sổ tay tìm huyệt cực hay

87 314 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:37

KH CễNG Y O VIT NAM S TAY TèM HUYT C NGC 10 ủiu khớ lđI yờu tớch ủiu trung khớ ủiu kinh lồc khớ huyt ủiu cểt tit ủiu khớ tr ủiu l khớ ủiu khớ huyt lđI yt hu ủiu thỷy ầồo ủiu tõm khớ Mnh mụn Lĩệng mụn.Tỳc tam l Tỳc tam l ủồi trằ Can du ủêm du T du Nhõn nghờnh Thiờn lẻch ẹy dĩệng Gian s Tỏc dứng hũa : Lm hũa dẻu bĐt xung khĂc Hũa vinh huyt Hũa vinh dĩông huyt Hũa vinh nhit Hũa vinh ầiu kinh Hũa vinh huyt thểi nhit Hũa biu l Hũa vẻ Ho vẻ thĩ ngc Hũa vẻ ầẻnh thn Hũa vẻ ph Hũa trĩâng vẻ Hũa vẻ lđi trĩâng Hũa trĩâng tiờu tr Hũa lđI khớ ton cệ th Hũa trung giỏng nghẻch Hũa trung tiờu thp nhit Khớ họi Khớ xung Khỳc trỡ ủồi Chung Huyt họi Thiờn xu Ph du K mụn Cỏch du ủồi lổng Xung dĩệng L ầoi Ngĩ t Lĩệng mụn Thỷ tam l Tỳc tam l Thiờn xu Thõn trứ Lĩệng Khõu Nhặt nguyt 73 Tỏc dứng khinh : Tọ trỉ thc t ( ộliminateur de lộnergie perverse ) PHONG T : Khu phong giọi biu Khu phong t ê biu l Khu phong t Khu phong thụng lồc Khu phong t ê ầènh s, tĂc mỏu nóo Khu phong minh mức Khu phong thụng nhù Khu phong dĩệng tr Khu phong tớ ê ầu gểi Trức phong ê hồ chi Khu phong lđi rổng khĐp Khỳc trỡ Khõu khĩ ủồi trằ ủẻa thĩệng Cụn lụn Chớ õm T bồch Thớnh hải Hnh gian Tt quan ủảc t Phong thẻ Giỏp xa Hn- phong hn : Khu phong hn Khu phong hn tớ Trức phong hn tớ, cĩĐc khớ,nhềi mỏu cệ tim Trức phong tớ hn, nhit Trức hn xuểng hồ tiờu ngoi Trức hn ê cỏch mụ, ổn khụng xuểng Trứ phong hn dẻ ng ê mi Trức phong hn, teo cệ bĂp chõn m lổng tuyn Ngoồi khõu Dĩệng giao Hip khờ m giao Trung ầỡnh Thỉa linh o Quang minh NHIT- PHONG NHIT : Tọ phong nhit ph, lđi hu Kh huyt nhit Kh nhit lức dõm ê biu Khu phong giọi biu nhit, lđI khĐp, nhù, mức Trức phong hếa thụng nhù mức, phong hếa viờm gan Khu phong nhit ê mĂt Trức phong nhit teo cệ bĂp Ngĩ t Khỳc trồch Ngoồi quan Phong trỡ Tỳc lõm khp ủềng t liờu Dĩệng bồch Mức song x Quang minh 74 Trức phong nhit ầĩâng tiu v sinh dức ( nhim trựng ầĩâng tiu v sinh dức ) Khu phong nảI nhit Khu phong tỏn hếa Khu phong tit hếa Khu phong tit nhit Kh khớ ut nhit tam tiờu Khu phong lđI ph : Tỳc ng l Nhõn trung Thỉa khp Nghờnh hĩệng ủu Duy Dĩệng Khờ phong Quan Xung Liờt khuyt Thỏi uyờn 75 Tỏc dứng hoồt :Mức ầớch tiờu ầng ( activateur ) TIấU VIấM, : Tiờu ban Tiờu Tiờu viờm cỏc loồi, lđi thỷy thp Tiờu viờm ph nhit ầảc, thĩđng tiờu Tiờu viờm ầĩâng tiu, sinh dức Tiờu viờm ph khớ quọn Tiờu viờm thặn Tiờu viờm sĩng rổng Tiờu viờm sõu rổng dĩĐi Tiờu viờm rổng lđi, tuyn giỏp Tiờu viờm gểi Tiờu viờm vỳ, lĩng, chõn, mĂt Tiờu viờm ầa khĐp, nhc mếi Tiờu viờm hồch vỳ, hồch bận hỏng Tiờu viờm tuyn vỳ Tiờu viờm nht vỳ Tiờu viờm hồch c Tiờu viờm hồch nỏch Tiờu viờm bọ vai Tiờu viờm ming ,tai, lĩôi, hng, gỏy Tiờu sĩng hồ chi ( ầau sĩng bứng dĩĐi) Bồch huyt cp tớnh Tiờu viờm gan, xệ gan Tiờu viờm sếi mặt Tổng bồch cu khỏng viờm Tiờu viờm sĩng rổng nĩĐu Xớch bồch ầĐi Hip bồch Can du Tam tiờu du Xớch trồch Khỳc cểt.Bng quang du, thặn du Trung cc.Tam õm giao Phự bồch Thỷy phõn Giỏc tụn Dẻch mụn ủu khiu õm Tt quan ủẻa ng hải Dĩệng phứ Hồ liờm Chiờn trung,Khỳc trỡ Chiờn trung ủồi lổng.Thiu trồch Du phỷ ẹy trung Thỷ ng l Thiờn d Thiờn trỡ Kiờn Liờu ễn lu Bo hoang Can du, Thặn du, Huyn chung Can,t, ủểc du.K mụn, huyt họi, Tam õm GIao.Dĩệng lổng Chi cu, Dĩệng lổng ủồi chựy.Khỳc trỡ T du, Tam õm Giao, Tỳc tam L Dĩệng Khờ, Nhẻ gian Khớ họi ủĐi mồch 76 Tỏc dứng tỏo :Mức ầớch lm khụ ầ trỉ thp ( Contre-humiditộ ) Kh thp trc Kh thp tiờu tr Kh thp thỷy Kh thp nhit Kh thp nhit hồ tiờu Kh thp tớ tiờu viờm cÊng chõn Kh thp thụng tiu Trức phong thp Khu phong húa thp Khu phong thp nhit Khu phong thp khớ tr ê lĩng, mụng, ầựi, chõn Khớ họi Phức lĩu T du Thặn du Can du Thỏi xung Trung ầụ m cểc Yờu du Tam õm giao Bng quang du Lĩệng khõu Lao cung Huyn chung Hon khiờu Tỏc dứng trng : Mức ầớch an thn, trn thểng thn kinh, giọm ầau ( anxiolytique ) Lí KH ( khớ lm ầau ) : L khớ thĩ cỏch thĩđng tiờu L khớ trung tiờu L khớ hồ tiờu L khớ cệ ( gõn cệ lm ầau ) L hồ tiờu, lđI thp nhit L vẻ khớ trn thểng L khớ hũa vẻ L khớ hũa vẻ trn thểng L trĩâng hũa vẻ L khớ ầồi trĩâng L khớ ầồi tiu trĩâng, trn thểng lĩng bứng L khớ t vẻ Khớch mụn Chiờn trung Vẻ thĩệng Trung cc Quan nguyờn Nhiờn cểc .ủồi ầụn Cụng tụn Chớ dĩệng ủĐI mồch NảI ầỡnh Kin l C khuyt ủêm du Nải quan Thĩđng c hĩ ủồi trĩâng du Duy ầồo Thĩđng quọn Tỳc tam l Lí HUYT ( DO HUYT LM ủAU ) 77 L kinh ầĐi hũa vinh huyt L huyt tr bo cung L huyt hũa t L khớ, hũa t, vinh huyt Khớ Họi Cụn lụn ủẻa cệ T du TRN THNG : Trn thểng phong hn Trn thểng phong viờm gểi Trn thểng, cĩĐc khớ, phong hn Trn thểng vẻ hn Trn thểng thụng lồc Trn thểng thn kinh, lĩng, bứng dĩĐi Trn thểng thn kinh, phức hềi thc Trung ầảc Ngoồi Khõu Tt quan Dĩệng giao Hip khờ Hđp cểc m bao Thn ầỡnh Tỏc dứng cể,sỏp,chè, lim : Mức ầớch giằ cho khếi thoỏt (anti-ộchappant ) Cể biu dĩệng kinh Cể biu tim hĩ dĩệng Hềi dĩệng cể thoỏt Cể thặn, b khớ hềi dĩệng Cể ớch tinh b thặn Chè huyt Chè khỏi ( cm ho ) Hặu khờ m khớch Thn khuyt Quan Nguyờn Mnh mụn Chớ tht Khng tểi Thỏi Uyờn Tỏc dứng : Lm mỏt, giọm nhit, giọi ầảc Thanh huyt : Thanh huyt nhit Thanh huyt, lc mỏu ầảc, mỏu Thanh tit huyt nhit, giọi ầảc ton Huyt Họi Cỏch du Xớch Trồch.ẹy trung 78 thõn Thanh giỏng, lĩệng huyt Thanh nhit khớ huyt, tiờu nải nhit Thanh tỷy nhit Thanh dĩông huyt Thanh vinh , lĩệng huyt Thanh lĩệng huyt Giọi ầảc thn kinh Khớch Mụn Nhõn trung Huyn Chung Khỳc trỡ ủồi lổng Thanh lónh uyờn Hnh gian Sut cểc Thanh nhit khớ : ê biu : Thanh biu nhit Giọi biu t dĩệng kinh Thanh nóo, giọi biu, nóo cú nĩĐc Thanh thểi nhit, giọi biu Giọi biu nhit Giọi phong biu nhit Giọi nhit biu l Thanh hếa tit phong nhit Thanh trỉ thp nhit thụng biu Thanh phong nhit, thụng nhù, mức, lđI khĐp Thanh ph giọi biu t Hđp cểc Khỳc trỡ Khng Tểi ủồi chựy Thĩệng dĩệng Ngoồi quan Chi chỏnh ủồi trằ Dĩệng trỡ Tam tiờu du m cểc Phong trỡ ủo ầồo Lí : TNG PHẹ : PH : Thanh ph nhit Thanh ph khớ Thanh tồp ph khớ Thanh ph húa ầm Thanh ph khớ nghẻch Thanh ph hĩ nhit Thanh ph lđI hu mỏt hng Thanh tit ph giỏng trĩâng vẻ Thanh ph ầiu thỷy ( nĩĐc phI ) Thanh thụng phong hếa ph khiu (mi) Ngĩ t ủo ầồo Thiờn lẻch Thiờn ầènh Thỏi Uyờn Chiờn trung Thiu thĩệng Ph du Thĩệng dĩệng Thiờn ầènh Hđp cểc Thiờn lẻch Nghờnh hĩệng ủồi-TIU TRéâNG : Thanh tit phong hếa trĩâng vẻ Kiờn ngung 79 Thanh trỉ phong thp nhit, hũa vẻ Thanh thp nhit trĩâng vẻ Thanh ầêm vẻ thp nhit Thanh vẻ nhit húa thp tr Thanh tit vẻ nhit húa tr Thanh tit thp hếa Thanh phong hn nhit, vẻ chè thểng Lao cung Thĩđng c hĩ Dĩệng cĩệng Giọi khờ NảI ầỡnh Thớnh hải Hip khờ CAN-ủM : Thanh tit phong thp nhit can,ầêm Thanh thụng nhù khiu Thanh phong thp nhit tr ầêm ê kinh lồc, gõn mồch, mụng ủêm du Thớnh hải Dĩệng lổng tuyn Thanh tit phong thp nhit, tỷy nhit, ầêm hếa, ê kinh lồc Thanh tc phong hếa nhit tr ê can ầêm, thụng nhù, minh mức, húa ầm nhit, tiờu viờm, hồ ỏp, dĩệng hếa Thanh can hếa, tit hếa hồ tiờu Thanh tit can hếa, thụng thỷy hồ tiờu Thanh phong hếa nhit Thanh thp nhit hồ tiờu Huyn chung Tỳc lõm Khp Hnh gian Khỳc tuyn Tỳc lõm khp Nghờnh hĩệng Thỏi xung THN- BNG QUANG : Thanh thp thỷy nhit, lđI bng quang Thanh tit hếa, tĩ thỷy, minh mức Thanh thp nhiu, tiờu tr bng quang v hồ tiờu, ầiu dẻch, b thặn, nhuặn tỏo Thanh thặn nhit,giỏng õm hếa B thõn õm dĩệng, thểi hĩ nhit Thanh tit hếa, thổng thỷy mỏt c hng nĩĐc ming Thanh thểi thặn nhit Thanh thp nhit Bng quang Thanh tit quyt khớ, trỉ thp, thụng biu, b thõn, lđI hồ tiờu Thỷy ầồo Tỡnh minh Phức lĩu Dng tuyn Hoang du Thỏi khờ Chiu họi Nhiờn cểc Hoang du Khỳc tuyn m cểc 80 TM- TM BO : Thanh huyt nhit tõm hếa Thanh giỏng lĩệng huyt Thanh hếa tõm bo, tam tiờu Thanh vinh, lĩệng huyt, hồ ỏp Thanh tõm, thểi nhit, khai khiu Thanh tõm bo, húa ầm Thanh tõm hếa, tim hĩ dĩệng Thanh phong nhit ê tõm Thanh tiờu viờm nhit quanh vai Thanh tõm, ầiu huyt, ụn dĩệng hềi nghẻch Khỳc trồch Khớch mụn NảI quan Gian s ủồi lổng Trung xung Thiu họi m Khớch Thiu trồch Bènh phong n Bồch KINH-LC : Thanh hếa nghẻch kinh õm Thanh húa thp nhit kinh dĩệng Thanh nhit,thổng dĩệng cu nghẻch, chènh mồch Thanh, tiờu phong nảI nhit,ầiu hũa khớ nghẻch õm dĩệng ,ầiu hụ hp cp cu Thanh nhit kinh lồc Thanh nhit phong t ê nóo Liờm tuyn Chớ dĩệng Tể liờu Nhõn trung Dĩệng trỡ Kinh cểt TAM TIấU : Thanh nhit thĩđng tiờu Thanh nhit giọi ầảc thĩđng tiờu Thanh tồp khớ thĩđng tiờu Thanh tõm, giỏng nghẻch thĩệng tiờu Thanh tam tiờu, giỏng nghẻch Thanh can huyt thp nhit hồ tiờu Trung phỷ Xớch trồch Thỏi Uyờn Khỳc trồch Chi cu T quan ( Hnh gian Thỏi Xung ) ủU ạC- THN KINH : Thanh giỏng lĩệng huyt, ầẻnh tõm an thn Thanh thn chớ, ầiu tõm khớ Thanh tõm bo, ầẻnh tõm an thn Thanh vinh lĩệng huyt, hồ ỏp, an thn Thanh tõm hếa hũa vẻ thp nhit, lĩệng huyt, an thn Khớch Mụn Gian s NảI quan ủồi lổng Lao cung 81 Thanh thụng tõm, tõm bo, húa ầm, ầẻnh thn Thanh tõm hĩ dĩệng, an thn Thanh thn chớ, rểi loồn tõm thn Thanh thn chớ, khai tõm khiu Thanh thn chớ, trức nảI nhit Thanh thn chớ, giọi biu nhit Thanh thn phong nhit kinh lồc, nhit kt tiu trĩâng ủẻnh thn, thụng nhù Thanh tõm ầẻnh thn, ụn dĩệng hềi nghẻch Thanh thn chớ, hềi nghẻch quyt khớ Thanh vẻ nhit húa thp tr an thn Thanh tit t nhit trĩâng vẻ, an thn Thanh giỏng õm hếa nghẻch, ầẻnh thn Thanh thặn, hũa huyt, b ớch tinh thn Thanh tit hếa thổng thỷy, thn Phức hềi chc nổng ầu s ủiu dĩông tõm khớ, thn Thanh vinh lĩệng huyt, minh mức, ầẻnh thn Hoồt lồc, khai khiu, tènh thn Thanh thn chớ, thĩ cõn mồch Thanh nóo, ầẻnh thn, khu phong Thanh tõm ầẻnh thn khớ huyt suy nhĩđc Thĩ ngc, ầẻnh thn Thanh ph nhit, ầẻnh thn, b hĩ tn Thanh nóo ầẻnh thn Thanh thn chớ, thụng khiu, lđI khĐp Thanh thn chớ, tit khớ hếa, lđI quan tit Khai khiu ầẻnh thn, tit nhit dĩệng kinh Trn an tinh thn, phức hềi k c nĩĐc s, ầu, mƠt, mĂt, sĩân, ngc Thiu họi m khớch Thn mụn Thiu xung Hặu khờ Chi chỏnh Tiu họi Thớnh cung n bồch ủồi ầụn Giọi khờ L ầoi Dng tuyn ủồi chung Chiu họi Huyn Ly Tõm du Can du Bảc tham Thõn Mồch Kinh cểt C Khuyt Cĩu Vẽ ủo ầồo ủồi chựy Mụn Phong phỷ Bỏch hải Thn ầỡnh Hóm cểc 82 Tỏc dứng tit : Mê s ầúng chƠt (dilateur et secrộteur) TN : lm tan s kt tứ Tỏn phong nhit Tỏn phong nhit, thụng sằa Tỏn phong thp kinh lồc Tỏn hn ê ng tồng Tỏn Tỏn ê lĩng Tỏn kt trĩâng phỷ Tỏn t rổng, mƠt, mĂt Nghờnh hĩệng Thiu Trồch Phi dĩệng Chĩệng Mụn C cểt n Mụn Chi cu Thỉa tĩệng TNG PHẹ : PH : Tit ph viờm, giỏng khớ ghẻch Tit ph nhit Tit hếa nghẻch 12 kinh Xớch trồch Ngĩ t Thiu thĩệng ủI TRéâNG : Tit tọ nhit trĩâng vẻ Tit t nhit, ầiu phỷ khớ Tit ph khớ giỏng trĩâng vẻ Tỏn phong hếa trĩâng vẻ Thĩệng dĩệng L ầoi Tam gian Hđp cểc Dĩệng khờ TAM TIấU : Tit phong nhit, thụng lồc tam tiờu Tit t nhit nhù khiu phong Nhù Mụn TM : Tit tọ nhit, khai tõm khiu Thiu xung T : Tit nhit giọi b tõm vẻ ủồi ầụ CAN : ủồi ầụn Tit quyt khớ hềi nghẻch Tit can hếa, tĂt phong dĩệng, thụng tr Hnh gian 83 Vẻ : Tit phong hếa ê ầu, giọm ầau Tit nhit tr ê vẻ Tit phong nhit trĩâng vẻ THN : Sệ tit hồ tiờu Tit hếa thổng thỷy lđI hu Tit quyt khớ, tĩ thặn, trỉ thp, thụng biu, lđI hồ tiờu, lđI hu ủu Nải ầỡnh L ầoi Thỷy tuyn Chiu Họi m cểc ủM : Tit phong nhit ê mĂt Tit hếa phong hếa ê mĂt ủềng t liờu Dĩệng bồch BNG QUANG : Tit hếa, tĩ thỷy, minh mức Tit nhit can ầêm Tit phong nhit tai, mĂt Tỡnh minh ủêm du phong ủềng t liờu MCH ủC : Tit hếa khu phong ê ầu Tit nhit dĩệng kinh Phong phỷ Bỏch Hải 84 Tỏc dứng húa : Húa Húa hn thp tr Húa thp nhit Húa thp trung tiờu Húa thp tam tiờu Húa tớch tr trung tiờu hn Hoỏ thp tr trung tiờu Húa thp tr kinh lồc Húa thp khu phong Húa thp giỏng nghẻch Húa thp hũa vẻ Húa thp tiờu tớch Húa lđi thỷy thp Húa thp b thặn Húa tớch tr trĩâng vẻ Húa tr ầồi trĩâng Cỏch du Thn khuyt Chớ dĩệng Dĩệng cĩệng Nhặt nguyt Khõu khĩ Thỏi bồch Thiờn tùnh Chĩệng Mụn m lổng tuyn C Khuyt Dĩệng lổng tuyn Lĩệng Khõu Tỳc tam l Thĩđng quọn Xung dĩệng Trung quọn Chớ tht Cụn lụn Lĩệng mụn Tiu trĩâng du ủồi trĩâng du ầm nhĐt : Húa ầm trc Húa ầm ph Húa ầm nhĐt Húa ầm lđI yt Húa ầm chè khỏi Húa ầm thụng lồc Húa ầm thp Hoỏ ầm tiờu Húa ầm hn Kh ầm hũa vẻ ủm khớ hếa nghẻch Thĩđng quọn Chiờn trung T cung Thiờn ầảt Thỏi Uyờn Thiu Họi Thiờn tùnh K Mụn Chĩệng mụn Gian s Liờm tuyn 85 p dứng Bỏt phỏp: Hón : Trong trĩâng hđp Biu nhit, Thc nhit, thỷy thỷng, ma chn Sau ầú phọi b khớ, huyt Chểng chè ầẻnh : Khụng ầĩđc dựng phộp hón trĩâng hđp bnh hĩ, bnh khụ thiu tõn dẻch Tọ : Trong trĩâng hđp bún ut nhit tỉ ba ngy trê lờn ê hồ tiờu Dựng nhit ê tồng phỷ, ê trĩâng vẻ, ê bng quang, tọ ầảc tớch tứ, minh hng khụ, kit l, bao t ầy cng.Tọ xong phọi b hĩ tn Chểng chè ầẻnh : Khụng ầĩđc dựng phộp tọ trĩâng hđp õm hĩ, tõn dẻch khụ kit, vụ lc yu sc, ổn ớt, thiu khớ Th : Cho ma ầảc tể, ầm chặn, ut thĩđng tiờu Chểng chè ầẻnh : khụng ầĩđc cho ma trĩâng hđp khớ hĩ Hũa : Trong trĩâng hđp bnh bỏn biu bỏn l, chè nhit m khụng cho mề hụi, trĩâng hđp nghi ngâ bnh hĩ thc thỏc tồp Thanh : Thanh thc nhit thỡ cho tit tọ nhit Phim nhit ( ngĩâI núng hõm hp ) thỡ nhit Sểt hĩ chè ụn b ( lm m ), chểng chè ầẻnh hoƠc tit tọ sở lm lồnh ngĩâI, ngĩâI ht núng rềi bẻ núng lồi phong cũn, phọi dựng khu phong giọi ầảc ễn : Trong trĩâng hđp bnh hn, t thp, phong hn, dĩệng hĩ, nhiu ần nhĐt Hn nƠng nhiu khụng ụn m phọi nhit b Hn trung tiờu thỡ l trung Hn hồ tiờu thỡ dựng t nghẻch Khớ hĩ thỡ ễn Thoỏt huyt, õm hĩ thỡ khụng ầĩđc ụn Tiờu : Thc phọi cụng hồ, hĩ phọi b Tiờu dựng trĩâng hđp ngĩâi hĩ nhĩđc cú nhit t, khụng b khụng tọ ầĩđc phọi dựng phộp tiờu, nhĩ lm tiờu ầm, tiờu thc ổn, tiờu khớ tớch, huyt tớch, tiờu trĩng h, sỏn khớ, loa lẻch BĩĐu chai m khớ hĩ, t suy, khụng dựng phộp tiờu m phọi b khớ,b t huyt Trn : Lm giọm ầau trn thểng thn kinh, an thn Sỏp : Ngổn giằ khụng cho thoỏt mt tinh, khớ, huyt, thỷy dẻch lm mt nĩĐc bnh toỏt mề hụi ầm ầỡa, tiờu chọy khụng ngỉng, mỏu chọy nhiu 86 B : Tĩ b : B tỉ tỉ Tun b : B mồnh ủiu b : Vỉa chằa bnh vỉa b Tip b; l b thờm õm hoƠc b thờm dĩệng, mảt hai B khớ hĩ ; lm cho t v vẻ mồnh DODUCNGOC 87
- Xem thêm -

Xem thêm: sổ tay tìm huyệt cực hay, sổ tay tìm huyệt cực hay, sổ tay tìm huyệt cực hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay