Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

152 187 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 03:53

Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamNghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamNghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamNghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamNghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamNghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học kinh tế quốc dân TRịNH HOàI SƠN NGHIÊN CứU ứNG DụNG TIN HọC TRONG QUảN Lý TạI CáC DOANH NGHIệP NHỏ Và VừA VIệT NAM Hà nội, 2016 Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học kinh tế quốc dân TRịNH HOàI SƠN NGHIÊN CứU ứNG DụNG TIN HọC TRONG QUảN Lý TạI CáC DOANH NGHIệP NHỏ Và VừA VIệT NAM Chuyên ngành : hệ thống thông tin quản lý Mã số : 62340405 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS CAO ĐìNH THI PGS.TS NGUYễN NGọC HUYềN Hà nội, 2016 i L I CAM OAN Tụi c v hi u v cỏc hnh vi vi ph m s trung th c h c thu t Tụi cam k t b ng danh d cỏ nhõn r ng nghiờn c u ny tụi t th c hi n v khụng vi ph m yờu c u v s trung th c h c thu t H N i, ngy Xỏc nh n c a ng ih ng d n thỏng 10 n m 2016 Nghiờn c u sinh Tr nh Hoi S n ii L IC M N Tỏc gi xin trõn tr ng c m n Ban Giỏm hi u tr ng i h c Kinh t Qu c dõn, ban Ch nhi m khoa Tin h c Kinh t , Vi n Sau i h c v cỏc phũng ban ch c n ng c a tr ng ng ý v t o i u ki n thu n l i tỏc gi c h c t p v hon thnh lu n ỏn c a mỡnh Tỏc gi xin c bi t g i l i c m n n t p th cỏn b h ng d n TS Cao ỡnh Thi v PGS TS Nguy n Ng c Huy n Xin c m n hai th y kiờn nh n v h t lũng ng h NCS v t qua nhi u khú kh n n c ngy hụm nay! Xin c m n cỏc ng nghi p b mụn H th ng thụng tin qu n lý v khoa Tin h c Kinh t h ng d n, gúp ý v ng h NCS Xin g i l i c m n cỏc c quan liờn quan ng h giỳp NCS quỏ trỡnh nghiờn c u ng cỏm n n Ban lnh o cụng ty Meliasoft h p tỏc v ng h NCS quỏ trỡnh xõy d ng gi i phỏp ph n m m dnh cho doanh nghi p v a Meliasoft 2012 Cu i cựng, xin cỏm n b , m v ng i thõn hai bờn gia ỡnh cựng b n bố ng h , t o i u ki n, chia s khú kh n, th ng xuyờn ng viờn NCS su t quỏ trỡnh h c t p v nghiờn c u n hon thnh lu n ỏn Xin trõn tr ng c m n! H N i, ngy thỏng 10 n m 2016 Nghiờn c u sinh Tr nh Hoi S n iii M CL C L I CAM OAN i L IC M N ii M C L C iii DANH M C CC T VI T T T TRONG LU N N vi DANH M C B NG vii DANH M C HèNH viii M U CH NG 1: NGHIN C U T NG QUAN V CC DOANH NGHI P NH V V A VI T NAM TRONG QU TRèNH H I NH P QU C T 11 1.1 nh ngh a v phõn lo i doanh nghi p 11 1.1.1 nh ngh a doanh nghi p 11 1.1.2 Phõn lo i doanh nghi p 11 1.2 Khỏi ni m doanh nghi p nh v v a 12 1.2.1 Phõn lo i doanh nghi p nh v v a 13 1.2.2 Vai trũ c a doanh nghi p nh v v a 18 1.3 C h i v thỏch th c i v i doanh nghi p nh v v a Vi t Nam quỏ trỡnh phỏt tri n v h i nh p 20 1.3.1 C h i c a cỏc doanh nghi p nh v v a quỏ trỡnh h i nh p kinh t qu c t 21 1.3.2 Thỏch th c i v i cỏc doanh nghi p nh v v a 22 1.4 Gi i phỏp y m nh ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh v v a 23 CH NG 2: C NGHI P NH S L LU N NG D NG TIN H C TRONG DOANH V V A VI T NAM .25 2.1 M t s khỏi ni m v h th ng thụng tin 25 2.1.1 Mụ hỡnh c a h th ng thụng tin 27 2.1.2 Phõn lo i h th ng thụng tin 28 2.2 Cỏc giai o n c a quy trỡnh phỏt tri n h th ng thụng tin qu n lý 31 2.2.1 Giai o n 1, xỏc nh, l a ch n v l p k ho ch cho h th ng 32 2.2.2 Giai o n 2, phõn tớch h th ng 34 iv 2.2.3 Giai o n 3, thi t k h th ng 35 2.2.4 Giai o n 4, tri n khai h th ng 38 2.2.5 Giai o n 5: B o trỡ h th ng 40 2.3 Quan i m v ng d ng tin h c 41 2.4 Cỏc nguyờn t c ng d ng tin h c doanh nghi p nh v v a 42 2.5 Cỏc giai o n phỏt tri n ng d ng tin h c doanh nghi p 43 2.6 Cỏc ph ng phỏp tin h c húa qu n lý 46 2.6.1 Ph ng phỏp tin h c húa t ng ph n 46 2.6.2 Ph ng phỏp tin h c hoỏ ng b 47 2.7 Cỏc nguyờn t c xỏc nh hi u qu 2.8 Cỏc ch tiờu xỏc nh hi u qu ng d ng tin h c doanh nghi p 48 ng d ng tin h c doanh nghi p 51 2.9 Chi phớ cho h th ng thụng tin 53 2.10 Cỏc ch tiờu xỏc nh hi u qu kinh t c a h th ng thụng tin qu n lý 54 2.11 C s lý lu n v cỏc nhõn t tỏc ng n m c ng d ng tin h c t i doanh nghi p 55 CH NG 3: TH C TR NG V NM C NH GI CC NHN T TC NG NG D NG TIN H C TRONG CC DOANH NGHI P NH V V A VI T NAM 57 3.1 Khỏi quỏt v cu c i u tra 57 3.2 Tớnh c p thi t c a vi c tin h c húa qu n lý 60 3.3 Th c tr ng ng d ng tin h c qu n lý t i doanh nghi p nh v v a 63 3.3.1 Th c tr ng s d ng ph n m m ng d ng qu n lý 63 3.3.2 M c s d ng mỏy tớnh, m ng mỏy tớnh t i doanh nghi p 65 3.3.3 Gi i phỏp c doanh nghi p l a ch n ph n m m 67 3.3.4 ỏnh giỏ l i ớch s d ng ph n m m ng d ng qu n lý 70 3.3.5 M t s thỏch th c c a quỏ trỡnh tri n khai cỏc ng d ng 71 3.4 Cỏc nhõn t nh h ng n m c ng d ng tin h c qu n lý t i doanh nghi p nh v v a 74 CH NG XU T GI I PHP PHT TRI N TRONG QU N L T I CC DOANH NGHI P NH NG D NG TIN H C V V A 83 4.1 M t s gi i phỏp ng d ng tin h c doanh nghi p nh 83 v 4.1.1 Trang b ph n c ng 83 Trang b ph n m m v n phũng c b n 84 4.1.2 Trang b ph n m m k toỏn 84 4.2 Gi i phỏp ng d ng tin h c cho cỏc doanh nghi p qui mụ v a 86 4.2.1 Cỏc yờu c u v gi i phỏp ph n m m phỏt tri n cỏc ng d ng tin h c doanh nghi p v a 86 4.2.2 Ki n trỳc c a SS ME 87 4.2.3 Phõn tớch gi i phỏp ph n m m qu n lý doanh nghi p c v a 88 4.2.4 Ch c n ng c a cỏc phõn h nghi p v c a gi i phỏp ph n m m SS ME 90 4.2.5 Phõn tớch quy trỡnh nghi p v c a gi i phỏp ph n m m dnh cho doanh nghi p c v a 96 4.3 M t s k t qu phõn tớch thi t k gi i phỏp ti p theo c tỏc gi trỡnh by ph n ph l c 107 4.3.1 ỏnh giỏ hi u qu c a gi i phỏp gi i phỏp ph n m m dnh cho doanh nghi p qui mụ v a 107 4.3.2 Hi u qu , l i ớch s d ng ph n m m Meliasoft 110 K T LU N 116 DANH M C CNG TRèNH NGHIN C U LIN QUAN B C CNG C A TC GI 118 DANH M C TI LI U THAM KH O 119 PH N PH L C .123 vi DANH M C CC T TT VI T T T TRONG LU N N Vi t t t ngh a AEC The ASEAN Economic Community- C ng ng kinh t ASEAN BFD Business function diagram- S ch c n ng CNTT Cụng ngh thụng tin DFD Data Flow Diagram- S lu ng d li u DNNVV Doanh nghi p nh v v a ERP Enterprise Resource Planing- H th ng ho ch inh ngu n l c doanh nghi p FTA Free Trade Agreement- Th a thu n th HTTT H th ng thụng tin HTTTQL H th ng thụng tin qu n lý ng m i t 10 LAN Local Area Network- M ng c c b 11 MIS Management Information System- H th ng thụng tin qu n lý 12 SME Small and Medium Enterprise- Doanh nghi p nh v v a 13 TM T Th 14 TPP Trans-Pacific Partnership- Hi p nh 15 WTO World Trade Organization- T ch c th ng m i i n t i tỏc xuyờn Thỏi Bỡnh D ng m i th gi i ng vii DANH M C B NG B ng 1-1 Phõn lo i doanh nghi p 13 B ng 1-2 S phõn lo i doanh nghi p nh v v a c a m t s qu c gia v khu v c 14 B ng 1-3 T l doanh nghi p theo ngnh kinh t 16 B ng 1-4: Phõn b theo quy mụ v ngnh kinh t n m 2012 17 B ng 1-5 Vai trũ c a doanh nghi p nh v v a m t s qu c gia 18 B ng 3-1 K t qu ki m nh mụ hỡnh 79 B ng 3-2 K t qu ki m nh mụ hỡnh 80 B ng 4-1 Chi ti t quy trỡnh c p nh t ti kho n 97 B ng 4-2 Mụ t chi ti t quy trỡnh bỏo cỏo ti chớnh 100 B ng 4-3 Mụ t chi ti t quy trỡnh ghi nh n cụng n ph i tr 103 B ng 4-4 Mụ t chi ti t quy trỡnh qu n lý s n xu t 106 B ng 4-5 Cỏc tiờu th c ỏnh giỏ u i m c a gi i phỏp ph n m m 108 viii DANH M C HèNH Hỡnh 1-1 T l lao ng doanh nghi p theo ngnh kinh t 17 Hỡnh 2-1 Mụ hỡnh h th ng thụng tin 26 Hỡnh 2-2 Quy trỡnh ho t ng c a h th ng thụng tin 27 Hỡnh 2-3 H x lý giao d ch 28 Hỡnh 2-4 H th ng thụng tin qu n lý 29 Hỡnh 2-5 H th ng thụng tin tr giỳp quy t nh 30 Hỡnh 2-6 H th ng thụng tin lnh o 31 Hỡnh 2-7 H th ng x lý thụng tin tin h c húa t ng ph n 46 Hỡnh 2-8 H th ng thụng tin tin h c húa b 47 Hỡnh 2-9 K t qu SXKD tr c i ngang t ng lờn 49 Hỡnh 2-10 K t qu SXKD tr c t ng ớt t ng nhi u 49 Hỡnh 2-11 K t qu SXKD tr c gi m t ng 50 Hỡnh 3-1 Phõn b DNNVV tr l i phi u i u tra 57 Hỡnh 3-2 Phõn b DNNVV i u tra theo t nh 58 Hỡnh 3-3 Phõn b DNNVV theo l nh v c kinh doanh 58 Hỡnh 3-4 Th ng kờ s l ng doanh nghi p theo khu v c 59 Hỡnh 3-5 Thụng kờ s l ng doanh nghi p theo ngnh 60 Hỡnh 3-6 Lý ng d ng tin h c 60 Hỡnh 3-7 Th ng kờ lý chớnh c a vi c ng d ng qu n lý- phõn theo khu v c 61 Hỡnh 3-8 Lý cỏc ng d ng tin h c qu n lý- phõn theo ngnh 62 Hỡnh 3-9 Th ng kờ t l doanh nghi p s d ng ph n m m ng d ng qu n lýphõn theo khu v c 63 Hỡnh 3-10 Th ng kờ s d ng ph n m m k toỏn theo ngnh 64 Hỡnh 3-11 Th ng kờ s d ng ph n m m qu n lý khỏch hng theo ngnh 64 Hỡnh 3-12 Th ng kờ s d ng ph n m m qu n lý nhõn s , tớnh l ng theo ngnh 65 Hỡnh 3-13 Th ng kờ m c ớch s d ng mỏy tớnh, m ng mỏy tớnh v i m c nhi u theo khu v c 66 Hỡnh 3-14 Th ng kờ m c s d ng nhi u mỏy tớnh v m ng mỏy tớnh theo ngnh kinh t 67 13 Doanh nghi p anh/ ch cú tri n khai v s d ng mỏy tớnh h tr cụng tỏc qu n lý khụng? Hy cho bi t th i gian tri n khai (Cú th ch n nhi u HTTT v i v i m i HTTT ch ch n m t kho ng th i gian) Th i gian a [1] vo s d ng [3] tri n khai tri n khai tri n khai v s d ng v s d ng v s d ng Tờn l nh v c tri n khai L nh v c K toỏn [2] c trờn n m c t 46 n m [4] S tri n khai v a vo c t 13 n m s d ng Qu n lý kho Qu n lý s n xu t Qu n lý khỏch hng Qu n lý ton di n doanh Cỏc l nh v c khỏc (Xin ghi rừ) QLnhõn s , tớnh l ng nghi p (ERP) Qu n lý cụng v n/ ti li u 14 C quan / n v c a anh/ ch / s l a ch n gi i phỏp no cho ph n m m ng d ng h tr ho t ng tỏc nghi p/ qu n lý c a mỡnh? (Cú th ch n nhi u gi i phỏp) T phỏt tri n ph n m m Thuờ phỏt tri n ph n m m Mua ph n m m cú s n ng d ng b ng tớnh Excel gi i quy t bi toỏn qu n lý Khỏc (Xin ghi rừ) 15 Theo kinh nghi m t i doanh nghi p c a anh/ ch vi c ng d ng tin h c qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh s em l i l i ớch gỡ? M c sao? M c ỏnh giỏ [3] [2] M c ớch R t ớt t T ng t c x lý d li u, t o bỏo cỏo Ti t ki m chi phớ v nhõn l c T ng hi u qu qu n lý s n xu t, kinh doanh ng hi u L i ớch khỏc: ỏp ng nhu c u m r ng v ph m vi v quy mụ s n xu t, kinh doanh Lm t ng uy tớn v giỏ tr th 16 [4] [5] [1] Trung Nhi u bỡnh R t nhi u Theo kinh nghi m c a anh/ ch vi c ng d ng tin h c qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh s d n t i nh ng nguy c gỡ? M c sao? M c ỏnh giỏ [3] [2] R t ớt t M c b o m t thụng tin gi m Cú th b n c p thụng tin qua vi c s d ng m ng internet L i ớch em l i ớt h n v n u t Gi m tớnh ch ng qu n lý vỡ l thu c vo ph n m m G p r i ro v virus mỏy tớnh, s c v ph n c ng, ph n m m lm nh h ng n ho t ng c a h th ng M c ớch ũi h i ng i qu n lý doanh nghi p ph i cú trỡnh v tin h c v ngo i ng Trung bỡnh [4] [5] [1] Nhi u R t nhi u 17 Gi i phỏp ph n m m tớch h p SS ME (Software Solution For Medium Entreprise) l m t gi i phỏp qu n tr doanh nghi p ton di n ú m i phõn h nghi p v cú m i quan h v i v cựng chia s ngu n ti nguyờn c a h th ng Theo anh/ ch SS ME nờn bao g m cỏc ch c n ng qu n lý no d i õy? ( ỏnh d u vo cỏc ch c n ng c n thi t) L p k k ho ch K toỏn- Ti chớnh Qu n tr doanh nghi p K ho ch t ng quan K toỏn t ng h p Qu n lý ti s n c nh K ho ch bỏn hng K toỏn bỏn hng Qu n lý h p ng K ho ch v n b ng ti n K toỏn mua hng Qu n lý hng t n kho K ho ch hng t n kho K toỏn v n b ng ti n Qu n lý s n xu t K ho ch thu K toỏn hng t n kho Qu n lý b o hnh K toỏn thu Qu n lý thi t b K ho ch chi phớ giỏ thnh K toỏn chi phớ giỏ thnh Qu n lý tớn d ng K ho ch ti s n c nh K toỏn l Qu n lý kho hng K ho ch nhõn s - ti n l ng ng K ho ch mua hng 18 Nh n Qu n lý d ỏn c cú nhi u chớnh sỏch c ng nh c ch h tr DN NVV vi c ỏp d ng tin h c qu n lý Doanh nghi p c a anh/ ch t nh ng chớnh sỏch ú: ch ng l i th no Khụng cú gỡ a Trung bỡnh R t ớt b Nhi u c t d R t nhi u 19 Theo anh/ ch Nh n cụng tỏc qu n lý nhi u h n n a C ch , chớnh sỏch b o t o, h ng d n d H tr kinh phớ c cú th giỳp DN NVV vi c tin h c húa i m no sau õy? a H tr trang b ph n m m c H tr trang b ph n c ng e í ki n khỏc Xin chn thnh cỏm n s giỳp c a anh/ ch ! PH L C 2: THI T K C (Li t kờ tờn v cỏc tr S D LI U ng c a CSDL) D a trờn vi c phõn tớch v tỡm hi u h th ng, c s d li u b o ỏp ng nhu c u d li u c a m i phõn h h th ng, t khụng gian l u tr c ng nh th i gian truy xu t v tỡm ki m c thi t k m cs t i uv LstDmTK: B ng danh m c ti kho n: L u tr danh m c ti kho n vo thụng tin liờn quan n ti kho n LstDmNhDt: B ng danh m c nhúm i t nhúm i t t ng: L u tr thụng tin c a cỏc ng nh m nhúm, tờn nhúm, b c nhúm, cú ph i nhúm cu i hay khụng LstDmDt: B ng danh m c i t ng: L u thụng tin cỏc i t ng, cỏc i ng õy c hi u l cỏc nh cung c p, khỏch hng, i t ng n i b B ng ny g m m i t ng, tờn i t hay bỏn l , h n m c tớn d ng ng, s i n tho i, Email, l khỏch hng thỡ bỏn buụn LstDmNhVt: B ng danh m c nhúm v t t , hng húa: L u tr thụng tin c a cỏc nhúm v t t , hng húa nh m nhúm, tờn nhúm, b c nhúm, cú ph i nhúm cu i hay khụng LstDmVt: B ng danh m c v t t , hng húa: L u tr thụng tin c a cỏc lo i v t t , hng húa B ng ny g m m v t t , hng húa, tờn v t t , n v tớnh, cỏc n v tớnh khỏc v h s quy i, m nhúm v t t , s l ng t n MIN, t n MAX, lo i v t t , ti kho n v t t , ti kho n giỏ v n, TK chi t kh u, ti kho n hng bỏn b tr l i, thu tiờu th c bi t n u cú LstBanggia: B ng danh m c b ng giỏ: L u tr thụng tin v giỏ bỏn c a v t t , hng húa B ng ny bao g m nh ng tr ng chớnh nh sau: M v t t , giỏ l giỏ bỏn buụn hay bỏn l , m vựng n u n v qu n lý c v vựng a bn, giỏ bỏn, ỏp d ng t ngy, v giỏ l giỏ mua hay giỏ bỏn Da0Ct: B ng u ch ng t : L u tr cỏc thụng tin m t nghi p v phỏt sinh B ng ny l u tr thụng tin t ng quan v cỏc ch ng t phỏt sinh nh : S th t (dựng lm khúa chớnh), m nghi p v , m ch ng t (HD, PN, PX ), s seri, m u s , m nh p xu t n u ch ng t l ch ng t kho, di n gi i ch ng t Da0CtKt: B ng chi ti t ch ng t k toỏn: L u tr chi ti t cỏc dũng nghi p v m t ch ng t k toỏn nh phi u thu (PT), phi u chi (PC), gi y bỏo n (BN), gi y bỏo cú (BC) b ng ny g m cỏc tr ng nh : s th t t u ch ng t , ngy ch ng t , m i t ng ng v i s th t trờn b ng ng, m giao d ch ( nh ngh a cỏc giao d ch k toỏn), cỏc ti kho n nh kho n n cú v cỏc i t ng n , cú t ng ng cho cỏc nghi p v , s ti n phỏt sinh Da0CtNm: B ng chi ti t phi u nh p mua: L u tr chi ti t cỏc dũng nghi p v cỏc ch ng t nh p mua nh phi u nh p mua (NM), chi phớ v n chuy n (CP) B ng my g m cỏc tr ng nh : s th t t ng ng v i s th t trờn b ng u ch ng t , ngy ch ng t , cỏc i t ng liờn quan, m v t t , s l ng, s l ng quy i sang n v khỏc, ti kho n nh kho n n - cú cho nghi p v , s ti n phỏt sinh 10 Da0CtHd: B ng chi ti t húa n: L u tr thụng tin chi ti t cỏc dũng nghi p v húa n bỏn hng g m cỏc tr ng s th t t ng ng v i s th t trờn b ng u ch ng t , ngy ch ng t , cỏc i t ng liờn quan, m v t t , s l ng, s l ng quy i theo n v khỏc, n giỏ bỏn, thnh ti n, ti n chi t kh u, ti n thu , cỏc ti kho n n cú liờn quan 11 Da0CtNx: B ng chi ti t nh p xu t: L u tr chi ti t cỏc dũng nghi p v cỏc ch ng t kho nh phi u nh p (PN), phi u xu t (PX), phi u nh p thnh ph m (TP), thụng tin chi ti t cỏc dũng nghi p v cỏc ch ng t kho g m cỏc tr ng s th t t ng ng v i s th t trờn b ng u ch ng t , ngy ch ng t , cỏc i t ng liờn quan, m v t t , s l ng, s l ng quy i theo n v khỏc, cỏc ti kho n n , cú liờn quan 12 Da0CtDDH: B ng chi ti t n t hng: L u tr chi ti t cỏc dũng nghi p v cỏc ch ng t n t hng nh n t hng mua (PO), n t hng bỏn (SO), n hng s n xu t (SX) C u trỳc g m cỏc tr ng s th t t ng ng v i s th t trờn b ng u ch ng t , ngy ch ng t , ngy k t thỳc, m cỏc i t ng liờn quan, m v t t , s l ng, s l thnh hay ch a ng quy i theo n v khỏc, h s quy i, hi n tr ng hon 13 Da0CtSc: L u tr chi ti t cỏc dũng nghi p v cỏc ch ng t phi u k toỏn khỏc (PK), cỏc ch ng t t ng (TD) ch ng trỡnh t o nh cỏc ch ng t k t chuy n, kh u hao ti s n c nh C u trỳc g m cỏc tr ng s th t t ng ng v i s th t trờn b ng u ch ng t , ngy ch ng t , cỏc i t ng liờn quan, cỏc ti kho n n , cú liờn quan, s ti n S c u trỳc d li u (DSD) PH L C 3: THI T K GIAO DI N Giao di n c a module K toỏn qu n tr doanh nghi p Giao di n chớnh ph n m m ERP - Giao di n ch c n ng c p nh t s li u phỏt sinh Giao di n ch c n ng nh p li u - Giao di n in bỏo cỏo Giao di n ch c n ng in bỏo cỏo Khai bỏo v phõn quy n ng i s d ng - Cỏch truy c p: Menu Tr giỳp/ Phõn quy n qu n lý phõn quy n cho m t User, ch n user ú v kớch vũa nỳt Phõn quy n Mn hỡnh hi n ra: Giao di n phn quy n ng i dựng Thi t l p cỏc thụng tin h th ng v khai bỏo thụng tin ch ng t - Cỏch truy c p: Menu Qu n tr h th ng/Ci t thụng tin h th ng Giao di n khai bỏo thụng tin h th ng L nl t t ch n cỏc th c a s ch c n ng hi n v khai bỏo cỏc thụng tin ng ng Khai bỏo cỏc b ng danh m c liờn quan Cỏch truy c p: T i cõy ch c n ng ph n c a s bờn trỏi, ch n tờn phõn h ch c n ng => ch n nhúm ch c n ng Danh m c => ch n tờn danh m c mu n c p nh t Giao di n ch c n ng c p nh t danh m c S d ng h th ng phớm t t th ng nh t c p nh t n i dung danh m c: F2 thờm m i; F3 s a; F8 xúa C p nh t s d u k Cỏch truy c p: Menu u k =>Ch n m c ch c n ng c p nh t s d t ng ng Giao di n ch c n ng c p nh t s d u k C p nh t ch ng t phỏt sinh Cỏch truy c p: T i cõy ch c n ng ph n c a s bờn trỏi, ch n tờn phõn h ch c n ng => ch n nhúm ch c n ng Ch ng t => Ch n tờn ch ng t mu n c p nh t Giao di n ch c n ng c p nh t ch ng t phỏt sinh Ch n cỏc phớm ch c n ng ho c b m phớm t t c p nh t ch ng t : F2 thờm m i; F3 s a; F8 xúa; F9 l c Th c hi n nghi p v cu i k Cỏch truy c p: menu Cu i k => Ch n m c ch c n ng c p nh t t ng ng Giao di n ch c n ng thao tỏc cu i k In bỏo cỏo qu n tr theo nhu c u Cỏch truy c p: ch n menu Bỏo bi u => Ch n tờn nhúm bỏo cỏo => Ch n tờn bỏo cỏo chi ti t c n in Giao di n ch c n ng in bỏo cỏo Th c hi n nghi p v cu i n m Cỏch truy c p: ch n menu Cu i n m => Ch n m c ch c n ng t Giao di n ch c n ng th c hi n thao tỏc cu i n m ng ng PH L C Mụ hỡnh húa h th ng K N B L QL 6.0 K TTL , , TT doanh thu, Khỏch hng T 1.0 Q K K 3.0 QL Bỏn hng N K B TTDoanh thu, X ỡ K TT , B TTC , toỏn DL 4.0 QL Mua hng 2.0 QLỡ H BC TT 5.0 Q K , TT CCDC T TTC 8.0 Tớnh giỏ thnh L , TT giỏ thnh TTP Bỏo cỏo B 6.0 TT chi phớ CCDC QL 7.0 QLT CCDC T 11.0 DLT T 10.0 DLK K 9.0 S DFD m c S lu ng d li u m c 2_phõn r x lý 1.0 Qu n lý K ho ch T 1.1 TT 1.2 T TT K T C 1.3 TT D TT T K TTK N Khỏch hng B K L ỡ 1.4 , kinh doanh TT 2.0 QLỡ H K 3.0 Q Bỏn hng ỡX K K 6.0 QLN T 4.0 Q Mua hng S DFD m c phn r x l 1.0 S lu ng d li u m c 2_phõn r x lý 3.0 Qu n lý bỏn hng 3.1 Q Giao hng K TT giao hng Khỏch hng H TT giao hng 1.0 Q K 3.2 toỏn TT Hng bỏn 3.3 In Bỏo cỏo Bỏn hng , , ht hu 2.0 T TT doanh thu, an Q B Q TT BCQ Q 5.0 K D B , S DFD m c ph n r x l 3.0 S lu ng d li u m c 2_phõn r x lý 4.0 Qu n lý mua hng K TT Q 2.0 T 4.1 Q 1.0 Q K N TT giao hng H , TT Q 4.2 hng Q TTC N L C B B TT , toỏn , toỏn 4.4 In Bỏo cỏo hng mua 4.3 Q toỏn TT B 5.0 K D S DFD m c phn r x l 4.0 S lu ng d li u m c 2_phõn r x lý 8.0 Tớnh giỏ thnh 2.0 QLỡ H 7.0 QLT CCDC 6.0 QLN T , TT chi phớ CCDC TT , chi phớ SX T 8.1 TT Chi phớ SX khỏc TTC ỡ 8.2 Tớnh giỏ thnh K khỏc TT giỏ thnh 9.0 K TT Giỏ thnh K D 8.3 In Bỏo cỏo Bỏo cỏo giỏ thnh B Da0CTDDH PK PK Ma_Ct So_Ct Ngay_Ct Ngay_DK Ma_Dt Ma_Thue Ma_Vt Closed Da0CTHD PK PK Stt Stt0 Stt Stt0 Ma_Ct So_Seri So_Ct Ngay_Ct Ma_Dt Tk_No Tk_Co Tien_Nt Tien PK Id_Tran Ma_Vt Buon_Le Ma_Vung Gia_Ban Tu_Ngay PK Da0CTKT PK PK Stt Stt0 Stt Stt0 Ma_Ct So_Seri So_Ct Ngay_Ct Ma_Dt Ong_Ba Tk_No Ma_Dt_No Tk_Co Ma_Dt_Co Da0CTSC Tk Ten_Tk Tk_Me Loai_Tk Bac_Tk LstDMNHVT PK PK PK Ma_Nh Ten_Nh Nh_Cuoi Nh_Me Bac_Nh Stt_Nh Ma_Nvu Ma_Ct So_Seri So_Ct Ngay_Ct Tk_No Tk_Co Tien_Nt Tien Ma_Dt Ma_Dt Ma_Nh_Dt Ten_Dt Dia_Chi Doi_Tac Dien_Thoai So_Tk_Nh Ngan_Hang Loai_Dt So_Seri So_Ct Ngay_Ct Ma_Dt Tk_No Tk_Co Tien_Nt Tien Chiet_Khau Da0CTNM LstDMTK LstBangGia Stt Stt0 Ma_Ct Ngay_Ct So_Seri So_Ct Tien_No_Nt Tk_Cong_No Ma_Nx Ma_Vt Ten_Vt Dvt He_So0 Dvt0 He_So1 Dvt1 Gia_Mua Gia_Ban Sl_Ton_Min Ma_Nh Tk_Vt Tk_Gv PK Stt LstDmVt PK PK PK Da0CT PK LstDMDT Da0CTNX PK PK Stt Stt0 Ma_Ct So_Seri So_Ct Ngay_Ct Ma_Dt LstDMNHDT PK Ma_Nh_Dt Ten_Nh_Dt Bac_Nh_Dt Nh_Cuoi_Dt Nh_Me_Dt Stt_Nh_Dt [...]... kinh t và trình đ qu n lý c a các doanh nghi p qui mô nh và v a T nh ng v n đ lý lu n và th c ti n đó, tác gi ch n đ tài: "Nghiên c u ng d ng tin h c trong qu n lý t i các doanh nghi p nh và v a Vi t Nam" làm đ tài lu n án Ti n s c a mình 2 M c tiêu nghiên c u 2.1 M c tiêu t ng quát Nghiên c u đ xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n vi c ng d ng tin h c trong các doanh nghi p nh và v a c a Vi t Nam trong. .. tri n và h i nh p kinh t hi n nay 2.2 M c tiêu c th - Nghiên c u t ng quan v DNNVV phát tri n các doanh nghi p lo i này 1 Vi t Nam và các gi i pháp thúc đ y H i th o "Vi t Nam trong b i c nh kinh t m i: M t s v n đ lao đ ng và doanh nghi p nh và v a”, 2015 3 - Nghiên c u đánh giá th c tr ng ng d ng tin h c trong các doanh nghiêp nh và v a Vi t Nam trong giai đo n hi n nay xu t các nguyên t c và ph... a lu n án là các doanh nghi p nh và v a và vi c ng d ng tin h c trong qu n lý trong các doanh nghi p đó Lu n án chia làm hai nhóm đ i t ng: nhóm các doanh nghi p nh và nhóm các doanh nghi p v a, vì trên th c t hai nhóm doanh nghi p này có yêu c u và m c đ ng d ng tin h c qu n lý không gi ng nhau Vi c tách làm hai nhóm giúp cho lu n án đ a ra đ c nh ng gi i pháp thi t th c 3.2 Ph m vi nghiên c u V m... p và tính hi u qu c a gi i pháp đ i v i doanh nghi p qui mô v a 5 B c c c a lu n án B c c c a Lu n án g m có: Ph n l i nói đ u Ch ng 1 Nghiên c u t ng quan v doanh nghi p nh và v a trong quá trình h i nh p kinh t qu c t Vi t Nam Ch ng 2: C s lý lu n ng d ng tin h c trong doanh nghi p nh và v a Vi t Nam Ch ng 3 Th c tr ng và đánh giá các nhân t tác đ ng đ n m c đ tin h c trong các doanh nghi p nh và. .. d ng tin h c phù h p v i đi u ki n kinh t và trình đ qu n lý c a các doanh nghi p nh và v a Vi t Nam - xu t gi i pháp ng d ng tin h c trong các doanh nghi p qui mô nh - Phân tích và thi t k m t gi i pháp ph n m m tích h p phù h p cho các doanh nghi p qui mô v a c a Vi t Nam - Phân tích đánh giá hi u qu kinh t th c ti n c a gi i pháp đ ra 3 3.1 it ng và ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u i t ng nghiên. .. ty; doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n n c ngoài.” (Nguy n Thành , Nguy n Ng c Huy n, 2009) - C n c theo hình th c s h u chúng ta có: Doanh nghi p m t ch s h u và doanh nghi p nhi u ch s h u; doanh nghi p nhà n c, doanh nghi p dân doanh, doanh nghi p s h u h n h p và doanh nghi p có v n n c ngoài 12 - C n c vào m c tiêu ho t đ ng ch y u có hai lo i là: Doanh nghi p kinh doanh và doanh. .. - C n c vào ch c n ng ho t đ ng ta có: Doanh nghi p s n xu t; doanh nghi p d ch v ; doanh nghi p s n xu t và d ch v - C n c vào ngành kinh t - k thu t ta có: Doanh nghi p công nghi p; doanh nghi p nông nghi p; doanh nghi p giao thông; doanh nghi p th ng m i - C n c vào quy mô s có: Doanh nghi p quy mô l n; doanh nghi p quy mô v a và doanh nghi p quy mô nh - Và có th còn nhi u cách phân lo i doanh nghi... p lý và hi u qu nh t đ doanh nghi p nh và v a có th t n d ng t i đa nh ng c h i t quá trình phát tri n và h i nh p c a n n kinh t đ t n c Các gi i pháp c th phát tri n ng d ng tin h c trong qu n lý DNNVV s đ tác gi trình bày chi ti t t i ch ng 4 c 25 CH NG 2: C S Lụ LU N NG D NG TIN H C TRONG DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM Trong ch ng này tác gi trình bày m t s v n đ v c s lý lu n ng d ng tin h c trong. .. trong doanh nghi p nh và v a c a Vi t Nam nh m mang l i hi u qu thi t th c trong công tác qu n lý Nh ng lý lu n này là c n c cho vi c th c hi n đánh giá th c tr ng và ki m đ nh các y u t nh h ng đ n m c đ ng d ng tin h c ch ng 3 và là c s đ a ra các gi i pháp ch ng 4 2.1 M t s khái ni m v h th ng thông tin Có nhi u cách đ nh ngh a khác nhau v h th ng thông tin Trong môi tr ng qu n lý và qu n tr kinh doanh. .. t gi m các chi phí phát sinh, t i u hóa hi u qu s n xu t kinh doanh Trong ti n trình phát tri n và h i nh p c a n n kinh t đ t n c, các doanh nghi p nh và v a, theo m t cách ch đ ng và th m chí là b đ ng, đón nh n nh ng c h i và c thách th c không nh trong quá trình phát tri n và m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình Ch đ ng hi n đ i hóa b n thân, ng d ng tin h c trong công tác qu n lý là m
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay