thuyết minh tính toán cầu thang 2015

12 642 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:22

tính toán cầu thang 2 vế dạng bản, cầu thang 3 vế, cầu thang có cốntính toán cầu thang 2 vế dạng bản, cầu thang 3 vế, cầu thang có cốntính toán cầu thang 2 vế dạng bản, cầu thang 3 vế, cầu thang có cốntính toán cầu thang 2 vế dạng bản, cầu thang 3 vế, cầu thang có cốn ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ Cầu thang phương tiện giao thơng theo phương đứng cơng trình, cầu thang góp phần tạo nên nét đẹp cho cơng trình Do thiết kế kết cầu thang ngồi đảm bảo độ bền, độ cứng, phải ý đến thẩm mỹ cho kết cấu cầu thang 4.1 Chọn sơ kích thước tiết diện: 4.1.1 Cấu tạo cầu thang bộ: 1800 Các phận cầu thang gồm: thang, chiếu nghỉ, chiếu tới, lan can, tay vịn, dầm thang Mặt mặt cắt cầu thang hình 4.1 +6.000 1800 1800 +7.800 +2.100 2100 2100 +4.200 600 ±0.000 600 3300 1700 5600 4000 B A 100 1700 400 1700 100 3 11 23 21 19 17 15 13 24 12 600 3300 1700 5600 Hình 4.1: Mặt mặt cắt cầu thang SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 37 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU Do đặc điểm cơng trình dân dụng nên cơng trình bố trí tổng cộng thang bộ, trục - trục 10 - 11 Ở ta tính cầu thang trục - Kích thước hình 4.1 (tính cho mặt thang tầng điển hình) Chiều cao tầng 4,2 m nên ta bố trí đợt thang cao 2,1 m với 14 bậc thang cao 0,15 m/bậc Bề rộng bậc 0,255 m Chiều cao tầng điển hình 3,6 m nên ta bố trí đợt thang cao 1,8 m với 12 bậc thang cao 0,15 m/bậc Bề rộng bậc 0,3 m Khoảng cách hai vế thang 0,4 mm 4.1.2 Chọn sơ kích thước tiết diện: a Chọn sơ chiều dày thang, chiếu nghỉ: - Độ dốc cầu thang: tgα = h 150 = = 0,5 ⇒ α = 27 b 300 - Chiều dày thang, chiếu nghỉ chọn sơ bộ:  1   1  hb =  ÷ ÷L0 =  ÷ ÷× 5000 = (143 ÷ 200) ⇒ hb = 150mm  35 25   35 25  Trong L0 nhịp tính tốn nghiêng (lấy khoảng cách tim nằm ngang hai liên kết) b Chọn sơ kích thước tiết diện dầm chiếu nghỉ: - Chọn chiều cao tiết diện dầm: 1 1 1 1 h =  ÷ ÷L =  ÷ ÷× 4000 = (333 ÷ 400) ⇒ h = 400mm  12 10   12 10  Trong L nhịp dầm - Chọn chiều rộng tiết diện dầm: 1 2 1 2 b =  ÷ ÷h =  ÷ ÷× 400 = (133 ÷ 266) ⇒ b = 200mm 3 3 3 3 ⇒ Chọn sơ kích thước tiết diện dầm chiếu nghỉ: (b x h) = (200 x 400) 4.1.3 Chọn vật liệu sử dụng: Bê tơng chọn để thiết kế cầu thang có cấp độ bền chịu nén B20 có: + Cường độ chịu nén tính tốn bê tơng: Rb = 1,15 kN/cm2 + Cường độ chịu kéo tính tốn bê tơng: Rbt = 0,09 kN/cm2 + Mơđun đàn hồi bê tơng: Eb = 2,7x103 kN/cm2 + Khi tính tốn đảm bảo cho bê tơng tiếp tục tăng cường độ theo thời gian nên γb2 =1 + Hệ số poisson = 0,2 SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 38 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU Thép đai dùng nhóm thép AI có: + Cường độ chịu kéo cốt thép: Rsw = 17,5 kN/cm2 + Mơđun đàn hồi cốt thép: Es = 21x103 kN/cm2 Thép dọc dùng nhóm thép AII có: + Cường độ chịu kéo tính tốn cường độ chịu nén tính tốn cốt thép: R s = Rsc = 28,0 kN/cm2 + Mơđun đàn hồi cốt thép: Es = 21x103 kN/cm2 4.2 Tính thang: 4.2.1 Quan niệm tính, sơ đồ tính: a Quan niệm tính: Dựa vào mặt kết cấu cầu thang, ta thấy thang liên kết hai cạnh đối diện dầm thang dầm chiếu nghỉ, nên thang chịu lực phương Theo phương vng góc với dầm thang tưởng tượng cắt thang dải rộng 1m để tính Xét điều kiện liên kết: Nhận thấy hd 40 = = 2, 66 < , nên xem liên kết tựa hb 15 dầm A DCN 1000 DT 400 100 1700 4000 1700 100 B 600 3300 1700 5600 Hình 4.2: Mặt kết cấu cầu thang 1800 b Sơ đồ tính: 3300 1700 BẢNG THANG ĐỢT SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 39 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 1800 GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU 3300 1700 BẢNG THANG ĐỢT 4.2.2 Xác định tải trọng: Gồm có tải trọng tác dụng lên phần nghiêng chiếu nghỉ a Tải trọng tác dụng lên phần nghiêng: Tải trọng tác dụng phân bố có phương vng góc với mặt nghiêng thang bao gồm: tĩnh tải hoạt tải * Tĩnh tải: Trọng lượng thân lớp cấu tạo thang tính theo cơng thức: n tt gbn = ∑ γ i × δ tdi × ni (kN / m ) Trong đó:  γ i : Khối lượng riêng lớp thứ i  δ tdi : Chiều dày tương đương lớp thứ i theo phương nghiêng  ni : Hệ số độ tin cậy tra bảng “TCVN 2737 - 1995” LỚP ĐÁ GRANIT D.20 LỚP VỮA LÓT D.20 BẬC XÂY GẠCH THẺ LỚP BTCT D.150 LỚP VỮA TRÁT D.15 Hình 4.3: Cấu tạo bậc thang  Trọng lượng lớp đá granit vữa lót: g datt = (γ da × δ da × nda + γ vl × δ vl × nvl ) × (b + h) b SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 40 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU g datt = ( 20 × 0, 02 × 1,1 + 18 × 0, 02 ×1,3 ) × (0,3 + 0,15) 0,3 g datt = 1,362kN / m  Trọng lượng bậc xây gạch: g bgtt = γ g × 0,5h × ng g bgtt = 18 × 0,5 × 0,15 × 1,1 = 1, 485kN / m  Trọng lượng sàn BTCT vữa trát: g stt = (γ bt × δ bt × nbt + γ vt × δ vt × nvt ) / cos α g stt = (25 × 0,15 × 1,1 + 18 × 0,015 × 1,3) / cos 27 o = 5,023kN / m Bảng 4.1: Trọng lượng thân thang STT Các lớp cấu tạo Đá granit Vữa lót Bậc xây gạch Sàn BTCT Vữa trát ∑g γ δ (m) (kN/m3) 20 0,02 18 0,02 18 25 0,16 18 0,015 n 1,1 1,3 1,1 1,1 1,3 tt bn tt gbn (kN/m2) 1,362 1,485 5,023 7,87 * Hoạt tải: Lấy theo “TCVN 2737 - 1995 : Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”: ptc = 3,0 kN/m hệ số độ tin cậy np = 1,2 tt pbn = p tc × n p = 3, ×1, = 3, 6kN / m Tổng tải trọng tác dụng vng góc với mặt nghiêng thang là: tt tt qbn = ( g bn + pbn ) = (7,87 + 3, 6) = 11, 47 kN / m ⇒ Phần tải trọng tác dụng lên nghiêng quy tải trọng tác dụng thẳng đứng có kể thêm tải trọng lan can tay vịn lấy trung bình: glc = 0,3kN / m q1 = qbn ×1m + g lc = 11, 47 ×1 + 0,3 = 11, 77 kN / m b Tải trọng tác dụng lên phần chiếu nghỉ: Tải trọng tác dụng phân bố 1m2 chiếu nghỉ bao gồm: tĩnh tải hoạt tải * Tĩnh tải: Trọng lượng thân lớp cấu tạo chiếu nghỉ tính theo cơng thức: SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 41 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU n g cntt = ∑ γ i × δ i × ni ( kN / m ) Trong đó:  γ i : Khối lượng riêng lớp thứ i  δ i : Chiều dày lớp thứ i  ni : Hệ số độ tin cậy tra bảng “TCVN 2737 - 1995” LỚP LỚP LỚP LỚP ĐÁ GRANIT D.20 VỮA LÓT D.20 BÊ TÔNG CỐT THÉP D.150 VỮA TRÁT D.15 Hình 4.4: Cấu tạo chiếu nghỉ Bảng 4.2: Trọng lượng thân chiếu nghỉ STT Các lớp cấu tạo Đá granit Vữa lót Sàn BTCT Vữa trát γ δ (kN/m3) 20 18 25 18 (m) 0,02 0,02 0,15 0,015 ∑g n 1,1 1,3 1,1 1,3 tt cn g cntc g cntt (kN/m2) (kN/m2) 0,4 0,44 0,36 0,468 3,75 4,125 0,27 0,351 5,384 * Hoạt tải: Lấy theo “TCVN 2737 - 1995 : Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”: ptc = 3,0 kN/m2 hệ số độ tin cậy np = 1,2 pcntt = p tc × n p = 3, ×1, = 3, 6kN / m Tổng tải trọng tác dụng vng góc với mặt chiếu nghỉ là: qcn = g cntt + pcntt = 5,384 + 3, = 8,984kN / m ⇒ Phần tải trọng tác dụng lên chiếu nghỉ: q2 = qcn × 1m = 8,984 ×1m = 8,984kN / m 4.2.3 Xác định nội lực: Dùng phần mềm Sap2000v10 xác định giá trị mơmen uốn lực cắt SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 42 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU a Bản thang đợt 1: SƠ ĐỒ TÍNH BẢN THANG ĐỢT BIỂU ĐỒ MƠMEN (kN.m) BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (kN) b Bản thang đợt 2: SƠ ĐỒ TÍNH BẢN THANG ĐỢT SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 43 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU BIỂU ĐỒ MƠMEN (kN.m) BIỂU ĐỒ LỰC CẮT (kN) 4.2.4 Tính tốn cốt thép: Tính thép chịu mơmen cho theo tốn cấu kiện chịu uốn đặt cốt đơn, có tiết diện chữ nhật b = 1m h = hb (ứng với giá trị mơmen Mmax) Dựa vào cấp độ bền chịu nén bê tơng nhóm cốt thép chịu kéo, tra bảng E2 phụ lục E (các đại lượng dùng để tính tốn theo độ bền) “TCVN 5574 - 2012 : Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế” Để tìm hệ số ξR, αR ξR = 0,623 αR = 0,429 a Tính cốt thép dọc: Việc chọn liên kết khớp tính thang, giúp cho xác định nội lực dễ dàng, thực tế thi cơng đổ bê tơng tồn khối nên tính thép mơmen nhịp gối điều chỉnh lại sau:  Mơmen nhịp: M nh = M max = 3873kN cm  Mơmen gối: M g = 0,5M max = 0,5 × 3873 = 1936kN cm  Tính thép cho nhịp:  Giả thiết tính tốn: a = cm  Tính: h0 = hb – a = 15 – = 13 cm  Tính: α m = M nh 3873 = = 0,199 Rb × b × h0 1,15 × 100 ×132 ⇒ α m = 0,199 < α R = 0, 429 (Thỏa điều kiện xảy phá hoại dẻo) SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 44 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU ( ) ( )  Từ α m tính được: ζ = 0,5 + − 2α m = 0,5 + − × 0,199 = 0,888  Diện tích cốt thép: As =  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: µ (%) = M nh 3873 = = 11,98cm2 ζ × Rs × h0 0,888 × 28 × 13 As 11,98 ×100% = × 100% = 0,92% b × h0 100 ×13 ξ R × Rb 0, 623 × 1,15 ×100% = ×100% = 2,56% Rs 28 µ (%) = 0,1% µ max (%) = ⇒ µ (%) = 0,1% < µ (%) = 0,92% < µ m ax (%) = 2,56% (Thỏa hàm lượng cốt thép)  ch Tra bảng chọn Φ14 s120 có As = 12,83cm Kết tính tốn lập thành bảng sau: Bảng 4.3: Kết tính tốn cốt thép cho thang Tên Vị trí Mơmen (kN.cm) h0 (cm) αm ζ As (cm2) Chọn thép Asch (cm2) µ (%) Bản thang Nhịp Gối 3873 1936,5 13 13 0,199 0,099 0,888 0,947 11,98 5,617 Φ14 s120 Φ10 s140 12,83 5,62 0,92 0,43 b Kiểm tra khả chịu lực cắt bê tơng: Qxét = 28,3kN < ϕb (1 + ϕ f ) Rbt bh0 = 0, × (1 + 0) × 0, 09 ×100 ×13 = 70, 2kN Vậy bê tơng thang đủ khả chịu lực cắt Trong đó:  ϕ f = : Tính theo tiết diện chữ nhật  ϕb3 = 0, : Đối với bê tơng nặng 4.3 Tính dầm chiếu nghỉ: 4.3.1 Quan niệm tính, sơ đồ tính: a Quan niệm tính: Dầm chiếu nghỉ tính dầm đơn chịu uốn tựa hai gối tựa cột đỡ dầm, nhịp tính tốn lấy khoảng cách tim gối tựa b Sơ đồ tính: 4000 4.3.2 Xác định tải trọng: SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU Tải trọng tác dụng phân bố dầm chiếu nghỉ gồm có: - Trọng lượng thân dầm: gbt = γ b × b × h × n = 25 × 0, × 0, × 1,1 = 2, 2kN / m - Trọng lượng tường xây trực tiếp dầm (Tường xây gạch ống dày 100, cao ht = 1,8 − 0, = 1, 4) gt = γ t × ht × n = 1,8 ×1, × 1,1 = 2, 772kN / m - Tải thang truyền vào phản lực gối Do chênh lệch phản lực khơng nhiều nên để dễ tính ta lấy phản lực có giá trị lớn quy dạng phân 27, 28 = 27, 28kN / m (Theo 1.24, trang 16 sách Kết cấu bê tơng cốt thép tập bố đều: V = 1m thầy Võ Bá Tầm) - Tổng tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ: q = g bt + g t + V = 2, + 2, 772 + 27, 28 = 32, 252kN / m 4.3.3 Xác định nội lực: Gồm có mơmen uốn lực cắt, xác định theo sơ đồ đàn hồi - Mơmen: M max = - Lực cắt: Q = ql 32, 252 × 42 = = 64,504kN m 8 ql 32, 252 × = = 64,504kN 2 32,252kN/m 4000 B A 64,504kN.m 64,504kN 64,504kN BIỂU ĐỒ NỘI LỰC 4.3.4 Tính tốn cốt thép: Tính theo tốn cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật (bxh) Dựa vào cấp độ bền chịu nén bê tơng nhóm cốt thép chịu kéo, tra bảng E2 phụ lục E (các đại lượng dùng để tính tốn theo độ bền) “TCVN 5574 - 2012 : Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế” Để tìm hệ số ξR, αR SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 46 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU ξR = 0,623 αR = 0,429 a Tính cốt thép dọc:  Tính thép cho nhịp: Có M xét = M max = 6450, 4kN cm  Giả thiết tính tốn: a = cm  Tính: h0 = h – a = 40 – = 36 cm  Tính: α m = M xét 6450, = = 0, 216 Rb × b × h0 1,15 × 20 × 36 ⇒ α m = 0, 216 < α R = 0, 429 (Thỏa điều kiện xảy phá hoại dẻo) ( ) ( )  Từ α m tính được: ζ = 0,5 + − 2α m = 0,5 + − × 0, 216 = 0,876  Diện tích cốt thép: As =  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: µ (%) = M xét 6450, = = 7,3cm2 ζ × Rs × h0 0,876 × 28 × 36 As 7,3 ×100% = × 100% = 1, 01% b × h0 20 × 36 ξ R × Rb 0, 623 × 1,15 ×100% = ×100% = 2,56% Rs 28 µ (%) = 0,1% µ max (%) = ⇒ µmin (%) = 0,1% < µ (%) = 1, 01% < µm ax (%) = 2,56% (Thỏa hàm lượng cốt thép)  ch Tra bảng chọn 2Φ20 có As = 7, 6cm  Kiểm tra: Asch − As 7, − 7,3 −3% < δ As (%) = × 100 = ×100 = 3,94% ch As 7, t = b − 2a0 − 2φ 20 = 20 − × 2,5 − × 2, = 11cm (thỏa) at = a0 + φ / = 2,5 + 2, / = 3,5cm (thỏa)  Tính thép cho gối: Khi tính tốn quan niệm dầm tựa lên cột, thực tế dầm đổ bê tơng tồn khối với cột, nên xuất mơmen âm gối Để đảm bảo an tồn chọn cốt thép gối 50% cốt thép nhịp Asg = 50% × As = 50 × 7, = 3,8cm 100 ⇒ Chọn Φ 16 có As = 4, 02 cm2 b Tính cốt thép ngang: SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 47 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2011 – DỀ TÀI: KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GVHD KẾT CẤU : Thầy THẠCH SÔM SÔ HOÁCH - GVHD THI CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU * Xác định số liệu tính: - Xét gối tựa có: Qxét = Qmax = 64,504kN - Kiểm tra điều kiện cần thiết tính cốt đai: (Dầm tiết diện chữ nhật ϕ f = ) ϕb (1 + ϕ f ) Rbt bh0 = 0, × 0, 09 × 20 × 36 = 38,88kN < Qxét = 64,504kN ⇒ Thỏa điều kiện tính cốt đai - Chọn đai có Φ d = 6mm ⇒ asw = 0, 283cm đai nhánh (n = 2) * Tính khả chịu lực cốt đai phân bố đơn vị chiều dài: qsw = Qx2ét 64,5042 = = 0, 223kN / cm 4ϕb Rbt bh02 × × 0, 09 × 20 × 36 * Xác định khoảng cách cốt đai theo trị số sau: - Theo tính tốn: st = Rsw Asw 17,5 × × 0, 283 = = 44, 41cm qsw 0, 223 - Theo giá trị lớn nhất: smax ϕb (1 + ϕ f ) Rbt bh02 1,5 × 0, 09 × 20 × 362 = = = 54, 24cm Qxét 64,504 - Theo quy định cấu tạo: Do dầm có h = 400 ≤ 450mm ⇒ sct = (h/2 ; 150) = (200 ; 150) = 150mm = 15cm * Chọn khoảng cách: s = (st, smax, sct) = (44,41 ; 54,24 ; 15) = 15cm Vậy chọn s = sct = 15cm, bố trí phạm vi 1/4 nhịp kể từ gối tựa (nơi có lực cắt lớn) Trong phạm vi 1/2 nhịp lại (nơi có lực cắt nhỏ) bố trí khoảng cách đai: s = (3h/4 ; 500) = (300 ; 500)mm Chọn s = 250mm = 25cm * Kiểm tra lại khả chịu ứng suất nén bụng dầm: ϕ w1 = + Es Asw 21×103 × × 0, 283 = 1+ 5× = 1, 07 Eb bs 2, ×103 × 20 ×15 ϕb1 = − β Rb = − 0, 01× 1,15 = 0,989 Qxét = 64,504kN < 0,3ϕ w1ϕb1 Rbbh0 = 0,3 ×1, 07 × 0,989 ×1,15 × 20 × 36 = 262,86kN ⇒ Thỏa điều kiện khả chịu ứng suất nén SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN : KẾT CẤU – CHƯƠNG : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 48 [...]... (thỏa)  Tính thép cho gối: Khi tính tốn quan niệm dầm tựa lên cột, nhưng thực tế dầm đổ bê tơng tồn khối với cột, nên sẽ xuất hiện mơmen âm ở gối Để đảm bảo an tồn chọn cốt thép ở gối bằng 50% cốt thép ở nhịp Asg = 50% × As = 50 × 7, 6 = 3,8cm 2 100 ⇒ Chọn 2 Φ 16 có As = 4, 02 cm2 b Tính cốt thép ngang: SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN 2 : KẾT CẤU – CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ... CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU ξR = 0,623 αR = 0,429 a Tính cốt thép dọc:  Tính thép cho nhịp: Có M xét = M max = 6450, 4kN cm  Giả thiết tính tốn: a = 4 cm  Tính: h0 = h – a = 40 – 4 = 36 cm  Tính: α m = M xét 6450, 4 = = 0, 216 2 Rb × b × h0 1,15 × 20 × 36 2 ⇒ α m = 0, 216 < α R = 0, 429 (Thỏa điều kiện xảy ra phá hoại dẻo) ( ) ( )  Từ α m tính được: ζ = 0,5 1 + 1 − 2α m = 0,5 1 + 1 − 2 × 0, 216... 1 − 0, 01× 1,15 = 0,989 Qxét = 64,504kN < 0,3ϕ w1ϕb1 Rbbh0 = 0,3 ×1, 07 × 0,989 ×1,15 × 20 × 36 = 262,86kN ⇒ Thỏa điều kiện khả năng chịu ứng suất nén SVTH : TRẦN MINH TRÍ LỚP : XDLTVL11 PHẦN 2 : KẾT CẤU – CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ MSSV : 11710300742 Trang 48 ... CÔNG : Thầy NGUYỄN VĂN CHIẾU * Xác định các số liệu tính: - Xét tại gối tựa có: Qxét = Qmax = 64,504kN - Kiểm tra điều kiện cần thiết tính cốt đai: (Dầm tiết diện chữ nhật ϕ f = 0 ) ϕb 3 (1 + ϕ f ) Rbt bh0 = 0, 6 × 0, 09 × 20 × 36 = 38,88kN < Qxét = 64,504kN ⇒ Thỏa điều kiện tính cốt đai 2 - Chọn đai có Φ d = 6mm ⇒ asw = 0, 283cm và đai 2 nhánh (n = 2) * Tính khả năng chịu lực của cốt đai phân bố trên... khả năng chịu lực của cốt đai phân bố trên một đơn vị chiều dài: qsw = Qx2ét 64,5042 = = 0, 223kN / cm 4ϕb 2 Rbt bh02 4 × 2 × 0, 09 × 20 × 36 2 * Xác định khoảng cách cốt đai theo các trị số sau: - Theo tính tốn: st = Rsw Asw 17,5 × 2 × 0, 283 = = 44, 41cm qsw 0, 223 - Theo giá trị lớn nhất: smax ϕb 4 (1 + ϕ f ) Rbt bh02 1,5 × 0, 09 × 20 × 362 = = = 54, 24cm Qxét 64,504 - Theo quy định cấu tạo: Do dầm
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh tính toán cầu thang 2015, thuyết minh tính toán cầu thang 2015, thuyết minh tính toán cầu thang 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay