Tổng hợp 60 đề thi công chức giáo viên mầm non có đáp án chi tiết.

149 190 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:28

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kiến thức sở chuyên ngành bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết việc viên chức không làm quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nội dung đánh giá kết nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết việc chấp hành quy định ngành, quy định trường, kỷ luật lao động bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết chế độ tập viên chức quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nhiệm vụ giáo viên quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trường hợp xử lý kỷ luật quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết quyền giáo viên nhân viên quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kỹ lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết hình thức kỷ luật buộc việc áp dụng viên chức quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định việc xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức gồm hành vi vi phạm pháp luật ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết quyền trẻ em sách trẻ em quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nhiệm vụ trẻ em quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết quyền giáo viên nhân viên quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết Kỹ giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng quy định Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nghĩa vụ chung viên chức quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết hành vi giáo viên không làm quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kiến thức phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non quy định Quyết định số 02/2008/QĐ- BDGĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm tiêu chí ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết việc viên chức không làm quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết Trang thiết bị lớp mẫu giáo độc lập quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết Kỹ giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng quy định Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 48 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Theo nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường hoàn trả viên chức quy định trường hợp xử lý kỷ luật viên chức viên có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật viên chức; (10 điểm) 2.Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập; (10 điểm) 3.Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm) 4.Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình (10 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non Hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em giáo viên quy định sau: 1) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em; (7.5 điểm) 2) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khoẻ, theo dõi đánh giá trẻ; (7.5 điểm) 3) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn; (7.5 điểm) 4) Sổ theo dõi tài sản nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (7.5 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Chấp hành pháp luật, sách Nhà nước bao gồm tiêu chí sau: 1) Chấp hành quy định pháp luật, chủ trương, sách Đảng Nhà nước; (7,5 điểm) 2) Thực quy định địa phương; (7,5 điểm) 3) Giáo dục trẻ thực quy định trường, lớp, nơi công cộng; (7,5 điểm) 4) Vận động gia đình người xung quanh chấp hành chủ trương sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 49 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Theo quy định luật viên chức ngày 15/11/2010 Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp (05 điểm) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ (05 điểm) Được đảm bảo trang bị, thiết bị điều kiện làm việc (06 điểm) Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao (06 điểm) Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao (0,6 điểm) Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật (0,6 điểm) Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật (0,6 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường mầm non hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định sau: Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tiến hành thông qua hoạt động theo quy định chương trình giáo dục mầm non.(06 điểm) Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ đảm bảo an toàn (06 điểm) Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ (06 điểm) Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành (06 điểm) Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha mẹ trẻ cộng đồng (06 điểm) Câu 3: Theo quy định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kiến thức giáo dục mầm non bao gồm tiêu chí sau: Hiểu biết đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non; (7,5 điểm) Có kiến thức giáo dục mầm non bao gồm giáo dục hoà nhập trẻ tàn tật, khuyết tật; (7,5 điểm) Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non ( 7,5 điểm) Có kiến thức đánh giá phát triển trẻ ( 7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 50 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương,các quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xữ nơi công cộng quy định sau: Cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm quy định nội quy, quy tắc nơi công cộng; Không vi phạm chuẩn mực phong mỹ tục nơi công cộng để đảm bảo văn minh, tiến xã hội ( 20 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm quy định đạo đức công dân pháp luật quy định cộng đồng dân cư thống thực ( 20 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường mầm non Quyền người giáo viên quy định sau: Được đảm bảo điều kiện để thực nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (06 điểm) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hưởng lương, phụ cấp chế độ khác theo quy định pháp luật cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (06 điểm) Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo (06 điểm) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự (06 điểm) Được thực quyền khác theo quy định pháp luật (06 điểm) Câu 3: Theo quy định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non bao gồm tiêu chí sau: Có kiến thức phương pháp phát triển thể chất cho trẻ; (7,5 điểm) Có kiến thức phương pháp phát triển tình cảm - Xã hội thẩm mỹ cho trẻ; (7,5 điểm) Có kiến thức phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ; (7,5 điểm) Có kiến thức phát triển nhận thức ngôn ngữ trẻ (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 51 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Theo quy định luật viên chức ngày 15/11/2010 Nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước.(08 điểm) Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư (08 điểm) Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập ( 08 điểm) Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao (08 điểm) Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức (08 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường mầm non hành vi giáo viên không làm quy định sau: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp; ( 05 điểm) Xuyên tạc nội dung giáo dục; ( 05 điểm) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; (05 điểm) Đối xử không công trẻ em; (05 điểm) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; (05 điểm) Bớt xén phần ăn trẻ em; Làm việc riêng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (05 điểm) Câu 3: Theo quy định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kỷ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ bao gồm tiêu chí sau: Biết tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ (7,5 điểm) Biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện nhóm, lớp;(7,5điểm) Biết sử dụng hiệu đồ dùng, đồ chơi (kể đồ dùng, đồ chơi tự làm) nguyên vật liệu vào việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ; (7,5 điểm) Biết quan sát, đánh giá trẻ có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 52 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Theo quy định luật viên chức ngày 15/11/2010 việc viên chức không làm quy định sau: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công (6,5 điểm) Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật (6,5 điểm) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức (6,5 điểm) Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội (07 điểm) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp (6,5 điểm) Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan (07 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường mầm non hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên quy định sau: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ em (15 điểm) Trang phục giáo viên gọn gàng, phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.(15 điểm) Câu 3: Theo quy định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kỷ quản lý lớp học tổ bao gồm tiêu chí sau: Đảm bảo an toàn cho trẻ;(7,5 điểm) Xây dựng thực kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; (7,5 điểm) Quản lý sử dụng có hiệu hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp; (7,5 điểm) Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục.(7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 53 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Theo quy định luật viên chức ngày 15/11/2010 phân loại đánh giá viên chức quy định sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (10 điểm) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; (10 điểm) Hoàn thành nhiệm vụ; (10 điểm) Không hoàn thành nhiệm vụ; (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường mầm non nhiệm vụ người giáo viên quy định sau: Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng trẻ em thời gian trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (05 điểm) Thực công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (05 điểm) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em; Bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em; Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp; (05 điểm) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em (05 điểm) Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; (05 điểm) Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng (05 điểm) Câu 3: Theo quy định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kiến thức sở chuyên ngành bao gồm tiêu chí sau: Kiến thức phát triển thể chất; (7,5 điểm) Kiến thức hoạt động vui chơi; (7,5 điểm) Kiến thức tạo hình, âm nhạc văn học; (7,5 điểm) Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội phát triển ngôn ngữ (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 54 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội quy định sau: Cán bộ, công chức, viên chức không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo tham gia hoạt động xã hội ( 13 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng tài sản, phương tiện công cho hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ ( 13 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức hoạt động khác thân gia đình mục đích vụ lợi ( 14 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường mầm non Quyền trẻ em sách trẻ em quy định sau: Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định lập kế hoạch giáo dục cá nhân (06 điểm) Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh trả tiền sở y tế công lập (06 điểm) Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu (06 điểm) Được giảm phí dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng (06 điểm) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật (06 điểm) Câu 3: Theo quy định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kỷ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ bao gồm tiêu chí sau: Biết tổ chức môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ; (7,5 điểm) Biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ; (7,5 điểm) Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện số kỹ tự phục vụ; (7,5 điểm) Biết phòng tránh xữ trí ban đầu số bệnh, tai nạn thường gặp trẻ (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 55 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Luật viên chức số ngày 15/11/2010 quy định nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức bao gồm: Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình hoạt động nghề nghiệp (10 điểm) Tận tụy phục vị nhân dân (10 điểm) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử (10 điểm) Chịu tra, kiểm tra Giám sát quan, tổ chức ó thẩm quyền nhân dân (10 điểm) Câu 2: Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ GD-ĐT việc ban hành Điều lệ trường mầm non yêu cầu thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu trường mầm non quy định sau: Nhà trường, nhà trẻ phải có đủ thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, tài liệu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; sử dụng có hiệu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (10 điểm) Nhà trường, nhà trẻ sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu danh mục Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ em mầm non (10 điểm) Nhà trường, nhà trẻ phải có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu (10 điểm) Câu 3: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD-ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định yêu cầu nhận thức tư tưởng trị, thực trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc gồm tiêu chí sau: a Tham gia học tập, nghiên cứu Nghị Đảng, chủ trương sách Nhà nước; (7,5 điểm) b Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; (7,5 điểm) c Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè biết yêu quê hương; (7,5 điểm) d Tham gia hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hoá, cộng đồng (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 56 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Theo Luật viên chức số ngày 15/11/2010 trách nhiệm quyền lợi viên chức đào đạo, bồi dưỡng quy định sau: Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng (13 điểm) Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng tiền lương phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian công tác liên tục, xét nâng lương (14 điểm) Viên chức đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ (13 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non quy định Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em sau: 1.Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tiến hành thông qua hoạt động theo quy định chương trình giáo dục mầm non (6 điểm) Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ đảm bảo an toàn (6 điểm) Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ (6 điểm) Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành (6 điểm) Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha mẹ trẻ cộng đồng (6 điểm) Câu 3: Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD-ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non sau: Là sở để xây dựng, đổi mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non sở đào tạo giáo viên mầm non (7,5 điểm) Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá lực nghề nghiệp, sở xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ (7,5 điểm) Làm sở để đánh giá giáo viên mầm non năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, bồi dưỡng quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non (7,5 điểm) Làm sở để đề xuất chế độ, sách giáo viên mầm non đánh giá tốt lực nghề nghiệp (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 57 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Theo Luật viên chức số ngày 15/11/2010 quy định đánh giá viên chức xem xét theo nội dung sau: a) Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết; (10 điểm) b) Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp; (10 điểm) c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức; (10 điểm) d) Việc thực nghĩa vụ khác viên chức (10 điểm) Câu 2: Nhiệm vụ giáo viên quy định Quyết định số 14/QĐBDGDĐT Bộ GD-ĐT việc ban hành Điều lệ trường mầm non sau: Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng trẻ em thời gian trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (5 điểm) Thực công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (5 điểm) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em; Bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp (5 điểm) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em (5 điểm) Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (5 điểm) Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng (5 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD-ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non quy định Kiến thức phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non bao gồm tiêu chí sau: a Có kiến thức phương pháp phát triển thể chất cho trẻ; (7,5 điểm) b Có kiến thức phương pháp phát triển tình cảm – xã hội thẩm mỹ cho trẻ; (7,5 điểm) c Có kiến thức phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ; (7,5 điểm) d Có kiến thức phương pháp phát triển nhận thức ngôn ngữ trẻ (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 58 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Theo Luật viên chức ngày 15/11/2010 quy định viên chức vi phạm quy định pháp luật trình thực công việc nhiệm vụ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách; (10 điểm) b) Cảnh cáo; (10 điểm) c) Cách chức; (10 điểm) d) Buộc việc (10 điểm) Câu 2: quyền trẻ em sách trẻ em quy định Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT Bộ GD-ĐT việc ban hành Điều lệ trường mầm non sau: Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định lập kế hoạch giáo dục cá nhân (6 điểm) Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh trả tiền sở y tế công lập (6 điểm) Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu (6 điểm) Được giảm phí dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng (6 điểm) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật (6 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD-ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tiêu chuẩn xếp loại chung giáo viên cuối năm sau: 13 Loại Xuất sắc: giáo viên đạt loại tốt lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức kỹ sư phạm; (05 điểm) 14 Loại Khá: giáo viên đạt từ loại Khá trở lên lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức kỹ sư phạm; (05 điểm) 15 Loại trung bình: giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức kỹ sư phạm, lĩnh vực xếp loại trung bình; (05 điểm) 16 Loại Kém: giáo viên có lĩnh vực xếp loại vi phạm trường hợp sau: (15 điểm) m Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác, an toàn tính mạng trẻ; (03 điểm) n Xuyên tạc nội dung giáo dục; (03 điểm) o Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; (03 điểm) p Nghiện ma túy tham gia đánh bạc tệ nạn xã hội khác; (03 điểm) e Vắng mặt lý đáng 60% tổng số thời lượng học tập bồi dưỡng trị, chuyên môn, nghiệp vụ 60% buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ (03 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 59 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN Câu 1: Theo Luật viên chức ngày 15/11/2010 việc viên chức không làm quy sau: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công (6,5 điểm) Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật (6,5 điểm) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức (6,5 điểm) Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội (7 điểm) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp (6,5 điểm) Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan (7 điểm) Câu 2: Nội dung đánh giá kết nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT Bộ GD-ĐT việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định sau: Kiểm tra định kỳ sức khoẻ trẻ em: hai lần năm học (10 điểm) Theo dõi biểu đồ tăng trưởng trẻ em: trẻ 24 tháng tuổi tháng cân trẻ lần; trẻ 24 tháng tuổi quý cân trẻ lần (10 điểm) Đánh giá phát triển trẻ em: quy định chuẩn phát triển trẻ em theo độ tuổi Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trẻ em khuyết tật học hoà nhập đánh giá tiến dựa vào mục tiêu kế hoạch giáo dục cá nhân (10 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD-ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định sau: Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ (6 điểm) Kỹ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ (6 điểm) Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ (6 điểm) Kỹ quản lý lớp học Bao gồm tiêu chí sau: (6 điểm) Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng (6 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 60 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN Câu 1: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 sau: Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp (05 điểm) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ (05 điểm) Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc (06 điểm) Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao (06 điểm) Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao (06 điểm) Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật (06 điểm) Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật (06 điểm) Câu 2: Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT Bộ GD-ĐT việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định hành vi giáo viên không làm sau: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp; (5 điểm) Xuyên tạc nội dung giáo dục; (5 điểm) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; (5 điểm) Đối xử không công trẻ em; (5 điểm) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; (5 điểm) Bớt xén phần ăn trẻ em; Làm việc riêng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (5 điểm) Câu 3: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD-ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định yêu cầu nhận thức tư tưởng trị, thực trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc gồm tiêu chí sau: a Tham gia học tập, nghiên cứu Nghị Đảng, chủ trương sách Nhà nước; (7,5 điểm) b Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; (7,5 điểm) c Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè biết yêu quê hương; (7,5 điểm) d Tham gia hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hoá, cộng đồng (7,5 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 60 đề thi công chức giáo viên mầm non có đáp án chi tiết., Tổng hợp 60 đề thi công chức giáo viên mầm non có đáp án chi tiết., Tổng hợp 60 đề thi công chức giáo viên mầm non có đáp án chi tiết.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay