Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi nghiên cứu điển hình tại sa pa, lào cai (TT)

12 155 0
 • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:25

0 2345679 7 3 2367 673 62 !"#$%#$&'()#*+,,-.$(/0123" #4#567#89#8:#';8?#@A#B$C>D2:EF#=7 2&2GH"#$%#2387#4#(2:EF#=72&"#$%# *IJ+,.KLA##M#N7@?O!"#$%#8:#'; 85j#$&'()#B 8F#$"';8'$@.G'".=AVWPZ:'[0M&O6 $II0F0LG8\9:'C]0M&OGPQRF, .-I&;9:^Z:'[I.T2_'`.-'>0M&O ".=A$Habab6LEabcb6VW$)K$@Q.%=: d&'da$8A".=A,T73-S=:?$R$)K@. "]M$L.)0M&O".=ATZ'>E0M&O".=A1$3-=: eZ[7f=:F='>E".=A:GK0N$F', )B"3$A0)?$(Y('#Y@9gTe.=A1M=:Y( 0M&OGM=3.+9:'gHhb,/0Giab? @A' ' "7)*"7#55$B6C 6 D%)! EFG7)*"7H 9% 6I JFKL 23MN 7 7)*"7#55$B6C6 D%)! 7 7)*"7H 9% 6I*7O 03#'P( QH"7#55$B6C6 D%)! 7 7)*"7H 9% 6IRSJFKL ,-T/UV63WXY783Z[3\4]^3Z637846973:;2< 5 D*?'D ?& 9_@`abcdbefcghcijfckglmc nbopfgqfcmgrkcstckukcmukcvwfncxycdzkgcs{c|bfgcfngbh`cmgp`cnbpcxyc dzkgcs{ckukcv}kcvb~`cfgfc|gycgkcsbcxcvzfgcmgp`cnbpcxycdzkgcmfnc mfncdpbckpcC7$7+ M'N 7 7*D 'N 9 9 +! 7 7 "7#55$ 9%_@D ?&N 7 7) *AD)! 7 7)* 9% 6I*7"7#55$ 9%' %  6I@+#9 Q '7B6C )! 7 7)*"7#55$ 9%&' 9()*+SEKR @D ?& !B6C"7fgqfcmgrkcstckukcmukcvwfnckpcxyc dzkg)! 7 7)* 9% 6I*7"7#55$+_ AD% _@D Q |bfgcfngbh`cmgp`cnbpcxycdzkg "7#55$AD% _@(( *_N"7 A)! 7 7)* 9% 6I*7"7#55$+#')*N @&*D  )*N I&6Ă ?& ÂEÊRS=ÔƠ2Ô=ƯĐÂEÊRSăƠ2Ô=ăâêôơ! 7 7)*"7#55$ ÂưđRS0 3>_@6Ă !NC7D 9H( &' 9(#5"7N7$7D%#7àBả7àB$AD à7%#Bã+ ,-á/ạ3784ằ3:ẳằ37846973:;23< ẵắắẵặầẩẫấậèẻèẽéẹè M ềB"7_@D (ể @ 9% _@)*+ễgrcfglm_@D ế'&)ệ *ì ND( 7?AD%D N (N ề7N7? @A ' "7)*AD ! 7 7)* "7#55$+ỉN %( "7 'B _@A ! 7 7"7#55$ 9% _@+$*' 23456289 84 28823456289 24244823 2 23456289 !"23456289 2#$%233%&848823456289 ' 84()5*+,4-23 5*8&'.23,/04 12348 &45562 &'.235/23525(882378&438239:;04 15 5?0234@8 23456289 28%464A 848488 23456289 523382353484B845*2C588D4 B8,5 22E5285 ,8%24A232F85323 G24%?H5#I238 233H5':28J2 245 D4%D4G28K232435L24/8J2245 4C2841 (882378 23&45562285,#B4,35' 848 MNNO8J23&245 D4%D4G2 PQRQSTUTVWXYZT[\T]^_T_X`aT_bcVd efg"4-23 2435 888/23' 848 MNNO(&43823?35E&8824 h203524A238424#84? 35h5&4&635h,456 888/2356 8B8 &44 888/23 848B8'' 84i,C584&43823!"456 348'B24 4,35884C/238 238j&88'84 .' 848 MNNO?35E& 88'242345*&' 848%4644&8523 5*88 238j&?&4:2 &4I5? 56 4.#h2&4k,?'84 .' 8412D484' 84,/884 I24j>"35E&8888 2 h20' 84 I835l9238.8 ' 84;9Mmn=456 5o48224A238/238 ' 84(88 &43823p 256,8 MNNO63524A232443723?8424 #84&4q44&24r,#s'.23I24j8823 t2B86&45562' 84 3u2 750/.@V/4*G1K4/-.*@E-/;FGu 9vw xyz{|}yy~z( )*0/Mr@/IGJ-/*l/.@J/-*-/4*F;/;NJ/ )OOP/>^/;=;/4=;/?e-./;NJ/RG/HS;*/>@/2L/*/4B68/4*JM/.@J/;NJ/)OOP/ >0@/;e-./?n-./b;2 ): 1 C '9 74W$ C2: '? 1 C 8à2 Y M&/8ơảWaWăH100ã&/8H 10ãáWạ9Wê$b1ằ '? 1 C D: ẳẳãẵạâắH101ãảô ăâWạăH11ã5âô$727 '? 1 C D: PQ ặầẩÂẫấậÊÔ èẻẽẽéÂẫèÊƯẹôô3H 0PQề1 2d K ể 7 ễ K '( 1 1 C * 4 ,7 %TT& *ế ) D , C: 78 27 * 4 ,7 F- 2d: 1 1 C * 4 '? D 78 27 * 4 I 7 */- d8 '? =: 1 1 C * 4 ệ D 1 C * 7 +8 ) D , C: 78 27 * 4 ,7 %TT& '?  DH1 1 C * 4 2d D 1 C ìX7Wa* ) D , C: 78 27 * 4 ,7 %TT& ỉ 7 I~jkliĩípimxsịiqòsimỏpqiõxkmimòópiọồjổi~ 01 23 #ỗ%T: 1 , 3 d 42d 7 ệ êW8A Mẳố %C L 7 0 ãMố %ệ ( 7 0 ãƯộPềờ6 *7 260 * 4ở Mỡố ớ1 * 4ở '? MRố %1 J K ệ 0, '? 02 ệ 0,: 1 7: 1 1 + '? 1 ? >7 F- 00 2346789 8 8 8 !"#!$%&$!&'$()&!*+,!-.!/,012 34567895:;?85@A;56B?8C5DE5=F8=589=>?85@A;5GHI@5GJ5 K;L658=H5M ?@)?A B CDEFGHIJKILDMGINOCDIPQNIRSTIGHDUVGICWSB 94+/363 1X34" $ % *43 4Y52 )9 &=34$6* 4 &Z&+,&+1& 1*[$9 ' )$\] 4#364'3> ^52 &+, 4 4_ `abc"*364#d4 9ef;Acgh 8 4iY36&+, 136jkk"*364#4$ 1 JlmILnopIqrsnItusItvwxIsyzIC{{LIt|}sI~nIqB ĂÂÊÔƠƯ ĐăâêôơưđƯƯ j@a@4_3 4>)$ $&3634 j@aA4_3 4>)$ $&36)348àảZ4 j@aa4_3 4>)$ $&369 1+[36 ãáạÔĂ JlằIPvwxItẳpnINẵắắBBặBB ầẩẫƠƯạƯấạÔôơưđƯƯ ưậáạÔĂáạè ẻẽéẽẹềểễếệẹềìễếẹềỉễẻẹếễẹễếễệẹễĩẽẹíẽễếệẹềìễếẹ ềỉễẻẹịẽễếẹềòẹỏõẹếóọồ ổêỗốổƯạƯấạÔôơưđƯƯ ưậáạÔĂáạè ềộờẽệẹẻẽởỡẹớợệẹớễẹềóệẹềếộẹễếùệồủũồềếúẽẹ ẻẽõễẹíẽễếẹíụễẻẹềẽẹừửõẹếữĩễẻọồ âổêỗốổƯạƯấạÔôơưđƯƯ ưậáạÔĂáạè ấậèơ 01 3456789 7 98 8 89 9 98 9 898 !"#"$%&'(" )*+*,-./01-23/-45-630-789-7:;-61;02-402-?@2(4 484'64' !(4 "6 =3!;R046"+' !(4!0 44 !=L D %#effc 4806 % 446C 2D84'64 ' !(4`g4h 4%8&i`6Gj0:j3 4& 4)=?46"+' !(4I!C74k7 "=?N $ !5M 46`g4h 4%8&6 l9 m46 46)847N '>2(4 446C 2D' !(44O *+45567 484G2967484: m@IJ@:K:@?LML@N;KN9 O/ %58 79"6P5 386Q86 5 RS86 5 5'(3TUV 9.5W 8 795 64%58&9S X) Y9Z 8#8 44"6#" 6[8\(3/ 6 48]^!!_ 5 "6# 4`5986 abc9def@ghif@jk@lmn@ohp@fqrstf@uvh9 w868 S"6x55'(3 y5 8 8#8 4 69(8 5 64%58&9z Q86 5 { X8 795 64%58&9| }~~~~~ ~~~~Ă~Â~ÊÔ (8 ƠƯĐ56.5 6&8986ă48#8 #85 4%98/8â'1564214 -5 ê #85 5 4/56 6 4986 5 5 4 8]^!!_ w5 )S56.5 6&8986' 4 5 8#8 $55Yz64 8]^!!_615 8)ô44%56$W4/56 6 4986 5 5 48]64 }~~ơ~~ư~~~~~ ~~đÊw5 )S4565 64$ 6 4456 56986W'4565 64$ 6 4W$34568695 8) #85 4 /56 6 4986 5 5 48]^!!_ Ô 84SW4$8 6 464"4%579585"6# 4`5986W'"665 86#(X5 86 8) #85 4W4$8 6 4986 5 5 4 Â~ơ~~àả ã~~~đààáãạ~ ~~ĂÊ!*8ằ4$ S(89 ôP5 8ẳ (89 ôZ *8 5 8]ằ'54 55[4W'3 85 64%58&9 8P( 5 8#8 64%58&9 698ẵ56W/85'( Aắ@k@hn@qsps@r@nru@ặầẩ@ẫấ@nrậè@qsậ@uậ@:N9 ẻẽéĂ~Ă~ẹềểễ~~ ~ơ~ế~àệềì~ỉẹ~Êả 4$85'( 8 615 79ểễểảĩíịòảỏả ~đõ~Ă~~~ềìó ọ64 4856'568#86)' Sằồ4ổ5 485 6&8986W' 5P5 856.5 6&8W W4 68]986ô4W43/"6# 4`5456 8S W56)ỗYz64SW'14 -5 8644 x5 "P58Qố_8x59 12 3467897 6 67 979678 797 9 !9"!#6 $%&'$%()*'+,-'%.-'/%0-'1&'2%3-'4-5)')%62' +7)% 89 6: ; 97"?@A6787 B76C /%0-'+DE1'2-F)'%G)%'2HDI1'$%-'JKKL'2%5M' 4-5'NGO'%OP2'+Q)4'RS'T71%UV789 W7X9W7W 6C97Y W79 Z9B Z9678 B[9\9W7 ]^77!9^W7X9 6C ?@6:697 69_6`]6a97b97c 67d9e]97b97c67f ghgij1kM'25l'1%m'N-n1op q7d9e]W7X9W7WB 976Zb67rs99tuv 979678wxx@ =6#9]^7974V\9y z7 B 976Z6a]^77wxx@{6\99]
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi nghiên cứu điển hình tại sa pa, lào cai (TT) , Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi nghiên cứu điển hình tại sa pa, lào cai (TT) , Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi nghiên cứu điển hình tại sa pa, lào cai (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay