trắc nghiệm hình học, đại số giải tích hàm số 11, tổ hợp

32 250 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 06:23

trắc nghiệm hình học, đại số giải tích hàm số 11, tổ hợp tham khảo 121 CÂU HỎI TNKQ CHƯƠNG II HÌNH HỌC 11 Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD có AD cắt BC E Gọi M trung điểm SA ,N=SD∩(BCM) Qua điểm N kẻ đường thẳng d song song với BD Khi d cắt: A AB B SC C SB D SA Câu 2: Phát biểu sau sai? A Cả câu sai B Hình thang hình biểu diễn hình bình hành C Trọng tâm G tam giác ABC có hình chiếu song song trọng tâm G’ tam giác A’B’C’, A’B’C’ hình chiếu song song tam giác ABC D Hình chiếu song song hai đường chéo hai đường song song Câu 3: Cho tứ diện ABCD cótrọng tâm G M,N trung điểm CD , AB Khi BC MN hai đường thẳng: A chéo B có hai điểm chung C song song D cắt Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình bình hành Điểm M thuộc cạnh SC cho SM=3MC , N giao điểm SD (MAB) Khi hình chiếu song song SM mp(ABC) theo phương chiếu SA là: A BC B AC C DB D DC Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình bình hành Điểm M thuộc cạnh SC cho SM=3MC , N giao điểm SD (MAB) Khi hai đường thẳng CD MN hai đường thẳng: A cắt B chéo C song song D có hai điểm chung Câu 6: Cho tứ diện ABCD, M trung điểm AB, N trung điểm AC, P trung điểm AD.Đường thẳng MN song song với mặt phẳng mặt phẳng sau đây? A mặt phẳng (PCD) B mặt phẳng (ABC) C mặt phẳng (ABD) D mặt phẳng (BCD) Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Một mp(α) cắt cạnh SA,SB,SC,SD điểm A’,B’,C’,D’ cho tứ giác A’B’C’D’ hình bình hành Qua S kẻ Sx,Sy song song với AB,AD Gọi O giao điểm AC BD Khi ta có: A Giao tuyến (SAC) (SB’D’) đường thẳng Sx B Giao tuyến (SB’D’) (SAC) đường thẳng SO C Giao tuyến (SA’B’) (SC’D’) đường thẳng Sy D Giao tuyến (SA’D’) (SBC) đường thẳng SO Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD Gọi G,E trọng tâm tam giác SAD SCD Lấy M,N trung điểm AB,BC Khi ta có: A GE MN trùng B GE MN chéo C GE//MN D GE cắt BC Câu 9: Cho hình chóp S ABCD với ABCD hình bình hành tâm O Khi giao tuyến hai mặt phẳng ( SAC) (SBD) : A SC B SB C SA D SO Câu 10: Trong mp (a) , Cho tứ giác ABCD có AB cắt C E, AC cắt B F, S điểm khơng thuộc (a ) Giao tuyến (SAC) ( SBD) là: A SF B SC C AE D SE Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang AB//CD Gọi d giao tuyến hai mp (ASB) (SCD) Mệnh đề sau đúng? A d//AB B d cắt AB C d cắt AD D d cắt CD Câu 12: Phát biểu sau đúng? A Nếu mặt phẳng phân biệt đơi cắt theo giao tuyến phân biệt giao tuyến đồng quy đơi song song với B Nếu mặt phẳng phân biệt đơi cắt theo giao tuyến phân biệt giao tuyến đồng quy C Cả A, B, C sai D Nếu mặt phẳng đơi cắt theo giao tuyến phân biệt giao tuyến đồng quy đơi song song với Trang 1/32 - Mã đề thi 209 Câu 13: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh CD ,G trọng tâm tứ diện Khi hai đường thẳng AD GM hai đường thẳng: A chéo B có hai điểm chung C song song D có điểm chung Câu 14: Các yếu tố sau xác định mặt phẳng ? A Một điểm đường thẳng B Hai đường thẳng cắt C Ba điểm D Bốn điểm Câu 15: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ Gọi M,N,P,Q trung điểm cạnh AC,AA’,A’C’,BC Khi đó: A (MNP)//(BC’A’) B (MNQ)//(A’B’C) C (NQP)//(CA’B’) D (MNP)//(A’CC’) Câu 16: Trên hình vẽ ta có hai mp (α) (β) cắt theo giao tuyến ∆ Hai đường thẳng d d’ cắt mp điểm M,N M’,N’ Mệnh đề sau đúng? A d d’ chéo B d d’ cắt C d d’ song song D Có thể xảy 3TH Câu 17: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng khơng có điểm chung song song B Hai đường thẳng khơng nằm mặt phẳng chéo C Hai đường thẳng khơng cắt song song D Hai đường thẳng khơng có điểm chung chéo Câu 18: Cho tứ diện ABCD Gọi M,N trọng tâm tam giác ABC ACD Khi ta có: A MN cắt AD B MN//CD C MN cắt BC D MN//BD Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Mp(α) qua AB cắt cạnh SC M S C Khi Giao tuyến mp(α) (SCD) là: A đường thẳng qua M song song với AC B đường thẳng qua M song song với CD C MA D MD Câu 20: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh AC N điểm thuộc cạnh AD cho ND=2AN O điểm thuộc miền tam giác BCD Khi AB MN hai đường thẳng: A có hai điểm chung B song song C cắt D chéo Câu 21: Cho hình chóp SABCD Đáy ABCD hình bình hành Giả sử M thuộc đoạn SB.Mặt phẳng (ADM) cắt hình chóp SABCD theo thiết diện hình: A Hình bình hành B Tam giác C Hình thang D Hình chữ nhật Câu 22: Trong mp (a) , Cho tứ giác ABCD có AB cắt C E, AC cắt B F, S điểm khơng thuộc (a) Giao tuyến (SAB) (SCD) là: A CD B SD C AC D SE Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD có AD cắt BC E Gọi M trung điểm SA ,N=SD∩(BCM) Khi ba đường thẳng đồng quy? A MN,DC,AB B NB,MC,AD C MN,AD,BC D AD,SC,BN Câu 24: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai : A Dùng nét đứt để biểu diễn cho đường bị che khuất B Hình biểu diễn đường thẳng đường thẳng C Hình biểu diễn phải giữ ngun quan hệ thuộc điểm đường thẳng D Hình biểu diễn hai đường cắt hai đường song song Câu 25: Tìm mệnh đề đúng? Trang 2/32 - Mã đề thi 209 A Nếu hai mặt phẳng (α) (β) song song với đường thẳng nằm mặt phẳng (α) song song với (β) B Nếu hai đường thẳng song song với nằm hai mặt phẳng phân biệt (α) (β) (α) song song với (β) C Nếu hai mặt phẳng (α) (β) song song với đường thẳng nằm mặt phẳng (α) song song với đường thẳng nằm (β) D Qua điểm nằm ngồi mặt phẳng cho trước ta vẽ đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình bình hành Điểm M thuộc cạnh SC cho SM=3MC , N giao điểm SD (MAB) Khi hình chiếu song song M mp(ABC) theo phương chiếu SA là: A điểm thuộc BD B điểm C C điểm thuộc BC D điểm thuộc AC Câu 27: Cho tam giác ABC Có thể xác định mặt phẳng chứa tất đỉnh tam giác ABC? A B C D Câu 28: Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng song sòn với mp thứ ba song song với B Nếu hai đường thẳng a b song song với a song song với mp(P) qua b C Nếu đường thẳng a song song với (P) khơng cắt đường thẳng (P) D Các mệnh lại sai Câu 29: Cho điểm A,B,C,D khơng đồng Gọi M, N trung điểm AC BC Trên BC lấy điểm P cho BP = PD Gọi Q giao điểm CD NP Khi giao tuyến hai mặt phẳng (MNP) (ACD) ? A MP B MQ C CQ D NQ Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang (BC//AD) Điểm M thuộc cạnh SD cho 2SM=MD ; N giao điểm SA (MBC) Khi xác định điểm M cách: A lấy giao điểm SA với đường thẳng qua M song song với AD B lấy giao điểm SA với đường thẳng qua M song song với AC C lấy giao điểm SA với đường thẳng qua M song song với DB D lấy điểm SA Câu 31: Cho tam giác OAB vng O, C trung điểm cua OB điểm D ngồi mp chứa tam giác cho OD vng góc với AC Một mp (α) song song với AC OD cắt OA,AD,DB OB M,N,R,S Tứ giác MNRS hình gì: A hình thang cân B hình chữ nhật C hình bình hành D hình thang vng Câu 32: Trong mp (a) , Cho tứ giác ABCD có AB cắt C E, AC cắt B F, S điểm khơng thuộc (a) Gọi M, N giao điểm EF với AD BC Giao tuyến ( SEF) với (SAD) là: A DN B SM C SN D MN Câu 33: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh CD ,G trọng tâm tứ diện Khi giaoddieemr GM (ADB) thuộc đường thẳng: A AB B DB C AD D AI, với I trung điểm DB Câu 34: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng có đường thẳng chung qua điểm chung B Có mặt phẳng qua hai đường thẳng mà hai đường thẳng nằm hai mặt phẳng cắt C Có mặt phẳng qua hai đường thẳng cắt cho trước D Ba điểm khơng thẳng hàng thuộc mặt phẵng Câu 35: Cho hai mp (P) (Q) song song với Khẳng định sau khơng đúng? A Mỗi đường thẳng nằm (P) song song với đường thẳng (Q) B Một mp(R) cắt (P) cắt (Q) theo hai giao tuyến song song với C (P) (Q) khơng có điểm chung D Mọi đường thẳng nằm (P) song song với (Q) Câu 36: Cho tứ diện ABCD Gọi M trung điểm cạnh AC , N điểm thuộc cạnh AD cho AN = 2ND O điểm thuộc miền tam giác BCD Mệnh đề sau mệnh đề đúng? Trang 3/32 - Mã đề thi 209 A mp(OMN) qua giao điểm hai đường thẳng MN CD B mp(OMN) chứa đường thẳng AB C mp(OMN) qua điểm A D mp(OMN) chứa đường thẳng CD Câu 37: Cho tứ diện ABCD cótrọng tâm G M,N trung điểm CD , AB Khi AG cắt đường thẳng: A BD B BM C CD D BC Câu 38: Cho điểm A thuộc mặt phẳng (P), mệnh đề sau : A A Ì mpP B A Ỵ (P ) C A Ỵ P D A Ì mp(P ) Câu 39: Cho tứ diện ABCD điểm M,M’ thuộc cạnh AB; điểm N,N’ thuộc cạnh CD Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A MN M’N’ song song B MN M’N’ chéo C Có thể xảy trường hợp D MN M’N’ cắt Câu 40: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi M,N,P,Q trung điểm cạnh AC, AA’, A’C’,BC Khi hình chiếu song song M (ABB’) theo phương chiếu A’C là: A A B N C A’ D B’ Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD Gọi G,E trọng tâm tam giác SAD tam giác SCD Lấy M,N trung điểm AB,BC Xét mệnh đề sau: (1) Đường thẳng MN song song với mp(GAC) (2) Đường thẳng MN song song với mp(DAC) (3) Đường thẳng GE song song với mp(AMN) (4) Đường thẳng GE đường thẳng MN trùng (5) Đường thẳng GE đường thẳng MN song song Số mệnh đề sai là: A B C D Câu 42: Kí hiệu sau tên mặt phẳng A mp AB B mpQ C (P) D a Câu 43: Trong mặt phẳng (a) , cho hình bình hành ABCD tâm O, S điểm khơng thuộc (a ) Gọi M,N, P trung điểm BC, CD SO Đường thẳng MN cắt AB, AC AD tạ M 1, N1 O1 Nối O1P cắt SA P1, nối M1P1 cắt SB M2, nối N1P1 cắt SD N2 Khi giao tuyến ( MNP) với (SCD) ? A P1N B NN2 C MN2 D P1N1 Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD có AD cắt BC E Gọi M trung điểm SA ,N=SD∩(BCM) Điểm N thuộc mặt phẳng: A (SAB) B (SAD) C (ACD) D (SBC) Câu 45: Cho hai đường thẳng phân biệt nằm mặt phẳng Có vị trí tương đối hai đường thẳng đó? A B C D Câu 46: Cho tứ diện ABCD ,điểm M thuộc cạnh AB ( khác với A B) Cắt tứ diện cho bới mp(P) qua M song song với cạnh AC , BD tứ diện Khi thiết diện cần tìm là(câu nhất): A hình tam giác B hình tứ giác C hình thang D hình bình hành Câu 47: Cho tứ diện ABCD, M trung điểm AB, N điểm AC mà AN = AC , P điểm đoạn AD mà AP = AD Gọi E giao điểm MP BD, F giao điểm MN BC Khi giao tuyến (BCD) (BCD) : A NE B ME C NE D EF Câu 48: Trong mặt phẳng (a) , cho hình bình hành ABCD tâm O, S điểm khơng thuộc (a) Gọi M,N, P trung điểm BC, CD SO Đường thẳng MN cắt AB, AC AD tạ M 1, N1 O1 Nối O1P cắt SA P1, nối M1P1 cắt SB M2, nối N1P1 cắt SD N2 Khi giao tuyến ( MNP) với (SAD) ? A P1N1 B P1N2 C MN2 D PN2 Câu 49: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng khơng có điểm chung chéo Trang 4/32 - Mã đề thi 209 B Hai đường thẳng khơng cắt song song C Hai đường thẳng khơng nằm mặt phẳng chéo D Hai đường thẳng khơng có điểm chung song song với Câu 50: Cho tứ diện ABCD cótrọng tâm G M,N trung điểm CD , AB Khi điểm G thuộc mp: A (BCM) B (ACD) C (ABD) D (CDN) Câu 51: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình bình hành Điểm M thuộc cạnh SC cho SM=3MC , N giao điểm SD (MAB) Khi tứ giác ABMN: A khơng có cạp cạnh song song B hình vng C hình thang D hình bình hành khơng có góc vng Câu 52: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Mp(α) qua AB cắt cạnh SC M S C Khi hình chiếu song song điểm C mp(SAB) theo phương chiếu AD là: A điểm khác B thuộc SB B B C A D S Câu 53: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Gọi M,N,P,Q thuộc cạnh AD,AA’,C’B’,C’C cho: AM=AN=C’P=C’Q Mệnh đề sau đúng? A NP cắt MQ B (A’DC’)//(ABC) C (A’DC’)//PQ D MP NQ chéo Câu 54: Cho tam giác ABC, lấy điểm I cạnh AC kéo dài Các mệnh đề sau mệnh đề sai ? A A Ỵ (ABC ) B (ABC ) º (BI C ) C I Ỵ (ABC ) D BI Ì (ABC ) Câu 55: Trong mp (a) , Cho tứ giác ABCD có AB cắt C E, AC cắt B F, S điểm khơng thuộc (a) Gọi M, N giao điểm EF với AD BC Giao tuyến ( SEF) với (SBC) là: A MN B SN C SM D DN Câu 56: Trong khơng gian cho điểm khơng đồng phẳng Có thể xác định mặt phẳng phân biệt từ điểm cho? A B C D Câu 57: Cho tứ diện ABCD cótrọng tâm G M,N trung điểm CD , AB Khi giao tuyến hai mặt phẳng (ANG) (BCD) là: A BD B CD C BC D BM Câu 58: Cho S điểm khơng thuộc mặt hình thang ABCD ( AB//CD AB > CD) Gọi I điểm AD BC Khi giao tuyến hai mp (SAD) ( SCD) A SI B SC C BI D SD Câu 59: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang đáy lớn CD Gọi M trung điểm SA, N giao điểm SB mp(MDC) Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A MN//DC B MN DC chéo C MN cắt SC D MN cắt SD Câu 60: Cho S điểm khơng thuộc mặt phẳng hình bình hành ABCD Giao mp(SAC) mp(SBD) là: A Điểm S B Điểm S điểm O C Đoạn thẳng SO D Đường thẳng SO Câu 61: Có cách xác định mặt phẳng? A B C D Câu 62: Cho hình chóp S.ABCD với đáy tứ giác ABC có cạnh đối khơng song song Giả sử AC Ç BD = O, AD Ç BC = I Giao tuyến hai mặt phẳng (SAC) (SBD) A SC B SO C SB D SI Trang 5/32 - Mã đề thi 209 Câu 63: Cho hình chóp S ABCD với ABCD hình bình hành tâm O Khi giao tuyến hai mặt phẳng ( SAB) (SBD) : A SB B SC C SO D SA Câu 64: Cho tứ diện ABCD Gọi I trung điểm BC , M điểm cạnh DC Một mp(α) qua M, song song với BC AI Gọi P,Q giao điểm (α) với BD AD Xét mệnh đề sau: (1) MP // BC (2) MQ//AC (3) PQ//AI (4) (MPQ)//(ABC) Số mệnh đề là: A B C D Câu 65: Trong khơng gian cho đường thẳng a,b c Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Nếu hai đường thẳng chéo với đường thẳng thứ ba chúng chéo B Nếu đường thẳng song song với đường thẳng thứ chúng song song với C Nếu a//b, b c chéo a c chéo cắt D Nếu a b cắt nhau, b c cắt a c cắt song song Câu 66: Trong cách viết đây, cách viết sai ? A (P ) Ç (Q) = {A} Þ (P ) Ç (Q) = a B (P ) Ì (Q) Þ (P ) º (Q ) C a Ç (P ) = {A} Þ a Ë (P ) D (A Ỵ (P ) B Ï (P )) Þ AB Ë (P ) Câu 67: Cho hai đường thẳng a b chéo Có mặt phẳng chứa a song song với b? A B C Vơ số D Khơng có mặt phẳng Câu 68: Cho tứ diện MNPQ Mệnh đề mệnh đề sau đúng? A MN // PQ B MN cắt PQ C MN PQ đồng phẳng D MN PQ chéo Câu 69: Khi điểm M thuộc đường thẳng d, mệnh đề sau : A M Ỵ d Ë (P ) Þ M Ï (P ) B M Ỵ d C M Ì d D M Ï d Câu 70: Cho tứ diện ABCD có M,N trung điểm AD,BC Khi ta có: A AB + CD < 2MN B | AB – CD| = 2MN C AB + CD = 2MN D AB + CD > 2MN Câu 71: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh CD ,G trọng tâm tứ diện Khi giao điểm AG (BCD) là: A trung điểm BM B điểm chia BM theo tỉ số C điểm chia BM theo tỉ số (-1/2) D điểm chia BM theo tỉ số (-2) Câu 72: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Mp(α) qua AB cắt cạnh SC M S C Khi hình chiếu song song MC mp(SAB) theo phương chiếu AD là: A SA B điêm B C SB D AB Câu 73: Tìm phát biểu sai phát biểu sau? A Mặt phẳng hồn tồn xác định biết chứa hai đường thẳng cắt B Mặt phẳng hồn tồn xác định biết điểm đường thẳng C Mặt phẳng hồn tồn xác định qua điểm D Cả sai Câu 74: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai đường thẳng phân biệt khơng cắt chéo B Hai đường thẳng phân biệt thuộc hai mặt phẳng khác chéo C Hai đường thẳng phân biệt khơng song song chéo D Hai đường thẳng phân biệt nằm mặt phẳng khơng chéo Câu 75: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi M,N,P,Q trung điểm cạnh AC, AA’, A’C’,BC Khi hình lăng trụ cho có số mặt là: A B C D Câu 76: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD có AD cắt BC E Gọi M trung điểm SA ,N=SD∩(BCM) Hai đường thẳng SC MN hai đường thẳng: A chéo B có điểm chung C song song D có hai điểm chung Trang 6/32 - Mã đề thi 209 Câu 77: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi M,N,P,Q trung điểm cạnh AC, AA’, A’C’,BC Khi (MNQ) song song với mặt phẳng: A (A’B’C’) B (ACC’) C (A’B’C) D (ABC’) Câu 78: Cho tam giác ABC Có thể xác định mặt phẳng chứa tất đỉnh tam giác ABC? A B C D Câu 79: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình bình hành Gọi M,N,P,Q trung điểm SA,SD,BM,CN Mệnh đề sau khơng đúng? A PQ SA chéo B PQ SD chéo C PQ SB chéo D PQ AD chéo Câu 80: Cho giả thiết sau đây, giả thiết cho kết luận đường thẳng a song song với mặt phẳng (α)? A a Ç (a ) =Ỉ B a // b b // (α) C a // (β) (β) // (α) D a // b b ⊂ (α) Câu 81: Trong khơng gian cho điểm khơng đồng phẳng Có thể xác định mặt phẳng phân biệt từ điểm cho? A B C D Câu 82: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang (BC//AD) Điểm M thuộc cạnh SD cho 2SM=MD ; N giao điểm SA (MBC) Khi tỉ số SN/SA bằng: A ¼ B 2/3 C 1/2 D 1/3 Câu 83: Cho mp(P) đường thẳng d Ì (P ) Mệnh đề sau : A Nếu A Ỵ (P ) A Ỵ d B Nếu điểm A,B,C Ỵ (P ) A,B,C thẳng hàng A,B,C Ỵ d C Nếu A Ï d A Ï (P ) D " A, A Ỵ d Þ A Ỵ (P ) Câu 84: Có cách xác định mặt phẳng? A B C D Câu 85: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ Có cạnh hình lập phương chéo với đường chéo AC’ hình lập phương? A B C D Câu 86: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh CD ,G trọng tâm tứ diện Khi đường thẳng BG cắt đường thẳng: A AD B AC C AM D BD Câu 87: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh AC N điểm thuộc cạnh AD cho ND=2AN O điểm thuộc miền tam giác BCD Khi giao điểm MN (BCD) thuộc đường thẳng: A CB B OD C CD D DB Câu 88: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình bình hành Điểm M thuộc cạnh SC cho SM=3MC , N giao điểm SD (MAB) Gọi O giao điểm AC BD Khi ba đường thẳng đồng quy? A SO,AM,BN B SO,AC,BN C SO,BD,AM D AB,MN,CD Câu 89: Cho tứ diện ABCD cótrọng tâm G M,N trung điểm CD , AB Khi mp(BCG) cắt AD tại: A D B A C trung điểm I AD D điểm K khác A,D,I thuộc AD Câu 90: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Mp(α) qua AB cắt cạnh SC M S C Khi hai mp (SAB) (MCD): A có điểm chung B có hai điểm chung C có đường thẳng chung D song song Câu 91: Cho đường thẳng a thuộc mặt phẳng (Q), mệnh đề sau sai ? A a (Q) có vơ số điểm chung B a Ì (Q) M Ỵ a Ì ( Q ) Þ M Ì ( Q ) C D a Ỵ mp(Q ) Trang 7/32 - Mã đề thi 209 Câu 92: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi M,N,P,Q trung điểm cạnh AC, AA’, A’C’,BC Khi hình chiếu song song AC (ABB’) theo phương chiếu A’C là: A AB B AB’ C A’B D AA’ Câu 93: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Mp(α) qua AB cắt cạnh SC M S C Khi mp(α) song song với: A BD B AC C SC D CD Câu 94: Cho điểm A,B,C,D khơng đồng Gọi M, N trung điểm AC BC Trên BC lấy điểm P cho BP = PD Gọi Q giao điểm CD NP Khi giao điểm CD (MNP) ? A D B P C Q D M Câu 95: Trong mặt phẳng (a) , cho hình bình hành ABCD tâm O, S điểm khơng thuộc (a) Gọi M,N, P trung điểm BC, CD SO Đường thẳng MN cắt AB, AC AD tạ M 1, N1 O1 Nối O1P cắt SA P1, nối M1P1 cắt SB M2, nối N1P1 cắt SD N2 Khi giao tuyến (MNP) với (SAB) A P1C B P1M2 C P1N2 D M1N1 Câu 96: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh AC N điểm thuộc cạnh AD cho ND=2AN O điểm thuộc miền tam giác BCD Khi mặt phẳng (OMN) chứa: A giao điểm MN CD B điểm A C đường thẳng AB D đường thẳng CD Câu 97: Cho hai đường thẳng a b Điều kiện sau đủ để kết luận a b chéo nhau? A a b khơng có điểm chung B a b khơng nằm mặt phẳng C a b nằm mặt phẳng phân biệt D a b hai cạnh hình tứ diện Câu 98: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi M,N,P,Q trung điểm cạnh AC, AA’, A’C’,BC Khi đường thẳng MN song song với đường thẳng: A A’C B PC C B’C D BC Câu 99: Có vị trí tương đối đường thẳng khơng gian? A B C D Câu 100: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh CD ,G trọng tâm tứ diện Khi thiết diện tứ diện cắt mp chứa MG, song song với AC là: A hình tam giác B hình thang C hình vng D hình bình hành Câu 101: Xét thiết diện hình chóp tứ giác cẳt mặt phẳng.Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Thiết diện hình ngũ giác B Thiết diện hình tứ giác C Thiết diện khơng thể hình tam giác D Thiết diện hình ngũ giác Câu 102: Cho hình chóp S ABCD với ABCD hình bình hành tâm O Khi giao tuyến hai mặt phẳng ( SAB) (ABCD) : A AB B AC C BD D BC Câu 103: Cho hình chóp SABCD Đáy ABCD hình bình hành.Giao tuyến mặt phẳng (SAD) (SBC) đường thẳng song song với đường thẳng sau đây? A AC B SC C BD D AD Câu 104: Cho hình chóp SABCD với đáy ABCD tứ giác có cặp cạnh đối khơng song song Giả sử AC cắt BD O.AD cắt BC I Giao tuyến hai mặt phẳng (SAC) (SBD) là: A SB B SC C SO D SI Câu 105: Xét thiết diện hình chóp S.ABCD cắt mp(α) Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Thiết diện hình ngũ giác B Thiết diện khơng thể hình ngũ giác C Thiết diện khơng thể hình tam giác D Thiết diện hình tứ giác Câu 106: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Mp(α) qua AB cắt cạnh SC M, cắt cạnh SD N cho SM/MC = SN/ND Mệnh đề sau đúng? A MN//CD B MN cắt BC C MN cắt CD D MN // SA Trang 8/32 - Mã đề thi 209 Câu 107: Cho tứ iện ABCD, M trung điểm AB, N điểm AC mà AN = AC , P điểm đoạn AD mà AP = AD Gọi E giao điểm MP BD, F giao điểm MN BC Khi giao tuyến (BCD) (CMP) : A CE B NE C MF D CP Câu 108: Cho mệnh đề sau: (I) Hai đường thẳng song song với đồng phẳng (II) Hai đường thẳng khơng có điểm chung chéo (III) Hai đường thẳng chéo khơng có điểm chung (IV) Hai đường thẳng chéo khơng đồng phẳng Các mệnh đề là: A (I) (IV) B (III) (IV) C mệnh đề D (I), (III) (IV) Câu 109: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành Giao mặt phẳng (SAD) (SBC) là: A Điểm S B Khơng có điểm chung C Đường thẳng qua S song song với AD D Đường thẳng song song với AD Câu 110: Cho tứ diện ABCD điểm M,N trung điểm BC BD Gọi d giao tuyến hai mp (AMN) (ACD) Khi ta có: A d//BC B d//MD C d//CN D d//CD Câu 111: Trong mặt phẳng (a) , cho hình bình hành ABCD tâm O, S điểm khơng thuộc (a) Gọi M,N, P trung điểm BC, CD SO Đường thẳng MN cắt AB, AC AD tạ M 1, N1 O1 Nối O1P cắt SA P1, nối M1P1 cắt SB M2, nối N1P1 cắt SD N2 Khi thiết diện mặt phẳng (MNP) với hình chóp S.ABCD A Tam giác P1M1N1 B Ngũ giác NMM2P1N2 C Tứ giác BM2N2N D tam giác MNP Câu 112: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ Gọi M trung điểm cạnh AB Gọi d giao tuyến hai mp (AB’C’) (A’BC) Xét mệnh đề sau: (1) d//BC (2) CB’//(AMC’) (3) mp(M,d)//(BCC’) Số mệnh đề là: A B C D Câu 113: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh AC N điểm thuộc cạnh AD cho ND=2AN O điểm thuộc miền tam giác BCD Khi đường thẳng OB cắt đường thẳng: A AD B MN C AC D CD Câu 114: Cho hình chóp S.ACBD ,có ABCD hình thang đáy lớn AD Lấy M thuộc cạnh SD cho MD = 2SM Gọi N giao điểm SA (MBC) Khi tỉ số SN/SA bằng: A ½ B C D 1/3 Câu 115: Tìm phát biểu phát biểu sau? A Mặt phẳng hồn tồn xác định biết điểm đường thẳng B Mặt phẳng hồn tồn xác định qua điểm C Mặt phẳng hồn tồn xác định biết hai đường thẳng cắt nằm D Cả A, B, C sai Câu 116: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang (BC//AD) Điểm M thuộc cạnh SD cho 2SM=MD ; N giao điểm SA (MBC) Khi hình chiếu đường thẳng MN (SCD) theo phương AD là: A điểm M B đường thẳng SC C đường thẳng SD D điểm S Câu 117: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD có AD cắt BC E Gọi M trung điểm SA ,N=SD∩(BCM) Điểm N giao điểm SD và: Trang 9/32 - Mã đề thi 209 A đường thẳng qua M song song với AB B ME C đường thẳng qua C song song với AB D đường thẳng qua M song song với AD Câu 118: Cho hình chóp SABCD với đáy hình thang ABCD, AD // BC, AD = 2BC Gọi E trung điểm AD O giao điểm AC BE I điểm thuộc AC(I khác A C).Qua I, ta vẽ mặt phẳng (α) song song với (SBE).Thiết diện tạo (α) hình chóp SABCD là: A Một hình thang B Một hình tam giác C Hoặc hình tam giác hình thang D Hình tam giác hình thang Câu 119: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang (BC//AD) Điểm M thuộc cạnh SD cho 2SM=MD ; N giao điểm SA (MBC) Khi hình chiếu điểm N (SCD) theo phương AD điểm: A S B M C D D C Câu 120: Cho tứ diện ABCD Gọi G 1, G2, G3 trọng tâm tam giác ABC, ACD, ABD Phát biểu sau đúng? A Mặt phẳng (G1G2G3) song song với mặt phẳng (BCD) B Mặt phẳng (G1G2G3) cắt mặt phẳng (BCD) C Mặt phẳng (G1G2G3) song song với mặt phẳng (BCA) D Mặt phẳng (G1G2G3) khơng có điểm chung với mặt phẳng(ACD) Câu 121: Cho hình chóp S.ABCD có AD cắt BC E Gọi M trung điểm SA, N giao điểm SD (BCM) Khi ta có: A MN,DC,AB đồng quy B MN//AD C M,N,E thẳng hàng D MN cắt SB - - HẾT -bµi tËp tr¾c nghiƯm 11 PhÇn ®¹i sè vµ gi¶i tÝch − tan x 1) TËp x¸c ®Þnh cđa hµm sè y = lµ: 5sin x π   π  A D = R \ { kπ , k ∈ Z } B D = R \  + kπ , k ∈ Z  C D = R \ k , k ∈ Z  2     π  D = k , k ∈ Z    2) TËp x¸c ®Þnh cđa hµm sè y = + cot 2 x lµ:  π  B D = R \ k , k ∈ Z  C D = R \ k180 , k ∈ Z   π  D = R \  + kπ , k ∈ Z  2  x −3 3) TËp x¸c ®Þnh cđa hµm sè y = sin lµ: x A D = R B D = R \ { 0} C D = ( −∞;0 ) ∪ [ 3; +∞ ) { A D = R 4) TËp x¸c ®Þnh cđa hµm sè y = A D = R + sin x lµ: − cos x D D D = φ B D = R \ { 2} 5) chu k× tn hoµn cđa hµm sè y = sin3x lµ: A 2π } D B π 6) chu k× tn hoµn cđa hµm sè y = cos π π  C D = R \  + k , k ∈ Z  4  C 2π D D D = φ π 3x lµ: Trang 10/32 - Mã đề thi 209 (3; - 5) (-3;-5) 5) Trong mỈt ph¼ng Oxy ¶nh cđa ®iĨm M( 10;-1) qua phÐp ®èi xøng t©m O lµ ®iĨm M’ cã to¹ ®é lµ: (10;1) (1;-10) (-10;1) (-10;-1) Trong mỈt ph¼ng Oxy ¶nh cđa ®iĨm A(5;3) qua phÐp ®èi xøng t©m I(4;1) lµ ®iĨm A’ cã to¹ ®é: (5;3) (-5;-3) (3;-1) 9   ;2÷ 2  Q Trong mỈt ph¼ng Oxy cho ®iĨm A(3;0) To¹ ®é ¶nh A’ cđa A qua phÐp quay  O , π ÷ lµ:  A (0;-3) B ( 0;3) ( D 3; C (-3;0) h·y t×m kh¼ng ®Þnh sai c¸c kh¼ng ®Þnh sau? PhÐp tÞnh tiÕn lµ mét phÐp dêi h×nh PhÐp ®ång nhÊt lµ mét phÐp dêi h×nh PhÐp quay lµ mét phÐp dêi h×nh PhÐp vÞ tù lµ mét phÐp dêi h×nh Trong c¸c phÐp quay sau, phÐp quay nµo lµ mét phÐp ®ång nhÊt? Q( I ,5π ) Q π   0, + k 2π ÷   2 ) (k ∈ Z ) Q( I ,12π ) Q π   I , − + kπ ÷   (k ∈ Z ) Trong mỈt ph¼ng Oxy, ¶nh cđa ®êng trßn ( x + 1) + ( y − 3) = qua phÐp tÞnh tiÕn theo vÐct¬ r v = ( 3; ) lµ ®êng trßn cã ph¬ng tr×nh; 2 A ( x + ) + ( y + ) = B ( x − ) + ( y − ) = C ( x − 1) + ( y + 3) = D ( x + ) + ( y − 1) = 2 2 2 2 Trong mỈt ph¼ng Oxy, ¶nh cđa ®êng trßn ( x + ) + ( y − 3) = qua phÐp ®èi xøng trơc Oy lµ ®êng trßn cã ph¬ng tr×nh: 2 2 A ( x + ) + ( y + 3) = B ( x − ) − ( y − 3) = 2 C ( x − ) + ( y − 3) = D ( x − ) + ( y + 3) = 2 Trong mỈt ph¼ng Oxy, ¶nh cđa ®êng trßn ( x + ) + ( y − 3) = qua phÐp ®èi xøng t©m O lµ ®êng trßn cã ph¬ng tr×nh: 2 2 A ( x + ) + ( y + 3) = B ( x − ) − ( y + 3) = 2 C ( x − ) + ( y − 3) = D ( x − ) + ( y + 3) = Trong mỈt ph¼ng Oxy ¶nh cđa ®êng th¼ng d cã ph¬ng tr×nh x + y - = qua phÐp ®èi xøng t©m I (1;2) lµ ®êng th¼ng d’ cã ph¬ng tr×nh: x+y+4=0 x+y-4=0 x-y+4=0 x-y-4=0 2 2 Trang 18/32 - Mã đề thi 209 Trong mỈt ph¼ng Oxy ¶nh cđa ®êng th¼ng d cã ph¬ng tr×nh x + y - 12 = qua phÐp ®èi xøng trơc Ox lµ ®êng th¼ng d’ cã ph¬ng tr×nh: x - y - 12 = x + y +12 = x - y + 12 = - x + y - 12 = II: HÀM SỐ §1: Đại cương hàm số Chương Bài tập trắc nghiệm Câu 1: hàm số y = a) [ - ; 2) Câu 2: Hàm số y = x2 − 6x + − x2 có miền xác đònh : b) [-3; 2] x−2 ( x − 2)( x − 1) c) ( -3 ; 2] điểm thuôc đồ thò hàm số a) M( ;1) c) M( ; 0) b) M(0 ; -1) d) M(1 ; 1) Câu :Tập xác đònh hàm số y= a) [-2 ; 2] d) ( - ; 2) b) [- ; 2]\ {1} Câu 4: Tập xác đònh hàm số y= a) ∅ c) (- ∞ ; 2]∪ [ ; +∞ ) x2 − + : x − 4x + c) (- ∞ ; -2]∪ [ ; +∞ ) d) (- ∞ ; -2]∪ [ ; 3)∪(3;+∞ ) x − + − x : b) [ 2; ] d) [ ; +∞ ) Câu 5: Với f(x) = x( x - 2) f(x) là: a) f(x) hàm số chẵn b) f(x) không hàm số lẻ c) f(x) vừa hàm số chẵn lẻ d) f(x) hàm số lẻ  x +1  x −1; x < Câu 6:Cho hàm số y =  x phát biểu  ;x ≥ x + a) Hàm số không xác đònh x = b) Hàm số không xác đònh x = - c) Tập xác đònh hàm số R d) Hàm số không xđ x = x = - x − x −3;x c) m≠ ± d) m = ±2 Câu : Đồ thò hàm số y = 3x – có cách tònh tiến đường thẳng y = 3x a) Sang trái đơn vò b) Sang phải đơn vò c) Lên đơn vò d) Xuống đơn vò Câu 7: Với giá trò m, đồ thò đường thẳng y = mx + 2m + qua điểm cố đònh A a) A( ; 3) b)A(-2 ; -3) c) A(-2; 3) d) Kết khác Câu 8: Cho dường thẳng ∆1 : y = -x + ; ∆2 : y = 2x - ∆3 : y = (m -2)x + m2 + Đònh m để đường thẳng đồng quy a) m = -1 b) m = -5 c) m = d) m = §3:HÀM SỐ BẬC HAI Câu 1: Parabol y = 2x – x a) I (1; 1) c) I (-1 ; 1) có đỉnh I : b) I (2 ; 0) d) I (-1 , 2) Câu 2: Cho parabol y = ax2 + bx + x ( với a < < c ) đồ thò : a) cắt trục hoành điểm có hoành độ dấu b) tiếp xúc với trục hoành c) cắt trục hoành điểm có hoành độ trái dấu d) không cắt trục hoành Câu 3: y = x2 + x – y = x2 + 6x + y = x2 + x +4 y = x2 +6 x +9 A có đồ thò có đồ thò có đồ thò có đồ thò ……… ……… ……… ……… y= y= y= y= B -2x2 + 4x – x2 -x + -x2 + x – -x2 – có đồ thò có đồ thò có đồ thò có đồ thò C …… …… …… …… D Trang 21/32 - Mã đề thi 209 E F H G Câu 4: Parabol y = 6x – x2 + có đỉnh I : a) I (1; 6) b) I (0 ; 1) c) I (3 ; 10) d) I (-1 , -5) Câu 5: Cho parabol y = ax2 + bx + c ( với a< c < ) đồ thò parabol đó: a) cắt trục hoành điểm có hoành độ dấu b) tiếp xúc với trục hoành c) cắt trục hoành điểm có hoành độ trái dấu d) Cả sai Câu 6:Với giá trò m đỉnh đồ thò y = x2 + x + m nằm đường thẳng y = a) m = - b)m = c) m = - d)m = e) m = Câu 7: Cho hàm số sau , đô thò tương ứng sau: y = x2 +2x + có đồ thò ……… y = -x2 +6x -9 có đồ thò ……… y = 2x +2x – có đồ thò ……… y = -x +4x – 10 có đồ thò ……… (A) (B) Câu 8: Đồ thò hàm số (a) (C) (D) y = x2 -2x –(m2 + 2) đồ thò …………… (b) (c) (d) Trang 22/32 - Mã đề thi 209 Câu 9: Cho (P) : y = x2 – 2x + Tìm câu : a) y giảm khỏang (-∞ ;2) c) Đỉnh I (1 ; 0) b) y tăng khỏang(0 ; +∞) d) y tăng khỏang(2 ; +∞) Câu 10: Cho hàm số y = -x2 + 2x + Tìm câu sai : a) y giảm khỏang(2 ; +∞) b) y tăng khỏang(-∞ ; 0) c) y giảm khỏang(0 ; +∞) d) y tăng khỏang(-∞ ; -1) Trang 23/32 - Mã đề thi 209 Chọn câu trả lời Ơn tâp chương Câu 1:Tìm điểm thuộc đồ thò hàm số y = x − điểm có tọa độ a) (15,-7) b) (66,20) c) − 1, d) (3,1) ( ) Câu 2: Hàm số có đồ thò trùng với đường thẳng y=x+1 hàm số a) y = ( x +1 ) 2 c) y = x( x + 1) − x + ( x + 1) y= ( x + 1) x ( x + 1) y= b) d) x Câu 3: Đường thẳng song song với đường thẳng y = 2.x x −3 a) y = − x b) y = 2 x=5 c) y + x = d) y − 2 Câu 4:Muốn có parabol y = 2( x + 3) , ta tònh tiến parabol y = x (A) Sang trái đơn vò sang phải đơn vò (B) Sang phải đơn vò xuống đơn vò (C) Lên đơn vò sang phải đơn vò (D) Xuống đơn vò sang trái đơn vò Câu 5: Trục đối xứng parabol y = −2 x + x + đường thẳng 5 5 (A) x = (B) x = − (C) x = (D) x = − 2 4 b ) hàm số y = ax + b 2a b) hàm số đồng biến ∀x∈ R d) không đồng biến, không nghòch biến Câu 6: Cho parabol y = ax2 + bx +c (a≠ 0) đồng biến x ∈( -∞ ; a) hàm số nghòch biến ∀x∈ R c) hàm số ∀x∈ R Câu 7: Hàm số y = x + x − (A) Đồng biến khỏang (−∞, −2) nghòch biến khỏang (−2, +∞) (B) Nghòch biến khỏang (−∞, −2) vàđồng biến khỏang (−2, +∞) (C) Đồng biến khỏang (−∞, −1) nghòch biến khỏang (−1, +∞) (D) Nghòch biến khỏang (−∞, −1) vàđồng biến khỏang (−1, +∞) Câu 8: Parabol y = 2x – x2 có đỉnh I : a) I (1; 1) b) I (2 ; 0) c) I (-1 ; 1) d) I (-1 , 2) Câu 9: Cho parabol y = ax2 + bx + c ( với a < < c ) đồ thò parabol đó: a) cắt trục hoành điểm có hoành độ dấu b) tiếp xúc với trục hoành c) cắt trục hoành điểm có hoành độ trái dấu d) không cắt trục hoành Trang 24/32 - Mã đề thi 209 Câu 10: Hàm số y = − x − x + có (A) Giá trò lớn x = (C) Giá trò nhỏ x = 3 (D) Giá trò nhỏ x = − (B) Giá trò lớn x = − Câu 11: Cho hàm số y=f(x) = - 3x2 Phát biểu sau a) f(x) nghòch biến ∀x∈ (-2 ; -1) b) f(x) đồng biến ∀x∈ (-2 ; 2) c) f(x) nghòch biến ∀x∈ (2 ; 3) d) f(x) đồng biến ∀x∈ ( ; 3) Câu 12: Hãy ghép thành phần cột trái với thành phần thích hợp cột phải để khẳng đònh 1) a) Điểm (2,2) đỉnh parabol 1) y = x + x +  1 y = x2 − x + b) Điểm  − , ÷ đỉnh parabol 2)  2 3) y = −0.25 x + x + 2)Xét parabol (P): y = ax + bx + c a) Chắc chắn (P) có đỉnh nằm phía 1) a < c < trục hòanh 2) a > c < Chắc chắn (P) có đỉnh nằm phía 3) a < c > trục hoành 4) a > c > 3) Xét parabol (P) : y = ax + bx + c với a < , ∆ = b − 4ac a) Chắc chắn (P) cắt trục hòanh 1) ∆ > ,b < c < điểm có hòanh độ dương 2) ∆ > ,b > c > b) Chắc chắn (P) cắt trục hòanh 3) ∆ > , b < c >0 điểm có hòanh độ âm 4) ∆ > , b > c< Phép đếm – Hốn vị – Tổ hợp – Chỉnh hợp HAI QUY TẮC ĐẾM Câu Cho chữ số 2,3,4,5,6,7 Hỏi có số gồm chữ số lập thành từ chữ số đó? A 36 B 18 C 256 D 216 Câu Cho chữ số 4,5,6,7,8,9 Hỏi có số gồm chữ số khác lập thành từ chữsố đó? A 120 B 180 C 256 D 216 Câu Số số tự nhiên có chữ số mà chữ số số chẵn A 15 B 16 C 18 D.20 Câu Bạn muốn mua bút mực bút chì Các bút mực có màu mực khác nhau, vàcác bút chì có màu khác Như bạn có số cách lựa chọn A 64 B 16 C 32 D 20 Câu Số số gồm chữ số khác chia hết cho 10 Trang 25/32 - Mã đề thi 209 A 3260 B.3024 C 5436 D 12070 Câu Có số tự nhiên lẻ gồm chữ số khác (số hàng nghìn khác 0) Đáp số tốnnày A.2240 B 3280 C 2650 D Một kết khác Câu Cho số 0,1,2,3,4,5 Từ chữ số cho ta lập số chia hết cho 5, biết sốnày có chữ số chữ số khác đơi một? A 40 B 38 C 36 D Một kết khác Câu Cho số 1, 5, 6, lập số tự nhiên có chữ số với chữ số khác nhau: A 12 B.24 C 64 D 256 Câu Có số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị? A 40 B 45 C 50 D 55 Câu 10 Có số tự nhiên nhỏ 100 chia hết cho 2: A 12 B 16 C.17 D 20 Câu 11 Có số tự nhiên có chữ số: A.900 B 901 C 899 D 999 Câu 12 Có số tự nhiên có chữ số lập từ số 0, 2, 4, 6, với điều chữ số khơng lặplại: A 60 B 40 C 48 D 10 Câu 13 Có 10 cặp vợ chồng dự tiệc Tổng số cách chọn người đàn ơng người đàn bà trongbữa tiệc phát biểu ý kiến cho hai người khơng vợ chồng: A 100 B.91 C 10 D 90 Câu 14 Một người vào cửa hàng ăn, người chọn thực đơn gồm ăn món, loại quảtráng miệng loại tráng miệng nước uống loại nước uống Có baonhiêu cách chọn thực đơn: A 25 B 75 C 100 D 15 Câu 15 Từ chữ số 2, 3, 4, lập số gồm chữ số? A.256 B 120 C 24 D 16 Câu 16 Cho chữ số 2, 3, 4, 5, 6, Có số tự nhiên chẵn có chữ số lập từ chữ số đó: A 36 B 18 C 256 D 108 Câu 17 Cho chữ số 4, 5, 6, 7, 8, Có số tự nhiên chẵn có chữ số khác lập thành từ 6chữ số đó: A 60 B 180 C 256 D 216 Câu 18 Bạn muốn mua bút mực bút chì Các bút mực có màu khác nhau, cáccây bút chì có màu khác Hỏi có cách chọn A 64 B 16 C 32 D 20 Câu 19 Số số tự nhiên gồm chữ số chia hết cho 10: Trang 26/32 - Mã đề thi 209 A 4536 B 9000 C 90000 D 15120 Câu 20 Cho chữ số 0, 1, 2, 3, 4, Từ chữ số cho, lập số chẵn có chữ sốkhác nhau: A 160 B 156 C 752 D 240 Câu 21 Có thể lập số tự nhiên gồm chữ số khác lấy từ số 0, 1, 2, 3, 4, 5: A 60 B 80 C 240 D.600 Câu 22 Cho hai tập hợp A = { a, b, c, d} ; B = { c, d, e} Chọn khẳng định Sai khẳng định sau: A N(A) = B N(B) = C.N( A ∪ B ) = D N( A ∩ B ) = Câu 23 Có số tự nhiên gồm chữ số khác nhau: A.4536 B 49 C 2156 D 4530 Câu 24 Trong tuần bạn A dự định ngày thăm người bạn 12 người bạn mình.Hỏi bạn A lập kế hoạch thăm bạn (Có thể thăm bạn nhiềulần) A 7! B 35831808 C 12! D 3991680 Câu 25 Trong tuần bạn A dự định ngày thăm người bạn 12 người bạn mình.Hỏi bạn A lập kế hoạch thăm bạn (thăm bạn khơng qmột lần) A 3991680 B 12! C 35831808 D 7! Câu 26 Cho số 1, 2, 5, 7, có cách chọn số gồm chữ số khác từ chữ số đãcho: A 120 B 256 C 60 D 36 Câu 27 Cho số 1, 2, 3, 4, 5, 6, Số số tự nhiên gồm chữ số lấy từ chữ số cho chữ sốđầu tiên là: A 75 B 7! C 240 D 2401 Câu 28 Có cách xếp nữ sinh, nam sinh thành hàng dọc cho bạn nam nữngồi xen kẻ: A B 72 C 720 D 144 Câu 29 Từ thành phố A đến thành phố B có đường, từ thành phố A đến thành phố C có conđường, từ thành phố B đến thành phố D có đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3con đường khơng có đường nối từ thành phố C đến thành phố B Hỏi có cách từ thành phố A đến thành phố D: A B.12 C 18 D 36 Câu 30 Từ số 1, 3, lập số tự nhiên có chữ số khác nhau: A B C 12 D 15 Câu 31 Có số có chữ số, mà tất chữ số lẻ: A.25 B 20 C 30 D 10 Trang 27/32 - Mã đề thi 209 Câu 32 Số điện thoại Huyện Củ Chi có chữ số bắt đầu chữ số 790 Hỏi HuyệnCủ Chi có tối đa máy điện thoại: A 1000 B 100000 C 10000 D 1000000 Câu 33 Có số tự nhiên gồm chữ số lớn đơi khác nhau: A 240 B 120 C 360 D 24 Câu 34 Từ số 1, 2, lập số khác số có chữ số khác nhau: A 15 B 20 C 72 D 36 HỐN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP Câu 35 Một liên đồn bóng rổ có 10 đội, đội đấu với độ khác hai lần, lần sân nhà mộtlần sân khách Số trận đấu xếp là: A 45 B 90 C 100 D 180 Câu 36 Giả sử ta dùng màu để tơ cho nước khác đồ khơng có màu dùnghai lần Số cách để chọn màu cần dùng là: A 5!.2! B C 5!.3!2! D 53 Câu 37 Số tam giác xác định đỉnh đa giác 10 cạnh là: A 35 B 120 C 240 D 720 Câu 38 Nếu tất đường chéo đa giác 12 cạnh vẽ số đường chéo là: A 121 B 66 C 132 D 54 Câu 39 Nếu đa giác có 44 đường chéo, số cạnh đa giác là: A 11 B 10 C D Câu 40 Sau bữa tiệc, người bắt tay lần với người khác phòng Có tất 66 lần bắttay Hỏi phòng có người: A 11 B 12 C 33 D 67 Câu 41 Số tập hợp có phần tử tập hợp có phần tử là: A 37 C B 37 A C 7!.3! D Câu 42 Tên 15 học sinh ghi vào 15 tờ giấy để vào hộp Chọn tên học sinh du lịch.Hỏi có cách chọn học sinh: A 4! B 15! C 1365 D 32760 Câu 43 Một hội đồng gồm giáo viên học sinh chọn từ nhóm giáo viên học sinh.Hỏi có cách chọn? A 200 B 150 C 160 D 180 Câu 44 Một tổ gồm 12 học sinh có bạn An Hỏi có cách chọn em trực đóphải có An: A 990 B 495 C 220 D 165 Câu 45 Từ nhóm người, chọn nhóm người Hỏi có cách chọn: A 25 B.26 C 31 D 32 Trang 28/32 - Mã đề thi 209 Câu 46 Một đa giác có số đường chéo gấp đơi số cạnh Hỏi đa giác có cạnh? A B C D Câu 47 Một tổ gồm nam nữ Hỏi có cách chọn em trực cho có nữ? 2 A ( C7 + C6 ) + ( C7 + C6 ) + C6 B ( C7 C6 ) + ( C7 C6 ) + C6 2 C C11.C12 D Đáp số khác Câu 48 Số cách chia 10 học sinh thành nhóm gồm 2, 3, học sinh là: 5 5 A C10 + C10 + C10 B C10 C8 C5 C C10 + C8 + C5 D C10 + C5 + C2 Câu 49 Trong câu sau câu sai? 11 4 A C14 = C14 B C10 + C10 = C11 4 C C4 + C4 + C4 + C4 + C4 = 16 D C10 + C11 = C11 Câu 50 Mười hai đường thẳng có nhiều giao điểm? A 12 B 66 C 132 D 144 n−k Câu 51 Cho biết Cn = 28 Giá trị n k là: A B C.8 D Khơng thể tìm Câu 52 Có tất 120 cách chọn học sinh từ nhóm n (chưa biết) học sinh Số n nghiệm phươngtrình sau đây? A n(n + 1)(n + 2) = 120 B n(n + 1)(n + 2) = 720 C n(n – 1)(n – 2) = 120 D.n(n – 1)(n – 2) = 720 Câu 53 Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập số có chữ số khác nhau? A 7! B 74 C 7.6.5.4 D 7!.6!.5!.4! Câu 54 Số cách chọn ban chấp hành gồm trưởng ban, phó ban, thư kí thủ quỹđược chọn từ 16 thành viên là: A B 16! C 16! 12!.4! D 16! 12! Câu 55 Trong buổi hồ nhạc, có ban nhạc trường đại học từ Huế, Đà Nằng, Quy Nhơn,Nha Trang, Đà Lạt tham dự Tìm số cách xếp đặt thứ tự để ban nhạc Nha Trang biểu diễnđầu tiên A B 20 C 24 D 120 Câu 56 Ơng bà An có đứa lên máy bay theo hàng dọc Có cách xếphàng khác ơng An hay bà An đứng dầu cuối hàng: A 720 B 1440 C 20160 D 40320 Câu 57 Có cách xếp sách Văn khác sách Tốn khác kệ sách dài nếucác sách Văn phải xếp kề nhau? A 5!.7! B 2.5!.7! C 5!.8! D 12! Câu 58 Từ số 0, 1, 2, 7, 8, tạo số chẵn có chữ số khác nhau? A 120 B 216 C 312 D 360 Câu 59 Từ số 0, 1, 2, 7, 8, tạo số lẻ có chữ số khác nhau? Trang 29/32 - Mã đề thi 209 A.288 B 360 C 312 D 600 Câu 60 Trong tủ sách có tất 10 sách Hỏi có cách xếp cho thứ kềquyển thứ hai: A 10! B 725760 C 9! D 9! – 2! Câu 61 Trong hộp bánh có loại bánh nhân thịt loại bánh nhân đậu xanh Có cáchlấy bánh để phát cho em thiếu nhi: A 240 B 151200 C 14200 D 210 Câu 62 Cho tập hợp có n phân tử Số tập khác rỗng : A 2n B 2n +1 C 2n+1 D 2n − Câu 63 Hội đồng quản trị cơng ty có 10 người Có cách cử ban quản trị gồm:Chủ tịch, phó chủ tịch, thư kí uỷ viên Biết uỷ viên đề cử cuối họ,khơng giữ chức vụ A 735 B 15120 C 30240 D Đáp án khác Câu 64 Cho chữ số 1, 2, 5, 7, 8, Có cách thành lập số gồm ba chữ số khác từnăm chữ số cho số tạo thành nhỏ 278 ? A.20 B 18 C 45 D 36 Câu 65 Có số tự nhiên có chữ số, có chữ số cách chữ số đứng giốngnhau ? A 450 B 900 C 270 D 504 Câu 66 Có cách xếp nữ sinh, nam sinh thành hàng dọc cho bạn nam ngồicạnh nhau: A B 72 C 720 D 144 Câu 67 Một đội xây dựng có kỹ sư, cơng nhân, lập tổ cơng tác có người Hỏi có cách lậptổ cơng tác gồm kỹ sư làm tổ trưởng, 1cơng nhân làm tổ phó cơng nhân tổ viên A 360 B 120 C 240 D.420 Câu 68 Có số tự nhiên có chữ số khác đơi một, chữ số đứng liền hai chữ số số A 3204 B 2942 C 7440 D Đáp án khác Câu 69 Một nhóm học sinh gồm nam nữ Hỏi có cách chọn học sinh (có nam nữ) lên bảng giải tập 2 1 2 2 A C7 C5 + C7 C5 B C7 C5 + C7 C5 C C7 C5 + C7 C5 D C7 − ( C7 C5 + C7 C5 ) Câu 70 Xếp ngẫu nhiên học sinh nam học sinh nữ thành hàng ngang Hỏi có cách xếp hai bạn nữ đứng cạnh A 2!.3! B 5! C 2.2!.3! D 4.2!.3! Câu 71 Một hộp đựng bi đỏ, bi xanh, bi vàng Hỏi có cách lấy viên bi có màu A 371 B 203 C 217 D Đáp án khác Câu 72 Cho đa giác n đỉnh, n N,n  Tìm n biết đa giác có 135 đường chéo A n =15 B n =27 C n =8 D n =18 Trang 30/32 - Mã đề thi 209 Câu 73 Một hộp chứa 20 cầu có 12 đỏ, xanh Hỏi có cách lấy có xanh A 900 B 920 C 220 D Đáp án khác Câu 74 Một hộp đựng bi xanh bi đỏ Hỏi có cách lấy bi màu A.60 B 360 C 224 D 8064 Câu 75 Một đội bóng chuyền nam trường Bạch Đằng có 12 học sinh gồm học sinh K12, học sinh K11 Trong trận đấu, huấn luyện viên cần chọn bạn, có bạn K12 Hỏi có cách A 495 B 924 C 462 D Đáp án khác Câu 76 Có bạn nam bạn nữ xếp thành hàng dọc, hỏi có cách xếp A 64 B 16 C 16! D 8!.8! Câu 77 Số tổ hợp chập k tập hợp gồm n phần tử (1 k  n ) k A Cn = Ank ( n −k)! B Cnk = n! Ank k! k C Cn = ( n − k ) ! k D Cn = k !( n − k )! n! Câu 78 Số ngun dương n thỏa mãn: An − 3Cn = 15 − 5n A n = 5;n =12 B n =5; n =6 C n =6 D n =6;n =12 Câu 79 Số ngun dương n thỏa mãn: 3Cn +1 − An = 52(n − 1) A 16 B 15 C 14 D.13 n −1 Câu 80 Số ngun dương n thỏa mãn: An − Cn+1 = 4n + A 12 B 11 C 13 D 14 Câu 81 Trong hộp kín đựng bi đỏ, bi trắng, bi vàng Hỏi có cách lấy viên bi có đủ màu 2 1 2 1 2 1 A C2 C5 C7 + C2 C5 C7 + C2 C5 C7 B C2 C5 C7 C2 C5 C7 C2 C5 C7 2 1 1 2 1 C C2 C5 C7 + C2 C5 C7 + C2 C5 C7 D C2 C5 C7 + C2 C5 C7 + C2 C5 C7 Câu 82 Tìm n biết Cn +1 + 3Cn + = Cn +1 A 16 B C 12 D Câu 83 Một tổ có 15 học sinh có nam, nữ Hỏi có cách chia tổ thành nhóm cho nhóm có nam nữ 3 2 5 3 A C9 C6 C6 C4 B C9 C6 C6 C9 C C15 C10 C5 D C9 C6 C6 C4 Câu 84 Dùng sáu chữ số 1;2;3;4;5;6 để viết số tự nhiên gồm chữ số khác nhau.Các số mà bắt đầu 12 : 2 A P4 B A4 C C4 D A6 Câu 85 Một hộp kín đựng bi xanh bi đỏ có kích thước trọng lượng khác Hỏi có cách lấy bi có bi đỏ A 60 B 720 C 54 D Đáp án khác ĐÁP ÁN D A D C B A C B B 10 C Trang 31/32 - Mã đề thi 209 11 A 21 D 31 A 41 A 51 C 61 D 71 A 12 C 22 C 32 C 42 C 52 D 62 D 72 D 13 D 23 A 33 B 43 A 53 C 63 B 73 B 14 B 24 B 34 A 44 D 54 D 64 A 74 A 15 A 25 A 35 B 45 B 55 C 65 B 75 C 81 82 83 84 85 C D A A A 16 D 26 C 36 C 46 C 56 B 66 D 76 C 17 A 27 D 37 B 47 B 57 C 67 D 77 B 18 A 28 B 38 D 48 B 58 C 68 C 78 B 19 B 29 B 39 A 49 D 59 A 69 C 79 D 20 B 30 D 40 B 50 B 60 B 70 D 80 A Trang 32/32 - Mã đề thi 209 [...]... a) f(x) là hàm số chẵn b) f(x) không là hàm số lẻ c) f(x) vừa là hàm số chẵn và lẻ d) f(x) là hàm số lẻ  x +1  x −1; x < 0 Câu 6:Cho hàm số y =  2 x thì phát biểu nào là đúng  ;x ≥ 0 x + 2 a) Hàm số không xác đònh khi x = 1 b) Hàm số không xác đònh khi x = - 2 c) Tập xác đònh của hàm số là R d) Hàm số không xđ khi x = 1 hoặc x = - 2 x − 2 x −3;x 0 và c< 0 Phép đếm – Hốn vị – Tổ hợp – Chỉnh hợp HAI QUY TẮC ĐẾM Câu 1 Cho 6 chữ số 2,3,4,5,6,7 Hỏi có bao nhiêu số gồm 3 chữ số được lập thành từ 6 chữ số đó? A 36 B 18 C 256 D 216 Câu 2 Cho 6 chữ số 4,5,6,7,8,9 Hỏi có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được lập thành từ 6 ch số đó? A 120 B 180 C 256 D 216 Câu 3 Số các số tự nhiên có 2 chữ số mà 2 chữ số đó là số chẵn là A 15 B 16 C 18 D.20 Câu... Câu 8: Cho hàm số y = 3 x +x c) A(1 ; 1) d) A( 1; 2 ) 3 là: Trang 19/32 - Mã đề thi 209 a) chẵn b)lẻ c)Vừa chẵn, vừa lẻ d) Không có tính chẵn lẻ Câu 9: Cho hàm số y =  x + 1 ;thì đồ thò của hàm số đó: a) cắt trục hoành tại 2 điểm b) cắt trục hoành tại 1 điểm c) Không cắt trục tung d) Không cắt trục hoành Trang 20/32 - Mã đề thi 209 §2: HÀM SỐ BẬC NHẤT Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Cho hàm số y =  x... chia hết cho 5, biết rằng sốnày có 3 chữ số và 3 chữ số đó khác nhau từng đơi một? A 40 B 38 C 36 D Một kết quả khác Câu 8 Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số khác nhau: A 12 B.24 C 64 D 256 Câu 9 Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị? A 40 B 45 C 50 D 55 Câu 10 Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100... Như thế bạn có số cách lựa chọn là A 64 B 16 C 32 D 20 Câu 5 Số các số gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 là Trang 25/32 - Mã đề thi 209 A 3260 B.3024 C 5436 D 12070 Câu 6 Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau (số hàng nghìn khác 0) Đáp số của bài tốnnày là A.2240 B 3280 C 2650 D Một kết quả khác Câu 7 Cho các số 0,1,2,3,4,5 Từ các chữ số đã cho ta lập được bao nhiêu số chia hết cho... thực đơn: A 25 B 75 C 100 D 15 Câu 15 Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số? A.256 B 120 C 24 D 16 Câu 16 Cho 6 chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập từ 6 chữ số đó: A 36 B 18 C 256 D 108 Câu 17 Cho 6 chữ số 4, 5, 6, 7, 8, 9 Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành từ 6chữ số đó: A 60 B 180 C 256 D 216 Câu 18 Bạn muốn mua... 20 Câu 19 Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10: Trang 26/32 - Mã đề thi 209 A 4536 B 9000 C 90000 D 15120 Câu 20 Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 Từ các chữ số đã cho, lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ sốkhác nhau: A 160 B 156 C 752 D 240 Câu 21 Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5: A 60 B 80 C 240 D.600 Câu 22 Cho hai tập hợp A = {... −2 x + 5 x + 3 là đường thẳng 5 5 5 5 (A) x = (B) x = − (C) x = (D) x = − 2 2 4 4 b ) thì hàm số y = ax + b 2a b) là hàm số đồng biến ∀x∈ R d) không đồng biến, không nghòch biến Câu 6: Cho parabol y = ax2 + bx +c (a≠ 0) đồng biến khi x ∈( -∞ ; a) là hàm số nghòch biến ∀x∈ R c) là hàm số hằng ∀x∈ R 2 Câu 7: Hàm số y = 2 x + 4 x − 1 (A) Đồng biến trên khỏang (−∞, −2) và nghòch biến trên khỏang (−2, +∞)... thăm bạn của mình (thăm một bạn khơng qmột lần) A 3991680 B 12! C 35831808 D 7! Câu 26 Cho các số 1, 2, 5, 7, 9 có bao nhiêu cách chọn ra một số gồm 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đãcho: A 120 B 256 C 60 D 36 Câu 27 Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số ầu tiên bằng 3 là: A 75 B 7! C 240 D 2401 Câu 28 Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm hình học, đại số giải tích hàm số 11, tổ hợp, trắc nghiệm hình học, đại số giải tích hàm số 11, tổ hợp, trắc nghiệm hình học, đại số giải tích hàm số 11, tổ hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay