Nghiệp vụ thị trường mở một công cụ hữu hiệu của chính sách tiền tệ.

51 173 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:59

LỜI NÓI ĐẦU Đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, phát triển và tăng trưởng kinh tế luôn là mục tiêu quốc gia. Trong khi nền kinh tế phát triển thấp, tích luỹ từ nội bộ không nhiều, các nguồn lực của nền kinh tế chưa có điều kiện khai thác thì việc hỗ trợ của dòng vốn từ bên ngoài là rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng đối với việc tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để có thể thu hút dòng vốn từ bên ngoài đòi hỏi chúng ta phải thực thi hàng loạt các chính sách kinh tế có liên quan nhằm tạo môi trường cho dòng vốn được lưu chuyển dưới tác động của cung cầu tiền tệ trên thị trường. Bởi vì tiền tệ là vấn đề rất nhạy cảm, việc thực thi chính sách tiền tệ không những tác động đến tình trạng của nền kinh tế quốc gia mà còn ảnh hưởng đến các nước khác do xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế thế giới. Mặt khác, việc thực thi chính sách tiền tệ rất đa dạng, phần lớn tuỳ vào quan điểm nhận định của nhà lãnh đạo. Đặc biệt, với bất kỳ một Ngân hàng Trung ương (NHTƯ) nào, việc bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền, bao giờ cũng là chức năng quan trọng nhất. Muốn hoàn thành tốt trọng trách trên, NHTƯ phải điều hành chính sách tiền tệ thông qua các chính sách và công cụ. Ngoài các chính sách vĩ mô, thông thường như các nước thường sử dụng ba công cụ quan trọng nhất, đó là: nghiệp vụ thị trường mở, tái chiết khấu và dự trữ bắt buộc. Với các nước phát triển đã từng sử dụng các công cụ để điều chỉnh cơ số tiền tệ và tạo ra những biến động trong cung ứng tiền thì nghiệp vụ thị trường mở luôn là công cụ tuyệt vời nhất, có vai trò quyết định quan trọng nhất trong số các công cụ được sử dụng. LI NểI U i vi cỏc nc ang phỏt trin núi chung v Vit Nam núi riờng, phỏt trin v tng trng kinh t luụn l mc tiờu quc gia Trong nn kinh t phỏt trin thp, tớch lu t ni b khụng nhiu, cỏc ngun lc ca nn kinh t cha cú iu kin khai thỏc thỡ vic h tr ca dũng t bờn ngoi l rt cn thit v úng vai trũ quan trng i vi vic tng trng kinh t Tuy nhiờn, cú th thu hỳt dũng t bờn ngoi ũi hi chỳng ta phi thc thi hng lot cỏc chớnh sỏch kinh t cú liờn quan nhm to mụi trng cho dũng c lu chuyn di tỏc ng ca cung cu tin t trờn th trng Bi vỡ tin t l rt nhy cm, vic thc thi chớnh sỏch tin t khụng nhng tỏc ng n tỡnh trng ca nn kinh t quc gia m cũn nh hng n cỏc nc khỏc xu th ton cu hoỏ, khu vc hoỏ nn kinh t th gii Mt khỏc, vic thc thi chớnh sỏch tin t rt a dng, phn ln tu vo quan im nhn nh ca nh lónh o c bit, vi bt k mt Ngõn hng Trung ng (NHT) no, vic bo m n nh giỏ tr ng tin, bao gi cng l chc nng quan trng nht Mun hon thnh tt trng trỏch trờn, NHT phi iu hnh chớnh sỏch tin t thụng qua cỏc chớnh sỏch v cụng c Ngoi cỏc chớnh sỏch v mụ, thụng thng nh cỏc nc thng s dng ba cụng c quan trng nht, ú l: nghip v th trng m, tỏi chit khu v d tr bt buc Vi cỏc nc phỏt trin ó tng s dng cỏc cụng c iu chnh c s tin t v to nhng bin ng cung ng tin thỡ nghip v th trng m luụn l cụng c tuyt vi nht, cú vai trũ quyt nh quan trng nht s cỏc cụng c c s dng Đề án lý thuyết tài tiền tệ Trờn tinh thn ú, vic nghiờn cu, tng kt vic thc thi chớnh sỏch tin t - c th l hot ng ca nghip v th trng m l iu ỏng quan tõm Nhn thc c tm quan trng ca nghip v th trng m, em ó chn ti: Nghip v th trng m - mt cụng c hu hiu ca chớnh sỏch tin t i sõu tỡm hiu ỏn mụn hc Nguyờn tc chung cho phng phỏp lun ca ti l nghiờn cu mt cỏch h thng cỏc quan im kinh t theo phng phỏp vt bin chng Da trờn c s thng kờ, lụgic v thu thp cỏc ti liu chuyờn ngnh lý thuyt ti chớnh tin t cng nh tham kho mt s bỏo, chuyờn ngnh, ỏn c kt cu gm ba phn vi cỏc ni dung c bn sau: Phn 1: C s lý lun v nghip v th trng m Phn 2: Thc trng hot ng ca nghip v th trng m Vit Nam thi gian qua 2 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Phn 3: nh hng phỏt trin nghip v th trng m Vit NamPHN 1: C S Lí LUN V NGHIP V TH TRNG M Lch s hỡnh thnh nghip v th trng m: * Nhng nm trc õy: Chớnh sỏch chit khu l cụng c u tiờn Khi FED c thnh lp trc õy, thỡ vic thay i lói sut chit khu l cụng c u tiờn ca chớnh sỏch tin t - FED cha phỏt hin nghip v th trng m l mt cụng c y sc mnh nh hng n cung ng tin t, v o lut v d tr liờn bang ó khụng cú iu quy nh no v vic thay i d tr bt buc Nguyờn tc ch o cho vic tin hnh chớnh sỏch tin t l no cỏc khon cho vay cũn c cp cho nhng mc ớch sn xut, ngha l nõng hng hoỏ v dch v, thỡ vic cung cp d tr cho h thng ngõn hng nú cp cỏc khon vay ú chc l khụng cú lm phỏt Trong thc tin, nú cú ngha l FED cho cỏc ngõn hng thng mi thnh viờn vay h n ca s chit khu xut trỡnh cỏc phiu chit khu Vo cui cuc chin tranh th gii ln th nht, chớnh sỏch ca FED tỏi chit khu cỏc phiu chit khu c v trỡ mc lói sut thp cho kho bc ti tr chin tranh ó a n mt cuc lm phỏt d di Trong nm 1919 v 1920, t l lm phỏt bỡnh quõn l 14% FED quyt nh s khụng tip tc theo ui chớnh sỏch b ng theo hc thuyt tớn phiu thc t, bi vỡ nú khụng phự hp mc tiờu n nh giỏ c, v ln u tiờn t c thnh lp, FED chp nhn trỏch nhim úng mt vai trũ ch ng nh hng n nn kinh t * Phỏt hin cỏc nghip v th trng m: Vo nhng nm 1920, xy mt s kin c bit quan trng FED phỏt hin nghip v th trng m Khi FED c thnh lp, ngun thu nhp ca nú hon ton ch l t lói thu c ca nhng khon tớn dung cp 3 Đề án lý thuyết tài tiền tệ cho cỏc ngõn hng thnh viờn Sau cuc suy thoỏi 1920-1921, lng vay chit khu gim sỳt nghiờm trng v FED rt tỳng tin Nú gii quyt ny bng cỏch mua cỏc chng khoỏn sinh lói Khi lm nh vy, FED phỏt hin rng, d tr h thng ngõn hng thng mi tng lờn v nhng khon cho vay v tin gi ngõn hng tng lờn gp bi Kt qu ú ngy i vi chỳng ta rt hin nhiờn nhng i vi FED lỳc by gi l mt phỏt hin Mt cụng c mi ca chớnh sỏch tin t i, v vo cui nhng nm 1920, ú l mt v khớ quan trng nht kho v khớ ca FED Khỏi nim th trng m: 2.1 Khỏi nim: Vi nhng li th hn hn cỏc cụng c khỏc cho nờn sau i nghip v th trng m ó c ỏp dung rng rói hu ht cỏc nc phỏt trin Tuy nhiờn, mt cõu hi c t l: Th trng m l gỡ ? Cõu hi tng chng n gin, nhng trờn thc t khụng phi vy Mc dự khỏi nim th trng m c chỳng ta bt u tip cn t thi k u i mi hot ng ngõn hng v cho n nay, NHNN Vit Nam ang thc s s dng nghip v ny vo vic iu hnh chớnh sỏch tin t nc ta, song tr li cõu hi trờn khụng ớt ngi cũn m h Khụng ớt ti liu v sỏch v ca chỳng ta ó vit rng: Nghip v th trng m (Open Market Operation - OMO) l nghip v Ngõn hng Trung ng (NHTW) thc hin vic mua vo hoc bỏn cỏc giy t cú giỏ (ch yu l ngn hn) nhm lm thay i c s tin t tr c s ú tỏc ng n lng tin cung ng v lói sut ngn hn Theo R GlemHubbard- i hc Columbia thỡ Nghip v th trng m l vic mua v bỏn cỏc loi chng khoỏn trờn th trng ti chớnh c thc hin bi Fed (Money, the financial system and the economy-Trang 500) 4 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Theo mt ti liu ca i hc Victoria New Zealand thỡ Mt nghip v th trng m xy NHNN thay i c s tin t bng vic mua hoc bỏn cỏc chng khoỏn ti chớnh trờn th trng m Nh vy, chỳng ta cn phõn bit rừ rng cỏc khỏi nim nh th trng m, nghip v th trng m, th trng ti chớnh, th trng chng khoỏn Th trng m l mt b phn ca th trng tin t núi riờng v th trng ti chớnh núi chung Vi t cỏch l ni mua bỏn giy t cú giỏ thỡ lch s, th trng m tn ti trc nghip v th trng m Ch no Ngõn hng Trung ng thc hin cỏc hỡnh thc giao dch giy t cú giỏ ( ngn hn l ch yu) ch ng can thip vo lng tin cung ng nhm thc hin cỏc mc tiờu ca chớnh sỏch tin t thỡ ú, nghip v th trng m mi c coi l cụng c ca chớnh sỏch tin t Th trng tin t l th trng ngn hn m ú, th trng m ch l mt b phn cu thnh v nú em li v p cho th trng tin t Cũn th trng chng khoỏn v th trng trung v di hn, ni mua bỏn giy t cú giỏ trung v di hn qua ú hỡnh thnh nờn th giỏ chng khoỏn Do ú, cú th núi mt cỏch rừ rng rng: Nghip v th trng m l nghip v c thc hin bi NHT m ni dung c th ca nú l mua hoc bỏn cỏc loi chng khoỏn v cỏc chng khoỏn ny khụng b gii hn v thi hn nh cỏch hiu ca chỳng ta lõu nay" Vi cỏch hiu khỏi quỏt nh vy, nghip v th trng m Vit Nam cũn rt non tr õy l ln u tiờn, th trng m hu hiu Vit Nam cỏc iu kin cn thit khỏc cho nú hi t cha , ớt l vo thi im ny 2.2 Phõn loi nghip v th trng m: Cú hai loi nghip v th trng m: 5 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Nghip v th trng m nng ng: nhm thay i mc d tr v c s tin t Nghip v th trng m th ng : nhm bự li nhng chuyn ng ca cỏc nhõn t khỏc ó nh hng n c s tin t Vớ d nh thay i tin gi ca kho bc ti FED hoc tin ni FED tin hnh nghip v th trng m vi chng khoỏn ca Kho bc M v ca cỏc c quan nh nc khỏc, nht l cỏc tớn phiu Kho bc Ni dung hot ng ca th trng m: 3.1 Phm vi thnh viờn tham gia nghip v th trng m: Thnh viờn tham gia nghip v th trng m l cỏc t chc tớn dung thnh lp v hot ng theo Lut cỏc t chc tớn dung cú ba iu kin sau: *1 Cú ti khon tin gi ti Ngõn hng Nh nc (S giao dch Ngõn hng Nh nc hoc chi nhỏnh Ngõn hng Nh nc tnh, thnh ph) *2 Cú cỏc phng tin cn thit tham gia nghip v th trng m gm ni mng mỏy vi tớnh vi Ngõn hng Nh nc, cú mỏy Fax v in thoi giao dch vi Ngõn hng Nh nc *3 Cú ng ký tham gia nghip v th trng m T cỏc yờu cu trờn ca Thng c NHNN i vi cỏc thnh viờn tham gia th trng m cú th thy : Th 1: NHT mun can thip trc tip vo lng tin cung ng bao gm c tin mt v tin gi, v lý thuyt, thnh viờn tham gia mua bỏn trng hp ny c m rng khụng nhng ch gm cỏc TCTD m cũn c cỏc t chc khỏc, thm cú th c cỏc cỏ nhõn, l h cú tin mt v cú tin gi 6 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Th 2: Nu c s phỏp lý cho phộp cỏc t chc tớn dng hot ng theo hng a nng nh h thng t chc tớn dung ca nc ta thỡ phm vi thnh viờn tham gia m rng n t chc tớn dung l Th 3: Kh nng chuyn ti ca h thng toỏn Nu cỏ nhõn khụng cú sộc hoc tin trờn ti khon gi ti NHT thỡ khụng th tham gia mua bỏn c trờn nghip v th trng m, cho nờn, nu khụng cú mng kt ni vi NHT iu kin giao dch trờn mng thỡ khụng th tr thnh viờn c - Cỏc ch th tham gia: * Ngõn hng Trung ng Ngõn hng trung ng luụn l mt bờn ch th cỏc giao dch trờn th trng m Ngõn hng trung ng tham gia vi vai trũ hoch nh v t chc thc hin chớnh sỏch tin t, la chn cỏc cụng c cn thit iu hnh chớnh sỏch tin t, ú cú nghip v th trng m Ngõn hng trung ng tham gia th trng m khụng phi vỡ ng c li nhun m iu tit v qun lý th trng, nhm thc hin c cỏc mc tiờu ca chớnh sỏch tin t quc gia * Ngõn hng thng mi NHTM l trung gian ti chớnh ln nht, cú mng li hot ng rng, cỏc NHTM úng vai trũ quan trng vic cung ng cho nn kinh t nht l cỏc nc ang phỏt trin Hn th na, NHTM cũn l ngi huy ng cho vay trờn th trng tin t Cỏc NHTM l thnh viờn ch yu tham gia nghip v th trng m ca NHTW Cỏc NHTM tham gia th trng m nhm iu ho kh dng m bo kh nng toỏn, cho vay khon d tha hng lói S tham gia ca cỏc NHTM cỏc giao dch nghip v th trng m cú ý ngha quan trng xột trờn gúc hiu qu chớnh sỏch tin t 7 Đề án lý thuyết tài tiền tệ * Cỏc t chc ti chớnh phi ngõn hng Bờn cnh cỏc ngõn hng, mt s nc cỏc t chc ti chớnh phi ngõn hng cng tham gia nghip v th trng m NHTW t chc * Cỏc nh giao dch s cp(Primary Dealers) Ngoi ra, thc t hu ht cỏc nc 70% giao dch ca NHTW trờn th trng m c thc hin thụng qua vai trũ cỏc nh giao dch s cp Trong cỏc phiờn giao dch nghip v th trng m NHTW ch thc hin mua (bỏn) giy t cú giỏ vi cỏc nh giao dch s cp thc hin vai trũ ny, cỏc nh giao dch phi cú ngun mnh ỏp ng ỳng quy nh ca NHTW v phi sn sng thc hin vai trũ ngi to lp th trng tt c cỏc phiờn u thu tớn phiu kho bc 3.2 Phm vi hng hoỏ c s dung giao dch trờn nghip v th trng m: Ngõn hng Nh nc ó ban hnh Thụng t s 42/2015/TT-NHNN quy nh v nghip v th trng m (OMO), cú hiu lc k t ngy 30/4/2016 iu kin giy t cú giỏ c chp nhn giao dch trờn OMO Cỏc loi giy t cú giỏ c Ngõn hng Nh nc chp nhn giao dch nghip v th trng m phi cú cỏc iu kin sau: Mt l: Cú th chuyn nhng v nm danh mc cỏc loi giy t cú giỏ c giao dch qua nghip v th trng m; Hai l: Thuc quyn s hu hp phỏp ca thnh viờn; Ba l: c phỏt hnh bng ng Vit Nam; Bn l: Lu ký trc tip ti Ngõn hng Nh nc hoc lu ký ti ti khon khỏch hng ca Ngõn hng Nh nc ti Trung tõm lu ký chng khoỏn Vit Nam trc ng ký bỏn giy t cú giỏ cho Ngõn hng Nh nc; 8 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Nm l: Thi hn cũn li ca giy t cú giỏ giao dch mua, bỏn cú k hn phi ln hn thi hn giao dch mua, bỏn cú k hn theo thụng bỏo ca Ngõn hng Nh nc; Giy t cú giỏ ch c ng ký bỏn trc ngy ng ký cui cựng toỏn lói v gc giy t cú giỏ ỏo hn V nguyờn tc, mi ti sn cú th mua bỏn trờn nghip v ny, vỡ chỳng u l ti sn th chp Tuy nhiờn, khỏc vi tỏi cp thụng qua hỡnh thc cho vay cú bo m ch, ti sn th chp trờn nghip v th trng m phi l ti sn cú kh nng khon cao m bo qun lý d dng, ng thi ỏp ng yờu cu iu hnh nghip v ny nhanh nhy, chớnh xỏc v t c ý mun Ti sn hi cỏc iu kin nh vy ch cú th l cỏc cụng c ti chớnh thut ng gi l giy t cú giỏ Cn c Lut Ngõn hng Nh nc Vit Nam, cỏc cụng c c s dung giao dch trờn nghip v th trng m hin l cỏc tớn phiu Kho bc Nh nc, tớn phiu Ngõn hng Nh nc, chng ch tin gi v cỏc giy t cú giỏ ngn hn khỏc 3.2.1 Tớn phiu Kho bc Nh nc: Tớn phiu Kho bc Nh nc l mt loi trỏi phiu Nh nc phỏt hnh vi lói sut c nh v thi hn n nh trc vi k hn toỏn thng 3, v 12 thỏng nhm huy ng b sung Ngõn sỏch Nh nc Chỳng c hon tr n hn toỏn hoc chỳng c toỏn lói vic bỏn ln u cú gim giỏ Tc l, vi giỏ thp hn so vi khon tin ó nh c toỏn ht hn Tớn phiu Kho bc l loi lng nht tt c cỏc cụng c trờn th trũng tin t, vy, chỳng c mua bỏn nhiu nht Chỳng cng l loi cụng c an ton nht tt c cỏc cụng c th trng tin t, vỡ Chớnh ph luụn ỏp ng c cỏc mún n phi tr bng cỏch tng thu hoc phỏt hnh giõý bc Tớn phiu Kho bc ch yu cỏc Ngõn hng nm gi, cng cú mt lng nh cỏc h gia ỡnh, cỏc cụng ty v cỏc trung gian ti chớnh khỏc nm gi 9 Đề án lý thuyết tài tiền tệ 3.2.2 Tớn phiu Ngõn hng Nh nc: huy ng c mt lng ln thi gian ngn, phc v mc ớch hot ng hoc u t trung hn cho cỏc chng trỡnh, Chớnh ph quy nh cỏc Ngõn hng thng mi Quc doanh phỏt hnh tớn phiu Ngõn hng Nh nc thu hỳt Lói sut thụng thng cao hn lói sut gi tit kim, tr lói trc hoc sau Nu so sỏnh vi tớn phiu Kho bc, thỡ loi k phiu ny cú mc ri ro cao hn, cú th cỏc ngõn hng ny khụng cú kh nng toỏn Tuy nhiờn, trờn thc t cho thy cỏc ngõn hng ny l cỏc ngõn hng ca Chớnh ph, vy vic mt kh nng toỏn l rt khú cú th xy 3.2.3 Giy chng nhn tin gi ca ngõn hng( CD): Giy chng nhn tin gi ca ngõn hng(CD) l mt cụng c vay n ngõn hng thng mi bỏn cho ngi gi tin Ngi gi c toỏn lói hng nm theo mt t l nht nh v n k toỏn, thỡ hon tr gc theo giỏ mua ban u Trc 1961, CD l khụng th bỏn li c Nm 1966, nhm lm cho CD lng v hp dn nhng ngi u t hn, Citibank ln u phỏt hnh CD bỏn li c i vi nhng loa cú mnh giỏ cao (trờn 100.000 ụ la) CD cú th bỏn li th trng cp hai Hin nay, cụng c ny c hu ht cỏc ngõn hng thng mi ln phỏt hnh v thu c thnh cụng to ln vi tng s d gn õy vt quỏ tng s d ca tớn phiu Kho bc Chỳng l ngun c bit quan trng m cỏc ngõn hng thng mi thu hỳt c t cỏc cụng ty, cỏc qu tng tr th trng tin t, cỏc t chc t thin v cỏc c quan ca Chớnh ph 3.2.4 Thơng phiếu Thng phiu l chng ch cú giỏ ghi nhn lnh yờu cu toỏn hoc cam kt toỏn khụng iu kin mt s tin xỏc nh mt thi gian xỏc nh õy l giy nhn n c phỏt hnh bi cỏc doanh 10 10 Đề án lý thuyết tài tiền tệ T l phõn b thu = x 100 Khi lng d thu ca cỏc TCTD Thớ d: NHNN thụng bỏo cn bỏn mt lng giy t cú giỏ l 1000 t ng, lói sut 0,9%/nm Ti phiờn u thu cú n v tham gia u thu: + Ngõn hng thng mi A ng ký mua 500 t + Ngõn hng thng mi B ng ký mua 250 t + Ngõn hng thng mi C ng ký mua 250 t + Ngõn hng thng mi D ng ký mua 250 t Trng hp ny, tng lng d thu ca cỏc t chc tớn dng l 1250 t, ln hn lng NHNN mun bỏn Do vy, chỳng ta phi xỏc nh lng trỳng thu ca tng ngõn hng thng mi bng cỏc ỏp dng cụng thc trờn Ta cú: T l phõn b thu = (1000/1250) x 100 = 80(%) Khi lng trỳng thu ca: + Ngõn hng thng mi A: 80% x 500 = 400 (t) + Ngõn hng thng mi B: 80% x 250 = 200 (t) + Ngõn hng thng mi C: 80% x 250 = 200 (t) + Ngõn hng thng mi D: 80% x 250 = 200 (t) 3.3.2 u thu lói sut: a) NHNN cụng b lng cỏc loi giy t cú giỏ cn mua hoc cn bỏn 37 37 Đề án lý thuyết tài tiền tệ b) TCTD d thu theo cỏc mc lói sut v lng giy t cú giỏ cn mua, cn bỏn tng ng vi cỏc mc lói sut ú Lói sut d thu cũn c tớnh theo t l %/ nm v c lm trũn n hai s sau du phy c) Cỏc n d thu ca cỏc TCTD c xp theo th t lói sut d thu gim dn trng hp ngõn hng nh nc mua giy t cú giỏ, hoc lói sut d thu tng dn trng hp ngõn hng nh nc bỏn giy t cú giỏ d) Lói sut trỳng thu l lói sut d thu thp nht ( trng hp NHNN mua giy t cú giỏ ) m ti mc lói sut ú t c lng giy t cú giỏ NHNN cn mua hoc cn bỏn e) Khi lng trỳng thu ca cỏc t chc tớn dung l lng ca cỏc mc d thu cú lói sut bng v cao hn mc lói sut trỳng thu (trng hp NHNN mua giy t cú giỏ) hoc cú lói sut d thu bng v thp hn lói sut trỳng thu ( trng hp NHNN bỏn giy t cú giỏ) g) Trong tng thi k, Ban iu hnh nghip v th trng m s thụng bỏo vic ỏp dung phng thc xột thu theo mc la sut thng nht hoc lói sut riờng l - Lói sut thng nht: Ton b lng trỳng thu c tớnh thng nht theo mc lói sut trỳng thu - Lói sut riờng l: Tng mc lng trỳng thu c tớnh tng ng vi tng mc lói sut d thu h) Trng hp ti mc lói sut trỳng thu, tng lng d thu ca cỏc t chc tớn dng vt quỏ lng giy t cú giỏ NHNN cn mua hoc cn bỏn, thỡ lng giy t cú giỏ trỳng thu ca cỏc t chc tớn dung ti mc lói sut trỳng thu v c lm trũn n 10 triu ng C th: 38 38 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Khi lng trỳng Tng lng thu ca tng t = chc tớn dng Khi lng trỳng trỳng thu ca cỏc + mc lói sut trc ú thu ti mc lói sut trỳng thu cui cựng M: Khi lng trỳng Khi lng d thu ca cỏc thu ti mc LS T l phõn b thu x TCTD ti mc lói sut trỳng thu cui trỳng thu cui cựng cựng ca tng = thnh viờn 100 Trong ú: T l Tng KL trỳng thu ti mc LS trỳng thu cui sựng phõn b = x 100 thu KL d thu ca cỏc TCTD ti mc LS trỳng thu (%) cui cựng Tng lng trỳng thu ti mc lói sut trỳng thu cui cựng bng tng lng NHNN cn mua (bỏn) tr i tng lng trỳng thu ca cỏc mc lói sut trỳng thõự trc ú Thớ d: NHNN thụng bỏo mua hn mt lng giy t cú giỏ l 1000 t ng, phng thc u thu lói sut, phng thc xột thu: Lói sut thng nht Ti phiờn u thu cú ngõn hng thng mi tham d thu theo cỏc s liu sau: NH d 39 NHTM NHTM NHTM 39 NHTM K Tng Đề án lý thuyết tài tiền tệ thu LS d thu (%nm) 0,91 0,90 0,89 0,87 0,85 Cng A (K B (K C (K D (K lng lng d thu lng d thu lng d thu lng d thu d thu ti tng lng - t - t - t - t mc lói d ng) ng) ng) ng) sut d thu 100 200 50 50 50 450 100 100 100 150 200 650 50 100 150 200 200 700 150 100 100 150 250 750 thu 400 500 400 550 700 2550 lu k 400 900 1300 1850 2550 2550 Theo bng s liu trờn, ta xỏc nh c lói sut trỳng thu cui cựng l 0,89% Cỏc mc lói sut trỳng thu trc ú l 0,90% v 0,91% Chỳng ta tớnh lng trỳng thu ca cỏ NHTM tham gia d thu (bng cỏch ỏp dng cụng thc trờn): T l phõn b thu = (10000 - 900)/400 = 25(%) Khi lng trỳng thu ti mc lói sut trỳng thu cui cựng cuat cỏc ngõn hng thng mi l: NHTM A: 50 x 25% = 12., (t) NHTM B: 100 x 25% = 25 (t) NHTM C: 150 x 25% = 37,5 (t) NHTM D: 100 x 25% = 25 (t) Khi lng trỳng thu ca cỏc ngõn hng thng mi l: NHTM A: 100 + 200 + 12,5 = 312,5 (t) NHTM B: 100 + 100 + 25 = 225 (t) NHTM C: 50 + 100 + 37,5 = 187,5 (t) NHTM D: 150 + 100 + 25 = 275 (t) 40 40 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Trng hp ti mc lói sut trỳng thu, cú nhiốu loi giy t cú giỏ cn bỏn hoc mua, NHNN s xột thu xỏc nh th t u tiờn tng loi giy t cú giỏ tr nh sau: + Giy t cú giỏ ng ký cú lng ln + Giy t cú giỏ thi hn bỏn ngn hn (trng hp giao dch cú k hn) + Thi hn cũn li giy t cú giỏ ngn hn (trng hp mua bỏn hn) 41 41 Đề án lý thuyết tài tiền tệ PHN NH HNG PHT TRIN NGHIP V TH TRNG M VIT NAM Kh quan Cú th nhn xột rng, thi gian hot ng va qua, hot ng ca th trng m ó t c nhng kt qu kh quan sau: Th nht: ó gúp phn cng c thờm v th, vai trũ qun lý ca NHNN nn kinh t th trng, phự hp xu hng hi nhp v ton cu hoỏ Th hai, hot ng nghip v th trng m c thc hin tng i linh hot, ỏp ng phn no nhu cu v kh dng cng nh gii quyt mt phn lng kh dng d th ca cỏc TCTD mt s thi k Trong NVTTM, tỏc ng vo cung ng tin cú th s dng bt k mc no thay i d tr hoc c s tin ln hay nh NHTW cú th thc hin bng cỏch mua, bỏn lng ln hay nh chng khoỏn NHTW d dng o ngc tỡnh th cú mt quyt nh sai lm v vic s dng cụng c ny bng cỏch lp tc o ngc li vic s dng cụng c ú NHTW luụn cú th ch ng s lng tin bm vo hay hỳt lu thụng bng cỏch khng ch lng mua v bỏn Mt khỏc tớnh linh hot cũn th hin ch NHTW va thc hin mua sau ú li bỏn ngc li Ba l, ó gúp phn thỳc y sn xut phỏt trin nõng cao sc mua ca xó hi v thc hin ỳng ch trng kớch cu ca Chớnh ph Bờn cnh ú, vic lp t cỏc trang thit b, phc v th trng m ó c thc hin khn trng, to iu kin trụi chy, ỳng quy ch, an ton Cụng tỏc iu hnh, t chc luụn thc hin ỳng quy nh, v ó dn bỏm sỏt tỡnh hỡnh din bin th trng v kh dung v lói sut 42 42 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Th t, thi gian qua cỏc thnh viờn tham gia v trỳng thu ch yu l cỏc doanh nghip thng mi v quc doanh Thụng qua th trng ny cỏc doanh nghip ó s dng ca mỡnh mt cỏch hiu qu v linh hot hn iu kin thc tin ca nn kinh t th trng Hn ch Tuy nhiờn, bờn cnh nhng kt qu khỏ kh quan, th trng m cũn bc l mt s hn ch nht nh: Th nht, nghip v th trng m i iu kin nn kinh t phỏt trin thp, th trng tin tv th trng ti chớnh cha phỏt trin, nn kinh t th gii khụng ngng bin ng, vy m cỏc t chc tớn dung tham gia cũn gp nhiu ri ro Th hai, hot ng ca th trng m cha thc s sụi ng, s lng thnh viờn tham gia tng phiờn giao dch cũn rt thp so vi tng s cỏc thnh viờn Cỏc thnh viờn tham gia ch yu l cỏc NHTM quc doanh lng hng hoỏ giao dch ch yu trung ti cỏc ngõn hng ny; cũn vic tham gia ca cỏc t chc tớn dng khỏc trờn th trng ny cũn rt m nht Th ba, th trng m l mt b phn ca th trng ti chớnh Do vy, cụng c ny s ch phỏt huy ti a hiu qu cú mt th trng ti chớnh phỏt trin Hng hoỏ ca th trng phi phong phỳ, cú kh nng ỏp ng cỏc nhu cu khỏc ca khỏch hng, hng hoỏ giao dch cũn nghốo nn, khụng a dng v chng loi v thi hn Th t, cỏc t chc tớn dung cha quan tõm ỳng mc ti cụng tỏc o to i ng cỏn b nghip v trc tip thc hin nghip v thtng m Vic u t trang thit b, k thut phc v cho nghip v th trng m cũn nhiu bt cp 43 43 Đề án lý thuyết tài tiền tệ th trng m thc s tr thnh mt cụng c giỏn tip c lc, gúp phn i mi, hon thin vic iu hnh chớnh sỏch tin t v phỏt trin th trng tin t, trc mt mt s gii phỏp ó c nh sau: Gii phỏp a dng hoỏ hng hoỏ trờn th trng: Nh trờn ó ch ra, quy nh hin nay, ch nhng giy t cú giỏ ngn hn cú khon cao, bo m qun lý d dng nh tớn phiu NHNN, tớn phiu kho bc, chng ch tin gi v cỏc loai giy t cú giỏ ngn hn khỏc c giao dch thi trng m Quy nh ny ó lm gim kh nng v phm vi mua bỏn ca cỏc loi giy t cú giỏ khỏc hin cú Vit Nam nh trỏi phiu trung hn v di hn trờn th trng m Vỡ vy, vic sa i b sung lut NHNN cho phộp cỏc giy t cú giỏ di hn c giao dch trờn th trng tin t l cn thit Do vy, NHNN cn sm trỡnh Quc hi sa i Lut NHNN hỡnh thnh Lut phỏp lý vng chc hn, to iu kin a dng hoỏ cỏc loi hng hoỏ giao dch trờn th trng m Phng thc giao dch: Phng thc giao dch phự hp nht vi nghip v th trng m Vit Nam hin l mua bỏn cú k hn gi l hp ng mua li, m NHT l ngi ch ng quyt nh s lng giao dch, thi gian, phng thc Cn phi tin hnh giao dch cho m bo yờu cu, th hin tớnh linh hot ca cụng c nghip v th trng m m cỏc cụng c khỏc khụng th thc hin c Hin nay, trờn th trng m, nhiu nc ang chuyn dn sang s dung cỏc hp ng mua li ( Repos) vỡ õy l mt hỡnh thc ti tr thun tin v linh hot hn Thụng qua cỏc repos cỏc thnh viờn tham gia th trng mua hoc bỏn cỏc giy t cú giỏ i ly tin mt vo mt thi im tng lai õy l mt cụng c iu hnh hiu qu nhm tng 44 44 Đề án lý thuyết tài tiền tệ kh nng khon ca th trng v giỳp cho vic m rng th trng Cỏc hp ng ny thng ngn hn ( nhiờn, cỏ biờt cng cú th cú thi hn di hn) NHNN cn nghiờn cu a hỡnh thc ny vo th trng m 45 45 Đề án lý thuyết tài tiền tệ Hin i hoỏ h thng toỏn: nghip v th trng m hot ng cú hiu qu hn cn trang b h thng toỏn v qun lý hin i, thit k chng trỡnh phn mm phc v cho hot ng ca nghip v th trng m nhm kt ni gió ni b NHNN v gia NHNN vi cỏc TCTD thnh viờn nhm m bo thc hin cỏc cụng on giao dch t cụng nhn thnh viờn, ng ký ch ký in t, thụng bỏo mi thu, ng ký giy t cú giỏ, xột thu, to lp v ký hp ng mua li n khõu toỏn chuyn khon v thụng bỏo bỏo cỏo Tng thờm s lng thnh viờn tham gia: Hin thnh viờn tham gia vo th trng m ch yu l cỏc ngõn hng Trong tng lai, tng cng kh nng can thip ca NHNN, cn nghiờn cu m rng cỏc thnh viờn ca th trng Theo ú cỏc t chc nh Qu H tr phỏt trin, Kho bc nh nc, Qu bo him xó hi, Cụng ty tit kim bu in s c chp thun l thnh viờn ca th trng m Nõng cao trỡnh nghip v: Cỏc t chc tớn dng cn phi chỳ trng ti vic o to i ng cỏn b nghip v, nõng cao kh nng am hiu cỏc bn phỏp quy, quy trỡnh ngip v, chuyờn sõu vo cụng tỏc nghiờn cu hot ng nghip v th trng m v kh nng d bỏo th trng, đồng thi mi cỏn b cng phi nm vng tớnh nng, tỏc dng ca cỏc thit b mi phự hp vi s tin b ca cụng cuc hin i hoỏ d giỳp cho vic giao dch nghip v th trng m din thun tin, nhanh chúng, an ton 46 46 Đề án lý thuyết tài tiền tệ KT LUN Chớnh sỏch tin t l mt b phn cu thnh quan trng tng th cỏc chớnh sỏch kinh t v mụ cú tỏc ng mnh m v ht sc nhy cm i vi ton b hot ng kinh t Thụng qua vic nh hng v iu chnh kp thi mi hot ng tin t, tớn dung v ngõn hng, chớnh sỏch tin t luụn trỡ s n nh ca h thng tin t, kim soỏt tt lm phỏt v gúp phn m bo s tng trng nhanh, bn vng ca nn kinh t Hin nay, Vit Nam, nghip v th trng m - mt nhng cụng c c lc ca chớnh sỏch tin t c khai trng ó v ang hot ụng c ba nm, vic giao dch cha thng xuyờn, cỏc hng hoỏ trờn th trng ó tng bc c ci thin Tuy nhiờn, vic xut hin th trng m l mt bc tin quan trng tin trỡnh tin ti t hoỏ lói sut nc ta Cú th núi, NHNN Vit Nam ó cú thờm mt cụng c mi cụng c quan trng nht iu hnh chớnh sỏch tin t - ú l nghip v th trng m Vi kin thc cũn nhiu hn ch nhng theo s suy lun kt hp tham kho cỏc ti liu chuyờn ngnh Phm vi ỏn cng mnh dn gúp mt s ý kin úng gúp nhm mc ớch ngy cng hon thin hn cho cụng tỏc hot ng nghip v th trng m ti Vit Nam Tuy rng cú th cha i sõu vo nhng thit ngh, cú th dung hp lý v cú hiu qu nghip v th trng m nn kinh t th trng hin nay, vic tham gia úng gúp ý kin cng khụng phi l khụng cn thit ng thi vic nghiờn cu cụng c ny cũn giỳp ngi hc m rng kin thc v nn kinh t th trũng v cỏc kin thc cn thit iu hnh v s cỏc cụng c ca chớnh sỏch tin t núi riờng 47 47 Đề án lý thuyết tài tiền tệ DANH MC TI LIU THAM KHO Frederic S Mishkin,2001,Tin t,ngõn hng v th trng ti chớnh, Nh xut bn khoa hc v k thut Bi vit Vn trụng vo tớn dng, tỏc gi Minh Trit ngy 14/9/2016, trang bỏo in t cafef.vn TS:Nguyn Hu Ti (ch biờn),2002, Giỏo trỡnh lý thuyt ti chớnh tin t, Nh xut bn Thng Kờ Quyt nh s 85/2000/Q- NHNN14 ngy 09/03/2000 v vic ban hnh quy ch nghip v th trng m, cụng bỏo s 13,ngy 08/04/2000 Theo Thụng t s 42/2015/TT-NHNN quy nh v nghip v th trng m, cú hiu lc k t ngy 30/4/2016 Bi vit Th trng tin t - nm nhỡn li, tỏc gi Nguyn Lờ, ngy 2/1/2016, trờn trang baodauthau.vn Bi vit Tng phiờn giao dch trờn th trng m, tỏc gi Anh Linh, ngy 5/4/2010, trờn trang kinhdoanh.vnexpress.net Bi vit Th trng tin t qua lng kớnh OMO, tỏc gi Huyn Thanh, theo Thi bỏo ngõn hng, ngy 17/2/2015 Bi vit Ban hnh quy nh mi v nghip v th trng m theo Thi bỏo ngõn hng, ngy 18/2/2016 10 T Quang Khỏnh, 2002, Mt s v iu hnh chớnh sỏch tin t ca NHNN thụng qua nghip v th trng m, Tp ngõn hng,s 1+2/2002 48 48 Đề án lý thuyết tài tiền tệ MC LC Li núi u PHN C s lý lun v nghip v th trng m Lch s hỡnh thnh nghip v th trng m Khỏi nim th trng m: 2.1 Khỏi nim 2.2 Phõn loi nghip v th trng m Ni dung hot ng ca th trng m: 3.1 Phm vi thnh viờn tham gia th trng m: 3.2 Phm vi hng hoỏ c s dung giao dch 3.3 Vn giỏ v lói sut bao gm giỏ mua, giỏ bỏn trờn th trng m 3.4 Phng thc giao dch 3.5 Trỡnh phi hp gia cỏc cụng c iu hnh chớnh sỏch tin t 3.6 Cụng ngh thụng tin v h thng toỏn Cỏc hỡnh thc giao dch ch yu trờn th trng m 4.1 Giao dch cú k hn 4.2 Mua bỏn hn C ch tỏc ng ti lng tin cung ng ca nghip v th trng m 49 49 Đề án lý thuyết tài tiền tệ 5.1.Khỏi nim lng tin cung ng 5.2.C ch tỏc ng 5.2.1 Mua trờn th trng m 5.2.2 Bỏn trờn th trng m u im ca nghip v th trng m PHN 2: Thc trng hot ng ca nghip v th trng m Vit Nam thi gian qua S cn thit phi i nghip v th trng m Vit Nam Vi nột v nghip v th trng m Vit Nam 2.1.iu kin th trng ti chớnh 2.1.1.Th trng trỏi phiu Chớnh ph 2.1.2.Th trng liờn ngõn hng 2.2.3 Khuụn kh phỏp lý Thc t hot ng thi gian va qua 3.1.S lng thnh viờn tham gia 3.2 Hng hoỏ 3.3 Khi lng giao dch 3.4 Phng thc giao dch 50 50 Đề án lý thuyết tài tiền tệ PHN 3: nh hng phỏt trin nghip v th trng m Vit Nam a dng hoỏ hng hoỏ trờn th trng Phng thc giao dch Hin i hoỏ h thng toỏn Tng thờm s lng thnh viờn tham gia Nõng cao trỡnh nghip v Kt lun 51 51 [...]... trữ; nếu số tiền thu được ấy giữ dưới dạng tiền gửi, thì tiền dự trữ tăng thêm một số tiền của vụ mua trên thị trường mở đó Tuy nhiên tác dụng của một vụ mua trên thị trường mở đối với cơ số tiền tệ luôn luôn như nhau, dù tiền thu được từ vụ bán đó được giữ ở dạng tiền gửi hay tiền mặt Tác động của một vụ mua trên thị trường mở đối với tiền dự trữ là không chắc chắn hơn nhiều so với tác dung của nó đối... tín của hệ thống ngân hàng Để có sự phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ chính sách tiền tệ khác, trước hết chúng ta cần xem xét mối quan hệ giữa các công cụ này Nghiệp vụ thị trường mở tác động vào cung tiền tệ thông qua tác động vào tiền cơ bản của hệ thống Ngân hàng Để kiểm soát lượng tiền cơ bản trong hệ thống, NHTƯ có thể thực hiện nghiệp vụ thị trường mở. .. giữa các công cụ trong điều hành chính sách tiền tệ: Ảnh hưởng đến hiệu quả của nghiệp vụ thị trường mở đó là trình độ phối hợp giữa các công cụ điều trong điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là giữa nghiệp vụ thị trường mở và công cụ cho vay tái cấp vốn không có bảo đảm bằng giấy tờ có giá hoặc giấy tờ có giá chất lượng thấp, thực chất là cho vay tái cấp vốn theo chỉ định hiện nay là một loại tín... 85/2000/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế Nghiệp vụ thị trường mở do thống đốc NHNN Việt Nam ký đã được ban hành Cho tới ngày 12/07/2000, nghiệp vụ thị trường mở do NHNN chủ trì đã mở phên giao dịch đầu tiên, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương theo phương pháp gián tiếp 2 Vài nét về hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở tại Việt Nam: Với việc mua... ra do mức tiền dự trữ đã sụt giảm Từ sự phân tích của chúng ta về mua bán trên thị trường mở, nay có thể đưa ra kết luận sau: tác dung của các nghiệp vụ thị trường mở đối với tiền dự trữ là không chắc chắn hơn nhiều so với tác dung đố đối với cơ số tiền tệ Do đó, NHTƯ có thể kiểm soát cơ số tiền tệ một cách có hiệuquả hơn bằng các nghiệp vụ thị trường mở so với có thẻ kiểm soát các khoản tiền dự trữ... Ưu điểm của nghiệp vụ thị trường mở: Sở dĩ nghiệp vụ thị trường mở được coi là công cụ quan trọng nhất do các ưu điểm nổi bật sau: 6.1 Nghiệp vụ thị trường mở phát sinh theo ý tưởng chủ đạo của NHTƯ: 20 20 §Ò ¸n lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ Tuy NHTƯ hoàn toàn chủ động kiểm soát được khối lượng giao dịch Tuy nhiên, việc kiểm soát này là gián tiếp, không nhận thấy được Ví dụ như trong nghiệp vụ chiết... lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ Hoạt động nghiệp vụ thị trường mở bao quát toàn bộ những nội dung quyết định tính hiệu quả của nó Các bước tiến hành của phiên giao dịch gồm hoạt động của ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở và quy trình thao tác kỹ thuật của bộ phận sàn giao dịch Từ những thuận lợi khi thực hiện nghiệp vụ thị trường mở kết hợp với điều kiện thực tế của nước ta, ngày 09/03/2000 Quyết định... giao dịch thể hiện tính linh hoạt của công cụ nghiệp vụ thị trường mở mà các công cụ khác không thể có được Nghiệp vụ thị trường mở cho phép mua hoặc bán với số lượng, thời gian Giao dịch và một phương pháp giao dịch tuỳ ý, phù hợp yêu cầu chính sách tiền tệ Khi dự báo cho thấy vốn khả dụng không thay đổi biểu hiện một sự trì trệ trong lưu thông tiền tệ trong trường hợp như vậy phương thức giao dịch... sản của nó, trong khi ấy , nó tăng thêm 100 tiền dự trữ ở cột tài sản nợ của nó NHTƯ Tài sản có Tài sản nợ Chứng khoán +100 Tiền dự trữ +100 Như tài khoản T ở trên, khi tấm séc đó của NHTƯ được gửi vào một ngân hàng, kết quả thực của vụ mua từ một giới phi ngân hàng trên thị trường mở là tương tự với vụ mua từ một ngân hàng trên thị trường mở Tiền dự trữ tăng thêm 100 triệu đồng từ vụ mua trên thị trường. .. đồng Như vậy cơ số tiền tệ tăng thêm số tiền 100 triệu đồng từ vụ mua trên, trong đó khi ấy tiền dự trữ không tăng Sự phân tích trên cho thấy tác dụng của một vụ mua trên thị trường mở với tiền dự trữ khác đi tuỳ theo việc người bán các trái khoán đó giữ món tiền thu được dưới dạng tiền mặt hoặc là dưới dạng tiền gửi Nếu số tiền thu được ấy giữ ở dạng tiền mặt, vụ mua trên thị trường mở này không có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiệp vụ thị trường mở một công cụ hữu hiệu của chính sách tiền tệ., Nghiệp vụ thị trường mở một công cụ hữu hiệu của chính sách tiền tệ., Nghiệp vụ thị trường mở một công cụ hữu hiệu của chính sách tiền tệ., Phần 1: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ thị trường mở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay