QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030

27 177 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 04:30

QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI PHẠM QUANG HUÂN QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH MÃ SỐ: 62.58.01.06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội, Năm 2016 Luận án hoàn thành tại: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Phạm Trọng Mạnh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp trường tại: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Vào hồi……… ………ngày ……… tháng …… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong đô thị, trục giao thông đô thị mang ý nghĩa lớn kinh tế văn hóa cho đô thị.Trên trục giao thông giới đường đỏ (rộng khoảng 30-110m) có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, cấp lượng, cấp thông tin, xanh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội phê duyệt định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 khối lượng công việc lớn để đồ án vào thực tiễn cần có thay đổi chất lượng máy quản lý quyền hành Thủ đô, cần quy định rõ chức nhiệm vụ quan công tác quản lý đô thị nói chung, quản lý hạ tầng kỹ thuật (HTKT) nói riêng chánh chồng chéo, giao nhiệm vụ chung chung quan chịu trách nhiệm Vì khớp nối việc quản lý HTKTK với với giao thông vấn đề phức tạp tốn Nếu nghiên cứu cách đầy đủ trở thành vấn đề cản trở tới phát triển thành phố Do nghiên cứu “ Quản lý hạ tầng kỹ thuật khung trục giao thông đô thị theo quy hoạch xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030” có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Mục tiêu nghiên cứu: - Quản lý không gian hạ tầng kỹ thuật khung (HTKTK) trục GTĐT; - Cơ cấu tổ chức quản lý HTKTK trục giao thông; - Xây dựng chế tra, kiểm tra xử lý vi phạm công trình HTKTK theo quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý HTKTK chạy ngầm trục giaothông cấp đô thị có mặt cắt ngang B=30-110m theo quy hoạchThủ đô Hà Nội đến năm 2030 - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: lấy khu vực nội đô Hà Nội, thời gian: lấy năm 2030 Các phƣơng pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu: - Phương pháp phân tích tổng hợp: - Phương pháp chuyên gia: - Phương pháp so sánh giả định: - Phương pháp kế thừa - Phương pháp hệ thống hóa: Nội dung nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng hệ thống HTKTK trục giao thông Thủ đô Hà Nội - Đánh giá thực trạng Mô hình tổ chức, chế tra, kiểm tra xử lý vi phạm quan quản lý HTKTK - Hệ thống sở lý luận thực tiễn văn pháp lý kinh nghiệm quốc tế làm cho công tác quản lý HTKTK - Đề xuất tính toán hệ thống HTKTK chạy không gian trục giao thông - Xây dựng mô hình tổ chức quản lý HTKTK trục giao thông đô thị Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài a Ý nghĩa khoa học b Ý nghĩa thực tiễn: Những đóng góp khoa học điểm luận án a Giá trị mặt khoa học b Giá trị mặt thực tiễn c Những điểm luận án Một số khái niệm - Khái niệm - Hạ tầng kỹ thuật khung: - Hào kỹ thuật: - Tuy nen kỹ thuật: Kết cấu luận án: Luận án trình bày 160 trang gồm ảnh, bao gồm phần mở đầu, ba chương nội dung, kết luận, cuối danh mục công trình công bố tạp chí tài liệu tham khảo CHƢƠNG TỔNG QUAN QUẢN LÝ HTKTK TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 1.1 Tổng quan quản lý hạ tầng kỹ thuật khung trục giao thông giới 1.1.1 Quản lý hạ tầng kỹ thuật khung trục giao thông Vương Quốc Anh Giao thông vận tải Vương quốc Anh hình thành sở đường bộ, đường không, đường sắt mạng lưới đường thủy phục vụ cho 63.395.574 dân Các tiêu chuẩn kỹ thuật hạ tầng tuyến đường nói chung Anh chuẩn hóa Luật quy định Bộ Giao thông-Vận tải đơn vị tư vấn sách kỹ thuật cho Bộ Giao thông-Vận tải HA Để quản lý hệ thống HTKTK thành phố tổ chức đơn vị quản lý trực tiếp có quy định quản lý tài sản công trình công cộng thành phố 1.1.2 Quản lý hạ tầng kỹ thuật Canada Do diện tích Canada lớn, lại phân chia thành khu vực liên bang/tỉnh có sách tương đối khác quản lý đầu tư sử dụng sở hạ tầng giao thông, ta xét điển hình thành phố Edmoton thủ phủ hành Bang Alerta- Canada Hội đồng nhân dân thành phố trực tiếp thành lập riêng đơn vị quản lý tài sản công, gọi Senior Management Team (SMT) SMT quản lý chung cho lĩnh vực tài sản công trình xây dựng công cộng, công trình giao thông 1.1.3 Quản lý hạ tầng kỹ thuật khung Nhật Bản Quản lý sở HTKT Nhật Bản đồng ngành đơn vị chuyên môn khác cung đường thường xuyên bảo dưỡng đánh giá an toàn kỹ thuật sở hạ tầng 1.1.4 Quản lý hạ tầng kỹ thuật Singapore Về quản lý sở HTKT đường bộ, với công trình hoạt động, Singapore tập trung hoàn toàn vấn đề hạ tầng kỹ thuật quản lý Bộ giao thông vận tải với công trình giao thông nội địa trực tiếp Cục giao thông nội địa (LTD) quản lý Về quản lý kinh tế kỹ thuật hạ tầng công trình giao thông Singapore, Singapore có thu thuế phương tiện cá nhân phí giao thông công cộng 1.2 Tổng quan quản lý HTKTK Việt Nam 1.2.1 Quản lý HTKTK thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh đầu mối giao thông quan trọng Việt Nam khu vực Đông Nam Á, nhiên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn phức tạp Mỗi công trình (cấp nước, điện, thông tin…) quản lý nhiều quan khác – hầu hết đô thị chưa lập đồ trạng tổng hợp công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm việc quản lý mang tính chất đơn ngành, sử dụng chưa mang tính đa ngành 1.2.2 Quản lý HTKTK Đà Nẵng Cơ cấu tổ chức tổ chức quan quản lý giao thông HTKT Đà Nẵng thực theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 Tuy nhiên, đô thị khác nước công tác quản lý hạ tầng theo quản lý đơn ngành mà chưa có phối hợp liên ngành hệ thống hạ tầng khung trực đường đô thị vấn đề cần cải tiến thời gian tới 1.2.3 Thực trạng quản lý HTKTK thành phố khác Tỉnh Vĩnh Phúc, Thành phố Phủ Lý tỉnh triển khai chương trìnhPhát triển hệ thống HTKTK, có điều kiện địa lý tương đồng Hà Nội 1.3 Tổng quan quy hoạch HTKTK Thủ đô Hà Nội 1.3.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Trung tâm trị - hành nước với Diện tích tự nhiên rộng 3.344,6 km2, gồm 10 quận, thị xã 18 huyện ngoại thành 1.3.2 Tổng quan quy hoạch không gian giao thông Mạng lưới đường nội đô Thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài 624km bị tải nặng nề việc phát triển hệ thống cách xa so với tốc độ tăng dân số và, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội Quỹ đất giao thông trạng chiếm 8% đất xây dựng đô thị, đáp ứng 40% mức hợp lý Hệ thống tiêu GTĐT theo quy hoạch chung Hà Nội 2030 sau: Mật độ mạng lưới đường thành phố tính đến đường khu vực: 4,0 – 6,0 Km/Km2; Tỷ lệ đất giao thông 20% - 26%; Vận tải hành khách công cộng đáp ứng 35% đến năm 2020; 55% đến năm 2030 65%-70% sau năm 2030; Mật độ mạng lưới giao thông công cộng: 2,0-3,0 Km/Km2 1.3.3 Tổng quan quy hoạch không gian kỹ thuật ngầm Gần đây, hệ thống giao thông ngầm Thủ đô phát triển nhanh nhằm đáp ứng kịp thời tải phương tiện giao thông Như tuyến metro hướng tâm, vành đai, hệ thống hầm chui nút giao lớn liên tục bổ sung, v.v… 1.3.4 Tổng quan quy hoạch công trình HTKTK khác Đến nay, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện thông tin liên lạc Thủ đô thực quản lý chặt chẽ theo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 đặc biệt theo quy hoạch ngành phê duyệt 1.4 Tổng quan cấu tổ chức quản lý HTKTK 1.4.1 Cơ cấu quản lý cấp Trung Ương Phân cấp hành nước ta tính từ trung ương có Trung ương đạo điều hành Cấp Tỉnh, cấp Huyện cấp xã Quản lý HTKTK theo cấp độ (Hình 1.22) 1.4.2 Cơ cấu quản lý cấp Thành phố Hà Nội TP Loại Đặc biệt có cấu tổ chức quản lý HTKTK Hình 1.23 1.4.3 Cơ cấu quản lý cấp Quận, huyện UBND cấp quận, huyện quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể quan chuyên môn Quốc Hội Chính phủ Bộ Xây dựng Bộ KHĐT Bộ GTVT Bộ CT Bộ TC Bộ TNMT Hình 1Sơ đồ máy quản lý Nhà nước quy hoạch đô thị đầu tư khai thác sử dụng HKTK khung Hội đồng nhân dân TP Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội Sở GT VT Sở Xây dựng Sở QHKT Sở Tài Sở KHĐT Sở Các Công ban thương QLDA Sở TNMT Quận (tương đương) P QLĐT P.TC-KH P TN-MT P CT P.NN Hình Sơ đồ tổ chức quan quản lý HTKTK g 1.5 Thực trạng công tác quản lý quy hoạch, ĐDĐO, HTKTK g Hà g Nội g g g g g 1.5.1 Công tác quy hoạch hạ tầng đường dây đường ống Công tácquy hoạch xây dựng đô thị tồn đọng nhiều vấn đề yêu cầu thiết kế, quy cách thể vẽ HTKT nói chung HTKTK nói riêng.Các vẽ HTKT bao gồm nội dung chuyên môn nghiên cứu riêng lẻ sau tổng hợp vào vẽ Tổng hợp đường đường ống Bản vẽ đơn thể diện chưa có nghiên cứu đặt tuynel, hào kỹ thuật 1.5.2 Công tác tổ chức quản lý kỹ thuật HTKTK trục giao thông đô thị thủ đô Hà Nội Trong giai đoạn thực quy hoạch theo quy định thành phố nhiều quan có chức quản lý quy hoạch, có trùng lặp cấu tổ chức Sở, ngành Do chồng chéo dẫn đến việc giải thủ tục hành triển khai dự án rườm rà, phải trải qua nhiều bước 1.5.3 Quản lý HTKTK khai thác sử dụng Hệ thống HTKTK trình khai thác sử dụng Thành phố quản lý nhiều tổ chức khác chồng chéo nhau, phối hợp nhịp nhàng nhau, diện tích không gian hệ thống HTKT ngầm đan xen nhau, chồng ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý… 1.5.4 Cấp giấy chứng quy hoạch, cấp phép xây dựng, chứng nhận quyền sử dụng đất Nhìn chung, quản lý quy hoạch đô thị Hà Nội năm gần có nhiều tiến Xác định cải cách thủ tục hành nhiệm vụ quan trọng, nhiên việc cấp chứng quy hoạch, GPXD, chứng nhận quyền sử dụng đất đặc biệt không gian ngầm nhiều bất cập 1.5.5 Cơ chế kiểm tra, tra, xử lý vi phạm Hiện công tác tra kiểm tra công trình Hà Nội thực chủ yếu hai đơn vị tương đương cấp phòng trực thuộc hai Sở: tra xây dựng tra sở GT-VT 1.6 Tổng quan công trình NCKH có liên quan đến đề tài luận án 1.6.1 Một số công trình nghiên cứu khoa học nước Tác giả nghiên cứu số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài như: “Chiến Lược đô thị lớn” C.Mayhew, R.Simon (2001)- Les Stratégies Des Grandes MéTroPoles;Kwabena 11 2.1.6 Cơ sở lý luận hình thành chế quản lý HTKTK Quản lý hành nhà nước quản lý HTKTK phận thuộc hệ thống hành Nhà nước với nguyên tắc: tập trung thống nhất, quản lý trực tiếp kết hợp quản lý ngành quản lý lãnh thổ.Trong hệ thống quản lý đô thị có phân công, phân cấp rõ ràng, chức hoạt động quyền từ Ủy ban nhân dân thành phố đến Ủy ban nhân dân cấp quận huyện, phường xã 2.2 Cơ sở pháp lý công tác quản lý HTKTK trục GTĐT 2.2.1 Các văn Chính phủ ban hành Các nghị định văn pháp lý ngành HTKTK bao gồm ngành GT-VT, cấp nước, thoát nước, cấp điện thông tin liên lạc 2.2.2 Các văn pháp lý cấp Thành phố Các văn pháp lý cấp Thành phố gồm nhóm : nhóm văn Thành phố trình Trung ương ban hành nhóm văn thành phố ban hành 2.2.3 Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 Định hướng phát triển không gian vùng với Thủ đô Hà Nội Đô thị hạt nhân - đa chức với chức hành chính, trị quốc gia 2.3 Kinh nghiệm thực tiễn đô thị nƣớc quản lý HTKTK 2.3.1 Kinh nghiệm quản lý hệ thống Tuynel HTKT trục GTĐT Malaysia Malaysia áp dụng giải pháp thông minh cho Thủ đô Kuala Lumpur xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm để hỗ trợ phòng chống ngập lụt Đường hầm phòng chống ngập lụt Kuala 12 Lumpur có chiều dài km hầm đa kết hợp với giao thông thoát nước mưa đô thị 2.3.2 Kinh nghiệm số nước nhiều nước giới giải pháp hầm kỹ thuật (tuynen) để bố trí hạ tầng kỹ thuật ngầm áp dụng Việc xây dựng hệ thống tuynel kỹ thuật trở thành xu hướng đại hóa phát triển đô thị Mỹ, Nga, Nhật Đài Loan nước, khu vực phát triển hệ thống tuynel kỹ thuật để lắp đặt đường dây đường ống kỹ thuật từ thiết kế, xây dựng đến vận hành Do vậy, học hỏi kinh nghiệm quy hoạch không gian ngầm, cấu tổ chức máy quản lý HTKT hành lang pháp lý để quản lý HTKT nước phát triển 2.4 Các yếu tố tác động tới quản lý hạ tầng kỹ thuật khung đƣờng giao thông đô thị Hà Nội 2.4.1 Yếu tố không gian đường bề rộng vỉa hè đường Đây yếu tố tác động tới việc tổ chức bố trí hạ tầng kỹ thuật khung phương thức quản lý 2.4.2 Yếu tố kinh tế Đặc tính hạ tầng phát huy hiệu hoàn chỉnh, đồng Vì giải pháp phát triển hạ tầng cho chi phí đầu tư thấp (không dựa chí phí xây dựng) mà tạo hiệu cao trình phát triển điều cần suy nghĩ để có giải pháp thực phù hợp cho giai đoạn tới 2.4.3 Yếu tố địa chất kỹ thuật Quy hoạch công trình ngầm đòi hỏi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tổng hợp về: quy hoạch kiến trúc, xây dựng, học đất, địa kỹ thuật, móng, địa chất công trình, địa chất thủy văn, dòng chảy 2.4.4 Yếu tố chế quản lý 13 Việc quản lý HTKTK trục giao thông đô thị Hà Nội đòi hỏi phải có chế phối hợp quy định cụ thể quản lý Để đề án quy hoạch xây dựng chung Hà Nội vào thực tiễn cần có thay đổi chất lượng máy quản lý quyền hành Trong đó, cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quan công tác quản lý đô thị nói chung, quản lý hạ tầng kỹ thuật nói riêng, tránh chồng chéo, giao nhiệm vụ chung chung, không quan chịu trách nhiệm CHƢƠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HTKTK TRÊN TRỤC GTĐT THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN 2030 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản lý hệ thống HTKTK trục GTĐT theo quy hoạch xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030 3.1.1 Quan điểm quản lý HTKTK trục giao thông đô thị Bao gồm quan điểm: - Quản lý HTKTK đáp ứng yêu cầu thực tiễn - Quản lý HTKTK theo ngành dọc - Tăng cường hiệu lực, hiệu hệ thống HTKTK 3.1.2 Nguyên tắc thiết kế cấu tổ chức quản lý Những nguyên tắc thiết kế cấu tổ chức quản lý có ảnh hưởng trực tiếp đến khả thành công máy quản lý hệ thống Bao gồm nguyên tắc: chuyên môn hóa; thích nghi hiệu 3.2 Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật quy hoạch HTKTK trục GTĐT 3.2.1 Tính toán Bh bề rộng hè đường đáp ứng cho bố trí HTKTK trục đường giao thông Hè đường có hai chức chính: Đi bố trí công trình HTKT Như vậy, bề rộng hè phải xét hai phương diện trên, bề rộng hè đường chọn giá trị max theo hai thông số gồm giá trị sử dụng mặt đất không gian ngầm vỉa hè 14 a Tính toán Bhè theo nhu cầu sử dụng mặt đất Với tính toán bề rộng hè tối thiểu cần thiết theo nhu cầu trồng tức nhu cầu sử dụng mặt đất, ta chọn giá trị tối thiểu khuân viên dành xây dựng hố trồng (gồm móng) ≥ 2,0m Công thức tính toán bề rộng hè sau: Bhè ≥ n× Bđi + (0,5+2,0) (m) hay Bhè ≥Bđi + 2,5 (m) Bhè ≥ nđibộ x (0,75) + 2,5 (m) Từ sở tính toán trên, Luận án đề xuất bề rộng hè tối thiểu theo mục đích sử dụng cho số khác bảng 3.1 Bảng 1.Bảng đề xuất giá trị tối thiểu B hè theo mục đích sử dụng bề mặt: ST T QUY MÔ Bhè (m) tối thiểu Hè trồng ≥ 3,25 Hè trồng hai ≥ 4,00 Hè trồng ba ≥ 4,75 Hè trồng bốn ≥ 5,50 Ghi chú: Chưa bao gồm bố trí công trình đặc biệt như: trạm bán vé xe bus, hộp điện thoại công cộng b Tính toán Bhè theo nhu cầu sử dụng ngầm lòng đất (nhu cầu HTKT khung): Cơ sở để tính toán theo công thức: BHè ngầm ≥ BHTKT + 3,5(m) Trong đó, BHTKT phụ thuộc vào quy mô đường dây đường ống chứa kích thước tuynel, hào kỹ thuật Kích thước nằm khoảng 1.5x1.8 - 9.0x2.2 (m) thể hình 3.2 BHè chọn giá trị max hai cách tính công thức đề xuất tác đây: 15 BHè ≥ Max(Bhè bộ; Bhè ngầm) Từ cách tính toán tác giả nêu luận án đề xuất bề rộng tối thiểu hè đường bảng 3.2 Bảng 2Chiều rộng tối thiểu hè đường (Theo nghiên cứu đề xuất tác giả) Chiều rộng tối thiểu hè đường, m Loại đường Điều kiện xây dựng Đô thị Giá trị cũ Đô thị cải tạo Đường cao tốc đô thị 8,0 6,0 - Đường trục đô thị 8,0 6,0 4,0-6,0 Đường đô thị 7,0 4,5-5,0 4,0-6,0 Đường liên khu vực 6,0 4,5-5,0 4,0-6,0 * Lưu ý: - Chỉ nghiên cứu cấp đường bố trí HTKT khung - Giá trị đề xuất tính toán theo công thức 3.2.2 Giải pháp quy hoạch không gian cho HTKTK trục giao thông khu vực đô thị Hà Nội Tại khu vực đô thị khu đô thị đô thị xây dựng theo yêu cầu đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng đại , luận án đề Hình 3.1 Hệ thống chờ không xuất hè đường phải tính toán để đảm gian HTKTngầm bảo bố trí hệ thống HTKTK theo hình thức hạ ngầm Trong giai đoạn trước mắt chưa có kinh phí phần đất để chờ có điều kiện có đủ không gian để bố trí HTKTK ( hình 3.3.) 16 Đối với hệ thống HTKT khung bố trí trục giao thông thành phố, tác giả đề xuất bắt buộc phải làm tuynel kỹ thuật tính chất quy mô Hình[3.4; 3.5; 3.6] Hình3.2Hệ thống HTKTK dự đề xuất luận án QH đường kiến đường Võ Nguyên Giáp, Đông Anh, Hà Nội (do tác giao thông kết hợp QH hệ thống giả chủ trì nghiên cứu, thiết kế) HTKTK ngầm Hình 3.3Mặt cắt ngang HTKTK Hình 3.4Hệ thống Tuynel cho đường Võ Nguyên Giáp, Đông HTKTK bảo công nhân thao tác Anh, Hà Nội (do tác giả chủ trì, dễ dàng nghiên cứu, thiết kế) 3.2.3 Giải pháp QH không gian cho HTKTK trục giao thông khu vực đô thị cải tạo a Bố trí HTKTK hạ ngầm theo nhóm đối tượng phạm vi hè đường Với đặc điểm Hà Nội luận án đề xuất cần phải tìm giải pháp thích hợp tuyến đường sơ đồ 3.7 17 Hình Sơ đồ hướng giải hệ thống HTKTK Hệ thống HTKTK khu cải tạo, nghiên cứu không gian lý khác tuynen, tác giả để xuất hạ ngầm theo nhóm đối tượng, cho hạ ngầm riêng lẻ phần vào hào kỹ thuật.Khi tiến hành bố trí đường dây đường ống HTKTK cần đảm bảo khoảng cách đứng ngang loại đường dây đường ống với đường dây đường ống loại Hình Đề xuất bố trí lại Hình Phối cảnh minh họa theo nhóm HTKTK trường hợp dải đường dây đường bố trí tuynen ống HTKT theo tiêu chuẩn Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2014 b Bố trí HTKTK theo tuynen, hào kỹ thuật hay hạ ngầm theo nhóm đối tượng phạm vi hè đường Trong điều kiện Hà Nội thành phố Thủ đô trước mắt nhiều hạn chế kinh phí nên luận án đề xuất phương án hào kỹ thuật hóa phần HTKTK áp dụng hầu hết tuyến phố dạng cải tạo 3.3 Đề xuất cấu tổ chức máy quản lý Hình 3.8 Đề xuất bố trí lại theo kiểu hào kỹ thuật phần HTKTK 18 HTKTK theo QH Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 3.3.1 Quản lý không gian lòng đường: a Cơ quan quản lý lòng đường Đối với đường phố đô thị, Sở GTVT Hà Nội quan quản lý chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố công tác quản lý lòng đường với đường phố khu vực Sở GT-VT chủ trì, Hình Minh họa đề xuất phối hợp với ngành khác công quan quản lý lòng đường tác quản lý lòng đường đô thị, có quyền đề xuất với UBND thành phố cách chức lãnh đạo địa bàn có tuyến đường đô thị chạy qua vi phạm quản lý trật tự đô thị b Cơ quan quản lý thẩm định phê duyệt quy hoạch HTKTK Đối với không gian ngầm HTKTK nằm lòng đường giao thông tuyến phố nay, tác giả đề xuất: Thẩm định phê duyệt Hình 10 Minh họa QH thực quan tổ liên ngành giám sát thi công dự án phải tổ liên ngành phê duyệt giám sát Tổ liên ngành quản quản lý lòng đường chủ trì quan có liên quan đến nhiệm vụ chức thành viên 3.3.2 Cơ quan quản lý không gian vỉa hè: 19 Hè phố đô thị nơi bố trí công trình HTKTK chạy qua đường ống, đường dây hệ thống Tuynel, hào kỹ thuật Trong xu phát triển đô thị đại công trình HTKTK nằm dịch vụ thiết yếu để phục vụ cư Hình 11 Minh họa đề xuất quan quản lý hè phố dân đô thị Hiện việc quản lý hè phố nói chung địa bàn Thành phố chồng chéo nhau, nhiều quan quản lý không gian hẹp Chức quản lý tham mưu cho Thành phố Sở Xây dựng quản lý HTKT, Sở GT-VT Hà Nội quản lý giao thông đường đô thị kết hợp phân cấp cho địa phương Để khắc phục hạn chế cần thống quan quản lý hè đường mặt đất Sở Giao thông vận tải Hà Nội 3.3.3 Cơ quan quản lý không gian ngầm HTKTK: Kinh nghiệm nước cho thấy thành phố việc quản Hình 3.12 Tổng thể phân chia quản lý đường giao thông không gian ngầm lý công trình HTKTK đơn vị quản lý độc lập với chức đơn vị cung cấp dịch vụ Trên sở luận án đề xuất: Hà Nội cần thành lập Trung tâm quản lý HTKTK trực thuộc thành phố chuyên quản lý hệ thống HTKTK chạy ngầm trục giao thông 20 Tác giả đề xuất mô hình cấu tổ chức máy quản lý theo mô hình trực tuyến theo đường th ng, có chủ thể cấp UBND thành phố Hà Nội chủ thể cấp chịu trách nhiệm toàn công việc Trung tâm quản lý dự án HTKT K(Sơ đồ kèm theo 3.16) HĐND Thành phố Hà Nội UBND Thành phố HàNội Quận (tương đương) Phường (tươngđương) Trung tâm quản lýHTKTK Phòng quản lý địabàn Tổ chuyên ngành Hình 3.13 Sơ đồ đề xuất mô hình quản lý HTKTK trục đô thị 3.3.4 Cơ cấu tổ chức chức Trung tâm quản lý HTKTK: a Cơ cấu tổ chức Trung tâm quản lý HTKTK Trung tâm quản lý HTKTK có Hội đồng Trung tâm Tổng giám đốc, hai phó Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng Trung tâm người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố trước pháp luật thực chức nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm, phòng tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Trung tâm quản lý HTKTK bao gồm phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Phòng Tài – Kế toán, Phòng kỹ thuật liên địa bàn, Phòng tra, kiểm soát, Phòng quản lý địa bàn b Chức nhiệm vụ Trung tâm quản lý HTKTK Trung tâm quản lý dự án HTKTK Hà Nội đơn vị nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định pháp luật 21 3.3.5 Mối quan hệ công tác máy quản lý HTKTK với Sở Ngành khác Trung tâm quản lý dự án HTKTK Hà Nội đơn vị nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội,là phân hệ máy quản lý hành Hội đồng nhân dân TP Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội Sở XD Sở GTVT Sở QHKT Sở TC Sở KHĐT Sở TN& MT Sở CT Trung tâm QL HTKT K Quận (tương đương) P QLĐT P.TC-KH P TNMT P CT P.NN g g 3.4 Đề xuất chế quản lý HTKTK theo QH thủ đô Hà Nội đến g năm 2030 g g xây dựng, chứng 3.4.1 Cơ chếg cấp giấy chứng QH,g cấp phép nhận quyền sử dụng đất không gian ngầm g Căn vào trạng hay QH sử dụng đất đai công trình ngầm để xác định ranh giới sử dụng đất công trình ngầm, loại hình sử dụng đất tiến hành xác định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất tầng không gian ngầm.Những không gian ngầm tuyến HTKTK cần phải xác định định vị khâu lập QH để dự trữ quản lý làm tránh chồng chéo hay bị xâm lấn công trình ngầm khác.QH không gian ngầm HTKTK sở để phê duyệt, cấp phép, đấu nối hay chấp thuận đầu tư cho 22 dự án đầu tư xây dựng công trình địa bàn thành phố hay kêu gọi thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, từ nguồn lực xã hội 3.4.2 Cơ chế kiểm tra, tra, xử lý vi phạm a Đề xuất vấn đề phân cấp quản lý: Cần phân định rõ cấp quản lý thẩm quyền quản lý để có tảng để xác lập tổ chức hoạt động tra chuyên ngành b Đề xuất vấn đề kiện toàn tổ chức xây dựng đội ngũ công chức: Hiện tại, Hà Nội tổ chức quy định rõ chức nhiệm vụ công tác tra, kiểm tra; cấp thành phố có Thanh tra thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng thành lập quan tra chuyên ngành đảm nhận chức tra, xây dựng giao thông Trong luận án này, tác giả nhận thấy cấu tổ chức tra xây dựng tra giao thông cụ thể, rõ ràng nên không đề xuất thay đổi, luận án đề xuất nâng cao lực, trình độ đội ngũ tra giúp xây dựng quan tra đủ mạnh đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thủ đô Hà Nội Về cộng đồng tra, kiểm tra giám sát, luận án nghiên cứu đưa giải pháp sau: Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định rõ chức nhiệm vụ quyền hạn cộng đồng dân cư việc góp ý, tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý HTKT Thành lập tổ chuyên môn đại diện cho ý kiến cộng đồng dân cư giám sát, tra, kiểm tra dự án từ khâu lập, QH, thực hiện, quản lý tài dự án, quản lý khai thác sử dụng công trình HTKT KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Qua nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, luận án đưa vấn đề kết luận sau: 23  Quản lý HTKTK trục giao thông đô thị nước phát triển trải qua nhiều năm với nhiều kinh nghiệm xây dựng quản lý kinh nghiệm Hà Nội thành phố lớn Việt Nam học tập;  Hà Nội đô thị nước công tác xây dựng hệ thống HTKT nói chung HTKTK nói riêng thô sơ Đồng thời quản lý cón phát sinh tồn tại, vướng mắc chế, cấu tổ chức phối hợp quan không rõ ràng;  Nghiên cứu sở lý luận bao gồm công tác tổ chức thiết kế bề rộng hè đường gắn với bố trí hệ thống HTKTK vỉa hè từ xác định hình thức bố trí HTKTK cho phù hợp  Luận án nghiên cứu cấu tổ chức quản lý HTKTK trục GTĐT theo QH Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 sở vào văn pháp lý Nhà nước Nghiên cứu từ kinh nghiệm thực tiễn giới đề tài khoa học thực hiện;  Luận án đề xuất tính toán Bh bề rộng hè đường đáp ứng cho bố trí HTKTK trục đường giao thôngcủa Hà Nội theo nhu cầu sử dụng mặt đất mặt đất Trên sở đề xuất bề rộng hè đường tối thiểu có tính đến bố trí HTKTK  Đề xuất giải pháp quản lý không gian HTKTK trục GTĐT theo QH xây dựng Thủ đô Đó giải pháp để quản lý không gian lòng đường, vỉa hè, hành lang kỹ thuật giúp đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật;  Đề xuất mô hình cấu tổ chức quản lý HTKTK, đảm bảo tính hiệu cho việc quản lý HTKT Hà Nội nên tổ chức Trung tâm quản lý HTKTK , đơn vị tiến tới đơn vị dịch vụ giống hình thức dịch vụ thoát nước, chiếu sáng, rác thải công ty thực hiện; 24  Luận án đề xuất giải pháp đổi chế giám sát, kiểm tra, tra, xử lý vi phạm quản lý HTKT trục GTĐT Thủ đô Hà Nội Kiến nghị: Từ kết luận nêu luận án xin có số kiến nghị sau:  Hiên Quy chuẩn xây dựng VN bề rộng vỉa hè tính tới bề rộng để trồng xanh dành cho người mà chưa tính tới việc bố trí công trình HTKT Do luận án đề xuất Bộ Xây dựng – Cục Hạ tầng kỹ thuật nghiên cứu ban hành quy chuẩn đối bề rộng hè đường cần tính toán tham khảo thêm trị số tính toán Bhtkt không gian ngầm chạy hè đường  Bộ xây dựng ban hành quy định từ giai đoạn QH, thiết kế, thi công tuyến đường cần phải đặt hệ thống Tuynel, hào kỹ thuật bổ sung phần tính toán hè đường có tính tới công trình ngầm  Hà Nội thủ đô nước nên thực đầu công tác tổ chức Trung tâm quản lý HTKTK tiến tới đơn vị làm dịch vụ lĩnh vực  Quản lý Hạ tầng KTK lĩnh vực phức tạp liên ngành nên cần có phối hợp nhiều bên cần phải xây dựng chế kiểm tra, tra, xử lý vi phạm với hình thức DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃCÔNG BỐ 1.TS Trần Thanh Sơn, Phạm Quang Huân“Giải pháp quản lý quy hoạch hệ thống giao thông đô thị Thành phố Hà Nội” Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, tháng năm 2012 2.PGS.TS.Phạm Trọng Mạnh, Phạm Quang Huân“Quản lý không gian xanh mặt nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030”, Kỷ yếu khoa học “Thủ đô Hà Nội; truyền thống nguồn lực, định hướng phát triển, Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN Thành phố Hà Nội năm 2015 3.Phạm Quang Huân“Giải pháp Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Khung trục giao thông đô thị” Tạp chí Xây dựng-Bộ Xây dựng, tháng năm 2016 4.Phạm Quang Huân“Mô hình tổ chức Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Khung trục giao thông đô thị”Tạp chí Giao thông vận tải-Bộ Giao thông vận tải, tháng năm 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG TRÊN TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay