025 B 68,1 C 19,455 D 78,4 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 02 (Thời gian : 90 phút) Câu 1: Thủy phân hợp chất sau (hợp chất X) thu loại amino axit ? H N - CH2 -CO- NH - CH-CO-NH - CH-CO-NH- CH - COOH | | CH2 COOH CH2 C6H5 A B C D Câu 2: Thủy phân este có cơng thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X : A etyl axetat B ancol metylic C axit fomic D ancol etylic Câu 3: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp X gồm: axit axetic, etyl axetat, metyl axetat cho tồn sản phẩm cháy vào bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư; bình (2) đựng Ba(OH)2 dư Kết thúc thí nghiệm thấy bình (1) tăng thêm m gam, bình (2) thu 10,835 gam kết tủa Giá trị m A 0,90 B 1,08 C 0,99 D 0,81 Câu 4: Cho gam chất hữu A có cơng thức CH4ON2 phản ứng hồn tồn với 450 ml dung dịch NaOH 1M, giải phóng khí NH3 Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m : A 19,9 B 15,9 C 21,9 D 26,3 Câu 5: Thuỷ phân hồn tồn glixerol trifomiat 200 gam dung dịch NaOH cạn dung dịch hỗn hợp sau phản ứng thu 28,4 gam chất rắn khan 9,2 gam ancol Xác định nồng độ phần trăm dung dịch NaOH? A 10% B 12% C 8% D 14% Câu 6: Tơ nitron (olon) sản phẩm trùng hợp monome sau đây? B CH  CH  CN A CH3 COO  CH  CH C CH  C(CH3 )  COOCH3 D CH  CH  CH  CH Câu 7: Cho 8,88 gam chất chứa nhân thơm X có cơng thức C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun nóng đến phản ứng hồn tồn, thu dung dịch B Cơ cạn B thu b gam chất rắn khan Giá trị b : A 15,76 B 17,2 C 16,08 D 14,64 Câu 8: Tripanmitin có cơng thức A (C17H33COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C3H5 Câu 9: Khi nấu canh cua thấy mảng “riêu cua” lên : A Sự đơng tụ protein nhiệt độ B Phản ứng thủy phân protein C Phản ứng màu protein D Sự đơng tụ lipit Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức X Y (có số mol nhau) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu 2,98 gam muối Kết luận sau khơng xác ? A Nồng độ dung dịch HCl 0,2M B Tên gọi amin đimetylamin etylamin C Cơng thức amin CH5N C2H7N D Số mol chất 0,02 mol Câu 11: Thủy phân hồn tồn 0,1 mol peptit Ala-Gly-Ala 400 ml dung dịch NaOH 1,0M Khối lượng chất rắn thu cạn dung dịch sau phản ứng : A 34,5 gam B 35,9 gam C 38,6 gam D 39,5 gam Câu 12: Thủy phân hồn tồn H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH thu loại αamino axit khác ? A B C D Câu 13: Phát biểu : A Phản ứng axit ancol có H2SO4 đặc phản ứng chiều B Phản ứng thủy phân este (tạo axit cacboxylic ancol) mơi trường axit phản ứng thuận nghịch C Khi thủy phân chất béo ln thu C2H4(OH)2 D Tất este phản ứng với dung dịch kiềm ln thu sản phẩm cuối muối ancol Câu 14: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal axit etanoic) cần 3,36 lít O2 (đktc) Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hồn tồn thu m gam kết tủa Giá trị m A 10,0 B 12,0 C 15,0 D 20,5 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 15: Cho chất sau: (1) CH3-CO-O-C2H5 (4) CH2=C(CH3)-O-CO-CH3 (2) CH2=CH-CO-O-CH3 (5) C6H5O-CO-CH3 (3) C6H5-CO-O-CH=CH2 (6) CH3-CO-O-CH2-C6H5 Hãy cho biết chất cho tác dụng với NaOH đun nóng khơng thu ancol ? A (3) (4) (5) B (1) (3) (4) (6) C (1) (2) (3) (4) D (3) (4) (5) (6) Câu 16: Đun m gam hỗn hợp chứa etyl isobutirat, axit 2-metylpropanoic, metyl butirat cần dùng 120 gam dung dịch NaOH 6% KOH 11,2% Cơ cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu a gam hỗn hợp chất Đốt cháy hồn tồn a gam hỗn hợp thu 114,84 gam nước Giá trị m là: A 43,12 gam B 44,24 gam C 42,56 gam D 41,72 gam Câu 17: Dãy gồm tất chất làm đổi màu quỳ tím ẩm ? A H2NCH2COOH; HCOOH; CH3NH2 B H2N[CH2]2NH2; HOOC[CH2]4COOH; C6H5OH C H2NCH2COOH; C6H5OH; C6H5NH2 D CH3NH2; (COOH)2; HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH Câu 18: X, Y, Z este đơn chức, mạch hở (trong Y Z khơng no chứa liên kết C = C có tồn đồng phân hình học) Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu hỗn hợp F chứa muối hỗn hợp gồm ancol thuộc dãy đồng đẳng Khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp F là: A 9,72 gam B 4,68 gam C 8,64 gam D 8,10 gam Câu 19: Este sau có cơng thức phân tử C H8 O ? A Propyl axetat B Phenyl axetat C Etyl axetat D Vinyl axetat Câu 20: Số amin chứa vòng benzen ứng với cơng thức phân tử C7H9N : A B C D Câu 21: Hỗn hợp M gồm peptit X peptit Y với tỷ lệ mol tương ứng : Tổng số liên kết peptit phân tử X Y Thủy phân hồn tồn m gam M thu 60 gam glyxin 53,4 gam alanin Giá trị m A 93,6 gam B 113,4 gam C 91 gam D 103,5 gam Câu 22: Thành phần phần trăm khối lượng nitơ hợp chất hữu CxHyN 23,73% Số đồng phân amin bậc thỏa mãn kiện : A B C D Câu 23: Hỗn hợp M gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Gly, Ala-Gly ngun tố oxi chiếm 21,3018% khối lượng Cho 0,16 mol hỗn hợp M tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu gam muối? A 93,36 B 83,28 C 86,16 D 90,48 Câu 24: Mệnh đề khơng : A CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối B CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 Câu 25: Cho dãy chất: H2NCH2COOH, HCOONH4, (CH3NH3)2CO3, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH, H2NCH2CONHCH(CH3)COOH Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH HCl A B C D Câu 26: Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch KOH, sau cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 thu chất hữu T Cho T tác dụng với dung dịch KOH lại thu chất Y Chất X là: A CH3COOCH=CH-CH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 27: Hỗn hợp X gồm este đơn chức (chứa C, H, O) Thủy phân hồn tồn 0,15 mol X cần 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu ancol Y 16,7 gam hỗn hợp hai muối Đốt cháy hồn tồn Y, sau hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, khối lượng bình tăng gam Hỗn hợp X A CH3COOC6H5 CH3COOCH3 B HCOOC6H4CH3 HCOOC2H5 C HCOOC6H4CH3 HCOOCH3 D HCOOC6H5 HCOOC2H5 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 28: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T o Nhiệt độ sơi ( C) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng độ 0,001M) 6,48 7,82 10,81 10,12 Nhận xét sau đúng? A Y C6H5OH B Z CH3NH2 C T C6H5NH2 D X NH3 Câu 29: Chất hữu X mạch hở có thành phần ngun tố C, H O có tỉ khối so với H2 49 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu chất hữu Y Z Chất Y tác dụng với NaOH (xúc tác CaO, to) thu hiđrocacbon E Cho E tác dụng với O2 (to, xt) thu chất Z Tỉ khối X so với Z có giá trị A 1,633 B 2,227 C 1,690 D 2,130 Câu 30: Este X có CTPT C5H8O2 tác dụng với NaOH tạo sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương Số chất X thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 31: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M, KOH 1,5M, thu dung dịch Y Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 40 ml B 150 ml C 250 ml D 100 ml Câu 32: Cho X, Y hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, chưa no (một nối đơi C=C; MX < MY); Z ancol có số ngun tử cacbon với X; T este ba chức tạo X, Y Z Chia 40,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T làm phần nhau: + Đốt cháy hồn tồn phần thu 0,5 mol CO2 0,53 mol nước + Phần cho tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 0,05 mol Br2 phản ứng + Phần cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M NaOH 3M cạn m gam rắn khan Giá trị m A 5,18 B 5,04 C 6,66 D 6,80 Câu 33: X α-amino axit no, chứa nhóm –COOH nhóm –NH2 Từ 3m gam X điều chế m1 gam đipeptit Y Từ m gam X điều chế m2 gam tripeptit Z Đốt cháy m1 gam Y thu 1,35 mol nước Đốt cháy m2 gam Z thu 0,425 mol H2O Giá trị m là: A 22,50 gam B 13,35 gam C 26,70 gam D 11,25 gam Câu 34: Chất thuộc loại cacbohiđrat : A poli(vinylclorua) B xenlulozơ C protein D glixerol Câu 35: Khi thuỷ phân CH2=CH-OOC-CH3 dung dịch NaOH thu sản phẩm là: A CH3OH CH2=CH-COONa B CH3-CH2OH HCOONa C CH3-CHO CH3-COONa D CH3-CH2OH CH3COONa Câu 36: Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) este Y (được tạo từ phản ứng este hóa axit cacboxylic no, đơn chức metanol) Đốt cháy hồn tồn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc) Mặt khác, thủy phân m gam E dung dịch NaOH vừa đủ thu 24,2 gam hỗn hợp muối (trong số mol muối natri Gly lớn hớn số mol muối natri Ala) Đốt cháy hồn tồn khối lượng muối cần 20 gam O2 thu H2O, Na2CO3, N2 18,7 gam CO2 Tỉ lệ số mol Gly : Ala X là: A : B : C : D : Câu 37: Q trình tổng hợp poli(metyl metacrylat) có hiệu suất phản ứng este hố trùng hợp 60% 80% Để tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) khối lượng axit ancol tương ứng cần dùng A 171 82kg B kg 40 kg C 175 kg 80 kg D 215 kg 80 kg Câu 38: Chất sau monosaccarit? A Saccarozơ B Xenlulozơ C Aminozơ D Glucozơ Câu 39: Cho chuyển hố sau : o o t , xt (1) X + H2O  Y t , Ni (2) Y + H2   Sobitol o t (3) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O   Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 o t , xt (4) Y   E +Z as, clorophin (5) Z + H2O    X +G X, Y Z : A xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic B tinh bột, glucozơ ancol etylic C tinh bột, glucozơ khí cacbonic D xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit Câu 40: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất màu A nâu đỏ B vàng C hồng D xanh tím Câu 41: Đun nóng este đơn chức có phân tử khối 100 với dung dịch NaOH, thu hợp chất có nhánh X ancol Y Cho Y qua CuO đốt nóng hấp thụ sản phẩm vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu dung dịch Z Thêm H2SO4 lỗng vào Z thu khí CO2 Tên gọi este A etyl metacrylat B metyl isobutyrat C etyl isobutyrat D metyl metacrylat Câu 42: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3, thu 2,16 gam Ag kết tủa Nồng độ mol/l dung dịch glucozơ dùng là: A 0,20M B 0,01M C 0,10M D 0,02M Câu 43: Để tách hỗn hợp lỏng benzen, phenol anilin ta dùng hóa chất (dụng cụ thiết bị coi có đủ) A HCl Na2CO3 B dd Br2 HCl C HCl NaOH D HCl Cu(OH)2 Câu 44: Một loại cao su Buna – S có chứa 10,28% hiđro khối lượng Tỉ lệ mắt xích butađien stiren cao su buna-S : A B C D Câu 45: Cho chất sau : (1) CH3CH(NH2)COOH (2) CH2=CH2 (4) HCHO C6H5OH (3) HOCH2COOH (5) HOCH2CH2OH p-C6H4(COOH)2 (6) H2N[CH2]6NH2 HOOC[CH2]4COOH Các trường hợp tham gia phản ứng trùng ngưng A (1), (3), (4), (5), (6) B (1), (6) C (1), (3), (5), (6) D (1), (2), (3), (4), (5), (6) Câu 46: Polime điều chế phản ứng trùng ngưng ? A polietilen B nilon-6,6 C poli(metyl metacrylat) D poli(vinylclorua) Câu 47: Phát biểu : A Tính axit phenol yếu ancol B Tính bazơ anilin mạnh amoniac C Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp D Cao su thiên nhiên sản phẩm trùng hợp isopren Câu 48: Hợp chất sau thuộc loại đipeptit A H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-NH-CH2COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH Câu 49: Xà phòng hóa hồn tồn 14,8 gam hỗn hợp etyl fomat metyl axetat (tỉ lệ mol : 1) dung dịch KOH lấy dư Sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 14,96 gam B 18,20 gam C 20,23 gam D 15,35 gam Câu 50: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu có cơng thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) Tỉ khối Z H2 13,75 Cơ cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan : A 16,5 gam B 14,3 gam C 8,9 gam D 15,7 gam Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 03 (Thời gian : 90 phút) Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Các amino axit thiên nhiên hầu hết β -amino axit B Axit glutamic thành phần bột C Ở nhiệt độ thường, amino axit chất lỏng D Amino axit thuộc loại hợp chất hữu tạp chức Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng: o t X + NaOH (dung dịch)  Y + Z o CaO, t Y + NaOH (rắn)   T + P 1500o C T  Q + H2 o (1) (2) (3) t , xt Q + H2O  (4) Z Trong sơ đồ trên, X Z A CH3COOCH=CH2 CH3CHO B HCOOCH=CH2 HCHO D CH3COOC2H5 CH3CHO C CH3COOCH=CH2 HCHO Câu 3: Đốt cháy hồn tồn m gam chất béo X (chứa triglixerit axit stearic, axit panmitic axit béo tự đó) Sau phản ứng thu 20,16 lít CO2 (đktc) 15,66 gam nước Xà phòng hóa m gam X (H = 90%) thu khối lượng glixerol là: A 2,484 gam B 2,760 gam C 1,242 gam D 1,380 gam Câu 4: Hỗn hợp X gồm hai chất: Y (C2H8N2O3) Z (C2H8N2O4) Trong đó, Y muối cua amin, Z muối axit đa chức Cho 29,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,4 mol khí m gam muối Giá trị m là: A 28,60 B 30,40 C 26,15 D 20,10 Câu 5: Thủy phân hồn tồn triglixerit X NaOH, thu 46 gam glixerol hỗn hợp gồm hai muối hai axit béo stearic oleic có tỉ lệ mol : Khối lượng muối thu : A 456 gam B 459 gam C 458 gam D 457 gam Câu 6: Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dùng để sản xuất cao su buna? A Penta-1,3-đien B Buta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D But-2-en Câu 7: Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu ancol etylic 19,2 gam chất rắn khan Cơng thức cấu tạo X A C2H5COOCH3 B C2H3COOC2H5 C C2H5COOC2H5 D CH3COOC2H5 Câu 8: Chất khơng phải chất béo A tristearin B triolein C axit axetic D tripanmitin Câu 9: Khi nói tetrapeptit X (Gly-Gly-Ala-Ala), kết luận sau khơng đúng? A X tham gia phản ứng biure tạo phức màu tím B X có chứa liên kết peptit C X có đầu N alanin đầu C glyxin D X tham gia phản ứng thủy phân Câu 10: Cho 2,6 gam hỗn hợp amin no, đơn chức, dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 4,425 gam hỗn hợp muối Cơng thức amin là: A C2H3NH2 C3H5NH2 B C2H5NH2 C3H7NH2 D CH3NH2 C2H5NH2 C C2H5NH2 (CH3)2NH2 Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm tripeptit Ala-Ala-Gly; Ala-Gly-Glu Gly-Val-Ala Thủy phân hồn tồn m gam X thu amino axit, có 4,875 gam glyxin 8,01 gam alanin Mặt khác, đem đốt cháy hồn tồn m gam X dẫn tồn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu sau phản ứng A 98,5 gam B 137,9 gam C 60,0 gam D 118,2 gam Câu 12: Chọn phát biểu sai ? A Các peptit tác dụng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm cho hợp chất có màu tím đặc trưng 10 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 44: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4  C2H2  C2H3Cl  PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích thiên nhiên hiệu suất q trình 50%) A 224,0 B 286,7 C 358,4 D 448,0 Câu 45: Dãy sau gồm polime dùng làm chất dẻo? A polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat) B nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit) C polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat) D poli stiren; nilon-6,6; polietilen Câu 46: Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ nitron B Tơ xenlulozơ axetat C Tơ visco D Tơ nilon-6,6 Câu 47: Polime có cơng thức cấu tạo thu gọn CH2 C CH3 CH CH2 CH2 CH Cl n tạo thành phản ứng đồng trùng hợp monome sau đây? A CH2=CHCl CH2=C(CH3)-CH=CH2 B CH2=CHCl , CH2=CH-CH3 CH2=CH2 D CH2=C(CH3)-CH=CH-CH2-CH2Cl C CH2=CH-CH3 CH2=CH-CH2=CHCl Câu 48: Amin sau thuộc loại amin bậc 1? A Trimetylamin B Phenylamin C Đimetylamin D Etylmetylamin Câu 49: Thủy phân hồn tồn 9,46 gam este X NaOH dư, thu 10,34 gam muối Mặt khác, 9,46 gam X làm màu vừa hết 88 gam dung dịch Br2 20% Biết phân tử X có chứa hai liên kết π Tên gọi X A vinyl propionat B metyl ađipat C metyl acrylat D vinyl axetat Câu 50: Cho 7,5 gam H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V A 50 B 200 C 100 D 150 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 13 (Thời gian : 90 phút) Câu 1: Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y Làm bay dung dịch Y 19,1 gam muối khan Số cơng thức cấu tạo ứng với cơng thức phân tử X A B C D Câu 2: Có đồng phân este, có chứa vòng benzen, có cơng thức phân tử C9H8O2 ? A B C D Câu 3: Đốt cháy hồn tồn 10 ml este X cần 45 ml O2 thu thể tích CO2 H2O có tỉ lệ tương ứng : Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy thể tích giảm 30 ml Biết thể tích đo điều kiện Cơng thức X là: A C8H6O4 B C4H6O2 C C4H6O4 D C4H8O2 Câu 4: Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp M gồm hai peptit X (CxHyOzN4) Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 0,28 mol muối glyxin 0,4 mol muối alanin Mặt khác, đốt cháy m gam M O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 63,312 gam Giá trị m gần với: A 32 B 18 C 34 D 28 Câu 5: Thủy phân axit béo X, thu glixerol ba axit béo axit stearic, axit panmitic axit oleic Đốt cháy hồn tồn a mol X thu V lít (đktc) CO2 m gam nước Biểu thức liên hệ a, V m V m V m V m V m     A 3a  B 3a  C a  D 4a  22,4 18 22,4 18 22,4 18 22,4 18 Câu 6: Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm ngun tố A C, H, N B C, H, N, O C C, H 50 D C, H, Cl Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 7: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacboxylic Y este Z (tất hợp chất no, đơn chức, mạch hở Y, Z có số ngun tử cacbon) cần dùng vừa đủ 12,32 lít O2, sinh 11,2 lít CO2 Các khí đo đktc Cơng thức Y A CH3CH2CH2COOH B CH3COOH C HCOOH D CH3CH2COOH Câu 8: Axit cacboxylic axit đơn chức A Axit oxalic B Axit oleic C Axit ađipic D Axit terephtalic Câu 9: Dãy gồm chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh : A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C anilin, amoniac, natri hiđroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat Câu 10: Hỗn hợp (X) gồm hai amin đơn chức Cho 1,52 gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl thu 2,98 gam muối Tổng số mol hai amin nồng độ mol/l dung dịch HCl : A 0,02 mol 0,1M B 0,04 mol 0,3M C 0,04 mol 0,2M D 0,06 mol 0,3M Câu 11: Khi thủy phân hồn tồn peptit X (M= 293) thu hỗn hợp amino axit glyxin, alanin phenyl alanin (C6H5CH2CH(NH2)COOH) Cho 5,86 gam peptit X tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 0,1M thu đuợc dung dịch Y Để tác dụng hết với chất dung dịch Y cần dung dịch chứa m gam NaOH Giá trị m A gam B 3,6 gam C 2,8 gam D gam Câu 12: Nhận định sau khơng ? A Dung dịch axit aminoetanoic tác dụng với dung dịch HCl B Trùng ngưng α-aminoaxit ta hợp chất chứa liên kết peptit C Dung dịch amino axit phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH có pH = D Hợp chất +NH3CxHyCOO– tác dụng với NaHSO4 Câu 13: Phát biểu sau sai ? A Dầu thực vật mỡ động vật chất béo B Dầu thực vật chất béo thành phần có nhiều gốc axit béo khơng no nên thể lỏng C Tristearin có CTPT C54H110O6 D Phản ứng xà phòng hóa chất béo phản ứng chiều, xảy chậm Câu 14: Cho 28,8 gam hỗn hợp X gồm propinal, glucozơ, fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 103,6 gam chất rắn Phần trăm khối lượng propinal X A 42,5% B 85,6% C 37,5% D 40,0% Câu 15: Số đồng phân axit este có cơng thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 16: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic Y este Z (Y, Z mạch thẳng) Đun nóng 0,275 mol X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M; thu hỗn hợp muối hỗn hợp ancol Đun nóng tồn hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc 140oC thu 7,5 gam hỗn hợp ete Lấy hỗn hợp muối nung với vơi tơi xút thu khí T nhất, khí làm màu vừa đủ dung dịch chứa 44 gam Br2 thu sản phẩm chứa 85,106% brom khối lượng Khối lượng Z X A 19,75 gam B 18,96 gam C 23,70 gam D 10,80 gam Câu 17: Anilin (C6H5NH2) tạo kết tủa trắng cho vào A dung dịch HCl B dung dịch NaCl C dung dịch NaOH D dung dịch nước brom Câu 18: X este no, đơn chức, Y axit cacboxylic đơn chức, khơng no chứa liên kết đơi C=C; Z este chức tạo etylen glicol axit Y (X, Y, Z, mạch hở, số mol Y số mol Z) Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu tổng khối lượng CO2 H2O 19,74 gam Mặt khác, a gam E làm màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2 Khối lượng X E là: A 7,6 B 8,6 C 6,6 D 6,8 Câu 19: Cho chất sau : CH3OH (1) ; CH3COOH (2) ; HCOOC2H5 (3) Thứ tự nhiệt độ sơi giảm dần A (1); (2); (3) B (2); (3); (1) C (2); (1); (3) D (3); (1); (2) Câu 20: Phát biểu A Axit axetic khơng phản ứng với Cu(OH)2 B Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất phức màu xanh đậm C Propan – 1,3 – điol hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh thẫm D Khi thuỷ phân đến protein đơn giản cho hỗn hợp -amino axit 51 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 21: Thủy phân hết m lượng pentapeptit X thu 32,88 gam Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 gam Ala-Gly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam alanin; lại Gly-Gly glyxin Tỉ lệ số mol Gly-Gly : Gly 10 : Tổng khối lượng Gly-Gly glyxin hỗn hợp sản phẩm A 28,8 gam B 29,7 gam C 13,95 gam D 27,9 gam Câu 22: Để phân biệt ba chất: CH3COOH, CH3CH2NH2 H2N-CH2-COOH cần dùng thuốc thử sau đây? A dung dịch HCl B dung dịch NaOH C dung dịch quỳ tím D dung dịch phenolphtalein Câu 23: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) chất Z (C2H7O2N) Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch M 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm khí (đều làm xanh quỳ tím tẩm nước cất) Cơ cạn tồn dung dịch M thu m gam muối khan Giá trị m A 14,7 B 12,5 C 10,6 D 11,8 Câu 24: Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở, có cơng thức phân tử C2H4O2 tác dụng với kim loại Na dung dịch NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3 Số phản ứng xảy : A B C D Câu 25: Đun nóng chất H2N–CH2–CONH–CH(CH3) –CONH–CH2–COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm : A H2N–CH2–COOH; H2N–CH2–CH2–COOH B H2N–CH2–COOH; H2N–CH(CH3) –COOH C H3 N   CH  COOHCl ; H N   CH  CH  COOHCl  D H3 N   CH  COOHCl  ; H N   CH(CH3 )  COOHCl  Câu 26: Chất sau tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:3? A C6H5OOCCH3 B CH3COOC2H5 C C2H4(OOCCH3)2 D CH3OOC-COOC6H5 Câu 27: Thủy phân hồn tồn chất béo X mơi trường axit, thu glixerol hỗn hợp hai axit béo Nếu đốt cháy hồn tồn a mol X thu 12,32 lít CO2 (đktc) 8,82 gam H2O Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 40 ml dung dịch Br2 1M Hai axit béo A axit stearit axit linoleic B axit panmitic axit linoleic C axit panmitic axit oleic D axit stearit axit oleic Câu 28: Hãy cho biết tượng sau mơ tả khơng ? A Cho dung dịch HCl vào anilin, ban đầu có tượng tách lớp sau đồng B Cho dung dịch NaOH vào dung dịch metyl amoniclorua thấy có kết tủa trắng C Nhúng quỳ tím vào dung dịch etyl amin, thấy quỳ tím chuyển màu xanh D Phản ứng khí metyl amin khí hiđro clorua làm xuất khói trắng Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu 1,96 gam muối 1,02 gam hỗn hợp anđehit no, đồng đẳng Cho lượng anđehit tác dụng hết với AgNO3/NH3, thu 4,32 gam Ag Cơng thức este X : A CH3COOCH=CHCH3 CH3COOCH=CHCH2CH3 B HCOOCH=CH2 HCOOCH=CHCH3 C HCOOCH=CHCH3 HCOOCH=CHCH2CH3 D CH3COOCH=CH2 CH3COOCH=CH–CH3 Câu 30: Hợp chất hữu mạch hở X có cơng thức phân tử C5H10O Chất X khơng phản ứng với Na, thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau: H  CH COOH X   Y   Este có mùi chuối chín H SO , đặc Ni, t o Tên X A 2,2 - đimetylpropanal B - metylbutanal C pentanal D - metylbutanal Câu 31: Amino axit X phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Cơng thức X A H2N-[CH2]4-COOH B H2N-[CH2]2-COOH C H2N-[CH2]3-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 32: Chất hữu X có cơng thức phân tử C4H6O4, khơng có khả tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hồn tồn lượng ancol Y, thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giá trị a m A 0,12 24,40 B 0,10 13,40 C 0,10 16,60 D 0,20 12,80 52 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 33: Cho 0,02 mol glyxin tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Để tác dụng hết với chất X cần vừa đủ V lít dung dịch NaOH 1M dung dịch Y Cơ cạn cẩn thận Y m gam chất rắn khan Giá trị V m A 0,32 23,45 B 0,02 19,05 C 0,32 19,05 D 0,32 19,49 Câu 34: Trong phát biểu sau, có phát biểu ? (1) Saccarozơ coi đoạn mạch tinh bột (2) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (3) Khi thủy phân hồn tồn saccarozơ, tinh bột xenlulozơ cho loại monosaccarit (4) Khi thủy phân hồn tồn tinh bột xenlulozơ thu glucozơ (5) fuctozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fuctozơ có nhóm –CHO A B C D Câu 35: Cho este X có cơng thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng thu muối Y có phân tử khối lớn phân tử khối X Tên gọi X : A metyl propionat B etyl axetat C isopropyl fomat D propyl fomat Câu 36: Cho a gam hỗn hợp X gồm α-amino axit no, hở chứa nhóm amino, nhóm cacboxyl tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20%, thu dung dịch Y Để tác dụng hết chất dung dịch Y cần 140 ml dung dịch KOH 3M Đốt cháy hồn tồn a gam hỗn hợp X, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam Biết tỷ lệ khối lượng phân tử chúng 1,56 Amino axit có phân tử khối lớn : A valin B tyrosin C Lysin D Alanin Câu 37: Polime X có hệ số trùng hợp 560 phân tử khối 35000 Cơng thức mắt xích X : A –CH2–CHCl– B –CH=CCl– C –CCl=CCl– D –CHCl–CHCl– Câu 38: Chất thuộc loại đường đisaccarit A saccarorơ B fructozơ C glucozơ D xenlulozơ Câu 39: Glucozơ fructozơ A thuộc loại đisaccarit B có phản ứng tráng bạc C có nhóm –CH=O phân tử D có cơng thức phân tử C6H10O5 Câu 40: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) fructozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit, đun với dung dịch H2SO4 lỗng sản phẩm thu có phản ứng tráng gương (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam đậm (d) Khi thủy phân hồn tồn hỗn hợp gồm xelulozơ saccarozơ mơi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu là: A B C D Câu 41: Cho chất X có cơng thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức phân tử C2H3O2Na Cơng thức X A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D HCOOC3H7 Câu 42: Để điều chế 45 gam axit lactic từ tinh bột qua đường lên men lactic, hiệu suất thuỷ phân tinh bột lên men lactic tương ứng 90% 80% Khối lượng tinh bột cần dùng : A 50 gam B 56,25 gam C 56 gam D 60 gam Câu 43: Sự mơ tả sau khơng tượng ? A Cho anilin vào nước brom thấy tạo kết tủa màu trắng B Nhỏ vài giọt anilin vào dung dịch HCl, thấy anilin tan C Cho propilen vào nước brom thấy nước brom bị màu thu dung dịch đồng suốt D Cho quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy dung dịch chuyển sang màu xanh Câu 44: Đồng trùng hợp đimetyl buta–1,3–đien với acrilonitrin (CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu loại polime Đốt cháy hồn tồn lượng polime này, thu hỗn hợp khí (CO2, H2O, N2) có 57,69% CO2 thể tích Tỉ lệ x : y tham gia trùng hợp ? 53 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 A x  y B x  y C x  y D x  y Câu 45: Trong polime sau có chất thành phần chất dẻo : thuỷ tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, nhựa phenolfomanđehit, PE ? A B C D Câu 46: Tơ nilon – 6,6 là: A Polieste axit ađipic etylen glicol B Hexaclo xiclohexan C Poliamit axit ađipic hexametylenđiamin D Poliamit ε - aminocaproic Câu 47: Cho sơ đồ sau : CH4  X  Y  Z  Cao su Buna Tên gọi X , Y , Z sơ đồ : A Anđehit axetic, etanol, buta-1,3-đien B Etilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien C Axetilen, etanol, buta-1,3-đien D Axetilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien Câu 48: Chất sau thuộc loại amin bậc hai? C CH3NH2 B C2H5NH2 A CH3NHCH3 D C6H5NH2 Câu 49: Xà phòng hố hồn tồn 0,1 mol este X (đơn chức, mạch hở) 100 gam dung dịch gồm NaOH 4% KOH 5,6% Cơ cạn dung dịch sau phản ứng, thu 13,8 gam chất rắn khan; ngưng tụ tồn phần bay tạo thành 95 gam chất lỏng Cơng thức X A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H5COOC2H5 D CH3COOC3H7 Câu 50: X có cơng thức phân tử C3H10N2O2 Cho 10,6 gam X phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng, thu 9,7 gam muối khan khí Y bậc làm xanh quỳ ẩm Cơng thức cấu tạo X : A NH2COONH2(CH3)2 B NH2COONH3CH2CH3 C NH2CH2CH2COONH4 D NH2CH2COONH3CH3 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 14 (Thời gian : 90 phút) Câu 1: Cho chất: phenylamoni clorua, alanin, lysin, glyxin, etylamin Số chất làm quỳ tím đổi màu A B C D Câu 2: X hợp chất hữu đơn chức Cho X tác dụng với NaOH thu Y Z Biết Z khơng tác dụng với Na có sơ đồ chuyển hóa sau:  O2  NaOH  NaOH Z   T  Y  Akan đơn giản xt,t o CaO,to Thành phần phần trăm theo khối lượng cacbon X A 55,81% B 40,00% C 48,65% D 54,55% Câu 3: Este X có cơng thức phân tử dạng CnH2n-2O2 Đốt cháy 0,42 mol X cho sản phẩm cháy hấp thụ hồn tồn vào dung dịch nước vơi có chứa 68,376 gam Ca(OH)2 thấy dung dịch nước vơi vẩn đục Thuỷ phân X dung dịch NaOH thu chất hữu khơng tham gia phản ứng tráng gương Phát biểu sau X đúng: A Thành phần % khối lượng O X 36,36% B Khơng thể điều chế từ ancol axit hữu tương ứng C Tên este X vinyl axetat D X đồng đẳng etyl acrylat Câu 4: X Y tripeptit hexapeptit tạo thành từ amino axit no mạch hở, có nhóm –COOH nhóm –NH2 Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol X O2 vừa đủ thu sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, có tổng khối lượng 40,5 gam Nếu cho 0,15 mol Y cho tác dụng hồn tồn với NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cạn dung dịch thu gam chất rắn ? A 87,3 gam B 9,99 gam C 107,1 gam D 94,5 gam Câu 5: Đốt cháy hồn tồn 15,84 gam hỗn hợp este CH3COOC2H5 C2H5COOCH3, cho tồn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vơi thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m A 12,96 gam B 27,36 gam C 44,64 gam D 31,68 gam Câu 6: Polime sau khơng phải thành phần chất dẻo A Poliacrilonitrin B Polistiren C Poli(metyl metacrylat) D Polietilen 54 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 7: Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu muối axit cacboxylic ancol X Cho tồn X tác dụng hết với Na thu 3,36 lít khí H2 (ở đktc) Hai chất hữu : A hai este B este ancol C este axit D hai axit Câu 8: Thuỷ phân C2H5COOCH=CH2 mơi trường axit tạo thành sản phẩm A C2H5COOH; CH2=CH-OH B C2H5COOH; CH3CHO C C2H5COOH; HCHO D C2H5COOH; C2H5OH Câu 9: Hai chất sau tác dụng với dung dịch NaOH lỗng ? A ClH3NCH2COOC2H5 H2NCH2COOC2H5 B CH3NH2 H2NCH2COOH D CH3NH3Cl H2NCH2COONa C CH3NH3Cl CH3NH2 Câu 10: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối Giá trị V A 100 B 200 C 50 D 320 Câu 11: Cho 15 gam hỗn hợp amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M Khối lượng sản phẩm thu có giá trị : A 15,925 gam B 21,123 gam C 16,825 gam D 20,18 gam Câu 12: Hai chất hữu X, Y đồng phân có cơng thức phân tử C3H7O2N X tác dụng với NaOH thu muối X1 có cơng thức phân tử C2H4O2NNa; Y tác dụng với NaOH thu muối Y1 có cơng thức phân tử C3H3O2Na Cơng thức cấu tạo X, Y : A X CH3-COOH3N-CH3 Y CH2=CH-COONH4 B X H2N-CH2-COOCH3 Y CH2=CH-COONH4 C X H2N-CH2-COOCH3 Y CH3-CH2COONH4 D X CH3-CH(NH2)-COOH Y CH2=CH-COONH4 Câu 13: Có nhận định sau: (1) Lipit loại chất béo (2) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,… (3) Chất béo chất lỏng (4) Chất béo chứa gốc axit khơng no thường chất lỏng nhiệt độ thường (5) Phản ứng thuỷ phân chất béo mơi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (6) Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật Các nhận định A (1), (2), (4), (6) B (2), (4), (6) C (1), (2), (4), (5) D 3, (4), (5) Câu 14: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit ađipic, glucozơ, saccarozơ số mol axit ađipic lần số mol axit oxalic Đốt m gam hỗn hợp X thu hỗn hợp Y gồm khí có 16,56 gam H2O Hấp thụ hỗn hợp Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu (m+168,44) gam kết tủa Giá trị m A 29,68 B 30,16 C 28,56 D 31,20 Câu 15: Tổng số chất hữu mạch hở, có cơng thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 16: X, Y hai chất hữu thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic; Z axit no, hai chức; T este tạo X, Y, Z Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 10,864 lít (đktc) khí O2, thu 7,56 gam H2O Mặt khác, 17,12 gam E làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol Br2 Nếu đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng lấy phần lỏng chứa chất hữu qua bình đựng Na (dư) thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m gần với ? A 8,4 B 8,5 C 8,6 D 8,7 Câu 17: Metylamin khơng phản ứng với dung dịch sau đây? A HCl B FeCl2 C CH3COOH D NaOH Câu 18: Thủy phân hồn tồn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA < MB) 700 ml dung dịch KOH 1M, thu dung dịch X hỗn hợp Y gồm ancol đồng đẳng liên tiếp Đun nóng Y H2SO4 đặc 140oC, thu hỗn hợp Z Trong Z tổng khối lượng ete 8,04 gam (Hiệu suất ete hóa ancol 60%) Cơ cạn dung dịch X 54,4 gam chất rắn C Nung chất rắn với lượng dư hỗn hợp NaOH, CaO cho 55 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 đến phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít hỗn hợp khí T (đktc) Phần trăm khối lượng A hỗn hợp ban đầu là: A 68,94% B 66,89% C 48,96% D 49,68% Câu 19: Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 mà thủy phân mơi trường axit thu axit fomic A B C D Câu 20: Nhận định sau ? A Hợp chất glyxylalanin phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu tím B Thủy phân đến protein đơn giản ln thu α-amino axit C Trùng ngưng n phân tử amino axit ta hợp chất chứa (n-1) liên kết peptit D Một phân tử tripeptit phải có liên kết peptit Câu 21: Thủy phân lượng pentapeptit mạch hở X thu 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala y mol Ala Tỉ lệ x : y A : : 20 B : : 20 C : 11 : 16 D 11 : 16 : Câu 22: Hợp chất X có vòng benzen có chứa C, H, N Trong X có phần trăm khối lượng N 13,08% Hãy cho biết X có đồng phân ? A B C D Câu 23: Cho 16,5 gam chất A có cơng thức phân tử C2H10O3N2 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch B khí C Tổng nồng độ phần trăm chất có B gần với giá trị : A 12% B 11% C 9% D 8% Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng : o xt, t (1) X + O2   axit cacboxylic Y1 o (2) X + H2 xt, t   ancol Y2 (3) Y1 + Y2 xt , t   Y3 + H2O   o Biết Y3 có cơng thức phân tử C6H10O2 Tên gọi X : A Anđehit propionic B Anđehit metacrylic C Anđehit acrylic D Anđehit axetic Câu 25: Cho chất : đimetylamin (1), metylamin (2), amoniac (3), anilin (4), p-metylanilin (5), p-nitroanilin (6) Tính bazơ tăng dần theo thứ tự A (1), (2), (3), (4), (5), (6) B (6), (5), (4), (3), (2), (1) C (3), (2), (1), (4), (5), (6) D (6), (4), (5), (3), (2), (1) Câu 26: Đốt cháy hồn tồn este X thu số mol CO2 số mol H2O Vậy X A este đơn chức, mạch hở, có nối đơi B este đơn chức, no, mạch hở C este đơn chức, có vòng no D este hai chức no, mạch hở Câu 27: X este no, đơn chức; Y este đơn chức; khơng no chứa liên kết đơi C=C (X, Y mạch hở) Đốt cháy hồn tồn 14,4 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 14,336 lít O2 (đktc) thu 9,36 gam nước Mặt khác, thủy phân hồn tồn E mơi trường axit thu hỗn hợp chứa axit cacboxylic A, B (MA < MB) ancol Z Cho nhận định sau: (1) X, A cho phản ứng tráng gương (2) X, Y, A, B làm màu dung dịch Br2 mơi trường CCl4 (3) Y có mạch cacbon phân nhánh, từ Y điều chế thủy tinh hữu phản ứng trùng hợp (4) Đun Z với H2SO4 đặc 170oC thu anken tương ứng (5) Nhiệt độ sơi tăng dần theo thứ tự X < Y < Z < A < B (6) Tính axit giảm dần theo thứ tự A > B > Z Số nhận định là: A B C D Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Các amino axit điều kiện thường chất rắn dạng tinh thể (2) Liên kết –CONH– đơn vị amino axit gọi liên kết peptit (3) Các peptit có phản ứng màu Biure (4) Glucozơ fructozơ có phản ứng tráng bạc 56 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 (5) Polietilen tạo thành từ phản ứng trùng ngưng ancol etylic Số phát biểu A B C D Câu 29: Khi thuỷ phân a gam chất béo X thu 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat (C17H31COONa) m gam muối natri oleat (C17H33COONa) Giá trị a, m : A 8,82 gam; 6,08 gam B 7,2 gam; 8,82 gam C 7,2 gam; 6,08 gam D 8,82 gam; 7,2 gam Câu 30: Hợp chất hữu mạch hở X có cơng thức phân tử C6H10O4 Thủy phân X tạo hai ancol đơn chức có số ngun tử cacbon phân tử gấp đơi Cơng thức X A C2H5OCO-COOCH3 B CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 D CH3OCO-COOC3H7 C CH3OCO-CH2-COOC2H5 Câu 31: Dung dịch hỗn hợp X chứa x mol axit glutamic y mol tyrosin Cho dung dịch X tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu dung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa z mol NaOH Mối liên hệ x, y z : A z = 2x +2y B z = 3x +2y C z = 3x+3y D z = 2x+3y Câu 32: Cho X, Y hai chất thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic MX < MY; Z ancol có số ngun tử cacbon với X; T este hai chức tạo X, Y Z Đốt cháy hồn tồn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu khí CO2 9,36 gam nước Mặt khác, 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2 Khối lượng muối thu cho lượng E tác dụng hết với dung dịch KOH dư A 5,44 gam B 5,04 gam C 4,68 gam D 5,80 gam Câu 33: Thủy phân hồn tồn mol pentapeptit X mạch hở thu mol glyxin, mol alanin mol valin Khi thủy phân khơng hồn tồn X sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly, Gly-Ala tripeptip Gly-GlyVal Cơng thức X phần trăm khối lượng N X là: A Gly-Gly-Val-Gly-Ala; 15% B Ala-Gly-Gly-Val-Gly; 11,2% C Gly-Ala-Gly-Gly-Val; 20,29% D Gly-Ala-Gly-Gly-Val; 19,5% Câu 34: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hồn tồn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ mơi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu là: A B C D Câu 35: Hai chất hữu X, Y chứa ngun tố C, H, O có khối lượng phân tử 74 Biết X tác dụng với Na, X, Y tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch AgNO3 NH3 Vậy X, Y A OHCCOOH; C2H5COOH B OHCCOOH; HCOOC2H5 C CH3COOCH3 ; HOC2H4CHO D C4H9OH; CH3COOCH3 Câu 36: Thủy phân hồn tồn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X pentapeptit Y (đều mạch hở) dung dịch KOH vừa đủ, cạn cẩn thận thu (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan Val Ala Đốt cháy hồn tồn muối sinh lượng oxi vừa đủ thu K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp M A 55,24% B 54,54% C 45,98% D 64,59% Câu 37: Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 113 114 D 121 152 Câu 38: Cacbohiđrat sau thuộc loại đisaccarit? A Amilozơ B Xenlulozơ C Saccarozơ D Glucozơ Câu 39: Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc A Fructozơ, axit fomic, glixerol, anđehit axetic B Glucozơ, fructozơ, axit fomic, anđehit axetic C Glucozơ, glixerol, saccarozơ, axit fomic D Glucozơ, fructozơ, anđehit axetic, saccarozơ 57 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 40: Cho chất riêng biệt sau: Dung dịch glucozơ, dung dịch hồ tinh bột Thuốc thử dùng để nhận biết chất A quỳ tím B dd NaOH C dung dịch I2 D Na Câu 41: Khi đun nóng chất X có cơng thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu CH3COONa Cơng thức cấu tạo X là: B C2H5COOH C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 A HCOOC2H5 Câu 42: Khi lên men glucozơ xúc tác phù hợp thu hợp chất hữu X Biết số mol khí sinh cho X tác dụng với Na dư cho X tác dụng với NaHCO3 dư nhau, X khơng có nhóm CH2 Mặt khác, đốt cháy gam X thu 6,72 lít CO2 5,4 gam H2O Tên gọi X là: A Axit axetic B Axit-3-hiđroxipropanoic C Axit propanđioic D Axit-2-hiđroxipropanoic Câu 43: Chất sau khơng dùng làm thuốc nổ? A Trinitrotoluen B Naphtalen C Axitpicric D Glixerin trinitrat Câu 44: Khi đốt cháy polime sinh từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin lượng oxi vừa đủ thu hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 thể tích Tỷ lệ mắt xích isopren với acrilonitrin polime là: A : B : C : D : Câu 45: Chất khơng phải polime : A Lipit B Xenlulozơ C Amilozơ D Thủy tinh hữu Câu 46: Khi đốt cháy polime X thu khí CO2 nước với tỉ lệ số mol tương ứng : X polime ? A Polivinyl clorua (PVC) B Polipropilen C Tinh bột D Polistiren (PS) Câu 47: Để phân biệt da thật da giả làm PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản : A Thuỷ phân B Đốt thử C Cắt D Ngửi Câu 48: Chất sau amin bậc 2? A H2N-CH2-NH2 B CH3-NH-CH3 C (CH3)3N D (CH3)2CH-NH2 Câu 49: Một este X tạo axit đơn chức ancol đơn chức có tỉ khối với He 22 Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo muối có khối lượng 17 khối lượng este phản ứng Tên X là: 22 A Iso-propyl fomat B Etyl axetat C Metyl propionat D Metyl axetat Câu 50: X có cơng thức phân tử C3H10N2O2 Cho 10,6 gam X phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng, thu 9,7 gam muối khan khí Y bậc làm xanh quỳ ẩm Cơng thức cấu tạo X : A NH2COONH2(CH3)2 B NH2COONH3CH2CH3 C NH2CH2CH2COONH4 D NH2CH2COONH3CH3 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 15 (Thời gian : 90 phút) Câu 1: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa A CH3COOCH3 B CH3COOH C CH3NH2 D CH3OH Câu 2: Hợp chất A (chứa C, H, O) có tỉ khối so với metan 8,25, thuộc loại hợp chất đa chức phản ứng với NaOH tạo muối ancol Số lượng hợp chất thỏa mãn tính chất X A chất B chất C chất D chất Câu 3: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hồn tồn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Cơng thức phân tử hai este X là: A C2H4O2 C5H10O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C3H6O2 C4H8O2 D C2H4O2 C3H6O2 Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 0,3 mol hỗn hợp X gồm propilen amin no mạch hở đồng đẳng oxi dư thu 16,8 lít CO2, 2,016 lít N2 (đktc) 16,74 gam H2O Khối lượng amin có khối lượng mol phân tử nhỏ A 1,35 gam B 2,16 gam C 1,8 gam D 2,76 gam Câu 5: Hỗn hợp Z gồm este X Y tạo ancol axit cacboxylic đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hồn tồn m gam Z cần dùng 6,16 lít O2 (đktc), thu 5,6 lít CO2 (đktc) 4,5 gam H2O Giá trị m là: 58 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 A 13,2 B 12,1 C 6,7 D 5,6 Câu 6: Một loại polime bền với nhiệt axit, tráng lên "chảo chống dính" polime có tên gọi sau đây? A Plexiglas – poli(metyl metacrylat) B Poli(phenol – fomanđehit) (PPF) C Teflon – poli(tetrafloetilen) D Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC) Câu 7: Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol hỗn hợp X gồm chất : metan, metanol, anđehit axetic metyl fomat Hấp thụ sản phẩm cháy vào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch có chứa 8,48 gam Na2CO3 b gam NaHCO3 Xác định khối lượng bình tăng lên A 8,88 gam B 7,89 gam C 8,46 gam D 8,24 gam Câu 8: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo sau: CH3COOCH3 Tên gọi X A axeton B đimetyl axetat C etyl axetat D metyl axetat Câu 9: Cho dung dịch : C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH H2NCH2COOH Trong dung dịch trên, số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein : A B C D Câu 10: Cho 6,000 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu A 10,840 gam B 10,595 gam C 10,867 gam D 9,000 gam Câu 11: Cho 17,7 gam ankyl amin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, thu 10,7 gam kết tủa Cơng thức ankyl amin là: B C2H5NH2 C C4H9NH2 D CH3NH2 A C3H9N Câu 12: Chất X có cơng thức phân tử C4H9O2N Biết : X + NaOH  Y + CH4O Y + HCl (dư)  Z + NaCl Cơng thức cấu tạo X Z : A CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH B H2NCH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH C H2NCH2CH2COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH D CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH2)COOH Câu 13: Cho este: vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat Số este điều chế trực tiếp phản ứng axit ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) A B C D Câu 14: Hỗn hợp X gồm ancol propylic, ancol metylic, etylen glicol sobitol Khi cho m gam X tác dụng với Na dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Nếu đốt cháy m gam X cần vừa đủ 25,76 lít khí O2 (ở đktc), sau phản ứng thu 21,6 gam H2O Phần trăm khối lượng ancol propylic có hỗn hợp X là: A 70% B 45% C 67,5% D 30% Câu 15: Một hỗn hợp gồm este đơn chức Lấy hai este phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu anđehit no mạch hở muối hữu cơ, có muối có khả tham gia phản ứng tráng gương Cơng thức cấu tạo este A HCOOCH=CHCH3; HCOOC6H5 B CH3COOCH=CH2; CH3COOC6H5 C HCOOC2H5; CH3COOC6H5 D HCOOC2H5; CH3COOC2H5 Câu 16: X este đơn chức; Y este hai chức (X, Y mạch hở) Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu x mol CO2 y mol H2O với x = y + 0,52 Mặt khác, đun nóng 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M thu muối hỗn hợp F chứa ancol no Dẫn tồn F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam Số ngun tử H (hiđro) có este Y là: A 14 B 12 C 10 D Câu 17: Chất có phần trăm khối lượng nitơ cao là: A Lysin B Val-Ala C Glyl-Ala D Gly-gly Câu 18: Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp X gồm metyl acrylat, etylen glicol, axetanđehit ancol metylic cần dùng a mol O2 Sản phẩm cháy dẫn qua 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, lọc bỏ kết tủa, cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào phần nước lọc thu thêm 53,46 gam kết tủa Giá trị a ? A 0,375 B 0,215 C 0,625 D 0,455 Câu 19: Thủy phân triglixerit X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng : 2) glixerol Có triglixerit X thỏa mãn tính chất trên? A B C D 59 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 20: Cho dãy dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH) Số dung dịch dãy tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 21: Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y (có số liên kết peptit 1) cần vừa đủ 120 ml KOH 1M, thu hỗn hợp Z chứa muối Gly, Ala, Val muối Gly chiếm 33,832% khối lượng Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 13,68 gam E cần dùng 14,364 lít khí O2 (đktc), thu hỗn hợp khí tổng khối lượng CO2 H2O 31,68 gam Phần trăm khối lượng muối Ala Z gần với: A 60% B 50% C 55% D 45% Câu 22: Thuỷ phân khơng hồn tồn tetrapeptit (X), ngồi -amino axit thu đipeptit Gly-Ala, Phe-Val, Ala-Phe Cấu tạo sau X? A Gly-Ala-Val-Phe B Ala-Val-Phe-Gly C Val-Phe-Gly-Ala D Gly-Ala-Phe-Val Câu 23: Hơp chất hữu X có cơng thức phân tử C2H10N4O6 Cho 18,6 gam X tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y Cơ cạn Y thu có chứa chất hữu làm xanh giấy quỳ ẩm đồng thời thu a gam chất rắn Giá trị a A 15 gam B 19 gam C 21 gam D 17 gam Câu 24: Este X có đặc điểm sau : - Đốt cháy hồn tồn X tạo thành CO2 H2O có số mol nhau; - Thuỷ phân X mơi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số ngun tử cacbon nửa số ngun tử cacbon X) Phát biểu khơng : A Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc 170oC thu anken B Chất X thuộc loại este no, đơn chức C Chất Y tan vơ hạn nước D Đốt cháy hồn tồn mol X sinh sản phẩm gồm mol CO2 mol H2O Câu 25: Cho hai hợp chất hữu X, Y có cơng thức phân tử C3H7NO2 Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo H2NCH2COONa chất hữu Z ; Y tạo CH2=CHCOONa khí T Các chất Z T A CH3OH CH3NH2 B CH3NH2 NH3 C C2H5OH N2 D CH3OH NH3 Câu 26: Cơng thức phân tử tổng qt este tạo ancol no, đơn chức, mạch hở axit cacboxylic khơng no, có liên kết đơi C=C, đơn chức, mạch hở A CnH2nO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n+1O2 D CnH2n+2O2 Câu 27: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tỉ lệ mol : Đốt cháy hồn tồn 36,4 gam X, dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 170 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 66,4 gam Mặt khác, thủy phân hồn tồn 36,4 gam X dung dịch NaOH, thu ancol đơn chức 34 gam hỗn hợp hai muối cacboxylat Hai este X là: A CH2=CHCH2COOCH3 C2H5COOCH3 B CH2=CHCH2COOCH3 C2H5COOCH3 C CH2=C(CH3)COOC2H5 CH3COOC2H5 D CH2=CHCOOC2H5 CH3COOC2H5 Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Thủy phân hồn tồn este no, đơn chức, mạch hở mơi trường kiềm ln thu muối ancol (2) Phenol tham gia phản ứng dễ benzen (3) Saccarozơ khơng tác dụng với H2 (Ni, to) (4) Để phân biết glucozơ fructozơ, ta dùng dung dịch AgNO3/NH3 (5) Tinh bột xenlulozơ đồng phân (6) Đề phân biệt anilin ancol etylic, ta dùng dung dịch NaOH (7) Các peptit dễ bị thủy phân mơi trường axit kiềm (8) Các amin lỏng khó bay nên khơng có mùi (9) Các amin thơm thường có mùi thơm dễ chịu Số phát biểu A B C D Câu 29: Hiđro hố hồn tồn m gam trioleoylglixerol (triolein) thu 89 gam tristearoylglixerol (tristearin) Giá trị m A 88,4 gam B 78,8 gam C 87,2 gam D 88,8 gam 60 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 30: Thuỷ phân este Z mơi trường axit thu hai chất hữu X Y (MX < MY) Bằng phản ứng chuyển hố X thành Y Chất Z khơng thể A metyl axetat B vinyl axetat C metyl propionat D etyl axetat Câu 31: Khi đốt cháy 0,1 mol oligopeptit X tạo nên từ amino axit có cơng thức phân tử C2H5NO2 thu 12,6 gam nước X A pentapeptit B tetrapeptit C tripeptit D đipeptit Câu 32: X axit cacboxylic đơn chức; Y este ancol đơn chức với axit cacboxylic hai chức Cho m gam hỗn hợp M gồm X, Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sau cạn dung dịch ancol Z rắn khan T có chứa 28,38 gam hỗn hợp muối Cho ancol Z qua ống đựng lượng dư CuO nung nóng, thu hỗn hợp W gồm anđehit nước Dẫn W qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu 95,04 gam Ag Mặt khác, nung rắn khan T với CaO 4,928 lít (đktc) ankan Biết phản ứng xảy hồn tồn Giá trị m A 29,38 B 26,92 C 24,20 D 20,24 Câu 33: Hợp chất hữu X có cơng thức C 2H8N2O4 Khi cho 12,4 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu 4,48 lít (đktc) khí X làm xanh quỳ tím ẩm Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 17,2 B 13,4 C 16,2 D 17,4 Câu 34: So sánh tính chất glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ (1) Cả chất dễ tan nước có nhóm -OH (2) Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc (3) Cả chất bị thủy phân mơi trường axit (4) Khi đốt cháy hồn tồn chất thu số mol CO2 H2O (5) Cả chất chất rắn, màu trắng Trong so sánh trên, số so sánh khơng A B C D Câu 35: Este X hợp chất thơm có cơng thức phân tử C9H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo hai muối có phân tử khối lớn 80 Cơng thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOC6H5 B CH3COOCH2C6H5 C HCOOC6H4C2H5 D C6H5COOC2H5 Câu 36: Thủy phân hồn tồn m gam hỗn hợp A gồm peptit X peptit Y (được trộn theo tỉ lệ mol 4:1) thu 30 gam glyxin; 71,2 gam alanin 70,2 gam valin Biết tổng số liên kết peptit có phân tử X Y Giá trị nhỏ m là: A 145 B 139 C 151,6 D 155 Câu 37: Khối lượng phân tử tơ capron 15000 đvC Số mắt xích trung bình phân tử loại tơ gần là: A 145 B 133 C 118 D 113 Câu 38: Cacbohiđrat dạng polime A glucozơ B xenlulozơ C fructozơ D saccarozơ Câu 39: Thí nghiệm sau chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm hiđroxyl? A Tiến hành phản ứng tạo este glucozơ với anhiđrit axetic B Khử hồn tồn glucozơ thành hexan C Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 D Thực phản ứng tráng bạc Câu 40: Giữa Saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống là: A Ðều lấy từ củ cải đường B Ðều bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3 (to) C Ðều hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam D Ðều có biệt dược “huyết ngọt” Câu 41: Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu sản phẩm hữu A CH3OH C6H5ONa B CH3COOH C6H5OH C CH3COONa C6H5ONa D CH3COOH C6H5ONa 61 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 Câu 42: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vơi trong, thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vơi ban đầu Giá trị m A 20,0 B 13,5 C 15,0 D 30,0 Câu 43: Cho phát biểu sau: (1) Thủy phân hồn tồn este no, đơn chức, mạch hở ln thu muối ancol (2) Saccarozơ khơng tác dụng với H2 (Ni, to) (3) Tinh bột xenlulozơ đồng phân (4) Để phân biệt anilin phenol, ta dùng dung dịch brom (5) Các peptit dễ bị thủy phân mơi trường axit kiềm (6) Tơ nilon-6 điều chế phường pháp trùng hợp trùng ngưng Số phát biểu là: A B C D Câu 44: Nếu đốt cháy hết m kg PE cần 6720 lít oxi (đktc) Giá trị m hệ số trùng hợp polime là: A 4,2 kg; 200 B 5,6 kg; 100 C 8,4 kg; 50 D 2,8 kg; 100 Câu 45: Polime X chất rắn suốt, có khả cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Tên gọi X A poliacrilonitrin B poli(metyl metacrylat) C poli(vinyl clorua) D polietilen Câu 46: Hãy cho biết loại polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A cao su lưu hóa B poli (metyl metacrylat) C xenlulozơ D amilopectin Câu 47: Cho sơ đồ sau :   X  X1  PE M   Y  Y1  Y2  thuỷ tinh hữu Cơng thức cấu tạo X A CH=CH2COOCH=CH2 B CH2=C(CH3)COOC2H5 D C2H3COOC3H7 C C6H5COOC2H5 Câu 48: Chất sau amin no, đơn chứa, mạch hở? A CH3N B CH5N C C2H5N D CH4N Câu 49: Cho 5,1 gam Y (C, H, O) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 4,80 gam muối ancol Cơng thức cấu tạo Y A C2H5COOC2H5 B C3H7COOC2H5 C HCOOCH3 D C3H7COOCH3 Câu 50: Hợp chất A có cơng thức phân tử C3H9NO2 Cho 8,19 gam A tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M Kết thúc phản ứng thu dung dịch X khí Y có khả làm xanh quỳ tím ẩm Cơ cạn dung dịch X 9,38 gam chất rắn khan (q trình cạn có nước bay hơi) Cơng thức cấu tạo thu gọn A A CH3CH2COOH3NCH3 B CH3COOH3NCH3 C CH3CH2COONH4 D HCOOH3NCH2CH3 62 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 BẢNG ĐÁP ÁN 1A 11D 21C 31D 41D 2A 12C 22D 32A 42C 3A 13B 23C 33A 43C 4D 14D 24B 34B 44D 5A 15C 25B 35C 45A 6A 16B 26C 36B 46D 7A 17C 27A 37B 47C ĐỀ 01 8C 18D 28B 38A 48B 9C 19D 29A 39B 49B 10B 20D 30D 40C 50A 1D 11B 21A 31A 41D 2D 12C 22C 32A 42A 3C 13B 23D 33B 43C 4C 14C 24D 34B 44D 5A 15A 25B 35C 45A 6B 16A 26C 36A 46B 7A 17D 27C 37D 47D ĐỀ 02 8A 18C 28B 38D 48A 9B 19C 29B 39C 49B 10B 20B 30C 40D 50B 6B 16B 26C 36B 46B ĐỀ 03 7D 8C 17A 18B 27A 28A 37B 38A 47C 48D 9C 19C 29C 39A 49D 10B 20D 30B 40C 50D 9C 19A 29D 39B 49A 10B 20A 30A 40D 50B 1D 11D 21D 31C 41D 2A 12A 22B 32A 42B 3C 13A 23D 33B 43C 4A 14D 24D 34A 44C 5D 15B 25A 35C 45B 1C 11B 21B 31B 41B 2A 12C 22D 32B 42D 3D 13D 23A 33C 43C 4D 14C 24A 34B 44D 5D 15C 25C 35B 45A 6C 16A 26D 36A 46B ĐỀ 04 7C 8A 17A 18A 27D 28C 37C 38D 47A 48B 1D 11C 21D 31D 41D 2B 12D 22D 32B 42C 3C 13D 23C 33B 43A 4D 14B 24A 34B 44C 5A 15A 25B 35C 45B 6A 16A 26C 36C 46D 7A 17C 27B 37A 47C ĐỀ 05 8B 18D 28A 38D 48D 9A 19C 29D 39B 49B 10B 20A 30C 40B 50D 1C 11D 21A 31A 41D 2D 12B 22A 32C 42A 3B 13A 23B 33C 43A 4A 14D 24D 34C 44C 5D 15B 25D 35D 45C 6B 16B 26B 36A 46D 7B 17C 27D 37A 47B ĐỀ 06 8A 18D 28B 38D 48A 9C 19B 29C 39C 49D 10B 20B 30C 40C 50D 1C 11A 21B 31C 41B 2C 12A 22C 32B 42B 3D 13D 23B 33D 43D 4A 14A 24D 34C 44D 5A 15D 25A 35C 45B 6B 16B 26C 36D 46C 7B 17A 27B 37C 47D ĐỀ 07 8D 18A 28B 38A 48C 9A 19A 29A 39A 49C 10B 20C 30B 40D 50C 1D 11A 21D 2C 12D 22C 3C 13C 23A 4A 14B 24B 5B 15C 25A 6A 16B 26C 7B 17A 27C ĐỀ 08 8A 18C 28C 9C 19C 29C 10D 20B 30B 63 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 01223 367 990 31D 41D 32C 42C 33D 43D 34B 44D 35A 45A 36A 46C 37D 47D 38D 48A 39B 49B 40A 50B 1A 11B 21C 31D 41B 2B 12A 22B 32C 42B 3A 13D 23C 33C 43B 4A 14D 24A 34D 44D 5A 15B 25C 35D 45D 6A 16C 26C 36A 46A 7B 17A 27A 37B 47B ĐỀ 09 8B 18D 28C 38B 48A 9C 19A 29D 39C 49B 10C 20C 30D 40D 50A 1C 11B 21B 31B 41C 2D 12B 22A 32C 42D 3B 13D 23D 33B 43B 4D 14D 24D 34B 44B 5C 15A 25C 35C 45B 6B 16C 26D 36A 46C 7A 17A 27D 37A 47C ĐỀ 10 8D 18A 28D 38B 48D 9C 19B 29A 39A 49B 10C 20A 30A 40C 50B 6C 16A 26D 36B 46D ĐỀ 11 7D 8A 17C 18A 27D 28A 37A 38B 47B 48D 9D 19B 29C 39B 49B 10B 20A 30A 40A 50B 9A 19B 29A 39C 49C 10D 20C 30B 40A 50B 1C 11C 21D 31A 41C 2A 12D 22B 32D 42C 3C 13A 23B 33A 43A 4C 14B 24D 34D 44C 5C 15D 25C 35A 45C 1A 11B 21D 31A 41D 2B 12B 22C 32D 42B 3C 13C 23C 33B 43D 4A 14A 24A 34A 44D 5A 15C 25D 35B 45A 6D 16D 26B 36B 46A ĐỀ 12 7B 8D 17D 18C 27D 28C 37B 38D 47A 48B 1A 11B 21D 31B 41B 2A 12C 22C 32C 42B 3B 13C 23A 33D 43C 4D 14C 24B 34B 44C 5A 15D 25D 35A 45A 6A 16A 26D 36A 46C 7B 17D 27B 37A 47D ĐỀ 13 8B 18C 28B 38A 48A 9D 19C 29D 39B 49A 10C 20D 30B 40C 50D 1A 11C 21B 31B 41D 2A 12B 22A 32C 42D 3D 13B 23C 33D 43B 4D 14C 24C 34A 44C 5C 15C 25D 35B 45A 6A 16B 26B 36C 46B 7B 17D 27C 37D 47B ĐỀ 14 8B 18A 28D 38C 48B 9A 19D 29A 39B 49A 10D 20B 30C 40C 50D 1C 11A 21B 31B 41C 2B 12A 22D 32C 42C 3C 13C 23B 33D 43D 4D 14B 24A 34A 44D 5C 15A 25D 35A 45B 6C 16C 26B 36A 46D 7A 17D 27D 37B 47B ĐỀ 15 8D 18D 28D 38B 48B 9B 19A 29A 39A 49A 10C 20C 30C 40C 50B 64
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12, 15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12, 15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay