Binh pháp tôn tử hay

44 123 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:12

Binh Pháp Tôn Tử • Thiên 01 - Kế Sách • Thiên 02 - Tác Chiến • Thiên 03 - Mưu Công • Thiên 04 - Hình • Thiên 05 - Thế • Thiên 06 - Hư Thực • Thiên 07 - Quân Tranh • Thiên 08 - Cửu Biến • Thiên 09 - Hành Quân • Thiên 10 - Địa Hình • Thiên 11 - Cửu Địa • Thiên 12 - Hỏa Công • Thiên 13 - Dùng Gián Điệp • Các Loại Địa Hình Chiến Đấu • Phụ Lục • Phương Pháp Làm Chủ • Tam Thập Lục Kế • Tôn Vũ Đã Cầm Quân Bao Nhiêu Lần Thiên 01: Kế sách Tôn tử nói: Chiến tranh đại quốc gia, quan hệ tới việc sống chết nhân dân, nhà nước, không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau mà phân tích, nghiên cứu, so sánh điều kiện tốt xấu hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thắng bại chiến tranh: 1.- Một đạo 2.- Hai Thiên 3.- Ba Địa 4.- Bốn Tướng 5.- Năm Pháp Đạo việc trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng dân chúng vua trí với nhau, đồng tâm đồng đức Có vậy, chiến tranh bảo nhân dân vua mà chết, vua mà sống, không sợ hiểm nguy Thiên thiên thời, nói ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng khí hậu thời tiết Địa địa lợi, nói đường sá xa gần, địa hiểm yếu hay phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui Tướng tướng soái, tức nói tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, uy nghiêm người tướng Pháp pháp chế, nói tình trạng tổ chức, biên chế, quy định hiệu lệnh huy, phân chia chức quyền tướng tá, cung ứng vật tư cho quân đội chế độ quản lý Tình năm mặt nói trên, người tướng soái Chỉ hiểu rõ nắm chặt tình giành thắng lợi Không thật hiểu rõ nắm đắc thắng Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh điều kiện đôi bên địch ta để tìm hiểu tình thắng bại chiến tranh Tức phải xem xét: Vua bên có trị lòng dân hơn? Tướng soái bên có tài hơn? Thiên thời địa lợi bên tốt hơn? Pháp lệnh bên quán triệt hơn? Thực lực quân đội bên mạnh hơn? Binh sỹ bên huấn luyện thành thục hơn? Thưởng phạt bên nghiêm minh hơn? Căn vào điều đó, ta tính toán mà biết trước thắng thua Nếu chịu nghe mưu kế ta, ta huy tác chiến chiến tranh thắng lợi, ta lại; Nếu không chịu nghe mưu kế ta, cho dù có dùng ta để huy tác chiến, chiến tranh tất nhiên bị thất bại, ta rời (nguyên tác"Tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi; tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi") Nếu kế sách có lợi chấp thuận, phải tìm cách tạo tình có lợi để làm điều kiện phụ trợ bên cho việc tiến hành chiến tranh Thế, tức vào tình phải có lợi có hành động tương ứng Dùng binh đánh giặc hành động dối trá (nguyên tác "Binh giả, quỷ đạo giã" câu cửa miệng tiếng vị trí tướng) Thông thường, công công, muốn đánh không muốn đánh, muốn hành động gần muốn hành động xa, muốn hành động xa lại muốn hành động gần Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận Địch khinh thường làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ làm chúng vất vả, địch đoàn kết làm chúng ly tán Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động chúng không ngờ tới (nguyên tác "Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý") Tất điều nói khôn khéo để thủ thắng nhà quân sự, lại quy định trước cách máy móc Phàm trước khai chiến, đoán thắng tính toán đầy đủ.Trước khai chiến mà đoán không thắng tính toán không chu đáo Tính nhiều tính ít, hồ không tính toán Quan sát đủ mặt đó, thắng bại đoán trước Thiên 02 Tác chiến Tôn Tử nói: Nguyên tắc chung dụng binh tác chiến phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương xa nghìn dặm, tình đó, chi phí tiền phương hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng bổ sung tiêu phí nghìn vàng cho mười vạn quân xuất chinh Dùng đạo quân khổng lồ để tác chiến đòi hỏi phải thắng nhanh Nếu kéo dài thời gian, quân đội mệt mỏi, nhuệ khí suy giảm; công thành trì hao chiến đấu, quân đội tác chiến lâu làm tài quốc gia gặp khó khăn Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm lúc cho dù người tài giỏi sáng suốt đến đâu cứu vãn tình Cho nên dùng binh đánh giặc, nghe nói tốc thắng có thiếu sót vụng việc kéo dài mà lợi cho quốc gia Cho nên người không hiểu biết chỗ hại dụng binh hiểu chỗ lợi dụng binh người giỏi dụng binh, lính mãn ngũ không gọi lại, lương thực không vận tải lần, quân nhu lấy nước mình, lương thực giải nước địch Được lương thảo cấp dưỡng cho quân đội thoả mãn Sở dĩ quốc gia phải nghèo dụng binh vận tải lương thực xa Vận tải lượng thực xa, bá tánh nghèo Chung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá cao vọt bất thường Vật giá cao vọt làm cho tiền tài bách tính khô kiệt Tiền tài khô kiệt tất phải gấp rút thu thêm thuế Sức mạnh tiêu hao hết, tiền tài khô kiệt, nước khắp đồng quê nhà nhà trống rỗng Bách tính tiền tài 10 phần hao bẩy, quốc gia xe hỏng ngựa mỏi mười phần hết sáu Cho nên tướng soái giỏi lấy lương thực nước địch Ăn chung gạo nước địch 20 chung gạo nước nhà Dùng thạch cỏ nước địch 20 thạch cỏ nước nhà Muốn quân hăng hái giết địch phải làm quân biết hận địch Cướp địch mà thưởng cho quân nhà Đánh xe, cướp 10 thưởng cho người cướp Bỏ cờ xe địch, cắm cờ quân nhà mà dùng chung với xe nhà Đãi tù binh tử tế thắng địch mà làm quân nhà thêm mạnh Thế nên dụng binh cốt thắng, không cốt kéo dài Tướng soái giỏi dụng binh thần hộ mệnh dân, người giữ an nguy cho quốc gia Thiên 03 Mưu công Tôn Tử nói: Đại phàm phép dụng binh, làm cho nước địch khuất phục trọn vẹn thượng sách, đánh Làm cho toàn quân địch chịu khuất phục thượng sách, đánh Làm nguyên lữ quân địch khuất phục thượng sách, đánh Làm nguyên tốt địch khuất phục thượng sách, đánh làm nguyên ngũ địch khuất phục thượng sách, đánh Thế nên bách chiến bách thắng chưa phải cách sáng suốt sáng suốt Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục gọi sáng suốt sáng suốt Cho nên thượng sách việc dùng binh lấy mưu lược để thắng địch, kế thắng địch ngoại giao, kế dùng binh thắng địch, hạ sách công thành trì Đánh thành biện pháp bất đắc dĩ, chế tạo chiến xa, vũ khí phải tháng hoàn thành, chuẩn bị binh mã lại tháng Tướng sốt ruột xua quân đánh thành, thương vong phần mà chưa hạ Đó hại việc đánh thành Cho nên người giỏi dụng binh, thắng địch mà giao chiến, đoạt thành mà không cần công, phá quốc mà không cần đánh lâu, địch phải dùng mưu lược toàn thắng mà thủ thắng thiên hạ, quân không mỏi mệt mà giành thắng lợi hoàn toàn Phép dụng binh, gấp mười lần địch bao vây, gấp năm lần địch công, gấp đôi chì chia mà đánh, địch phải đánh khéo, địch rút, tránh giao tranh với địch Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh Tướng soái trợ thủ quốc gia, trợ thủ tốt nước cường thịnh, nước suy yếu Vua gây bất lợi cho việc quân trường hợp: quân tiến mà bắt tiến, quân thoái mà bắt thoái, trói buộc quân đội việc quân mà can dự vào khiến tướng sĩ hoang mang khó hiểu mưu kế dụng binh mà can dự vào khiến tướng sĩ băn khoăn nghi ngờ Quân hoang mang nghi ngờ nước chư hầu thừa công Đó tự làm rối khiến địch thắng Cho nên có năm điều thắng: Biết có khả đánh hay khả đánh, thắng, biết dựa vào binh lực nhiều mà đánh, thắng, quân tướng đồng lòng thắng, lấy quân có chuẩn bị đánh quân không chuẩn bị thắng, tướng giỏi mà vua không can thiệp vào thắng Đây điều đoán trước thắng lợi Cho nên nói: Biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta mà địch trận thắng trận bại, địch ta, trận bại (nguyên văn: Tri bỉ tri kỷ giả, bách chiến bất đãi, bất tri bỉ nhi tri kỷ, thắng phụ, bất tri bỉ bất tri kỷ, chiến tất đãi Thiên 04 Hình Tôn Tử nói: Trước người giỏi dụng binh đánh giặc, trước tiên phải không để bại, sau đánh bại kẻ địch không để bại mình, giành chiên thắng địch Thế nên người giỏi dụng binh làm kẻ địch không thắng mình, không làm kẻ địch bị ta đánh thắng Cho nên nói thắng lợi dự kiến không thiết đòi hỏi (tối nghĩa quá:"thắng khả tri,i nhi bất khả vi") thắng thủ, thắng công Thủ chưa đủ điều kiện, công điều kiện có thừa Người giỏi thủ ém quân loại địa hình, người giỏi công phát huy mạnh, nên bảo toàn lực lượng mà toàn thắng ("thiện thủ giả, tàng cửu địa chi hạ, thiện công giả, động cửu thiên chi thượng") Dự đoán chiến thắng mà không nhiều người chưa gọi giỏi người giỏi, thắng trận mà thiên hạ gọi giỏi chưa gọi giỏi người giỏi Cũng nhấc cọng lông không kể khoẻ, nhìn thấy nhật nguyệt không kể mắt tinh, nghe sấm sét không kể tai thính Thời xưa, người giỏi dụng binh thường đánh bại kẻ địch dễ thắng nên việc giành chiến thắng không tiếng trí dũng Chiến thắng họ phải nghi ngờ dựa sở tất thắng kẻ địch lâm vào thất bại Cho nên người giỏi dụng binh đặt vào bất bại mà không bỏ qua hội để thắng địch Vì vậy, đội quân chiến thắng tạo điều kiện để thắng, sau giao tranh, đội quân chiến bại thường giao tranh tranh trước, sau tìm chiến thắng cầu may Người giỏi dụng binh từ mặt tu sửa lẽ thắng để nắm quyền định thắng bại Phép dụng binh là: Thứ "độ", thứ hai "lượng", thứ "số", thứ "xứng", thứ "thắng" Tính sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xứng, xứng sinh thắng Thắng binh dùng "dật" đánh "thù", bại binh dùng "thù" chống "dật" Người chiến thắng người có quân lực hùng mạnh, huy tác chiến dùng binh tháo nước đổ từ trời xuống vậy, gọi Hình binh lực quân Nguyên văn "Thắng giả chi chiến dân dã, nhược tích thuỷ thiên nhẫn chi khê giả, hình dã Thiên 05 Thế Tôn Tử nói: Phàm điều khiển quân, nhiều hay việc tổ chức biên chế quân đội, huy quân nhiều hay vấn đề hiệu lệnh Thống lĩnh toàn quân gặp địch công mà không bị bại trận, nhờ vào thuật biến hóa kỳ ảo dùng binh Dùng binh công địch lấy đá chọi trứng, nhờ biết vận dụng xác tránh thực chọn hư - Phàm việc tác chiến, dùng binh đối địch, kỳ binh thủ thắng Tướng giỏi dùng binh biết biến hóa tác chiến trời đất không đường, sông biển không cạn nước Như mặt trăng mặt trời, lặn lại mọc; bốn mùa thay đổi, qua lại đến Âm nhạc không âm, biến hóa khôn lường, nghe cho hết được; sắc màu có màu, biến hóa nhìn cho tận; vị có vị, biến hóa nếm cho đủ Chiến thuật có kỳ chính, biến hóa kỳ vô vô tận Kỳ chuyển hóa lẫn vòng tròn khởi điểm kết thúc, biết được? - Nước lã chảy xiết trôi đá gạch, nhờ nước lũ Chim ưng vồ mồi cú xé nát mồi, dựa vào tiết nhanh chớp nhoáng Người huy giỏi người biết tạo nên hiểm hay tiết chớp nhoáng Thế hiểm cung giương hết mức, tiết chớp nhoáng lấy nỏ phóng tên, nhanh vô - Trong tác chiến, người ngựa rối loạn mà không để đội hình rối loạn Hỗn loạn mù mịt mà đâu đấy, trì thế, tiết không bị bại - Ta có tổ chức chặt chẽ khiến địch hỗn loạn, ta có lòng dũng cảm khiến địch khiếp sợ, ta có binh lực lớn khiến địch suy yếu Chặt chẽ hay hỗn loạn tổ chức biên chế, dũng cảm hay khiếp sợ ưu tạo nên, lớn mạnh hay suy yếu thực lực đối sách thể Tướng giỏi biết cách điều khiển quân địch, ngụy trang để dụ địch khiến kẻ địch di động theo ý mình, dùng lợi nhỏ dụ kẻ địch, địch đến để chiếm Dùng cách mà khiến quân địch đến nạp mạng - Người giỏi tác chiến biết tạo tình có lợi thuộc cấp, biết chọn lựa sử dùng nhân tài để tạo nên lợi Người giỏi tác chiến tạo giống lăn gỗ đá, gỗ đá chỗ nằm im, chỗ nghiêng dốc dịch chuyển, vuông dừng, tròn lăn Bởi mà người giỏi huy tác chiến lăn đá tròn từ núi cao vạn trượng xuống chân núi Thế tạo Thiên 06 Hư thực Tôn Tử viết: - Phàm đến chiến địa trước đợi địch chiếm chủ động an nhàn, đến chiến địa sau ứng chiến với địch lâm vào mệt mỏi Vì thế, người huy tác chiến giỏi người điều khiển quân địch theo điều khiển quân địch - Khiến quân địch đến nơi ta làm chủ trước kết việc dùng lợi nhỏ nhữ địch Khiến địch đến nơi muốn, ta ngăn cản Do thế, địch nghỉ ngơi, ta phải làm cho mệt mỏi, địch đầy đủ lương thảo, ta phải làm cho chúng đói khát, địch đóng trại yên ổn, ta phải làm cho chúng di chuyển, nơi ta công, địch phải đến ứng cứu Quân ta nghìn dặm mà không mệt mỏi ta đến nơi không bị địch ngăn trở, ta đánh mà thắng ta công vào nơi địch không cách phòng thủ, ta phòng thủ vững ta biết trước nơi bị địch công - Người giỏi tiến công người làm cho địch nơi mà phòng thủ, người giỏi phòng thủ người làm cho địch phải tiến công vào nơi Vi diệu, vi diệu đến mức vô hình Thần kỳ, thần kỳ đến mức vô Vì mà ta nắm vận mạng quân địch tay Ta tiến công mà địch không cản nỗi ta tiến vào chỗ không người, ta thoái lui mà địch không đuổi theo ta hành động nhanh lẹ, địch không đuổi kịp Bởi thế, ta muốn đánh dù địch có lũy cao hào sâu phải ứng chiến với ta ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu, ta không muốn đánh vạch đất mà phòng thủ, địch đến đánh ta ta làm cho chúng phải đổi hướng tiến công - Ta khiến địch để lộ thực lực mà ta vô hình ta tập trung binh lực, địch phân tán lực lượng Ta tập trung binh lực nơi mà địch phân tán lực lượng mười chốn, tức ta dùng mười đánh (he he … địch không chột … chết bị hội đồng), quân ta đông quân địch ít, lợi hẳn cho ta Dùng nhiều đánh ít, tương quan lực lượng ta với địch rõ ràng thắng Nơi ta muốn tiến công, địch chẳng thể biết, biết địch phải bố trí phòng thủ nhiều nơi, phòng bị nhiều nơi quân số bị phân bố nơi ta cần tiến công có quân địch Địch giữ “mặt tiền” mặt sau mỏng yếu, giữ bên trái bên phải yếu mỏng Binh lực mỏng phòng bị khắp nơi, binh lực dồi nhờ buộc địch phải phòng bị khắp chỗ - Vì thế, biết trước chiến địa thời gian giao tranh dù xa ngàn dặm giao phong với địch Không biết đánh đâu vào lúc cánh trái tiếp ứng cánh phải, cảnh phải ứng tiếp cánh trái, mặt tiền ứng cứu với mặt hậu, mặt hậu ứng cứu mặt tiền, hồ xa ngàn dặm, gần vài dặm nào? Theo ý ta, vượt người số quân đâu có ích chi cho ta việc thắng bại, thắng lợi ta tạo thành Quân địch đông, làm cho chúng đấu với ta - Phải bày mưu lập kế, phân tích kế hoạch tác chiến quân địch, khiêu khích địch để nắm tình hình phương cách hành quân địch, trinh sát xem chỗ có lợi, chỗ bất lợi, đánh thử xem binh lực địch mạnh yếu thực hư Ta ngụy trang thật khéo khiến địch không tìm tung tích dù gián điệp có vào sâu đội hình rõ quân ta, kẻ địch khôn ngoan chẳng biết cách đối phó với quân ta Căn vào thay đổi tình hình địch mà vận dụng linh hoạt chiến thuật, dù có bày sẵn thắng lợi trước mắt chúng không nhận ảo diệu Người biết ta dùng phương kế thắng địch ta vận dụng phương kế Vì vậy, chiến thiến lần sau không lặp lại phương thức dùng lần trước mà phải thích ứng với tình hình mới, biến hóa vô vô hình - Cách dùng binh dòng chảy nước vậy, quy tắc vận hành nước từ chỗ cao đổ xuống thấp Thắng lợi chiến trường ta biết tránh chỗ cứng, chỗ thực quân địch mà đánh vào chỗ mềm, chỗ hư địch Nước tùy địa hình cao thấp mà định hướng chảy, tác chiến vào tình hình địch mà định cách đánh Dụng binh tác chiến hình cố định, phương thức định Dựa vào biến đổi địch mà chiến thắng gọi dụng binh thần Ngũ hành tương sinh tương khắc, hành thắng, bốn mùa nối tiếp thay đổi, mùa cố định mãi, bóng mặt trời lúc dài lúc ngắn, vành trăng có tròn khuyết Thiên 07 Quân tranh Tôn Tử viết: - Phàm dụng binh chi pháp …ý quên … phép dùng binh thường, tướng soái nhận lệnh vua, trưng tập dân chúng, tổ chức quân đội, sau bày trận đối địch Trong trình đó, khó quân tranh, nghĩa giành lấy lợi Cái khó việc phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi Tuy đường vòng lấy lợi nhỏ dụ địch xuất phát sau mà tới trước yếu địa cần tranh, hiểu phương pháp biến cong thành thẳng - Quân tranh vừa có lợi, vừa có nguy hiểm Nếu đem toàn quân có trang bị nặng nề tranh đạt dự định, bỏ lại trang bị nặng trang bị nặng tổn thất Vì thế, giáp tiến gấp, ngày đêm không nghỉ để trăm dặm tranh lợi tướng lĩnh ba quân bị bắt, lính khỏe tới trước, yếu tới sau Cuối có phần mười binh lực đến trước Đi năm mươi dặm tranh lợi, tướng lĩnh tiền quân bị chặn, có nửa binh lực tới trước Đi ba mươi dặm tranh lợi, có hai phần ba binh lực tới trước Quân đội trang bị nặng thua, lương thảo chết, vật tư khó sống - Chưa biết ý đồ chiến lược chư hầu, tính việc kết giao; chưa thông địa hình sông núi, đầm hồ, hành quân; không dùng người dẫn đường chiếm địa lợi Dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa gian trá mong thành công, phải vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật Quân đội hành động thần tốc nhanh gió cuốn, hành động chậm rãi lừng khừng rừng rậm, công lửa cháy, phòng thủ núi đá, ẩn bóng tối, xung phong sấm sét Chiếm làng xã phải phân binh đoạt lấy, mở rộng lãnh thổ, phải phân binh trấn giữ; cân nhắc lợi hại tùy hành động Trước hết phải rõ phương pháp biến cong thành thẳng để giành thắng lợi, nguyên tắc hành quân - Quân Chính viết: “Ngôn bất tương văn, cố vi kim cổ, thị bất tương kiến, cố vi tinh kỳ” có nghĩa “khi tác chiến mà dùng lời nói huy e quân nghe không được, phải cần đến chiêng trống; dùng động tác e quân không nhìn thấy, phải cần đến cờ lệnh Chiêng trống, cờ lệnh dùng để thống hành động toàn quân Toàn quân hành động nhất người lính dũng cảm tiến mình, người lính nhút nhát lùi mình, phương pháp huy toàn thể đội hình tác chiến” - Đối với quân địch, làm tan nhuệ khí chúng; tướng địch, làm dao động tâm họ Sĩ khí quân đội lúc giao chiến hăng hái, sau thời gian suy giảm, cuối tiêu tan Người giỏi dùng binh phải tránh nhuệ khí hăng hái địch nhuệ khí chúng bị tiêu tan giảm sút đánh, cách nắm sĩ khí quân đội Lấy nghiêm chỉnh quân ta đối phó với hỗn loạn quân địch, lấy bình tĩnh quân ta đối phó với hoang mang quân địch, cách nắm tâm lý quân đội Lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt (dĩ dật đãi lao), lấy no chờ đói, cách nắm sức chiến đấu quân đội Không chặn đánh quân địch có hàng ngũ chỉnh tề, không đánh kẻ địch trận lực lượng hùng mạnh, cách nắm vững biến hóa chuyển động Phương pháp làm chủ Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử Tôn Vũ (Tôn Tử) cho rằng, tốt xấu nhân tố tinh thần, mạnh yếu tình trạng thể lực, ưu khuyết việc bố trí trận địa chiếm vị trí quan trọng vấn đề tác chiến Do ông nêu lên phương pháp “bốn làm chủ”: “Làm chủ chí khí, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực làm chủ biến đổi” Ông phát biểu “Thiên quân tranh”: “Ban ngày chí khí sắc sảo, ban đêm chí khí cùn nhụt, chập tối chí khí trở về, làm chủ chí khí; đối xử với rối loạn làm chủ, đối xử với ồn yên tĩnh, làm chủ nhân tâm; đối xử với xa gần, đối xử với đói no, làm chủ nhân lực; không cầu cờ thống, đánh vào trận địa cách đường hoàng”, làm chủ biến đổi Phương pháp “Bốn làm chủ” Tôn Vũ nêu lên sau: Làm chủ chí khí: Thời xưa, tác chiến gắn liền với việc đánh trực tiếp, thắng bại chiến tranh với dũng khí quân sĩ có mối quan hệ mật thiết Sĩ khí ý chí chiến đấu nhân tố hàng đầu sức chiến đấu Sĩ khí dâng cao dễ dành thắng lợi, sĩ khí sa sút thường dẫn đến thất bại Làm chủ nhân tâm: Ý nói trước trận đánh trận đánh, tướng soái không dao động dễ dàng thay đổi tâm chiến đấu tuyên thệ Chữ “Tâm” người thời trước gọi “bản tâm”, “tâm mưu”, nội dung bao gồm phương diện khí chất tinh thần tu dưỡng tư tưởng, hạt nhân lòng tâm chiến đấu tướng soái Xung quanh vấn đề lòng tâm chiến đấu người huy, Tôn Tử nói “Thiên quân tranh”: “Tướng dành lòng người” Ông bảo: “Đối xử với rối loạn việc làm chủ, đối xử với ồn yên tĩnh, làm chủ nhân tâm” Điều nói lên đấu tranh lòng tâm chiến đấu bên ta với lòng “lung lay” hay “vững tâm”, “Đoạn tâm” tâm chiến đấu đối phương Về “vững tâm” nhà học giả họ Hà thích: “Không có vị tướng lại muốn đơn độc mình, dựa vào tinh tế khôn ngoan cá nhân, mà muốn liên kết với hàng vạn người, để đối phó với kẻ địch hổ, báo Cái lợi hại đan xen, thắng bại lẫn lộn, người tài trí phải biến, trù liệu tâm trí, không phóng đại việc, phải ngăn nắp chẳng đáng gọi ứng biến khôn cùng, xử rạch ròi?” Đó nói tầm quan trọng “vững tâm” Đỗ Mục phát biểu: “Tư Mã Pháp nói: Bản chất phải vững vàng, biết kẻ địch có cách đối phó, tâm ổn định, phải biết điều khiển nó, làm cho ổn định trở nên chắn, đừng bận tâm đến nhiễu loạn, đừng lợi trước mắt Đợi chừng kẻ địch rối loạn, ồn ã xuất quân công” Đấy nói yêu cầu “vững tâm” Trương Dự bảo: “Lấy trừng trị đối xử với rối loạn, lấy tĩnh lặng đối xử với ồn ào, lấy bình tâm đối xử với nôn nóng, lấy nhẫn nại đối xử với giận dữ, nói phương pháp “vững tâm” Về “đoạn tâm”, Lý Chuyên nói: “Bực tức dẫn đến phẫn nộ, càn quấy dẫn đến rối loạn, nhỏ nhen đến kiêu căng, ngăn cách dẫn đến xa lạ” Đó nói phương pháp “đoạn tâm” Làm chủ nhân lực: Ý việc tiêu hao làm mỏi mệt sức chiến đấu kẻ thù Tôn Vũ nêu lên phương pháp “làm chủ nhân lực” “Thiên quân tranh”: “Đối xử với xa gần, đối xử với mệt nhọc thư nhàn, đối xử với đói no” Ông cho lúc tác chiến phải nuôi dưỡng tinh nhuệ, có khả giành thắng lợi Tôn Vũ bảo: “Giao chiến với kẻ địch sau hành quân đường dài, điều làm hao tổn binh lực, binh sĩ chịu nhiều cực đường đi, sinh lực mệt mỏi dẫn đến cạn kiệt, tất nhiên dẫn đến tình trạng hao binh tổn tướng Làm chủ biến đổi: Cơ mưu quân biến đổi khôn lường, nắm quyền chủ động chiến trường, xem nhẹ vai trò chiến thuật “làm chủ biến đổi”, gọi làm chủ biến đổi nắm vững phương pháp biến hóa động Điều mà Tôn Vũ đề cập “Thiên quân tranh”: “Không cầu cờ thống, đánh vào trận địa cách đường hoàng” ứng biến “Cờ thống”, “trận địa đường hoàng” tình quân đội có khí thịnh vượng, quân dung nghiêm chỉnh, thực lực hùng hậu có chuẩn bị, đầy đủ mặt tư tưởng, loại kẻ thù này, vừa mạnh vừa có chuẩn bị, tất nhiên khó đánh, lúc phải gác lại ý định tác chiến với bọn chúng Cần sử dụng nhiều thủ pháp chiến thuật làm chủ ý chí, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực… biến đổi chúng theo tình hình địch, công phá hay cố thủ, tiến hay thoái, quy hay kỳ lạ, nhằm giành thắng lợi Tam thập lục kế Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương) Kế "Dương đông kích tây" reo hò giả vờ thật đánh vào phía đông, chủ yếu lại đánh vào phía tâỵ Trong tất vấn đề xã hội, từ chiến trường, thương trường, trường tình trường; muốn điều lại giả làm điều kia, nói điều mà làm điều nọ, "Dương đông kích tây" vậỵ Kế mờ ảo vô song Nó khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ Kế nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý công kẻ không chuẩn bị Có nhiều cách thức để thực kế này, như: - Tạo tin đồn - Làm rối tai rối mắt địch - Buộc đối phương lo nhiều mặt - Mê ý chí địch - Nghi binh - Làm phân tán lực lượng đối phương - Làm yếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ địch Nguyên tắc " Dương đông kích tây" bí mật chủ động Bị động coi phải chịu khống chế địch Điều kỵ dùng kế " Dương đông kích tây" để lộ Lộ hết khả phòng bị, chuẩn bị Dù chiến trường, thương trường hay trường phải giữ bí mật nắm chủ động Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ khỏi rừng) Kế "Điệu hổ ly sơn" nhử, dụ hay khuấy động làm cho hổ khỏi rừng Kế "Điệu hổ ly sơn" có hai lối: Một nhử hổ khỏi rừng để dễ dàng giết hổ Hai đuổi hổ để dễ bắt giết loại hồ ly dựa oai hổ mà hoành hành Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai chim) Kế "Nhất tiễn song điêu" dùng mũi tên bắn chết hai chim Ý mưu kế dùng sức lực tối thiểu để đạt đến hiệu tối đa Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm không biết) Kế "Minh tri cố muội" biết thật rõ chuyện đấy, làm vẻ Với người xưa, triết lý xử cao, mục đích lại ẩn trốn tất tiếng thị phi nghi hoặc, theo nghĩa mưu kế, thái độ thâm sâu Cái đức người quân tử không cho thiên hạ biết, mưu kế trượng phu không giấu thiên hạ Tóm lại, biết nhiều mà tỏ kế "Minh tri cố muội" Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng) Kế "Du long chuyển phượng" biến thành kia, bên hình rồng đó, làm cho trở thành phượng Cái kế phổ biến, dân gian ta gọi "Treo đầu dê, bán thịt chó" Mỹ nhân kế (Kế dùng gái đẹp) "Mỹ nhân kế" dùng gái đẹp để làm xoay chuyển, thay đổi tình mà khác thực Giai nhân từ ngàn xưa đến đề tài Tuy phái yếu, vác gươm đao mà đánh giặc, nàng thắng đôi mắt biếc nụ cười xinh đẹp Có thành kiên cố mười vạn quân không hạ nổi, bị sụp đổ ánh mắt mỹ nhân Sức mạnh mỹ nhân đặc biệt có ảnh hưởng người anh hùng, người có quyền Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động) Kế "Sấn hỏa đả kiếp" lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà xếp theo ý muốn Có hai loại "Sấn hỏa đả kiếp": Một theo lửa đánh cướp Hai ta phóng hỏa mà đánh cướp Theo lửa tức thừa lúc người nguy biến mà ta quấy hỗn loạn thêm Phóng hỏa tức ta gây hỗn loạn mà thực theo ý muốn ta Theo lửa hay phóng hỏa chung vào mục đích đánh địch đoạt địch để tạo hội cho ta Theo lửa dựa vào thời sẵn có Phóng hỏa tự ta tạo thời Không thể phê phán theo lửa hay phóng hỏa, hay, dở, tốt, xấu, hai giống biến ảo không khí nước Trong sử sách, người ta thấy tay phóng hỏa giỏi Trương Nghi Một Trương Nghi phá tan hợp tung cách dối Tề, lừa Triệu, dọa Ngụy, thuyết Yên, bịp Sở Trương Nghi thật người có lưỡi lửa thiêu đốt sáu nước, dựng thành nghiệp thống cho nhà Tần Khổng Minh nhà trị lỗi lạc tài tình, ông từ đầu phải theo lửa để gây vốn: Lưu Bị bị Tào Tháo đánh chạy đến đường, Khổng Minh đành tính kế nương nhờ Tôn Quyền ăn theo chiến tranh Nam - Bắc, ăn theo trận Xích Bích để cướp Kinh Châu "Sấn hỏa đả kiếp" đòi hỏi khả hành động mau lẹ ó bắt mồi Vô trung sinh hữu (Không có mà làm thành có) Kế "Vô trung sinh hữu" từ không mà tạo thành có Thiên hạ không loạn, trật tự không rối làm có anh hào xuất lộ! Bởi lẽ đó, anh hào thường gọi kẻ "chọc trời khuấy nước" Mục đích khuấy nước làm rối beng việc lên để dễ bề thao túng Thủ đoạn khuấy nước gây tiếng tăm, tung tiếng đồn, gây xáo trộn dựa vào mà thủ lợi Kế "Vô trung sinh hữu" hình dung tu hú đẻ nhờ, tổ chim khác làm, tu hú đến đặt trứng vào đó, lại nhờ loài chim khác ấp trứng luôn, trứng nở thành chim, tu hú bay với bầy tu hú Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương) "Tiên phát chế nhân" tay trước để dành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy chiến thắng Kế "Tiên phát chế nhân" không nói xa, viễn vông, mà phải nhìn vào thực tế gần Các vụ xảy lịch sử như: Lý Thế Dân Huyền Vũ Môn, Võ Tắc Thiên phế lập Lư Lăng Vương, Ung Chính cướp Bảo Tòa, Từ Hi độc sát Quang Tự, Gia Cát Lượng lấy đất Quang Trung Tất áp dụng thủ đoạn "chớp nhoáng" không cho địch kịp trở tay, không cho dư luận phản ứng kịp Vẫn có câu "Tiên hạ thủ vi cường" 10 Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ) Kế "Đả thảo kinh xà" đập vào cỏ, làm động cho rắn sợ 11 Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người) Kế "Tá đao sát nhân" mượn dao để giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng” (Giết người không thấy máu, thấy máu không anh hùng) Trên đời dĩ nhiên chưa có kẻ giết người mà thành anh hùng, có tay anh hùng không giết người Điểm khác không có hay không, mà chỗ thông minh hay ngu xuẩn Tào Tháo mượn Lưu Biểu giết Nễ Hành, mượn lòng quân giết Dương Tu lại làm việc mèo già khóc chuột, thật đáng kể tay thông minh, gian hùng 12 Di thể giá họa (Dùng vật để vu khống người ta) Kế "Di thể giá họa" đem xác chết hay đồ vật bỏ vào nhà người khác để giá họa Kế thường dùng khối óc quỷ quyệt thông minh, tự không mặt mà làm cho đối phương bị hại Như gọi "giết người không thấy máu" 13 Khích tướng kế (Kế chọc giận tướng giặc) "Khích tướng kế" kế chọc giận tướng giặc, làm tướng giặc giận Nổi giận sáng suốt, thiếu suy nghĩ, không tự chủ người Mạnh Tử nói: "Nhất nộ nhi an thiên hạ" Trong đời có nhiều việc thành tựu giận có nhiều việc thất bại giận Bởi kế khích tướng diệu kế, đạt kiến thiên hạ, mang họa vào thân Khích tướng khơi dậy hùng khí người khác để người làm việc cho ta Đối tượng tốt kế khích tướng người có tính tình bạo tháo hay sẵn sàng phẫn nộ Tuân Tử bảo rằng: “Lời nói khéo êm lụa, lời nói ác nhọn giáo mác” Thuyết tiến dẫn lời nói, nghĩa thuyết làm cho người ta nghe theo Hiệu thuyết lớn Bởi có câu: "Thiên hạ tĩnh, ngôn sử chi động Thiên hạ động, ngôn sử chi tĩnh" (Thiên hạ yên lặng, lời nói làm náo loạn Thiên hạ náo loạn, lời nói làm lắng dịu) Căn mưu thuật thuyết, theo Tuân Tử có bốn điều: Cơ, dũng, trí, biến - Cơ: Là xem thời độ thế, nhân lợi thuận tiện - Dũng: Là đoán nói điều không dám nói - Trí: Là biết rõ tình, tâm lý, giải thắc mắc, chế phục người - Biến: Là biến hóa, trường hợp bất trắc Mục đích thuyết có năm điều: - Làm cho người hiểu rõ - Làm cho người tin tưởng - Làm cho người đồng tình - Làm cho người phục - Làm cho người theo Đạt năm mục đích kể nắm phần thắng tay 14 Man thiên hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn) Kế "Man thiên hải" lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động lúc sương mù Man thiên, trời u ám hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi quẻ Dịch lý nói Man thiên, ngồi đợi tới sương mù thời tiết thiên nhiên, mà phải tạo Kế "Man thiên" đem áp dụng thực hai mặt: tiêu cực lẫn tích cực Tích cực đem ánh sáng đến cho tình mờ mịt Tiêu cực lẩn tránh tai họa, lợi dụng hội sơ hở địch để thoát bí Ở trận Xích Bích, Khổng Minh giải vấn đề thiếu tên bắn cho cung thủ cách lấy mười thuyền lớn chất đầy rơm, đợi lúc trời sương mù, âm thầm đến trại Tào Tháo trống la hét làm công Tào sợ ngụy kế, không dám xông ra, bắn tên mưa vào thuyền rơm Bằng đêm đánh trống reo hò, không chết người, Khổng Minh lấy Tào Tháo trăm ngàn mũi tên 15 Ám độ trần sương (Đi đường mà không nghĩ đến) Kế "Ám độ trần sương" bí mật đưa quân qua đường mà không nghĩ ta qua Kế áp dụng lúc hai bên đấu tranh, chiến đấu với Mỗi bên sức giấu mục tiêu thật đưa mục tiêu giả mà lừa đối phương Đây công việc phức tạp, có trình khúc triết Như "Tôn Tử Binh Pháp" viết: “Việc binh trá ngụy, mà làm vẻ thể, dùng mà tỏ không dùng, gần giả làm xa, xa giả làm gần Lấy lợi mà dụ, gây rối mà đuổi, thấy khỏe tránh Đầu tiên làm cách giảm nhược lực đối phương, sau tiến hành dự định Muốn dụng kế phải người có tầm nhìn xa hiểu rộng khối óc tuyệt vời 16 Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ) Kế "Phản khách vi chủ" đổi địa vị khách thành địa vị chủ "Phản khách vi chủ" đấu tranh vào bị động nên phải tìm kế hoạch đến chủ động, khách vốn địa vị bị chi phối, việc chủ đặt định xếp "Phản khách vi chủ" nguyên tắc thường dùng đấu tranh Có chủ động khống chế cục diện Không có chủ động, thắng lợi 17 Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác) "Kim thiền thoát xác” ve sầu vàng lột xác Kế dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ hội khác Kế "Kim thiền thoát xác" có phạm vi rộng rãi phổ biến, hoàn cảnh sử dụng 18 Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành) "Không thành kế" kế bỏ thành trống, thành bỏ ngỏ Kế có hai loại: - Một lúc tình cực khẩn cấp, nguy hiểm treo sợi tóc, buộc phải dùng nghi binh để lừa dối đối phương mà dựa vào để trốn thoát - Hai rút lui với đầy đủ kế hoạch dụ cho địch quân xâm nhập bao vây tiêu diệt "Không thành kế" thực cách tạo nghi âm cho đối phương, mục đích không cho đối phương sớm có định 19 Cầm tặc cầm vương (Dẹp giặc phải bắt tướng giặc) "Cầm tặc cầm vương" dẹp giặc phải bắt chúa giặc Phương pháp bắt chúa giặc thật thiên biến vạn hóa, không sức mạnh hay trí khôn Các kế khác "Điệu hổ ly sơn", "Mỹ nhân kế" hay "Man thiên hải" dùng cho kế "Cầm tặc cầm vương" Để đối phó với nhân vật anh hùng, dù đạn mà giết hay dùng mỹ nhân kế mà nhử Nhưng đa số âm mưu cầm vương hiệu kích thích anh hùng mỹ nhân kế "Tự cổ anh hùng đa hiếu sắc" Việt Vương thua trận rồi, mà dùng nàng Tây Thi đủ giam cầm Phù Sai Lý Viên muốn đoạt quyền Xuân Thân Quân, nên cho cô em Lý Yên sang làm tì thiếp Đó cách gián tiếp để cầm vương 20 Ban chư ngật hổ (Giả làm heo để ăn thịt hổ) Kế "Ban chư ngật hổ" giả làm heo để ăn thịt hổ Lão Tử nói: “Người cực khôn khéo mà làm vụng về”, câu "đại trí nhược ngu" Người săn thường học tiếng heo kêu tự giả làm heo để nhử hổ Đối với kẻ thù, ta giả ngu heo, bề mặt thuận chịu, lúc cười, lúc cung kính địch hết nghi âm Chờ thời chín, tìm thấy chỗ nhược kẻ thù mà đập đòn sấm sét - Dùng việc không quan trọng bí mật - Hành động không quan trọng thừa lúc bất ý - Dò xét không quan trọng làm cho địch không hay biết - Bên vẻ loạn mà bên có ngũ - Tỏ đói mệt thật no khỏe - Làm ngu xuẩn tinh tường Những câu lý luận kế "Ban chư ngật hổ" 21 Quá kiều trừu (Qua cầu phá cầu) "Quá kiều trừu bản" qua cầu phá cầu, ý nói người sau thành công, muốn hưởng thụ nên giết hại xa lánh người bạn đồng lao cộng khổ với Kế "Quá kiều trừu bản" thường trái ngược với kế "Ban chư ngật hổ" Qua cầu cất nhịp lúc đắc thời đắc đem thuộc hạ mà khai đạo Còn giả tiếng heo kế áp dụng lúc vào kẹt Đứng lập trường đạo lý cất nhịp cầu hành động vong ân bội nghĩa Lưu Bang danh người qua cầu cất nhịp lớn lịch sử Lúc Lưu Bang hàn vi ăn cắp gà, Bang nói đủ điều ngon dễ nghe để tựu chúng lập đảng Đến nên nghiệp rồi, lo việc củng cố quyền thế, Lưu Bang chẳng ngại hết, đổi lại thái độ, nghi ghét triều thần Người thứ mà Lưu Bang lôi chém Hàn Tín, đến Bành Việt, Anh Bố, bỏ tù Tiêu Hà, Trần Hi, Phàn Khoái Trương Lương thấy họa chẳng chóng chày đến với mình, nên bỏ trốn lên rừng học đạo tu tiên 22 Liên hoàn kế (Kế móc nối nhau) "Liên hoàn kế" nối liền với thành dây xích "Liên hoàn kế" vận dụng quyền thuật để tạo phản ứng dây chuyền cho đối phương gây thành phản ứng nhiều mặt Mỹ nhân kế vũ khí phổ biến cần thiết cho việc dùng "Liên hoàn kế" Vì người đẹp ví nước, anh hùng ví bùn, nước làm cho bùn nhão Từ ngàn xưa, đa số anh hùng thương hoa tiếc ngọc nên bỏ lãng nhiệm vụ Tuy vậy, phải phân biệt "Mỹ nhân kế" với "Liên hoàn kế" Liên hoàn kế hình ảnh thực tiễn, việc xảy gây thành phản ứng dây chuyền Việc xảy hôm không tự dưng mọc ra, phải kết dây chuyền từ việc trước 23 Dĩ dật đãi lao (Lấy khỏe để đối phó với mệt) Kế "Dĩ dật đãi lao" lấy thản để đối phó với hấp tấp, nhọc nhằn; dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức Kế viết thiên "Quân Tranh" "Tôn Tử Binh Pháp": "Lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt" nghĩa chiến thuật phải tìm nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với công địch Cũng có ý nói nên chuẩn bị chu đáo, dễ dàng lấy bình tĩnh xem xét tình hình biến hóa mà định chiến lược, chiến thuật Đợi địch mỏi mệt, tỏa chiết bớt nhuệ khí thừa xuất kích Tôn Tử gọi là: "Ẩn sâu chín đất, hành động chín trời" Sử dụng sách lược đòi hỏi thái độ tuyệt đối trầm tĩnh ứng biến, đo ý kẻ thù, hoàn cảnh kẻ thù, thực lực kẻ thù Nếu thời chưa chín đứng yên trái núi Khi hội vừa tới lấp sông, chuyển bể Tư Mã Ý ngăn Gia Cát Lượng Kỳ Sơn Chu Du phóng hỏa Xích Bích Tào Tháo đại phá Viên Thiệu nơi Quan Độ Tạ Huyền đuổi Bồ Kiên Phi Thủy Tất lấy đánh nhiều, vượt khỏe Tất kết sử dụng tài tình sách lược "Dĩ dật đãi lao" 24 Chỉ tang mạ hòe (Chỉ vào gốc dâu mà mắng hòe) "Chỉ tang mạ hòe" vào gốc dâu mà mắng hòe Ý nói không tiện mắng thẳng mặt nên mượn kiện khác để tỏ thái độ 25 Lạc tỉnh hạ thạch (Ném đá vào người giếng) "Lạc tỉnh hạ thạch" ném đá vào đầu kẻ rơi xuống giếng Rơi xuống giếng lại ném đá vào đầu nạn nhân Nếu đứng quan điểm đạo đức Khổng - Mạnh phải hành động không nhân quân tử, coi mưu kế hành động lại hành động sáng suốt Căn triết lý "Lạc tỉnh hạ thạch" chi phối chiếm đoạt được, nhân từ với kẻ thù tức tàn nhẫn với ta Lưu Bị lúc miệng nói điều nhân từ, lúc chảy nước mắt, ông lại người giỏi thủ đoạn "Lạc tỉnh hạ thạch" Chẳng mà Lã Bố vốn người làm nhiều ân huệ Lưu Bị, việc bắn kích Viên Môn, việc cho Lưu Bị nương tựa Đến lúc Lã Bố bị bắt sau thất trận Từ Châu, Tào Tháo lòng đôi chút thương mến muốn dụ dỗ Lã Bố, Lưu Bị ngại Tào Tháo có thêm mãnh tướng nên ghé tai Tào Tháo mà nhắc khéo: “Ông không nhớ chuyện Đinh Nguyên Đổng Trác hay sao?” (Đinh Nguyên Đổng Trác nhận Lã Bố làm nuôi, bị chết tay Lã Bố Lưu Bị không kể đến ơn nghĩa, lại đưa đòn độc "Lạc tỉnh hạ thạch" hạ Lã Bố Như vậy, Lã Bố khỏi chết! 26 Hư trương (Thổi phồng thế) "Hư trương thế" thổi phồng người ta chóa mắt, nể sợ Đời Tam Quốc, Tào Tháo tiến xuống Giang Định, rầm rộ trăm vạn hùng quân Tháo định dùng ưu tuyệt đối để buộc Tôn Quyền phải hàng phục Nhưng Khổng Minh trông thấy âm mưu nên ba vạn quân với số mưu kế trận gió đông đánh bại quân Tào Khi sử dụng kế này, trước hết phải xem mục đích giá trị đã, định cỡ to nhỏ 27 Phủ để trừu tân (Bớt lửa nồi) Kế "Phủ để trừu tân" bớt lửa nồi, ý nghĩa giải vấn đề, chủ ý không cho phát (bớt lửa cho nước khỏi trào) Khi có việc bùng nổ tìm cách làm cho dịu đi, không để tiếp tục ác liệt Chỗ diệu dụng kế "Phủ để trừu tân" không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, vô trời đất, khó hiểu âm dương, khiến cho kẻ thù rơi vào kế mà họ Không kể tình trường, chiến trường hay thương trường, kế "Phủ để trừu tân" lúc kế âm độc, lớn mang hiệu lớn, nhỏ có hiệu nhỏ Ở tình trường, anh chàng vế thường o bế song thân anh em đào, công nàng! Ở chiến trường, kế "Phủ để trừu tân" lại dày đặc, giăng mắc mạng nhện 28 Sát kê hách hầu (Giết gà cho khỉ sợ) "Sát kê hách hầu" nghĩa đen giết gà cho khỉ sợ Theo truyền thuyết dân gian, khỉ sợ trông thấy máu, người ta muốn dạy khỉ, trước hết họ giết gà, bắt khỉ nhìn thấy đống máu bê bết bắt đầu giáo hóa Lúc bắt khỉ thế, người ta vặn cổ gà cho kêu lên tiếng ghê rợn, khiến cho khỉ bủn rủn chân tay đến bắt "Sát kê hách hầu" có tác dụng lớn, làm cho vụ nở trứng nước bị rơi vào cảnh bối rối, sợ sệt 29 Phản gián kế (Dùng kế đối phương để quật lại) "Phản gián kế" dùng người đối phương lừa dối đối phương, dùng kế địch lừa địch Tôn Tử nói: “Biết biết thực lực nhiệm vụ Biết người biết thực lực ý đồ địch Biết tương đối dễ biết người Cho nên muốn biết người phải dùng gián điệp” 30 Lý đại đào cương (Đưa lý chết thay đào) "Lý đại đào cương" đưa lý chết thay cho đào Người lớn làm họa, bắt người bé chịu tội thay Có nhiều kẻ tác gian phạm tội lại bắt người khác thân 31 Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt dê về) "Thuận thủ khiên dương" theo nghĩa đen thuận tay dắt dê Sự việc đời, thiên biến vạn hóa kỳ diệu Phải biết nắm lấy hội đến trước mắt, thâu hoạch, lợi bất ngờ 32 Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra) "Dục cầm cố tung" theo nghĩa đen muốn bắt thả Muốn thực hành kế này, phải có nhãn quan sâu rộng, lòng nhẫn nại vô song Những kẻ cấp công cận lợi đủ tài trí để thi hành Kế "Dục cầm cố tung" không thi hành theo nghĩa đen Kế nói lên mềm dẻo cho sách, thứ sách thu phục lòng người, giữ người 33 Khổ nhục kế (Hành hạ thân xác để người ta tin) "Khổ nhục kế" hành hạ mình, đem thân xác bị hành hạ để làm chứng mà tiếp cận với địch để hoàn thành âm mưu 34 Phao bác dẫn ngọc (Ném ngói để thu ngọc) "Phao bác dẫn ngọc" nghĩa đen ném ngói để thu ngọc Tức dùng tiểu vật để đoạt đại vật, người câu Dân gian thường nói "thả tép bắt tôm" kế 35 Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về) "Tá thi hoàn hồn" nghĩa mượn xác để hồn Ý kế rằng: Sau thất bại, buộc phải lợi dụng lực lượng để khởi lên thi hành trở lại chủ trương Tuy nhiên, dùng kế dễ vào đường nguy hiểm, sơ xuất tỷ rước voi giày mả tổ Nếu mượn xác mà mượn ẩu chẳng khác vác xác chết nhà 36 Tẩu kế (Chạy, lùi, thoát thân) "Tẩu kế" nghĩa chạy, lùi, thoát thân Tại kế cổ nhân lại đặt "kế chạy"? Lại có câu: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách" (Ba mươi sáu chước, chạy hết!) Bởi kế liên quan nhiều đến thành bại công việc lớn Bất luận đánh văn hay võ, không thắng hoài Trong trình chiến đấu bao gồm nhiều kiểu thắng, nhiều kiểu bại, lúc ẩn lúc hiện, chớp mắt dồn dập trăm ngàn biến chuyển Nếu không ứng phó mau lẹ để tránh cảnh bất lợi, để nắm mau lợi mà tiến tới thắng lợi, nhân tài Chạy có nhiều phương thức Bỏ giáp, bỏ vũ khí mà chạy, bỏ đường nhỏ mà chạy tới đường lớn, bỏ đường mà chạy sang đường thủy Các phương thức không giống hướng chung đến mục đích tránh tai họa để bảo đảm an toàn, để bảo toàn lực lượng "Tẩu kế" chạy dài Chạy giải pháp quay lại Tinh hoa kế chạy giành thời gian, bảo tồn sức khỏe, lực lượng Rút chạy đến vị trí mới, cho tư vững mạnh hơn, tập trung nỗ lực củng cố tinh thần, chọn hội thuận tiện để quật lại, thực "Tẩu kế" Sau hết phải lo đến điểm nguy kế chạy: Khi chạy, tinh thần, việc hoàn toàn lỏng lẻo, tin tưởng xung quanh Nếu không giải cho xác vấn đề "tẩu" không kế hoạch nữa, mà tan rã vậy! Tôn Vũ cầm quân lần Nghiên cứu binh pháp Tôn Tử Tôn Tử binh pháp tiếng giới từ lâu Đến dịch 29 loại ngôn ngữ, ấn phẩm bổ sung mở rộng lên tới 700 Thế kỷ 18, Tôn Tử Binh Pháp truyền nhập vào châu Âu, gây náo động giới quân phương Tây Nhà lý luận quân tiếng người Anh, người đặt móng lý luận ''đại chiến lược'' Lydern Hatill không tự dịch toàn nguyên Tôn Tử Binh Pháp tiếng Anh mà ông viết thêm “Luận chiến lược'' để dẫn giải tường thuật lại Hatill cho biết, tác phẩm quân ông, giải nghĩa nhiều quan điểm tìm thấy qua nguyên Tôn Tử Binh Pháp từ 2500 năm trước Trong sử ký mình, Tư Mã Thiên có viết tài quân Tôn Vũ (Tôn Tử) sau: "Tôn Vũ phía tây đại phá nước Sở mạnh, phía Đông dẹp yên Tề, Tần uy danh lừng lẫy khắp chư hầu, làm tướng thật khó so bì" Quả thật 30 năm nghiệp quân mình, Tôn Vũ lập nhiều chiến công hiển hách xứng đáng với lời tôn vinh sử sách Tuy nhiên có vấn đề gây tranh cãi kịch liệt từ trước đến là: rốt Tôn Vũ thân chinh huy trận đánh Vừa qua giới nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Quốc nghiên cứu, đối chiếu, tổng hợp, so sánh từ sử liệu như: "Ngô việt Xuân Thu", "Việt sắc thư", "Tả truyện", "Sử ký" đưa kết luận: Trong nghiệp quân dịch mình, Tôn Vũ trực tiếp huy trận đánh trận chiến "để đời" góp phần đưa tên tuổi ông bất hủ thời gian - Lần huy thứ nhất: Xảy vào tháng 12 năm 512 trước công nguyên, Ngô Vương Hạp Lư lệnh cho Tôn Vũ huy quân tiêu diệt nước nhỏ Chung Ngô nước Từ Trong lần cầm quân này, Tôn Vũ xuất sắc hạ gọn nước đồng thời thừa thắng chiếm đất Thư thuộc nước Sở lập công lớn Ngô Vương ban thưởng - Lần huy thứ hai: Theo lệnh Hạp Lư, năm 511 trước công nguyên, Tôn Vũ lại thống lĩnh ba quân Ngũ Tử Tư, Bạch Hỷ chinh phạt nước Sở lý "Sở Vương từ chối không chịu trao bảo kiếm Trạm Lô cho Hạp Lư" Dưới quyền huy Tôn Vũ quân Ngô đánh hai trận thắng hai, chiếm gọn xứ Lục Tiềm thuộc đất Sở - Lần huy thứ ba: xảy vào năm 510 trước công nguyên, lúc nước Ngô nước Việt lần xảy chiến tranh quy mô lớn mà sử sách ghi lại "Đại chiến Huề-Lý" Trong chiến lần Tôn Vũ đưa cách dụng binh "Quý hồ tinh bất đa" đánh trận với vạn quân với phép dụng binh tài tình Tôn Vũ đánh bại 16 vạn quân nước Việt - Lần huy thứ tư: Vào năm 509 trước công nguyên xảy "đại chiến Dự Chương" hai nước Ngô Sở Khi vua Sở sai trai công tử Tử Thương công tử Tử Phàm dẫn đại quân tiến đánh nước Ngô, nhằm báo thù nỗi nhục đất năm xưa Một lần Ngô Vương Hạp Lư lại giao cho Tôn Vũ cầm quân chống giặc Lần Tôn Vũ khôn khéo vòng tránh đội quân chủ lực công tử Thường, dùng lối đánh vu hồi tập kích doanh trại bắt sống công tử Phàm, quân Sở từ mạnh, chuyển sang yếu cầm cự chưa đầy tháng phải rút chạy nước - Lần huy thứ năm: Vào ngày 18-11-506 trước công nguyên, nước Ngô-Sở lần xảy chiến tranh, sử sách gọi "cuộc chiến Bách Cử" Đây chiến lớn lịch sử nước Lần quân Sở huy động 25 vạn quân tiến đánh nước Ngô, khí báo thù sôi sục Theo kế Tôn Vũ Ngũ Tử Tư, vua Ngô bí mật liên kết với nước nhỏ Đường Thái làm thành liên minh chống Sở Khi tác chiến, Tôn Vũ triệt để lợi dụng địa hình thuận lợi nước "đồng minh" để triển khai chiến thuật "Khống chế diện", "Tập kích vu hồi mạn sườn" Sau lần giao chiến với quân Sở, Tôn Vũ giành thắng lợi Cuối vạn quân Ngô phá tan 25 vạn quân Sở tiến vào kinh đô nước Sở buộc Sở vương phải tháo chạy Với trận đánh "để đời" này, uy danh tài thao lược quân Tôn Vũ (Tôn Tử) lừng lẫy khắp thiên hạ Thêm vào "Tôn Tử Binh Pháp" dài 13 thiên bất hủ ông khiến cho tên tuổi Tôn Vũ tiếng khắp giới ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Binh pháp tôn tử hay, Binh pháp tôn tử hay, Binh pháp tôn tử hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay