khí công y đạo căn bản

154 150 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:18

Khớ cụng y ầồo vit nam l thuyt cổn bọn ầụng y Tặp Vng chn Vổn chn Vn chn Thit chn 28 mồch cổn bọn ầ ầc ngc Phn mảt : khỏm bnh Nghiờn cu v tỡm hiu l thuyt ầụng y dĩĐi hỡnh thc ầƠt cõu hếi Cể gĂng tặp suy luặn theo riờng cỷa mỡnh trĩĐc ầ chn nhằng cõu trọ lâi Trong nhằng cõu trọ lâi cú mảt cõu ầỳng theo l thuyt bi hc ầĩđc giọi ầỏp bờn dĩĐi mi cõu ầƠt ngoƠc Tặp lm ầi lm lồi nhiu ln Sau ầú ầểi chiu kt qỷa vĐi cõu trọ lâi cỷa mỡnh, v so sỏnh tỡm nhằng ch sai Cng lm nhiu ln cng ớt sai, cho ần ầỳng 100% ủú l cỏch hc hay nht v nhanh nht ầ nĂm vằng kin thc ầụng y Cõu : Mức ầớch khỏm bnh cỷa ầụng y qua du hiu lõm sng ầ tỡm gỡ ? ủỏnh du vo cõu ầỳng : a- Bnh b-Chng c-Nguyờn nhõn (b) Cõu : Bnh vĐi chng khỏc th no ? Chn cõu ầỳng : Bnh : a-Núi ần bin chng m khụng núi ần tồng phỷ nhĩ ầau ầu, ầau bứng b-Núi ần bin chng cỷa tồng phỷ, nhĩ ph hĩ hn, trĩâng vẻ thc nhit c-Núi ần nguyờn nhõn Chng : a-Núi ần bin chng cỷa tồng phỷ b-Núi ần bỏt cĩệng c-Núi ần gểc bnh (bnh a, chng b) Cõu : Xp nhằng du hiu bnh sau ầõy v ầin vo phĩệng phỏp khỏm bnh cỷa ầụng y : a.Bnh nhõn yu gy, b.Da khụ, c.Hê l chõn lụng, d.ủi chặm chồp, e.Cú vẩ ầau ầĐn, f MƠt trĂng xanh, g.Mụi nhồt, h.Thê ngĂn, khở, i.Núi nhế, j.Bún, phõn mm ớt mảt, k.Thớch uểng nĩĐc núng, l.MƠc ỏo m, m.Chõn tay lồnh, n.Nhẻp tim chặm, o.Mồch nhĩđc 1-Vng hỡnh : -2-Vng khớ -3-Vng thn -4-Vng sĂc 5-Vổn : 6- Vn : 7-Thit: -(1-a,d,l, 2-b,c,3-e,4-f,g,5-h,I,6-j,k,7-m,n,o) Cõu : Tỡm bnh tồi cn phọi theo t chn : vng ,vổn, vn, thit : a-ủ phõn bit tỡnh trồng bnh b-ủ tỡm chng c-ủ bit cỏch ầểi chng trẻ liu d-Cọ ba cõu trờn ầu sai e-Cọ ba cõu trờn ầu ầỳng (e) Cõu : Tỡm du hiu m, Dĩệng bỏt cĩệng ầ lm gỡ ? a-ủ bit bnh thuảc núng hay lồnh b-ủ bit bnh thuảc biu hay l c-ủ bit bnh hĩ hay thc d-ủ bit bnh thuảc khớ hay huyt e-Cọ cõu ầu ầỳng (e) Cõu : ủụng y khỏm bnh theo t chn v xp loồi theo bỏt cĩệng ầ : a-Tỡm nguyờn nhõn gõy bnh b-ủ tỡm chng c-ủ bit cỏch chằa (c) Cõu : ủụng y quan sỏt bnh hin trờn mƠt qua mu ầ bit bnh thuảc tồng no nhĩ : a-ầế b-vng c-trĂng d-ầen e-xanh 1-Thuảc tồng tõm : -2-Thuảc tồng can : -3-Thuảc tồng t: 4-Thuảc tồng ph : -5-Thuảc tồng thặn : - (1a,2e,3b,4c,5d) Cõu : Chn nhằng du hiu mu sĂc sau ầõy cho phự hđp vĐi tỡnh trồng bnh : a-Hĩ hay thc, b-NƠng hay nhậ ( biu hay l ), c-Hn hay nhit, d-ủau ầĐn 1-Mu sĂc hin trờn mƠt nhồt hay ầặm : 2-Mu sĂc tểi bm hay tĩệi sỏng : -3-Mu sĂc trĂng nhiu hay ầế nhiu : 4-Mu sĂc xanh nhiu hện cỏc mu khỏc : -(1a,2b,3c,4d) Cõu : Hóy chn ầỳng nhằng mu sĂc bnh hin trờn mƠt ầ xp vo loồi bnh cho phự hđp nhĩ : a-mu ầế, b-mu vng, c-mu trĂng, d-mu ầen, e-mu xanh 1-Bnh khớ huyt nhit, bnh tim mồch, bnh tiu trĩâng : -2-Bnh thuảc gan mặt, phong ầau nhc, tiờu húa : -3-Bnh hụ hp,bnh phi, bnh ầĩâng ruảt : 4-Bnh thuảc ổn uểng, hp thứ, bnh t vẻ : -5-Bnh phự thỷng, nhc xĩệng, tiờu tiu, ầau lĩng, thặn : -(1a,2e,3c,4b,5d) Cõu 10 : Quan sỏt trờn mƠt ầ tỡm bnh bÂng cỏc du hiu tĩệng xng v phự hđp vĐi bnh nhĩ sau : a-Khuụn mƠt hểc hỏc b-Khuụn mƠt sĩng phự c-Da mƠt cú mứn sâ khụng ầau d-MƠt v mĂt ầế 1-Mứn õm dĩệng suy : 2-Bnh suy nhĩđc kộm hp thứ : -3-Cệ th bẻ giằ nĩĐc thiu hếa ầ chuyn húa : -4-Bnh sểt tõm nhit : (1c,2a,3b,4d) Cõu 11 : Quan sỏt trờn mƠt ầ tỡm bnh bÂng cỏc du hiu tĩệng xng v phự hđp vĐi bnh nhĩ sau : a-C v cÂm ầế b-MƠt mảt bờn dy mảt bờn húp c-Sau gỏy t nhiờn cú khểi thẻt m ngĩâi khụng mặp d-Da mƠt dy khụng hềng ho 1-Du hiu thiu khớ : 2-Bnh hoƠc hập van tim : 3-Bnh sểt thặn nhit : 4-Du hiu bnh cao ỏp huyt : (1d,2b,3a,4c) Cõu 12 : Chn nhằng du hiu quan sỏt ầĩđc xp vo loồi bnh cho hđp l , nhĩ : a-Mỏ cú mu trĂng b-Mỏ bờn trỏi ầế hện c-Mỏ bờn phọi ầế hện d-Trũng trĂng mĂt ầức 1-Bnh sểt can nhit : 2-Bnh thuảc phi hn : -3-Bnh thuảc chng hn : -4-Bnh sểt ph nhit : -(1c,2a,3d,4b) Cõu 13 : Chn nhằng du hiu quan sỏt ầĩđc xp vo loồi bnh cho hđp l , nhĩ : a-Hai bờn mƠt to bÂng , b-Mảt bờn mỏ dy hện mỏ bờn c-Mảt bờn mỏ bẻ húp thy rừ cú ngn vồch chia mỏ trờn v dĩĐi thnh hai phn d-CÂm cú nng thẻt trụng to hện phn ê trỏn 1-Du hiu bnh cao ỏp huyt : 2-Du hiu bnh van tim : -3-Du hiu bnh hập van tim : -4-Du hiu cệ sê cỷa qỷa tim tểt : -(1d,2b,3c,4a) Cõu 14 : Chn nhằng du hiu quan sỏt ầĩđc xp vo loồi bnh cho hđp l , nhĩ : a-MƠt v mĂt ầế b-CÂm v c ầế c-DĩĐi chõn tai sĩng d-Sau gỏy cú khểi thẻt u m ngĩâi khụng cú vẩ mặp 1-Du hiu bnh cao ỏp huyt : 2-Du hiu cệ th bẻ nhim trựng : 3-Du hiu sểt thặn nhit : 4-Du hiu sểt tõm nhit : (1d,2c,3b,4a) Cõu 15 : Chn nhằng du hiu quan sỏt ầĩđc xp vo loồi bnh cho hđp l , nhĩ : a-MĂt sỏng b-MĂt ầức c-MĂt mâ hếa vng d-MĂt lâ ầâ 1-Du hiu can khớ khai khiu mĂt ầỷ : -2-Du hiu thn kinh suy nhĩđc : 3-Du hiu can khớ thc : 4-Du hiu can khớ suy : -(1a,2d,3c,4b) Cõu 16 : Chn nhằng du hiu quan sỏt ầĩđc xp vo loồi bnh cho hđp l , nhĩ : a-MĂt khụ b-MĂt ĩĐt c-MĂt cú qung thõm d-Trũng trĂng mĂt ầức 1-Du hiu phi yu : 2-Du hiu thặn thỷy thiu : 3-Du hiu thặn thỷy ầỷ : -4-Du hiu thặn hĩ : -(1d,2a,3b,4c) Cõu 17 : Chn nhằng du hiu quan sỏt ầĩđc xp vo loồi bnh cho hđp l , nhĩ : a-Trũng ầen mĂt bẻ ầức b-Con ngĩệi nê to c-Con ngĩệi thu nhế d-MĂt cú vt trĂng ln vo trũng ầen 1-Du hiu cặn thẻ : 2-Du hiu vin thẻ : 10 Cõu 380 : Mồch kt ê nhõn nghinh l bnh gỡ ? a-m tuyt dĩệng khụng sinh b-m thẻnh khớ kt c-Hn t ầng ê kinh lồc Cõu 381 : Mồch kt ê khớ khu l bnh gỡ ? a-m tuyt dĩệng khụng sinh b-m thẻnh khớ kt c-Hn t ầng ê kinh lồc Cõu 382 : Mồch kt phự l bnh gỡ ? a-m tuyt dĩệng khụng sinh b-m thẻnh khớ kt c-Hn t ầng ê kinh lồc Cõu 383 : Mồch kt trm l bnh gỡ ? a-Tinh thn phn ut hoƠc ầâm hoƠc huyt ầng lm tĂc kinh mồch khụng thụng b-Hn khớ kt ầng hn ầm tớch tứ ê tồng phỷ lm kinh mồch khụng thụng c-Trong ngĩâi kt ầng nhit khớ Cõu 384 : Mồch kt hoón l bnh gỡ ? a-Tinh thn phn ut hoƠc ầâm hoƠc huyt ầng lm tĂc kinh mồch khụng thụng b-Hn khớ kt ầng hn ầm tớch tứ ê tồng phỷ lm kinh mồch khụng thụng 140 c-Trong ngĩâi kt ầng nhit khớ Cõu 385: Mồch kt sỏc l bnh gỡ ? a-Tinh thn phn ut hoƠc ầâm hoƠc huyt ầng lm tĂc kinh mồch khụng thụng b-Hn khớ kt ầng hn ầm tớch tứ ê tồng phỷ lm kinh mồch khụng thụng c-Trong ngĩâi kt ầng nhit khớ Cõu 386 : Mồch kt xỳc l bnh gỡ ? a-Tinh thn phn ut hoƠc ầâm hoƠc huyt ầng lm tĂc kinh mồch khụng thụng b-Huyt kt ầng thnh ung thĩ c-Trong ngĩâi kt ầng nhit khớ 25-S bin ầi cỷa mồch ầảng : Cõu 387 : Mồch ầảng l bnh gỡ ? a-Tỡnh trồng õm dĩệng xung ầảt, ầm kt, ngĩâi núng, mề hụi nhĩ tĂm, mờ sọng b-Thõn th hĩ nhĩđc ầau yu luụn, ngĩâi lồnh c-ủảng kinh ầâm nhiu, kinh sđ cht gic, ngĩâi co rỳt chõn tay Cõu 388 : Mồch ầảng ê nhõn nghinh l bnh gỡ ? a-Tỡnh trồng õm dĩệng xung ầảt, ầm kt, ngĩâi núng, mề hụi nhĩ tĂm, mờ sọng 141 b-Thõn th hĩ nhĩđc ầau yu luụn, ngĩâi lồnh c-ủảng kinh ầâm nhiu, kinh sđ cht gic, ngĩâi co rỳt chõn tay Cõu 389 : Mồch ầảng ê khớ khu l bnh gỡ ? a-Tỡnh trồng õm dĩệng xung ầảt, ầm kt, ngĩâi núng, mề hụi nhĩ tĂm, mờ sọng b-Thõn th hĩ nhĩđc ầau yu luụn, ngĩâi lồnh c-ủảng kinh ầâm nhiu, kinh sđ cht gic, ngĩâi co rỳt chõn tay Cõu 390 : Mồch ầảng xỳc l bnh gỡ ? a-Tỡnh trồng õm dĩệng xung ầảt, ầm kt, ngĩâi núng, mề hụi nhĩ tĂm, mờ sọng b-Phi khụ, vẻ khớ ht, ngĩâi mt hệi, bnh nguy kẻch c-ủảng kinh ầâm nhiu, kinh sđ cht gic, ngĩâi co rỳt chõn tay 25-S bin ầi cỷa mồch cỏch : Cõu 391 : Mồch cỏch l bnh gỡ ? a-Do hĩ v hn xung ầảt b-Trỳng cọm, cọm nĂng, cọm thp c- ủn b bổng huyt, sọn phứ ầẩ non ủn ụng xut tinh sĐm, di tinh tn huyt Cõu 392 : Mồch cỏch ê nhõn nghinh l bnh gỡ ? 142 a-Do hĩ v hn xung ầảt b-Trỳng cọm, cọm nĂng, cọm thp c- ủn b bổng huyt, sọn phứ ầẩ non ủn ụng xut tinh sĐm, di tinh tn huyt Cõu 393 : Mồch cỏch ê khớ khu l bnh gỡ ? a-Do hĩ v hn xung ầảt b-Trỳng cọm, cọm nĂng, cọm thp c- ủn b bổng huyt, sọn phứ ầẩ non ủn ụng xut tinh sĐm, di tinh tn huyt 27-S bin ầi cỷa mồch tỏn : Cõu 394 : Mồch tỏn l bnh gỡ ? a-L chng bnh nguy kẻch sĂp cht b-T khớ thoỏt, khớ ng tồng tuyt, toỏt mề hụi lồnh, chõn tay xanh, mƠt xỏm nhĩ than chỡ, nguy tớnh mồng c-Tinh huyt hao kit, khớ tồng phỷ tan ht, chõn tay lồnh ngĂt, ầỏi èa t thoỏt khụng cm Cõu 395 : Mồch tỏn ê nhõn nghinh l bnh gỡ ? a-L chng bnh nguy kẻch sĂp cht b-T khớ thoỏt, khớ ng tồng tuyt, toỏt mề hụi lồnh, chõn tay xanh, mƠt xỏm nhĩ than chỡ, nguy tớnh mồng c-Tinh huyt hao kit, khớ tồng phỷ tan ht, chõn tay lồnh ngĂt, ầỏi èa t thoỏt khụng cm 143 Cõu 396 : Mồch tỏn ê khớ khu l bnh gỡ ? a-L chng bnh nguy kẻch sĂp cht b-T khớ thoỏt, khớ ng tồng tuyt, toỏt mề hụi lồnh, chõn tay xanh, mƠt xỏm nhĩ than chỡ, nguy tớnh mồng c-Tinh huyt hao kit, khớ tồng phỷ tan ht, chõn tay lồnh ngĂt, ầỏi èa t thoỏt khụng cm 28-S bin ầi cỷa mồch tuyt : Cõu 397 : Mồch tuyt l bnh gỡ ? a-L chng bnh nguy kẻch sĂp cht b-Chè cũn nghe chớnh mồch riờng rở cỷa tỉng tồng c-BĂt mồch khụng thy, khụng nghe ầĩđc s khớ húa cỷa tồng phỷ no Bnh khú chằa 144 Phn mảt : Khỏm Bnh : C.1 : b C.2 : Bnh a, Chng b C.3 : (1: a,d,l ) (2: b,c ) (3 : e) (4 : f,g ) (5: h,i ) (6 : j, k) (7 : m,n,o) C.4 : e C.5 : e C.6 : c C.7 : 1a, 2e, 3b, 4c, 5d C.8 : 1a, 2b, 3c, 4d C.9 : 1a, 2e, 3c, 4b, 5d C.10 : 1c, 2a, 3b, 4d C.11 : 1d, 2b, 3a, dc C.12 : 1c, 2a, 3d, 4b C.13 : 1d, 2b, 3c, 4a C.14 : 1d, 2c, 3b, 4a C.15 : 1a, 2d, 3c, 4b C.16 : 1d, 2a, 3b, 4c C.17 : 1c, 2b, 3a, 4d C.18 : 1d,, 2c, 3a, 4b C.19 : 1a, 2b, 3c C.20 : 1a, 2b, 3c C.21 : 1a, 2b, 3d, 4c C.22 : 1a, 2c, 3d, 4b C.23 : 1a, 2c, 3b, 4d C.24 : 1a, 2b, 3c, 4d C.25 : 1d, 2c, 3a, 4b C.54 : 1a, 2b, 3c C.55 : 1c, 2b, 3a, 4d C.26 : 1a, 2b, 3c C.27 : 1a, 2b, 3c C.28 : 1d, 2b, 3a, 4c C.29 : 1c, 2a, 3b, 4d C.30 : 1a, 2d, 3c, 4b C.31 : 1a, 2b, 3d, 4c C.32 : 1a, 2c, 3b C.33 : 1a, 2b, 3c, 4d C.34 : 1b, 2a, 3c, 4d C.35 : 1d, 2a, 3b, 4c C.36 : 1a, 2b, 3d, 4c C.37 : 1b, 2d, 3c, 4a C.38 : 1d, 2a, 3e, 4b, 5c C.39 : 1b, 2a, 3d, 4e, 5c C.40 : 1a, 2b, 3c, 4d C.41 : 1a, 2c, 3b, 4d C.42 : 1b, 2c, 3a C.43 : 1a, 2b, 3c C.44 : 1a, 2c, 3b, 4d C.45 : 1a, 2b, 3c, 4d C.46 : 1a, 2b, 3c, 4d C.47 : 1c, 2d, 3b, 4a C.48 : 1d, 2c, 3b, 4a C.49 : 1d, 2b, 3c, 4a C.50 : 1a, 2b, 3c C.51 : 1b, 2a, 3c, 4d C.52 : 1a, 2b, 3c, 4d C.53 : 1e, 2a, 3b, 4c, 5d C.69 : 1c, 2a, 3d, 4b C.70 : 1a, 2d, 3c, 4b 145 C.56 : 1c, 2a, 3b C.57 : 1c, 2a, 3b C.58 : 1a, 2b, 3c, 4d C.59 : 1c, 2a, 3b C.60 : 1c, 2a, 3b, 4d C.61 : 1a, 2b, 3c, 4d C.62 : 1d, 2c, 3a, 4d C.63 : 1a, 2d, 3b, 4c C.64 : 1c, 2b, 3a C.65 : 1b, 2c, 3d, 4a C.66 : 1d, 2c, 3b, 4a C.67 : 1c, 2b, 3a, 4d C.68 : 1b, 2c, 3a, 4d C.71 : 1a, 2b, 3e, 4d, 5c C.72 : 1a, 2c, 3b, 4d, 5e C.73 : 1d, 2c, 3b, 4a, 5e C.74 : 1a, 2c, 3b, 4d C.75 : 1bc, 2ad C.76 : 1d, 2a, 3c, 4b C.77 : 1b, 2a, 3c, 4d C.78 : 1cd, 2ab C.79 : 1c, 2a, 3b, 4d C.80 : 1ad, 2bce C.81 : 1d, 2abc C.82 : 1ac, 2bd C.83 : 1bdf, 2ace Phn hai : ủẻnh bnh theo t chn C.84 : 1ac, 2bd C.85 : 1a, 2b C.86 : 1b, 2a C.87 : 1b, 2a C.88 : 1b, 2a C.89 : 1b, 2a C.90 : 1b, 2a C.91 : 1a, 2b C.92 : 1b, 2a C.93 : 1c, 2a, 3b C.94 : 1b, 2a, 3c C.95 : 1b, 2a, 3c C.96 : 1c, 2a, 3b C.97 : 1b, 2a, 3c C.112 : 1c, 2b, 3a C.113 : 1b, 2c, 3a C.98 : 1b, 2a C.99 : 1b, 2a C.100 : 1a, 2b C.101 : 1b, 2a C.102 : 1a, 2b, 3c C.103 : 1c, 2b, 3a C.104 : 1d, 2b, 3c 4a C.105 : 1c, 2b, 3a C.106 : 1c, 2a, 3b, 4d C.107 : 1a, 2b, 3c C.108 : 1a, 2b, 3c C.109 : 1b, 2c, 3d, 4a C.110 : 1c, 2b, 3a C.111 : 1c, 2a, 3b C.143 : d C.144 : c 146 C.145 : b C.146 : a C.147 : b C.148 : a C.149 : c C.150 : d C.151 : c C.152 : d C.153 : d C.154 : a C.155 : a C.156 : a C.157 : a C.158 : b C.159 : c C.160 : a C.161 : d C.162 : a C.163 : b C.164 : b C.165 : d C.166 : a C.167 : d C.168 : d C.169 : c C.170 : c C.171 : b C.172 : a C.173 : a C.174 : d Phn ba : Mồch v Bnh chng C.114 : 1d, 2c, 3b, 4a C.115 : 1a, 2b, 3c, 4d C.116 : 1c, 2b, 3a C.117 : 1d, 2c, 3b, 4a C.118 : 1d, 2c, 3a, 4b C.119 : 1d, 2a, 3b, 4c C.120 : 1d, 2c, 3b, 4a C.121 : 1d, 2c, 3b ,4a C.122 : 1d, 2c, 3b, 4a C.123 : 1c, 2d, 3b, 4a C.124 : 1a, 2b, 3c C.125 : 1c, 2b, 3a C.126 : 1d, 2c, 3b, 4a C.127 : 1d, 2c, 3b, 4a C.128 : 1d, 2c, 3b, 4a C.129 : 1d, 2c, 3b, 4a C.130 : 1c, 2b, 3a, 4d C.131 : 1d, 2c, 3b, 4a C.132 : 1c, 2b, 3a, 4d C.133 : b,b,b,b C.134 : a,b,b,b C.135 : c,b,b,b C.136 : c,b,b,b C.137 : d,b,b,b C.138 : 1b, 2a C.139 : d,b,b,b C.140 : bc,b,b,c C.141 : bc,b,b,ab C.142 : bd,b,b,b 147 C.175 : a C.176 : c C.177 : b C.178 : d C.179 : c C.180 : d C.181 : b C.182 : a C.183 : a C.184 : e C.185 : b C.186 : f C.187 : c C.188 : d C.189 : e C.190 : d C.191 : c C.192 : e C.193 : d C.194 : c C.195 : f C.196 : a C.197 : f C.198 : b C.199 : e C.200 : c C.201 : f C.202 : b C.203 : b C.204 : f C.265 : b C.266 : c C.205 : e C.206 : a C.207 : c C.208 : b C.209 : e C.210 : d C.211 : a C.212 : b C.213 : c C.214 : d C.215 : e C.216 : f C.217 : a C.218 : b C.219 : c C.220 : c C.221 : b C.222 : c C.223 : b C.224 : c C.225 : b C.226 : c C.227 : b C.228 : b C.229 : b C.230 : c C.231 : b C.232 : c C.233 : b C.234 : b C.297 : c C.298 : b C.235 : b C.236 : b C.237 : c C.238 : a C.239 : b C.240 : c C.241 : a C.242 : a C.243 : a C.244 : a C.245 : b C.246 : a C.247 : a C.248 : a C.249 : c C.250 : b C.251 : a C.252 : b C.253 : a C.254 : c C.255 : b C.256 : a C.257 : b C.258 : c C.259 : a C.260 : a C.261 : c C.262 : b C.263 : c C.264 : a C.329 : d C.330 : a 148 C.267 : a C.268 : b C.269 : c C.270 : b C.271 : c C.272 : a C.273 : a C.274 : b C.275 : c C.276 : a C.277 : a C.278 : b C.279 : a C.280 : b C.281 : c C.282 : a C.283 : b C.284 : c C.285 : a C.286 : c C.287 : a C.288 : b C.289 : c C.290 : a C.291 : b C.292 : c C.293 : a C.294 : c C.295 : b C.296 : a C.361 : a C.362 : b C.299 : c C.300 : a C.301 : c C.302 : a C.303 : b C.304 : b C.305 : c C.306 : b C.307 : c C.308 : b C.309 : a C.310 : b C.311 : a C.312 : c C.313 : a C.314 : b C.315 : c C.316 : b C.317 : c C.318 : a C.319 : b C.320 : c C.321 : c C.322 : a C.323 : c C.324 : a C.325 : b C.326 : c C.327 : d C.328 : d C.374 : a C.375 : b C.331 : b C.332 : c C.333 : a C.334 : b C.335 : c C.336 : a C.337 : b C.338 : c C.339 : a C.340 : b C.341 : c C.342 : a C.343 : b C.344 : c C.345 : a C.346 : a C.347 : b C.348 : c C.349 : a C.350 : a C.351 : b C.352 : a C.353 : b C.354 : c C.355 : a C.356 : b C.357 : c C.358 : a C.359 : b C.360 : c C.386 : b C.387 : a 149 C.363 : c C.364 : a C.365 : c C.366 : b C.367 : a C.368 : b C.369 : c C.370 : a C.371 : b C.372 : c C.373 : c C.376 : c C.377 : a C.378 : c C.379 : b C.380 : a C.381 : b C.382 : c C.383 : a C.384 : b C.385 : c C.388 : b C.389 : c C.390 : b C.391 : a C.392 : b C.393 : c C.394 : a C.395 : b C.396 : c C.397 : c 150 Mức lức Phn 1- Khỏm bnh Phn 2- ủẻnh bnh theo t chn Phn 3- Mồch v bnh chng A-Phõn bit 28 loồi mồch cổn bọn B-Phõn bit t mồch C-Phõn bit mồch tĩệng sinh tĩệng khĂc D-Phõn tớch mồch bnh 1.S bin ầi cỷa mồch phự 2.S bin ầi cỷa mồch trm 3.S bin ầi cỷa mồch trỡ 4.S bin ầi cỷa mồch sỏc 5.S bin ầi cỷa mồch hĩ 6.S bin ầi cỷa mồch thc 7.S bin ầi cỷa mồch hềng 8.S bin ầi cỷa mồch vi 9.S bin ầi cỷa mồch huyn 10- S bin ầi cỷa mồch khn 11- S bin ầi cỷa mồch hoón 12- S bin ầi cỷa mồch 13- S bin ầi cỷa mồch khõu 14- S bin ầi cỷa mồch hoồt 15- S bin ầi cỷa mồch phức 16- S bin ầi cỷa mồch nhu 17- S bin ầi cỷa mồch nhĩđc 18- S bin ầi cỷa mồch trĩâng 19- S bin ầi cỷa mồch ầoọn 20- S bin ầi cỷa mồch t 21- S bin ầi cỷa mồch ầồi 22- S bin ầi cỷa mồch ầâi Trang 37 68 69 83 85 93 94 95 97 99 101 102 104 105 107 108 110 112 113 114 116 118 119 121 122 123 125 126 151 23- S bin ầi cỷa mồch xỳc 24- S bin ầi cỷa mồch kt 25- S bin ầi cỷa mồch ầảng 26- S bin ầi cỷa mồch cỏch 27- S bin ầi cỷa mồch tỏn 28- S bin ầi cỷa mồch tuyt 127 128 130 131 132 133 152 Hi KCY VN Tộl.: 514-276-5090 www.doducngoc.org 154
- Xem thêm -

Xem thêm: khí công y đạo căn bản, khí công y đạo căn bản, khí công y đạo căn bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay