Chuyên đề toán 12 bất phương trình mũ và logarit

26 235 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 07:08

CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT PHƢƠNG PHÁP 1: ĐƢA VỀ CÙNG CƠ SỐ HOẶC LOGARIT HÓA 1) Bất phƣơng trình mũ  Bất phương trình mũ + Nếu a a f (x ) + Nếu a a g (x ) f (x ) g(x ) a f (x ) a g (x ) f (x ) + Nếu a chứa ẩn a f (x ) a g (x ) (a (cùng chiều a g(x ) 1) a (ngược chiều 1) f (x ) g(x ) 1) 2) Bất phƣơng trình logarit  Bất phương trình logarit + Nếu a loga f (x ) + Nếu a loga g(x ) loga f (x ) loga B + Nếu a chứa ẩn loga A loga B f (x ) loga g(x ) (a (A g(x ) (cùng chiều a f (x ) 1) (B g(x ) (ngược chiều 1) 1) (B 1) 1) a 1) 0  Các bƣớc giải bất phƣơng trình mũ – logarit  Bƣớc Đặt điều kiện (điều kiện đại số loga b ĐK b a điều kiện loga), ta cần ý: mũ lẻ loga mũf (chẵn x) ĐK loga f (x ) ĐK f (x ) f (x )  Bƣớc Dùng công thức biến đổi đưa trên, giải  Bƣớc So với điều kiện kết luận nghiệm PHƢƠNG PHÁP 2: ĐẶT ẨN PHỤ Đặt ẩn phụ cho bất phƣơng trình mũ  Dạng P(a f (x ) )  Dạng .a 2.f (x ) PP (a.b)f (x ) đặt t λ.b 2.f (x ) a f (x ), t 0 PP Chia hai vế cho b 2.f (x ), đặt ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 t a b f x (chia cho số lớn số nhỏ nhất)  Dạng a f (x ) b f (x ) c, với a.b PP a f (x ) đặt t a f (x ).a g (x )  Dạng .a f (x ) a a f (x ) a g (x ) g (x ) b PP t b f (x ) đặt ẩn u a f (x ) v g (x ) a Đặt ẩn phụ cho bất phƣơng trình logarit  Dạng P loga f (x ) PP  Dạng Sử dụng công thức a đặt t logb c c loga f (x ) logb a để đặt t a logb x t x logb a  Lƣu ý Trên số dạng thường gặp phương trình mũ loga, bất phương trình ta làm tương tự lưu ý chiều biến thiên ề phương diện tổng quát, ta tìm mối liên hệ gi a biến để đặt ẩn phụ, đưa phương trình (bất phương trình) đại số hệ phương trình đại số mà đ biết cách giải T đ , tìm nghiệm Ngoài ra, số trường hợp đặt ẩn phụ không hoàn toàn Ngh a sau đặt ẩn phụ t v n x Ta giải phương trình theo t với x em h ng số b ng cách lập biệt thức ∆ đưa dạng tích số TỔNG HỢP BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ 001: Tập nghiệm bất phương trình: 3x A x>-1 B x-1 B x1 C x1 C x>0 D x>1 là: 007: Tập nghiệm bất phương trình: ( )3 C x>0 là: x 2 006: Tập nghiệm bất phương trình: ( )x A x B x D x>1 là: 003: Tập nghiệm bất phương trình: ( )x A x>-1 B x-1 B x0 33 là: C x ( )x là: C x 2x 2x ( x ) 27 D x 4 x D x x là: ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 A x B x C x 008: Tập nghiệm bất phương trình: ( )2x A B x x 009: Tập nghiệm bất phương trình: 3.9 A x B x A x B x 10 C x 22x x C x x x 2x x x x B x 018: Tập nghiệm bất phương trình: ( 2)x A ( B (2; ; 0) ) 019: Tập nghiệm bất phương trình: 32x A [ 1;1] B [ 1; 0] 2 020: Tập nghiệm bất phương trình: ( ) x ; 2) (1; A (1;2] B ( A m n m D x x D x 10 448 là: x x 1 x 10 D x D x D x D x x là: C x D x là: C ( D (6; 34.15x (2 x x 288 là: 2.27x là: C x 2x 10.3x x) là: 27 ( ) là: 125 C x 12 C x 2x x 23x 1.3x x x 017: Tập nghiệm bất phương trình: 52 A x B x 91 25 x ) 18x D x D D 016: Tập nghiệm bất phương trình: 8x A x B x là: (2 3) C x 015: Tập nghiệm bất phương trình: 23x.3x A x B x 021: Cho B 2 x x 3) 014: Tập nghiệm bất phương trình: (0, 6)x ( A 22x C x 013: Tập nghiệm bất phương trình: 251 là: 3x C 1 012: Tập nghiệm bất phương trình: (2 A x x B x A 729x là: C x x 5x 011: Tập nghiệm bất phương trình: 22x A x B x D x là: 3x 3x 2 x 010: Tập nghiệm bất phương trình: 32 x x ; 8) là: C (0;1] ( )x là: ) C (1; ) D ( 1;1) ) D kết khác n Khi đ : B m n C m n ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG D m n HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 022: Cho a A a a 1 Khi đ a nhận giá trị thuộc : B a 2 023: Tập số x thỏa m n ; A 4x ; x B ) B ( ;0 x 3 x : ) 12 2x x 2x D ( ; 2) D x : : D R \ C ( 1; 0) ; x C x x D x ; 1) : ;1 B D ( 1;1) C ( 1; 029: Tập nghiệm cuả bất phương trình A 2 028: Tập nghiệm cuả bất phương trình A (0; x : C 1; ; 1) x x a tập tập hợp: C (1; 4) D ( 3;1) 10.3x 027: Tập nghiệm cuả bất phương trình A 18.2x 026: Tập nghiệm cuả bất phương trình B ( ; C 025: Tập nghiệm cuả bất phương trình 32x A 1;1 B 0;1 ) D là: 024: Tập nghiệm cuả bất phương trình 32.4x A ( 5; 2) B ( 4; 0) A ( 2; 2 x B a C C 2; D 0;2 030: Khẳng định sau sai : A C 2 2 2018 2 032: Tập nghiệm cuả bất phương trình D 2016 2017 2017 031: Tập nghiệm cuả bất phương trình x A x B x A x B B x 2x 2016 25 : C x x 2017 3 1 x D x D x 12 : C x ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 2x 033: Tập nghiệm cuả bất phương trình ; A A x x B 4x x B log 7 x 1 x 5x x 038: Tập nghiệm bất phương trình x x x B x C x x D x 1 x 2x x D là: C x C x log2 x D x D x x D x D x 8x là: 5.2x 2x 039: Tập nghiệm bất phương trình x A x B x là: C x 11 log2 11 x 037: Tập nghiệm bất phương trình A x B x x A 1; D là: 2x x ; 036: Tập nghiệm bất phương trình x 3.2x x x C 035: Tập nghiệm bất phương trình 2x A x B x A : ; B 034: Tập nghiệm bất phương trình x x C x C x 16 là: là: 040: Cho số dương a khác số , y h p biến đổi sau A a x a y B a x a y x y x y C a x ay (a 1)(x y) D a x 041: Cho ba số a, , y Kết luận sau A ới a a x a y x y 042: Cho A 043: Cho 3| A | (a 1)(x y) B ới a a x ay x y D ới a a x ay x y Kết luận sau dây B C 27 Mệnh đề sau B 3 C a x C ới a ay ay (a 1)(x y) 044: Bất phương trình 2x A ( ; 0) 3x c tập nghiệm B (1; ) C (0;1) 045: Bất phương trình 5x A ( ;1) 51 c tập nghiệm B (1; ) C D D R D ( 1;1) ;1 ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG D 1; HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 x 046: Bất phương trình B (0; ; A 047: Bất phương trình e A ( x ; 0) 048: Bất phương trình A (2;5) 049: Bất phương trình A 1;2 25 c tập nghiệm 16 x ) 2) D ( ;2) c tập nghiệm ; B C ( x 2x C ; D (0; ) c tập nghiệm 2;1 B x C 1; D 3; x c tập nghiệm ;2 B C (0;1) D 050: Bất phương trình 4x A (1; 3) 2x c tập nghiệm B (2; 4) C (log2 3;5) D log2 3; 051: Bất phương trình 9x A (1; ) 3x B ( D ( 2; 3) 052: Bất phương trình 5x A ;2 53 x B c tập nghiệm C ( 1;1) ;1) 20 c tập nghiệm C (0;2) ;1 D (2; 053: Cho bất phương trình 3x tập nghiệm bất phương trình là: A 2; B 3; C 2; D 3; 054: Cho bất phương trình e x A B ;0 D tập nghiệm bất phương trình là: C ;1 ;0 ) ;1 055: Cho bất phương trình 25x A ; tập nghiệm bất phương trình là: B ; C 2; 056: Cho bất phương trình 10x A B ;1 057: Cho bất phương trình A ; 2x 100 tập nghiệm bất phương trình là: C ;2 ;10 ;3 D tập nghiệm bất phương trình là: 125 B 058: Cho bất phương trình 2x 23 x A 0; B 0;2 059: Cho bất phương trình D 2; ; C ; tập nghiệm bất phương trình là: C 0; D ; D 0;1 x 6x tập nghiệm bất phương trình là: ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 ;2 A ; B C 2; D 060: Cho bất phương trình 5x 10 tập nghiệm bất phương trình là: A log5 2; B log5 2; C log5 2; 061: Cho bất phương trình 3.4x A 1; B 5.2x C 0;2 x D 0; tập nghiệm bất phương trình là: B 0;1 ;0 ;1 C D số nghiệm nguyên tìm là: B Hai nghiệm C Ba nghiệm 063: Cho bất phương trình 22x A Một nghiệm D log10 5; tập nghiệm bất phương trình là: ;1 062: Cho bất phương trình 3x A ; : 7x D Bốn nghiệm x 064: Cho bất phương trình 81 số nghiệm nguyên tìm là: A Hai nghiệm B Ba nghiệm C Năm nghiệm 065: Tìm giá trị A x B x C x 0; 066: Cho bất phương trình 2x A 1; B 068: Cho bất phương trình ;3 070: Tìm tất giá trị 1; D ;0 tập nghiệm bất phương trình là: C 2; D 1; tập nghiệm bất phương trình là: D 1;2 C 2; 4.3x D x e 2x ;0 22x tập nghiệm bất phương trình là: C 0;2 D 3x để đồ thị hàm số y ;0 2; 4x n m phía đồ thị hàm 5x A (2; ) B 3; 071: Cho bất phương trình 8x A 7.10x B 1; 069: Cho bất phương trình 6x 2x A B ;0 1; số y 2x x 2x ;1 x tập nghiệm bất phương trình là: C 3; ;1 067: Cho bất phương trình 5.4x 2.25x A 1;2 B 0;1 A e x n m phía đồ thị hàm số y để đồ thị hàm số y ;0 D Bảy nghiệm ; log2 2x B C 27x 3x ;1 D 0;2 tập nghiệm bất phương trình là: ; log C log3 2; D ;0 D x 3 072: Tập nghiệm bất phương trình A x B x 10 log3 x 073: Tập nghiệm bất phương trình 2x 10 C x log3 x 2x 25 ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 A x B x x 074: Tập nghiệm bất phương trình 2x A B ;0 ;2 2x C x D x C ;3 D ;1 C x D x log D ; 075: Bất phương trình 2x 1.3x 36 c nghiệm A x log6 B x log 2 076: Tập hợp số x thỏa m n ; A A 1; x 078: Nếu A x x x ;0 C 2; B x C x x A B 082: Bất phương trình 2x A x x A 1;2 10 ;0 B 2; 2; 2; 4; ; D 6; D x D ; x x x 12 1; x x 10 x x C D D 2x x 2x C 1; 2; x 2x D đáp án khác D 0;2 C 2; x x x ;1 4; 1; x x C x x ; D vô số x 4x B C 084: Tập nghiệm bất phương trình A c nghiệm B x B 085: Bất phương trình x x C 083: Tập nghiệm bất phương trình A B 081: Nghiệm bất phương trình 5x x x ; B 080: Số nghiệm nguyên bất phương trình A 079: Tập nghiệm bất phương trình A ; C 2x c tập nghiệm B 2 ; B 077: Bất phương trình 4x c tập nghiệm b ng C 4; ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG 4; D HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 086: Bất phương trình 2x A x 5x 20 log c nghiệm B x log log2 088: Bất phương trình 2x A log3 2 2x 3x x 2x 1 2x x B 1 1 log3 32 x 092: Tập nghiệm bất phương trình 32x A 1;1 B 1; x B 096: Bất phương trình 4x A x x 097: Bất phương trình 64.9x A 16 x 098: Bất phương trình 5.4x A x 2 20 x x 18.2x x D x x D x x log3 1 x log3 x 4 D x C 0;1 D 1;1 tập tập C 1; D 3;1 D \ 1; 14 c nghiệm C x 1 16 84.12x B log log2 trở thành bất phương trình sau C t 3t 32 D t 16t 32 C 5.2x B D x c tập nghiệm x x x x C ; x 12 B 095: Bất phương trình A x 10.3x 093: Tập nghiệm bất phương trình 32.4x A 5; B 4; 3 C 091: Nghiệm bất phương trình 32.4 18.2 1 x A x B 16 2 x log log2 C x A 0; log c nghiệm x x B D x c nghiệm 090: Đặt t 5x bất phương trình 52x 3.5x A t 75t 32 B t 6t 32 094: Bất phương trình C x 089: Bất phương trình 3x 20 log 2x 087: Bất phương trình A x log log2 x x 5x có nghiệm 20 C x log B x 3x A 2x x x 2.25x 7.10x B x D x x 2 D x x 2 c nghiệm C 27.16x x c nghiệm x C x c nghiệm C x ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG D vô nghiệm D x HƯNG YÊN CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 113: Nghiệm bất phương trình A x B 0 x 32 2x x x C x D x 114: _ A x x B x x C 115: Tập nghiệm bất phương trình: 32x A ( 3;1) B (1; 4) 116: Bất phương trình: 32.4x 18.2x A  2;5  B  2; 1 3 117: Bất phương trình:   4 2x 10.3x x D là: C ( 4; 0) x x D ( 5; 2) c tập nghiệm là: C  1; 3 D Kết khác x 3    c tập nghiệm là: 4 B A 1; 2 x 4x 2 x 118: Bất phương trình: x c tập nghiệm là: A a B a C (0; 1) D  C a D a 119: Bất phương trình: a c tập nghiệm là: A a a 1 B m n C m n D Kết khác 120: Bất phương trình: 2x> 3x c tập nghiệm là: A m n B m n C m x 1 2x  4  121: Hệ bất phương trình:  4x5 c tập nghiệm là: 1 x  27   A [2; +) B [-2; 2] C (-; 1] 2x 122: Nghiệm bất phương trình 3 A x B x 3 123: Bất phương trình A S ; D  1;1 D [2; 5] là: C x D x c tập nghiệm là: C S 0; 124: Tập hợp nghiệm bất phương trình A S n x B S R x B S 4x ; 125: Tập nghiệm bất phương trình 3x A B 0; ;0 x C S x D S 0; C ; ;1 ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG D S ; D 1; HƯNG YÊN 11 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 126: Tập nghiệm bất phương trình A 4; B 2;1 x là: C 127: Tập nghiệm bất phương trình: 4x A 0;1 x 2.52x D 0; ; log D 10x là: ; log B ; C 2 ; B x 128: Tập nghiệm bất phương trình A log 2; x C 1; 1; D ;1 TỔNG HỢP BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 001: Trong khẳng định sau khẳng định sai A log3 C log0,9 0, B log3 D logx 002: Nghiệm bất phương trình log2 x A x B x ; ] 8 C B S= [ ; 3 2016 logx 2017 003: Tập nghiệm bất phương trình log2 x A ( log x D x ) D (0; ] C (0; 8) 004: Nghiệm bất phương trình log 2x A x log2 B x C 2 005: Nghiệm bất phương trình log22 x A x 006: Cho hàm số y A x R x B ln(x log2 x A ;e e2 D x C x D x x 369 49 1) Nghiệm bất phương trình y ' B x C x R \ {-1} ln x ln x B B x D x là: C (2017;2018) D ta tập nghiệm ;e 009: Nghiệm bất phương trình: log2 A x log3 2 007: Tập nghiệm bất phương trình ln(x 2017) A (2017; B S= ( ) ;2017) 008: Giải bất phương trình x 369 49 3x e2 C ; log2 C x 369 49 ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG D e; 10 x D HƯNG YÊN 12 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 010: Tập nghiệm bất phương trình log (5x 1) C ; A 31 ; 011: Tập nghiệm bất phương trình log4 ; A 1;5 ; B 012: Tìm m để bất phương trình log2 x A m m A x B x m ; D 1;5 c nghiệm x C m 31 ; ;5 3 D m D x D x 014: Nghiệm bất phương trình log x D C m log x 013: Nghiệm bất phương trình log2 x 31 ; 5 1; m B 3x x B C x C x A x B x 015: Nghiệm bất phương trình log4 3x A x B x 3 C x 016: Tập nghiệm bất phương trình log3 x A 5;6 log4 x log3 x B 5; 3 C 6; 017: Nghiệm bất phương trình log 2x x D D 2;6 A log2 x B x C x 018: Nghiệm bất phương trình log x 6x D log5 x x A log2 x B x 019: Tập nghiệm bất phương trình log2 x A 1;5 3; B 021: x loga b A a b B x log2 x D C 3;5 020: Nghiệm bất phương trình log2 x A 1 C x log4 D 1; x C log2 x x D Đáp án khác 1 022: Bất phương trình log2 x B a b C b a 1 D a b 1 c nghiệm ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN 13 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 A x x B 023: Cho hàm số y A x e x C ln2 x Khi đ bất phương trình y '' c nghiệm B x e C x log x g(x ) 024: Cho hai hàm số f (x ) D x D x log x Khi đ bất phương trình f '(x ) e g '(x ) c nghiệm A x 025: Bất phương trình log x x B 2ax a x C D x 2 c tập nghiệm tập số thực R A a a B a C a 026: Tập nghiệm bất phương trình: log3 x A x B x C x B x 2 B x a D x 028: Tập nghiệm bất phương trình: log3 x A x D 027: Tập nghiệm bất phương trình: log3 x A x C 0< x D x C 0< x D x 029: Tập nghiệm bất phương trình: log x A x B x 030: Tập nghiệm bất phương trình: log x C x D 0< x C x D x A x B x 031: Tập nghiệm bất phương trình: log0,5 A x B x x x A x B x C x 032: Tập nghiệm bất phương trình: log0,5 (5x x 6x x log0,5 (x 10) 033: Tập nghiệm bất phương trình: log (2x C 1) D x x D x x 8) 3 A ( 1; ) B (0; ) 034: Tập nghiệm bất phương trình: log2 (x A [1;5] B [ 3; 3] B x ; 0) ( ; log2 (5 x) C [3;5] 035: Tập nghiệm bất phương trình: x A x 1) C ( log2 x 036: Số nghiệm bất phương trình log (3x 5) D ( ; ) D (1; 3] C x ) log (x D x 1) ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN 14 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 A B C x )] 037: Tập nghiệm bất phương trình: log [log2 (2 D vô số A ( 1;1) (2; ) B ( 1;1) C (2; 038: Tập nghiệm bất phương trình: log2 (x ) A (1; 3) B log2 (2x ) 1) ; 1) D ( ; 0) 2 D x D x C ( 039: Tập nghiệm bất phương trình: log (2x 3) D ( 1;0) (0;1) A x x B log2 2 C x 040: Tập nghiệm bất phương trình: log (x 6x 8) log5 (x C 4) A x B x 041: Tập nghiệm bất phương trình: log2 (2x ) A [2; log2 (4x ) B [ ;2] ) 043: Tập nghiệm bất phương trình: log3 (x B (5; 3) C x log3 (x 5) ) C (6; 044: Trong khẳng định sau, khẳng định sai A log3 C log7 C log x x D (2;6) 2016 logx D log0,75 0, 76 045: Trong khẳng định sau, khẳng định A log x log y B ln x x y D ) B logx 2 log7 D (9;16) x ) log (12 B (0;9) A (5;6) C (9;16) 042: Tập nghiệm bất phương trình: log3 x A (0;12) 2017 x 0 x D log x x 046: Tập nghiệm bất phương trình log2 x log2 2x B 1; A ; C 047: Tập nghiệm bất phương trình log log2 x2 D ;0 A 1;1 2; B 1;1 1; C 048: Nghiệm bất phương trình log 2x 0;1 D 2; D x A log2 x B x C x 049: Tập nghiệm bất phương trình ln2 x ln x 2 ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN 15 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 ;1 A B e ; 2; 050: Nghiệm bất phương trình log2 x A x B x x log2 x x A 0;12 log B 19 x x D x 10 10 x x log2 2;1 C D 0;16 log2 4x ;2 B D C 9;16 054: Nghiệm bất phương trình log2 x x x 12 B 0;9 A 2; e2; C x 053: Tập nghiệm bất phương trình log2 2x A log 25 x 25 052: Tập nghiệm bất phương trình log3 x D 0;e x C log0.2 x e2; B 25 1 051: Nghiệm bất phương trình log5 x A x ;e C log2 x x 2 log5 x x C ; D D 17 055: Nghiệm bất phương trình log x 6x A x B x C 056: Nghiệm bất phương trình log0,7 log6 A x B x 057: Bất phương trình log2 2x A ;0 x2 x x C log3 4x x D ;0 C 058: Tập nghiệm bất phương trình logx log4 2x B log2 5; 059: Tập nghiệm bất phương trình x 4 x D 0; log2 \ 2 log2 x A 0; 16 1 ; 2; 4; B 0; C 0; 16 1 ; 2; 4; D 0; 060: Nghiệm bất phương trình logx 100 2 D 0; C log2 x x c tập nghiệm B 0; A R D ô nghiệm log x 100 16 1 ; 2; 16 1 ; 4; 4; ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN 16 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 x A 2 10 x B 10 x 102 061: Giải bất phương trình: log x log (x 102 102 2 1; 2x ) 3;1 D log2 2; 1; C 7) 5x ;3 C 5x D 1; log2 6 066: Giải bất phương trình log (x D 1;e 1) C 065: Tập nghiệm bất phương trình log2 (x B 064: Tập nghiệm bất phương trình log2 3x B 1; D x C 0;e 1;1 B 1; x 1 A C x 063: Tập nghiệm bất phương trình log (2x ) A (0 +) D x B 00 C ;3 C 04 B x>2 C vô nghiệm 075: Tập nghiệm bất phương trình: log2 (x 1) B 1;5 A 1; x) log2 (5 D 3;5 log (x 5) A 3; C 076: Số nghiệm nguyên bất phương trình: log (3x C 077: Nghiệm bất phương trình: log3 x 5x D ô số log x log x 3 B x>3 loga (x 1) B a>0 x B 080: Bất phương trình log2 (2x A ( ; 0) x 1) B 0; 082: Bất phương trình: 083: Bất phương trình: 084: Bất phương trình: 085: Bất phương trình: : 088: Bất phương trình: ;0 C D 0; C ;3 D [ ) C D C D C D C ;3 D 3;1 D 3;1 c tập nghiệm B (-2 1) 087: Bất phương trình: A (1 2) x c tập nghiệm B ) D c tập nghiệm 086: Bất phương trình: : A c tập nghiệm B A (-1 ) x 2) c tập nghiệm B A 2) log2(x c tập nghiệm B A x) D a>1 c tập nghiệm B (1.2] A log4 (5 C log3(4x 081: Bất phương trình: A 1) 10 với = =4 Khi đ giá trị C 0 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 104: Tập nghiệm bất phương trình ln2 x A 1; e 3 ln x C 0;e B 1; 105: Tập nghiệm bất phương trình log 2 x 2; ;0 2 2; B x 1) ; log3 x B 3; A 0; 2x ; ; log2 4x ;8 B 16 2; B D 63 ;2 32 ; 5x x) 63 32 x 2x 1 ; ; 2 x D 2; 1; log2 x ln x ;2 D 0 ; C log2 x 1 D ; B 0;2 2; 114: Tập nghiệm bất phương trình logx log3 9x log3 73;2 ; D 113: Tập nghiệm bất phương trình log A ;2 x) B log22 x B D 0; log0.25 (2 C 112: Tập nghiệm bất phương trình log0.5 ; log2 32x ;1 D log4 16 ; C 16 111: Bất phương trình vô nghiệm A log5 5x log5 (7x 5) C log0.5 x ;3 log8 x ;2 16 B 30 C 8; 110: Tập nghiệm bất phương trình log22 (2 ;0 log3 x 19 C 109: Tập nghiệm bất phương trình log22 x A log2 C 108: Tập nghiệm bất phương trình log2 x A D 0;2 0; A 0; A C 2; 107: Tập nghiệm bất phương trình log3 x A 0; 1 ;2 B 106: Tập nghiệm bất phương trình log4 (2 x2 ; 10 log2 x e 3; D 0;1 A 0;2 A B ;2 C 72 D 0;2 D log9 72;2 C 2; 115: ới giá trị tham số m bất phương trình logm x ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG 2x m c vô số nghiệm HƯNG YÊN 20 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 A m m B C m log3 x (log2 2) 116: Tập nghiệm bất phương trình A 0; 4; B 0; ; B 5) ;0 1) 13 ; B D log3 4x e C D 3; x 0 C 5;6 B 0; 119: Tập số x thỏa m n log0,4 x A 4; log 6; 118: Tập nghiệm bất phương trình log2 (2x A D m C 3; 117: Tập nghiệm bất phương trình log2 (x A 6; 3;6 ; D 1; 13 120: Tập nghiệm bất phương trình log 2x x C 13 ; D 4; 3 ; ; A B 0; 121: Tập nghiệm bất phương trình log ; ;2 A ; 2;2 B 3x x 122: Nghiệm bất phương trình log 2x D 1; D 2; ; ;0 C C S ;2 A log2 x B x C x 123: Nghiệm bất phương trình log log2 x2 D x 1;1 A 2; B 1;1 124: Tập nghiệm bất phương trình C đáp án khác lg x C 0;1000 10000; 0;1 D 125: Bất phương trình log log6 B ; 1; B 1000;10000 A 3; A D x2 x x 4; c tập nghiệm 8; C ; 8; D 3; 126: Cho bất phương trình log 2x 1 c tập nghiệm S Khi đ \ S b ng 10 A ; ; 20 B ; 13 20 ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG ; 20 HƯNG YÊN 21 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 13 20 ; C ; 20 D đáp số khác 127: Để giải bất phương trình: ln  Bước : Điều kiện:  Bước 2: Ta c ln  Bước 3: 2x 2x x 2x x x x x 2x x ln x x 1 2x ln1 1 x * , học sinh lập luận qua ba bước sau 2x x Kết hợp ta x 1 1; ậy tập nghiệm bất phương trình là: 1; Hỏi lập luận hay sai Nếu sai sai t bước A Lập luận hoàn toàn B Sai t bước C Sai t bước D Sai t bước 128: Tập nghiệm bất phương trình log2 x A S B S log2 2x C S 1; 129: Số nghiệm nguyên bất phương trình log 3x log x 5 A A 0;12 B C 130: Tập nghiệm bất phương trình log3 x log B 9;16 12 D vô số x  là D 0;16 C 0;9 131: Tập nghiệm bất phương trình lg x ;0 D S ; 1 lg2 x A 5;1 B ; 132: Tập nghiệm bất phương trình log2 x A 1;5 B B 5; x B x log2 log3 x x D log4 135: Nghiệm bất phương trình log x D 1; C 6; C 6x x D 2;6 log2 x x log5 x 1;2 C 3;5 134: Nghiệm bất phương trình log2 x A 3; 133: Tập nghiệm bất phương trình log3 x A 5;6 ; C D x D x 0  A x B x C B T vô nghiệm ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN 22 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 136: Bất phương trình log3 x 5x log x log x 3 A x B x A 2; B log2 4x ;2 4 B 1;2 139: Bất phương trình log9 9x 3x 16 log 2.3x log 28 10 D ; C 2; D x 2;1 C 138: Tập nghiệm bất phương trình log4 3x A 0;1 x C 137: Tập nghiệm bất phương trình log2 2x c nghiệm D 0;1 2; x c tập nghiệm A ; log3 14 C ; 2; 12 140: Bất phương trình lg2 x ; A m lg x m ; B 6; A x log2 x logx x S 4; B S log 5; x x A x ;1 2; 2; B x D x lg x D vô số 2; D log ;0 3x 16 C x 1;2 1;2 D 146: Bất phương trình log2 2x A D 3;6 0;1 C S 145: Nghiệm bất phương trình log4 3x x giá trị m C 144: Tập nghiệm bất phương trình 2; 2; log3 14 c nghiệm nguyên C D 16 3.1 B ; C x 143: Số nghiệm nguyên bất phương trình x A S 2; log3 14 c nghiệm B A D C 6; B 142: Bất phương trình x ;1 c nghiệm x 141: Trên đoạn 1;25 bất phương trình log4 x A 15 B B 0; log3 4x 147: Giải bất phương trình ln(x 1) x A ô nghiệm B x 2 c tập nghiệm C ;0 C x D 0; ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG D x HƯNG YÊN 23 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 148: Giả sử bất đẳng thức log2a a A 2x loga x với x x B a C a 149: Cho bất phương trình logx x a , khẳng định sau sai a A ới a phương trình đ cho vô nghiệm B Nếu a C Nếu a D Nếu a a x 4a ;2 10 4a log2 x B 32 c tập nghiệm ;4 32 C B x 154: Bất phương trình: ;3 ;2 32 log x C x C x 3;1 B D x B ;3 B x 2) 1   ;3  C   D C (-1; 2) D (-; 1) ;3 B x B [2; C x D x C x x) ) 159: Tập nghiệm bất phương trình 22x A 1; B 2; D  158: Tập nghiệm bất phương trình log2 (1 A 1; 3;1 c tập nghiệm 157: Nghiệm bất phương trình log2 x A x 1 ; c tập nghiệm 156: Nghiệm bất phương trình log5 (3x x D 155: Hệ bất phương trình: x c tập nghiệm A [4; 5] B [2; 4] C (4; +) A x ;4 10 x D 152: Nghiệm bất phương trình A x B x A (0; +) x log3 153: Bất phương trình: 151: Nghiệm bất phương trình A log x A x a D bất phương trình đ cho tồn ngiệm 150: Bất phương trình x A x Khi đ giá trị 160: Tập nghiệm bất phương trình log (x D x C ;3 D [3; C ;1 D ) 3x 2) ;2 ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN 24 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 B [0;2] ;1 A 161: Nghiệm bất phương trình: log x x B D [0;2) (3;7] C x D x D ; log A x C [0;1) (2; 3] 162: Tập nghiệm bất phương trình log 5x log x 2 A ; ; B 163: Bất phương trình log2 x A 1; 164: Bất phương trình log x log x A x 3 A x ( 9;2) (8; ) 3x x D x C ; 5 c tập nghiệm 4; log x B x 165: Bất phương trình log 1 ;1 B 6x log2 x D 1;2 C 3; 4 log x 0c nghiệm C x D x c nghiệm ( ; 2) ( ; ) C x D x CÒN TIẾP… ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN 25 [...]... x>3 loga (x 1) B a>0 x 3 B 1 080: Bất phương trình log2 (2x A ( ; 0) x 1) 2 B 0; 082: Bất phương trình: 083: Bất phương trình: 084: Bất phương trình: 085: Bất phương trình: : 088: Bất phương trình: 3 ;0 C D 0; C 1 ;3 2 D [ ) C D C D C D C 1 ;3 2 D 3;1 D 3;1 c tập nghiệm là B (-2 1) 087: Bất phương trình: A (1 2) x 4 c tập nghiệm là B ) D 2 c tập nghiệm 086: Bất phương trình: : A 5 c tập nghiệm là B A...CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 099: Bất phương trình 32x A m 1 B m 3 100: Bất phương trình 4x A m 101: Bất phương trình 22x 2 3 102: Bất phương trình A x 1 x 1 2 1 4x 1 – 9.2x 4 x2 x B x x 2 1 x 1 8 x 1 x A x B x 2 105: Bất phương trình A log3 2 x 3 2 3x 2m 2 2x 2x 0 c tập nghiệm là 3 2 2 D m 3 D x x D x 1... CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 010: Tập nghiệm của bất phương trình log 1 (5x 1) 5 là 2 C 1 5 ; A 31 ; 5 011: Tập nghiệm của bất phương trình log4 1 3 ; A 1;5 1 3 ; B 012: Tìm m để bất phương trình log2 x A m m 3 A x B x 2 m ; 1 5 D 1;5 0 c nghiệm x C m 1 31 ; 5 1 ;5 3 3 6 1 3 D m 6 D x 3 D x 1 9 2 là 2 014: Nghiệm của bất phương trình log 1 x D C m log x 013: Nghiệm của bất phương trình. .. 2017 A ] B C 1 ;3 2 089: Bất phương trình: A U 3;1 D c tập nghiệm là B C D .-2) ) 090: Bất phương trình: A (1 4) c tập nghiệm là B 091: Bất phương trình: A C D c tập nghiệm là B C 092: Bất phương trình: A x 1 ;3 2 D c tập nghiệm là B C D 093: Bất phương trình: A [4 +) c tập nghiệm là B (4 +) C ( -.-4) 094: Bất phương trình: A D (-4 4) c tập nghiệm là B C 095: Bất phương trình: A 0< x D x>0 c tập... ĐỒNG D 3 ;3 4 D x>2 HƯNG YÊN 17 3 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 074: Nghiệm của bất phương trình: log 1 (x 2 6x 8) 2 log5 (x 4) 0 là 5 A x>4 B x>2 C vô nghiệm 075: Tập nghiệm của bất phương trình: 2 log2 (x 1) B 1;5 A 1; 3 x) log2 (5 D 3;5 log 1 (x 5) 5 A 0 1 là 3; 3 C 076: Số nghiệm nguyên của bất phương trình: log 1 (3x C 1 077: Nghiệm của bất phương trình: log3 x 2 5x 6 D ô số log 1... 2 3 3 123 : Bất phương trình 2 A S 3 ; 2 3 D  1;1 D [2; 5] là: C x 2 3 D x 2 3 0 c tập nghiệm là: C S 0; 3 124 : Tập hợp nghiệm của bất phương trình 5 A S n x B S R 3 x 1 B S 4x 5 3 2 ; 3 125 : Tập nghiệm của bất phương trình 3x A B 0; ;0 2 x C S 3 x 2 8 D S 0; 0 là C ; ;1 ADMIN: TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG 2 3 D S 2 ; 3 D 1; HƯNG YÊN 11 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT. .. CHIA SẺ VÌ CỘNG ĐỒNG HƯNG YÊN 16 CHUYÊN ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & LOGARIT 2017 x A 1 2 2 10 1 x B 10 x 102 1 061: Giải bất phương trình: log 1 x log 1 (x 102 2 102 2 2 1; 2x ) 3;1 D log2 3 là 2; 1 1; 0 C 7) 5x là 1 ;3 2 C 5x D 1; log2 6 6 5 066: Giải bất phương trình log 1 (x 2 D 1;e 1) là C 065: Tập nghiệm của bất phương trình log2 (x 2 B 5 3 064: Tập nghiệm của bất phương trình log2 3x B 1; 1 3 D x C... bước 2 128 : Tập nghiệm của bất phương trình log2 x A S B S log2 2x 1 là C S 1; 3 129 : Số nghiệm nguyên của bất phương trình log 1 3x log 1 x 5 5 A 0 A 0 ;12 1 là 5 B 2 C 1 130: Tập nghiệm của bất phương trình log3 x log B 9;16 3 12 D vô số x  là D 0;16 C 0;9 131: Tập nghiệm của bất phương trình lg 1 x 1 ;0 2 D S ; 1 1 lg2 2 x là 2 A 1 5;1 5 B 1 2 5 1 ; 5 2 132: Tập nghiệm của bất phương trình. .. 156: Nghiệm của bất phương trình log5 (3x 1 x 2 D 1 là 155: Hệ bất phương trình: 1 x 2 c tập nghiệm là A [4; 5] B [2; 4] C (4; +) A x 1 ;4 10 0 là 3 2 x 2 D 3 1 0 152: Nghiệm của bất phương trình 5 A x B x 0 2 A (0; +) 2 x log3 153: Bất phương trình: 3 2 151: Nghiệm của bất phương trình A 1 log 1 x A x a D 0 2 0 thì bất phương trình đ cho tồn tại ngiệm 150: Bất phương trình x A 1 x 1 4 Khi đ giá... 2017 126 : Tập nghiệm của bất phương trình 2 A 4; 0 B 2;1 x 2 4 là: C 127 : Tập nghiệm của bất phương trình: 4x A 0;1 x 1 2.52x D 0; ; log 5 2 D 10x là: ; log 5 2 B ; 4 C 2 2 ; 1 B 2 x 1 128 : Tập nghiệm của bất phương trình 3 A log 5 2; x 4 là C 1; 1; D ;1 TỔNG HỢP BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 001: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai A log3 5 0 C log0,9 0, 8 B log3 4 D logx 2 0 002: Nghiệm của bất phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề toán 12 bất phương trình mũ và logarit, Chuyên đề toán 12 bất phương trình mũ và logarit, Chuyên đề toán 12 bất phương trình mũ và logarit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay