Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.

27 192 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 03:42

Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LÊ VĂN TUẤN NÂNG CAO DUNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ NHẬN THỨC DỰA TRÊN OFDM Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông Mã số: 62.52.70.05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG Hà Nội – 2016 Công tr nh ho n th nh t i: Kho Điện tử-Viễn thông Tr ng Đ i họ Công nghệ Đ i họ Quố gi H Nội Ng i h ớng dẫn kho họ : TS NGUYỄN THÀNH HIẾU PGS TS NGUYỄN VIẾT KÍNH Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ tr Hội ồng ấp Đ i họ Quố gi hấm luận án tiến sĩ họp t i v o hồi gi ng y tháng năm Có thể t m hiểu luận án t i: - Th viện Quố gi Việt N m - Trung tâm Thông tin - Th viện Đ i họ Quố gi H Nội MỞ ĐẦU Tổng quan Vô tuyến ó nhận thứ (CR) nâng xem l h ớng i nhằm o hiệu sử dụng t i nguyên tần số thông qu việ tận dụng phần băng tần ã ấp ho hệ thống (PU) nh ng dụng.Kỹ thuật OFDM sử thừ nhận rộng rãi ể dùng ho hệ thống vô tuyến ó nhận thứ (CRS) Bài toán đặt Do sử dụng băng tần ủ PU nên CRS không mứ nhiễucho PU dung l phép gây r o ng ỡng Ith Vậy l m n o ể nâng o ng truyền ủ CRS iều kiện n y giữ ộ phứ t p tính toán thấp ể phù h p với CRS? Hướng nghiên cứu nghiên cứu sinh Giải pháp sử dụng kỹ thuật sổ (windowing) xem xét ể h n hế mứ phát x ngo i băng (mứ nhiễu s ng PU) ủ sóng m ng on OFDM từ ó tăng ông suất phát ể tăng dung l ng truyền ho CRS Bên nh ó giải pháp phân bổ ông suất ho sóng m ng on ũng nghiên ứu ể l m giảm ộ phứ t p tính toán Phương pháp nghiên cứu Ph ơng pháp kết h p giải tí h với mô Monte-C rlo sử dụng máy tính sử dụng phụ vụ nghiên ứu luận án Các đóng góp Cá kết nghiên ứu luận án (nằm 2,3 4) ã t mụ h ơng í h ề r b o gồm: (i) Đề xuất áp dụng cửa sổ Turkey cho CRS đơn người dùng, đa người dùng dựa OFDM; (ii) Đề xuất giải thuật Full-filling cho phân bổ công suất sóng mang nhằm làm giảm độ phức tạp tính toán; (iii) đề xuất giải thuật phân bổ sóng mang Q-IIA cho CRS đa người dùng Bố cục luận án Bố cục luận án gồm phần mở ầu h ơng v phần kết luận Ch ơng l tổng quan vô tuyến có nhận thức giới thiệu toán nâng o dung l ng iều kiện có giới h n nhiễu cho PU Ch ơng ề xuất áp dụng kỹ thuật cửa sổ Turkey, vốn c sử dụng phổ biến cho WLAN 802.11 ng ho CRS Ch ơng ề xuất giải thuật Full-filling phân bổ công suất sóng mang CRS nhằm làm giảm ộ phức t p tính toán Ch ơng ải tiến giải pháp phân hi nghị h ảo theo nhiễu (IIA) ề xuất giải pháp phân bổ sóng m ng on Q-IIA ho ng i dùng CRS Chương 1: Vô tuyến có nhận thức toán nâng cao dung lượng Tổng quan hệ thống thông tin có nhận thức Hệ thống thông tin ó nhận thứ (CRS) h nh th nh dự nhu ầu kh i thá tận dụng khoảng trống tần số - phần phổ tần ấn ịnh ho ng i sử dụng hính (PU) nh ng không sử dụng t i ị iểm v khoảng th i gi n xá ịnh Các ặ tính ủ CRS b o gồm khả có nhận thức (nhận biết môi tr ng vô tuyến xung qu nh ể phát r khoảng trống tần số v ể xá lập á th m số ho t ộng tốt nhất), khả cấu hình lại (tự lập tr nh l i h linh ho t phù h p với iều kiện môi tr ng xung qu nh) Ngoài ra, CRS ho t ộng phải ảm bảo không ho phép ối với ng gây r mứ nhiễu o ng ỡng i sử dụng hính Về ứng dụng vô tuyến ó nhận thứ (CR) dự báo ứng dụng nhiều hệ thống vô tuyến t ơng l i Hiện IEEE ã xây dựng h i tiêu huẩn 802.22,802.11af ó sử dụng CR Chuẩn 802.22 ho m ng WRAN thông qu v o tháng năm 2011 Chuẩn 802.11af(“White-Fi”, “Super-Fi”) l tiêu huẩn họ 802.11 WLAN thông qu v o tháng năm 2014 Khá với huẩn 802.22 sử dụng OFDMA huẩn 802.11 f sử dụng OFDM 1.2 Một số hướng nghiên cứu vô tuyến có nhận thức Vô tuyến ó nhận thứ l ông nghệ ng tr nh h nh th nh v ho n thiện nên òn có h ng lo t thá h thứ b i toán ặt r ể nghiên ứu Trong ó kỹ thuật nhận d ng phổ tần giải pháp nhằm giảm nhiễu giữ sóng m ng on v nhiễu từ CRS s ng PU l hủ ề thu hút Bên qu n tâm nghiên ứu ủ nhiều tá giả nh ó b i toán nâng hút o dung l ng ủ CRS l hủ ề thu qu n tâm nghiên ứu th i gi n gần ây Luận án ã tổng h p tóm tắt số nghiên ứu nhận d ng phổ tần (nhận d ng dự phát l d ng qu ng tín hiệu nhận ặ tính dừng vòng ủ tín hiệu dự d ng sóng nhận d ng qu lọ hò h p nhận d ng phân tán nhận d ng ngo i); Quản trị phổ tần; Phân hi v hi sẻ phổ tần 1.3 Bài toán nâng cao dung lượng CRS 1.3.1 Tổng quan Với b i toán dung l ng CRS luận án nghiên ứu tr ng h p tổng quát ó ó hệ thống PU sử dụng L o n phổ tần số ó ộ rộng B1, B2, …BL (Hz) có L o n băng tần nằm xen kẽ h sử dụng nên CRS tìm thấy dụng chia thành N sóng m ng on OFDM sóng m ng on ó ộ rộng ∆Hz Hình 1.1: Nhiễu hai chiều qua l i CR PU Về khí nh nhiễu tín hiệu phát OFDM ủ CRS l nguồn nhiễu ối với máy thu PU v ng l i nh biểu diễn hình 1.2 ó hệ số suy h o giữ máy phát CRS v máy thu PU viết tắt l hsp giữ máy phát PU v máy thu CR viết tắt l hps giữ máy phát CR máy thu CR hss Trong CRS ho t ộng với diện ủ truyền dẫn tối với iều kiện: PU tố ủ CRS nh s u:   N hiss Pi  C  max f log 1     L J l   Pi i 1 l 1 i   L N I  d l i il ộ (1.1) , Pi   I th (1.2) l 1 i 1 Pi  Trong ó, C dung l i  1, 2, , N (1.3) ng ủ CRS N l tổng số sóng m ng on OFDM ủ CRS, Ith l mứ nhiễu tối nhận từ CRS, sóng mang con, l nhiễu G uss ∆f l m PU ó thể hấp ộ rộng phổ tần ủ l hệ số suy h o ủ kênh giữ ng i dùng nhiễu từ băng thứ l PU vào sóng mang OFDM CR, thứ i CRS, PU, Pi l l nhiễu từ sóng m ng on thứ i v o băng l ủ ông suất phát ủ sóng m ng on thứ i Công thứ (1.1) ho thấy tố v o ông suất phát Pi m ộ truyền phụ thuộ không hỉ òn v o ả mứ nhiễu máy phát PU gây t i phía thu CRS 1.3.2 Các nghiên cứu nâng cao dung lượng CRS Trong b i toán nâng tr ây ã o dung l ng CRS số nghiên ứu r ph ơng án phân bổ ông suất tối u số ph ơng án phân bổ ông suất ận tối u Với phân bổ ông suất tối u, CRS dùng OFDM ộ truyền dẫn o ảm bảo tổng mứ t tố ông suất nhiễu gây r on ho PU ≤ Ith ông suất phân bổ ho sóng m ng xá ịnh theo ông thứ s u: L     l 1J il   Pi  max 0,   L l  hiss |2    l 1Ki  * iểm phân bổ công suất tối u l Nh (1.4) ộ phức t p tính toán cao, khó khả thi cho hệ thống bị giới h n công suất hay ộ phức t p nh CRS Một số giải pháp cận tối u ã ề xuất: - Phân bổ ều công suất, sóng m ng on ều c phân bổ mức công suất P nh nh u: PiU  I th   N i 1 (1.5) K   Pi l 1 i L l - Phân bổ công suất theo hình bậc thang với hai giải pháp Scheme A Scheme B, dự ý t ởng phân bổ công suất tỷ lệ nghịch với mức nhiễu sóng mang CRS gây cho PU Đối với Scheme A, sóng mang CRS nằm kề PU c phân bổ mức công suất P, sóng mang nằm cách xa dần PU c phân bổ mức công suất tăng ồng biến 2P, 3P, Trong Scheme B b ớc nhảy công suất bậc thang liền kề c xác lập theo h ớng nằm cá h x PU b ớc nhảy lớn Mức công suất phân bổ cho sóng mang thứ i CRS ph ơng án n y Pi B  xá ịnh nh s u: I th (1.6) N  l 1Ki  L l Giải pháp phân bố ông suất theo h m mũ (S heme C v D) phát triển từ S heme A v S heme B Trong S heme C ông suất nhiễu Ith suất tối phân hi ều ho sóng m ng on CRS m sóng m ng on thứ i ông phân bổ l P i = p x i1.5 th C với i= N (N l số sóng m ng on) Trong S heme D việ phân bổ ũng t ơng tự nh ng hỉ số h m mũ ó th y ổi PCi = p x i3 Hình 1.2: Phân bổ công suất theo hình bậc thang Một số nghiên ứu ảnh h ởng ủ tắt (nulling) sóng m ng on ể giảm nhiễu ho thấy CRS tắt sóng m ng on nằm kề ng y băng ủ PU hiệu giảm nhiễu tốt Cũng ó thể dùnggiải thuật Max-Min ể phân bổ bit cho cặp sóng mang con/tr m gốc CRS ể Kết mô phỏng, CRS ủ tr t tố t hiệu dung l ng ộ liệu gần mứ giới h n ng h p tối u (sự biệt nhỏ 5%) Giải thuật phân bổ phổ tần số ho ng i dùng CRS dự kết giám sát nhiễu t p âm v mứ nhiễu PU t o r , từ ó tính mứ ông suất tối ó thể phân bổ kênh truyền xuất gần ây Bằng h ó hệ thống xá truyền tiềm giữ ng ịnh tất ả i dùng CRS ể tối u hó dung l ủ hệ thống ảm bảo ng ỡng bảo vệ Ith cho PU ề ng ng Chương 2: Giải pháp nâng cao dung lượng CR kỹ thuật windowing 2.1 Đặt vấn đề Theo (1.1) dung l ng C ủ CRS tăng tỷ lệ thuận với công suất sóng m ng on Pi nh ng Pităng th nhiễu từ CRS s ng PU tăng ông suất búp phụ (sidelobe) ủ sóng m ng on tăng V ần giải pháp giảm búp phụ từ CRS s ng PU ể ó thể tăng Pi qu ó tăng C Một kỹ thuật ể l m giảm ông suất búp phụ l kỹ thuật sổ lọ (windowing) Kỹ thuật dùng phổ biến WLAN huẩn 802.11 ũng dự OFDM Vì lý nêu trên, nghiên cứu sinh lựa chọn kỹ thuật windowing nghiên cứu, đề xuất cho toán nâng cao dung lượng CRS dựa OFDM 2.2 Hiện tượng dò phổ tín hiệu trình FFT, DFT Tín hiệu OFDM ó mứ phát x ngo i băng cao o l búp phụ t o r tr nh xử lý lấy mẫu tín hiệu miền th i gi n l m ho tín hiệu không liên tụ v so với b n ầu, qu biến ổi DFT s ng miền tần số t o dải tần số rộng l m ho phổ ủ tín hiệu s u FFT bị kéo rộng t o r hiệu t ng dò phổ tần làm giảm SNR ồng th i tăng gây nhiễu ho băng tần liền kề Hình 2.1 mô tả biệt giữ tín hiệu gố (tín hiệu sin) tín hiệu m DFT sử dụng ho phép biến ổi ủ m nh Phổ ủ tín hiệu sin huẩn n y l v h tần số miền tần số Tuy nhiên qu biến ổi DFT tính không liên tụ ủ tín hiệu miền th i gi n nên biến ổi qu miền tần số t o r phổ gồm huỗi tần số (hiện t ng dò phổ tần) 2.3 Sử dụng kỹ thuật windowing cho hệ thống dựa OFDM (b) (a) Hình 2.5: Phân bổ công suất sóng mang CRS với tr Ith = σ2 (h nh ) v = 5σ2 ( hình b) (a) Hình 2.6: tố ng h p (b) ộ CRS có window, hệ số uốn = 0,3 (hình a)  = 0,6 (hình b) 2.3.2 Nhận xét Về tốc độ truyền CRS: Tố ộ truyền ủ CRS tăng lên kể từ 28 Mbps lên 40 Mbps(với α=0.3, Ith =σ2), áp dụng windowing Điều n y l sổ giúp l m giảm phát x không mong muốn ủ CRS tứ l m giảm nhiễu từ CRS s ng PU qu ông suất phát v tăng tố t tố ộ truyền o v ng giải thí h Ith tăng tứ l PU hấp nhận 12 ó giúp CR tăng ộ truyền dẫn ủ m nh Từ hình 2.5, 2.6, iều kiện nhiễu hơn), CRS sóng m ng nới lỏng (Ith cao l i Điều n y ó thể mứ nhiễu o nên ông suất phân bổ ho sóng m ng on ủ CRS ó thể tăng lên qu ó l m tăng tố ộ truyền ủ CRS Từ hình 2.6, hệ số uốn lớn th tố ng ộ truyền CRS cao v ng l i Khi hệ số uốn o th mứ phát x không mong muốn ng giảm tứ l mứ gây nhiễu ho PU ó thể phát ông suất lớn hơn,làm cho tố l i hệ số uốn t ơng ộ truyền ơng với tr ng thấp, CRS o Ng ng h p không áp dụng kỹ thuật windowing th mứ nhiễu l lớn Tuy nhiên hệ số uốn tăng th kéo theo kéo d i ký tự miền th i gi n Trong thự tế giá trị ủ hệ số uốn nằm khoảng 0-0,3 Về phân bố mức công suất cho sóng mang CRS: Cá sóng m ng on ó tần số nằm th ó mứ th ng phân bổ mứ ông suất ng nằm gần tần số ủ PU ng thấp, có khoảng h tần số phân bổ ông suất ông suất tối ng x PU o nhiều sóng m ng on òn Kỹ thuật windowing ó tá ộng rõ rệt lên mứ bổ ho sóng m ng on, ông suất phát ủ ông suất phân sóng m ng on tăng lên kể so với không sử dụng windowing (hình 2.3), sóng m ng on nằm x PU (≥ ∆f) ều tối phân bổ mứ ông suất m CRS ó thể phân bổ Khi Ith tăng lên (hình 2.5) mứ ông suất ủ sóng m ng on ủ CRS ũng tăng lên.Khi sử dụng windowing với Ith= 5σ2và Ith= σ2 sóng m ng on ó vị trí số 7-14 ều ó mứ phân bổ tối ông suất Điều n y ó nghĩ l mứ nhiễu m sóng m ng on gây l không kể với PU Nh với Ith băng thông B xá ịnh húng t ó thể xá ịnh tr 13 sóng m ng ó ó thể phân bổ mứ toán tối u hó Tr m ng on ông suất tối m không ần phải dùng phép ông suất ể tính toán giảm ộ phứ t p tính toán ng h p sử dụng windowing số l phân bổ mứ ông suất tối (mứ ng kể sóng ông suất ã biết tr ),chỉ số sóng m ng on nằm gần PU có mứ suất nhỏ ông suất tối kỹ thuật windowing ông Điều n y dẫn ến logi l áp dụng húng t ó thể không ần phải tính toán mứ ông suất ần phân bổ ho sóng m ng on ủ CRS nằm x PU m ó thể phân bổ ng y mứ ông suất tối ho húng Nh kỹ thuật windowing không hỉ giúp l m tăng tố truyền ủ CRS m òn mở r hội l m ho b i toán phân bổ ông suất sóng m ng on trở nên ơn giản xuống Cụ thể l 8/20 ( t ơng ộ ộ phứ t p tính toán giảm ơng 40%) số sóng m ng on nh mô ó thể phân bổ ông suất tối phải thự phép tính tối u 14 ng y m không ần Chương Nâng cao dung lượng giải thuật Full-Filling 3.1 Giải thuật Full-filling Trên sở nhận xét từ h ơng nghiên ứu sinh ề xuất h i giải thuật ận tối u với tên gọi l Full-Filling Nội dung ủ giải thuật l tìm số lượng lớn sóng mang đểphân bổ mức công suất tối đa ảm bảo tổng mứ nhiễu sóng mang CRS gây ≤ Ith Mụ í h ủ giải thuật làm giảm số lượng sóng mang cần tính toán phân bổ tối ưu công suất(vốn phép tính phức tạp), qua làm giảm độ phức tạp tính toán, CRS t dung l Hai giải thuật riêng rẽ ng truyền tốt ề xuất Full-Filling (FF) Max Filling Range (MFR) Pre-set Filling Range (PFR) 3.1.1 Giải thuật Max Filling Range Trong MFR, có h i h ể xá phân bổ mứ - ông suất tối ịnh số sóng m ng on ó thể : Cách 1: tắt hết sóng mang ( ặt Pi= 0) s u ó bật sóng mang có khoảng cách tần số lớn tới PU cách phân bổ mức công suất tối Pi = Pmax Nếu mức nhiễu sóng mang gây cho PU ≤Ith tiếp tục bật sóng mang nằm cách phân bổ mức công suất Pmax cho chúng, l i kiểm tra mức nhiễu gây ho PU Quá tr nh n y c tiếp tục lặp i lặp l i ho ến mức nhiễu sóng m ng on gây r v t qua mứ ng ỡng Ith PU ngừng l i - Cách 2: th y v tắt hết sóng m ng on nh húng t l i phân bổ mứ ông suất tối h th ng y ho to n sóng m ng on ủ CRS B thự kiểm tr iều kiện tổng mứ nhiễu sóng m ng on gây ho PU, tổng nhiễu lớn Ith 15 t l i tắt bớt i sóng m ng on ó khoảng h tần số so với PU nhỏ v l i qu y l i kiểm tr tổng mứ nhiễu Chu tr nh lặp l i ến iều kiện nhiễu thoả mãn th t thu sóng m ng on phân bổ mứ ông suất tối tổng số Nếu tổng nhiễu [...]... thuật windowing cho hệ thống vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM Đề xuất này dự trên ơ sở:Kỹ c xem xét trong các nghiên cứu tr ớc;Áp dụng thuật này ch a windowing giúp cho tốc ộ truyền của vô tuyến có nhận thức tăng lên áng kể so với khi không sử dụng windowing; Kỹ thuật windowing c sử dụng phổ biến trong họ 802.11 nên rất phù h p và kinh tế khi sử dụng cho hệ thống dựa trên OFDM nh CRS 2 Đề xuất giải pháp... toán nâng dung l o ng hệ thống (Ch ơng 2);từ kết quả Ch ơng 2 nghiên ứu sinh ề xuất giải thuật phân bổ ông suất Full-filling cho các sóng m ng on ủ CR (Ch ơng 3) Trong Ch ơng 4 luận án ã mở rộng b i toán nâng o dung l ng từ hệ thống ơn ng Ch ơng 2 3 s ng b i toán ng i dùng trong i dùng A Các kết quả của luận án Cá kết quả hính t ủ luận án b o gồm: 1 Đề xuất áp dụng kỹ thuật windowing cho hệ thống vô tuyến. .. Systems', Wireless Engineering and Technology 5 (01), 11 4 Van Tuan, L.; Tien Hoa, N.; Hieu, N.T.; Kinh, N.V (2015), Một số giải pháp nâng nhận thứ ng o dung l ng hệ thống vô tuyến i dùng, Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông, ISSN:1859-3526, Tập V-2 (2015), trang số 126-136 26 ... 3 Nâng cao dung lượng bằng giải thuật Full-Filling 3.1 Giải thuật Full-filling Trên ơ sở nhận xét từ h ơng 2 nghiên ứu sinh ề xuất h i giải thuật ận tối u với tên gọi hung l Full-Filling Nội dung ủ giải thuật l tìm số lượng lớn nhất các sóng mang con đểphân bổ ngay mức công suất tối đa trong khi vẫn ảm bảo tổng mứ nhiễu do các sóng mang con CRS gây ra ≤ Ith Mụ í h ủ giải thuật này là làm giảm số lượng. .. tối ịnh á sóng ; B ớ 2: tính toán mứ ông suất tối t u sẽ phân bổ ho á sóng m ng òn l i trên ơ sở ảm bảo tổng nhiễu tới PU từ CRS thỏ mãn ≤ Ith Dung l truyền ủ hệ thống tính trên ơ sở mứ ông suất ã ng phân bổ ho á sóng m ng on 3.2 Kết quả mô phỏng Việ mô phỏng thự hiện với tr ng h p CRS nằm giữ 2 hệ thống PU ó băng thông nh nh u CRS ó 20 sóng m ng on ∆f = 0.3125 MHz ộ d i ký hiệu Ts = 4μs Nhiễu nền σ2=... ó u iểm sát thực tế v băng thông ủa mỗi ng i dùng CR là các kênh tiêu chuẩn.Tuy nhiên, quá trình quy chuẩn băng thông n y l m giảm tác dụng tối u hó ủa kỹ thuật IIA-I nên dung l trong Q-IIA thấp hơn IIA-I trong cả h i tr không áp dụng windowing (hình 4.9) 23 ng CRS ng h p áp dụng và KẾT LUẬN Luận án ã nghiên ứu tổng qu n về vô tuyến ó nhận thứ á h ớng nghiên ứu về ông nghệ n y (Ch ơng 1); tập trung... cho bài toán nâng cao dung lượng CRS 2.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của windowing tới bài toán phân bổ công suất Để ánh giá ảnh h ởng mô phỏng thự hiện với PU là truyền h nh số DVB-T, CRS có 20 sóng mang con ∆f = 0,3125;Ts = 4 μs, σ2 = 10-3 mW, công suất tín hiệu PU: PPu = 10 mW Kết quả mô phỏng ho phân bố ông suất sóng m ng on ủ CRS nh h nh 2.3 (tr ng h p phân bổ ông suất tối u), hình 2.4 (có windowing),... về băng thông huẩn (Q-IIA) theo ó s u khi tính toán sơ bộ số sóng mang cho từng ng i dùng, giải thuật sẽ gán về băng thông  N  f  kênh chuẩn ho ng i dùng ó N Q  IIA  ROUND k   k B0   - Đề xuất sử dụng windowing ho CRS ng i dùng 4.5 Kết quả mô phỏng dung lượng hệ thống CRS đa người dùng Mô phỏng thự hiện ho á tr - Phân chi sóng m ng ho mỗi ng pháp IIA-I, Q-IIA v hi - Thự hiện ho tr Dung l ng... với kỹ thuật windowing, CRScó tố truyền hoặ o hơn áng kểso với việ ộ hỉ áp dụng kỹ thuật windowing á giải pháp do tá giả khá ề xuất; Độ phứ t p tính toán giảm tới 80% số biến ần tính toán trong mô phỏng v giữ ổn ịnh ở mứ thấp khi băng thông ủ CRS tăng nhiều Điều n y phù h p với hệ thống ó ông suất nhỏ nh CR 3 Đề xuất áp dụng kỹ thuật windowing cho hệ thống CR ng i dùng.Cơ sở của ề xuất n y ũng t ơng... làm giảm phát x phụ của sóng mang con, tức giảm giữ á ng i dùng, nên CRS có thể phân chia công suất cho các sóng mang con nằm giữ 2 ng dùng CR, dẫn ến dung l ng CRS trong tr i ng h p Q-IIA có áp dụng windowing (hình 4.2) tăng lên lên 134Mbps so với51 Mbps tr ng h p không sử dụng windowing Trong tr ng h p IIA-I, không sử dụng windowing băng thông của từng ng i dùng CR c phân chia trên bài toán tối u
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM., Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM., Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay