Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Đặng Đình Dũng tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

66 214 1
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ DƢỢNG Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG (TỈNH HÕA BÌNH) VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011 - 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ DƢỢNG Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG (TỈNH HÕA BÌNH) VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K43TY - N01 Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Dƣơng Thị Hồng Duyên Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung cuối chương trình đào tạo trường đại học nói chung Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Đây khoảng thời gian quan trọng với sinh viên, hội để áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Đồng thời khoảng thời gian quý báu để sinh viên học hỏi, thu thập kiến thức, hành trang bước vào sống với công việc Xuất phát từ nguyện vọng thân, yêu cầu sở, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giúp đỡ giảng viên hướng dẫn Th.S Dương Thị Hồng Duyên tiến hành nghiên cứu đề tài:“Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại Đặng Đình Dũng (Tỉnh Hòa Bình) thử nghiệm số phác đồ điều trị ” Do thời gian trình độ hạn chế, bước đầu bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý Quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2015 Sinh viên Hoàng Thị Dƣợng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các tiêu chẩn đoán viêm tử cung 21 Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 31 Bảng 4.2 Lịch phòng bệnh vaccine cho đàn lợn 33 Bảng 4.3 Lịch phòng bệnh thuốc cho đàn lợn 34 Bảng 4.4 Kết công tác phục vụ sản xuất 38 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo tháng năm 39 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống 40 Bảng 4.8 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua lứa đẻ 41 Bảng 4.9 Tỷ lệ viêm tử cung qua hai giai đoạn 43 Bảng 4.10 Tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn sinh từ lợn nái bình thường lợn nái bị viêm tử cung sau sinh ……………………………… 44 Bảng 4.11 Hiệu thử nghiệm điều trị viêm tử cung phác đồ 46 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua lứa đẻ 41 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP : Charoen Pokphand Cs : Cộng E coli : Escherichia coli LH : Lutein hormone MMA : Mastitis Metritis Agalactia (Hội chứng viêm vú, viêm tử cung sữa) Nxb : Nhà xuất FSH : Folliculo Stimulin hormone S choleraesuis : Shalmonella enteria choleraesuis S typhysuis : Salmonella typhysuis PGF2α : Prostaglandin F2α v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cấu tạo quan sinh sản số đặc diểm sinh lý sinh sản lợn nái 2.1.1.1 Cấu tạo quan sinh sản lợn nái 2.1.1.2 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn nái 2.1.2 Bệnh viêm tử cung lợn nái 13 2.1.2.1 Nguyên nhân bệnh 13 2.1.2.2 Hậu bệnh viêm tử cung 15 2.1.2.3 Các thể viêm tử cung 17 2.1.2.4 Chẩn đoán viêm tử cung lợn nái 19 2.1.2.5 Một số hiểu biết phác đồ điều trị 21 2.2 Tình hình nghiên cứu bệnh viêm tử cung giới Việt Nam 22 2.2.1 Tình hình nghiên cứu bệnh viêm tử cung giới 22 2.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 23 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 vi 3.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Nội dung nghiên cứu 26 3.2.1 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại lợn Đặng Đình Dũng tỉnh Hòa Bình 26 3.2.2 Thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung cho lợn 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Phương pháp xác định tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại 26 3.3.2 Quy định số yếu tố dịch tễ 27 3.3.3 Phương pháp xác định mối quan hệ bệnh viêm tử cung lợn mẹ với hội chứng tiêu chảy lợn 27 3.3.4 Phương pháp xác định hiệu phác đồ 28 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 28 3.4.1 Một số công thức tính toán tiêu 28 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 29 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 30 4.1.1 Công tác vệ sinh, chăm sóc, phòng bệnh cho đàn lợn 30 4.1.2 Kết công tác chẩn đoán điều trị bệnh 35 4.1.3 Công tác khác 38 4.2 Thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản 39 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 39 4.2.2 Kết theo dõi số tiêu lâm sàng lợn bình thường lợn bị viêm tử cung 45 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống 40 4.2.4 Kết khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 41 vii 4.2.5 Kết khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giai đoạn 42 4.2.6 Mối quan hệ bệnh viêm tử cung lợn mẹ với hội chứng tiêu chảy lợn 44 4.2.7 Kết thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản 46 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt II Tài liệu tiếng nước PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, chất lượng nhu cầu sống tăng lên không ngừng, kéo theo nhu cầu số lượng chất lượng thịt tăng cao Để đáp ứng nhu cầu đó, ngành chăn nuôi lợn có bước phát triển mạnh Những sản phẩm từ chăn nuôi lợn trở thành hàng hóa tiêu thụ nước xuất góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi Trong chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 ngành chăn nuôi tổ chức lại theo hướng gắn với thị trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu vệ sinh an toàn thực phẩm Nhiều vùng chăn nuôi chuyển dần phương thức chăn nuôi truyền thống tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sang chăn nuôi lợn ngoại theo hình thức nuôi công nghiệp Sản phẩm ngành phục vụ cho nhu cầu nước mà mở rộng xuất Đối với đàn lợn nái ngoại nuôi theo phương thức công nghiệp bệnh đường sinh sản phổ biến, khả thích nghi đàn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta Mặt khác trình đẻ vi khuẩn như: Streptococcus, Staphylococcus, E coli có nhiều điều kiện để xâm nhập vào thể lợn gây nên số bệnh như: nhiễm trùng sau đẻ, viêm âm đạo, âm môn đặc biệt hay gặp bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ cao Bệnh viêm tử cung làm ảnh hưởng trực tiếp tới khả sinh sản lợn mẹ mà nguyên nhân làm cho chất lượng đàn giống bị giảm Bệnh không điều trị kịp thời, kế 43 Bảng 4.8 Tỷ lệ viêm tử cung qua hai giai đoạn Chỉ tiêu Số Số mắc Tỷ lệ mắc Giai đoạn theo dõi Chờ phối 55 5,54 Sau đẻ 125 35 28,00 Tổng 180 38 21,11 (%) Qua bảng 4.8 cho thấy: Tỷ lệ mắc viêm tử cung đàn lợn nái chủ yếu mắc bệnh hai giai đoạn giai đoạn chờ phối và giai đoạn sau đẻ Thống kê 38 lợn bị viêm tử cung, có lợn bị viêm tử cung giai đoạn chờ phối chiếm 5,54% 35 lợn bị viêm tử cung giai đoạn sau đẻ chiếm 28,00%, giai đoạn chờ phối tỷ lệ mắc bệnh thấp so với giai đoạn sau đẻ Theo tôi, tỷ lệ mắc viêm tử cung lợn giai đoạn sau đẻ cao nguyên nhân chủ yếu điều kiện vệ sinh chưa tốt, quy trình đỡ đẻ không kỹ thuật, đỡ đẻ thường can thiệp dụng cụ tay đặc biệt tượng móc thai lợn đẻ khó dẫn đến tổn thương niêm mạc đường sinh dục tạo hội cho vi khuẩn xâm nhập vào gây viêm Chính để giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại phải có biện pháp kỹ thuật nhằm cải tạo môi trường chăn nuôi, trước hết cần đầu tư, nâng cấp số trang thiết bị chăn nuôi, hệ thống xử lý rác thải thật tốt, mở lớp tập huấn kỹ thuật cho công nhân hướng dẫn phương thức phối tinh kỹ thuật đỡ đẻ nhằm nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chăn nuôi Trong thời gian theo dõi, nhận thấy người công nhân chưa đánh giá mức tầm quan trọng công tác vệ sinh chăn nuôi Vì vậy, nói khâu vệ sinh chuồng nuôi, thức ăn, nước uống chưa tốt, nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm tử cung lợn 44 4.2.5 Mối quan hệ bệnh viêm tử cung lợn mẹ với hội chứng tiêu chảy lợn Hội chứng tiêu chảy xảy phổ biến đàn lợn theo mẹ, đặc biệt trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản Một nguyên nhân gây nên hội chứng sữa lợn mẹ bị thay đổi Bệnh viêm tử cung lợn nái ảnh hưởng đến số lượng chất lượng sữa mẹ, từ ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn Với mục đích tìm hiểu mối quan hệ bệnh viêm tử cung lợn mẹ với hội chứng tiêu chảy lợn con, tiến hành theo dõi 142 lợn nái không bị viêm tử cung (không mắc bệnh khác) 38 lợn nái bị viêm tử cung sau sinh xong với đàn chúng Những lợn mẹ đàn có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng Kết thu thể bảng 4.9 Bảng 4.9 Tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn sinh từ lợn nái bình thƣờng lợn nái bị viêm tử cung sau sinh Đối tƣợng Nái không bị viêm tử cung Nái bị viêm tử cung Số đàn theo dõi Số đàn Bị tiêu chảy Số lợn Tỷ lệ Số bị Tỷ lệ theo (%) tiêu chảy (%) dõi 142 13 9,15 1363 140 10,27 38 21,05 411 90 21,89 Qua bảng 4.9 cho thấy: Trong 142 lợn nái không bị viêm tử cung có 13/142 đàn lợn bị tiêu chảy chiếm 9,15% 1363 lợn sinh từ nái không bị viêm tử cung có 140 bị tiêu chảy, chiếm 10,27% Theo dõi 38 lợn nái bị viêm tử cung cho thấy: Có 8/38 đàn lợn bị tiêu chảy, chiếm 21,05% 411 lợn sinh từ nái bị viêm tử cung có 90 lợn bị tiêu chảy, chiếm 21,89% Tỷ lệ mắc tiêu chảy đàn lợn lợn mẹ bị viêm tử cung (21,89%) cao nhiều so với đàn lợn lợn mẹ không bị viêm 45 tử cung (10,27%) Tôi cho rằng, lợn mẹ bị mắc viêm tử cung, trường hợp viêm nặng bị sốt cao, thể nước làm cho lượng sữa giảm, có sữa hoàn toàn Lợn không bú đủ sữa dẫn đến suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng từ vi khuẩn có điều kiện xâm nhập, phát triển gây bệnh Mặt khác, lợn mẹ bị viêm tử cung thành phần sữa thay đổi, chất lượng sữa giảm, đường tiêu hóa lợn giai đoạn theo mẹ chưa phát triển hoàn thiện nên dẫn đến lợn bị tiêu chảy Nhận xét phù hợp với nhận xét tác giả Trương Lăng (2000) [7] Nguyễn Văn Thanh (2007) [17]: “Khi lợn nái bị viêm tử cung làm cho thành phần sữa thay đổi đột ngột Thêm vào đó, hệ thống tiêu hóa lợn chưa phát triển hoàn hảo dẫn đến rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy” 4.2.6 Triệu chứng lâm sàng lợn bị viêm tử cung Biể u hiê ̣n lâm sàng tiêu quan trọng , làm sở ban đầu giúp người chăn nuôi nhậ n đinh ̣ và chẩ n đoán chiń h xác bê ̣nh mà vâ ̣t nuôi mắ c Để có cho viê ̣c chẩ n đoán và điề u tri ̣bê ̣nh viêm tử cung có hiê ̣u quả , tiến hành theo dõi 38 lơ ̣n bi ̣viêm tử cung Kế t thể bảng 4.10 Bảng 4.10 Triệu chứng lâm sàng lợn bị viêm tử cung Số Số lợn lợn có triệu Tỷ lệ theo chứng (%) dõi (con) (con) 38 38 100 Các triệu chứng lâm sàng chủ yếu Triệu chứng lâm sàng Lợn sốt Dịch rỉ viêm màu trắng đục, trắng trong, màu hồng rỉ sắt Dịch rỉ viêm có mùi tanh, thối khắm Lợn bỏ ăn ăn Lợn có phản ứng đau Số lợn (con) Tỷ lệ (%) 35 92,10 38 100 36 94,73 33 31 86,84 81,57 46 Qua bảng 4.10 có nhận xét sau: 38 nái bị viêm tử cung theo dõi 38 có triệu chứng lâm sàng như: triệu chứng sốt biểu 35/38 theo dõi chiếm tỷ lệ 92,10% Triệu chứng tiết dịch rỉ viêm màu trắng đục, trắng trong, màu hồng rỉ sắt biểu 38/38 theo dõi chiếm tỷ lệ 100% Triệu chứng bỏ ăn ăn thể 33/38 theo dõi chiếm tỷ lệ 86,84% Phản ứng đau dùng tay thúc mạnh vào thành bụng lợn nái biểu 31/38 con, chiếm tỷ lệ 81,57% Trong triệu chứng tiết dịch rỉ viêm chiếm tỷ lệ cao biểu tất nái theo dõi Điều cho thấy kiểm tra triệu chứng lâm sàng lợn nái chăm sóc thăm khám tượng tiết dịch rỉ viêm có màu trắng đục, trắng trong, màu hồng rỉ sắt, dịch rỉ viêm có mùi tanh, thối khắm cho biết khả nái bị mắc bệnh viêm tử cung cao Còn triệu chứng sốt, bỏ ăn ăn, phản ứng đau thúc mạnh vào thành bụng thể rõ lợn bị viêm tử cung tùy theo thể trạng sức đề kháng nái có mức độ biểu khác 4.2.7 Kết thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản Tôi tiến hành thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung cho 38 lợn nái ba phác đồ Các tiêu theo dõi bao gồm: tỷ lệ khỏi bệnh, thời gian điều trị kết trình bày bảng 4.11 Bảng 4.11 Hiệu thử nghiệm điều trị viêm tử cung phác đồ Phác đồ Số lợn Số lợn Tỷ lệ Số ngày điều trị khỏi khỏi điều trị (con) (con) bệnh (%) ( ± mx) Phác đồ 13 13 100 5,0 ± 0, 16 Phác đồ 12 12 100 4,5 ± 0,20 Phác đồ 13 13 100 3,5 ± 0,19 47 Kết bảng 4.11 cho thấy: Ở phác đồ số lợn điều trị 13, số lợn khỏi bệnh 13, thời gian điều trị trung bình 5,0 ngày Ở phác đồ số lợn điều trị 12, số lợn khỏi bệnh 12 số lợn động dục lại 11 con, thời gian điều trị trung bình 4,5 ngày Phác đồ tiến hành điều trị cho 13 lợn khỏi bệnh 13 lợn, số lợn động dục lại 12 con, thời gian điều trị trung bình 3,5 ngày Trong phác đồ thử nghiệm, phác đồ phác đồ có hiệu tốt phác đồ phác đồ có hiệu tốt nhất, thể tiêu: tỷ lệ khỏi bệnh cao, số ngày điều trị trung bình ngắn 3,5 ngày Sở dĩ phác đồ có hiệu điều trị cao theo do: chế phẩm Lutalyse chứa hoạt chất PGF2α có tác dụng kích thích tử cung co bóp, tống hết dịch viêm ngoài, đồng thời có tác dụng phá vỡ thể vàng, kích thích nang trứng phát triển gây tượng động dục Lugol có chứa nguyên tố Iod có tác dụng sát trùng, đồng thời thông qua niêm mạc tử cung thể hấp thu dung dịch Iod giúp cho quan sinh dục mau chóng hồi phục làm xuất chu kỳ sinh động dục sớm Nhận xét phù hợp với báo cáo tác giả Hoàng Kim Giao, Nguyễn Thanh Dương (1997) [5] theo tác giả này, dùng PGF2α điều trị viêm tử cung có tác dụng làm tử cung nhu động đẩy hết chất bẩn từ bên tử cung ngoài, đồng thời giúp cho quan sinh dục mau chóng hồi phục trở lại hoạt động bình thường 48 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản trại cao lên tới 21,11% - Giữa hai giống lợn nuôi trại Landrace Yorkshire, tỷ lệ viêm tử cung hai giống gần tương đương - Lợn bị viêm tử cung thường tập trung nhiều tháng tháng 10, gặp tháng 8, 9, 11 - Lợn bị viêm tử cung biểu triệu chứng lâm sàng tiết dịch rỉ viêm màu trắng đục, trắng trong, màu hồng rỉ sắt, mùi dịch rỉ viêm có mùi tanh, thối khắm Lợn sốt bỏ ăn ăn - Lợn sinh từ lợn nái bị viêm tử cung có tỷ lệ bị mắc tiêu chảy cao so với lợn sinh từ lợn mẹ không bị viêm tử cung - Lợn mắc bệnh viêm tử cung gặp nhiều giai đoạn sau đẻ (60,52%), giai đoạn chờ phối có số lợn mắc bệnh (39,47%) - Bệnh viêm tử cung thường thấy nái đẻ lứa đầu nái đẻ nhiều lứa giai đoạn sau đẻ - Sử dụng phác đồ gồm: Vetrimoxin LA tiêm bắp 20ml/con/lần, Lutalyse tiêm da 2ml, tiêm lần nhất, thụt vào tử cung 500ml dung dịch Lugol 0,1%, dùng Cephachlor 5mg/kg thể trọng pha với 100ml nước cất bơm vào tử cung ngày lần điều trị viêm tử cung cho lợn tỷ lệ khỏi cao, thời gian điều trị trung bình ngắn an toàn với lợn 5.2 Đề nghị Để nâng cao suất sinh sản đàn lợn nái ngoại nuôi trại, có đề nghị sau: 49 - Nâng cao quy trình vệ sinh chăm sóc cho đàn nái sinh sản để hạn chế khả mắc bệnh sinh sản, đặc biệt bệnh viêm tử cung - Thường xuyên trau dồi, đào tạo nghề nghiệp, kỹ chăn nuôi chăm sóc lợn cho nhân công trực tiếp tham gia chăm sóc lợn TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Khoa học Kỹ thuật Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Hữu Doanh (1995), “Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái lai ngoại ngoại chủng”, Tạp chí Chăn nuôi, số Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Hoàng Kim Giao, Nguyễn Thanh Dương (1997), Công nghê ̣ sinh sản chăn nuôi bò, Nxb Nông nghiệp, Hà nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Madec F., Neva C (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 10 Đặng Quang Nam, Phạm Đức Chương (2002), Giáo trình giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình chẩn đoán lâm sàng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Lê Văn Năm (1997), Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình Sinh lý học vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Thanh (1999), Một số tiêu sinh sản bệnh đường sinh dục thường gặp đàn trâu tỉnh phía bắc Việt Nam, Luận án tiến sỹ Việt Nam, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi ĐBSH thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 10 17 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Mối liên hệ bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại với hội chứng tiêu chảy lợn bú mẹ thử nghiệm biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, tập 18 Đặng Đình Tín (1985), Giáo trình Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Trường ĐH NNI - Hà Nội 19 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Đặng Thanh Tùng (2006), Bệnh sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Tạ Thị Vịnh, Nguyễn Hữu Nam (2004), Bài giảng bệnh lý - phầ n bê ̣nh lý 1, Trường Đa ̣i ho ̣c Nông nghiê ̣p Hà Nô ̣i 22 Sobko A I, GaDenko N I (1978).( Trần Hoàng, Phan Thanh Phượng dịch) Cẩm nang bệnh lợn, Tập Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng nƣớc 23 Arthur G H (1964), Wrights Veterinary obsterics, The Williams and Wilkins Company 24 Bane A (1986), Control and Prevention of inherited disorder causing infertility, Technical Managment A.I Programmes Swedish University of Agricultural sciences Uppsala Sweden 25 Black W G (1983), Inflammatory response of the bovine endometrium, Am Jour Vet Res 26 Debois C H W (1989), Endometritis and fertility in the cow, Thesis, Utrecht 27 Mekay W M (1975), “The use of antibiotics in animal feeds in the United Kingdom, The impact and importance of legislative controls Worlds poultry”, Sciences journal (31),pp 116 - 28 (A rejoinder to the oreview of Smith Sebelow, Arguing Strongly that there is no Cause for concern) 28 Paul Hughes, James Tilton (1996), Maximising pigs production and reproduction, Compus, Hue University of Agricultual and Forestry, September 29 Sttergren I (1986), Cause of infertility in femal reproduction system, Technical Management A I Programmes 30 Yao-Ac (1989), Changes in reproductive organs that lead to infertility and the relative effectiveness, Magyar allatorvosok Lapja MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI HÌNH 1: LỢN NÁI MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG HÌNH 2: DỊCH VIÊM CỦA LỢN MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG HÌNH 3: THỤT RỬA TỬ CUNG CHO LỢN MẮC BỆNH HÌNH 4: BẤM SỐ TAI HÌNH 5: TIÊM SẮT CHO LỢN CON HÌNH 6: CAN THIỆP LỢN KHÓ ĐẺ HÌNH 7: VETRIMOXIN LA HÌNH 8: LUTALYSE HÌNH 9: OXYTOCIN HÌNH 10: NOR 100 [...]... của đàn lợn nái ngoại Do vậy xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại Đặng Đình Dũng (Tỉnh Hòa Bình) và thử nghiệm một số phác đồ điều trị ” 1.2 Mục đích của đề tài - Đánh giá thực trạng bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại tại trại Đặng Đình Dũng, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. .. : Trại lợn Đặng Đình Dũng tỉnh Hòa Bình 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đặc điểm dịch tễ và lâm sàng bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn Đặng Đình Dũng tỉnh Hòa Bình + Xác định tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung qua từng lứa đẻ + Xác định tỷ lệ viêm tử cung qua các tháng trong năm + Xác định tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm tử cung theo 2 giai đoạn + Mối quan hệ giữa lợn mẹ bị viêm tử cung. .. với tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con + Ảnh hưởng của giống lợn đến tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung + Xác định các triệu chứng lâm sàng của lợn nái bị viêm tử cung 3.2.2 Thử nghiệm biện pháp phòng và trị bệnh viêm tử cung cho lợn + Xác định hiệu lực và độ an toàn của 3 phác đồ điều trị viêm tử cung cho lợn 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Phƣơng pháp xác định tỷ lệ viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại -... quan hệ giữa lợn mẹ bị viêm tử cung và tiêu chảy ở đàn lợn con - Lứa đẻ - Theo dõi tỷ lệ bị viêm tử cung của 180 lợn nái ở 6 lứa đẻ như sau: lợn đẻ lứa 1, lợn đẻ lứa 2, lợn đẻ lứa 3, lợn đẻ lứa 4, lợn đẻ lứa 5, lợn đẻ lứa 6 - Theo dõi lợn bị viêm tử cung ở hai giai đoạn chờ phối và sau đẻ 3.3.3 Phương pháp xác định mối quan hệ giữa bệnh viêm tử cung ở lợn mẹ với hội chứng tiêu chảy ở lợn con - Theo... của lợn nái bị viêm tử cung Phân thành 2 lô: lô 1 gồm 38 lợn bị viêm tử cung và lô 2 gồm 20 nái không bị viêm tử cung Tiến hành theo dõi và so sánh triệu chứng lâm sàng giữa 2 lô - Theo dõi tỷ lệ viêm tử cung của lợn theo các giống, thống kê trong 38 nái bị viêm tử cung đã được theo dõi từ thí nghiệm trước những con bị viêm tử cung thuộc các giống khác nhau - Theo dõi những nái bị viêm tử cung và đàn. .. ra một số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại 1.3 Ý nghĩa của đề tài Kết quả của đề tài là những thông tin khoa học về bệnh viêm tử cung ở lợn Là cơ sở khoa học cho công tác phòng và điều trị bệnh, góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi lợn nói chung 3 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học của đề tài 2.1.1 Cấu tạo cơ quan sinh sản và một số đặc diểm sinh lý sinh sản của lợn. .. Theo dõi 2 lô, lô 1 gồm những lợn nái không bị viêm tử cung và đàn con của chúng, lô 2 gồm những lợn nái bị viêm tử cung và đàn con của chúng - Trực tiếp theo dõi đàn lợn con xem có những lợn nào trong đàn bị tiêu chảy và những lợn con đó là của mẹ nào Từ đó đánh giá được lợn mẹ bị và không bị viêm tử cung có ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy ở những lợn con do chúng sinh ra ... 32,1 %, lợn nái cơ bản có những biến đổi bệnh lý: viêm vòi tử cung có mủ, Theo Madec F., Neva C (1995) [9], viêm tử cung thường bắt đầu bằng sốt vài giờ khi đẻ, chảy dịch viêm vài giờ sau khi đẻ, chảy mủ vài hôm sau và thường kéo dài 48 đến 72 giờ Trong bệnh viêm tử cung thì viêm nội mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao Kaminski kiểm tra 1.000 lợn nái ở Liên Bang Đức cho kết quả là 16 % bị viêm nội mạc tử cung. .. làm tổ và được đảm bảo mọi điều kiện để thai phát triển Mọi quá trình bệnh lý ở tử cung đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản Hậu quả của viêm tử cung làm cổ tử cung bị tắc, khi gia súc động dục niêm dịch không thoát ra được Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [2], khi lợn nái bị viêm tử cung sẽ dẫn đến một số hậu quả sau: - Khi lợn bị viêm tử cung dễ dẫn tới sảy thai: lớp cơ trơn ở thành tử cung. .. sản của lợn nái + Do sự di truyề n từ bố me ̣ 26 Phần 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đàn lợn nái ngoại đang trong giai đoạn sinh sản nuôi tại trại lợn Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Đàn lợn con được sinh ra từ những lợn mẹ khỏe mạnh và từ những lợn mẹ bị viêm tử cung 3.1.2 Thời gian và địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Đặng Đình Dũng tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm một số phác đồ điều trị., Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Đặng Đình Dũng tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm một số phác đồ điều trị., Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Đặng Đình Dũng tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay