Bai tap cac dang thi truong

2 357 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 06:32

bài tập về thị trường........................................................................................................................................................................................................ BÀI TẬP CÁC DẠNG THỊ TRƯỜNG Bài Một nhà độc quyền sản xuất dược phẩm có MC = AC = 10 bán hàng cho thị trường châu Mỹ châu Âu Đường cầu cho thị trường là: P1 = 70 –Q1 ( thị trường châu Mỹ) P2 = 110 – Q2 ( Thị trường châu Âu) a Với sách phân biệt giá cấp bán hàng thị trường riêng biệt Hãy tìm mức giá sản lượng, lợi nhuận tối đa thị trường? Tổng lợi nhuận thị trường? b Nếu nhà độc quyền sử dụng sách giá để bán hàng cho thị trường ( thị trường hợp nhất) Hãy tìm mức giá chung này?, sản lượng thị trường bao nhiêu?, tổng lợi nhuận tối đa? c So sánh tổng thặng dư tiêu dùng, tổng thặng dư sản xuất tổng thặng dư kinh tế trường hợp a b Đáp án a/ Q1 = 30, P1 =40, LN1 = 900; Q2 = 50, P2 = 60, LN2 = 2500 Tổng LN = 3400 b/ P = 50, Q1 = 20, Q2 = 60, LN = 3200 c/ - Khi phân biệt giá: CS1 + CS2 = 1700, PS = LN = 3400 => Tổng thặng dư = 5100 - Khi không phân biệt giá: CS1 + CS2 = 2000, PS = LN = 3200 => tổng thặng dư = 5200 Bài Một doanh nghiệp A bán sản phẩm thị trường có TC = -2,5Q + Q²/2 Đường cầu thị trường P = 60 – 2Q a/ Tìm Pm Qm để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, tính lợi nhuận tối đa b/ Thặng dư tiêu dùng tương ứng? c/ Tính DWL?, tính số Lerner? d/ Nếu phủ đánh thuế t = đvt/ sp doanh nghiệp Tìm giá sản lượng mà doanh nghiệp đưa thị trường? e/ Nếu phủ đánh thuế cố định = 100 đvt Tìm giá sản lượng mà doanh nghiệp đưa ra?, tính lợi nhuận tối đa? Đáp án: a/ Pm = 35, Qm = 12,5, LN = 390,625 b/ CS = 156,25 c/ DWL = 104,125 ; L = 0,7 d/ MC’ = MC + t => Pm = 37; Qm = 11,5 e/ Pm = 35; Qm = 12,5 ( không đổi so với câu a, sao?), LN = 290,625 ( so sánh với LN câu a giảm thuế cố định, sao?) Bài Một thị trường có 100 nhà sản xuất sản phẩm X đồng Trong ngắn hạn, đường chi phí biên nhà sản xuất giống SMC = - + 2Q Đường cầu thị trường: Pd = 50 – 0.1Q a Tìm điểm cân thị trường Tính thặng dư tiêu dùng ở điểm cân b Vẽ đồ thị thể đường cầu cung trước người bán, rõ giá lượng cung người bán Đáp án: a/ P* = ; Q* = 450 CS = 10125 b/ Đường cầu nằm ngang tại P = 5, đường cung MC , giá 5, lượng cung 4,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap cac dang thi truong, Bai tap cac dang thi truong, Bai tap cac dang thi truong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay