Giáo án đại số lớp 7

166 646 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:16

Giáo án Đại số Năm học ………… CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC Tiết TẬP HP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I MỤC TIÊU: *)KT: -Hiểu khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trục số so sánh số hữu tỉ Bước đầu nhận biết mối quan hệ tập hợp số: N ⊂ Z ⊂ Q *)KN: -Biết biểu diễn số hữu tỉ trục số; biết so sánh hai số hữu tỉ -Rèn tính cẩn thận, xác, khả quan sát, nhận xét để so sánh hai số hữu tỉ *)T§:-Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc II CHUẨN BỊ: HS: Ôn lại phần phân số GV: chuẩn bò phiếu học tập, bảng phụ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: H§1: giới thiệu chương I : (5’)Học sinh lớp lăng nghe Gv giới thiệu chương I H§2: số hữu tỉ:(10’) *)KT:Hiểu khái niệm số hữu tỉ Bước đầu nhận biết mối quan hệ tập hợp số: N ⊂ Z ⊂ Q *)KN: -Rèn tính cẩn thận, xác, khả quan sát, nhận xét để so sánh hai số hữu tỉ Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Ghi bảng Số hữu tỉ: -GV lớp ta biết -HS: phân số = = = = = = = = 3 cách viết khác −1 −2 số, số gọi −0,5 = −1 = = −2 = −0,5 = = = = − − số hữu tỉ 0 Vậy giả sử thầy có số: = = = = = = 19 −19 38 = = = = 7 −7 14 3;-0,5;0;2 19 −19 38 = = = = 7 −7 14 ?Em viÕt phân số khác số đó? Vậy số 3;-0,5;0; số HS đọc sgk trang GV cho HS đọc phần đóng hữu tỉ Vài HS khác đọc lại khung sgk trang ?1: Các số hữu tỉ tập hợp số hữu tỉ kí hiệu GV cho HS làm BT ?1 số viết Q số 6;-0,5;0; viÕt a dưíi d¹ng b GV cho HS làm BT ? a dạng phân số b ?2: Số nguyên a số hữu tỉ : a=a/1 H§3: BiĨu diƠn sè h÷u tû trªn mét trơc(10’) *)KT:Hiểu cách biểu diễn số hữu tỉ trục số Giáo án Đại số Năm học ………… *)KN: Biết biểu diễn số hữu tỉ trục số Rèn tính cẩn thận, xác BiĨu diƠn sè h÷u tû trªn mét GV cho HS thực BT ?3 Một HS lên bảng vẽ trơc *)Cả lớp theo dõi skg tr5 y/c lµm ?3:C¶ líp thùc hiƯn, GV: T¬ng tù sè nguyªn, ta * VD1: BiĨu diƠn trªn trơc sè còng biĨu diƠn ®ỵc sè h÷u tØ trªn trơc sè *)Cả lớ p theo dõ i B1: Chia ®o¹n th¼ng ®v thµnh phÇn b»ng nhau, lÊy ®o¹n lµm ®v míi, nã b»ng VD2: BiĨu diƠn − trªn trơc sè ®v cò −2 = Ta cã: − 3 B2: Sè n»m ë bªn ph¶i 0, c¸ch lµ ®v míi -1 - H§4: So s¸nh hai sè h÷u tû (10’) *)KT: -Hiểu ph¬ng ph¸p so sánh số hữu tỉ *)KN:- Rèn tính cẩn thận, xác, khả quan sát, nhận xét để so sánh hai số hữu tỉ H§4: So s¸nh hai sè h÷u tû −2 −10 So s¸nh hai sè h÷u tû = 15 (10’) a)Ví dụ so sánh hai phân số −2 GV cho HS làm BT ?4 so −4 −12 −2 −5 = = 15 −5 −10 −12 −2 −10 −4 −12 sánh hai phân số −5 Ta có: 15 > 15 *) = 15 *) −5 = = 15 −2 GV nhấn mạnh:Ta so -10>-12 Nên: > −5 sánh hai số hữu tỉ x,y cách viết chúng dạng phân số so sánh hai phân số GV chốt lại số hữu tỉ dương, âm sgk tr −10 −12 Ta có: 15 > 15 -10>-12 −2 Nên: > −5 b) cách so sánh : viết chúng dạng phân số cã cïng mÉu d¬ng −3 H§5 Cđng cè:(8’)GV cho HS làm?5:Số hữu tỉ dương là: ; −5 Số hữu tỉ âm là: −3 ; ; −4 −5 Số −2 không số hữu tỉ dương, âm GV chèt l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc tiÕt häc H§6.Hướng dẫn nhà (2’) - Về nhà em học ghi kết hợp với SGK; làm tập 2;3b,c;4;5 sgk tr7,8 *) Rót kinh nghiƯm: Giáo án Đại số Năm học ………… Tiết : CỘNG , TRỪ SỐ HỮU TỈ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nắm qui tắc cộng, trừ số hữu tỉ, hiểu qui tắc “chuyển vế” tập hợp số hữu tỉ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ cộng, trừ số hữu tỉ nhanh gọn, xác Có kỹ áp dụng qui tắc “chuyển vế” Th¸i ®é: Giáo dục tính cẩn thận, tích cực nhóm II.CHUẨN BỊ: GV:Bảng phụ, phiếu học tập, HS:¤n tập quy tắc ,cộng trừ phân số, quy tắc chuyển vế III.TIẾN TRÌNH DẠY HäC: 3 + − H§1:Kiểm tra cũ: (10’).HS1 :Tính 1) 2) x - 21 - = HS2: Tìm x, biết: x x −1 x x x Đáp án: - 21 - =0 ⇒ - - 21 =0 ⇒ - 21 =0 ⇒ - 21 =0 ⇒ = 21 ⇒ x=6 H§2: Cộng, trừ hai số hữu tỉ (12’) Kiến thức: Nắm qui tắc cộng, trừ số hữu tỉ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ cộng, trừ số hữu tỉ nhanh gọn, xác Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng VD a)Đặt vấn đề: Đọc sgk trả lời: 1.Cộng, trừ hai số hữu tỉ Để cộng hay trừ hai Viết số hữu tỉ dạng Tổng qt: a b số hữu tỉ ta làm phân số có mẫu dương nào? cộng hay trừ phân số x= m ; y= m (a,b,m ∈ Z m>0) Nêu dạng tổng qt a b a+b viết cơng thức lên x+y =m + m = m bảng a b a−b Hướng dẫn HS Làm x-y = m - m = m ví dụ a ; b SGK tr VD a) - Làm ?1: = = 0,6 = 10 15 − 10 − = + = 0,6 + − 15 15 15 1  4 − ( −0, ) = −  − ÷ 3  10  10  − 12  22 11 − = = 30 30 30 15   = − − 49 12 − 49 + 12 − 37 + = + = = 21 21 21 21 −12 −9  3 b ) − −  − ÷ = −3 + = + = 4 4  4 H§3: Qui tắc chuyển vế.(12’) Kiến thức: Nắm qui tắc “chuyển vế” tập hợp số hữu tỉ Kỹ năng: Có kỹ áp dụng qui tắc “chuyển vế” - Phát biểu quy tắc chuyển vế chuyển vế th× ph¶i ®ỉi Qui tắc chuyển vế Giáo án Đại số Năm học ………… Z dÊu * Qui tắc: (Sgk) x, y, z ∈ Q x+y=z ⇒ x=z-y * VD (Sgk) - Nêu VD Gọi HS đọc VD nêu cách tìm x Thực tìm x qua bước nào? - Phát biểu qui tắc chuyển vế Q Làm ?2 - Thực độc lập - Trình bày giÊy nh¸p - Thực nhóm hai hay nhiều số hạng ?2: Tìm x 2 =− ⇒x=− + 3 a) −1 x=− + = 6 x− 3 −x=− ⇒x= + b) 21 29 = + ⇒x= 28 28 28 Nêu ý: Khi gặp tổng nhiều số hữu tỉ ta làm nào? Chú ý : (Sgk) H§4: Luyện tập- củng cố.(8’) - Phát biểu qui tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ - Phát biểu qui tắc “chuyển vế” Bài 8/10 (Sgk) Bài (a,c ) /10 SGK  5  3 + −  + −   2  5= Tính : a) 30 −175 −42 −187 = + + = 70 70 70 70 47 = −2 70  2 − −  −   10 c) KQ: 27 70 H§5 :Hưóng dẫn nhà: (3’) - Ơn tập qui tắc nhân, chia phân số, - Tính chất phép nhân phân số - Làm tập 6,7,8(c;d), 9,10/10(Sgk) 18a/6 (SBT) *) Rót kinh nghiƯm: Giáo án Đại số Năm học ………… Tiết NHÂN , CHIA SỐ HỮU TỈ I.MỤC TIÊU : • Kiến thức : Hs hiểu quy tắc nhân chia số hữu tỉ • Kỹ :Có kó nhân ,chia số hữu tỉ nhanh • Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, tích cực nhóm II CHUẨN BỊ : -GV: Công thức tổng quát nhân ,chia hai số hữu tỉ, tính chất phép nhân.Bảng phụ ghi tập 14/12 để tổ chức trò chơi -HS: ¤n tập quy tắc hướng dẫn vỊ nhµ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: H§1: Kiểm tra cũ: (5’) −5 21 ⋅ • HS1: tính : 10 11 33 : • HS2: tính : 12 16 −5 21 −5.21 −3 ⋅ = = = −1 10 7.10 2 11 33 11 16 : = ⋅ = 12 16 12 33 ; ; a c GV : Tổng quát với phân số b d a c a.c a c a d a.d ⋅ = : = ⋅ = b d b.d b d b c b.c ; GV :khẳng ®ònh phép nhân chia số hữu tỉ thực phép nhân chia phân số → vào học H§2: nhân hai số hữu tỉ.(10’) • Kiến thức : Hs hiểu quy tắc nhân hai số hữu tỉ • Kỹ : Có kó nhân hai số hữu tỉ nhanh Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Ghi bảng -Hãy phát biểu qui tắc -Nhân tử với tử,mẫu với mẫu 1.Nhân hai số hữu tỉ: nhân phân số? Tổng qt: a c - Có áp dụng cho x= ; y= phép nhân hai số hữu tỉ -Dạng phân số b d tacó: Với khơng? Tại sao? a c a.c x y = = -Phát biểu qui tắc nhân b d b.d hai số hữu tỉ? - Thực ví dụ - Đứng chỗ thực Ví dụ (sgk) −3 −3 (−3).5 −15 SGK ∗) ×2 = × = = 4.2 HĐ3: Chia hai số hữu tỉ:(15’) • Kiến thức : Hs hiểu quy tắc chia hai số hữu tỉ • Kỹ :Có kó chia hai số hữu tỉ nhanh ; -Chia số hữu tỉ x cho y nào? Viết dạng tổng Đứng chỗ trả lời qt? Ghi bảng giúp hs 2)Chia hai số hữu tỉ: x= a c ; y = ( y ≠ 0) b d Giáo án Đại số Năm học ………… Nhận xét, sửa lỗi đóng khung cơng thức −2 −4 −2 )= : 10 (−2) (−3) = = 5 ( − 0.4) :  −    Ví dụ: -Hãy thực phép tính bên • Làm ? ? Nêu cách làm -Giới thiệu tỉ số hai số hữu tỉ x y - Hãy viết tỉ số hai số -5,12 10,25 x: y = + (−0,4) : ( a c a d a.d : = = b d b c b.c Ví dụ :(sgk) a)   35 −7 3,5  −1  =   10 −7 7.( −7) −49 = = = 2.5 10 −5 − −1 b) : (−2) = ⋅ = 23 23 46 Chú ý (sgk) Tỉ số x y là: x hay x : y y Ví dụ : Tỉ số -5,12 10,25 là: (sgk) − 5,12 10,25 hay -5,12: 10,25 HĐ4: Luyện tập(12’) • Kiến thức : Hs hiểu quy tắc nhân chia số hữu tỉ • Kỹ :Có kó nhân ,chia số hữu tỉ nhanh Bài 11b/12sgk 3) Luyện tập (−15) 24 (−15) -Hãy thực phép tính Bài 11/12sgk 0,24 ⋅ = ⋅ (−15) cho 100 ⋅ Bài 12a/12sgk (−15) ( −3) − b)0,24 = ⋅ = ⋅ = -Hãy viết (-5) dạng Bài 12/12sgk 25 10 tích hai thừa số? −5 −5 −5 Học sinh làm có nhiều kết = ⋅ = ⋅ Hãy viết 16 dạng khác 16 8 tích hai thừa số thích hợp (-5)=1.(-5)=(-1).(5) −5 = ⋅ = −11 33 (16)=2.8=4.4= : =? 4 a) 12 24 • TÝnh (-4).(4)= • TÝnh: Đứng chỗ trả lời −11 33 −11 24 −2 12 : 24 = × = 12 33 H§4 Cđng cè ( 5’) Cho HS làm 11(a;c;d) −3 Kết quả: a/ =1 c/ 6 −15 a/ = −7 2 Bài 13: KÕt −1 d/ 50 19 b/ =2 8 H§5 Hướng dẫn nhµ: 2’) Bài tập 14, 15 SGK từ 17 → 23 sách tập nhà ôn lại giá trò tuyệt đối số nguyên, phân số thập phân xem trước giá trò tuyệt ®ối số hữu tỉ *) Rót kinh nghiƯm: Giáo án Đại số TiÕt Năm học ………… gi¸ trÞ tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n I Mơc tiªu: • KiÕn thøc: Häc sinh hiĨu kh¸i niƯm gi¸ trÞ tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ - X¸c ®Þnh ®ỵc gi¸ trÞ tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ • KÜ n¨ng: Cã kü n¨ng t×m gi¸ trÞ tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ - Cã ý thøc vËn dơng tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vỊ sè h÷u tØ ®Ĩ tÝnh to¸n hỵp lý • Th¸i ®é: RÌn lun th¸i ®é häc tËp tÝch cùc,tÝnh to¸n chÝnh x¸c II Chn bÞ: - ThÇy: PhiÕu häc tËp néi dung ?1 (SGK ) B¶ng phơ bµi tËp 19 - Tr 15 SGK III TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: H§1 KiĨm tra bµi cò: (7')- Thùc hiƯn phÐp tÝnh: 4 3   − 0,  0, −  5  * Häc sinh 2: b)  −4 + * Häc sinh 1: a) H§2:Gi¸ trÞ tut ®èi cđa sè h/tØ:(15ph) • KiÕn thøc:-Häc sinh hiĨu kh¸i niƯm gi¸ trÞ tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ - X¸c ®Þnh ®ỵc gi¸ trÞ tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ • KÜ n¨ng: -H×nh thµnh kü n¨ng t×m gi¸ trÞ tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ Hoạt động Thầy Hoạt động Trß Ghi bảng ∈ ? Nªu kh¸i niƯm gi¸ trÞ tut Víi x Z Gi¸ trÞ tut ®èi cđa mét ®èi cđa mét sè nguyªn? sè h÷u tØ  x nÕu x ≥ x=  Gv: Ph¸t phiÕu häc tËp néi *) Kh¸i niƯm: (SGK) x nÕu x< dung ?1 a NÕu x = 3,5 th× HS th¶o ln nhãm GV: H·y th¶o ln nhãm x = 3,5 = 3,5 Gv: C¸c nhãm tr×nh bµy bµi −4 −4 x = = lµm cđa nhãm m×nh Cho 7 NÕu x = th× H/S nhËn xÐt, GV chèt kÕt x =x qu¶ ®óng b NÕu x > th× *) Gi¸o viªn ghi tỉng qu¸t x NÕu x = th× = kh¸i niƯm gi¸ trÞ tut ®èi x = −x cđa mét sè h÷u tØ NÕu x < th× Gv tr×nh bµy vÝ dơ SGK ®Ĩ cđng cè kh¸i niƯm HS l¾ng nghe-Ghi bµi vµo  x nÕu x ≥ GV nªu nhËn xÐt ë SGK Gv:Yªu cÇu häc sinh lµm ?2 x=  x nÕu x< * Ta cã: vë ?2: T×m x biÕt * NhËn xÐt: −1   1∀x ∈ Q ta cã : a) x = → x = − = −−  = 7  7 0 b) x= − 7 x ≥0 x = −x x ≥x Giáo án Đại số Năm học ………… c) x=3 ⇒ x = −3 v× −3 1  1 = −  −3 ÷ = 5  5 với y ⇒ y4 + > với y ⇒ §a thức Q(y) = y4 + Bài : Cho đa thức nghiệm P(x) = 2x2 – 3x + HS: nêu cách làm lên Bài : Cho đa thức Q(x) = 2x – 4x + bảng thực P(x) = 2x2 – 3x + Chứng tỏ x = ½ Cả lớp làm vào Q(x) = 2x2 – 4x + nghiệm P(x) Gi¶i: nghiệm 1 Q(x) ) P( ) = 2( – + Bài 2: a) Tìm nghiệm đa thức P(y) = y2 – 16 b) Chứng tỏ đa thức Q(y) = y4 + nghiệm GV: Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, sau 5phút mời đại diện nhóm lên thực hai câu HS: Các nhóm khác nhận xét HS: hoạt động theo nhóm HS: nêu cách làm lên bảng thực Cả lớp làm vào = - +1=0 1 ) Q( ) = 2( – + 1 = -2 +3=1 ≠ Chứng tỏ x = ½ nghiệm P(x) nghiệm Q(x) H§4: Cđng cè: (2’) 157 Giáo án Đại số Năm học ………… ? c¸ch t×m nghiệm đa thức biến? H§5: Hướng dẫn nhà : (1ph) Xem lại dạng tập làm Làm BT54, 55, 56 *) Rót kinh nghiƯm: …………………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 27 / 04 / 2012 nghiƯm cđa ®a thøc m«t biÕn( TiÕp) Tiết 65: MỤC TIÊU: *) KT: HS biết tìm nghiệm đa thức biến thµnh th¹o th«ng qua mét sè vÝ dơ *) KN: H×nh thµnh kü n¨ng tìm nghiệm đa thức biến *) T§ : Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc II CHN BỊ: Thầy: Chn bÞ bµi Trò: Ơn lại cách tìm nghiệm đa thức biến III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : H§1 Kiểm tra cũ: (7’) nghiệm đa thức biến gì? T×m nghiƯm cđa ®a thøc: P(y) = 3y+6 H§2:Các ví dụ: (18’) *) KT: HS biết tìm nghiệm đa thức biến thµnh th¹o th«ng qua mét sè vÝ dơ *) KN: H×nh thµnh kü n¨ng tìm nghiệm đa thức biến Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Ghi bảng GV : Cho P(x) = 2x + Ví dụ:  1  1 −  Tính P   Có nhận xét x = −  P  = x = - nghiệm R(x) a) x = - nghiệm R(x) = 2x +     Q(-1) = (-1)2 - = −  −  Q(1) = (1) - = P   =   + = b) Q(x) = x2 - có x = ± nghiệm Q(x) khơng có giá trị a nghiệm x = 1, x = -1 c) G(x) = x2 + ta ln có a2 + > Tính Q(-1) , Q(1) Biết Q(x) = x2 - Kết luận x = 1; x = -1 Xét G(x) = x2 + Có giá làm cho G(x) = 0? *) Số nghiệm đa thức Qua ví dụ cho thấy đa thức có nghiệm, nghiệm, nhiều nghiệm khơng có nghiệm H§3:Lun tËp : (12’) *) KT: HS n¾m ch¾c h¬n c¸ch t×m nghiệm đa thức biến *) KN: H×nh thµnh kü n¨ng tìm nghiệm đa thức biến Thực theo nhóm ?1 ?1x =-2; x=0; x=2 cã ph¶i lµ nghiƯm cđa ®a thøc x3-4x kh«ng? v× sao? 158 1 Chú ý: (Sgk) Giáo án Đại số Năm học ………… Vì (-2)3 - 4(-2) = - + = Vì (0)3 - = - = Vì (2)3 - 2= - = nên x = ± 2, x = nghiệm x3 - 4x ?2 Thực b¶ng phơ  1  1  −  = 2 −  + a) P     = nên −1 nghiệm P(x) b) Vì Q(3) = 32 - (3) - =9-9=0 Vì Q(-1) = (1)2 - (-1) - =3-3=0 nên x = 3, x = -1 nghiệm Q(x) Thực cá nhân phiếu học tập b) Q(1) = (1)2 - 4(1) + = 1- + = Q(2) = (3)2 - 4(3) + = Nên x = 1, x = nghiệm Q(x) H§4 Cđng cố: Kiểm tra kiến thức HS thơng qua phiếu trắc nghiệm GV phát phiếu vòng phút thu Phiếu học tập: Thời gian 7’ Họ tên: Câu 1: Đa thức Q(x) = 2x -1 có nghiệm là: c) a) b) d) khơng có nghiệm Câu 2: Đa thức x + 16 khơng có nghiệm, hay sai? Đúng: Sai: Câu 2: Tìm nghiệm đa thức P(x) = x2 – H§5.Hướng dẫn nhà :(1’)Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i tiÕt häc *) Rót kinh nghiƯm: …………………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 159 Giáo án Đại số Năm học ………… Tiết 66: «n tËp ch¬ng iv I MỤC TIÊU: *)KT:Giúp HS ơn tập lại kiến thức đơn thức, đơn thức đồng dạng, bậc đơn thức, cộng, trừ đơn thức đồng dạng Khái niệm đa thức, bậc đa thức, tính giá trị đa thức *)KN:- HS rèn kỹ nhËn biÕt ®¬n thøc; ®¬n thøc ®ång d¹ng ; đa thức biến *)T§ :- Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc II CHUẨN BỊ: Thầy: Bài soạn, SGK, Bảng phụ, Câu hỏi ơn tập Trò: Ơn lại câu hỏi 1, 2, 3, 4/49(Sgk).Giải BT 57, 58, 59, 60/49(Sgk) III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Ghi bảng Hoạt động 1: Ơn tập kiến Kiến thức chung thức chung đơn thức đơn thức: (18’) + Đơn thức 2 (1)Viết biểu thức sau thành N1: 4xy ; - 3xy ; 2x y ; 3xy2y + Đơn thức đồng dạng 2 nhóm N1 gồm đơn thức, N2: - 3xy ; -5(x + y) + Nhân hai đơn thức N2 gồm biểu thức lại + Cộng hai đơn thức 2 4xy ; - 2y ; - 3xy ; + Tính giá trị đơn -5(x + y) ; 2x y ; 3xy2y thức 2 4x y ; -3xy ; 6xy + Xác định bậc đơn (2) Hãy đơn thức thức 2 2 đồng dạng nhóm 4x y - 3xy + 6xy = 7xy (3) Tính tổng đơn thức đồng dạng vừa tìm - Bậc đơn thức tổng số mũ biến có đơn (4) Xác định bậc đơn thức thức Bậc đơn thức xác Đơn thức 7xy2 có bậc định nào? Bậc 7xy2 bao nhiêu? (5) Tìm giá trị đơn thức - Muốn tìm giá trị đơn thức giá trị cho trước biến ta làm nào? Tính giá trị 7xy2 x = -1, y = -1 Hoạt động 2: Ơn tập đa thức.(17’) (1) Hãy đa thức biểu thức đại số Ta thay giá trị biến vào biểu thức tính Ta có 7.1(-1)2 = Vậy giá trị 7xy2 x = 1, y = -1 Các đa thức 3xy + y2 2(x + y)2 -5x (y - 2) 7xy - y2 + 160 Khái niệm chung đa thức: + Khái niệm + Thu gọn đa thức + Tìm bậc đa thức Giáo án Đại số (2) Tính tổng đa thức 3xy + y2 + 7xy - y2 + (3) Tìm bậc đa thức R = 10xy + (4) Tìm giá trị đa thức x = 1, y = (1) Thế đa thức biến? (2) Nghiệm đa thức biến gì? (3) Làm để khẳng định số nghiệm, hay khơng nghiệm đa thức biến Năm học ………… 3xy+y2 +7xy- y2 +1= 10xy + Bậc đa thức + Cộng, trừ hai đa thức Thay x = 1, y = vào R = 10xy + ta có: 10.1 + = 21 Vậy 21 giá trị R x = 1, y =2 *) Đa thức biến + Khái niệm: •1 Là đa thức có biến •2 Là giá trị biến mà đa + Nghiệm đa thức biến thức nhận giá trị •3 Nếu giá trị đa thức số (4)Nghiệm đa thức kết luận số nhiều bao nhiêu? nghiệm, ngược lại giá trị (5)Muốn chứng tỏ đa thức đa thức khác số cho khơng có nghiệm ta cần phải khơng nghiệm làm nào? •4 Số nghiệm đa thức khơng vựơt q bậc cuả •5 Ta cần đa thức ln khác với giá trị biến H§3:Cđng cè:(8’)HD häc sinh lµm BT62(SGK) H§4.Hướng dẫn nhà: (2’)Làm BT 59, 61/49, 50 (Sgk) Chuẩn bị cho tiết ơn tập cuối năm, xem lại chương III: Thống kê ¤n l¹i c¸c kiÕn tkøc ë ch¬ng IV: BiĨu thøc ®¹i sè *) Rót kinh nghiƯm: …………………….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 12 /5/ 2012 Tiết 67 ÔN TẬP CUỐI NĂM I: MỤC TIÊU:*) KT: ¤n tập kiến thức đơn thức: Nhân hai đơn thức, bậc đơn thức, đơn thức đồng dạng *)KN:- HS rèn kỹ nhËn biÕt ®¬n thøc; ®¬n thøc ®ång d¹ng ; *)T§ :- Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc II: CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ ghi số tập, phấn màu HS: ¤n tập lại kiến thức đơn thức, đa thức 161 Giáo án Đại số Năm học ………… III: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC H®1:¤n tập lí thuyết (15ph) KT: ¤n tập kiến thức đơn thức: Nhân hai đơn thức, bậc đơn thức, đơn thức đồng dạng *)KN:- HS rèn kỹ nhËn biÕt ®¬n thøc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Ghi bảng GV: Treo bảng phụ có nội dung HS: trả lời câu ¤n tập lí thuyết câu hỏi sau: hỏi GV đặt HS: trả lời câu hỏi 1)Thế đơn thức? cho ví HS: trả lời 1)Ví dụ: 2xy2 ; 3x2yx4… lµ c¸c ®¬n thøc dụ ? 2)Muốn tìm bậc đơn thức, ta HS: trả lời 2)Ví dụ: 3x3y2z có bậc làm nào? Cho ví dụ? 3)Thế hai đơn thức đồng HS: trả lời 3)Ví dụ: 2xy -7xy… lµ hai ®¬n dạng ? Cho ví dụ? thøc ®ång d¹ng 4)Mn céng ( trõ )c¸c ®¬n thøc HS: trả lời ®ång d¹ng ta lµm thÕ nµo? Cho 4)Ví dụ: 2xy2 + 3xy2= 5xy2 vÝ dơ? 4xy2 - 7xy2= -3xy2 5)Muốn tìm bậc đơn thức, ta HS: trả lời làm nào? Cho ví dụ 5)Ví dụ: 3x3y2z có bậc 6)Muốn nh©n hai đơn thức, ta 6)Ví dụ: 2xy ( -7xz)=-14x2yz HS: trả lời làm nào? Cho ví dụ 7)§a thøc lµ g×? Cho vÝ dơ? 7) 2xy2 -7xz+3xy lµ ®a thøc HS tr¶ lêi: 8)Để thu gọn đa thức ta làm 8) VÝ dơ: HS: trả lời nào? Bậc đa thức ? 4xy+2y2 +7xy-2y2 +1= 11xy + 9)§a thøc mét biÕn lµ g×? Cho 9) 4x3-2x2+8x +3 lµ ®a thøc mét HS tr¶ lêi vÝ dơ? biÕn ( BiÕn x) H®2 :¤n tập tập : (27ph) KT: Lun tập bµi tËp vỊ đơn thức: Nhân hai đơn thức, bậc đơn thức, đơn thức đồng dạng *)KN:- HS rèn kỹ nhËn biÕt ®¬n thøc; ®¬n thøc ®ång d¹ng Bài 1: Điền (Đ) sai (S) HS: nêu cách làm tập: lên bảng thực tương ứng với câu sau (Bảng phụ) Bài 1: Điền (Đ) sai Cả lớp làm vào Đề (S) tương ứng lÇn lỵt lµ: a) Đ KQ b) S a) 5x đơn thức c) S d) Đ e) S b) 2xy3 đơn thức bậc f) Đ c) x2 + x3 đa thức bậc HS: Thực lên 162 Giáo án Đại số Năm học ………… d) 3x2 –xy đa thức bậc bảng điền kết bảng phụ Bài KÕt qu¶ lÇn lỵt lµ: e) 2x 3x hai đơn thức đồng dạng 25x3y2z2 75x4y3z2 f) (xy)2 x2y2 hai đơn thức đồng 125x5y2z2 dạng -5x3y2z2 -15x2y2z2 HS: hoạt động nhóm, đại diện nhóm lên trình Bài 3: Tính tích sau tìm Bài 2: Hãy thực tính điền kết bày hệ số bậc tích tìm −1 vào phép tính đây: a)( xy3)(-2x2yz2) = x3y4z2 5xyz 5x yz 15x y z 25x yz -x yz -3xyz Các nhóm khác nhận xét, sửa sai (Nếu có) = = = = = −1 Đơn thức bậc 9, hệ số b) (-2x2yz)(-3xy3z) = -6x3y4z2 Đơn thức bậc 9, hệ số -6 GV: nêu cách nhân đơn thức với đơn thức? Bài 3: Tính tích sau tìm hệ số bậc tích tìm a) xy3 -2x2yz2 b) -2x2yz -3xy3z GV: yêu cầu HS hoạt động nhóm H® 3: Hướng dẫn nhà (3ph) ¤n tập lại quy tắc cộng trừ hai đa thức, nghiệm đa thức Làm BT 62, 63, 65SGK TiÕt sau kiĨm tra mét tiÕt *) Rót kinh nghiƯm: …………………….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 14 /5/ 2012 Tiết 68 KIỂM TRA 45 PHÚT 163 Giáo án Đại số Năm học ………… I :MỤC TIÊU Hs cần vận dụng tính chất đa thức, nghiệm đa thức để giải tập Rèn luyện kü tính to¸n xác đònh nghiệm đa thức II Chn bÞ: ThÇy: GiÊy kiĨm tra Trß: ¤n tËp kiÕn thøc cđa ch¬ng IV , m¸y tÝnh bá tói III TiÕn tr×nh d¹y häc: LËp ma trËn hai chiỊu NhËn biÕt Th«ng hiĨu VËn dơng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL §¬n thøc-bËc ®¬n thøc cđa 2 0,5 §a thøc-bËc ®¬n thøc 0,5 cđa 2 0,5 0,5 1 Céng trõ ®a thøc §¬n thøc ®ång d¹ng 2 0,5 0,5 NghiƯm cđa ®a thøc 0,5 §a thøc mét biÕn 3,5 2 Tỉng II/ Đề bài: A :TNKQ(2®) Hãy điền dấu “X’’vào trống cột sai Câu a đơn thức b − x4 y đơn thøc bậc 2 c x yz -1 đa thức d x -x đa thức bậc e Đa thức x-1 có nghiệm x =1 f Đa thức 1-x có nghiệm x = g (xy)2 y x2 hai đơn thức đồng dạng 164 12 Đúng 10 Sai Giáo án Đại số h Năm học ………… 5x3 5x4 hai đơn thức đồng dạng B.Tù ln:(8®) C©u 2:Cho ®a thøc: P(x)=4x4+2x3-x4-2x2-x-3x4+2x2-1 a)Thu gän vµ s¾p xÕp ®a thøc theo l thõa gi¶m cđa biÕn x b)TÝnh P(1); P(0) C©u 3: Cho A(x)=2x3- 3x2 + 2x +1 B(x)=3x3+ 2x2 – x - TÝnh A(x)+B(x) vµ A(x)-B(x) C©u 4: a)Trong c¸c sè –1; 0; 1; sè nµo lµ nghiƯm cđa ®a thøc C(x)=x2-3x+2 ? V× sao? b) Chøng tá r»ng ®a thøc M(x) =4x4+x2+2 kh«ng cã nghiƯm víi mäi gi¸ trÞ cđa x §¸p ¸n vµ biĨu chÊm A :TNKQ(2®) Mçi ý ®óng cho 0,5® C©u a b c d e f g § X X X X X S X X B.Tù ln:(8®) C©u 2: (2®) : ý a: 1® KQ: 2x3 -x-1 ý b: 1® KQ: P(1) =2.13-1-1= ; P(0) = 2.03-1-1=-2 C©u 3:(3®) Cho A(x)=2x3- 3x2 + 2x +1 ; B(x)=3x3+ 2x2 – x - TÝnh A(x)+B(x) vµ A(x)-B(x) ®óng mçi ý ®óng cho 1,5® A(x)= 2x3- 3x2 + 2x +1 A(x)=2x 3- 3x2 + 2x +1 + B(x)= 3x3+ 2x2 –x - - B(x)=3x3+ 2x2 – x - h X A(x)+B(x)= 5x3- x2 + x - A(x)-B(x)=-x3- 5x2 + 3x +6 C©u 4:(3®) a)TÝnh ®ỵc C(1)=0 vµ C(2)=0 KL x=1; x=2 lµ nghiƯm cđa ®a thøc cho 1® TÝnh ®ỵc C(-1)=6 vµ C(0)=2( §Ịu ≠ 0) KL x=-1; x=0 kh«ng lµ nghiƯm cđa ®/th cho 1® b)Lý ln ®a thøc M(x) =4x4+x2+2 lu«n lu«n ≠ ⇒ M(x) =4x4+x2+2 kh«ng cã nghiƯm víi mäi x Cho 1® *) Rót kinh nghiƯm: …………………….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 165 Giáo án Đại số Năm học ………… 166
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 7, Giáo án đại số lớp 7, Giáo án đại số lớp 7, BiĨu diƠn sè h÷u tû trªn mét trơc, C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC, C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay