Tài liệu ôn thi công chức nhà nước ngạch Chuyên viên & Chuyên viên chính

21 221 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:30

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Câu hỏi 1: Phân tích đặc trưng kinh tế thị trường (KTTT) nói chung KTTT VN Khái niệm ktế thị trường: + Kinh tế tự nhiên ktế mà tính chất sống nhờ vào tự nhiên ban cho + Kinh tế trao đổi trao đổi sp thừa để lấy sp thiếu, ko tính toán đến gtrị sp trao đổi + Ktế hàng hóa trao đổi sp có tính đến gtrị hàng hóa, tính đến ngang = lđộng kết tinh h/hóa + Kinh tế tiền tệ ktế mà tiền tệ fương tiện việc trao đổi h/hóa + Ktê tín dụng sư mua bán h/hóa = vay mượn ko cần lấy tiền mặt hay h/hóa cụ thể + Vậy, ktế h/hóa phát triển đến độ đầy đủ hoàn thiện, tuyệt đại phận sp h/hóa, tỷ suất h/hóa cao, mục đích sx nhằm để bán (thu lợi nhuận) chịu tác động quy luật ktế t/trường ( quy luật giá trị, cung cầu, cạnh tranh, lưu thông tiền tệ, tỷ suất lợi nhuận) đc gọi ktế thị trường Đặc trưng kinh tế thị trường (KTTT) nói chung : - Mua – bán phương thức chủ yếu trình lưu thông vật chất phi vật chất từ sx đến sx, từ sx đến tiêu dùng Sở dĩ có luân chuyển v/chất ktế có phân công chuyên môn hóa việc sản xuất SP XH ngày cao, SP trước trở thành hữu ích đời sống XH cần đc gia công qua nhiều khâu chuyển tiếp Sự luân chuyển vật chất trình SX đc t/hiện = nhiều cách: luân chuyển nội bộ, luân chuyển qua mua- bán Trong KTTT, SP đc SX chủ yếu để trao đổi thông qua thị trường - Người trao đổi hàng hóa có quyền tự lựa chọn thị trường mặt sau: + lựa chọn ndung trao đổi; + hai lựa chọn đối tác trao đổi; + ba lựa chọn giá trao đổi theo hướng thuận mua vừa bán - Hoạt động mua bán đc thực thường xuyên, rộng khắp, sở kết cấu hạ tầng tối thiểu, để hđ mua bán diễn đc thuận lợi, an tòan với hệ thống thị trường ngày đầy đủ - Các đối tác hđ kinh tế thị trường theo đuổi lợi ích Lợi ích cá nhân động lực trực tiếp pjhát triển ktế - Tự cạnh tranh thuộc tính KTTT, động lực thúc đẩy tiến KTXH, nâng cao chất lượng sp h/hóa & d/vụ, có lợi cho người SX người tiêu dùng - Sự vận động quy luật khách quan thị trường dẫn dắt hành vi, thái độ ứng xử chủ thể kinh tế tham gia t/trường, nhờ hình thành trất tự định thị trường từ SX, lưu thông, phân phối tiêu dùng Một KTTT có đặc trưng đc gọi KTTT Ngày với phát triển mạnh mẽ sức SX quốc gia hội nhập ktế mang tính tòan cầu tạo điều kiện khả vô to lớn để phát triển KTTT đạt đến trình độ cao – KTTT đại KTTT đại ktế có đầy đủ đặc trưng KTTT, đồng thời có thêm đặc trưng là: - Có thống mục tiêu Ktế với mục tiêu ctrị - XH - Có qlý NN - Có chi phối mạnh mẽ phân công hợp tác quốc tế sx đời sống, tạo KTTT mang tính quốc tế, vượt khỏi biên giới quốc gia động mở, tham gia vào trình hội nhập ktế quốc tế Những ưu khuyết tật KTTT: Những ưu thế: + Tự động đáp ứng nhu cầu toan đc XH cách linh hoạt hợp lý + Có khả huy động tối đa tiền XH + Tạo động lực mạnh để thúc đẩy hđ DN đạt hiệu cao, thông qua phá sản tạo chế đào thải DN yếu + Phản ứng nhanh, nhạy trước thay đổi nhu cầu XH điều kiện ktế nước giới + Buộc DN phải thường xuyên học hỏi lẫn nhau, hạn chế sai lầm kd + tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh chóng khoa học-công nghệ-kỹ thuật, ktế động đạt hiệu cao Những khuyết tật: + Động lực lợi nhậun cao tạo môi trường thuận lợi dẫn đến nguy vi phạm PL, thương mại hóa giá trị đạo đức đời sống tinh thần + Sự cạnh tranh ko tổ chức dẫn đến cân đối vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, páht triển có tính chu kỳ ktế + Sự cạnh tranh đẫn đến độc quyền làm hạn chế nghiêm trọng ưu điểm KTTT + tạo bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo + Lợi ích chung dài hạn XH ko đc chăm lo + Mang theo tệ nạn buôn gian bán lậu, tham nhũng,… + tài nguyên thiên nhiên môi trường bị tàn phá cách có hệ thống, nghiêm trọng lan rộng + Sản sinh dẫn đến chiến tranh ktế Đặc trưng kinh tế thị trường (KTTT) VN định hướng XHCN * Sự cần thiết khách quan phải giữ vững định hướng XHCN: + Định hướng XHCN chất nhân văn, nhân đạo, công bằng, văn minh, mục tiêu xây dựng phát triển XH mà Đảng ta Nhà nước chọn + Định hướng XHCN nguyện vọng nhân dân ta nguyện vọng nhân loại tiến Nói cách khác, theo đuổi định hướng XHCN hợp với thời đại + Định hướng XHCN trở thành thực nhiều mặt nước ta, động lực lý tưởng cho nhiều hệ cách mạng VN Đặc trưng: (1) Về hệ thống mục tiêu ktế t/trường định hướng XHCN “Dân giàu, nước mạnh, XH công =, dân chủ, văn minh”, cụ thể là: + Về mục tiêu kinh tế - xã hội – văn hóa mà ktế phải đạt là: - Làm cho dân giàu, mà nội dung dân giàu mức bình quân GDP đầu người tăng nhanh thời gian ngắn khoảng cách giàu nghềo xã hội ta không lớn - Làm cho nước mạnh, thể mức đóng góp to lớn cho ngân sách quốc gia, gia tăng ngành kinh tế mũi nhọn, sử dụng tiết kiệm,có hiệu nguồn tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi sinh,bảo vệ bí mật quốc gia tiềm lực kinh tế, khoa học, công nghệ, khả thích ứng chiến tranh xảy ra, vừa tự vệ lực lượng, vừa chuyển hóa nhanh chóng phương án sản phgẩm theo yêu cầu kháng chiến… - Làm cho xã hội công văn minh, thể việc xử lý quan hệ lợi ích nội kinh tế thị trường, việc góp phần to lớn vào việc giải quyềt vấn đề xã hội, việc cung ứng hàng hóa dịch vụcó giá trị không kinh tế mà có giá trị cao văn hóa… + Về mục tiêu trị: Làm cho XH dân chủ, biểu chỗ dân chủ hóa ktế, người, thành phần ktế có quyền tham gia vào hđ ktế, vào sx-kd, có quyền sở hữu tài sản mình; quyền người sx tiêu dùng đc bảo vệ sở PL NN (2) Về chế độ sở hữu thành phần Kinh tế: Nền ktế t/trường định hướng XHCN VN có cấu trúc từ nhiều loại hình, hình thức sở hữu nhiều thành phần ktế Sở hữu tòan dân, sở hữu tập thể sở hữu tư nhân, đó: chế độ công hữu tư liệu sx chủ yếu bước đc xác lập chiếm ưu tuyệt đối CNXH đc xd xong Từ hình thức sở hữu hình thành nên nhiều thành phần ktế với hình thức tổ chức kd đa dạng, đan xen hỗn hợp Các thành phần ktế phận cấu thành quan trọng ktế t/trường tịnh hướng XHCN, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh, ktế NN giữ vai trò chủ đạo, ktế NN với ktế tập thể ngày trở thành tảng vững ktế quốc dân (3) Về chế vận hành kinh tế: chế t/trường có qlý NN để đảm bảo phân bổ hợp lý lợi ích nguồn lực, kích thích phát triển tiềm kd lực lượng sx, tăng hiệu tăng suất lđ; thực việc qlý vĩ mô đ/v kinh tế t/trường sở học tập vận dụng kinh nghiệm có chọn lọc cách qlý kinh tế các nước tư bản, điều chỉnh chế ktế, giáo dục đạo đức kd phù hợp; thống điều hành, điều tiết hướng dẫn vận hành ktế nước theo mục tiêu phát triển XH (4) Về hình thức phân phối: có nhiều hình thức đan xen, vừa thực theo ngtắc phân phối KTTT ngtắc phân phối CNXH Trong cần ưu tiên phân phối theo lđ, theo vốn,theo tài hiệu quả, đồng thời đảm bảo phân phối công = hạn chế bất bình đẳng XH (5) Về ngtắc giải mặt, mqh chủ yếu: Phải kết hợp từ đầu LLSX với QHSX, bảo đảm giải phóng LLSX, xd LLSX kết hợp với củng cố hòan thiện QHSX, nhằm phục vụ cho phát triển sx công nghiệp hóa - đại hóa đất nước; phát triển sx với bước cải thiện nâng cao đời sống ND, giải tốt v/đề XH công = XH, ngăn chặn tệ nạn XH; giải tốt n/vụ c/trị, XH, văn hóa, môi trường (6) Về tính cộng đồng tính d/tộc: Mang tính cộng đồng cao theo truyền thống XHVN, phát triển có tham gia cộng đồng lợi ích cộng đồng, hướng tới xd cộng đồng XH giàu có, đầy đủ v/chất, phong phú tinh thần, công = dân chủ văn minh, đảm bảo sống ấm no, hạnh phúc cho người (7) Về qhệ quốc tế: KTTT định hướng XHCN dựa vào phát huy tối đa nguồn lực nước triệt để tranh thủ nguồn lực nước theo phương châm “Kết hợp sức mạnh dtộc sức mạnh thời đại” sd cách hợp lý, đạt hiệu cao nhất, để phát triển ktế đất nước với tốc độ nhanh, đại bền vững Câu hỏi 2: Vì quản lý NN đói với DN nói chung nội dung QLNN DN nhà nước (1)Khái niệm DN giác độ pháp lý: DN tổ chức ktế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đc đăng ký kd theo qđ PL nhằm mục đích thực hđ kd DN đơn vị Ktế sở ktế quốc dân hình thành HĐ SX kinh doanh hàng hoá dịch vụ theo pháp luật hành nhằm mục tiêu lợi nhuận mục tiêu KTXH định Như vậy, tổ chức ktế đc coi DN hội đủ đấu sau: - Phải tiến hành hđ kd: việc t/hiện liên tục 1, số tất công đoạn qúa trình đầu tư, từ SX đến tiêu thụ SP or cung ứng dịch vụ nhằm mục đích sinh lời - Phải có tài sản: tài sản sở v/chất ko thể thiếu đc DN tiến hành SX kd - Phải có tên gọi riêng, đảm bảo số yêu cầu PL như: ko trùng or nhầm lẫn với tên DN khác; ko dùng từ ngữ ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, VH, đạo đức, phong mỹ thục Dtộc; phải viết = tiếng việt, có kèm chữ số ký hiệu, phải phát âm đc có ích thành tố: loại hình DN tên riêng … - Phải có trụ sở giao dịch ổn định lãnh thổ VN, có địa đc xđ; số điện thoại; số Fax thư điện tử - Phải đăng ký kd trước CQNN có thẩm quyền: đăng ký thủ tục hành – tư pháp bắt buộc nhằm khai sinh mặt pháp lý cho DN (2) Sự cần thiết khách quan QLNN DN: - NN qlý nhằm khắc phục khuyết tật, hạn chế điều tiết thị trường, đảm bảo t/hiện mục tiêu phát triển ktế - XH đưa - NN có chất g/cấp: ktế nơi tồn g/cấp đất tranh g/cấp gay go liệt nên NN phải qlý ktế - Nền ktế quốc dân nơi chứa đựng nhiều mâu thuẩn phổ biến, thường xuyên lợi ích v/chất, phải có qlý NN để giải mâu thuẩn - Hđ ktế cần nhiều yếu tố, điều kiện ko phải công dân có đủ, việc kiếm sống việc công dân phải làm, qlý để tạo điều kiện cho người hđ Sx kd - Trong ktế quốc dân có phần ktế NN Ngoài ra, có số lý đặc thù DN sau: - Để tiến hành SX kd có hiệu quả, DN phải giải hàng loạt vấn đề, có vấn đề mà doanh nhân riêng biệt ko đủ khả giải - Trong hđ Sx kd doanh nhân tham gia nhiều mqh lợi ích Các qh có khả dẫn tới xung đột mà có NN có khả xử lý xung đột Mục tiêu of SXKD kiếm lời mâu thuẫn Doanh nhân với với đối tác khác có q/hệ với doanh nhân điều ko thể tránh khỏi Thường có q/hệ lợi ích sau - Q/hệ doanh nhân với Thuộc đối tác có nhiều nd q/hệ cụ thể q/hệ hàng tiền với nhiều chi tiết liên quan, q/hệ cổ phần, cổ phiếu việc chia lời lãi, q/hệ tranh chấp tài nguyên môi trường hđộng liền kề - Q/hệ doanh nhân với người lđộng Q/hệ có nhiều nd cụ thể, tập trung q/hệ lao động, liên quan đến tiền công, đkiện làm việc, thái độ đối xử, tuân thủ hợp đồng thoả ước lao động bẹn - Q/hệ doanh nhân với XH nói chung, có quan hệ doanh nhân với công dan khác, với tư cách cá nhân q/hệ doanh nhân với xã hội, với tư cách tập thể, cộng đồng, có Nhà nc làm đại biểu (3) Nội dung Quản lý NN DN (nói chung) - Ban hành khuôn khổ pháp lý để DN hoạt động - Ban hành hoàn thiện sách KD liên quan - Tổ chức quan có thẩm quyền thực chức làm thủ tục thành lập, CQ thu thuế, KT hđ, xử lý vấn đề phát sinh tổ chức DN - Tổ chức thực qlý đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức qlýKDcho người qlý DN đội ngũ công chức có liên quan - Đvới DN Nhà nước, công tác quản lý NN có nội dung qui chế thực qlý phần vốn góp vào DN (4) Nội dung Quản lý NN DN nhà nước (DNNN) Khái niệm: DNNN tổ chức kinh tế NN đầu tư vốn thành lập tổ chức qlý hđ sx KD hđ công ích nhằm thực mục tiêu KTXH Nhà nước Sự cần thiết khách quan QLNN DNNN: - Yêu cầu xây dựng CSVC lớn mạnh cho đường XD CNXH - Thực Quốc hữu hoá tài sản đế quốc thực dân tư sản mại - Do y/c xd CSVC KT gđ lsử định - DNNN giử vị trí then chốt đạo “Đài huy, bánh lái” ktế quốc dân vì: + DNNN nắm giử Ktế huyết mạch, khâu đầu tư KD khó khăn, hệ số rủi ro lớn, hiệu thấp hđ mà DN, TP KTế khác không làm , không làm làm + DNNN LL vật chất mạnh để định hướng dẫn dắt thành phần kinh tế khác theo định hướng XHCN ( không cần nắm giử tỉ lệ vốn không chế, vốn lớn mà thực nguyên tắc làm tốt giao cho họ làm.) + DNNN công cụ để thực chức vĩ mô nhà nước ví “1 van an toàn” tay Nhà nước để điều tiết kinh tế + Khi công cụ điều tiêt vĩ mô.( Luật, kế hoạch chưa kịp phát huy tác dụng Nhà nước sử dụng DNNN làm công cụ điều tiết vĩ mô) + DNNN ll vật chất mạnh dùng làm công cụ đòn bẩy mở đường hướng dẫn hỗ trợ DN khác hđ thực liên kết, liên doanh với bên + Ngoài có sứ mệnh lơn lao tạo ĐK thúc đẩy qt CNH, HĐH đế thành công Nội dung Quản lý NN DN nhà nước XD chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển hệ thống DNNN Đây bước mở đầu tòan trình QLNN DNNN Việc XD chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển hệ thống DNNN phải đặt mqh với tổng thể quy hoạch, kế hoạch phát triển tòan hệ thống DN chung nước, ngành vùng lãnh thổ, phải đưa đc: + Những tiêu thể n/vụ ktế mà DNNN phải đảm nhiệm + Mô hình tổng thể lực lượng DNNN cần có để đảm nhiệm n/vụ nói thành dự án DN cụ thể + phần tăng giảm lực lượng DNNN so với mô hình trên, bao gồm việc Xd cắt giảm DNNN mới, DNNN ko tồn Đối việc XD DN NN có dự án cụ thể.Đối việc cắt giảm DNNN có cần có kế hoạch bước theo phương án chuyển sở hữu cụ thể Đối với trường hợp, cần có tính toán cân nhắc thực cách thận trọng để thu đc kết mong muốn Hòan thiện thể chế tổ chức qlý NN DNNN Việc bổ sung đổi hoàn thiện việc tổ chức qlý NN DNNN cho phù hợp với phát triển thường xuyên thực tiển đề nội dung ko thể thiếu đc Điều đòi hỏi phát liên tục kịp thời phát triển thânlực lượng DNNN pát triển thị trường; tiến hành đánh giá, tổng kết công tác qlý NN vốn DNNN Trên sở đó, hòan thiện thể chế tổ chức QLNN DNNN = hình thức: + Bổ sung hòan thiện hệ thống PL, thể chế, quy tắc nhằm điều chỉnh, tổ chức máy quyền hạn, trách nhiệm nghĩa vụ DNNN + Bổ sung hòan thiện tổ chức máy, phân công nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm cấp, ngành máy NN để qlý DN Để thực việc hoàn thiện thể chế tổ chức QLNN DNNN, phải tiến hành nghiên cứu, tổng kết, đánh giá có phê phán hệ thống PL, thể chế hành nêu điều cần thiết phải sửa đổi, bổ ung or bãi bỏ Trên sở đó, nêu qđ phù hợp với tình hình nhiệm vụ DN CQNN việc qlý DNNN Tổ chức đầu tư XD DNNN theo kế hoạch, dự án lập Đây bước sau XD chiến lược, quy hoạch dự án phát triển cụ thể, hành động cụ thể bến định hướng tiền (còn nằm giấy) trở thành thực Vì phải đạt mục tiêu yêu cầu biến kế hoạch, dự án XD mới, XD lại, chuyển đổi sở hữu DNNN thành hệ thống DNNN thành cty có cổ phần NN, Cty, or DN tư nhân thực tế Đối với vấn đề này, có việc phải làm: + XD mới, XD lại, chỉnh đốn DNNN Tòan hđ đc tiến hành theo trình tự qlý, đầu tư XDCB + Chuyển đổi sở hữu DNNN Tòan hđ đc tiến hành theo qđ tiến hành giải thể DNNN cổ phần hóa DNNN Bố trí nhân cho máy quản trị DNNN Vấn đề nhân DNNN có vai trò quan trọng ả/h tới kết SX kd DN ả/h tới việc bảo toàn vốn NN có DN Vì để bảo đảm Bộ máy quản trị DNNN đáng tin cậy, công tác tổ chức nhân cho máy quản trị DNNNN phải giải vấn đề sau: + XD điều lệ mẫu phê chuẩn điều lệ cụ thể DNNN + Chọn bổ nhiệm nhân cụ thể vị trí quan trọng DNNN Chuẩn bị nguồn lực, lựa chọn sd, đào tạo đào tạo lại + Giám sát người đại diện Khai thác, sd DNNN vào việc thực n/vụ trị NN Trong QLNN dói vói DN NN , vịêc khai thác, sử dụng lực lượng DNNN dợi quân chủ lực kinh tế, vũ khí chủ yếu, NN nội dung quan trọng quản lý vĩ mô.Khai thác, sd DNNN vào việc thực n/vụ 10 trị NN thực chất sd DNNN vào việc thực nvụ ktế NN Những nvụ ktế cần cho NN để thực hệin ý đồ qlý định Để Khai thác sd DNNN vào việc thực có hiệu nvụ ktế NN cần phải thực công việc sau: + XĐ mục tiêu mà NN cần đạt đc lĩnh vực KT-XH mà NN quan tâm + XĐ hành vi ktế, có khả or có tác dụng t/hiện mục tiêu + Giao nhiệm vụ hđ ktế cho DNNN + Chuyển giao phương tiện cần thếit, đủ DNNN t/hiện nvụ đc giao + Ban hành áp dụng biện pháp, sách ưu tiên, ưu đãi với DNNN + Kiểm tra, đôn đốc việc thực hệin nvụ nói Qlý vốn lãi vốn NN DNNN nói riêng tất DN có vốn NN nói chung Mục tiêu qlý: + bảo tòan phát triển vốn NN + Nâng cao hiệu ktế vốn đầu tư of NN Nội dung qlý: + Kiểm kê tài sản vốn DNNN năm + Thực kiểm tóan DNNN + thực tra tài cần thiết Câu 3: Quan điểm Đảng việc xây dựng phát triển văn hóa A Khái niệm văn hóa: Từ “Văn hóa” có nhiều nghĩa Trong tiếng Việt, văn hóa dùng theo nghĩa thông dụng để học thức ( trình độ văn hóa), lối sống ( nếp sống văn hóa); theo nghĩa chuyên biệt để trình độ phát triển giai đoạn ( văn hóa Đông Sơn) ….Trong theo nghĩa rộng VH bao gồm tất từ sản phẩm tinh vi đại tín ngưỡng, phong tục, lối sống, lao động….Văn hóa gắn liền với phát triển không đứng phát triển Văn hóa nhân tố nội sinh 11 phát triển Văn hóa vừa mục tiêu vừa động lực phát triển Chính với cách hiểu rộng mà có nhiều định nghĩa khác văn hóa Chúng ta tham khảo số khái niệm văn hóa sau: + Định nghĩa Bác Hồ “ VH tổng hợp phương thức sinh hoạt với biêể mà loài người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn” + Định nghĩa UNESCO “ VH tổng thể sống động, hoạt động sang tạo ( cá nhân cộng đồng) khứ Qua kỷ hoạt động sàng tạo hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu, đặc tính riêng dân tộc” “Văn hóa” theo nghĩa hẹp “ VH tạo kiến XH, định ứng xử cánhân xã hội “Văn hóa” theo nghĩa rộng “ tổng thể nét riêng biệt tinh thần, vật chất, trí tuệ, xúc cảm Quyết định tính cách xã hội hay nhóm người xã hội bao gồm nghệ thuật, văn chương, lối sống, quyền người, hệ thống giá trị, tập tục, tín ngưỡng.” - Văn hóa dân tộc: đặc điểm in thành nếp sâu đậm tâm hồn tình cảm, lối diễn đạt tư 01 cộng đồng gắn bó với tồn phát triển B Quan điểm Đảng văn hóa: Đường lối, quan điểm Đảng ta VH xác định rõ văn kiện Đảng, cương lĩnh, nghị quyết; Chúng ta điểm qua vài nộidung: - ĐH Đảng lần thứ VI ( 1986) xác định “ xây dựng VH văn nghệ XHCN đậm đà sắc dân tộc.” - Cương lĩnh xây dựng đất nước (1991) “ kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc nước, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng xã hội dân chủ văn minh lợi ích chân phẩm giá người” - Đại hội Đảng lần thứ VII ( 1991) nêu “ VH tiên tiến đậm đà sắc dân tộc tảng tinh thần XH, động lực thúc đẩy phát triển KT – Xh đồng thời mục tiêu CNXH” 12 - Đại hội Đảng lần thứ VIII ( 1996) nêu “ XD phát triển VH tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, Xd người VN tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, Xd môi trường VH lành mạnh” Đặc biệt Nghị hội nghị BCH TW Đảng lần thứ năm khóa VIII ( tháng năm 1998) tập trung thảo luận định vấn đề lớn, quan trọng “ xây dựng phát triển VH VN tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”, theo đó, nghị nêu “ nhiệm vụ bao quát nghiệp VH nước ta phát huy chủ nghĩa yêu nước, ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc XD BVTQXHCN, XD phát triển VH VN tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, gắn bó mật thiết với VH tiến nhân lọai, làm cho VH thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động XH, vào thành viên cộng đồng, lĩnh vực sinh hoạt quan hệ người, tạo đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ tốt nghiệp CNh –HĐH, thực mục tiêu “ dân giàu nước mạnh XH công bằng, văn minh” tiến bước vững lên CNXH” - Đại hội Đảng lần thứ IX ( 2001) nêu “ hướng tới hoạt động VH vào việc XD người VN phát triển toàn diện trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có VH, quan hệ hài hòa gia đình, cộng đồng, XH - Đại hội Đảng lần thứ X ( 2006) nêu “ tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao Từ quan điểm trên, tư tưởng đạo Đảng NN việc xây dựng ph1t triển VH nước ta gồm có vấn đề sau: + Một là: CT –KT –VH có quan hệ không tách rời, tiến ph1t triển ba lĩnh vực đời sống XH phải đặt lãnh đạo Đảng CSVN Chỉ lãnh đạo thống tạo phát triển XH theo định hướng XHCN + Hai là: bảo đảm dân chủ, tự cho sáng tạo hoạt động văn hóa, vun đắp tài năng, đồng thời đề cao trách nhiệm văn nghệ sỹ trước công chúng, dân tộc thời đại 13 + Ba là: VH phải bảo tồn phát huy truyền thống VH tốt đẹp, bảo đảm tính thống đa dạng VH dân tộc cộng đồng VN + Bốn là: kế thừa phát huy giá trị VH dân tộc liền với mở rộng giao lưu VH với nước ngoài, tiếp thu tinh hoa nhân loại làm giàu đẹp thêm VH VN Ngăn chặn đấu tranh chống xâm nhập loại VH độc hại, bảo vệ VH DT + Năm là: nâng cao tính chiến đấu hoạt động VH VH nghệ thuật, khẳng định mạnh mẽ sâu sắc nhân tố mới, giá trị cao đẹp dân tộc , khắc phục cản trở trình lên đất nước Đấu tranh không khoan nhượng chống luận điệu độc hại lực thù địch + Sáu là: XHH hoạt động VH vừa nhu cầu tự thân VH, vừa nhu cầu XH Khắc phục tình trạng tổ chức văn hóa nghệ thuật bị “ thương mại hóa” lĩnh vực Bất quốc gia có sách cho phát triển VH đất nước dựa số quan điểm NHững quan điểm sở quan trọng để định hướng chiến lược cho sách VH Câu 4: Phân tích nội dung chủ yêu An ninh quốc gia Trật tự an toàn xã hội I Các khái niệm bản: + Khái niệm 1: An ninh: Theo nghĩa rộng an toàn, ổn định chế độ xã hội + Khái niệm 2: An ninh quốc gia:Là ổn định phát triển vững mạnh, mặt, chế độ xã hội, độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn quốc gia + Khái niệm 3: Trật tự an toàn xã hội: Là trạng thái xã hội có trật tự, kỷ cương, người sống yên ổn sở quy phạm pháp luật chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định + Khái niệm 4: Bảo vệ an ninh quốc gia: Là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống lại hoạt động thù địch hoạt động khác xâm hại an ninh quốc 14 gia + Khái niệm 5: Bảo vệ trật tự an toàn xã hội: Bao gồm nội dung: Phòng chống tội phạm; giữ gìn trật tự công cộng; phòng ngừa tai nạn; phòng chống tệ nạn xã hội; chống ô nhiễm môi trường nhằm bảo đảm hoạt động bình thường yên ổn, hợp pháp quan Nhà nước, tổ chức xã hội công dân + Khái niệm: Quản lý nhà nước an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội: Là hoạt động chấp hành điều hành quan Nhà nước tổ chức xã hội Nhà nước ủy quyền, tiến hành sở pháp luật để thi hành pháp luật nhằm thực sống hàng ngày chức Nhà nước lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội Mục tiêu: (5) - Mục tiêu Một là:Huy động phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, sức mạnh toàn dân xây dựng quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, độc lập tự chủ, ngày đại - Mục tiêu Hai là:Bảo vệ vững Tổ Quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ - Mục tiêu Ba là:Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội Chủ nghĩa - Mục tiêu Bốn là:Bảo vệ an ninh trị, an ninh kinh tế văn hóa tư tưởng an ninh XH - Mục tiêu Năm là:Duy trì trật tự kỷ cương an toàn XH giữ vững ổn định trị, ngăn ngừa đẩy lùi làm thất bại âm mưu hoạt động thù địch, không để bị động, bất ngờ Những nhiệm vụ giải pháp tăng cường an ninh 4) + Nhiệm vụ Một là: Tiếp tục đổi nâng cao chất lượng công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức AN cho cán, công chức toàn dân: - Tăng cường giáo dục bảo vệ Tổ quốc an ninh cho đơn vị cá nhân - Giáo dục đường lối, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình 15 hình nhiệm vụ mới, trọng giáo dục nhận thức đối tượng đối tác - Đổi nội dung phù hợp đối tượng, ý hệ trẻ, đưa giáo dục quốc phòng-an ninhh vào trường học - Chủ động phát đấu tranh với hành động sai trái - Tăng cường giáo dục bảo vệ Tổ quốc an ninh cho đơn vị cá nhân - Giáo dục đường lối, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình nhiệm vụ mới, trọng giáo dục nhận thức đối tượng đối tác - Đổi nội dung phù hợp đối tượng, ý hệ trẻ, đưa giáo dục quốc phòng-an ninhh vào trường học - Chủ động phát đấu tranh với hành động sai trái + Nhiệm vụ Hai là: Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh sở phát huy tiềm đất nước: - Xây dựng trận QP-AN nhân dân - Xây dựng khu phòng thủ tỉnh, thành phố, phát triển khu kinh tế - QP; QP - Kt với mục tiêu tăng cường QP-AN chủ yếu - Tập trung vào địa bàn chiến lược khu vực nhạy cảm biên giới hải đảo dân tộc tôn giáo; Xây dựng công nghiệp QP hệ thống công nghiệp + Nhiệm vụ Ba là: Xây dựng quân đội nhân dân công an nhân dân cách mạng quy tinh nhuệ, bước đại: - Nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu để lực lượng vũ trang thực lực lượng trị sạnh vững mạnh tuyệt đối trung thành với TQ Đảng, Nhân dân, dân yêu mến - Đổi tổ chức nội dung phương pháp huấn luyện lực lượng vũ trang, cải tiến đối vũ khí trang bị phương tiện phù hợp yêu cầu mới, phát triển nghệ thuật QS - Cải tiến phương thức hoạt động lực lượng lực chuyên trách bán chuyên trách phối hợp tổ chức nhân dân bảo vệ an ninh QG trật tự an 16 toàn XH + Nhiệm vụ Bốn là: Xây dựng bổ sung chế lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước hoạt động quốc phòng an ninh: - Thực chế độ người huy gắn với chế độ ủy, trị viên, tăng cường công tác Đảng, trị quân đội - Bổ xung chế hoạt động quốc phòng-an ninh-đối ngoạị ngành liên quan dư báo tình hình tham mưu đề xuất giải pháp thực - Bổ sung xây dựng quy phạm pháp luật sách xã hội có liên quan đến quốc phòng-an ninh - Khẩn chương xây dựng chiến lược quốc phòng - an ninh, chiến lược chuyên ngành khác II.Nội dung quản lý Nhà nước an ninh trật tự an toàn xã hội: 1.Nội dung quản lý Nhà nước:2 a) Quản lý Nhà nước an ninh quốc gia: Khái niệm: Là quản lý Nhà nước lĩnh vực: an ninh trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa- tư tưởng, quản lý dân tộc tôn giáo mặt trân Tổ quốc Việt Nam, xuất nhập cảnh, an ninh biên giới, bảo vệ lãnh tụ, công tác tình báo, cấu thành tổng thể an ninh quốc gia Như khái niệm có bảy nội dung sau:7 + Một là: Bảo vệ an ninh trị:Bao gồm bảo vệ chế độ trị, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hoạt động an toàn bình thường hệ thống quyền nhân dân cấp, tổ chức chinh trị xã hội bảo vệ nhân dân + Hai là: Bảo vệ an ninh kinh tế:Là bảo vệ trình hoạch định tổ chức thực đường lối kế hạch phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa + Ba là: Bảo vệ an ninh văn hóa- tư tưởng:Là bảo vệ sáng hệ tư tưởng Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ giữ gìn văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc + Bốn là: Quản lý dân tộc tôn giáo Mặt trận tổ quốc Việt Nam:Được 17 Đảng Nhà nước quan tâm đặc biệt Trong tình hình cần tăng cường đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá cách mạng; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc + Năm là: Quản lý Nhà nước an ninh quốc gia lĩnh vực xuất, nhập cảnh:Là biện pháp quan trọng góp phần chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự + Sáu là:Quản lý an ninh biên giới bảo vệ vững chủ quyền biên giới quốc gia:Được Đảng, Nhà nước coi nhiệm vụ chiến lược quan trọng + Bảy là:quản lý Nhà nước bảo vệ đồng chí lãnh đạo máy đầu não Đảng, Nhà nước công tác tình báo: công việc quan trọng b) Quản lý Nhà nước trật tự an toàn xã hội Là hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực phòng chống tội phạm; phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý hành trật tự xã hội trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy, giáo dục cải tạo phạm nhân cấu thành tổng thể trật tự an toàn xã hội Như quản lý vấn đề sau: + Một là: Phòng chống tội phạm:Là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách Đảng Nhà nước Sự nghiệp phòng chống tội phạm nghiệp nhân dân, nhân dân, nhân dân, nhiệm vụ toàn ngành máy Nhà nước ngành công an then chốt + Hai là: quản lý Nhà nước phòng chống tệ nạn xã hội:Được Đảng Nhà nước quan tâm đặc biệt, nhiệm vụ toàn xã hội khuôn khổ chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn dâm +Ba là: Quản lý hành trật tự xã hội:Bao gồm đăng ký quản lý hộ khẩu, quản lý đặc danh, quản lý vũ khí –vật liệu nổ, quản lý dấu …nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật, ngăn chặn tội phạm + Bốn là:Quảm lý trật tự an toàn giao thông: Đang lĩnh vực nóng bỏng, phức tạp Đảng Nhà nước nhân dân hết súc quan tâm + Năm là:Quản lý Nhà nước phòng cháy, chữa cháy: Là lĩnh vực quan trọng quản lý Nhà nước trật tự an toàn xã hội 18 + Sáu là:Quản lý Nhà nước giáo dục, cải tạo phạm nhân: Giáo dục, cải tạo kẻ phạm tội thành người có ích cho xã hội 2.Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước an ninh: a) Các quan quản lý thẩm quyền chung: + Ở trung ương: Chính phủ,Thủ tướng phủ, bộ, quan ngang bộ, Ủy ban Nhà nước quan khác thuộc Phủ + Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp; chủ tịch ủy ban nhân dân; quan chuyên môn ủy ban nhân dân (sở, phòng, ban) quan công an địa phương;ban lãnh đạo xí nghiệp, quan, tổ chức, đơn vị nghiệp nhà nước trực thuộc quyền địa phương hay thuộc trung ương đóng địa phương có đơn vị công an cở sở b)Nhiệm vụ quyền hạn: + Cơ quan thẩm quyền phủ: - Quyền kiến nghị lập pháp, - Quyền lập quy; - Quyền quản lý điều hành toàn công bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước hệ thống pháp quy phủ - Quyền xây dựng lãnh đạo tổ chức toàn hệ thống tổ chức quan quản lý Nhà nước; - Quyền hướng dẫn kiểm tra hội đồng nhân dân + Cơ quan thẩm quyền địa phương: - Ủy ban nhân dân quan quản lý có thẩm quyền chung đứng đầu máy quản lý thuộc đơn vị hành lãnh thổ - Ủy ban nhân dân thực chức quản lý Nhà nước an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thuộc địa phương - Bảo vệ việc thi hành pháp luật, văn cấp hội đồng nhân dân cấp địa phương , - Giám sát việc thi hành pháp luật quan cấp đóng địa bàn 19 phạm vi vấn đề thuộc quyền quản lý Nhà nước an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo lãnh thổ, củng cố pháp luật xã hội chủ nghĩa 3.Cơ quan thẩm quyền riêng: a) Khái niệm: Là quan Chính phủ, Bộ Công an, quan Trung ương lực lượng công an nhân dân, có nhiệm vụ lãnh đạo quản lý công tác bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội nước b) Cơ cấu tổ chức: + Bộ Công an gồm: Bộ trưởng, thứ trưởng, tổng cục Vụ, Cục, Viện, Trường + Tổ chức Công an nhân dân địa phương chia cấp: - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Đồn Công an nhân dân (ở xã phường) đơn vị sở tổ chức công an trực thuộc Công an quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh c) Kết hợp quản lý Nhà nước an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo ngành theo lãnh thổ: Ngoài vấn đề chung quản lý Nhà nước an ninh trật tự có đặc điểm, nội dung phương pháp riêng: - Bộ công tổ chức lực lượng tinh nhuệ trực tiếp chiến đấu mặt trận bảo vệ an ninh trật tự… - Có lĩnh vực xh có nhiêu lĩnh vực công an phải nghiên cứu: vân tay, AND, kinh tế, tin học, chữ ký, nét chữ, súng gì, tầm xa đường khương tuyên…tóc Napôlêon… - Công an tỉnh, thành phố làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước an ninh trật tự sở khác, mà tổ chức trực tiếp đạo lực lượng nghiệp vụ chiến đấu bảo vệ an ninh địa phương - Cả TW địa phương quan quản lý Nhà nước an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực vai trò nòng cốt, lực lượng xung kích trực tiếp chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội 20 d) Mối quan hệ: Cơ quan công tổ chức hoạt động theo nguyên tắc “hai chiều trực thuộc”: - Theo chiều ngang: Cơ quan công an thực chức quản lý Nhà nước an ninh, trật tự địa phương - Theo chiều dọc: quan công an chịu đạo đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Công an: - Trong thực tế chủ yếu chịu đạo dọc từ công an 4.Các hình thức phương pháp quản lý Nhà nước: + Một là: Về hình thức quản lý Nhà nước an ninh quốc gia trật tự an tòan XH: - Ra văn pháp luật - Hội nghị, tổ chức, xử lý - Điều hành công việc hàng ngày + Hai là: Các phương pháp kỹ thuật khoa học: sinh học, xã hội học, thống kê, toán, quản lý… + Ba là: Ngoài dùng phương pháp hành chính: - Giáo dục thuyết phục - Phương pháp kinh tế - Phương pháp hành cưỡng chế + KL: Trong phương pháp phương pháp giáo dục thuyết phục quan trọng nhất, phương pháp hành cưỡng chế cần thiết 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức nhà nước ngạch Chuyên viên & Chuyên viên chính, Tài liệu ôn thi công chức nhà nước ngạch Chuyên viên & Chuyên viên chính, Tài liệu ôn thi công chức nhà nước ngạch Chuyên viên & Chuyên viên chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay