Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam (TT)

27 168 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:24

B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T QU C DÂN  TR NH HOÀI S N NGHIÊN C U NG D NG TIN H C TRONG QU N LÝ T I CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM CHUYÊN NGÀNH: H TH NG THÔNG TIN QU N LÝ MÃ S : 62 34 04 05 HÀ N I - 2016 CÔNG TRÌNH C HOÀN THÀNH T I TR NG I H C KINH T QU C DÂN Ng ih ng d n khoa h c: TS CAO ÌNH THI PGS.TS NGUY N NG C HUY N Ph n bi n: 1: TS Lã Hoàng Trung Vi n Chi n l c Thông tin Truy n thông 2: PGS.TS Hoàng Ngh a Tý i h c Xây d ng 3: PGS.TS Hà Qu c Trung B Khoa h c Công ngh Lu n án đ c b o v tr c H i đ ng ch m lu n án c p Tr ng i h c kinh t qu c dân Vào h i: ngày tháng n m 2016 Có th tìm hi u lu n án t i: - Th vi n Qu c gia - Th vi n i h c kinh t qu c dân ii M U Lý ch n đ tài 1.1 Trong c c u kinh t m i qu c gia xét ph m vi toàn c u, doanh nghi p nh v a (DNNVV) chi m h u h t t ng s doanh nghi p, góp ph n quan tr ng vào gi i quy t vi c làm, phát tri n kinh t , t o ngu n thu ngân sách Gi vai trò quan tr ng t o s n đ nh cho n n kinh t , DNNVV đ c ví “thanh gi m s c cho n n kinh t ”, đ ng th i c ng t o nên tính n ng đ ng b i quy mô nh , d kh i nghi p, d u ch nh ho t đ ng Vi c phát tri n DNNVV cho phép khai thác s d ng có hi u qu ngu n tài nguyên thiên nhiên, ngu n v n, công ngh th tr ng; t o công n vi c làm cho ng i lao đ ng; góp ph n chuy n d ch c c u kinh t ; gi m b t chênh l ch giàu nghèo; h tr cho s phát tri n doanh nghi p l n; trì phát tri n ngành ngh truy n th ng,… 1.2 Tuy có nh ng u th v t tr i đó, nh ng DNNVV n c ta t n t i nhi u h n ch mang tính c h u, ch a k đ n vi c, trình h i nh p kinh t qu c t s đ t nh ng thách th c to l n trình phát tri n Hai s nh ng h n ch l n c a DNNVV hi n v v n đ công ngh nh ng b t c p trình đ qu n lý c ng nh ch t l ng ngu n lao đ ng Kho ng 80%-90% máy móc công ngh s d ng doanh nghi p Vi t Nam đ c nh p kh u, 76% máy móc đ c s n xu t t th p niên 1980-1990, 75% máy móc trang thi t b h t kh u hao (Cao S Khiêm, 2013) Th c t đ t yêu c u ph i đ i m i công ngh nâng cao trình đ qu n lý chu i ho t đ ng c a DNNVV Vi t Nam ng d ng tin h c qu n lý tr thành m t v n đ c n đ c quan tâm đ thúc đ y doanh nghi p phát tri n x ng t m v i vai trò k v ng trình h i nh p qu c t 1.3 Xu th h i nh p kinh t qu c t hi n t o r t nhi u c h i cho DNNVV, kèm theo nh ng thách th c v i nh ng tr n tr , loay hoay tr c toán h i nh p Các DNNVV Vi t Nam đa ph n đ c thành l p t sau Vi t Nam gia nh p WTO (tháng 1/2007), đ n v n y u v quy mô v n, trình đ qu n tr c ng ch a theo k p chu n m c thông l qu c t 1.4 ng tr c ng ng c a c a trình h i nh p kinh t qu c t vi c tin h c hóa công tác qu n lý doanh nghi p đ c cho m t gi i pháp c ng nh xu h ng t t y u đ doanh nghi p nói chung, DNNVV nói riêng ti p t c phát tri n m r ng t ng lai Ngoài nh ng y u t xu t phát t b n thân doanh nghi p, có nh ng nguyên nhân bên n DNNVV khó tìm đ c gi i pháp CNTT th c s phù h p v i nhu c u ho t đ ng c a mình, m t s đ n t đ n v cung ng M c tiêu c a đ n v cung ng d ch v CNTT th ng t p trung vào doanh nghi p l n, đ c chi tr s ti n l n, đem l i l i nhu n cao, mà có gi i pháp phù h p v i u ki n kh n ng c a doanh nghi p nh v a T nh ng v n đ lý lu n th c ti n đó, tác gi ch n đ tài: "Nghiên c u ng d ng tin h c qu n lý t i doanh nghi p nh v a Vi t Nam" làm đ tài lu n án Ti n s c a M c tiêu nghiên c u 2.1 M c tiêu t ng quát Nghiên c u đ xu t gi i pháp nh m hoàn thi n vi c ng d ng tin h c doanh nghi p nh v a c a Vi t Nam giai đo n phát tri n h i nh p kinh t hi n 2.2 M c tiêu c th - Nghiên c u nh ng v n đ t ng quan v doanh nghi p nh v a Vi t Nam gi i pháp hoàn thi n qu n lý doanh nghi p - Nghiên c u đánh giá th c tr ng ng d ng tin h c doanh nghiêp nh v a Vi t Nam giai đo n hi n xu t nguyên t c ph ng pháp ng d ng tin h c phù h p v i u ki n kinh t trình đ qu n lý c a doanh nghi p nh v a Vi t Nam - mô nh xu t gi i pháp ng d ng tin h c doanh nghi p qui - Phân tích thi t k m t gi i pháp ph n m m tích h p nh m hoàn thi n qu n lý doanh nghi p qui mô v a c a Vi t Nam - Phân tích đánh giá hi u qu kinh t th c ti n c a gi i pháp đ 3.1 it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u i t ng nghiên c u c a lu n án doanh nghi p nh v a vi c ng d ng tin h c qu n lý doanh nghi p Lu n án chia làm hai nhóm đ i t ng: nhóm doanh nghi p nh nhóm doanh nghi p v a, th c t hai nhóm doanh nghi p có yêu c u m c đ ng d ng tin h c qu n lý không gi ng Vi c tách làm hai nhóm giúp cho lu n án đ a đ c nh ng gi i pháp thi t th c 3.2 Ph m vi nghiên c u Lu n án t p trung gi i h n ph m vi nghiên c u kho ng th i gian t n m 2010 đ n 2015 ây giai đo n có s thay đ i c n b n sách c a Chính ph v h tr DNNVV ây c ng giai đo n n n kinh t Vi t Nam h i nh p sâu r ng h n n n kinh t toàn c u, đ t nh ng c h i thách th c m i c bi t, đ i v i v n đ mà lu n án nghiên c u, t sau 2010 đ c coi th i k phát tri n m nh m c a vi c ng d ng tin h c doanh nghi p V ph m vi doanh nghi p: lu n án tác gi ti n hành kh o sát, u tra nhóm doanh nghi p nh v a thu c ba mi n B c - Trung Nam nh ng ch y u v n doanh nghi p mi n B c Nh ng đóng góp m i c a đ tài 4.1 Nh ng đóng góp m i v m t h c thu t, lý lu n - Lu n án phân tích y u t tác đ ng đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a Vi t Nam mang ý ngh a th ng kê nh n th c v l i ích c a vi c tin h c hóa ho t đ ng qu n lý đem l i cho s phát tri n c a doanh nghi p ây m t m m i so v i nghiên c u có v i nh n đ nh v y u t tác đ ng đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p bao g m s gi i h n v ngu n l c nh ng thách th c tri n khai ng d ng tin h c V i đ c m c a ch doanh nghi p nh v a Vi t Nam th ng có trình đ hi u bi t v tin h c ch a cao, nên đ có th phát tri n ng d ng tin h c qu n lý c n có bi n pháp tác đ ng làm cho ch doanh nghi p hi u rõ nh ng l i ích đem l i ng n h n dài h n - Lu n án xây d ng mô hình lý thuy t t ng th cho gi i pháp ph n m m tích h p SS ME (Software Solution for Medium Entreprise) v i nhi u ch c n ng tin h c hóa qu n lý giúp gi i quy t m y u c a doanh nghi p c v a quy mô ngu n v n h n ch , trình đ công ngh ch a cao, đáp ng đ c nhu c u phát tri n h i nh p kinh t qu c t 4.2 Nh ng đ xu t m i rút t k t qu nghiên c u - K t qu nghiên c u, kh o sát ch s h n ch v ngu n v n đ u t , quy trình áp d ng công ngh c s nh n th c ch a đ y đ c a doanh nghi p v vai trò c a vi c phát tri n ng d ng tin h c quan lý – y u t tác đ ng có ý ngh a th ng k đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a Trên c s đó, lu n án đ xu t đ c gi i pháp c th đ t ng c ng ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a Vi t Nam có hi u qu cao đáp ng đ c nhu c u phát tri n h i nh p kinh t qu c t : - i v i doanh nghi p nh , lu n án đ xu t gi i pháp c th v trang b ph n c ng, ph n m m phù h p v i đ c m đáp ng đ c nhu c u phát tri n c a doanh nghi p - i v i doanh nghi p v a, lu n án cho r ng, gi i pháp ph n m m SS ME phù h p có tính th c t cao Gi i pháp ph n m m SS ME có tính đ n gi n, thân thi n, giúp doanh nghi p gi i quy t m t cách hi u qu pha quan tr ng quy trình s n xu t kinh doanh L p k ho ch, K toán Tài Qu n lý u hành Ngoài ra, k t qu kh o sát đ c trình bày lu n án c ng ch s phù h p tính hi u qu c a gi i pháp đ i v i doanh nghi p c v a giai đo n h i nh p kinh t qu c t hi n K t c u c a lu n án Ngoài ph n M đ u, K t Lu n, Tài li u tham kh o Ph l c, N i dung c a Lu n án g m có ch ng nh sau: Ch ng Nghiên c u t ng quan v doanh nghi p nh v a Nam trình h i nh p kinh t qu c t Vi t Ch ng 2: C s lý lu n ng d ng tin h c doanh nghi p nh v a Vi t Nam Ch ng Th c tr ng đánh giá nhân t tác đ ng đ n m c đ ng d ng tin h c doanh nghi p nh v a Vi t Nam Ch ng xu t gi i pháp phát tri n ng d ng tin h c qu n lý t i doanh nghi p nh v a T ng quan tình hình nghiên c u Nghiên c u t ng quan v DNNVV, tác gi t p trung vào tài li u liên quan đ n ba n i dung: Lý lu n chung v DNNVV; gi i pháp phát tri n DNNVV ng d ng CNTT DNNVV Liên quan đ n lý lu n chung v DNNVV gi i pháp phát tri n DNNVV: Tác gi Tr n T Linh (2014), trình bày l ch s hình thành phát tri n c a DNNVV Vi t Nam, làm rõ nh ng c h i thách th c đ i v i DNNVV hi n m t s gi i pháp phát tri n DNNVV Liên quan đ n phát tri n DNNVV u ki n h i nh p, Giáo s Ari Kokko Fredrik Sjöholm (2004) tìm cách tr l i câu h i: “Quá trình qu c t hóa tác đ ng m c đ đ n DNNVV c a Vi t Nam?”, ti n hành phân tích d li u vi mô t ba cu c u tra v DNNVV n m 1990, 1996 2002 Các k t qu cho th y r ng r t DNNVV b nh h ng tr c ti p t s qu c t hóa c a đ t n c thông qua c nh tranh v i hàng nh p kh u, quan h tr c ti p v i doanh nghi p n c hay xu t kh u tr c ti p Tác gi Lê Xuân Bá, Tr n Kim Hào, Nguy n H u Th ng (2006), trình bày t ng quan v n đ v DNNVV; Phân tích nh ng c h i, thách th c yêu c u đ t đ i v i DNNVV c a Vi t Nam trình h i nh p kinh t qu c t Các tác gi nên lên quan m đ xu t gi i pháp nh m t ng c ng n ng l c c nh tranh c a DNNVV u ki n h i nh p kinh t qu c t Phan Th Công (2016), nghiên c u trình Vi t Nam tham gia vào TPP, phân tích nh ng c h i c ng nh thách th c mà doanh nghi p Vi t Nam ph i đ i m t th c hi n cam k t hi p đ nh T đ a m t s khuy n ngh đ xu t gi i pháp nh m góp ph n thúc đ y doanh nghi p n c nh p cu c m t cách m nh m , t n d ng t i đa c h i h n ch thách th c đ c nh tranh t t hi u qu b i c nh h i nh p sâu r ng hi n nói chung tham gia TPP nói riêng Có hai đ tài c p B có liên quan đ n DNNVV đ c tác gi nghiên c u: Ph m Quang Trung (2008) ch nh ng nguyên nhân nhân t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a DNNVV, thông qua vi c phân tích, đánh giá n ng l c c nh tranh c a DNNVV đ a bàn Hà N i, đ ki n ngh bi n pháp t ng c ng n ng l c c nh tranh cho DNNVV đ a bàn thành ph Hà N i Ph m Th Minh Ngh a(2008), t ng h p nh ngc nh ng đ c m chung c a DNNVV, nhân t tác đ ng đ n k t qu ho t đ ng c a DNNVV, kinh nghi m v phát tri n DNNVV u ki n đ t n c h i nh p kinh t qu c t Ch đ phát tri n ng d ng tin h c t i DNNVV đ c tác gi quan tâm tìm hi u h n c : Trong giáo trình tr ng m “H th ng thông tin qu n lý”, Tr n Th Song Minh(2012) t p th tác gi v i sáu ph n hai m i ch ng n i dung bao quát h u h t v n đ liên quan đ n HTTTQL t ch c, doanh nghi p Nguy n c Nhân, Ph m V n Tuân (2014), trình bày v t m quan tr ng th c tr ng ng d ng tin h c qu n tr ngu n nhân l c t i DNNVV Vi t Nam; tiêu chu n c n có c a m t ph n m m Qu n tr ngu n nhân l c hi u qu ; đ xu t gi i pháp đ i v i vi c tin h c hóa Qu n tr ngu n nhân l c cho DNNVV Vi t Nam Tác gi TS Tr ng V n Tú (2015) trình bày v thành ph n, phân lo i vai trò c a HTTTQL t ch c, doanh nghi p; ch cách th c mà HTTT tham gia vào vi c t o l i th c nh tranh cho doanh nghi p Vai trò c a HTTT đ i v i t ch c doanh nghi p đ c th hi n thông qua khía c nh: giúp c t gi m chi phí, t o s khác bi t, t o s đ i m i, t ng c ng s liên minh v i đ i tác h tr khách hàng Tác gi c ng tìm hi u m t s công trình nghiên c u c a n c v ch đ DNNVV: Matthias Fink, Sascha Kraus(2009), thông qua m t cu c u tra th c t nhi u doanh nghi p nh v a, tác gi cung c p t ng quan nghiên c u v doanh nghi p nh v a, ki n th c chuyên sâu v v v n đ liên quan đ n qu n lý doanh nghi p nhi u khuy n ngh phát tri n công c chi n l c qu n tr doanh nghi p nh v a đ t hi u qu cao Ch đ v HTTT phát tri n HTTT qu n lý đ c nhi u tác gi n c quan tâm nghiên c u t r t s m đ t đ c nhi u thành công ghi nh n Các n ph m phân tích v ngu n g c c a HTTT có “Principles of information systems” c a Frank Moisiadis, rohan Genrich, George reynolds (2010), Ralph M.Stair (2014) Nhi u nh t nghiên c u v HTTT qu n lý “Management information system” Hittesh Gupta (2011); Stephen Haag and Maeve cummings (2012); Kenneth Laudon and Jane P.Laudo (2013) Các nghiên c u đ a khái ni m v HTTT HTTT d a máy tính Các tác gi đ t đ c s th ng nh t hay “quy c ng m” nói đ n HTTT ngh a nói đ n HTTT d a máy tính Các thành ph n t o nên HTTT qu n lý quy trình xây d ng m t HTTT qu n lý c ng đ c trình bày rõ nét n ph m c a James A.O’Brien and George M.Marakas (2006); D.P Goyal (2006); Hittesh Gupta (2011) Ngoài ra, công trình nghiên c u đ c p đ n v n đ nh Kenneth Laudon and Jane P.Laudon (2013) trình bày cách cài đ t m t HTTT đ đ a vào s d ng, trì nâng c p h th ng trình s d ng Nh v y, v i ch đ v phát tri n ng d ng tin h c doanh nghi p, tác gi làm rõ v t m quan tr ng s c n thi t ph i ng d ng tin h c qu n lý doanh nghi p; trình bày th c tr ng c ng nh đ xu t gi i pháp phát tri n ng d ng tin h c qu n lý doanh nghi p nói chung l nh v c h p h n nh qu n lý k toán hay đ i t ng doanh nghi p ho t đ ng ngành d ch v Trong báo cáo khoa h c c ng đ a th c tr ng y u v thông tin qu n lý s c n thi t ph i xây d ng h th ng thông tin qu n lý t i DNNVV M c dù v y, có th nhi u lý khách quan, tác gi không xem xét hay tính toán l ng hóa nh ng l i ích đem l i cho doanh nghi p t vi c hi n đ i hóa h th ng thông tin V t n t i: Th nh t, công trình nghiên c u v DNNVV v n b ng m t m ng đ tài v tin h c hóa tin h c ng d ng qu n lý Th hai, r t nhi u v n đ liên quan đ n đ tài ho c ch a đ c đ c p, ho c m i đ c p m t cách khái l c, thi u h n tính chuyên sâu c n đ c u ch nh b sung Cu i cùng, m t s n i dung liên quan đ n đ tài, quan m c a nhà nghiên c u có không th ng nh t, đòi h i tác gi ph i có nh ng ki n gi i riêng c a Ngu n t li u ph ng pháp nghiên c u Ngu n t li u Tác gi t ch c s d ng phi u u tra doanh nghi p nh v a nhi u đ a bàn khác v i s phi u thu v h p l 215; ph ng v n 23 lãnh đ o doanh nghi p s d ng gi i pháp ph n m m qu n tr dành cho doanh nghi p c v a đ đánh giá hi u qu l i ích c a gi i pháp K t h p v i ngu n s li u s c p, ngu n d li u th c p t công trình nghiên c u; v n b n tài li u có liên quan đá đ c công b Ph ng pháp nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u t i bàn; Ph ng pháp kh o sát: s d ng phi u u tra ph ng v n tr c ti p; Ph ng pháp nghiên c u đ nh l ng; Ph ng pháp nghiên c u đ nh tính; H th ng thông tin t p th c hi n nhi m v thu th p, x ch c, doanh nghi p đ h tr vi ho ch u hành vi c th c hi h p y u t có quan h v i lý, l u tr truy n đ t thông tin t c quy t đ nh, phân tích tình hình, l p k n k ho ch 2.2 Các giai đo n c a quy trình phát tri n h th ng thông tin qu n lý Quá trình phát tri n h th ng thông tin m t trình có tính c u trúc ch t ch , b c n n i ti p b c Có nhi u cách đ phân chia trình phát tri n h th ng thông tin thành nh ng giai đo n nh Theo m t cách đ c nhi u h c gi ch p nh n, m t trình phát tri n h th ng thông tin bao g m giai đo n ch y u sau: Xác đ nh, l a ch n l p k ho ch cho h th ng; Phân tích h th ng; Thi t k h th ng; Tri n khai h th ng; B o trì h th ng 2.3 Quan m v ng d ng tin h c qu n lý Tin h c hóa không ph i ch phép c ng c h c máy tính v i h th ng qu n lý truy n th ng mà ph i tuân theo nguyên tác ph ng pháp nh t đ nh i v i doanh nghi p nh v a Vi t Nam, đ tránh nh ng lãng phí không c n thi t cho vi c đ u t tin h c nên th c hiên theo ph ng châm b n b c “Ngh l n, B t đ u nh , S d ng ngay, T ng d n đ u” 2.4 Các nguyên t c ng d ng tin h c doanh nghi p nh v a - Nguyên t c “Ti t ki m chi phí” - Nguyên t c“ - Nguyên t c “Th c hi n ng d ng tin h c t ng b - Nguyên t c “H th ng m ” n gi n d s d ng” c” 2.5 Các giai đo n phát tri n ng d ng tin h c doanh nghi p * Giai đo n 1: ut c s v ng d ng tin h c B t đ u doanh nghi p m i thành l p, bao g m trang b c b n v ph n c ng, ph n m m nhân l c *Giai đo n 2: u t phát tri n ng d ng tin h c đ nâng cao hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p 11 Giai đo n tri n khai quy trình k thu t nghi p v hi n t i không đáp ng đ c nhu c u ho t đ ng, b t đ u gây c n tr có th tác đ ng x u cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh * Giai đo n 3: u t h th ng thông tin qu n lý t ng th Khi doanh nghi p trang b đ c h th ng thông tin h tr tác nghi p, v i trình phát tri n, m r ng c a mình, nh ng đòi h i m i qu n lý kinh doanh d n đ n nhu c u c n ph i tích h p, liên k t h th ng thông tin riêng l , đ n nh t thành m t h th ng t ng th , toàn di n * Giai đo n 4: l i th c nh tranh ut ng d ng tin h c đ bi n đ i doanh nghi p, t o Là s phát tri n cao h n c a giai đo n đ u t h th ng thông tin qu n lý t ng th v i s xu t hi n c a h th ng thông tin có hàm l ng trí tu nhân t o cao nh h th ng h tr quy t đ nh, h th ng h tr lãnh đ o 2.6 Các ph 2.6.1 Ph ng pháp tin h c hóa qu n lý ng pháp tin h c hóa t ng ph n Ng i ta ch n m t s b ph n toàn b h th ng qu n lý, th ng b ph n có trình x lý thông tin ph c t p nh t đ đ a công c tin h c vào gi i quy t Còn b ph n khác v n ti n hành theo ph ng pháp truy n th ng 2.6.2 Ph ng pháp tin h c hoá đ ng b Công c tin h c đ c ng d ng m t cách đ ng b t t c khâu c a h th ng qu n lý M t c s d li u th ng nh t cho toàn b h th ng qu n lý c ng đ c thi t l p, đ m b o s trùng l p thông tin nh th ng th y h th ng qu n lý th công ho c h th ng tin h c hoá t ng ph n 2.7 Các ch tiêu xác đ nh hi u qu ng d ng tin h c doanh nghi p tính l i ích h u hình (l i ích tr c ti p – Pt) c a h th ng thông tin t c ta tính giá tr c a h th ng thông tin Giá tr c a h th ng thông tin s th hi n b ng ti n t p h p nh ng r i ro mà t ch c tránh đ c nh ng c h i thu n l i mà t ch c có đ c nh h th ng thông tin 12 Ngoài l i ích h u hình h th ng thông tin có c nh ng l i ích vô hình (hay l i ích gián ti p – Pg) mà không th đo, đ m đ c b ng ti n 2.8 Chi phí cho h th ng thông tin T ng t nh l i ích c a h th ng, m t h th ng thông tin có c chi phí h u hình chi phí vô hình, nh ng chi phí không th đo đ m đ c b ng ti n Chi phí h u hình c ng nh chi phí vô hình l i đ c phân thành hai lo i: Chi phí c đ nh chi phí bi n đ ng 2.9 Các ch tiêu xác đ nh hi u qu kinh t c a h th ng thông tin qu n lý Ch tiêu Xác đ nh hi u qu b ng ph ng pháp so sánh gi a t ng thu nh p t ng chi phí c a h th ng tr c sau ng d ng tin h c Ch tiêu Xác đ nh hi u qu kinh t c a h th ng b ng ph tính giá tr hi n t i ròng c a d án(NPV) Ch tiêu Xác đ nh hi u qu b ng ph n i b (IRR) ng pháp ng pháp tính t l hoàn v n 2.10 C s lý lu n v nhân t tác đ ng đ n m c đ tin h c t i doanh nghi p ng d ng M c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a th hi n : Th nh t, vi c khai thác ch c n ng, ti n ích c a máy tính m ng máy tính qu n lý ho t đ ng s n xu t qu n tr kinh doanh Th hai, s l ng ph n m m ng d ng qu n lý đ c tri n khai s d ng t i doanh nghi p nh v a nh h ng đ n m c đ có th có nhi u y u t : ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a Nh n th c v l i ích đem l i c a vi c ng d ng tin h c có tác đ ng thu n chi u t i m c đ ng d ng (Margi Levy and Philip Powell, 2004) Nh n th c v r i ro nh ng quan m, đánh giá c a nhà qu n lý v nh ng r i ro mà doanh nghi p s g p ph i ng d ng tin h c (Michael Morrell, 2002; Margi Levy and Philip Powell, 2004) 13 Nh ng khó kh n tri n khai ng d ng tin h c t i doanh nghi p s có tác đ ng ng c chi u đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p (Amanda Freeman and Liam Doyle, 2010; Margi Levy and Philip Powell, 2004) CH NG TH C TR NG VÀ ÁNH GIÁ CÁC NHÂN T TÁC NG NM C NG D NG TIN H C TRONG CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM ch ng này, c s m t cu c u tra b ng b ng h i đ c th c hi n v i 215 doanh nghi p nh v a c n c, tác gi trình bày th c tr ng ng d ng tin h c qu n lý doanh nghi p hi n Tác gi c ng ti n hành phân tích mô hình đánh giá nhân t nh h ng đ n m c đ ng d ng tin h c doanh nghi p nh v a hiên 3.1 Khái quát v cu c u tra i t ng u tra DNNVV ho t đ ng l nh v c tin h c, n t vi n thông, xây d ng, th ng m i, d ch v l nh v c khác a bàn phân b có đ i di n c mi n B c, mi n Trung mi n Nam T ng s phi u phát 300, t ng s phi u thu v 215 có đ c s đánh giá th ng kê mang tính đ c tr ng, tác gi ti n hành phân nhóm doanh nghi p u tra theo ngành khu v c 3.2 Tính c p thi t c a vi c tin h c hóa qu n lý doanh nghi p Ba lý c a vi c ng d ng tin h c qu n lý thu đ c qua kh o sát có t l doanh nghi p ng h cao nh t là: theo xu h ng phát tri n c a ng d ng CNTT qu n lý (68.93%); Ti t ki m chi phí v nhân l c (53.18%); S l ng d li u phát sinh nhi u (52.87%) Doanh nghi p u tra có quan m khác v lý c a vi c ng d ng tin h c qu n lý theo khu v c đ a lý Nhìn chung doanh nghi p s n xu t doanh nghi p d ch v có quan m t ng đ i gi ng v lý c a vi c ng d ng tin h c qu n lý Xét v chi ti t, v i lý “Theo xu th phát tri n c a ng d ng CNTT qu n lý”, “s l ng d li u nhi u” “đáp ng nhu 14 c u phát tri n t ng lai”, ta th y s l ý nhi u h n doanh nghi p s n xu t ng doanh nghi p d ch v đ ng 3.3 Th c tr ng ng d ng tin h c qu n lý t i doanh nghi p nh v a 3.3.1 Th c tr ng s d ng ph n m m ng d ng qu n lý T i Hà N i, Qu ng Ninh m t s t nh mi n Nam, t l doanh nghi p cao s d ng ph n m m k toán, ph n m m qu n lý nhân s , tính l ng, qu n lý khách hàng ph n m m qu n lý v n b n, tài li u Chi m t l cao đ u c ba khu v c doanh nghi p trang b s d ng ph n m m qu n lý k toán (trung bình 88.4%) Hà N i có m c đ ng d ng tin h c qu n lý cao h n c , k đ n m t s t nh mi n Nam cu i doanh nghi p Qu ng Ninh S khác bi t vi c s d ng ph n m m qu n lý c a doanh nghi p thu c hai ngành s nh xu t d ch v không rõ r t đ i v i ph n m m qu n lý k toán ph n m m qu n lý nhân s V i ph n m m qu n lý khách hàng, doanh nghi p d ch v có s ph n tr m s d ng cao h n h n doanh nghi p s n xu t(75%> 62%) 3.3.2 M c đ s d ng máy tính, m ng máy tính t i doanh nghi p M c đ s d ng nhi u máy tính, m ng máy tính nh m đáp ng nhu c u so n th o l u tr v n b n đ ng đ u c khu v c, đ u đ t 75% Nhu c u s d ng nhi u máy tính đ khác thác d ch v c a m ng internet có s khác ba khu v c Chi m t l cao nh t doanh nghi p Hà N i, th đ n Qu ng Ninh cu i m t s t nh mi n Nam V m c đ s d ng máy tính m ng máy tính đ khai thác s d ng ph n m m ng d ng qu n lý, k t qu th ng kê t ng đ ng v i k t qu trình bày m c 3.3.1 v i s th p nh t thu c v doanh nghi p Qu ng Ninh- m t trung tâm kinh t m i v i th i gian phát tri n ch a lâu ánh giá s khác vi c khai thác s d ng máy tính m ng máy tính gi a doanh nghi p s n xu t doang nghi p d ch v : Các doanh 15 nghi p d ch v s d ng máy tính m ng máy tính có m c đ cao h n doanh nghi p s n xu t vi c khai thác d ch v c a m ng internet s d ng ph n m m v n phòng nh ng l i th p h n m t chút vi c s d ng ph n m m ng d ng qu n lý 3.3.3 Gi i pháp đ qu n lý c doanh nghi p l a ch n đ trang b ph n m m Gi i pháp mua ph n m m có s n gi i pháp đ c h u h t doanh nghi p l a ch n cho dù th ng kê theo khu v c hay theo ngành Vi c l a ch n gi i pháp mua ph n m m có s n có u m giúp ti t ki m chi phí Gi i pháp thuê phát tri n ph n m m hay t phát tri n ph n m m có nhi u u m l i ích nh ng đòi h i m t chi phí tài r t l n c ng nh m t ti m l c đ m nh v công ngh thông tin T l th p s doanh nghi p l a ch n gi i pháp t phát tri n hay thuê phát tri n ph n m m minh ch ng cho nh n đ nh c a tác gi 3.3.4 ánh giá l i ích s d ng ph n m m ng d ng qu n lý K t qu kh o sát cho th y đánh giá c a doanh nghi p v m c đ l i ích c a vi c s d ng ph n m m qu n lý đ u m c cao M c dù s chênh l ch không nhi u nh ng doanh nghi p Hà N i có xu h ng đánh giá l i ích c a vi c ng d ng tin h c qu n lý cao h n doanh nghi p hai khu v c l i 3.3.5 M t s thách th c ng d ng tin h c qu n lý t i doanh nghi p nh v a Khó kh n l n nh t mà doanh nghi p s n xu t c ng nh d ch v ph i đ i m t đ n t s thi u y u v trình đ tin h c c a đ i ng nhân viên Hai thách th c ti p theo là: òi h i cán b qu n lý ph i có trình đ tin h c c n chi phí đ u t l n 3.4 Các nhân t nh h ng đ n m c đ qu n lý t i doanh nghi p nh v a ng d ng tin h c M c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a th hi n : Th nh t, vi c khai thác ch c n ng, ti n ích c a máy tính m ng máy 16 tính qu n lý ho t đ ng s n xu t qu n tr kinh doanh Th hai, s l ng ph n m m ng d ng qu n lý đ c tri n khai s d ng t i doanh nghi p nh v a Mô hình lý thuy t qua t ng h p tác gi đ a nh sau: Nh n th c v l i ích Nh n th c v r i ro M cđ ng d ng tin h c t i Doanh nghi p nh v a Khó kh n tri n khai ng d ng tin h c Các y u t đóng vai trò bi n ki m soát: Quy mô DN; L nh v c ho t đ ng; Vùng; N m thành l p Hình: Mô hình đánh giá nhân t tin h c t i DNNVV nh h ng đ n m c đ ng d ng K t qu phân tích K t qu phân tích h i quy n tính đ i v i mô hình v i bi n ph thu c M c đ s d ng máy tính m ng máy tính tr i DNNVV nh sau: B ng: K t qu ki m đ nh mô hình Mô hình Mô hình ki m soát Mô hình đ y đ N m thành l p -.073 -.134 L nh v c kinh doanh -.066 -.046 Quy mô 011 -.022 Vùng mi n -.290*** -.263*** Khó kh n(F9) 121 17 Nh n th c v l i ích (F13) 327*** Nh n th c v r i ro (F14) -.051 R2 (đi u ch nh) 006 163 F c a mô hình 3.696*** 5.222*** F đ i v i thay đ i R2 6.689*** - K t qu phân tích h i quy n tính c a mô hình v i bi n ph c thu c s l ng ph n m m ng d ng qu n lý tri n khai t i DNNVV: B ng: K t qu ki m đ nh mô hình Mô Hình Mô hình ki m soát Mô hình đ y đ N m thành l p -.128 -.203** L nh v c kinh doanh 046 067 Quy mô 033 010 Vùng mi n 029 045 Khó kh n(F9) -.094 Nh n th c v l i ích (F13) 458*** Nh n th c v r i ro (F14) 114 R2 (đi u ch nh) 0.01 0.253 F c a mô hình 0.938 8.355*** F đ i v i thay đ i R2 17.819*** K t lu n t ng quát v hai mô hình nghiên c u - Có hai nhân t có tác đ ng mang ý ngh a th ng kê đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a: nh n th c v l i ích n m thành l p - Các nhân t l i c a mô hình có tác đ ng không mang ý ngh a th ng kê đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a l nh v c kinh doanh; quy mô doanh nghi p y u t vùng mi n 18 - Nh ng khó kh n mà doanh nghi p g p ph i trình tri n khai ng d ng tin h c tác đ ng mang ý ngh a th ng kê - Nh n th c v r i ro g p ph i tri n khai ng d ng tin h c t i doanh nghi p ý ngh a th ng kê CH NG XU T GI I PHÁP PHÁT TRI N NG D NG TIN H C TRONG QU N LÝ T I CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A Trong ch ng tác gi đ xu t m t gi i pháp ph n m m phát tri n ng d ng tin h c doanh nghi p nh v a Tác gi c ng trình bày vi c phân tích thi t k gi i pháp c ng nh đánh giá hi u qu c a gi i pháp th c ti n qu n lý doanh nghi p Vi t Nam 4.1 M t s gi i pháp ng d ng tin h c doanh nghi p nh 4.1.1 Trang b ph n c ng N u doanh nghi p có nhu c u s d ng nhi u máy tính (>2) đ ti t ki m chi phí có th s d ng gi i pháp máy tính o Ncomputing Chia nh môi tr ng s d ng c a m t máy tính đ bàn thành m t mô hình h p nh t Client-server Gi i pháp giúp chia s ph n công su t ch a đ c s d ng cho nhi u ng i dùng khác Ngoài s giúp c t gi m đ c 75% chi phí ph n c ng, 75% chi phí b o d ng 90% chi phí tiêu th n n ng 4.1.2 Trang b ph n m m v n phòng c b n Ph n m m t i thi u mà m i doanh nghi p c n cài đ t máy tính c a h u hành ph n m m v n phòng Quen thu c nh t b s n ph m c a hãng Microsoft nhiên hi n nhà n c khuy n khích s d ng b ph n m m mã ngu n m hoàn toàn mi n phí mà v n th c hi n t t m i ch c n ng v n phòng t i doanh nghi p 4.1.3 Trang b ph n m m k toán Trang b ph n m m tin h c hóa công tác qu n lý h ch toán k toán gi i pháp tin h c hóa công tác qu n lý doanh nghi p nên đ c th c hi n đ u tiên Gi i pháp 1: Làm k toán b ng cách s d ng b ng tính Excel Gi i pháp 2: S d ng ph n m m k toán dành cho doanh nghi p nh 19 4.2 Gi i pháp ng d ng tin h c cho doanh nghi p v a M t gi i pháp ng d ng tin h c phù h p h n v i doanh nghi p lo i v a tr lên gi i pháp ph n m m qu n lý t ng th SS ME (Software Solution For Medium Entreprise) mà tác gi đ xu t d i đây: 4.2.1 Các yêu c u v gi i pháp ph n m m dành cho doanh nghi p v a c thi t k theo t ng ph n nghi p v (moduler); có tính tích h p ch t ch ; có kh n ng phân tích qu n tr ; có tính m 4.2.2 Ki n trúc c a SS ME Ki n trúc c a h th ng SS ME đ c t ch c theo mô hình 3l p: l p truy xu t d li u qu n lý ho t đ ng; l p ch c n ng nghi p v th c hi n nghi p v c a h th ng; l p trình di n làm nhi m v giao ti p v i ng i dùng cu i 4.2.3 Phân tích gi i pháp ph n m m qu n lý doanh nghi p qui mô v a - Module Qu n tr k ho ch - Module Qu n tr k toán, tài - Module Qu n tr u hành 4.2.4 Ch c n ng c a phân h nghi p v c a gi i pháp ph n m m dành cho doanh nghi p c v a Tác gi trình bày ch c n ng t ng quát ch c n ng chi ti t c a phân h sau: - Phân h v n b ng ti n - Phân h qu n lý mua hàng công n ph i tr - Phân h qu n lý bán hàng công n ph i thu - Phân h qu n lý hàng t n kho - Phân h qu n lý tài s n c đ nh - Phân h chi phí, giá thành - Phân h qu n lý s n xu t - Phân h qu n lý nhân s , ti n l - Phân h k toán t ng h p 20 ng 4.2.5 ánh giá hi u qu c a gi i pháp ph n m m dành cho doanh nghi p c v a Gi i pháp ph n m m cho doanh nghi p có qui mô v a SS ME tác gi đ xu t đ c Công ty ph n m m MeliaSoft ti p t c phát tri n hoàn thi n đ xây d ng thành m t s n ph m ph n m m th ng m i hóa th tr ng có tên Meliasoft- 2012 4.2.5.1 Nh ng u m c a gi i pháp ph n m m Meliasoft T ng h p ý ki n ph ng v n nhà qu n lý doanh nghi p v nh ng u m c a ph n m m Meliasoft đ c chia thành nhóm t ng ng v i tiêu th c đánh giá ch t l ng c a ph n m m: B ng: Các tiêu th c đánh giá u m c a gi i pháp ph n m m STT Phân nhóm Tri n khai Ch c n ng u m Chi phí tri n khai phù h p Th i gian tri n khai nhanh H tr nhi u ph ng pháp tính giá thành Qu n lý nhân công t t, đánh giá n ng su t lao đ ng C p nh t k p th i quy đ nh chu n m c m i Truy c p online, d dàng ki m soát m i ho t đ ng c a doanh nghi p qua n tho i di đ ng Kh n ng qu n tr doanh nghi p v i nhi u chi nhánh Ho t đ ng T c đ nhanh Ho t đ ng online, yêu c u c u hình, h t ng th p n đ nh, l i ng u nhiên 10 11 B om tt t 12 Phân quy n chi ti t đ n t ng ng 13 S d ng D s d ng, giao di n thân thi n 21 i dùng, t ng ch c n ng STT Phân nhóm u m 14 C p nh t d li u thu n ti n, nhanh 15 Ti n ích tr giúp nh p li u nhanh 16 Ti n ích Có nh t ký ho t đ ng chi ti t thu n ti n qu n lý u hành 17 Ti n ích phát hi n x lý l i logic 18 Ti n ích giúp tìm ki m, l c d li u nhanh, thu n ti n 19 Báo cáo Có kh n ng tùy bi n báo cáo 20 S l 21 K t xu t báo cáo đa d ng 22 Có nhi u báo cáo phân tích h u ích cho công vi c qu n tr 23 H tr ng báo cáo phong phú H tr k p th i, nhi t tình, hi u qu 4.2.5.2 Hi u qu , l i ích s d ng ph n m m Meliasoft Ph n m m Meliasoft đ c h n 500 doanh nghi p l a ch n s d ng m i đ thay th cho ph n m m hi n th i ch a đáp ng t t nhu c u qu n lý qu n tr kinh doanh c a doanh nghi p K t qu kh o sát 23 doanh nghi p hi n s d ng ph n m m Meliasoft v i 17 (74%) doanh nghi p s d ng ph n m m đ c t đ n n m cho th y t t c doanh nghi p đ u có ph n h i tích c c v vi c s d ng ph n m m Ch có (13%) doanh nghi p nh n xét t ng đ i hài lòng v l i ích c a ph n m m, 87% s doanh nghi p đ c kh o sát có nh n xét r t t t dành cho ph n m m Trong h u h t (65%) doanh nghi p nh n xét ph n m m đáp ng t t yêu c u c a doanh nghi p qu n lý qu n tr kinh doanh; 9% doanh nghi p xác nh n ph n m m giúp t ng hi u qu qu n lý; 9% doanh nghi p c m th y hài lòng có 4% (1 doanh nghi p) nh n xét th y mãn nguy n s d ng ph n m m Meliasoft 22 K T LU N Tr c nh ng c h i thách th c c a trình h i nh p kinh t qu c t , m t nh ng y u t đ ti p t c đ a DNNVV phát tri n, theo s đông nhà nghiên c u, ph i đ i m i c ch , môi tr ng c ng nh đ i m i t thân bên c a m i doanh nghi p Nghiên c u v ng d ng tin h c qu n lý DNNVV, tác gi có nh ng nh n đ nh nh sau: Rào c n ng d ng tin h c qu n lý c a DNNVV n ng l c tài ngu n nhân l c y u, đ c bi t nh n th c c a ng i lãnh đ o doanh nghi p v l i ích c a tin h c qu n lý m nh t H u h t doanh nghi p kh ng đ nh nh n th c rõ v vi c ng d ng tin h c qu n lý, song th c t ch m t s hi u đ y đ Th c tr ng ng d ng tin h c DNNVV Vi t Nam v n m c đ th p M t nh ng nguyên nhân làm cho doanh nghi p nh v a khó tìm ki m đ c gi i pháp tin h c th c s phù h p v i nhu c u ho t đ ng c a là, doanh nghi p cung c p ng d ng gi i pháp tin h c th ng nh m đ n doanh nghi p l n – nh ng khách hàng ti m n ng có kh n ng chi tr s ti n l n cho d ch v tin h c ph c t p, mà quan tâm phát tri n gi i pháp phù h p v i u ki n kinh t c a doanh nghi p nh v a Do vi c tìm gi i pháp ng d ng tin h c giành cho DNNVV v n đ r t có ý ngh a Tác gi đ xu t gi i pháp ng d ng tin h c cho doanh nghi p qui mô nh b ng cách trang b thi t b ph n c ng có tính n ng v a ph i, trang b ph n m m mi n phí ho c ph n m m có giá c h p lý phù h p v i u ki n tài c a doanh nghi p i v i doanh nghi p có qui mô v a, tác gi đ xu t gi i pháp ph n m m tích h p SS ME nh m phát tri n vi c ng d ng tin h c qu n lý Gi i pháp SS ME bao g m module l n v L p k ho ch, K toán – Tài chính, Qu n tr doanh nghi p v i nhi u ch c n ng khác gi i quy t t ng th toán qu n lý Gi i pháp đ c Công ty ph n m m MeliaSoft n i tác gi c v n cao c p v h th ng thông tin, ti p t c hoàn thi n đ đ a 23 vào s n xu t thành s n ph m c a công ty v i tên g i MeliaSoft 2012 ây s n ph m ph n m m hi n đ c tri n khai thành công t i nhi u doanh nghi p c v a khu v c phía B c c a Vi t Nam Công ngh thông tin m t l nh v c luôn phát tri n bi n đ i không ng ng, th nh ng gi i pháp đ c trình bày công trình nghiên c u s không th b t bi n, t ng lai Do v y l a ch n gi i pháp đ hi n đ i hóa h th ng thông tin c a mình, doanh nghi p c n có s u ch nh m t cách linh ho t theo s phát tri n c a công ngh đ đ t đ c hi u qu l i ích t i u nh t 24 DANH M C CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U LIÊN QUAN Ã C CÔNG B C A TÁC GI Bài báo đ ng t p chí khoa h c Tr nh Hoài S n (2007), "Phân tích, thi t k h th ng thông tin qu n lý doanh nghi p nh v a t i Vi t Nam u ki n h i nh p kinh t qu c t ", T p chí Kinh t phát tri n, S tháng 11/2007, tr 15-18 Tr nh Hoài S n (2008) “H i nh p WTO, nh ng thách th c c a doanh nghi p Vi t Nam b c đ u tham gia th ng m i n t ”, T p chí Kinh t phát tri n, S tháng 3/2008, tr 33-36 Tr nh Hoài S n (2010), " ng d ng tin h c qu n lý t i doanh nghi p nh v a Vi t Nam: C h i thách th c", T p chí Kinh t phát tri n, S tháng 10/2010, tr 20-22 Tr nh Hoài S n (2011), "Vai trò c a thông tin qu n tr doanh nghi p", T p chí Kinh t phát tri n, S tháng 02/2011, tr 71-72,78 Bài vi t đ ng K y u H i th o khoa h c qu c gia Tr nh Hoài S n(2014), " ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v a giai đo n phát tri n kinh t hi n nay", H i th o Qu c gia "Qu n tr doanh nghi p b i c nh n n kinh t ph c h i", i h c Kinh t Qu c dân, tháng 10/2014, tr 173-185 Tr nh Hoài S n (2015), “D ch v cho thuê ph n m m Vi t NamL i ích th c tr ng gi i pháp phát tri n”, H i th o Qu c gia “Vai trò c a HTTTQL đ i v i s phát tri n c a t ch c doanh nghi p”, i h c Kinh t Qu c dân, tháng 11/2015, tr 497-505 25 [...]... ng c a tin h c kinh t trong xây d ng gi i pháp ng d ng tin h c trong qu n lý CH NG 1 NGHIÊN C U T NG QUAN V CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM TRONG QUÁ TRÌNH H I NH P QU C T Trong ch ng này, tác gi trình bày nghiên c u t ng quan v doanh nghi p nh và v a Vi t Nam và v n đ hoàn thi n qu n lý trong các doanh nghi p lo i này trong giai đo n phát tri n và h i nh p kinh t hi n nay 1.1 Khái ni m và các tiêu... quan đi m khác nhau v lý do c a vi c ng d ng tin h c trong qu n lý theo khu v c đ a lý Nhìn chung thì các doanh nghi p s n xu t và doanh nghi p d ch v có quan đi m t ng đ i gi ng nhau v lý do chính c a vi c ng d ng tin h c trong qu n lý Xét v chi ti t, v i các lý do “Theo xu th phát tri n c a ng d ng CNTT trong qu n lý , “s l ng d li u quá nhi u” và “đáp ng nhu 14 c u phát tri n trong t ng lai”, ta th... hoàn v n 2.10 C s lý lu n v các nhân t tác đ ng đ n m c đ tin h c t i doanh nghi p ng d ng M c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh và v a th hi n : Th nh t, là vi c khai thác các ch c n ng, ti n ích c a máy tính và m ng máy tính trong qu n lý ho t đ ng s n xu t và qu n tr kinh doanh Th hai, là s l ng các ph n m m ng d ng trong qu n lý đã đ c tri n khai s d ng t i doanh nghi p nh và v a nh h ng đ n... o 2.6 Các ph 2.6.1 Ph ng pháp tin h c hóa qu n lý ng pháp tin h c hóa t ng ph n Ng i ta ch n ra m t s b ph n trong toàn b h th ng qu n lý, th ng là các b ph n có quá trình x lý thông tin ph c t p nh t đ đ a các công c tin h c vào gi i quy t Còn các b ph n khác v n ti n hành theo ph ng pháp truy n th ng 2.6.2 Ph ng pháp tin h c hoá đ ng b Công c tin h c đ c ng d ng m t cách đ ng b trong t t c các khâu... doanh nghi p s n xu t ng doanh nghi p d ch v đ ng 3.3 Th c tr ng ng d ng tin h c trong qu n lý t i doanh nghi p nh và v a 3.3.1 Th c tr ng s d ng ph n m m ng d ng trong qu n lý T i Hà N i, Qu ng Ninh và m t s t nh mi n Nam, t l doanh nghi p cao đã s d ng ph n m m k toán, ph n m m qu n lý nhân s , tính l ng, qu n lý khách hàng và ph n m m qu n lý v n b n, tài li u Chi m t l cao và đ u c ba khu v c các. .. th c c a ng i lãnh đ o doanh nghi p v l i ích c a tin h c trong qu n lý còn m nh t H u h t các doanh nghi p kh ng đ nh đã nh n th c rõ v vi c ng d ng tin h c trong qu n lý, song trên th c t ch m t s ít hi u đ y đ 2 Th c tr ng ng d ng tin h c trong các DNNVV Vi t Nam v n m c đ còn th p M t trong nh ng nguyên nhân làm cho doanh nghi p nh và v a khó tìm ki m đ c các gi i pháp tin h c th c s phù h p v... khu v c các doanh nghi p đã trang b và s d ng ph n m m qu n lý k toán (trung bình là 88.4%) Hà N i có m c đ ng d ng tin h c trong qu n lý cao h n c , k đ n là m t s t nh mi n Nam và cu i cùng là các doanh nghi p Qu ng Ninh S khác bi t trong vi c s d ng ph n m m qu n lý c a doanh nghi p thu c hai ngành s nh xu t và d ch v là không rõ r t đ i v i ph n m m qu n lý k toán và ph n m m qu n lý nhân s V... thác s d ng máy tính và m ng máy tính gi a doanh nghi p s n xu t và doang nghi p d ch v : Các doanh 15 nghi p d ch v s d ng máy tính và m ng máy tính có m c đ cao h n các doanh nghi p s n xu t trong vi c khai thác các d ch v c a m ng internet và s d ng ph n m m v n phòng nh ng l i th p h n m t chút trong vi c s d ng các ph n m m ng d ng trong qu n lý 3.3.3 Gi i pháp đ qu n lý c doanh nghi p l a ch n... hóa công tác qu n lý đ có th t i đa hóa l i nhu n c a mình Các gi i pháp c th phát tri n ng d ng tin h c trong qu n lý DNNVV s đ c tác gi trình bày chi ti t t i ch ng 4 c a lu n án này CH NG 2 C S LÝ LU N NG D NG TIN H C TRONG DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM Trong ch ng này tác gi trình bày m t s v n đ có tính ph ng pháp lu n ng d ng tin h c trong doanh nghi p nh và v a c a Vi t Nam nh m mang l i hi... ng d ng trong qu n lý K t qu kh o sát cho th y đánh giá c a doanh nghi p v m c đ l i ích c a vi c s d ng ph n m m qu n lý đ u m c khá cao M c dù s chênh l ch là không nhi u nh ng các doanh nghi p Hà N i có xu h ng đánh giá l i ích c a vi c ng d ng tin h c trong qu n lý cao h n các doanh nghi p hai khu v c còn l i 3.3.5 M t s thách th c khi ng d ng tin h c trong qu n lý t i doanh nghi p nh và v a Khó
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam (TT) , Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam (TT) , Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay