Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam (TT)

14 148 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:32

B GIO DC V O TO Trng i hc Kinh t quc dõn NGễ NGC KHNH CÔNG TRìNH ĐƯợC HOàN THàNH Trờng đại học Kinh tế Quốc dân Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS NG èNH O PGS.TS NGUYN TH XUN HNG Nghiờn cu cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam Phản biện: Chuyờn nghnh: KINH DOANH THNG MI (KINH T V QUN Lí THNG MI) Mó s: 62340121 1: 2: 3: Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS NG èNH O 2.PGS.TS NGUYN TH XUN HNG H NI - 2016 Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Vào hồi: ngày tháng năm 201 Có tìm hiểu luận án tại: - Th viện Quốc gia - Th viện Đại học kinh tế quốc dân PHN M U s gii phỏp nhm tip tc a hot ng logicstics Vit Nam ng, phỏt trin theo c ch th trng, tiờu biu l cỏc cụng trỡnh : Nm 2009, ThS Nguyn Thanh Bỡnh - Vin Nghiờn cu phỏt trin kinh t - xó hi H Ni thc hin ti "Nhng gii phỏp ch yu phỏt trin dch v Logistics H Ni iu kin hi nhp kinh t quc t", mó s 01X-07/01 - 2009-2 Tip cn gúc doanh nghip, cú cỏc cụng trỡnh tiờu biu liờn quan n Logistics nh, ti NCKH cp B "Nghiờn cu kinh nghim quc t v dch v hu cn (Logistics) v bi hc kinh nghim rỳt cho Vit Nam" Vin Nghiờn cu Thng mi - B Cụng thng thc hin (2006) ti NCKH cp B ca B Thng mi (nay l B Cụng thng) "Logistics v kh nng ỏp dng, phỏt trin Logistics cỏc doanh nghip kinh doanh dch v ti giao nhn Vit Nam" PGS.TS Nguyn Nh Tin (i hc Ngoi thng) lm ch nhim (2001) Lun ỏn Tin s kinh t v ti "Phỏt trin Logistics Vit Nam hin nay" ca NCS inh Lờ Hi H ó bo v thnh cụng nm 2012 Nm 2014, NCS V Th Qu Anh ó bo v thnh cụng lun ỏn tin s v ti "Phỏt trin Logistics mt s nc ụng Nam A - Bi hc i vi Vit Nam" Nm 2010, TS Trnh Th Thu Hng ó thc hin ti cp B "Phỏt trin h thng Logistics trờn hnh lang kinh t ụng - Tõy" Nm 2010, Vin NCKT&PT - Trng i hc Kinh t Quc dõn thc hin thnh cụng ti c lp cp Nh nc v "Phỏt trin dch v Logistics nc ta iu kin hi nhp Quc t" Tỏc gi on Th Hng Võn, nm 2006, ó gii thiu cun sỏch chuyờn kho "qun tr Logistics Hng thỏng, Hip hi cỏc doanh nghip dch v Logistics Vit Nam xut bn n phm Vit Nam Logistics View hp cỏc bi vit cú giỏ tr cung cp cho ngi c hỡnh dung mt cỏc tng quỏt v hot ng Logistics Vit nam v Th gii PGS.TS Nguyn Nh Tin cun sỏch chuyờn kho Logistics kh nng ng dng v phỏt trin kinh doanh dch v ti giao nhn Vit Nam Tớnh cp thit ca ti Hi nhp, cnh tranh v s phỏt trin mnh m ca khoa hc cụng ngh nhng thp k qua ó tỏc ng mnh m n h thng phõn phi trờn ton th gii, to s bin i nhanh chúng v cụng ngh lnh vc ti, lu kho v dch v khỏch hng Hot ng Logistics phỏt trin nhm ỏp ng y , kp thi v ng b cỏc yu t u vo cho hot ng sn xut kinh doanh qua ú s dng hp lý ngun ti nguyờn v nõng cao kh nng cnh tranh ca sn phm trờn th trng quc t Hi nhp vi nn kinh t th gii, Vit Nam m ca th trng dch v Logistics t nm 2013, nhu cu hot ng cung ng ngy cng tr nờn rt cn thit cho khai thỏc Du khớ v phỏt trin kinh t t nc Gia nhp T chc Thng mi Th gii, s bo h ca Chớnh ph i vi hot ng Logistics nc thụng qua cỏc bin phỏp ngn chn doanh nghip nc ngoi tip cn th trng nc b d b, thay th vo ú l m ca ton b th trng dch v Vit Nam theo nh l trỡnh ó cam kt Cỏc doanh nghip hot ng Logistics s i mt vi ỏp lc cnh tranh ln nhng trờn thc t, hu ht doanh nghip Logistics mi úng vai trũ nh nhng nh cung cp dch v n l, m nhn vic khai bỏo hi quan, cho thuờ phng tin ti, kho bói cha cú doanh nghip no sc t chc, iu hnh ton b quy trỡnh hot ng Logistics Vi ý ngha sõu sc c v lý lun v thc tin, ũi hi cn cú cụng trỡnh nghiờn cu mt cỏch h thng nhng lý lun v thc tin v cỏc nhõn t tỏc ng ti s phỏt trin hot ng Logistics Do vy, nghiờn cu ti: Nghiờn cu cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam l rt cn thit, cp bỏch c v mt lý lun v thc tin ỏp ng c cỏc yờu cu ang t v phỏt trin kinh t v phỏt trin ngnh khai thỏc Du khớ núi riờng ca Vit Nam bi cnh m ca v hi nhp Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu 2.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc Nhiu cụng trỡnh nghiờn cu ó phõn tớch, ỏnh giỏ khỏ sõu sc v nờu nờn c thc trng ca hot ng logicstics t ú xut mt Nm 2009, PGS.TS Nguyn Vn Chng ó bo v ti cp B Nghiờn cu nhim v qun lý Nh nc v gii phỏp khuyn khớch doanh nghip phỏt trin Logistics ngnh giao thụng ti. Vi nhiu khớa cnh nghiờn cu khỏc v Logistics v hot ng Logistics, cỏc cụng trỡnh trờn ó cp mt mc nht nh v Logistics, l c s cho vic tip tc nghiờn cu Tuy nhiờn cha cú cụng trỡnh no nc nghiờn cu cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam 2.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc Nhng nm gn õy, trờn th gii cú nhiu nghiờn cu i vo phõn tớch, lm rừ khỏi nim, ni dung v c trng ca Logistics trờn gúc v mụ nờn kinh t Tiờu biu s ú l : Fundamentals of Logistics management (C s v qun lý Logistics) ca Douglas M Lambert, James R.Stock v Lisa M Ellram, NXB Irwin McGraw-hill; Strategic Logistics management (Qun lý chin lc Logistics) ca James R Stock v Douglas M Lambert.Mc Graw-hill, 2001 Cun International Logistics ca cỏc tỏc gi Donald F Wood, Anthony Barone, Paul Murphy v Daniel L Wardlow NXB Amacom nm 2009 Nghiờn cu Logistics v Supply Chain Management: creating value-adding networks, 3rd Edition (Qun lý chui Logistics v cung ng: to cỏc mng li giỏ tr gia tng, tỏi bn ln 3) ca Martin Christopher, NXB FT Press, Vng Quc Anh, 2005 Nghiờn cu Global Logistics management: A competitive advantage for the 21st Century (Qun lý Logistics ton cu: Mt li th cnh tranh th k 21) ca Kent Gourdin NXB Wiley-Blackwell, 2006, M Nghiờn cu: Essentials of supply chain management, 2nd Edition (S cn thit qun lý chui cung ng) ca Michael H Hugos NXB Wiley, 2006, M, v nhiu cụng trỡnh khỏc cú liờn quan ti Logistics, chui cung ng nhng cho n cha cú mt cụng trỡnh no v Logistics nghiờn cu cho trng hp ca ngnh Du khớ, c bit l cỏc hot ng khai thỏc Du khớ Mc tiờu nghiờn cu ca ti 3.1 Mc tiờu tng quỏt ỏnh giỏ c thc trng v xut h thng cỏc gii phỏp nhm tng cng tỏc ng cỏc nhõn t tớch cc n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam Qua ú, nõng cao hiu qu hot ng Logistics ca ngnh Du khớ gúp phn thc hin cỏc mc tiờu, nhim v phỏt trin ca ngnh Du khớ Vit Nam 3.2 Mc tiờu c th thc hin mc tiờu tng quỏt nờu trờn mc tiờu c th ca ti c xỏc nh l: - Lun gii c s lý lun v thc tin v cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng logisitic ngnh khai thỏc Du khớ - Nghiờn cu h thng cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ - Phõn tớch thc trng tỏc ng ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ ca Vit Nam - xut cỏc gii phỏp nhm tng cng tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ ca Vit Nam qua ú gúp phn thc hin cỏc mc tiờu nhim v phỏt trin ca ngnh Du khớ thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu Nhng lý lun v thc tin v cỏc nhõn t ch yu tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 4.2 Phm vi nghiờn cu - Lun ỏn trung ch yu nghiờn cu cỏc hot ng Logistics u vo cho hot ng khai thỏc Du khớ - Cỏc nhõn t ch yu tỏc ng ti s phỏt trin hot ng logicstic ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam - Thi gian: Nghiờn cu t nm 2011 n nm 2015 v gii phỏp nh hng n nm 2020 tm nhỡn 2030 Phng phỏp nghiờn cu * V phng phỏp tip cn: Do yu t khoa hc cụng ngh v tớnh chuyờn mụn húa cao khai thỏc Du khớ, ti tip cn nghiờn cu cỏc hot ng Logistics t gúc ngnh thụng qua Tp on Du khớ Vit Nam kt hp vi cỏc hot ng ca doanh nghip nghiờn cu cỏc nhõn t tỏc ng n t chc v qun lý cỏc hot ng Logistics phc v cho cỏc dn khoan khai thỏc Du khớ * V phng phỏp nghiờn cu: thc hin c mc tiờu, nhim v t ca ti lun ỏn, tỏc gi s dng ch yu phng phỏp nh tớnh v phng phỏp nh lng Ngoi lun ỏn s dng kt hp cỏc: Phng phỏp tng hp, phõn tớch kinh t; Phng phỏp nghiờn cu so sỏnh, phng phỏp lch s v phng phỏp logic; Phng phỏp iu tra, thng kờ, mụ hỡnh húa Cỏc d liu thu thp c ghi chộp, lu tr, phõn loi sau ú Tỏc gi s dng cỏc mụ hỡnh hi quy v dựng phn mm SPSS phõn tớch, so sỏnh nhm tng kt thc tin v i chiu gia lý lun vi thc tin t ú tỡm nhng cõu tr li cho gi thit nghiờn cu ó nờu úng gúp mi ca lun ỏn - Lun gii mt cỏch h thng v cỏc nhõn t ch yu tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam, ch rừ vai trũ ca hot ng Logistics vic bo m kp thi, y v ng b cỏc yu t u vo, bao gm c yu t ngi cho hot ng khai thỏc - Ch rừ nhng c im ca ngnh khai thỏc Du khớ cú nh hng n vic t chc v qun lý hot ng Logistics, s cn thit phỏt trin hot ng Logistics Du khớ - Phõn tớch v ỏnh giỏ ton din s tỏc ng ca cỏc nhõn t ch yu n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam, t ú rỳt nhng tỏc ng tớch cc v nhng tr ngi ca cỏc yu t vic thỳc y hot ng Logistics khai thỏc Du khớ ca Vit Nam hin - Lun ỏn ch c cỏc nh hng v gii phỏp mang tớnh kh thi nhm tng cng s tỏc ng tớch cc v hn ch nhng tỏc ng tiờu cc i vi s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ ca Vit Nam thi gian ti Kt cu lun ỏn Ngoi phn m u v kt lun, ti liu tham kho, ph lc, lun ỏn c kt cu theo chng: Chng 1: C s lun nghiờn cu cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Chng 2: Phõn tớch thc trng cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam Chng 3: Gii phỏp tng cng s tỏc ng ca cỏc nhõn t nhm thỳc y s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam CHNG C S LUN NGHIấN CU CC NHN T TC NG N S PHT TRIN HOT NG LOGISTICS TRONG NGNH KHAI THC DU KH Trong chng ny, tỏc gi lm rừ khung lý thuyt v cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ v trung lm rừ cỏc ni dung 1.1 Khỏi quỏt v hot ng Logistics 1.1.1 Khỏi nim v Logistics Thc t hin nay, tn ti nhiu quan im khỏc v Logistics v hot ng Logistics Nghiờn cu sinh ng tỡnh vi quan im cho rng: Logistics l mt hp cỏc hot ng chc nng c lp i lp li nhiu ln sut quy trỡnh chuyn húa nguyờn vt liu thnh thnh phm (Grundey, 2006) v cho rng phi coi Logistics nh l mt khoa hc, ngh thut qun lý v Logistics nh l ngnh dch v ca nn Kinh t Quc dõn, cũn hot ng Logistics l tng hp ca nhiu hnh vi Logistics - dch v Logistics c thc hin lp i lp li trờn th trng nhm mc ớch sinh li 1.1.2 Hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Hot ng khai thỏc Du khớ l hot ng a lng du thụ ly c lờn mt t a vo s dng Hot ng Logistics l quỏ trỡnh thc hin cỏc dch v Logistics, s dng ngun nhõn lc, vt lc lm cỏc hot ng c th nh: dch v khỏch hng, d bỏo nhu cu, thụng tin phõn phi, kim soỏt lu kho, chuyn nguyờn vt liu, la chn a im, thu gom úng gúi, giao thụng ti Hot ng Logistics khai thỏc Du khớ chớnh l cỏc vic thc hin cỏc dch v Logistics u vo nh cung cp ngun lc (nhõn lc, vt lc, c s, trang thit b mỏy múc, cụng ngh k thut, thụng tin, ti chớnh) cho quỏ trỡnh khai thỏc Du khớ; cng nh lm cỏc dch v u ca Logistics khai thỏc Du khớ nh chuyn hiu qu sn phm ca quỏ trỡnh khai thỏc (sn phm õy l ch yu l du thụ, cht khớ), b trớ thi gian a im ti lu kho c bit, quỏ trỡnh khai thỏc Du khớ, hot ng Logistics cũn bao gm cỏc nghip v nh kim tra kim soỏt nguyờn liu cho cỏc gin khoan, lu kho tm thi sn lng du khụ khai thỏc c trờn bin, kim tra ỏnh giỏ cht lng hot ng khai thỏc, d bỏo nhu cu, thc hin quỏ trỡnh t hng, hay cung cp thụng tin v khỏch hng, thi gian, a im chuyn du thụ khai thỏc c Chui cụng vic cn phi lm ú chớnh l hot ng Logistics khai thỏc Du khớ 1.2 Ni dung hot ng Logistics v cỏc ch tiờu ỏnh giỏ 1.2.1 Nhng ni dung ch yu ca hot ng Logistics bo m cho hot ng khai thỏc Du khớ din bỡnh thng theo ỳng k hoch, t hiu qu, lun ỏn trung nghiờn cu cỏc ni dung ch yu cú liờn quan sau: Vn chuyn trang thit b, vt t phc v sn xut; Cung ng nguyờn vt liu sn xut; Qun lý d tr ; Hot ng kho bói; Liờn kt h thng sn xut v hnh; Qun lý h thng thụng tin 1.2.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ s phỏt trin hot ng Logistics cú c s khoa hc cho vic ỏnh giỏ s phỏt trin hot ng Logistics, lun ỏn nghiờn cu b ch s ỏnh giỏ hot ng logistics m cỏc t chc quc t thng s dng nh : Ch s hot ng Logistics LPI (Logistics Performance Index) Ch s ny bao gm c : LPI quc t; LPI ni a Lun ỏn cng ó trung nghiờn cu cỏc ch s thnh phn ca LPI quc t v IPI ni a i vi hot ng Logistics u vo cho sn xut, khai thỏc lun ỏn i sõu nghiờn cu, cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hot ng Logistics doanh nghip nh: Nhúm cỏc ch tiờu phn ỏnh doanh thu t cung ng v chi phớ - Doanh thu dch v (DTDV) n DTDV = Q *G i i i =1 õy: Qi - Khi lng dch v loi i; Gi - Giỏ dch v loi i; n: S lng cỏc dch v loi i - Doanh thu thun trc thu (NIBT) NIBT = DTbh Csx,dv Chc Cbh Trong ú: NIBT: Doanh thu thun trc thu; DTbh: Doanh thu bỏn hng; Csx,dv: Chi phớ sn xut/ dch v; Chc: Chi phớ hnh chớnh; Cbh: Chi phớ bỏn hng - Chi phớ kinh doanh dch v Thụng thng tớnh chi phớ cho mt loi dch v, ngi ta tớnh theo gi v gi l giỏ tớnh cho mt gi Chi phớ cho gi dch v = Chi phớ trc tip tớnh cho gi + Li nhun Li nhun gi c cng vo bự p chi phớ giỏn tip v cú lói Tng chi phớ ca h thng Logistics - Chi tiờu ỏnh giỏ cht lng hot ng dch v (Kd) - Ch tiờu mc ỏp ng nhu cu dch v õy: Qoi - Khi lng dch v loi i cho doanh nghip dch v thc hin nm; Noi - S lng khỏch hng c cung ng dch v loi i; Qni - Nhu cu hng nm v dch v loi i; Nni - S lng khỏch hng cú nhu cu dch v loi i; m - S lng cỏc dch v c doanh nghip dch v thc hin (cung ng) Ngoi lun ỏn trung vo cỏc ch tiờu phõn tớch qun tr Logistics khai thỏc Du khớ i vi phõn tớch qun tr logistis vt t, ngi ta thng s dng cỏc ch tiờu phõn tớch nh: v mt s lng, v mt cht lng, v mt hng, v mt ng b, v mt kp thi, v mt u n, v ngun cung ng 1.3 Cỏc nhõn t ch yu tỏc ng n hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ th trng Xut phỏt t i tng, phm vi nghiờn cu, lun ỏn trung lun gii cỏc nhõn t ch yu nh: - Tng trng kinh t v quy mụ sn xut, kinh doanh ngy cng ln l yu t c bn thỳc y s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ - S phỏt trin ca khoa hc cụng ngh v cụng ngh khai thỏc Du khớ l yu t chi phi v lm m rng danh mc sn phm,thit b mi ngy cng xut hin nhiu sn phm mi v gia tng s lng cỏc doanh nghip tham gia cung ng dch v cho ngnh Du khớ - C s h tng phỏt trin hot ng Logistics l nhng thỏch thc ln phỏt trin hot ng Logistics ca ngnh khai thỏc Du khớ - Danh mc hng húa, dch v ngy mt gia tng lm cho cỏc mi quan h kinh t Logistics ngy cng phc hn v sõu sc hn ngnh khai thỏc Du khớ - Nhõn t thuc v iu kin t nhiờn lnh vc khai thỏc Du khớ 1.4 Kinh nghim ca cỏc nc khu vc v phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ v bi hc i vi Vit Nam õy lun ỏn trung nghiờn cu kinh nghim phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ v nhng tỏc ng ca cỏc nhõn t n s phỏt trin mt s nc nh Nht Bn, Trung Quc, Thỏi Lan t ú rỳt bi hc kinh nghim cho Vit Nam v ngnh khai thỏc Du khớ núi riờng Bi hc c rỳt l: - Chớnh sỏch v tng cng vai trũ qun lý ca Nh nc - Phỏt trin c s h tng Logistics Du khớ - Phỏt trin ngun nhõn lc Logistics Du khớ - La chn lnh vc Logistics phỏt trin - Phỏt trin cỏc doanh nghip Logistics Du khớ 10 CHNG PHN TCH THC TRNG CC NHN T TC NG N S PHT TRIN HOT NG LOGISTICS TRONG NGNH KHAI THC DU KH VIT NAM Trong chng ny, lun ỏn trung phõn tớch thc trng cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ vi cỏc ni dung nghiờn cu ch yu sau: 2.1 Khỏi quỏt v ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam v s cn thit phi t chc cỏc hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Ngnh Du khớ c hỡnh thnh bao gm lnh vc quan trng, nũng ct l tỡm kim, thm dũ v khai thỏc Du khớ; Ch bin du; Cụng nghip khớ; Cụng nghip in v Dch v k thut Du khớ Ch tớnh riờng nm 2015, PVN t sn lng khai thỏc 23,91 triu tn du quy i, doanh thu t 675,3 nghỡn t ng, np ngõn sỏch nh nc t 160,8 nghỡn t ng, chim ti 70% tng np ngõn sỏch ca cỏc cụng ty, on nh nc õy l s rt cú ý ngha bi cnh nn kinh t Vit Nam hin Hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ chi phi bi c im khai thỏc ca ngnh Nhng c im c bn cú nh hng n phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ l: - Th nht: i tng lao ng cỏch xa ngi lao ng (cụng nhõn), ngi lao ng khụng tỏc ng trc tip lờn i tng lao ng tng cha Du khớ m tỏc ng lờn nú t b mt qua cỏc l khoan Du khớ - Th hai, Du t tng cha du i vo l khoan trờn mt t tỏc dng ca lc thy lc - Th ba, Nng lng tiờu th cho vic tỏch du rt ln gm chi phớ in nng, chi phớ cho un, sy khớ núng, nc, hi nc - Th t, Trờn vựng khai thỏc thng cú nhiu l khoan du v khớ c phõn b theo mng li nht nh v thng cú mt khong cỏch ỏng k so vi - Th nm, Sn phm du khai thỏc l mt hn hp phc tp, bao gm du thụ, khớ, nc, cỏc cht c hc, cỏc cht cha lu 11 hunh, pht khụng cú li cho ch bin du - Th sỏu: Quỏ trỡnh khai thỏc du thng cho hai sn phm l du thụ v khớ du ú vic tr lng cho cụng nhõn sn xut, khu hao l khoan v nhiu chi phớ khỏc cú liờn quan ti khai thỏc du v Du khớ, ú tớnh toỏn chi phớ cn phi xõy dng phng phỏp phõn b hp lý cỏc chi phớ ny - Th by: Khai thỏc du v khớ cho sn phm sn sng v ú cú th tớnh toỏn giỏ thnh, giỏ bỏn c phc v cho thng mi Du khớ, cng nh tớnh giỏ nguyờn liu u vo cho quỏ trỡnh ch bin du S cn thit t chc hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ - Logistics gúp phn nõng cao trỡnh k thut ca sn xut, s dng hp lý v tit kim cỏc ngun lc, gim thiu chi phớ quỏ trỡnh sn xut, tng cng sc cnh tranh cho cỏc doanh nghip - Logistics úng vai trũ quan trng vic bo m yu t ỳng thi gian, ỳng a im (just in time), nh ú m bo cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh din theo nhp ó nh, gúp phn nõng cao cht lng v h giỏ thnh sn phm, s dng hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip 2.2 Phõn tớch cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam S phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ tỏc ng bi nhiu nhõn t khỏc xut phỏt t c thự ca hot ng khai thỏc Lun ỏn ó trung phõn tớch v lun gii cỏc nhõn t ch yu sau - Tng trng kinh t, quy mụ v s lng cỏc doanh nghip tham gia cung ng dch v Logistics cho ngnh khai thỏc Du khớ Quy mụ doanh nghip cung cp dch v Logistics cũn hn ch, mc dự ngun li hng t ụ t ngun li kinh doanh ny ang c gim dn, nhng ang chy vo tỳi cỏc nh u t nc ngoi 12 Hỡnh 2.1: Quy mụ cỏc doanh nghip Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam - Nhõn t thuc trỡnh khoa hc cụng ngh, cụng ngh khai thỏc v qun lý Cuc cỏch mng cụng ngh thụng tin v s i ca thng mi in t hn bao gi ht ó m c hi to ln cho cỏc doanh nghip ngnh giao nhn ti núi chung, cng nh hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ núi riờng, tng kh nng tinh gim chi phớ, nõng cao hiu qu kinh doanh v sc cnh tranh ca cỏc doanh nghip ngnh Hn na trỡnh cụng ngh khai thỏc Quc t mang tớnh Quc t vy nú nh hng trc tip n quy trỡnh t chc v qun lý cng nh cung ng cỏc yu t u vo cho hot ng khai thỏc Du khớ - C s h tng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vi s tng trng mnh m ca ngnh Du khớ thi gian qua, nhu cu giao, lu phõn phi ngy cng tr nờn cp thit v ngnh logistic ó tr thnh mt ngnh dch v cú tc tng trng vo loi cao Vit Nam H thng c s h tng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ bao gm h thng giao thụng ti, kho hng, trang thit b v m bo lao ng lm vic trờn cỏc gin khoan Ngoi ra, c s h tng ny cũn bao gm c h thng cng bin, sõn bay chuyờn dựng ngnh Du khớ, nht l iu kin hot ng khai thỏc Du khớ din thm lc a ca Vit Nam 13 14 - Nhõn t thuc v s cnh trnh ca cỏc doanh nghip v hi nhp quc t S lng v quy mụ nh cung cp u vo cho khai thỏc Du khớ s quyt nh n ỏp lc cnh tranh, quyn lc m phỏn ca h i vi ngnh, doanh nghip Nu trờn th trng ch cú vi nh cung cp cú quy mụ ln s to ỏp lc cnh tranh, nh hng ti ton b hot ng sn xut, kinh doanh ca ngnh Hin cú cỏc loi hỡnh doanh nghip cung cp dch v Logistics, s lng cỏc on Logistics ln trờn th gii cng xut hin v hot ng Vit Nam cng ngy cng nhiu, v hin ó v ang cú khụng ớt Doanh nghip tham gia cung cp dch v Logistics cho Ngnh khai thỏc Du khớ - Nhõn t thuc v iu kin khai thỏc Du khớ lm gia tng danh mc cỏc loi vt t hng húa s dng lm nh hng n s phỏt trin hot ng Logistics i vi nc ta, hot ng khai thỏc Du khớ ch yu din trờn thm lc a ngoi Vit Nam, vỡ vy iu kin khai thỏc cú nh hng rt ln n vic t chc v qun lý cỏc hot ng Logistics cho ngnh khai thỏc iu ny th hin nhng im c thự sau: - Th nht, khai thỏc Du khớ ca Vit Nam din ch yu ngoi bin xa t lin Do hot ng khai thỏc din ngoi bin nờn vic cung cp vt t u vo (nguyờn nhiờn vt liu, mỏy múc thit b) vụ cựng khú khn v tn kộm - Th hai, v trớ khai thỏc ngoi him tr iu kin khc nghit iu ny cho thy cn cung cp y t trang, thc n, nc ung d tr cho cụng nhõn viờn tham gia khoan khai thỏc, trỏnh thiu thn nu thiờn tai xy - Th ba, khai thỏc trờn bin ũi hi h thng kho cha hin i - Nhõn t v iu kin t nhiờn tỏc ng n hot ng Logistics Lónh th ton ca Vit Nam bao gm din tớch t lin, theo tng iu tra t nm 2002 l 329.297 km2 v vựng bin rng hn triu km2.Vit Nam nm vựng nhit i nờn khớ hu chu nh hng khỏ sõu sc ca ch giú chõu Lng ma trung bỡnh hng nm khong 1.500 - 2.000 mm m trờn di 85% B bin Vit Nam tri di hn 3.260 km, trung bỡnh khong 20 km chiu di b bin cú mt ca sụng thụng bin Cỏc ca sụng ny chu nh hng ca ch thu triu khỏ phc Dõn s Vit Nam nm 2015 trờn 92 triu ngi (Hỡnh 2.2) Hỡnh 2.2: í kin ca Cỏn b qun lý ỏnh giỏ mc nh hng ca cỏc yu t n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi 2.3 Thc trng phỏt trin hot ng Logistics ca mt s doanh nghip phc v quỏ trỡnh khai thỏc Du khớ S tỏc ng ca cỏc nhõn t n phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ c th hin qua chớnh hot ng ca cỏc doanh nghip Logistics ngnh thy rừ hn s phỏt trin ca hot ng Logistics di tỏc ng ca cỏc nhõn t, lun ỏn ó phõn tớch thc trng hot ng Logistics ca mt s doanh nghip ch yu Hn na c im ca ngnh khai thỏc Du khớ ũi hi trỡnh cụng ngh cao, mang tớnh quc t, u t ln v tớnh chuyờn mụn húa li rt cao theo cỏc cụng on khai thỏc nờn hot ng Logistics c thc hin m bo cho cỏc dn khoan hot ng lõu ngy trờn bin hiu qu, an ton, cú s tham gia ca nhiu doanh nghip Logistics - Hot ng dch v ngnh Du khớ Vit Nam Tp on Du khớ Quc gia Vit Nam l n v qun lý kinh doanh ngnh khai thỏc Du khớ nc ta hot ng khai thỏc Du khớ din thun li, Tp on luụn chỳ trng phỏt trin cỏc hot ng Logistics 15 16 cho cụng tỏc khai thỏc Du khớ Cui nm 2008, u nm 2009, kinh t th gii cú nhiu bin ng phc tp, lm phỏt/suy gim/suy thoỏi kinh t t nhng khu vc kinh t ln (M, Chõu u, Nht) v s gim mnh khụng cú du hiu phc hi v giỏ du thụ trờn th gii ó nh hng nghiờm trng ti phỏt trin bn vng ca hu ht cỏc nc trờn th gii i phú vi tỡnh hỡnh trờn, cỏc Quc gia trờn th gii ó tng cng cỏc chớnh sỏch h tr v bo h doanh nghip nc, iu ú ó tỏc ng ln ti nn kinh t Vit Nam, ú cú Tp on Du khớ Quc gia Vit Nam vi hot ng chớnh l thm dũ khai thỏc, chuyn, tng tr, ch bin Du khớ v cỏc dch v Du khớ l mt nhng n v chu tỏc ng ln v sõu rng (Bng 2.1) Bng 2.1: Doanh thu t hot ng dch v Du khớ t 2008-2014 n v: nghỡn t ng Nam chuyờn thc hin cỏc hot ng ti Du khớ Cỏc dch v Logistics ca Tng Cụng ty bao gm: Vn chuyn du thụ; Vn chuyn du sn phm; Vn chuyn cỏc sn phm khớ v húa cht; Dch v k thut hng hi Du khớ; Cỏc dch v Logistics Du khớ khỏc; Cỏc dch v Logistics trờn b PVTrans cung cp bao gm: Dch v cu cng bc xp hng húa, cho thuờ phũng kho bói; Dch v lai dt, h tr tu bin; Dch v cung ng thc phm, nc ngt, nhiờn liu v vt t hng húa cho tu bin; Dch v i lý hng hi; Dch v sa cha bo dng tu; Dch v o to v cung ng thuyn viờn - Tng Cụng ty Dch v Tng hp Du khớ (Petrosetco) õy l cỏc doanh nghip Logistics ca ngnh Du khớ chuyờn cung ng cỏc dch v cho cỏc n v ngnh Cỏc dch v m Petrosetco cung ng ch yu l: Dch v cung cp sut n cụng nghip; Cỏc dch v Logistics khỏc:Dch v ny c giao cho Cụng ty TNHH MTV Thng mi v dch v Du khớ bin (POTS) thc hin 2.4 ỏnh giỏ khỏi quỏt v nhng tỏc ng ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam * Nhng tỏc ng tớch cc ca hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam - S phỏt trin ca ngnh v ton b nn kinh t - xó hi nc ta sau 30 nm i mi v nhng thnh qu ca quỏ trỡnh i mi ó tỏc ng tớch cc n ngnh khai thỏc Du khớ núi chung v hot ng Logistics núi riờng - Li th v v trớ a chớnh tr ca Vit Nam, thm lc a cng cho phộp ngnh khai thỏc Du khớ cú nhiu c hi phỏt trin - S i mi nn kinh t Vit Nam cựng vi quỏ trỡnh chuyn sang nn kinh t th trng ó to mụi trng cnh tranh cho cỏc hot ng sn xut kinh doanh nc ta - Hi nhp v phỏt trin ó tỏc ng tớch cc n hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ - Nhõn t ni ti ca ngnh Du khớ v ngun lc ca ngnh Du khớ cng ó tỏc ng tớch cc n s phỏt trin hot ng Logistics t hot ng Nh nhng tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t m vic thc hin STT Ch tiờu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Doanh thu ton Tp on 280,5 272,47 478,00 675,33 773,7 762,8 745,5 - - 74,5 41,3 14,6 - - 61,00 95,68 167,88 207,77 234 236,3 240,7 - 56,9 75,5 23,8 12,6 0,01 1,86 21,8 35,1 35,1 30,8 30,2 31 32,3 Tc tng doanh thu %) Doanh thu dch v Tc tng trng trung bỡnh/nm (%) T trng dch v Du Khớ /doanh thu Tp on (%) Ngun: Tp on Du khớ Quc gia Vit Nam - V Tng Cụng ty Dch v k thut Du khớ (PTSC) i vi ngnh khai thỏc Du khớ, Tng cụng ty dch v k thut Du khớ hot ng nh mt doanh nghip Logistics ca ngnh Nhng nm qua hot ng ca PTSC ó cung ng nhiu loi vt t thit b v cỏc dch v cn thit phc v cho cỏc hot ng khai thỏc Du khớ ngoi ca Vit Nam - Tng Cụng ty khoan v dch v khoan Du khớ (PVDrilling) õy l doanh nghip tham gia tớch cc vo quỏ trỡnh cung ng cỏc dch v Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam vi nhiu dch v a dng v hot ng hiu qu - Tng Cụng ty c phn Vn ti Du khớ (PVTrans) PVTrans l thnh viờn ca Tp on Du khớ Quc gia Vit 17 18 cỏc hot ng Logistics khai thỏc Du khớ ó cú s tin b v phỏt trin, gúp phn khụng nh s phỏt trin khụng ngng ca ngnh khai thỏc du thụ Vit Nam Cỏc u im ca hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ l : Th nht: hot ng Logistics l l mt chui cỏc dch v ó cú s quan tõm, u t phỏt trin, nghiờn cu liờn kt cỏc doanh nghip v n ó xõy dng mt chui hot ng Logistics hnh hiu qu ngnh khai thỏc du Th hai: cỏc doanh nghip s dng cỏc cụng ngh hin i vic thc hin cỏc hot ng Logistics nh thit b cung cp truyn ti thụng tin, thit b k thut sa cha, lp t, phng tin chuyn hin i Th ba: cỏc doanh nghip ngy cng nhn thc y hn v Logistics v cú nhng phng phỏp hot ng Logistics hiu qu Th t: trỡnh qun lý ca doanh nghip Logistics ó c nõng cao Th nm: cht lng ngun nguyờn vt liu, thit b u vo cung ng cho quỏ trỡnh khai thỏc Du khớ ó c nõng cao, qun lý cht ch, chn la k cng * Nhng tỏc ng tiờu cc ca cỏc nhõn t n hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam Bờn cnh nhng tỏc ng tớch cc n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam thỡ cng nhng nhõn t ú cú nhng tỏc ng tiờu cc n hot ng Logistics, c th: - Kinh t - xó hi phỏt trin cha bn vng, ngun thu ngõn sỏch cũn hn ch - iu kin t nhiờn cng tỏc ng tiờu cc n hot ng Logistics, vi b bin di trờn 3200km, mi nm trờn 10 cn bóo b vo Vit Nam lm cho hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ ũi hi chi phớ ln, xut u t cao - c thự ca ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam ch yu l trờn thm lc a, vựng chng ln vi cỏc nc nờn hot ng Logistics cng cú nhiu khú khn, phc c Logistics u vo v Logistics u - Hi nhp v phỏt trin cng t nhiu thỏch thc cho hot ng Logistics khai thỏc Du khớ - Do khụng bỏm sỏt v kp thi nm bt thụng tin, n v cung cp dch v khiu ni vi Tp on h tr khụng trỳng thu hoc gúi thu ó c giao thu cho n v khỏc ngoi ngnh thc hin - Ngh quyt 233/NQ-U l ch trng ln ca Tp on nhm phỏt huy ni lc ng thi to c hi cho cỏc nh thu ngnh nõng cao nng lc, kinh nghim - S lng nh thu cú y kinh nghim, ỏp ng c cỏc yờu cu v k thut cao, lng cụng vic ln ngnh cha nhiu - Nng lc cnh tranh ca mt s n v cung cp dch v Tp on cũn hn ch - Mt s loi hỡnh dch v c cỏc n v Tp on cung cp vi t cỏch l cụng ty trung gian/mụi gii, phớ qun lý hnh chớnh v phớ dch v c tớnh mc cao, ú dn ti vic giỏ thnh ca sn phm/dch v cung cp b nõng cao lm tng giỏ tr vt quỏ ngõn sỏch cho phộp - C s h tng, vt cht k thut cha ng b, thiu tớnh kt ni - S qun lý ca nh nc lnh vc ny cha theo kp s phỏt trin ca dch v Logistics - o to chuyờn mụn cho i ng lao ng hot ng lnh vc Logistics cũn hn ch CHNG GII PHP TNG CNG S TC NG CA CC NHN T NHM THC Y S PHT TRIN HOT NG LOGISTICS TRONG NGNH KHAI THC DU KH VIT NAM Vi mc tiờu, nhim v t ca ti lun ỏn, chng ny lun ỏn trung lm rừ cỏc chớnh sau õy: 3.1 nh hng phỏt trin ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam n nm 2020 v nhng yờu cu t i vi hot ng Logistics * nh hng phỏt trin ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam n 2020 - Logistics l yu t ng lc thỳc y phỏt trin hiu qu khai thỏc Du khớ - y mnh v hin thc húa k nng qun tr Logistics, qun 19 20 tr chuyn cung ng qun lý khai thỏc Du khớ - Gim chi phớ Logistics c cu chi phớ khai thỏc cú ý ngha quan trng gúp phn thc hin thng li nh hng, mc tiờu ó - Logistics chin lc phỏt trin h thng giao thụng ti bin phc v hot ng khai thỏc Du khớ m mc tiờu l ti a phng thc vi cht lng cao, l c hi ci thin hot ng khai thỏc, ci thin sn phm khai thỏc v ch bin, nõng cao li th cnh tranh - Phỏt trin Logistics in t (e-Logistics) ngnh khai thỏc Du khớ cựng vi thng mi in t v qun tr chuyn cung ng an ton v thõn thin l xu hng thi i * Yờu cu t i vi hot ng Logistics khai thỏc Du khớ - Cung ng v qun lý s dng cỏc thit b, phng tin k thut tiờn tin, hin i m bo an ton hiu qu khai thỏc Du khớ - Qun lý chuyờn nghip quỏ trỡnh cung ng cỏc dch v Logistics cho ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam, gúp phn thc hin cỏc mc tiờu phỏt trin ca ngnh Du khớ nhng nm ti - T chc v qun lý khoa hc cỏc hot ng ca Logistics nhm m bo cho cỏc hot ng khai thỏc Du khớ c tin hnh nng sut, cht lng v hiu qu - Hot ng Logistics ngnh Du khớ theo chun mc quc t, ng thi m bo chi phớ Logistics khai thỏc Du khớ nh nht - Vic m rng khai thỏc Du khớ trờn bin ụng nc ta t yờu cu phỏt trin a dng cỏc dch v Logistics theo hng chuyờn nghip v hiu qu - Phỏt trin bn vng hot ng Logistics ngnh Du khớ theo cỏc tr ct v kinh t, xó hi, mụi trng v c th ch 3.2 Phng hng tng cng s tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam V cỏc phng hng tng cng s tỏc ng ca cỏc nhõn t n hot ng Logistics, lun ỏn trung vo cỏc phng hng ch yu nh: a Tng cng s tỏc ng ca h thng phỏp lut, c ch v chớnh sỏch i vi s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ bng h thng chớnh sỏch ng b v to thun li húa Logistics phỏt trin b Phỏt huy v khai thỏc hiu qu c s h tng Logistics nhm thỳc y s phỏt trin hot ng Logistics ca ngnh Du khớ thụng qua vic u t, xõy dng ng b c s h tng Logistics Du khớ c Tng cng v tn dng tt c hi t hi nhp, phỏt trin v nõng cao kh nng cnh tranh ca cỏc doanh nghip Logistics ngnh khai thỏc Du khớ d Ngun nhõn lc Logistics l yu t then cht phỏt trin v nõng cao hiu qu hot ng Logistics ca ngnh khai thỏc Du khớ 3.3 Gii phỏp tng cng s tỏc ng tớch cc v hn ch nhng tỏc ng tiờu cc ca cỏc nhõn t tỏc ng n hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam hin 3.3.1 u t phỏt trin c s h tng Logistics nhm thỳc y hot ng Logistics khai thỏc Du khớ õy l gii phỏp cú tớnh tin cho s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ õy, lun ỏn xut cỏc gii phỏp u t phỏt trin c s h tng Logistics Du khớ nh cỏc cng chuyờn dựng, h thng kho cha, phng tin chuyn vt t v lao ng cho cỏc gin khoan, u t h thng cụng ngh thụng tin Du khớ Ngoi ra, cỏc gii phỏp quan trng c cp l kt ni c s h tng Logistics Du khớ vi c s h tng Logistics quc gia, vựng v lónh th 3.3.2 Tng cng ng dng khoa hc cụng ngh, cụng ngh Logistics quỏ trỡnh thc hin cỏc hot ng dch v Logistics Du khớ Tng cng ng dng khoa hc cụng ngh h thng Logistics Du khớ, phỏt trin v nõng cao trỡnh cụng ngh cung ng trang thit b, v cỏc yu t u vo phc v cho hot 21 ng ca cỏc gin khoan trờn bin vi chi phớ thp, nõng cao hiu qu khai thỏc v kh nng cnh tranh trờn th trng Quc t lnh vc khai thỏc Du khớ Vit Nam 3.3.3 Phỏt huy v nõng cao nng lc yu t ngi c bit l cỏn b qun lý, ngun nhõn lc Logistics ngnh Du khớ Vit Nam Do c im ca hot ng khai thỏc Du khớ mang tớnh Quc t, ũi hi trỡnh cụng ngh cao nờn ngun nhõn lc ngnh khai thỏc Du khớ ũi hi phi l ngun nhõn lc cht lng cao, c bit l v mt k thut ỏp ng yờu cu hnh v khai thỏc ca cỏc gin khoan trờn bin Tng cng o to ngun nhõn lc Logistics Du khớ ti cỏc trng ca ngnh Du khớ Vit Nam Sm m chuyờn ngnh o to Logistics Vit Nam v cho ngnh Du khớ núi riờng 3.3.4 Gii phỏp to mụi trng thun li nhm thỳc y s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam õy l gii phỏp liờn quan n vic hon thin mụi trng kinh doanh Vit Nam v ngnh Du khớ, thụng qua vic ci cỏch th tc hnh chớnh, thun li húa thng mi v Logistics nhm thỳc y s phỏt trin ca hot ng Logistics cha c quan tõm u t nh hin Vit Nam Lun ỏn cng ó trung vo cỏc gii phỏp quan trng v h thng Logistics quc gia nhm thỳc y s phỏt trin Logistics ngnh khai thỏc Du khớ nh: - Gii phỏp hon thin th ch phỏp lut nhm phỏt trin h thng Logistics - Gii phỏp phỏt trin c s h tng Logistics - Gii phỏp phỏt trin h thng cỏc doanh nghip Logistics - o to ngun nhõn lc v phong cỏch cung ng dch v chuyờn nghip (Hỡnh 3.5) 22 Hỡnh 3.5: S cn thit ca cỏc gii phỏp tng cng tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi 3.4 Kin ngh v vic to lp mụi trng v iu kin phỏt trin v nõng cao hiu qu hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam thc hin c cỏc gii phỏp cp trờn, lun ỏn kin ngh v vic to lp mụi trng, iu kin phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam * Kin ngh vi Chớnh ph - Tuyờn truyn v nõng cao nhn thc v dch v Logistics - Nh nc cn sm xõy dng chin lc phỏt trin ngnh Logistics - Hon thin chớnh sỏch u t, u ói phỏt trin c s h tng Logistics - Nh nc cn xõy dng chớnh sỏch phỏt trin h thng Logistics xanh Vit Nam - Nh nc cn u t nghiờn cu mt cỏch h thng v bi bn v Logistics - Tỏi cu trỳc Logistics * Kin ngh ngnh v doanh nghip - i vi ngnh Du khớ 23 - Nõng cao nhn thc v v trớ vai trũ v chc nng ca Logistics - Hin i húa c s h tng c phn cng v phn mm thun li húa cho s phỏt trin Logistics - Ngnh Du khớ cn cú nhng h tr v u ói nht nh v t xõy dng kho tng, bn bói iu kin hin cú - Ngnh Du khớ cn phi vi cỏc Ngnh liờn quan gii quyt cỏc th tc hi quan, chớnh sỏch thu, lu thụng hng húa, giao thụng ti phi trờn quan im Logistics - i vi doanh nghip - Tớch cc, ch ng i mi cụng ngh, nõng cao nng lc cnh tranh - Tng cng s phi hp, liờn kt gia cỏc doanh nghip vi nhau, cung cp dch v mt cỏch ng b - Cỏc doanh nghip cn tng cng o to ngun nhõn lc Logistics cht lng cao - Doanh nghip cn quan tõm, nhn thc ỳng n, y v dch v Logistics khai thỏc hiu qu nhng li ớch to ln m dch v mang li 24 KT LUN Lun ỏn v ti "Nghiờn cu cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam" ó trung nghiờn cu nhng lý lun c bn v hot ng Logistics sn xut ca cỏc ngnh khai thỏc nh khỏi nim, bn cht hot ng Logistics, ni dung hot ng Logistics v cỏc nhõn t nh hng n s phỏt trin hot ng Logistics Lun ỏn cng ó nghiờn cu bi hc kinh nghim phỏt trin hot ng Logistics ca mt s quc gia trờn th gii rỳt nhng bi hc b ớch cho ngnh Du khớ Vit Nam phỏt trin cỏc hot ng Logistics Lun ỏn ó phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng tỏc ng ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh Du khớ Vit Nam theo cỏc nhõn t i vi cỏc hot ng Logistics ch yu nh ti, kho bói, dch v cng bin ng thi, phõn tớch cỏc yu t nh hng trc tip n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ nh c ch, chớnh sỏch, c s h tng Logistics, doanh nghip Logistics v cỏc doanh nghip s dng dch v T ú rỳt nhng tỏc ng tớch cc, nhng hn ch nh hng n s phỏt trin hot ng Logistics, nguyờn nhõn v nhng t hin lm c s cho vic xut cỏc gii phỏp chng Lun ỏn ó ch nhng yu t tỏc ng, trin vng, nhu cu thi gian ti ca ngnh Du khớ Vit Nam Trờn c s ú, xỏc nh mc tiờu v phng hng phỏt trin hot ng Logistics ca ngnh Du khớ theo chin lc phỏt trin khu vc dch v ca Vit Nam n nm 2020 Lun ỏn xut cỏc nhúm gii phỏp liờn quan n cỏc yu t c bn tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics t qun lý nh nc v Logistics, xõy dng quy hoch phỏt trin, u t c s h tng Logistics n nhúm gii phỏp phỏt trin hot ng Logistics t phớa cỏc doanh nghip ng thi, kin ngh, to lp mụi trng v iu kin ngnh Du khớ phỏt trin hot ng Logistics nhm khai thỏc tim nng v li th ca Vit Nam trờn thm lc a CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Ngụ Ngc Khỏnh: Mt s ý kin v h thng phõn ph h thng bỏn l hng húa nc ta Tp Thụng tin v d bỏo kinh t xó hi S 54 thỏng nm 2010 Ngụ Ngc Khỏnh: Vai trũ dch v Logistics nõng cao kh nng cnh tranh ca doanh nghip K yu hi tho Quc t: Nhim v hp tỏc Quc t Song phng v khoa hc cụng ngh Phỏt trin h thng Logistics ca Vit Nam theo hng bn vng Trang 289 294 NXB Lao ng xó hi, Nm 2013 Ngụ Ngc Khỏnh: Nõng cao hiu qu s dng ca cỏc doanh nghip nn kinh t th trng Tp Thụng tin v d bỏo kinh t - xó hi S 54 thỏng nm 2010 Ngụ Ngc Khỏnh, ti nhỏnh: Xõy dng v phỏt trin cỏc doanh nghip Logistics h thng Logistics nc ta Nhim v HTQT Song phng v phỏt trin h thng Logistics ca Vit Nam theo hng bn vng, nm 2013, ch nhim Ngụ Ngc Khỏnh: Gii phỏp phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Tp Kinh t v D bỏo, S chuyờn thỏng nm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam (TT) , Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam (TT) , Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay