Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM

71 174 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:36

1. Tính cấp thiết của đề tài : Hiện nay với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế quốc tế và để Việt Nam có thể theo kịpvới các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp phải cố gắng hết sức đểhạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngkinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Về mặt lý thuyết, ngân hànglà một ngành ngề kinh doanh rủi ro, hiệu quả hoạt động của nó phụ thuộc rất nhiều vàomức độ rủi ro. Trong những năm 1990, lịch sử hoạt động ngành ngân hàng đã từng chứngkiến không ít các NHTM cổ phần bị phá sản, bị sáp nhập vào các tổ chức tài chính mạnh vìkhông gánh nổi những tổn thất xảy ra do rủi ro từ hoạt động tín dụng. Do đó, nâng caonăng lực quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng nhằm hạn chế những rủi ro nhất là rủi rotín dụng là việc làm cấp thiết và vô cùng quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minhtrung tâmkinh tế quan trọng của cả nước, là nơi hoạt động kinh tế năng động nhất, luôn đi đầu trongcả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, cho nên đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro tronghoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp do thị trường cạnh tranh vô cùng gay gắt vàkhốc liệt. Vì thế, rủi ro tín dụng và đưa ra các biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng là vấnđề mang tính cấp bách, luôn được sự quan tâm đặc biệt của các quan chức cấp cao và đặcbiệt là các ngân hàng thương mại trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh. Chính vì sự cầnthiết của vấn đề mang tính thời sự này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “Những giải pháphạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM” để có thể đưa ra mộtsố kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt độngcho các NHTM. MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Tài liệu tham khảo Lời mở đầu CHƯƠNG : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại kinh tế thị trường …………………….9 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại ……………………………………………… 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại …………………………………………… 1.1.2.1 Trung gian tín dụng ……………………………………………………………… 1.1.2.2 Trung gian toán ……………………………………………………………10 1.1.2.3 Cung ứng dịch vụ ngân hàng …………………………………………………….11 1.1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại ………………… 11 1.1.3.1 Nghiệp vụ nguồn vốn (Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ) …………………………… 11 1.1.3.2 Nghiệp vụ tín dụng đầu tư (Nghiệp vụ thuộc tài sản có sinh lời) …………… 13 1.1.3.3 Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng ……………………………………… 15 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại …………….16 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ……………………………………………………….16 1.2.2 Các đặc điểm rủi ro tín dụng ………………………………………………… 17 1.2.3 Các hình thức rủi ro tín dụng ………………………………………………….18 1.2.4 Những biểu rủi ro tín dụng ……………………………………………….18 1.2.5 Nguyên nhân rủi ro tín dụng ………………………………………………… 19 1.2.6 Hậu rủi ro tín dụng ……………………………………………………… 22 -1- 1.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM …23 1.3.1 Phân loại nợ hạn, nợ xấu NHTM ……………………………………….23 1.3.2 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng …………………………………………… 23 1.4 Kinh nghiệm việc hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Thái Lan ……… 25 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TPHCM 2.1 Khái quát tình hình kinh tế Tp.Hồ Chí Minh ………………………………………27 2.1.1 Vị trí địa lý thuận lợi Tp.HCM ……………………………………………… 27 2.1.2 Tình hình kinh tế Tp.HCM thời gian vừa qua ………………………… 28 2.1.2.1 Giai đoạn từ năm 2001 đến 2005 …………………………………………………28 2.1.2.2 Trong 06 tháng đầu năm 2006 ……………………………………………………33 2.2 Hệ thống NHTM Thành phố Hồ Chí Minh …………………………………….36 2.2.1 Sự hình thành phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam ………………… 36 2.2.2 Hệ thống NHTM Tp.HCM ………………………………………………… 37 2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh NHTM Tp.HCM ……………………37 2.3.1 Hoạt động huy động vốn ………………………………………………………… 37 2.3.2 Hoạt động cho vay ………………………………………………………………….40 2.3.3 Các hoạt động dịch vụ khác ……………………………………………………… 42 2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Tp.HCM thời gian qua ………43 2.4.1 Tình hình nợ tồn đọng NHTM …………………………………………… 43 2.4.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NHTM ………………………… 44 2.4.2.1 Rủi ro môi trường pháp lý chưa thuận lợi …………………………………….45 2.4.2.2 Rủi ro môi trường kinh doanh không ổn định ……………………………… 46 -2- 2.4.2.3 Rủi ro từ phía ngân hàng …………………………………………………… 46 2.4.2.4 Rủi ro từ phía khách hàng vay vốn ……………………………………………….48 CHƯƠNG : NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TP.HCM 3.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng Tp.HCM giai đoạn tới ……… 51 3.1.1 Chiến lược phát triển kinh tế Tp.HCM ……………………………………… 51 3.1.2 Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 ……………………….52 3.2 Những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Tp.HCM ………… 55 3.2.1 Những giải pháp mang tính chất vĩ mô …………………………………………….55 3.2.1.1 Những giải pháp từ phía Chính Phủ …………………………………………… 55 3.2.1.2 Những giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ……………………….61 3.2.1.3 Những giải pháp từ phía ban, ngành liên quan ……………………………….65 3.2.2 Những giải pháp mang tính chất vi mô …………………………………………….65 3.2.2.1 Những giải pháp từ phía NHTM …………………………………………… 65 3.2.2.2 Những giải pháp từ phía khách hàng vay vốn ……………………………………70 Kết luận Tài liệu tham khảo -3- DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - NHTM : Ngân hàng Thương mại - NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần - TCTD : Tổ chức tín dụng - NHNN : Ngân hàng Nhà nước - VND : Đồng Việt Nam - USD : Ngạoi tệ đô-la Mỹ - CIC : Trung tâm thông tin tín dụng (Credit Information Centre) - HĐQT : Hội đồng quản trị - GDP : Tổng sản phẩm quốc dân - SACOMBANK : NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - ACB : NHTMCP Á Châu -4- DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tp.HCM từ năm 2001 đến năm 2005 …………………………………………………………………………………… 28 Bảng 2.2 : Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ Tp.HCM từ năm 2001 đến năm 2005…………………………………………………………………………… 29 Bảng 2.3 : GDP bình quân đầu người Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2005……………………………………………………………………….30 Bảng 2.4 : Tình hình kim ngạch xuất khẩu, nhập Tp.HCM từ năm 2001 đến năm 2005……………………………………………………………………….31 Bảng 2.5 : Kết hoạt động tín dụng ngân hàng Tp.HCM từ năm 2001 đến năm 2005…………………………………………………………………………… 31 Bảng 2.6 : Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp Tp.HCM từ năm 2001 đến năm 2005……………………………………………………………………….32 Bảng 2.7 : Ước tính số tiêu kinh tế Tp.HCM 06 tháng đầu năm 2006……………………………………………………………………………………… 35 Bảng 2.8 : Mức lãi suất huy động năm 2005…………………………………….38 Bảng 2.9 : Tình hình huy động vốn thị phần NHTM Tp.HCM từ năm 2003 đến năm 2005………………………………………………………………….39 Bảng 2.10 : Mức lãi suất cho vay năm 2005…………………………………… 40 Bảng 2.11 : Tình hình cho vay NHTM Tp.HCM từ năm 2003 đến năm 2005………………………………………………………………………………… 41 -5- LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài : Hiện với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế quốc tế để Việt Nam theo kịp với quốc gia khu vực giới, doanh nghiệp phải cố gắng để hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh thương trường quốc tế Về mặt lý thuyết, ngân hàng ngành ngề kinh doanh rủi ro, hiệu hoạt động phụ thuộc nhiều vào mức độ rủi ro Trong năm 1990, lịch sử hoạt động ngành ngân hàng chứng kiến không NHTM cổ phần bị phá sản, bị sáp nhập vào tổ chức tài mạnh không gánh tổn thất xảy rủi ro từ hoạt động tín dụng Do đó, nâng cao lực quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro rủi ro tín dụng việc làm cấp thiết vô quan trọng Thành phố Hồ Chí Minh-trung tâm kinh tế quan trọng nước, nơi hoạt động kinh tế động nhất, đầu nước tốc độ tăng trưởng kinh tế, nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thị trường cạnh tranh vô gay gắt khốc liệt Vì thế, rủi ro tín dụng đưa biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề mang tính cấp bách, quan tâm đặc biệt quan chức cấp cao đặc biệt ngân hàng thương mại trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh Chính cần thiết vấn đề mang tính thời này, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Tp.HCM” để đưa số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng để nâng cao hiệu hoạt động cho NHTM Mục tiêu nghiên cứu đề tài : Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ vấn đề sau : - Nêu lên vấn đề mặt lý thuyết NHTM, rủi ro tín dụng biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Ngoài ra, đề tài tham khảo thêm kinh nghiệm xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thái Lan - Phân tích đặc trưng Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng hoạt động kinh doanh rủi ro tín dụng xảy Ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí -6- Minh với tình hình nợ tồn đọng ngân hàng nguyên nhân chủ yếu tạo nên rủi ro tín dụng - Trên sở phản ánh thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài nghiên cứu đưa giải pháp nhằm để hạn chế rủi ro tín dụng Đối tượng nghiên cứu đề tài : Đề tài nghiên cứu rủi ro tín dụng giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu đề tài : Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nhiều bất cập phát triển nay, lĩnh vực hoạt động ngân hàng non trẻ, hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh, liên kiết ngành chưa đồng bộ, rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng điều tất yếu vấn đề mang tính thời Đề tài nghiên cứu nằm lĩnh vực ngân hàng-một lĩnh vực hoạt động kinh doanh có liên quan rộng rãi đến nhiều lĩnh vực khác, giới hạn phạm vi đề tài nghiên cứu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-một trung tâm kinh tế, thương mại lớn nước với tốc độ phát triển kinh tế nhanh hiệu so với tỉnh, thành phố khác Phương pháp luận nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp tổng hợp, so sánh nhằm làm bật vấn đề rủi ro tín dụng từ đưa giải pháp thích hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Kết cấu đề tài : Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu thành 03 chương : • Chương : Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng • Chương : Thực trạng hoạt động kinh doanh rủi ro tín dụng NHTM Tp.HCM • Chương : Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Tp.HCM -7- CHƯƠNG : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại đời điều kiện kinh tế hàng hoá phát triển đến trình độ định, đồng thời qua trình tồn phát triển hàng nhiều kỷ, hệ thống NHTM ngày hoàn thiện trở thành định chế tài thiếu kinh tế thị trường ; hoạt động NHTM góp phần to lớn việc thúc đẩy kinh tế phát triển, NHTM có vị trí đặc biệt kinh tế - xã hội Nhờ có hệ thống NHTM mà nguồn tiền nhàn rỗi tập trung lại đồng thời nơi cung ứng vốn cho kinh tế nhằm phát triển đất nước Trong trình phát triển hệ thống ngân hàng giới, có nhiều khái niệm NHTM đưa ra, cụ thể : ¾ Theo đạo luật Ngân hàng Cộng hoà Pháp : “ Ngân hàng thương mại sở mà nghề nghiệp thường xuyên nhận tiền bạc công chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng nguồn lực cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính” ¾ Theo luật Tổ chức tín dụng Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997 : “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng gồm Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng sách, Ngân hàng hợp tác loại hình ngân hàng khác” Do đó, nói NHTM định chế tài trung gian quan trọng vào loại bậc kinh tế thị trường 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại Trong điều kiện kinh tế thị trường, NHTM thực 03 chức sau : 1.1.2.1 Trung gian tín dụng : Chức quan trọng NHTM Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển, cho thấy chất mà cho thấy nhiệm vụ yếu NHTM Thực chức này, NHTM đóng vai trò người trung gian huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân -8- chúng ; mặt khác sở nguồn vốn huy động được, ngân hàng cho vay đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh vốn đầu tư cho ngành kinh tế nhu cầu vốn tiêu dùng toàn xã hội Thực chức trung gian tín dụng, NHTM thực nhiệm vụ sau : ♦ Nhận tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn cá nhân đơn vị kinh tế đồng nội tệ ngoại tệ ♦ Nhận tiền gửi tiết kiệm tổ chức kinh tế cá nhân xã hội ♦ Phát hành kỳ phiếu trái phiếu ngân hàng để huy động vốn xã hội ♦ Cho vay ngắn, trung dài hạn tổ chức kinh tế cá nhân ♦ Chiết khấu thương phiếu chứng từ có giá ♦ Cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp loại hình tín dụng khác tổ chức kinh tế cá nhân Chức trung gian tín dụng NHTM hình thành từ sớm xã hội, làm cho sản phẩm tăng lên, vốn đầu tư mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân 1.1.2.2 Trung gian toán : Đây chức quan trọng, thể rõ chất NHTM mà cho thấy tính chất đặc biệt hoạt động NHTM Thực chức này, NHTM đứng làm trung gian thực khoản giao dịch toán khách hàng, người mua, người bán … để hoàn tất quan hệ kinh tế thương mại họ với Chức trung gian toán có gắn bó chặt chẽ hữu với chức trung gian tín dụng, cụ thể Ngân hàng dùng số tiền gửi huy động vay Ngoài ra, trình làm trung gian toán, Ngân hàng tạo công cụ lưu thông tín dụng độc quyền quản lý cụ cụ (Check, thẻ tín dụng …) tiết kiệm cho xã hội nhiều chi phí lưu thông, vận chuyển ; đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, thúc đẩy trình lưu thông hàng hoá phần lớn giao dịch toán qua ngân hàng giao dịch có giá trị lớn, phạm vi toán rộng, nhờ quan hệ kinh tế-quốc tế nước ta ngày mở rộng phạm vi giới góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển -9- 1.1.2.3 Cung ứng dịch vụ ngân hàng : Dịch vụ ngân hàng mà NHTM cung cấp cho khách hàng không túy để hưởng hoa hồng phí dịch vụ mà hỗ trợ lớn cho chức trung gian tín dụng trung gian toán hoạt động kinh doanh NHTM Các dịch vụ chủ yếu mà NHTM cung cấp cho khách hàng : ♦ Dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền nhanh quốc nội ♦ Dịch vụ kiều hối chuyển tiền nhanh quốc tế ♦ Dịch vụ ủy thác (bảo quản, thu hộ, chi hộ, cho thuê két sắt …) ♦ Dịch vụ tư vấn đầu tư, cung cấp thông tin … Cung ứng dịch vụ ngân hàng chức yếu hoạt động kinh doanh NHTM Nếu NHTM trọng đến tất chức nhiệm vụ làm cho hoạt động kinh doanh có hiệu hơn, tỷ suất lợi nhuận cao hơn, phân tán rủi ro hoạt động kinh doanh, tạo cho ngân hàng có hội đứng vững chạy đua thương trường 1.1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu NHTM Nhìn chung, NHTM hoạt động kinh doanh 03 nghiệp vụ : ♦ Nghiệp vụ nguồn vốn (Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ) ♦ Nghiệp vụ tín dụng đầu tư (Nghiệp vụ thuộc tài sản có sinh lời) ♦ Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng Việc nghiên cứu nghiệp vụ kinh doanh NHTM thực chất phản ánh tổng quát tình hình sử dụng vốn nguồn vốn hoạt động thời điểm định 1.1.3.1 Nghiệp vụ nguồn vốn (Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ) : Đây nghiệp vụ khởi đầu, nhằm tạo lập nguồn vốn hoạt động NHTM Nguồn vốn NHTM bao gồm : Vốn chủ sở hữu : Là vốn riêng có NHTM thành lập bổ sung trình hoạt động kinh doanh ngân hàng Vốn chủ sở hữu NHTM gồm : ¾ Vốn điều lệ (hay vốn pháp định) : Đây vốn NHTM thành lập ghi vào điều lệ ngân hàng Trong trình hoạt động kinh doanh, vốn điều lệ bổ sung nhờ việc phát hành cổ phiếu kết chuyển từ quỹ dự trữ bổ sung ¾ Các quỹ ngân hàng : Các NHTM trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo tỷ lệ quy định (thông thường tỷ lệ khoảng 5%) Ngoài ra, NHTM - 10 - : Khi thông tư 05 Bộ tư pháp Bộ tài nguyên môi trường việc đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản chấp ban hành, đa số tỉnh thành, quân huyện triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc đăng ký giao dịch đảm bảo, nhiên Tp.HCM (Quận 07, Huyện Củ Chi …) số tỉnh không triển khai đồng bộ, gây khó khăn cho ngân hàng khách hàng vay vốn, thời gian làm thủ tục vay vốn bị kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách hàng, chưa có đồng việc định giá tài sản chấp, tiến hành định giá tài sản vay, tài sản định giá cao đến lý tài sản giá trị lại thấp ngược lại Do đó, quan, ban ngành chức có liên quan cần phải có phối hợp đồng bộ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, bảo đảm thống sách, chế độ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho ngân hàng khách hàng vay vốn ¾ Hơn nữa, Chính phủ nên có biện pháp hữu hiệu để điều hành lạm phát cho phù hợp với tình hình đất nước Trong thời gian qua, với nỗ lực vượt bậc Chính phủ ban ngành chức năng, kinh tế vận hành tốt với mức độ lạm phát kiềm chế mức số, dấu hiệu tốt cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, với mức lạm phát 8,5% năm 2005 chưa quản lý tốt Chính phủ ban ngành số giá tiêu dùng năm tăng vọt nhiều, gây khó khăn cho xã hội kinh tế Do đó, Chính phủ nên có biện pháp hợp lý hữu hiệu để điều hành chế lạm pháp, cụ thể : Chính phủ nên giữ vững cân đối vĩ mô kinh tế tình huống, tình hình diễn biến thị trường cần phải đựơc dự báo, cần theo dõi sát nữa, không để xảy tình trạng cân đối cục bộ, vật tư hàng hoá quan trọng đầu vào kinh tế nhu yếu phẩm đời sống nhân dân Bên cạnh đó, cần phải chủ động sử dụng hiệu biện pháp tài chính-tiền tệ tác động đến hình thành vận động giá cả, cần phải nghiêm ngặt thực giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất theo hướng khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu Ngoài ra, Chính phủ nên cân đối tăng trưởng với lạm pháp nhằm phát triển kinh tế, đưa đất nước ngày tiến sâu vào hội nhập với giới - 57 - 3.2.1.2 Những giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : ¾ Hoàn thiện chế điều hành tỷ giá, lãi suất thị trường Sự biến động theo hướng bất lợi tỷ giá, lãi suất lạm phát có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, cụ thể : Œ Sự biến động tỷ giá hối đoái đăc biệt tỷ giá USD/VND có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động công ty xuất nhập đặc biệt công ty kinh doanh có vay vốn ngoại tệ, rủi ro tỷ giá hối đoái xảy ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng Hiện nay, nhận thức nguy hiểm loại rủi ro này, điều hành chế tỷ giá NHNNVN chưa thật hiệu quả, thường xảy rủi ro tăng giảm giá ngoại tệ cách đột ngột Do đó, NHNN cần quan tâm nhiều để có sách điều hành phù hợp : NHNN nên bước tự hoá thị trường, tăng tính linh hoạt tỷ giá hối đoái để phán ánh giá trị đồng Việt Nam so với loại ngoại tệ Hoặc, NHNN nên thu hẹp biên độ tỷ giá công bố thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tỷ giá trị trường USD/VND biên độ 0.25% rộng Ngoài ra, NHNN nên mở rộng phát triển thêm nghiệp vụ bảo hiểm tỷ giá Thường xuyên mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho ngân hàng thành viên ngiệp vụ mua bán có kỳ hạn (Forward), nghiệp vụ quyền chọn (Option), nghiệp vụ Swap, thị trường tương lai (Future) … Œ Điều hành chế lãi suất nhiệm vụ quan trọng NHNN với hệ thống lãi suất phù hợp, linh hoạt kích thích kinh tế phát triển mạnh mẽ Trong suốt 01 năm qua, lãi suất ngân hàng đề cập đến nhiều đặc biệt vòng tháng trở lại đây, lãi suất tăng mạnh USD tăng tương đối vối VND Sở dĩ việc tăng lãi suất USD VND nhu cầu tín dụng cao, tình hình huy động vốn lại gặp khó khăn, tạo rủi ro cho ngân hàng thời gian tới Do đó, NHNN cần phải có biện pháp hữu hiệu để điều hành lãi suất cho hiệu phù hợp với tình hình kinh tế đất nước, điều hành mức lãi suất với chế linh hoạt thông thoáng - 58 - ¾ Tăng cường hiệu quy mô hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Trong giai đoạn hội nhập quốc tế nay, bùng nổ thông tin xem thách thức lớn cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, thông tin có xác chìa khoá thành công hoạt động kinh doanh Vì vậy, nâng cao chất lượng thông tin đóng vai trò quan trọng thành công tổ chức kinh doanh Hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng hiệu giúp NHTM ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng nắm bắt thông tin tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tốt, NHTM có đánh giá, phân tích, dự báo tương đối xác khách hàng vay vốn, giảm thiểu chi phí đưa định đầu tư đắn Tuy nhiên, nên phấn đấu để xây dựng CIC trở thành trung tâm thông tin quốc gia, cung cấp thông tin tín dụng cho ngân hàng cách xác, đầy đủ, cập nhật … nơi đáng tin cậy cho NHTM, hoạt động CIC nhiều bất cập, chưa thật hoàn hảo Do đó, để Trung tâm thông tin tín dụng trở thành nơi đáng tin cậy, hoạt động hiệu chuyên nghiệp hơn, NHNN nên quan tâm nhiều đến hoạt động CIC, cụ thể : Œ Hiện tại, hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng có nhiều tiến hữu hiệu việc giúp NHTM hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng cung cấp thông tin đầy đủ, xác … , song cập nhật thông tin khách hàng hạn chế Do đó, CIC cần phải trang bị thêm máy móc, thiết bị đại hoàn chỉnh thêm hệ thống cung cấp thông tin nhằm giúp cho NHTM có thêm thông tin bổ ích khách hàng vay vốn mà từ có định đầu tư đắn Œ Ngoài việc cung cấp thông tin đầy đủ, xác cập nhật, CIC cần sâu phân tích, đánh giá thông tin thu thập để phân loại khách hàng, giúp cho NHTM có sở để đánh giá, xếp loại tín dụng cho loại khách hàng nhằm xếp hạn khách hàng Œ Bên cạnh đó, để giúp cho hoạt động CIC hiệu phát triển hơn, NHTM nên tham gia trở thành thành viên CIC, cung cấp cập nhật thông tin tín dụng tổ chức kinh tế nhằm làm phong phú thêm thông tin cho CIC Tuy - 59 - nhiên, việc gia nhập vào CIC NHTM chưa quan tâm mức, NHNN nên bắt buộc NHTM gia nhập vào thành viên CIC Œ Ngoài ra, nhằm thực thi thị 05/2003/CT-NHNN tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng, NHNN nên có biện pháp chế tài nhằm yêu cầu NHTM phải nhận thức việc cung cấp đầy đủ, xác cập nhật báo cáo tài nhằm hạn chế rủi ro xảy ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Œ Hơn nữa, NHNN nên quan tâm nhiều công tác huấn luyện đào tạo chuyên môn cho cán làm việc trung tâm CIC NHTM thành viên nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế, giúp cho CIC ngày trở nên phổ biến hơn, nơi cung cấp thông tin tín dụng đáng tin cậy cho toàn hệ thống ngân hàng ¾ NHNN cần có quy định việc quản lý nguồn vốn doanh nghiệp có quan hệ hợp tác làm ăn, vay vốn với nhiều ngân hàng, đặc biệt với ngân hàng địa bàn Ngày nay, trạng khách hàng vay vốn nhiều ngân hàng nhằm mục đích đảo nợ ngày tăng, vay vốn ngân hàng để trả nợ cho ngân hàng khác Trong đó, NHNN chưa có biện pháp mạnh NHTM thành viên nhằm minh bạch, công khai hoá thông tin khách hàng vay vốn ngân hàng Sở dĩ tình hình đảo nợ ngân hàng xảy ngày nhiều phối hợp trao đổi thông tin cho ngân hàng, lợi cạnh tranh thương trường, NHTM thường giữ bí mật, không cung cấp thông tin cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhiều hội để lừa gạt ngân hàng nguyên nhân tạo rủi ro tín dụng NHTM ¾ NHNN cần quan tâm nhiều đến bảo hiểm tín dụng Hiện nay, nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng chưa đựơc thực công ty bảo hiểm mức độ rủi ro cao Do đó, NHNN cần quan tâm nhiều đến nghiệp vụ này, xem biện pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro tín dụng bước hoàn thiện quy định bảo hiểm tín dụng, sử dụng công cụ phái sinh (Hợp đồng quyền chọn Option, Hợp đồng tương lai Futute ….) - 60 - ¾ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát Hoạt động tra, kiểm tra, giám sát hoạt động NHNN NHTM thành viên hoạt động NHNN Trong thời gian vừa qua, rủi ro tín dụng xảy cho thấy yếu hoạt động ngân hàng công tác kiểm tra thân ngân hàng NHNN Vì thế, để hạn chế rủi ro, việc nâng cao công tác kiểm tra, giám sát NHNN quan trọng cần thiết thông qua hoạt động tra, kiểm tra, NHNN phát chấn chỉnh kịp thời sai phạm mà NHTM mắc phải, từ có giải pháp phù hợp Hơn nữa, NHNN phát yếu ngân hàng hoạt động để có sở xếp hạng đưa biện pháp phù hợp nhằm hổ trợ, đẩy mạnh lên hoạt động chúng Œ NHNN nên định kỳ kiểm tra thường xuyên hoạt động NHTM đặc biệt lĩnh vực tín dụng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro cho ngân hàng Œ Ngoài ra, NHNN nên có lớp huấn luyện nghiệp vụ nước để nâng cao trình độ chuyên nghiệp tra viên, kiểm soát viên Œ Bên cạnh đó, NHNN cần phải có tiêu thức phân tích, đánh giá, xếp loại NHTM cách có hệ thống hơn, giúp NHTM phải tự đánh giá lại thân từ nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng ¾ Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho NHTM thành viên nhằm nâng cao kỹ chuyên môn cho cán Hiện nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội trình độ dân trí ngày nâng cao Trình độ dân trí ngày nâng cao rủi ro tín dụng xảy với thủ đoạn tinh vi Tuy nhiên, số cán tín dụng ngân hàng không đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ tín dụng mình, tạo rủi ro đáng tiếc, gây tổn thất lớn cho ngân hàng Do đó, việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng cho cán nhằm tăng tính chuyên nghiệp cho hệ thống ngân hàng Việt Nam việc làm cần thiết mang tính định hướng lâu dài Do đó, NHNN cần phải có kế hoạch lâu dài nhằm đầu tư vào kiến thức kiến thức chìa khoá dẫn đến thành công - 61 - 3.2.1.3 Những giải pháp từ phía ban, ngành liên quan : Với hệ thống quy định, thị từ phía Chính phủ NHNN nhằm tạo điều kiện thông thoáng hoạt động NHTM, không nhận hỗ trợ từ phía ban, ngành có liên quan thông thoáng, mở rộng hệ thống quy định từ Chính phủ NHNN trở nên chưa hiệu Do đó, việc hỗ trợ từ phía ban, ngành quan trọng : Các ban, ngành cần phải phối hợp nhịp nhàng với NHTM số bước quy trình tín dụng nhằm tạo xuyên nhanh chóng dễ dàng cho khách hàng vay vốn việc nhận tiền vay (sự phối hợp NHTM với Phòng công chứng quận, huyện Sở tài nguyên môi trường …) ; phối hợp với NHTM việc phát hiện, xử lý trường hợp sai phạm (khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích, vay vốn nhiều ngân hàng cố tình lừa đảo khách hàng …) 3.2.2 Những giải pháp mang tính chất vi mô : 3.2.2.1 Những giải pháp từ phía NHTM : Trong thời đại ngày nay, với trình độ phát triển cao kinh tế, thị trường hoạt động ngày mở rộng phát triển mối quan hệ kinh tế khu vực giới, điều kiện môi trường thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng phát triển Tuy nhiên, với kinh tế đại mức độ rủi ro tiềm ẩn nhiều gắn liền với hội thách thức mà kinh tế hội nhập đem lại Rủi ro hoạt động ngân hàng đa dạng, tiềm ẩn xuất gắn liền với hoạt động dịch vụ tác động ảnh hưởng với mức độ khác nhau, rủi ro tín dụng có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển ngân hàng cao ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng Vì NHTM cần phải quan nhiều đến loại rủi ro tín dụng nhằm đưa giải pháp để hạn chế thật hữu hiệu : ¾ Thực tốt công tác cân đối nguồn vốn Tình trạng NHTM không chủ động cân đối nguồn vốn khả dụng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh thân ngân hàng, ảnh hưởng đến uy tín họ thương trường, gây khó khăn hoạt động kinh doanh Vì thế, việc cân đối tốt nguồn vốn giúp NHTM tránh tình - 62 - trạng thừa thiếu vốn khả dụng, hạn chế rủi ro vốn xảy Do để nâng cao lực cạnh tranh thương trường, ngân hàng nên tính toán cụ thể nguồn vốn cần thiết nhằm phân bổ phù hợp cho nghiệp vụ kinh doanh, đảm bảo không bị ứ đọng vốn nhằm tối đa hoá lợi nhuận hạn chế rủi ro xảy cho ngân hàng, đặc biệt rủi ro tín dụng ¾ Xây dựng quy trình tín dụng hoàn chỉnh Một quy trình tín dụng hoàn chỉnh giúp NHTM tránh rủi ro xảy nhằm nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên mặt lý thuyết, NHTM hiểu nguy hiểm rủi ro hoạt động tín dụng thực tế khó để ngân ngừa rủi ro tín dụng xảy khi ngân hàng xây dựng lên quy trình tín dụng hoàn chỉnh Do đó, xây dựng quy trình tín dụng hoàn chỉnh phải áp dụng cho hiệu việc làm quan trọng cần thiết hoạt động tín dụng NHTM, cụ thể quy trình tín dụng hoàn chỉnh phải : Phương thức cho vay phải dựa cấu chất lượng khoản vay, nghĩa nguyên tắc hoàn trả tín dụng phải đặt lên hàng đầu, khoản tín dụng phải đáng tin cậy có khả thu hồi vốn lẫn lãi Nắm vững thông tin khách hàng vay vốn Những thông tin khách hàng lịch sử hình thành, ngành nghề hoạt động, uy tín kinh doanh … quan trọng cần thiết cho ngân hàng, cần phải thu thập thông tin từ nhiều kênh khác để cập nhật thông tin đầy dủ xác nhằm có sở để thẩm định khách hàng nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy Do đó, việc thẩm định uy tín khách hàng phải xem yếu tố quan trọng quan hệ tín dụng Phải đánh giá xác khả trả nợ khách hàng Khả trợ cuả khách hàng thường phụ thuộc vào nguồn thu tương lai-kết hoạt động sản xuất kinh doanh kách hàng vay vốn chu kỳ Do đó, đánh giá khả trả nợ khách hàng, ngân hàng cần phải nắm rõ nguồn trả nợ thức cho khoản vay, tức khả sinh lời phương án xin vay nguồn thu khác mà khách hàng cam kết để trả nợ cho ngân hàng nguồn trả nợ thức gặp cố Ngoài ra, NHTM nên tránh quan điểm lệ thuộc hoàn toàn vào tài sản đảm bảo bảo lãnh - 63 - bên thứ ba tạo lỏng lẻo quy trình cho vay, gây nên rủi ro tín dụng Kiểm tra, giám sát khoản vay sau giải ngân Sau cho vay, cán tín dụng phải thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng vốn vay khách hàng, khoản cho vay tiền mặt để xem khách hàng có thực mục đích hay không để tránh tình trạng không kiểm soát vốn vay sau giải ngân Bên cạnh đó, định kỳ NHTM phải đánh giá khả tài tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng yêu cầu khách hàng cung cấp báo cáo định kỳ đột xuất tình hình hoạt động kinh doanh nhằm sớm phát hững biểu xấu để có biện pháp xử lý kịp thời ¾ Hoàn thiện quy trình quản lý tín dụng hợp lý tuân thủ nghiêm ngặt quy trình Trong quy trình quản lý rủi ro tín dụng, có 04 giai đoạn : Một khởi đầu khoản vay giải ngân mục tiêu kinh doanh chấp nhận, rủi ro xem xét lập hồ sơ tín dụng, tiến hành thẩm định định cho vay Hai giám sát khách hàng vay vốn theo dõi trả nợ Ba thu hồi nợ theo cam kết hợp đồng tín dụng ký Bốn đo lường mức độ rủi ro từ giải ngân khoản vay thu hồi hết khoản nợ Tuy nhiên, 04 giai đoạn thực tế dựa nhiều vào sách tín dụng, quy mô kinh doanh, quy trình, thủ tục kiểm soát chế độ thông tin quản lý ngân hàng điểm trọng yếu quy trình quản lý tín dụng Do đó, việc xem trọng quy trình quản lý tín dụng thể lệ cho vay sở thu hồi nợ, đảm bảo lành mạnh vốn đầu tư sinh lời, giúp NHTM giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao uy tín khả kinh doanh ¾ Chấm điểm tín dụng khách hàng vay vốn Việc chấm điểm tín dụng cho khách hàng vay vốn việc làm cần thiết NHTM Dựa vào thông tin khách hàng vay vốn mà ngân hàng thu thập uy tín, khả tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng thương trường thiện chí hợp tác với ngân hàng khách hàng vay vốn hoạt động tín dụng … mà ngân hàng cho điểm khách hàng dựa vào làm sở để quếyt định cấp tín dụng cho khách hàng Do đó, NHTM nên thành lập hệ - 64 - thống chấm điểm tín dụng khách hàng vay vốn ngân hàng để có sở định xác nhằm giảm thiểu rủi ro xảy ¾ Nên quan tâm kỹ đến việc trích lập dự phòng rủi ro Trích lập dự phòng rủi ro nhằm giúp NHTM có sở để xử lý rủi ro xảy ra, có nguồn quỹ dự trữ để trang trải gặp khó khăn Vì NHTM nên trọng nhiều đến việc rủi ro tiềm ẩn, rình rập xảy lúc lĩnh vực hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, NHTM không nên ỷ lại vào quỹ dự phòng rủi ro mà lơi lỏng hoạt động kinh doanh ¾ Thành lập phận Thông tin thị trường nhằm thu thập cập nhật thông tin khách hàng, tổng quan ngành nghề kinh doanh … nhằm giúp cho NHTM có định hướng tín dụng, nhằm giảm thiểu rủi ro Có thu thập thông tin xác, đầy đủ cập nhật khách hàng vay vốn giúp ngân hàng có định cho vay, giảm thiểu nguy gây phá sản rủi ro tín dụng tạo Tuy nhiên, NHTM chưa quan tâm mức đến quan trọng nguồn thông tin thị trường, chưa có phận chuyên gia để thu thập phân tích thông tin thu thập Chính thế, nhận thức rõ nguy hiểm rủi ro tín dụng, rủi ro thường xuyên xảy NHTM Do đó, để nâng cao chất lượng thông tin thị thường, NHTM nên : Hiện đại hoá công nghệ thông tin ngân hàng, cập nhật xác thông tin cần thiết cho ngân hàng thị trường, xã hội, khách hàng, ban ngành có liên quan Tuyển dụng chuyên gia chuyên nghiệp việc phân tích thông tin, phân tích thị trường để có cảnh báo sớm, giúp cho ngân hàng Tăng cường nâng cao hợp tác ngân hàng Có quan hệ, trao đổi thông tin tốt ngân hàng giúp cho họ có nhìn tổng quan xác khách hàng, đặc biệt khách hàng có quan hệ với nhiều ngân hàng Tuy nhiên, cạnh tranh thương trường “giữ chân khách hàng” mà ngân hàng thường giữ bí mật thông tin khách hàng, không muốn chia sẻ với ngân hàng khác Song thiết nghĩ, có hợp tác ngân hàng “giữ chân” khách hàng mà nâng cao lợi nhuận hạot động kinh doanh NHTM - 65 - ¾ Hoàn thiện nâng cao hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội NHTM Hoạt động tín dụng có liên quan đến nhiều ngành, nghề, đối tượng khác thuộc thành phần kinh tế xã hội Việc phát hiện, chấn chỉnh xử lý kịp thời sai phạm hoạt động tín dụng mang ý nghĩa vô quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Bên cạnh đóng góp không nhỏ phận kiểm tra, kiểm toán nội việc phát thiếu sót, sai phạm, sơ hở khắc phục tồn tại, yếu trình điều hành hoạt động nghiệp vụ, ngăn chặn rủi ro tổn thất xảy Tuy nhiên, sai phạm thực tế xảy thời qua hoạt động tín dụng cho thấy yếu kém, hoạt động chưa thật hiệu phận kiểm tra, kiểm toán nội Do đó, NHTM nên quan tâm nhiều đến phận kiểm tra, kiểm toán nội nhằm hoàn thiện nâng cao quy mô hoạt động phận kiểm tra, kiểm toán nội : Vì hoạt động phận kiểm soát nội phải đòi hỏi phải nắm bắt thấu hiểu xuyên suốt tình hình hoạt động kinh doanh toàn hệ thống ngân hàng từ hội sở đến chi nhánh Do đó, cần phải có hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin việc quản lý hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng Ngoài ra, việc lựa chọn cán có đủ lực, trình độ chuyên môn, am hiểu luật pháp có đạo đức nghề nghiệp cho phận kiểm soát nội nhiệm vụ quan trọng Đặc biệt ngân hàng nên có chế độ khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng góp phần nâng cao lực trách nhiệm kiểm tra viên ¾ Tăng cường phát triển mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng có hiệu làm tăng thêm thu nhập cho ngân hàng, làm giảm bớt áp lực quy mô hoạt động cho dịch vụ tín dụng, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngoài ra, phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ toán dịch vụ phái sinh (option ngoại tệ, hoán đổi lãi suất swap, giao dịch kỳ hạn Forward …) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng mở rộng, tăng trưởng hiệu ¾ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nhân tín dụng Con người đóng vai trò trung tâm, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực kinh doanh Trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt hoạt - 66 - động tín dụng người đóng vai trò quan trọng Bên cạnh, dây chuyền, công nghệ đại, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng quan trọng chất lượng tín dụng NHTM thời gian qua cải thiện xảy rủi ro đáng tiếc Do đó, NHTM nên đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt theo hướng tăng cường công tác đào tạo đào tạo chỗ, đào tạo ngắn hạn để bổ sung, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đặc biệt cán tín dụng kiến thức, nghiệp vụ ngân hàng, quản trị kinh doanh, anh ngữ … Bên cạnh đó, NHTM nên thường xuyên bồi dưỡng, trao dồi tư tưởng đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm cán ngân hàng 3.2.2.2 Những giải pháp từ phía khách hàng vay vốn : Trong hoạt động tín dụng NHTM, rủi ro xảy từ phía khách hàng vay vốn nguyên nhân quan trọng, tạo nên rủi ro cho ngân hàng Do đó, việc hạn chế rủi ro xảy từ phía khách hàng vay vốn giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho NHTM Đối với khách hàng vay vốn, hoạt động kinh doanh có hiệu nâng cao tính trách nhiệm hoàn trả vốn vay cho ngân hàng số trường hợp, khách hàng không cố tình lừa đảo ngân hàng tình hình kinh doanh yếu kém, không đủ khả trả nợ Do đó, sau phát tiền vay NHTM nên thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc khách hàng nhằm giúp đỡ khách hàng trường hợp gặp khó khăn cần phải có thêm vốn để tiếp tục việc kinh doanh thay phải chấm dứt kinh doanh, phá sản không trả nợ cho ngân hàng Ngoài ra, Nhà nước nên có biện pháp hữu hiệu nhằm chấn chỉnh xếp lại doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho tổ chức kinh tế “vỏ bọc Nhà nước”, số đơn vị thiếu trách nhiệm, ỷ lại vào Nhà nước, hoạt động kinh doanh không hiệu quả, vay vốn tràn lan mà thiếu ý thức trả nợ cho ngân hàng - 67 - KẾT LUẬN CHƯƠNG Nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM việc làm cấp bách, cần thiết mối quan tâm hàng đầu thân ngân hàng Làm để hạn chế rủi ro xảy đến với ngân hàng nhằm tối đa hoá lợi nhuận nâng cao lực cạnh tranh uy tín ngân hàng thương trường? Phải ban ngành chức : Chính phủ, NHTW, ban ngành có liên quan thân ngân hàng phải biết ý thức đến nguy hiểm cho toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam thân ngân hàng gặp rủi ro rủi ro tín dụng xảy ra? Sự sụp đổ toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam làm suy yếu kinh tế điều hoàn toàn xảy chủ thể tham gia hoạt động tín dụng (Ngân hàng khách hàng vay vốn) ý thức cố ý lừa đảo, làm trái pháp luật Do đó, nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM việc làm cần thiết, tích cực thường xuyên Trong chương luận văn, tác giả tập trung giải 02 vấn đề lớn, : - Định hướng phát triển ngành Ngân hàng Tp.HCM đến năm 2010 - Đề xuất giải phápđể hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Tp.HCM, chia thành 02 nhóm giải pháp lớn : ™ Những giải pháp manh tính vĩ mô ™ Những giải pháp mang tính vi mô - 68 - KẾT LUẬN Trong năm gần đây, với việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, nhiều doanh nghiệp cổ phần sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài lành mạnh, hoạt động ngân hàng ngày mở rộng phát triển mạnh lĩnh vực hoạt động mình, vai trò ngân hàng kinh tế ngày khẳng định Cùng với phát triển mạnh hệ thống ngân hàng mà đặc biệt hoạt động tín dụng – kênh chủ yếu để cung cấp nhu cầu vốn cho kinh tế, góp phần đáng kể vào nhịp độ tăng trưởng GDP mức cao nước ta rủi ro hoạt động vấn đề đáng quan tâm phải làm để hạn chế rủi ro tín dụng cách có hiệu quả? Chính thế, đề tài nghiên cứu tình hình kinh doanh, rủi ro xảy biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHTM địa bàn Tp.HCM nhằm phần giúp cho ngân hàng đánh giá xác hồ sơ tín dụng trước định cấp tín dụng cho khách hàng nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy ra, nâng cao hiệu hoạt động NHTM để có sở phát triển cách bền vững nâng cao lực cạnh tranh NHTM tiến trình hội nhập quốc tế Hy vọng công trình nghiên cứu trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho Chính Phủ, NHNN Việt Nam nhà quản trị NHTM nói chung NHTM Tp.HCM nói riêng Những thành công luận văn thể điểm sau : Hệ thống hoá lý luận NHTM rủi ro tín dụng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Rút học kinh nghiệm NHTM Thái Lan việc hạn chế rủi ro tín dụng để ứng dụng vào điều kiện Việt Nam Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanhvà rủi ro tín dụng NHTM Tp.HCM Qua tìm nững nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng nhằm làm sở cho việc đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Tp.HCM, gồm 02 nhóm giải pháp lớn, : - 69 - 4.1 Những giải pháp mang tính vĩ mô : ™ Những giải pháp từ phía Chính phủ ™ Những giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà Nước ™ Những giải pháp từ phía ban ngành liên quan 4.2 Những giải pháp mang tính vi mô : ™ Những giải pháp từ phía NHTM ™ Những giải pháp từ phía khách hàng - 70 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiền tệ Ngân hàng - Chủ biên : PGS.TS.Nguyễn Đăng Dờn, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Nhà xuất Thống Kê năm 2005 Quản trị Ngân hàng – TS.Hồ Diệu, Nhà xuất Thống Kê năm 2002 Tín dụng Ngân hàng - Chủ biên : TS.Hồ Diệu, Trường Đại học Ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê Tạp chí Thị trường Tài Chính Tiền tệ số 18, 20, 24, 1+2, 3+4, 11, 13, 07, 06 Tạp chí Ngân hàng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Mã số : CS-2003-05, Chủ nhiệm đề tài : TS.Trần Huy Hoàng Sở kế hoạch Đầu tư Tp.HCM (www.dpi.hochiminhcity.gov.vn) Cục thống kê Tp.HCM (www.pso.hochiminhcity.gov.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn) 10 Trang web Tp.HCM (www.hochimimhcity.gov.vn) 11 Trang web World Bank (www.worldbank.org/vn) 12 Trang web : www.kiemtoan.com.vn 13 Viện kinh tế Tp.HCM 14 Một số tài liệu tham khảo khác - 71 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM, Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM, Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM, CHƯƠNG 1 : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG, CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TP.HCM, CHƯƠNG 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NHTM Ở TP.HCM, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay