Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vietinbank, chi nhánh đền hùng

118 207 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––– ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK, CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––– ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK, CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ ANH VŨ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Đoàn Thị Mai Hƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa VietinBank chi nhánh Đền Hùng”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, phòng Trường Đại học Kinh t - điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Lê Anh Vũ Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đón - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để hoàn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày … tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Đoàn Thị Mai Hƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu luận văn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Kết cấu đề tài Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hiệu tín dụng ngân hàng 15 1.1.3 Những vấn đề lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại 22 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 25 1.2 Cơ sở thực tiễn nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Phú Thọ 39 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.2.2 Kinh nghiệm Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Thọ 42 1.2.3 Bài học kinh nghiệm 44 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 46 2.2 Phương pháp nghiên cứu 46 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 46 47 2.2.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin 47 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 48 Chƣơng THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG 52 3.1 Khái quát tình hình phát triển DNNVV Phú Thọ 52 3.2 Nhu cầu tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Phú Thọ 55 3.3 Tổng quan VietinBank Chi nhánh Đền Hùng 57 3.3.1 Chức năng, nhiệm vụ VietinBank - chi nhánh Đền Hùng 57 3.3.2 Quy trình cho vay khách hàng DNNVV VietinBank Chi nhánh Đền Hùng 59 3.3.3 kết hoạt động kinh doanh - Chi nhánh giai đoạn 2012- 2014 60 3.4 Thực trạng hiệu tín dụng DNNVV chi nhánh Đền Hùng giai đoạn 2012 - 2014 65 3.4.1 Cơ cấu danh mục tín dụng tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 66 3.4 68 3.4 70 3.4 2014 72 3.4.5 Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 72 http://www.lrc.tnu.edu.vn v 74 3.5.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh tế sách vĩ mô 74 3.5.2 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 76 3.5.3 Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp nhỏ vừa 78 3.6 Những hạn chê 80 3.6.1 Những kết đạt 80 3.6.2 Những hạn chế 83 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG 86 4.1 Định hướng chung hoạt động tín dụng VietinBank - Chi nhánh Đền Hùng giai đoạn 2015 - 2020 86 4.1.1 Mở rộng quy mô tín dụng, đa dạng hóa danh mục cho vay, loại hình khách hàng nhằm phân tán rủi ro 86 4.1.2 Xây dựng cấu danh mục TSBĐ theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ cho vay có TSBĐ, TSBĐ có tính khoản cao 88 4.2 Một số giải pháp 89 2020 89 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 93 4.3 Một số kiến nghị VietinBank Chi nhánh Đền Hùng 102 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 19 Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn năm 2012 - 2014 62 2012 - 2014 63 Bảng 3.3 Thu nhập, chi phí kết kinh doanh 64 Bảng 3.4 Cơ cấu danh mục tín dụng tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 66 Bảng 3.5 Cơ cấu danh mục tín dụng DNNVV theo ngành kinh tế 68 Bảng 3.6 Cơ cấu danh mục tín dụng DNNVV theo thời gian vay vốn 70 2012 - 2014 72 Bảng 3.8 Cơ cấu nhóm nợ DNNVV 72 Bảng 3.9 Dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể với DNNVV giai đoạn 2012 - 2014 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Cơ cấu ngành kinh doanh DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014 53 Biểu đồ 3.2 Thu nhập, chi phí kết kinh doanh 65 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ chi nhánh từ 2012 đến 2014 67 Biểu đồ 3.4 Cơ cấu tín dụng DNNVV theo ngành kinh tế giai đoạn 2012 - 2014 69 Biểu đồ 3.5 Dư nợ cho vay DNNVV theo thời hạn, 2012 - 2014 71 Biểu đồ 3.6 Cơ cấu nhóm nợ DNNVV 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 , kinh doanh lần giảm lãi suất cho vay, riêng DNNVV mức lãi suất cho vay giảm xuống 7%/năm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển , áp dụng chế lãi suất ưu đãi DNNVV, đảm bảo mức lãi suất cho vay DNNVV thấp tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường ngành nghề có hiệu kinh tế - xã hội cao; Ưu tiên cấp tín dụng cho Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất sản phẩm thiết yếu, sản xuất sản phẩm thay hàng nhập khẩu, Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác chế biến tài nguyên khoáng sản, đầu tư thuỷ điện vừa nhỏ 4.2.2.2 Cải thiện hiệu công tác thẩm định Trong trình thẩm định việc khách hàng vay vốn cán phòng tín dụng cần ý đến ba vấn đề chính: + Điều cần tìm hiểu xem khách hàng đủ tư cách pháp nhân, lực hành vi nhân sự, quản lý sản xuất kinh doanh, bố trí lao động, mô hình tổ chức, loại hình doanh nghiệp Trong yếu tố đánh giá khả điều hành quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quang trọng + Quan tâm đến khâu phân tích đánh giá khả tài tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng thông qua hồ sơ kinh tế doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 nghiệp họ cung cấp cần kiểm tra tính xác thực văn giấy tờ thông qua xác nhận quan thuế đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Bởi số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta chiếm tỷ lệ lớn mà lại tình trạng thiếu vốn Vì công tác thẩm định mà tiến hành tốt tìm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ có triển vọng tốt + Bên cạnh chi nhánh cần đánh giá quan hệ tín dụng khách hàng với chi nhánh khứ với tổ chức tín dụng khác gồm quan hệ tiền, dư nợ ngắn hạn trung hạn dài hạn, số lần hạn… Chi nhánh cần quan tâm đến công tác thẩm định doanh nghiệp vừa nhỏ, bỏ qua rào cản để đến với doanh nghiệp vừa nhỏ Bởi thực Việt Nam số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm số lượng lớn mà lại tình trạng thiếu vốn Vì chi nhánh thực quan tâm đến nhóm đối tượng tìm nhiều doanh nghiệp có chương trình dự án mang tính khả thi cao Đa dạng hoá hình thức cấp tín dụng hình thức cho vay thông thường, áp dụng doanh nghiệp xuất chương trình hoán đổi tiền tệ chéo VND-USD, chiết khấu chứng từ hàng xuất… Áp dụng biện pháp bảo đảm linh hoạt, hình thức bảo đảm tiền vay tài sản cầm cố, chấp, bảo lãnh bên thứ 3, tài sản hình thành từ vốn vay, nguyên vật liệu tồn kho, quản chấp lô hàng, quyền đòi nợ… kết hợp với cho vay tài sản đảm bảo sở hiệu dự án đầu tư/phương án kinh doanh kết xếp hạng Doanh nghiệp Cung cấp sản phẩm dịch vụ trọn gói cho khách hàng nhóm gồm: Dịch vụ ngân hàng điện tử (homebanking, directbanking ); Dịch vụ quản lý tài khoản trọn gói (dịch vụ quản lý vốn tự động, quản lý khoản phải thu, quản lý khoản phải trả tự động, dịch vụ quản lý dòng tiền, dịch vụ tiền gửi với mức lãi suất linh hoạt); Dịch vụ toán quốc tế, mua bán ngoại tệ với tỷ giá ưu đãi; Dịch vụ vấn tin tài khoản, tra cứu thông tin tỷ giá, tiền gửi, tiền vay, lãi suất, tra soát Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 : Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng Trong năm qua chi nhánh bỏ qua số khách hàng tiềm hạn chế công tác thẩm định Trong số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm số lượng lớn khách hàng tiềm Chính vậy, chi nhánh cần hoàn thiện đại hóa công nghệ ngân hàng, tăng cường trang thiết bị đại, thiết lập phần mềm quản lý khách hàng, thường xuyên thống kê lưu trữ thông tin nhằm tạo lập hệ thống thông tin đa chiều để phục vụ công tác thẩm định thuận lợi hiệu Bên cạnh cần đánh giá khách hàng tài sản bảo đảm đồng thời góp phần phát xử lý kịp thời khoản vay có dấu hiệu xấu Trong công tác tín dụng, thông tin yếu tố đóng vai trò định giúp cho Ngân hàng định có đầu tư hay không Các thông tin từ phía khách hàng cung cấp nhiều không đầy đủ, thiếu xác, cán tín dụng dựa vào luồng thông tin khách hàng cung cấp dự án mà cần phải nắm bắt, xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác Cán tín dụng phải thu thập thông tin từ nhiều kênh, nguồn khác nhau, chọn lọc thông tin có hiệu quả, đảm bảo tránh rủi ro định cho vay, doanh nghiệp có hội vay vốn Xem xét thông tin từ vấn người vay, từ sổ sách ngân hàng để thấy quan hệ vay trả khách hàng Cần phải nắm bắt thông tin qua phương tiện thông tin, phối hợp với trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC), thông tin từ đồng nghiệp, bạn bè, Vietinbank cần tạo lập mối quan hệ thường xuyên với Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Nhà nước, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam có Trung tâm hỗ trợ DNNVV Đây tổ chức cung cấp thông tin đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV Ngoài thông tin từ báo cáo tài chính, cán tín dụng cần phải chủ động khảo sát thực tế doanh nghiệp Qua đó, ngân hàng nắm bắt thông tin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 khả sản xuất kinh doanh nói chung doanh nghiệp, lực quản lý, nhu cầu tương lai khách hàng cách xác Để thực công tác có hiệu chi nhánh nên thực số biện pháp yêu cầu khách hàng vay vốn phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý hồ sơ vay vốn hồ sơ kinh tế Hàng tháng hàng quý, năm doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo đinh kỳ theo yêu cầu chi nhánh, qua chi nhánh theo dõi tình hình biến động tài sản, tình hình sản xuất kinh doanh, khả tiêu thụ sản phẩm Qua mà chi nhánh phát kịp thời khó khăn để từ đưa biện pháp ngăn chặn kịp thời rủi ro xảy Bên cạnh để thực công tác cần tổ chức tốt việc khai thác cập nhật kho thông tín dụng ngân hàng nhà nước va tăng cường hợp tác trao đổi thông tin ngân hàng thương mại thu thập xử lý thông tin từ nhiều nguồn thông tin, để tìm hiểu khách hàng trước cho vay Thứ hai, xây dựng sách tín dụng phù hợp với doanh nghiệp nhỏ vừa Hoạt động tín dụng NHTM tuân thủ xuất phát từ sách tín dụng ngân hàng Chính sách tín dụng, coi cương lĩnh tài trợ NHTM, bao gồm quan điểm, chủ trương, định hướng, quy định đạo hoạt động tín dụng đầu tư NHTM Chính sách tín dụng tạo thống chung hoạt động tín dụng, tạo đường hướng, dẫn cho cán tín dụng Để đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả, kiểm soát rủi ro, phát triển bền vững hoạt động tín dụng, thiết phải xây dựng sách tín dụng quán hợp lý, thích ứng với môi trường kinh doanh, phù hợp với đặc điểm NHTM, phát huy mạnh, khắc phục hạn chế điểm yếu nhằm mục tiêu an toàn hiệu Trong giai đoạn bắt đầu thực cam kết mở cửa thị trường ngân hàng, trước cạnh tranh ngân hàng nước ngoài, nguy thị phần tín dụng NHTM bị co hẹp ngày gần việc nâng cao hiệu tín dụng, đảm bảo phát triển an toàn cần bắt đầu từ việc cải cách sách tín dụng Các NHTM bước đầu xây dựng sách tín dụng, chưa phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế, chưa thực phát huy hiệu Có thể nêu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 cụ thể số vấn đề như: xác định ngành hàng chiến lược, khách hàng chiến lược nhiều lúng túng; tăng trưởng tín dụng có kèm với quản lý rủi ro tín dụng xong hiệu đạt thực chưa cao; sách lãi suất cho vay cứng nhắc, số NHTM thực tách chức quan hệ khách hàng, thẩm định rủi ro, định tín dụng, quản lý nợ mặt hình thức tổ chức, thiếu tính độc lập, khách quan Một số vấn đề liên quan tới hiệu tín dụng phải kể đến tổ chức hạch toán, phân loại nợ, thống kê thông tin tín dụng chưa đảm bảo tính xác, minh bạch để làm sở cho việc quản lý tín dụng có hiệu quả; việc tổ chức hệ thống thông tin phục vụ hoạt động tín dụng thiếu yếu, chưa đồng độ tin cậy không cao, chất lượng cán tín dụng hạn chế, kỹ giao tiếp, chăm sóc khách hàng chưa chuyên nghiệp Vì vậy, cần điều chỉnh sách tín dụng nhằm đạt mục tiêu cân tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bước phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Xây dựng sách khách hàng hiệu quả, khách hàng chiến lược phù hợp với quy mô địa bàn hoạt động đơn vị, khách hàng truyền thống phải hưởng ưu đãi lãi suất, phí sách chăm sóc cần thiết NHTM Áp dụng sách lãi suất cho vay linh hoạt, mức lãi suất cho vay phù hợp khoản cho vay khác tuỳ thuộc vào kỳ hạn, loại tiền, dự án vay vốn khách hàng vay vốn cụ thể Hoạt động tín dụng phải bảo đảm tỷ lệ an toàn, cấu tín dụng phải phù hợp với chiến lược khách hàng, ngành hàng, sách quản lý rủi ro, cấu nguồn vốn, đảm bảo mức tăng trưởng tín dụng phù hợp với lực, quản lý, điều hành trình độ nghiệp vụ cán tín dụng Thứ ba, đẩy mạnh quan hệ với quan chức Để nắm bắt kịp thời thông tin đảm bảo trình hoạt động kinh doanh chi nhánh hướng phù hợp với thay đổi pháp luật chi nhánh cần mở rộng mối quan hệ vững quan chức năng, tổ chức kiểm toán chuyên gia Điều cần thiết lẽ trình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng gặp phải biến cố, xuất khoản nợ hạn hay khó đòi Vì việc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 quan hệ với quan chức giúp chi nhánh tránh khó khăn việc xử lý tài sản thu hồi nợ Điều khiến doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ có trách nhiệm việc thực nghĩa vụ ngân hàng Thứ tư, đẩy mạnh công tác đại hoá ngân hàng Cải cách máy tín dụng hoạt động theo thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng Tách chức tiếp thị, quan hệ khách hàng, thẩm định rủi ro độc lập, định tín dụng quản lý nợ với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo tính độc lập, khách quan Thực giám sát kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên cán cấp liên quan tới cấp tín dụng phận kiểm tra giám sát tín dụng độc lập 4.2.2.3 C ăng cường chất lượng giám sát trình sử dụng vốn vay DNVVN Sau tiến hành cho khách hàng vay vốn công việc cán tín dụng kiểm tra giám sát khoản vay xem chúng có sử dụng mục đích mà doanh nghiệp giải trình tính hiệu khoản vay Đây công việc quan trọng để tránh rủi ro ngăn ngừa việc khách hàng vay với mục đích sử dụng với mục đích khác gây thiệt hại lớn Vì để việc giám sát diễn cách có hiệu chi nhánh cần thực công tác: + Chi nhánh không theo dõi tình hình hoạt động doanh nghiệp thông qua số liệu mà doanh nghiệp cung cấp mà cần chủ động theo dõi trình sản xuất kinh doanh khách hàng thông qua nhiều nguồn thông tin khác Để từ giúp doanh nghiệp phát vấn đề với doanh nghiệp tìm nguyên nhân giải + Trong tình trạng chi nhánh phát vấn đề doanh nghiệp cần tư vấn, giúp đỡ doanh nghiệp khắc phục khó khăn để doanh nghiệp phát triển đảm bảo việc thực nghĩa vụ tài cho chi nhánh + Quá trình kiểm tra phải lên kế hoạch, việc kiểm tra thực thời điểm trọng tâm thích hợp với việc phát sai xót doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 nghiệp Việc lên kế hoạch kiểm tra nên đưa vào điều khoản để tránh tình trạng mâu thuẫn trình kiểm tra 4.2.2.4 C công tác marketing, quảng cáo Mở rộng mạng lưới ngân hàng bán lẻ địa bàn có tiềm phát triển kinh tế, khu du lịch, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất Đồng thời phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp sản phẩm tín dụng với sản phẩm tiện ích khác lĩnh vực huy động vốn, tài trợ thương mại, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử để hình thành sản phẩm trọn gói cho khách hàng nhóm khách hàng Đồng thời, tách rời phận tiếp thị khách hàng với phận nghiệp vụ thẩm định Đối với phận quan hệ khách hàng trọng đào tạo marketting sản phẩm dịch vụ tổng hợp ngân hàng, phong cách giao tiếp, khả thuyết phục, chăm sóc khách hàng, phận nghiệp vụ thẩm định trọng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng cán nòng cốt, nhiều kinh nghiệp để thực công việc Qua đó, chuyên môn hoá phận, nâng cao khả cạnh tranh với đối thủ mạng lưới, khả tiếp cận, hiểu biết chăm sóc khách hàng Ngoài biện phát marketing quảng cáo chương trình tín dụng cho doanh nghiệp chi nhánh cần đẩy mạnh công tác tư vấn cho doanh nghiệp đến vay vốn đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh nên thường xuyên tổ chức kiện chương trình hội nghị để quảng bá đến doanh nghiệp, từ có nhiều hội tiếp cận đến với doanh nghiệp vừa nhỏ vốn doanh nghiệp thành lập gặp khó khăn công tác huy động vốn Nếu thành lập phần nhỏ cán chuyên công tác tư vấn thủ tục trình tự cho vay Bởi nhiều doanh nghiệp thiếu nguồn vốn gặp khó khăn việc vay vốn hay nhiều doanh nghiệp thiếu thông tin thủ tục cần thiết để vay vốn 4.2.2.5 C nâng cao chất lượng nhân Trong ngân hàng tín dụng nghiệp vụ đứng trước rủi ro lớn Chính chuyên môn cán tín dụng không vững dẫn đến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 hậu nghiêm trọng kết kinh doanh ngân hàng Bên cạnh chuyên môn vững cán tín dụng cần phải có đạo đức, có nhìn tổng thể thị trường để đưa định sáng suốt trình làm việc định vấn đề Để có cán chi nhánh cần liên tục mở huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu tín dụng pháp luật , định giá tài sản Con người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người giữ vai trò quan trọng, định đến hiệu tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh NHTM từ định đến hiệu tín dụng Ngân hàng Bởi vậy, cần dành quỹ thời gian để hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trọng nghiệp vụ marketing, kỹ bán hàng, thương thảo hợp đồng văn hoá kinh doanh Đồng thời phải thực tiêu chuẩn hoá cán tín dụng kiên loại bỏ, thuyên chuyển sang phận khác cán yếu tư cách đạo đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Phối hợp với Trung tâm điều hành, ngân hàng thương mại khác quan thuộc Chính phủ tổ chức hội thảo phương pháp định giá tài sản chấp, thẩm định báo cáo tài doanh nghiệp, vấn đề thông tin phòng chống rủi ro, tổ chức thi cán tín dụng giỏi nhằm khuyến khích cán tín dụng học hỏi kinh nghiệm từ ngân hàng bạn đồng thời cập nhật thông tin từ phía Chính phủ Vietinbank phải ban hành chế độ thưởng phạt nghiêm minh, gắn lợi ích với hiệu hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm cán tín dụng việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng tín dụng giảm nợ hạn, nợ khó đòi Bên cạnh chi nhánh cần tạo môi trường tốt cho nhân viên làm việc thuận lợi từ phát huy sức mạnh cá nhân tập thể Chi nhánh cần có chế độ đãi ngộ tốt, nhân viên có thành tích xuất sắc cần khen thưởng ngược lại nhân viên có sai phạm cần sử lý người tội tùy theo mức độ Chi nhánh nên cử cán học lớp nghiệp vụ kỹ thuật xây dựng Để có đội ngũ nắm bắt thông số kỹ thuật Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 102 cần thiết, phương thức xác định giá trị tài sản, đặc biệt bất động sản từ nâng cao khả thẩm định dự án khách hàng 4.2.2.6 N ,đ - 4.3 Một số kiến nghị VietinBank Chi nhánh Đền Hùng - Tiếp tục đổi hoàn thiện quy trình tín dụng NHCT Việt Nam VietinBank cần rút ngắn quy trình tín dụng đảm bảo tính chất pháp lý - Cần có hệ thống văn hướng dẫn đạo rõ ràng, dễ hiểu Hiện nay, hệ thống VietinBank có nhiều quy trình văn mặt nghiệp vụ đồng thời có văn sửa đổi liên tục, gây chống chéo VietinBank cần hệ thống thành văn gắn gọn cho nghiệp vụ, đồng thời văn hướng dẫn cụ thể kèm để cán có thời gian tìm hiểu sau Trước mắt Vietinbank - Chi nhánh Đền Hùng kế hoạch kinh doanh mà VietinBank giao, với tiêu tăng trưởng tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, việc đổi cung cách làm việc, động sáng tạo chủ động để mở rộng thị phần vô cần thiết cấp bách Chi nhánh cần có: - Sự linh hoạt loại hình doanh nghiệp lãi suất, điều kiện vay vốn, phương thức cho vay, nhằm thoả mãn tốt loại hình doanh nghiệp cụ thể Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 103 - Vietinbank Đền Hùng cần có ưu tiên nguồn vốn cho đối tượng khách hàng này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tạo tính chuyên nghiệp cho vay nhằm tăng khả tiếp cận vốn tín dụng đến khách hàng - Mở rộng phạm vi hoạt động cách thành lập thêm phòng giao dịch để tiếp xúc với đa dạng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh - Tạo khác biệt loại sản phẩm cách cung cấp tín dụng nhà để giảm bớt thời gian giao dịch lại khách hàng, tăng cường bổ sung dịch vụ kèm dịch vụ tư vấn khách hàng, nghiên cứu đơn giản hoá thủ tục vay vốn phải đảm bảo an toàn - Tăng cường tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng để tạo hội cho DNNVV gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh việc tiếp cận vốn tín dụng - Kết hợp với tổ chức hỗ trợ DNNVV Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV nhằm tạo thêm nhiều hội mở rộng khách hàng tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận vốn tín dụng Vietinbank Phối hợp với tổ chức kiểm soát, kiểm tra lực doanh nghiệp nhằm thu thập thêm thông tin tìm hiểu nhu cầu đối tượng khách hàng nhằm phục vụ tốt nhu cầu - Tăng cường quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm ưu việt tới doanh nghiệp - Tăng cường vai trò tư vấn cho doanh nghiệp, Ngân hàng mở rộng hoạt động tư vấn cho DNNVV tư vấn không dừng lại mức độ giải thích quy định thể lệ cho khách hàng mà với họ xem xét tính hiệu dự án sở giúp họ lập phương án sản xuất kinh doanh, cách thức thực dự án phương án có hiệu (tư vấn quản lý nhân sự, quản lý tài sản nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí thực dự án, thông tin công nghệ, thị trường thị hiếu, xác định cấu vốn đầu tư hợp lý, quản lý trình sản xuất kinh doanh, tính toán đầu vào, đầu thị trường tính hiệu lâu dài) - Ngoài ra, ngân hàng nên tổ chức mạng lưới thông tin để giúp đỡ doanh nghiệp Nhiều DNNVV thiếu thông tin thông tin không xác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 104 mà ký hợp đồng bất lợi cho Ngân hàng có mối quan hệ với nhiều khách hàng với ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, có chuyên gia thu thập phân tích thông tin nên đáp ứng nhu cầu thông tin thiếu giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu kinh doanh - Xây dựng sách lãi suất linh hoạt, với đặc điểm lực tài thấp, vốn đầu tư ban đầu hạn hẹp cộng với khả tự tích luỹ vốn thấp, khó khăn cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh DNNVV Vấn đề đặt DNNVV cần có chế lãi suất linh hoạt từ phía ngân hàng Thực tế Vietinbank Đền Hùng, mức lãi suất cho vay thông thường áp dụng cho đối tượng khách hàng, chi nhánh áp dụng mức lãi suất ưu đãi cho số doanh nghiệp, vấn đề chưa quan tâm, trọng Để góp phần vào việc tạo nguồn vốn cho DNNVV Vietinbank Đền Hùng nên áp dụng mức lãi suất linh hoạt theo hướng sau: Khi thực cho vay, chi nhánh đồng thời phải thực mua vốn FTP, giá bán vốn FPT, nhu cầu sử dụng vốn Doanh nghiệp, tình hình luân chuyển vốn, vòng quay vốn lưu động, thời gian thu hồi công nợ để tư vấn cho vay với kỳ hạn khác nhau, với khách hàng khác cho vay với lãi suất linh hoạt khác - Chính sách lãi suất phải linh hoạt theo đối tượng vay vốn: + Với khách hàng quen thuộc, có uy tín, vay trả sòng phẳng chế hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp Điều góp phần củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng, vừa khuyến khích cho khách hàng tăng cường mối quan hệ với Vietinbank, trả nợ gốc lãi hạn cho ngân hàng + Tuỳ vào lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh khách hàng mà có ưu đãi lãi suất nhằm kích thích doanh nghiệp khu vực, ngành nghề phát triển - Đa dạng hoá loại hình lãi suất để tạo điều kiện phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khách hàng Dựa vào loại lãi suất kỳ hạn, khách hàng có nhiều hội lựa chọn khoản vay thích hợp đảm bảo cho hoạt động kinh doanh họ đạt hiệu cao, đảm bảo trả nợ ngân hàng hạn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 105 KẾT LUẬN Doanh nghiệp nhỏ vừa có vai trò quan trọng kinh tế thị trường, phát triển tín dụng cho đối tượng chiến lược ngân hàng thương mại nói chung Vietinbank Đền Hùng nói riêng Tuy nhiên thực tế, mối quan hệ Vietinbank với DNNVV tồn bất cập, nhiều chưa tìm tiếng nói chung Chính việc tìm giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV Vietinbank vấn đề vô cần thiết Qua trình nghiên cứu nâng cao hiệu tín dụng DNNVV Vietinbank - Chi nhánh Đền Hùng, luận văn giải số vấn đề cụ thể: Về mặt lý luận, luận văn làm rõ hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại điển hình, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng DNNVV, đồng thời đưa số tiêu chí đánh giá, phản ánh hiệu tín dụng, lý luận chung mang tính khái quát, đường cho nghiên cứu thực tiễn đưa đánh giá xác đáng Về mặt thực trạng, thông qua hoạt động tín dụng DNNVV Chi nhánh, luận văn nêu số nét tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014, để tiện cho việc phân tích, so sánh, đối chiếu, nhằm làm rõ hiệu tín dụng DNNVV Luận văn giới thiệu quy trình, hình thức cấp tín dụng DNNVV ngân hàng áp dụng Đặc điểm nhu cầu khách hàng phân tích cụ thể Hiệu tín dụng DNNVV Chi nhánh làm rõ kết cho vay phản ánh qua tiêu nêu phần lý luận Qua thực tế nghiên cứu nhận thức thân, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu tín dụng DNNVV Vietinbank - Chi nhánh Đền Hùng như: Xây dựng sách tín dụng phù hợp với DNNVV, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, đẩy mạnh công tác đại hóa ngân hàng, đẩy mạnh công tác marketing … Các kiến nghị đưa Chính phủ Cơ quan Công quyền; Với Vietinbank để giúp cho ngân hàng nâng cao hiệu tín dụng DNNVV nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 106 Tín dụng hoạt động then chốt truyền thống ngân hàng nâng cao hiệu tín dụng DNNVV tác động tích cực giúp ngân hàng phát triển nhanh bền vững Đây đề tài có nhiều vấn đề phức tạp nên giải pháp kiến nghị luận văn đóng góp nhỏ tổng thể biện pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng DNNVV Vietinbank - Chi nhánh Đền Hùng Do hiểu biết thân hạn chế thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn tránh khỏi sai sót, tác giả mong nhận góp ý thầy cô giáo người quan tâm đến đề tài này./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (2015), Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2014, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Frederic S.Mishkin (2001), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Học viện Ngân hàng (2009), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê năm 3/2009 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày16 tháng năm 2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1998) Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư hoạt động ngân hàng thương mại, Số: 40/2011/TT-NHNN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2012, 2013, 2014), Báo cáo thường niên - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2010), Quyết định 222/QĐ-HĐQTNHCT35 ngày 26/02/2010 việc quy định cho vay tổ chức kinh tế Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2010), Cẩm nang tín dụng 10 Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại – Commercial bank management (Xuất lần thứ tư), Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 11 Phòng Kế hoạch & Hỗ trợ ALCO - Trung tâm CNTT VietinBank (2010), Đổi chế điều chuyển vốn nội VietinBank, Hà Nội 12 Quốc hội (1998), Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội 13 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng 15 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2010), Sổ tay tín dụng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 16 Nguyễn Hữu Tài (2007), Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, NXB ĐH Kinh tế quốc dân - Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 108 17 Lê Thị Hiệp Thương, Hồ Diệu, Bùi Diệu Anh (2009), Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Phương Đông 18 Lê Văn Tư (1997), Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Hà Nội 19 UBND tỉnh Phú Thọ (2012), Nghị Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 20 Website: http://.www.Vietinbank.vn http://.www.Vietnamnet.vn http://crv.com.vn (Công ty CP xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam) http://cic.org.vn (Trung tâm thông tin tín dụng thuộc NHNN) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vietinbank, chi nhánh đền hùng , Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vietinbank, chi nhánh đền hùng , Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vietinbank, chi nhánh đền hùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay