Người cao tuổi trong gia đình việt nam trong bối cảnh già hóa dân số và biến đổi xã hội (TT)

27 201 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:48

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI -LÊ NGỌC LÂN NGƯỜI CAO TUỔI TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIÀ HOÁ DÂN SỐ VÀ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC MÃ SỐ: 62 31 03 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN HỮU MINH HÀ NỘI – 2016 Công trình hoàn thành tại: Học viện Khoa học Xã hội Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Minh Phản biện 1: PGS.TS Mai Quỳnh Nam Phản biện 2: PGS.TS Phạm Văn Quyết Phản biện 3: PGS.TS Trần Thị Minh Ngọc Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vào ……………, ngày …….tháng …… năm 201… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học Xã hội - Thư viện Viện Nghiên cứu Gia đình giới DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Lê Ngọc Lân- Nguyễn Hữu Minh- Trần Quý Long, 2011 Quan hệ người cao tuổi cháu gia đình Tạp chí Nghiên cứu Gia đình Giới, Số 2 Lê Ngọc Lân, 2011 Một số sở thực tiễn cần quan tâm xây dựng, điều chỉnh sách chăm sóc người cao tuổi Việt nam Tạp chí Nghiên cứu gia đình giới, Số Lê Ngọc Lân, 2012 Một số yếu tố tác động đến việc chăm sóc đời sống vật chất tinh thần người cao tuổi gia đình Việt Nam Tạp chí nghiên cứu gia đình giới, Số Lê Ngọc Lân, 2014 Mấy nét đời sống tinh thần tình cảm cháu người cao tuổi gia đình thành phố Bắc Ninh Tạp chí Nghiên cứu Gia đình giới, Số 5 Lê Ngọc Lân, 2016 Chăm sóc người cao tuổi sở dịch vụ tập trung Hà Nội Tạp chí Nghiên cứu Gia đình Giới, Số Le Ngoc Lan, 2013 Elderly Care in Vietnam Vietnam Journal of Family and Gender studies, June 2013 MỞ ĐẦU Luận án làm rõ tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh già hóa dân số, biến đổi xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đòi hỏi phải có nghiên cứu người cao tuổi gia đình Việt nam Qua nhận diện mối quan hệ, tương tác hệ người cao tuổi cháu gia đình: đời sống vật chất, đời sống tinh thần quan hệ chăm sóc hệ Các mối quan hệ thay đổi yếu tố nào? Các gia đình gặp khó khăn chăm sóc người cao tuổi vấn đề đặt nghiên cứu Cũng phần này, tác giả mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đó là: Vận dụng lý thuyết áp dụng nghiên cứu, sở số liệu, thông tin thu thập để phân tích, đánh giá số vấn đề liên quan đến người cao tuổi Việt Nam gia đình như: đời sống người cao tuổi chăm sóc lẫn cháu với người cao tuổi (về vật chất tinh thần tình cảm, sức khỏe); vấn đề đặt mối quan hệ Tác giả nêu đối tượng nghiên cứu mối quan hệ người cao tuổi cháu gia đình; phạm vi nghiên cứu phân tích từ kết số liệu khảo sát gia đình người cao tuổi toàn quốc (Điều tra gia đình Việt Nam 2006) nghiên cứu vùng miền khác khoảng năm gần mà tác giả tham gia thực Các câu hỏi đặt cần trả lời nghiên cứu là: Đặc điểm người cao tuổi đời sống họ gia đình ? Mối quan hệ người cao tuổi cháu (sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn hệ) lĩnh vực đời sống vật chất tinh thần sao? Việc chăm sóc người cao tuổi gia đình gia đình gặp khó khăn chăm sóc người cao tuổi? Các giả thuyết nghiên cứu đặt để kiểm chứng trình phân tích là: i) Trong gia đình Việt nam mối quan hệ hệ dựa tảng gia đình truyền thống, ông bà- cha mẹ có quan tâm, gắn bó chăm sóc lẫn ii) Đã có tác động yếu tố đại hóa đến mối quan hệ gia đình, thay đổi cách quan tâm chăm sóc với người cao tuổi đòi hỏi hệ cần có điều chỉnh để phù hợp bối cảnh xã hội Về Phương pháp, nghiên cứu sử dụng phương pháp khoa học xã hội học: phân tích tài liệu sẵn có, phân tích số liệu thứ cấp; nghiên cứu định lượng định tính thực địa Các mẫu nghiên cứu nguồn số liệu tác giả xác định rõ Xác định khung lý thuyết nghiên cứu nhằm định hướng cho phân tích, luận giải, trả lời câu hỏi trình nghiên cứu xây dựng với biến số thích hợp Bối cảnh kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới, CNH, HĐH trình già hóa dân số Đặc trưng nhóm xã hội gia đình Thực vai Các đặc trưng nhân xã hội NTL Mối quan hệ đời sống vật chất trò gia đình Mối quan hệ đời sống tinh thần Mối quan hệ chăm sóc NCT Những đóng góp mới, ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án kết cấu trình bày tác giả nêu lên phần Mở đầu Đó là, đóng góp cách tiếp cận nghiên cứu; phác họa góc nhìn tổng quan cấu dân số cao tuổi, đặc điểm điều kiện sống người cao tuổi Từ góc độ vi mô, nghiên cứu có phát hiện, thay đổi vai trò đặc điểm mối quan hệ tương hỗ đời sống vật chất tinh thần người cao tuổi với hệ gia đình Trong bối cảnh xã hội biến đổi khác biệt hệ nhận thức quan niệm giá trị cho thấy có xu hướng chuyển từ chăm sóc truyền thống trực tiếp sang gián tiếp, “tiền tệ hóa” chăm sóc phận gia đình; phận người cao tuổi có khuynh hướng chuyển từ “hy sinh” sang hưởng thụ; có thay đổi quan niệm hành vi mối quan hệ hỗ trợ hệ mô hình chăm sóc người cao tuổi Ngoài phần mở đầu kết luận, Luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương Các khái niệm Cơ sở lý thuyết cách tiếp cận Chương Mối quan hệ đời sống vật chất người cao tuổi cháu gia đình Chương Mối quan hệ đời sống tinh thần, tình cảm người cao tuổi cháu gia đình Chương Chăm sóc người cao tuổi gia đình Việt nam Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu Với dung lượng 22 trang, luận án tổng quan phân tích số chủ đề nghiên cứu mối quan hệ người cao tuổi cháu gia đình Các tài liệu tổng quan tác giả phân tích theo tuyến: nghiên cứu quốc tế khu vực; nghiên cứu nước 1.1 Các nghiên cứu nước gần chủ đề phong phú Trên sở tài liệu có được, tác giả tổng quan phân tích theo nhóm chủ đề Chẳng hạn, số tác giả nghiên cứu hỗ trợ hệ gia đình, xem xét mạng lưới hỗ trợ người cao tuổi tác động trình đại hóa ảnh hưởng đến mối liên hệ gia đình Phân tích mối quan hệ cha mẹ cao tuổi cái, tác giả nguyên tắc ‘có có lại’ hai hệ Nghĩa giúp đỡ cha mẹ tiền bạc cha mẹ giúp lại việc nhà, chăm sóc cháu… lĩnh vực người phụ nữ chiếm giữ vai trò quan trọng chăm sóc người cao tuổi Người cao tuổi châu Âu, châu Úc chuyển trạng thái từ „hy sinh, phục vụ‟ sang „hưởng thụ‟ Mối quan hệ đời sống tinh thần cha mẹ cao tuổi-con chủ đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Mối quan hệ hệ chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, quan trọng giao tiếp từ nghiên cứu mối quan hệ ông bà cháu, tác giả cho mối quan hệ cha mẹ già cầu nối liên kết hệ Mối quan hệ hệ ông bà hệ bố mẹ tốt cháu ông bà thường xuyên gặp gỡ trì gần gũi Một số tác giả nghiên cứu khía cạnh tác động đến sống người cao tuổi kinh tế, hôn nhân, sức khỏe… Một số sách hỗ trợ gia đình chăm sóc người cao tuổi số nhà nghiên cứu (nhà ở, bảo trợ xã hội…) 1.2 Tình hình nghiên cứu nước Khoảng chục năm qua, vấn đề người cao tuổi nhà nghiên cứu quan tâm Các nghiên cứu người cao tuổi năm gần trình già hoá dân số diễn với tốc độ cao Việt Nam, kèm theo số đặc điểm bật người cao tuổi Các nghiên cứu thường thiên mối quan hệ hỗ trợ cha mẹ đời sống vật chất có khác biệt giới, lứa tuổi khu vực sống việc hỗ trợ cha mẹ Cha mẹ hỗ trợ khía cạnh quan hệ nghiên cứu Nhóm tác giả Viện nghiên cứu gia đình giới phân tích sâu thêm số liệu Điều tra gia đình 2006 nêu hình thức cha mẹ giúp đỡ cái: cho/cho vay vốn làm ăn; hỗ trợ việc sản xuất kinh doanh tạo thu nhập chung phổ biến tri thức, kinh nghiệm làm ăn cho cháu Về đời sống tinh thần, mối quan hệ tinh thần, tình cảm người cao tuổi cháu số nghiên cứu đánh giá khía cạnh: mức độ tâm /trò chuyện hỗ trợ chăm sóc giáo dục cháu người cao tuổi việc thăm hỏi động viên người cao tuổi Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chủ đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Nhiều nghiên cứu đánh giá tình trạng sức khỏe người cao tuổi, mô hình bệnh tật chăm sóc cha mẹ già đau ốm; việc chi trả phí dịch vụ, tiền thuốc men… khác biệt nhóm xã hội chăm sóc cha mẹ Việc tổng quan phân tích nghiên cứu có nước cho thấy, nước phát triển có thay đổi chăm sóc người cao tuổi Một số sách mô hình chăm sóc gợi ý tốt cho Việt nam giai đoạn tới Những nghiên cứu nước phong phú góc độ tiếp cận, phần nhiều nghiên cứu chuyên đề phục vụ xây dựng sách, tiếp cận mối quan hệ hệ góc độ đơn tuyến, phân tích sâu để thấy nhân tố ảnh hưởng, tác động đến mối quan hệ Chương Các khái niệm bản, sở lý thuyết cách tiếp cận nghiên cứu 2.1 Các khái niệm Trong phần này, tác giả thao tác hóa khái niệm định nghĩa số khái niệm công cụ cho trình phân tích: Già hóa dân số; Người cao tuổi; Gia đình; Quan hệ người cao tuổi hệ gia đình; Biến đổi xã hội; Bối cảnh biến đổi xã hội mối quan hệ gia đình Điều tác giả lưu ý xác định “gia đình” định nghĩa Luật hôn nhân gia đình hành, với cha mẹ cao tuổi, nghiên cứu bao hàm cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ/chồng, kể sống chung hay không sống chung Luận án dành số trang thích đáng để bàn bối cảnh biến đổi xã hội ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình Đó từ sách kinh tế, sách xã hội có tác động làm gia tăng tốc độ hạt nhân hóa, tỷ lệ hộ gia đình tăng nhanh; sóng di cư, sách kế hoạch hóa gia đình, giảm sinh đặt vấn đề xã hội, có việc chăm sóc người già 2.2 Cơ sở lý thuyết cách tiếp cận nghiên cứu Luận án lựa chọn lý thuyết làm sở nghiên cứu Lý thuyết vị vai trò Lý thuyết đại hóa 2.2.1 Lý thuyết vị vai trò Ngoài việc định nghĩa, giải thích khái niệm, tác giả cho rằng: Từ quan điểm nhìn nhận vai trò đóng góp người cao tuổi mặt đời xống xã hội, tiếp cận nghiên cứu người cao tuổi từ góc độ cho thấy khả đóng góp rõ ràng lớp người cao tuổi phát triển kinh tế vai trò họ gia đình Bên cạnh đó, có nguồn thu nhập giảm dần theo chiều tăng nhóm tuổi, giảm dần theo mức trình độ học vấn Người có tình trạng hôn nhân góa/ ly hôn/ ly thân có tỷ lệ sống phụ thuộc vào cháu nhiều người có vợ chồng Người cao tuổi nông thôn có tỷ lệ làm việc tự tạo thu nhập cho thân cao so với người đô thị Mức độ đảm bảo phân tích sở nhu cầu ngày (ăn uống chăm sóc sức khỏe) Những người cao tuổi có mức sông giả chủ yếu nhóm có nguồn tích lũy, hưu trí Nhóm nghèo thường sống dựa vào lao động thân sống phụ thuộc cháu 3.2 Vai trò kinh tế hỗ trợ người cao tuổi gia đình 3.2.1 Người cao tuổi hoạt động kinh tế Phân tích từ số liệu điều tra cho thấy, nhìn chung, tỷ lệ cao người cao tuổi làm việc nhiều hình thức (trong khoảng 30% đến 40% khảo sát khác nhau) Người cao tuổi sống khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ cao số người cao tuổi làm việc so với cụ khu vực thành thị Tỷ lệ phụ nữ cao tuổi làm việc thấp so với nam giới cao tuổi Phần lớn người cao tuổi làm việc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, chiếm tỷ lệ cao khu vực nông thôn Sự khác biệt trình độ học vấn trình độ chuyên môn người cao tuổi hai khu vực nông thôn đô thị, với khác biệt phát triển kinh tế hai khu vực nguyên nhân ảnh hưởng đến khác biệt ngành nghề kinh tế mà người cao tuổi tham gia 3.2.2 Cùng góp phần tạo thu nhập cho gia đình Người cao tuổi thường coi trọng trách nhiệm cha mẹ già vấn đề hàng ngày sống, có hỗ trợ 10 kinh tế Nam cao tuổi hỗ trợ nhiều nữ giới Ở nhóm tuổi lớn, khả giúp đỡ cháu tạo thu nhập cho gia đình Nghề nghiệp có mối quan hệ với khả đóng góp thu nhập cho gia đình người cao tuổi, người cao tuổi làm nông nghiệp có tỷ lệ tham gia đóng góp vào thu nhập chung cao kết luận rút 3.2.3 Các hình thức hỗ trợ Ngoài việc góp phần vào thu nhập gia đình hình thức trợ giúp khác người cao tuổi cho nghiên cứu Phân tích số liệu Điều tra gia đình Việt Nam 2006 cho thấy, cha mẹ cao tuổi có hình thức khác giúp làm ăn, hỗ trợ vốn, truyền thụ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh Sự trợ giúp vốn cho giảm dần tuổi người cao tuổi tăng lên Giữa người có nghề nghiệp khác trợ giúp vốn cho khác Những người hưu trí/ sức (có thể có lương/sự tích luỹ) người giúp đỡ nhiều nhất, người làm nông nghiệp phi nông nghiệp hỗ trợ vốn cho thấp Một số nghiên cứu khác đề cập đến việc cha mẹ cao tuổi hỗ trợ tiền bạc, vật cho sống, tỷ lệ không nhiều có khác theo nhóm mức sống, mô hình sống với trai hay gái Nhìn chung người trai sống thường hỗ trợ nhiều Về truyền thụ kinh nghiệm làm ăn, có khoảng 50% NCT hỗ trợ theo hình thức nam giới cao tuổi giúp đỡ loại việc cao phụ nữ Người cao tuổi nhóm tuổi cao có trợ giúp Những người hưu trí/mất sức có trợ giúp cách truyền đạt lại kinh nghiệm sản xuất/ kinh doanh nhiều 11 Bổ sung cho nghiên cứu định lượng, kết nghiên cứu định tính cho thấy, với người cao tuổi có điều kiện, thành phố có thay đổi nhận thức, chuyển từ „hy sinh‟ cho sang tích luỹ, hưởng thụ tuổi già 3.3 Sự chu cấp hỗ trợ với cha mẹ cao tuổi Phần Luận án chia sẻ phát hình thức hỗ trợ mức độ chu cấp cho cha mẹ 3.3.1 Các hình thức hỗ trợ cha mẹ Thông tin định lượng thu thập từ nghiên cứu cho thấy, trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ sống chung, chu cấp cho cha mẹ chủ yếu hai hình thức, chu cấp tiền bạc quà tặng vật Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chu cấp/trợ giúp vật chất cho cha mẹ cao tuổi, cha mẹ đẻ hay cha mẹ vợ/chồng mô hình hồi quy logistic cho thấy yếu tố tuổi, mức sống, khu vực cư trú mô hình sống khoảng cách sống có tác động đến tần suất hỗ trợ cho cha mẹ cao tuổi Ngoài có khác biệt quan tâm trợ giúp cha mẹ trai/con gái; trai cả- trai thứ gia đình 3.2.2 Mức độ chu cấp cho cha mẹ Còn nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đo lường tần suất (thường xuyên hay thỉnh thoảng), mức độ chu cấp, hỗ trợ vật chất cho cha mẹ cao tuổi (xem xét hai tuyến, cha mẹ đẻ cha mẹ vợ/chồng) Tuy nhiên, với cách ước lượng tương đối hình thức chủ yếu hỗ trợ cha mẹ vật chất ước lượng thành tiền hỗ trợ cha mẹ vòng năm cho thấy thường lựa chọn hình thức hỗ trợ cho cha mẹ chủ yếu tiền chiếm tỷ lệ cao chịu ảnh hưởng khu vực sống (thành thị) nghề nghiệp, mức sống Tính trung bình, điều tra 12 ước lượng hỗ trợ cho cha mẹ khoảng triệu đồng/năm Đã có thay đổi định cách quan tâm chăm sóc cha mẹ cao tuổi với ngược lại khía cạnh đời sống vật chất Người cao tuổi dù có trách nhiệm với cháu, có tâm lý thích độc lập kinh tế hơn, vừa có ý dự phòng tình bất trắc, vừa không muốn 'làm phiền' cháu ốm đau, già Con cái, người sống xa cha mẹ, người di cư làm việc xa nhà xu hướng hỗ trợ cha mẹ tiền, chí “tiền tệ hóa chăm sóc” ngày rõ Chương Mối quan hệ tinh thần tình cảm người cao tuổi với cháu Có nét giao thoa chăm sóc vật chất với chăm sóc tinh thần Nhiều cháu biều cha mẹ, ông bà chút tiền, vật mang lại khoảnh khắc vui tươi ấm êm định Trong nghiên cứu này, báo đo lường mối quan hệ dựa điều tra khảo sát hoạt động hưởng thụ đời sống tinh thần người cao tuổi; mức độ trò chuyện lắng nghe tâm cha mẹ với cháu; lắng nghe tâm người cao tuổi người cao tuổi quan hệ với cháu gia đình 4.1 Một số hoạt động hưởng thụ văn hóa tinh thần NCT Hoạt động văn hóa, giải trí chủ yếu hàng ngày đa số NCT xem tivi gia đình, trò chuyện sang chơi nhà hàng xóm, bạn bè hoạt động ngày “đọc sách báo”, “xem tivi, nghe đài” “sang hàng xóm chơi”, nam cao tuổi có loại hoạt động thường cao so với nữ giới Tỷ lệ người đọc sách báo hàng ngày có xu hướng tăng với mức tăng mức sống, trình độ học vấn 13 tình trạng sức khỏe Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí người cao tuổi cho thấy, hoạt động văn hóa tinh thần đa số người cao tuổi có “nghèo nàn” Nhìn chung, hoạt động hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần chủ yếu diễn đáp ứng gia đình Điều kiện sức khỏe kinh tế người cao tuổi có ảnh hưởng nhiều đến hành vi hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần họ 4.2 Mức độ lắng nghe, tâm NCT với cháu Người cao tuổi có nhu cầu giao tiếp cao, với vợ chồng, cháu gia đình Nam giới có nhu cầu cao nữ cao tuổi có xu hướng dành nhiều thời gian cho công việc chăm sóc gia đình Có thể yếu tố thời gian gần gũi, nên người cao tuổi làm nông nghiệp hưu trí có tỷ lệ chọn vợ/chồng để tâm buồn vui nhiều nhóm nghề nghiệp khác Không có khác biệt đáng kể mức độ cha mẹ đẻ lắng nghe tâm theo khu vực sinh sống Những người cao tuổi chung với có tỷ lệ 'rất thường xuyên' 'thường xuyên lắng nghe cái' nhiều nhóm không sống Tỷ lệ cha mẹ vợ/chồng lắng nghe khó khăn tâm dâu/rể thấp so với tỷ lệ cha mẹ đẻ Trong mối quan hệ ngày, dâu cha mẹ chồng có giao tiếp nhiều mối quan hệ rể cha mẹ vợ Cũng có khảo sát đề cập, đo lường mức độ thoả mái cha mẹ tâm với điều lo âu cho thấy họ cảm thấy thỏa mái chia sẻ với người sống Trong nữ giới có tỷ lệ thoải mái trò chuyện với gái không sống trai không sống nam giới lại có xu hướng ngược lại 14 4.3 Con lắng nghe, tâm với cha mẹ cao tuổi Việc lắng nghe, chia sẻ với cha mẹ cao tuổi phân tích từ góc độ: lắng nghe tâm cha mẹ đẻ cha mẹ vợ/chồng Từ việc phân tích số liệu nghiên cứu khác nhau, thấy: mối liên hệ đời sống tinh thần hệ người cao tuổi với cháu biểu qua việc trò chuyện lắng nghe tâm sự, khó khăn sống phụ thuộc vào nhiều yếu tố Tuy khác biệt lớn trai gái, việc sống chung hay sống riêng mối quan hệ tình cảm, tinh thần với cha mẹ có khác biệt đáng kể cha mẹ cao tuổi với đẻ với dâu/rể mức độ lắng nghe, tâm chiều ngược lại, cha mẹ Mức độ thỏa mái tâm sự, trò chuyện với người cao tuổi mang đặc tính giới rõ: phụ nữ cao tuổi thấy thỏa mái trò chuyện với gái nam cao tuổi ngược lại, thấy thỏa mái trò chuyện với trai Việc thăm hỏi, liên lạc cha mẹ không mức độ gặp gỡ theo đơn vị thời gian mà thể qua mức độ thăm hỏi, liên lạc xa nhà riêng Hình thức thường phụ thuộc vào khoảng cách sống điều kiện kinh tế 4.4 Người cao tuổi mối quan hệ với cháu gia đình Đối với hệ thứ 3, cháu gia đình mối quan hệ với ông bà cao tuổi phân tích góc độ: ông bà quan tâm giáo dục cháu mối quan hệ giao tiếp, chia sẻ tâm ngày Khi sống chung với cháu, việc mưu sinh không việc hàng ngày nên người cao tuổi có thời gian, điều kiện để hỗ trợ việc giáo dục, dạy dỗ cháu Tuy nhiên, tùy vào khả người mà đóng góp, hỗ trợ nhóm người 15 cao tuổi có khác theo độ tuổi, vùng lợi giới Ngoài ra, có nhiều thời gian nhà, người cao tuổi góp nhiều công sức cho trông nom cháu nhỏ để có điều kiện tập trung vào công việc chuyên môn, làm kinh tế gia đình Không có khác biệt người cao tuổi khu vực nông thôn thành thị trợ giúp Xét theo nhóm tuổi, người độ tuổi thấp hơn, tham gia việc dạy dỗ/ giáo dục cháu nhiều hơn, họ khỏe mạnh, minh mẫn Những người cao tuổi hưu trí, sức làm nông nghiệp có nhiều điều kiện, khả giáo dục cháu nhóm làm nội trợ không làm việc già yếu Mức độ tiếp xúc, gần gũi tình cảm ông bà cháu yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển cháu Song, hạn chế thời gian dành cho công việc học tập, cháu ngày có thời gian trao đổi tình cảm với ông bà chúng nhận chăm sóc giáo dục từ hệ ông bà Cũng có khác biệt định mối quan hệ cháu với ông bà hai bên nội – ngoại khoảng cách sống… Kết từ nghiên cứu năm gần Việt Nam cho thấy có biểu lớp trẻ đánh giá thiếu tôn trọng người già… khác biệt hệ nhận thức, bối cảnh sống 16 Chương Chăm sóc người cao tuổi gia đình Với 28 trang thảo, chương tập trung phân tích số nội dung liên quan đến việc chăm sóc hệ gia đình 5.1 Các hệ gia đình chăm sóc người cao tuổi 5.1.1 Người cao tuổi chăm sóc Mối quan hệ vợ chồng mối quan hệ gia đình Quan hệ vợ chồng người cao tuổi có nhiều khía cạnh cần quan tâm, chưa có nghiên cứu quan tâm đến vấn đề cách toàn diện Một số kết nghiên cứu đề cập đến mức độ hài lòng sống gia đình nói chung Một số nghiên cứu tỷ lệ người cao tuổi có vợ chồng giảm dần theo độ tuổi NCT góa/ ly hôn/ ly thân có tỷ lệ sống phụ thuộc vào cháu nhiều người có vợ chồng Trong sống, nghiên cứu cho thấy, đối tượng tâm người cao tuổi thường người gia đình Người thường chọn để chia sẻ vui buồn trước hết vợ/chồng họ Khi gặp khó khăn sống, vợ/chồng thường chiếm tỷ lệ cao lĩnh vực chăm sóc ngày tỷ lệ giảm dần theo chiều tăng nhóm tuổi Cũng phần này, Luận án lĩnh vực thiếu vắng nghiên cứu: mối quan hệ tâm lý tình cảm, tình yêu, tình dục tuổi già, vấn đề ly hôn người cao tuổi; chăm sóc lẫn người cao tuổi gia đình 5.1.2 Con cháu chăm sóc người cao tuổi Trong gia đình, vợ chồng cháu người chủ yếu chăm sóc cha mẹ cao tuổi Con cháu chăm sóc người cao tuổi thể qua việc 17 chăm sóc chế độ dinh dưỡng, chăm sóc dời sống tinh thần chăm sóc cha mẹ/ông bà đau ốm Trên thực tế hay quan niệm, mô hình sống gia đình thay đổi, nên quan tâm chăm sóc, hỗ trợ cha mẹ không rõ phân biệt trai gái, sống chung hay sống riêng, cha mẹ sống với trai, trai người chăm sóc khuôn mẫu chung Kỳ vọng vào trai gia đình chăm sóc cha mẹ già nhiều người lựa chọn khác biệt người trả lời nam hay nữ 5.2 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gia đình 5.2.1 Tình trạng sức khỏe bệnh tật người cao tuổi Tình trạng sức khỏe người cao tuổi thể chất tinh thần có suy giảm tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh cao Số liệu khảo sát cho thấy, sức khỏe cụ ông tốt cụ bà; sức khỏe cụ sống gia đình có mức sống cao tốt cụ sống gia đình có mức sống thấp tỷ lệ người cao tuổi mắc từ hai loại bệnh trở lên khác cao Mô hình bệnh tật tuổi già nêu lên phân tích phần 5.2.2 Con cháu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Với truyền thống “trẻ cậy cha, già cậy con”, người cao tuổi ốm đau người chăm sóc Các số liệu phân tích số yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến việc chăm sóc cha mẹ cao tuổi là: giới tính, khu vực sống, nghề nghiệp mô hình sống chung hay riêng người cao tuổi (cũng mang nghĩa khoảng cách sống với cha mẹ) Phân tích yếu tố tác động đến việc chăm sóc cha mẹ cao tuổi mô hình hồi quy đa biến cho thấy, người cao tuổi nữ, nông thôn, góa độc thân có mức sống trung bình 18 trở lên có trai gái quan tâm chăm sóc lúc ốm đau nhiều Khi cha mẹ già đau ốm người có trách nhiệm chi trả dịch vụ thuốc men So với nam, phụ nữ cao tuổi phải dựa vào giúp đỡ cháu nhiều Có thể nói, gia đình nơi NCT chăm sóc chủ yếu Việc chăm sóc có khác biệt theo giới tính, nơi cư trú độ tuổi (kể đánh giá từ phía người cao tuổi hay họ) Các cụ bà thường cần đến chăm sóc nhiều cụ ông Các cụ sống nông thôn thường cháu chăm sóc nhiều cụ sống thành thị Xét theo độ tuổi, tuổi cao cụ cần đến chăm sóc lúc ốm đau nhiều 5.3 Một số vấn đề đặt chăm sóc người cao tuổi 5.3.1 Những khó khăn gia đình Nhiều gia đình gặp không khó khăn việc chăm sóc cha mẹ cao tuổi Khó khăn lớn chăm sóc cha mẹ khó khăn kinh tế Điều kiện kinh tế khó khăn tốn điều trị bệnh cho người cao tuổi nhiều gia đình ám ảnh, nỗi sợ hãi, với gia đình nghèo Thu xếp thời gian để chăm sóc cha mẹ yếu tố gây nhiều khó khăn cho Ngoài ra, khó khăn khác đề cập đến việc chăm sóc người cao tuổi người già, bệnh thường trở nên khó tính bên cạnh khác biệt hệ sống gia đình 5.3.2 Biến đổi xã hội việc chăm sóc người cao tuổi Trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, gia đình có biến đổi mạnh mẽ cấu trúc, qui mô mối quan hệ gia đình Xu hướng diễn khu vực thành thị nông 19 thôn, vùng nhóm thu nhập Sự thu hẹp quy mô gia đình với suy giảm đáng kể tỷ lệ phụ thuộc trẻ em mặt giảm gánh nặng tài cho gia đình song lại đặt vấn đề chăm sóc người già trước nguy Đó thiếu hụt lực lượng chăm sóc người già gia đình, đặc biệt, mà số lượng người cao tuổi có xu hướng gia tăng, với nhóm người cao tuổi sống riêng, xa cháu, hộ nghèo Bối cảnh xã hội với phân công lao động mang tính chuyên môn hóa cao phá vỡ cấu trúc xã hội nông nghiệp, tự cấp tự túc, trì mô hình „tự chăm sóc‟ gia đình Bên cạnh hỗ trợ Nhà nước thông qua sách xã hội, chương trình chăm sóc người cao tuổi gia đình, việc dành phần nguồn lực chăm sóc lẫn hình thức chăm sóc khác, sử dụng dịch vụ xã hội nét mới, phù hợp với xã hội đại Cạnh đó, để chia sẻ khó khăn mà gia đình có người cao tuổi gặp phải, nông thôn, loại hình chăm sóc cộng đồng tổ chức hình thức nhóm liên gia, tình nguyện viên, câu lạc chăm sóc người cao tuổi 20 Kết luận Từ kết phân tích số liệu điều tra khảo sát người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi khoảng 10 năm gần đây, khái quát mối quan hệ người cao tuổi cháu gia đình: Nước ta bước vào thời kỳ già hóa dân số với tốc độ nhanh, đặt nhiều vấn đề chăm sóc người cao tuổi bình diện xã hội lẫn gia đình Về đời sống vật chất Các kết nghiên cứu khác cho thấy hầu hết gia đình trì mối tương tác mật thiết hệ cha mẹ cao tuổi Sự hỗ trợ lẫn cha mẹ biểu nhiều hình thức, hai chiều Con dù sống chung hay sống riêng, dù cha mẹ đẻ hay cha mẹ vợ/chồng tỷ lệ lớn có quan tâm hỗ trợ cha mẹ ngày: nuôi dưỡng, quan tâm sống chung; biếu tiền, tặng quà, hỗ trợ công việc gia đình ngày lễ tết, người sống riêng hay xa cha mẹ Có khác biệt quan hệ tương hỗ với cha mẹ đẻ, với cha mẹ vợ/chồng “Tiền tệ hóa” mối quan hệ tương hỗ xu hướng, bối cảnh không sống chung di cư làm ăn xa Ở phận NCT có điều kiện kinh tế, xuất xu hướng „giảm hy sinh” cho cháu, chuyển sang hưởng thụ tuổi già Về đời sống tinh thần, tình cảm Nhìn chung, mối quan hệ người cao tuổi cháu lĩnh vực đời sống tinh thần, tình cảm diễn đầm ấm đa số gia đình Cho dù theo thời gian, người cao tuổi có suy giảm sức khỏe thể chất, 21 vị trí kinh tế quyền lực song họ cháu quan tâm chăm sóc, thăm hỏi tôn trọng Mối quan hệ đời sống tinh thần, tình cảm người cao tuổi hệ cháu gia đình thể qua nhiều khía cạnh: mức độ thăm hỏi, lắng nghe tâm lẫn nhau; mức độ thăm hỏi cháu xa nhà hài lòng hệ gia đình Chất lượng mối quan hệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: đời sống kinh tế; sống chung-sống riêng; khoảng cách sống; khu vực sinh sống, mức độ nhận thức văn hóa ứng xử hệ; khác biệt hệ, số con, trai/gái, nhóm tuổi giới tính NCT Xã hội biến chuyển, số yếu tố tiêu cực bên tác động đến mối quan hệ gia đình Chăm sóc người cao tuổi gia đình thực hệ: người cao tuổi chăm sóc nhau; cháu chăm sóc người cao tuổi Trên tực tế, khoảng trống nghiên cứu lĩnh vực vợ chồng người cao tuổi bình diện: tình cảm, tình dục, vấn đề ly hôn người cao tuổi Gia đình chỗ dựa đáng tin cậy chăm sóc người cao tuổi khó khăn, ốm đau Tuy vậy, theo truyền thống, cha mẹ cao tuổi ốm đau, trách nhiệm gia đình dồn lên vai người trai chủ yếu, người sống cha mẹ Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, nhiều gia đình gặp phải khó khăn ngày điều kiện sống, họ phải dành nhiều thời gian cho việc mưu sinh, nên có điều kiện để chăm sóc, động viên cha mẹ Quá trình di cư với hình thức đa dạng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan hệ với cha mẹ già, đặc 22 biệt việc phụng dưỡng cha mẹ già Một số gia đình có điều kiện có thời gian, phải gửi cha mẹ vào dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng Từ phân tích trục mối quan hệ người cao tuổi cháu gia đình, cho thấy vấn đề cần quan tâm Chẳng hạn, khác biệt, mâu thuẫn hệ gia đình, tình trạng nghèo đói, thiếu người chăm sóc Con trưởng thành rời gia đình tìm việc làm, lập nghiệp thành phố lớn khiến không người cao tuổi phải sống cảnh chăm sóc hàng ngày họ thường xuyên nhận trợ giúp việc kinh tế Bối cảnh xã hội làm thay đổi nhận thức hệ việc lựa chọn cách thức chăm sóc, thích nghi với hoàn cảnh Những phân tích kết luận rút mối quan hệ người cao tuổi cháu gia đình Việt Nam tương đồng với xu hướng, luận điểm khái quát từ thực tiễn tác giả nước nói thời kỳ nước phát triển trước Việt Nam giả thuyết đặt cho nghiên cứu kiểm chứng Về phương diện lý thuyết, vai trò hệ, thành viên gia đình nhận diện Có vai trò thực phần theo khuôn mẫu kỳ vọng, có sắc thái thực vai trò, vị trí khác Với lý thuyết đại hóa, tác động trình công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập rõ ràng góp phần làm thay đổi gia đình (cấu trúc, mối quan hệ, hệ thống giá trị chuẩn mực gia đình, vai 23 trò thành viên ) có tác động đến lĩnh vực chăm sóc gia đình, chăm sóc người cao tuổi Để củng cố quan hệ gia đình, làm hài hòa điều kiện xã hội để chăm sóc người cao tuổi tốt hơn, rõ ràng gia đình không tự làm hết Cần chia sẻ, hỗ trợ nhà nước, cộng đồng xã hội chế sách, đầu tư có lựa chọn mục tiêu Cuối cùng, tác giả luận án khuyến nghị số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn Đó giải pháp kinh tế; giải pháp truyền thông – giáo dục nhằm nâng cao nhận thức người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi; tăng cường quan tâm giáo dục gia đình, giáo dục xã hội với lớp trẻ; thực tốt sách, luật pháp liên quan đến gia đình, người cao tuổi; tăng cường đầu tư công khuyến khích đầu tư tư nhân vào mô hình chăm sóc, đáp ứng nhiều nhu cầu gia đình Khuyến nghị việc tiếp tục có nghiên cứu Quan hệ vợ chồng người cao tuổi cách toàn diện, nghiên cứu mẫu đại diện nhóm gia đình làm ăn xa để có luận khoa học giúp cho hoạch định sách thích ững với xã hội người già./ 24 [...]... khó khăn khác được đề cập đến trong việc chăm sóc người cao tuổi là người già, nhất là khi bệnh thường trở nên khó tính hơn bên cạnh những khác biệt thế hệ trong cuộc sống gia đình 5.3.2 Biến đổi xã hội và việc chăm sóc người cao tuổi hiện nay Trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, gia đình đang có những biến đổi mạnh mẽ về cấu trúc, qui mô và các mối quan hệ trong gia đình Xu hướng này diễn ra đối... chung Kỳ vọng vào con trai cả và gia đình anh ta trong chăm sóc cha mẹ già được nhiều người lựa chọn nhất và không có sự khác biệt về người trả lời là nam hay nữ 5.2 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong gia đình 5.2.1 Tình trạng sức khỏe và bệnh tật của người cao tuổi Tình trạng sức khỏe của người cao tuổi về thể chất và tinh thần đã có sự suy giảm và tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh khá cao Số liệu của... của các cụ sống trong gia đình có mức sống cao tốt hơn các cụ sống trong gia đình có mức sống thấp và tỷ lệ người cao tuổi mắc từ hai loại bệnh trở lên khác cao Mô hình bệnh tật tuổi già cũng đã được nêu lên và phân tích trong phần này 5.2.2 Con cháu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Với truyền thống “trẻ cậy cha, già cậy con”, khi người cao tuổi ốm đau con cái là người đầu tiên chăm sóc Các số liệu được... về gia đình có người cao tuổi trong khoảng 10 năm gần đây, có thể khái quát về mối quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu trong gia đình: 1 Nước ta đã bước vào thời kỳ già hóa dân số với tốc độ khá nhanh, đang đặt ra nhiều vấn đề về chăm sóc người cao tuổi cả trên bình diện xã hội lẫn trong gia đình 2 Về đời sống vật chất Các kết quả nghiên cứu khác nhau đều cho thấy trong hầu hết các gia đình vẫn... các nguồn số liệu so sánh khác (Điều tra quốc gia về người cao tuổi 2011, điều tra người cao tuổi khu vực đồng bằng sông hồng…) tác giả đã phác họa những nét cơ bản về cuộc sống của người cao tuổi hiện nay, theo đó, tỷ lệ người cao tuổi có mức sống khá giả còn thấp, đa số có mức sống trung bình; phụ nữ cao tuổi sống trong gia đình nghèo, ở nông thôn nhiều hơn Về điều kiện sống, những người cao tuổi ở... gia đình và sự chu cấp hỗ trợ của con cái với cha mẹ 3.1 Một số nét cơ bản về đời sống vật chất của người cao tuổi hiện nay Luận án phân tích trên 2 chiều cạnh Mức sống và điều kiện sống; các nguồn thu nhập và mức độ bảo đảm cuộc sống của người cao tuổi 3.1.1 Mức sống và điều kiện sống Từ các nguồn số liệu của Điều tra gia đình Việt nam 2006, khảo sát về người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh và các... thiếu tôn trọng người già do khác biệt thế hệ trong nhận thức, bối cảnh sống 16 Chương 5 Chăm sóc người cao tuổi trong gia đình hiện nay Với 28 trang bản thảo, chương này tập trung phân tích một số nội dung chính liên quan đến việc chăm sóc giữa các thế hệ trong gia đình 5.1 Các thế hệ trong gia đình chăm sóc người cao tuổi 5.1.1 Người cao tuổi chăm sóc nhau Mối quan hệ vợ chồng là một trong 3 mối quan... uống và chăm sóc sức khỏe) Những người cao tuổi có mức sông khá giả chủ yếu ở nhóm có nguồn tích lũy, hưu trí Nhóm nghèo thường là sống dựa vào lao động của bản thân và sống phụ thuộc con cháu 3.2 Vai trò kinh tế và sự hỗ trợ của người cao tuổi trong gia đình 3.2.1 Người cao tuổi và các hoạt động kinh tế Phân tích từ số liệu các cuộc điều tra cho thấy, nhìn chung, còn một tỷ lệ khá cao người cao tuổi. .. giữa người cao tuổi và con cháu trong lĩnh vực đời sống tinh thần, tình cảm vẫn diễn ra khá đầm ấm trong đa số gia đình Cho dù theo thời gian, người cao tuổi đang có sự suy giảm về sức khỏe thể chất, 21 về vị trí kinh tế và về quyền lực song họ vẫn đang được con cháu quan tâm chăm sóc, thăm hỏi và tôn trọng Mối quan hệ về đời sống tinh thần, tình cảm giữa người cao tuổi và thế hệ con cháu trong gia đình. .. gia đình 4 Chăm sóc người cao tuổi hiện nay trong gia đình được thực hiện ở cả 3 thế hệ: người cao tuổi chăm sóc nhau; con cháu chăm sóc người cao tuổi Trên tực tế, còn những khoảng trống trong nghiên cứu về lĩnh vực vợ chồng người cao tuổi trên các bình diện: tình cảm, tình dục, vấn đề ly hôn ở người cao tuổi Gia đình vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy trong chăm sóc người cao tuổi khi khó khăn, ốm đau Tuy
- Xem thêm -

Xem thêm: Người cao tuổi trong gia đình việt nam trong bối cảnh già hóa dân số và biến đổi xã hội (TT) , Người cao tuổi trong gia đình việt nam trong bối cảnh già hóa dân số và biến đổi xã hội (TT) , Người cao tuổi trong gia đình việt nam trong bối cảnh già hóa dân số và biến đổi xã hội (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay