trac nghiem co dap an

10 399 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 06:32

tổng hợp các bài tập môn kinh tế vĩ mô có liên quan đến vấn đề về kinh tế vĩ mô....................................................................................................................................................... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 1.Khái niệm kinh tế sau lý giải đường giới hạn khả sản xuất: a Khái niệm chi phí hội b Khái niệm cung cầu c Quy luật chi phí hội tăng dần d Ý tưởng khan 2.Tại mức sản lượng thứ xí nghiệp sản xuất có chi phí trung bình(AC) 100 chi phí biến đổi trung bình (AVC) 80 Vậy mức sản lượng thứ 10 chi phí cố định trung bình (AFC) là: a AFC = 20 b AFC=16 c AFC=160 d AFC=2 3.Một kinh tế tổ chức sản xuất hiệu với nguồn tài nguyên khan khi: a Gia tăng sản lượng mặt hàng buộc phải giảm sản lượng mặt hàng b Không thể gia tăng sản lượng mặt hàng mà không cắt giảm sản lượng mặt hàng khác c Nằm đường giới hạn khả sản xuất d Cả 4.Một tăng lên nhu cầu đất đai, điều kiện yếu tố khác không đổi chắn dẫn đến: a Cung đất đai tăng b Làm giá đất đai giảm cung đất đai tăng nhanh cầu đất đai c Làm giá đất đai tăng lượng cân giảm d Làm giá đất đai tăng 5.Trong loại thị trường sau, loại thuộc thị trường yếu tố sản xuất a Thị trường đất đai b Thị trường sức lao động c Thị trường vốn d Cả 6.Trong ngắn hạn, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo đóng cửa nếu: a P
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem co dap an, trac nghiem co dap an, trac nghiem co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay