(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Chiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXI

27 171 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 02:57

Chiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXIChiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXIChiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXIChiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXIChiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NGOẠI GIAO ỌCH HỌC VIỆN NGOẠI GIAO -BỘ NGOẠI GIAO LƢU VIỆT HÀ CHIẾN LƢỢC “TRỖI DẬY HÒA BÌNH” CỦA TRUNG QUỐC VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN AN NINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á ĐẦU THẾ KỈ XXI huy n ng nh: Qu n h qu s : 62 31 02 06 Q Hà Nội - 2016 Q t ông trình hoàn thành tại: iHọc vi n Ngoại giao gười hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn hái GS.TS Nguyễn hái Phản bi n 1: P n ương n ương Vũ Dương uân Học vi n Ngoại giao Phản bi n 2: PGS.TS Nguyễn Thị Qu Học vi n Chính trị Qu c gia Hồ Chí Minh Phản bi n 3: PGS.TS Trần Thi n Thanh Đại học Khoa học xã hội v nhân văn, Đại học Qu c gia Hà Nội Luận án bảo v trước Hội đồng chấm luận án cấp Học vi n Họp Học vi n Ngoại giao Vào hồi ngày tháng 10 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án hư vi n Học vi n Ngoại gi o, hư vi n Qu c gia hư vi n Học vi n Ngoại giao MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Luận án n y hình thành thực hi n với b n lý sau Thứ nhất, hi n tượng đượ nói đ n nhiều Châu Á – hái Bình Dương s u hi n tranh lạnh trỗi dậy mạnh mẽ ngoạn mục nước Trung Qu lý luận “trỗi dậy hò bình” đượ đầy tham vọng Thứ hai, nh l nh đạo Trung Qu đư với mụ đí h mu n chứng tỏ với th giới rằng, Trung Qu c không theo on đường thách thức trật tự th giới, m theo on đường phát triển hợp tác, có lợi, thắng lợi, l đ i tác xây dựng kẻ thách thức phá hoại đ i với h th ng hi n hành Thứ ba, khác với Trung Qu đ v đ ng n b “trỗi dậy hò bình”, trước loạt h nh động leo thang tranh chấp Biển Đông với s qu c gia khu vực, Trung Qu đ thường xuy n tăng ường chi phí qu phòng, đơn phương xây dựng trái phép đảo nhân tạo Biển Đông đ l m phức tạp hóa tình hình an ninh khu vực Thứ tư, vi c tìm hiểu, làm rõ mụ ti u v phương thức triển khai chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Trung Qu tá động th n o đ n an ninh khu vự Đông Nam Á đem đ n k t quan lý luận lẫn thực tiễn từ góc nhìn lợi ích Vi t Nam Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quá trình trỗi dậy hòa bình Trung Qu hình an ninh khu vự Đông m v tá động đ n tình đầu th kỉ XXI vấn đề đ ng thu hút quan tâm sâu sắc nhà nghiên cứu quan h qu c t thời gian gần Khảo sát tư li u vi t công trình nghiên cứu v ngo i nướ li n qu n đ n trỗi dậy Trung Qu c chia thành ba cách ti p cận khác nhau: Thứ nhất, đ ó s học giả nước qu c t nghiên cứu trỗi dậy Trung Qu c, ó thể kể đ n tác phẩm đ nghiên cứu Trung Qu c là: Nguyễn Tông Trạch (2007), Sự trỗi dậy Trung Qu c th y đổi trật tự qu c t Đông , XB Đại học Bắ Kinh; Dương hủ Minh (2008), Thuy t trỗi dậy hòa bình Trung Qu c, NXB Nhân dân An Huy; Dương Ki n Hùng (2001), với “ ự thịnh suy củ Qu ”; Qu ”; ôn n ương (2007), với “ hí ường, Cát vương triều Trung on đường trỗi dậy Trung ồng Hoa (2005), với “Khuôn khổ hình th nh Đại chi n lược Trung Qu ”; Vương Ph m (2010), hi n lượ nước lớn hòa bình Trung Qu c, Tạp hí Đương Đại… Ở Phương ây, ũng đ có nhiều học giả nghiên cứu trỗi dậy Trung Qu , có s công trình sách nghiên cứu trỗi dậy Trung Qu c ti ng Anh kể đ n l : hin ’s rise: h llenges nd Oppunities tác giả C Fried Bergsten, Charles Freeman, Nicholas R.Lardy, Derek J Mitchell; The rise of China and the logic of strategy tác giả Edw rd ottw k; hin ’s “pe eful rise” in the 21th century: domestic and international tác giả Sujian Guo hay tác phẩm hin ’s pe eful rise in glob l ontext, domesti spe t of hin ’s ro d tác giả Jinghao Zhou Bên cạnh Vi t Nam, có s nghiên cứu trình trỗi dậy Trung Qu ông trình đáng hú ý như: Tuyển tập s công trình nghiên cứu trỗi dậy Trung Qu c vấn đề đặt cho Vi t m nghiên cứu Vi n nghiên cứu Trung Qu c; Phạm Sao Mai, Nội hàm chiến lược phát triển hòa bình Trung Quốc, Tạp chí nghiên cứu qu c t s 84 năm 2011 Ngoài hi n Vi t m ũng ó 02 u n sách dịch có tự đề là: “ rung Qu c trỗi dậy hò bình” hai tác giả Giang Tây Nguyên Hạ Lập Bình v Nhà xuất Quân đội nhân dân xuất năm 2007 2008 dịch giả Dương D nh Dy biên dịch Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu, phân tích trình hình thành triển khai chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Trung Qu c làm rõ tá động chi n lượ đ i với an ninh khu vự Đông m Để đạt mục tiêu này, nhi m vụ nghiên cứu Luận án bao gồm: (i) Làm rõ mụ ti u, phương thức triển khai chi n lượ “trỗi dậy hòa bình Trung Qu c; (ii) Đánh giá tá động trình triển khai chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Trung Qu đ n an ninh khu vự Đông m từ thấy mâu thuẫn lời nói v h nh động hính sá h đ i ngoại Trung Qu c; (iii) Đư r dự báo chiều hướng tá động chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Trung Qu đ i với khu vực thời gian tới ki n nghị sách cho Vi t Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đ i tượng nghiên cứu Luận án chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Trung Qu Đông v tá động đ n an ninh khu vực m Về phạm vi nghiên cứu, Luận án chủ y u nghiên cứu chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Trung Qu đ i với nướ Đông Nam Á khoảng thời gian từ đầu th kỉ XX đ n n y, có thời điểm mà Trung Qu đư r khái ni m “trỗi dậy hò bình” go i r để l m rõ trình trỗi dậy Trung Qu c, đề t i ũng đề cập đ n tiền đề lịch sử, tư tưởng nhà l nh đạo, nh tư tưởng Trung Qu đề “trỗi dậy hòa bình” trướ đề cập đ n vấn Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án chủ y u sử dụng phương pháp nghi n ứu quan h qu c t v phương pháp ti p cận lịch sử logic Ngoài phương pháp dự báo, phân tích, tổng hợp v so sánh sử dụng để bổ trợ cần thi t ho b phương pháp tr n Những đóng góp luận án (i) Luận án góp phần l m rõ sở lý luận mụ ti u, phương thức thực hi n chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Trung Qu c; (ii) Luận án đ Qu hỉ r tá động trỗi dậy Trung đ n tình hình an ninh khu vự Đông m để từ thấy mâu thuẫn lời nói v h nh động hính sá h đ i ngoại Trung Qu c; (iii) Luận án tài li u tham khảo cho nghiên cứu giảng dạy hính sá h đ i ngoại Trung Qu c nói chung quan h Trung Qu c – ASEAN nói riêng Bố cục luận án Luận án gồm ó hương: i) “ sở nội dung chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Trung Qu ”, ii) “ hững thách thứ đ i với an ninh khu vự Đông m trước chi n lượ “trỗi dậy hòa bình” Trung Qu ”, iii) “ hiều hướng tá động chi n lược “trỗi dậy hò bình” đ i với khu vực Vi t Nam tương l i” CHƢƠNG CƠ SỞ VÀ NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƢỢC “TRỖI DẬY HÒA BÌNH” CỦA TRUNG QUỐC 1.1 Cơ sở lịch sử Chủ đề "trỗi dậy hòa bình" mà hi n nay, nhiều lý nên thường gọi th nh “phát triển hòa bình" gần Trung Qu đề cập nhiều song thực t vấn đề Trong học thuy t, tư tưởng tri t học cổ đại triều đại phong ki n Trung Qu s u n y đề cập tới nội dung phát triển hòa bình Trung Qu c nước có bề dày lịch sử từ xa xư , ó truyền th ng văn hi n lâu đời Lịch sử Trung Qu c cho thấy, vi th y đổi triều đại phần lớn thực hi n vũ lự Vũ lự đem lại th ng đất nước, từ phát triển ường thịnh Đây l quy luật tất y u Nhà Tần tiêu di t nước, lần th ng đất nước, củng c ý thứ đo n k t dân tộ rung o h Đông Hán Tây Hán mở rộng bờ cõi, thần phục s đông nước lân bang trở thành kẻ "c ng nộp" củ Tuỳ, đư h Đường ph truất nhà rường An trở thành đô thị phồn thịnh, thu hút đông đảo người nước tới gi o lưu, buôn bán… uy nhi n, sử dụng vũ lự để thành lập đất nướ đ khó, dùng vũ lự để giữ ường thịnh lâu d i ng khó khăn ơn nữa, triều đại đ hưng thịnh thời, theo quy luật lịch sử, đ n suy vong Do vậy, để tìm r on đường t i ưu để đư đất nước nhanh hóng ường thịnh phồn vinh lâu dài, nhà hoạ h định chi n lược Trung Qu nước đ không l ng quên học lịch sử củ đất 1.2 Cơ sở thực tiễn hình thành chiến lƣợc “trỗi dậy hòa bình” Chủ đề “trỗi dậy hò bình” gần Trung Qu đề cập nhiều song thực t vấn đề Tháng 10/2003, Diễn đ n Bá g o, iáo sư Trịnh Tất Kiên (Zheng Bijian) nguyên Phó Hi u trưởng thường trự di n cho giới học giả Trung Qu rường Đảng Trung Qu , đại đ phát biểu công khai lý luận "trỗi dậy hòa bình", nhấn mạnh "sự trỗi dậy hò bình” Trung Qu c phận trỗi dậy hòa bình Châu Á với mụ đí h nhằm giải tỏa nghi ngờ Mỹ v phương ây "m i đe dọa Trung Qu c" Trịnh Tất Kiên tuyên b Trung Qu c nắm lấy on đường “trỗi dậy hò bình” ho n to n với Đức, Nhật Liên Xô Song trước phản ứng củ dư luận qu c t v nước, Trung Qu c có điều chỉnh, tránh đề cập đ n khái ni m "trỗi dậy hòa bình" thay "phát triển hòa bình" Nhìn chung, lý luận “phát triển ho bình” v lý luận “trỗi dậy ho bình” không ó khác bi t nhiều, k thừa lý luận trỗi dậy nước lớn, th y đổi từ “trỗi dậy ho bình” s ng “phát triển ho bình” m ng ý nghĩ l rung Qu c mu n kéo dài thời gian phát triển mu n có phát triển liên tục; Đảm bảo không để nước lo ngại Trung Qu c phá vỡ cân qu c t , trị qu c t ; Trung Qu c sánh v i ùng ường qu c hi n nay; Khẳng định địa vị trách nhi m qu c t Trung Qu c 1.3 Mục tiêu “trỗi dậy hòa bình” Trung Quốc 1.3.1 Xóa bỏ “thuyết đe đe dọa” nhằm vào Trung Quốc Trong lịch sử phát triển qu c gia từ thời cận đại đ n nay, thông thường trỗi dậy qu c gia dẫn đ n xáo trộn, chí dẫn tới th y đổi trật tự th giới Bài học lịch sử cho thấy, qu c gia trỗi dậy thường thông qu on đường quân sự, hay dùng sức mạnh cứng để đạt lợi ích Nhiều học giả phương ây, đặc bi t học giả theo trường phái chủ nghĩ hi n thực cho trỗi dậy Trung Qu c dẫn tới thách thức Trung Qu qu c t , Mỹ lợi ích củ đ i với hi n trạng trị nước khác trật tự qu c t , tạo m i đe dọ đ n ổn định khu vự hâu hái Bình Dương v th giới, dẫn đ n xung đột trật tự Trung Qu c với qu c t m đặc bi t Mỹ Chính vậy, đề cập tới “phát triển hò bình”, Trung Qu c mu n nhấn mạnh trình trỗi dậy tương l i không nướ phương ây, n thi p vào công vi c nước khác, mà mu n xây dựng hình tượng hòa bình nội củ trình trỗi dậy 1.3.2 Kiến tạo hình ảnh cường quốc thân thiện, có trách nhiệm Thực t vi c Trung Qu c tuyên b hi u "trỗi dậy hòa bình", "phát triển hòa bình" nhằm giảm thiểu m i lo ngại nghi kỵ từ qu gi Đó xem bi n pháp ngoại giao khôn ngoan củ nh l nh đạo Trung Qu để thực hi n mục tiêu lâu dài củ Đ i với th giới bên ngoài, Trung Qu c dùng "mỹ từ" xây dựng "th giới hò bình" m theo nh l nh đạo Trung Qu , l th giới không qu c gia hay văn minh n o ó v i trò hi ph i, khuy n khích cạnh tranh tích cực bổ trợ lẫn nh u điều ki n công bằng, đồng thời tôn trọng chuẩn mự quan h qu c t luật pháp qu c t theo nguyên tắc: "Th giới hài hòa" th giới hòa bình lâu dài phồn vinh chung, th giới t t đẹp mà giữ on người chung s ng hài hòa với tự nhiên th giới dân chủ, hòa thuận, công bao dung 1.3.3 “Phục hưng” Trung Quốc Mục tiêu củaTrung Qu c thực hi n chi n lượ “trỗi dậy hòa bình” l nhằm chấn hưng dân tộc Trung Hoa Trung Qu c mu n khôi phục vị th “si u ường” phương Đông khứ mà ó thông qu on đường “trỗi dậy”, “phát triển” rung Qu c thực hi n Trung Qu c nhấn mạnh vi năm 2049 l thời gian hạn định để hoàn thành vi c chấn hưng to n di n dân tộc Trung Hoa, vừa vặn 100 năm th nh lập nước CHND Trung Hoa 1.3.4 Tìm kiếm nguồn tài nguyên bổ sung cho phát triển Trung Quốc Quá trình công nghi p hó v đô thị hóa bi n Trung Qu c trở th nh nướ ti u dùng h ng đầu th giới nhôm, đồng, chì, nikel, kẽm, thi c quặng sắt Về n ninh lượng, m nh danh l ông xưởng th giới, nhu cầu dầu lửa Trung Qu c thời gian qua tới ng y ng trở nên gay gắt b i cảnh trữ lượng lượng tính theo đầu người dầu thô, th n, khí đ t thi n nhi n đ ng ng y ng giảm Bắt đầu từ năm 1993, rung Qu c đ phải nhập dầu khí Để giải quy t vấn đề này, Trung Qu đ tập trung thú đẩy hợp tác với nướ , ũng tìm nhiều bi n pháp để giảm bớt ăng thẳng thực hi n đ dạng hóa thị trường nhập lượng để phục vụ cho mục tiêu trỗi dậy Trung Qu c 1.4 Các phƣơng thức thực chiến lƣợc “trỗi dậy hòa bình” 1.4.1.Mở rộng quan hệ ngoại giao Trong b i cảnh tình hình qu c t khu vực có nhiều th y đổi, Trung Qu đ ó th y đổi sách ngoại giao láng giềng Trung Qu đ nhận thứ vi c phát triển quan h hữu nghị hợp tác với nước láng giềng l điều ki n cần thi t cho hi n đại hóa thực hi n chi n lượ “trỗi dậy hò bình” Chính sách cụ thể 11 thi p vào công vi c nội bộ, bình đẳng, có lợi, nguyên tắc chung s ng hòa bình Thứ ba, khái ni m an ninh Trung Qu c hiểu l tuyên b mu n làm ch ng lại h an ninh thực hi n Mỹ chủ đạo khu vự ũng phản đ i h nh vi “bá quyền Thứ tư, m i quan h song phương, rung Qu c nhấn mạnh đ n quan h song phương qu c gia cần dùng phương thứ hò bình để giải quy t tranh chấp CHƢƠNG NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI AN NINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRƢỚC CHIẾN LƢỢC “TRỖI DẬY HÒA BÌNH” CỦA TRUNG QUỐC 2.1 Một số vấn đề an ninh khu vực Đông Nam Á đầu kỉ XXI 2.1.1 Cạnh tranh lượng biến đổi khí hậu Đ i với nướ Đông m , sức ép n ninh lượng vấn đề bứ xú Trung Qu c, Ấn Độ hay Nhật Bản, ũng l vấn đề nhạy cảm chi n lượng, dầu mỏ đ ng leo th ng tr n quy mô to n ầu Sự bùng nổ kinh t , Trung Qu c Ấn Độ, ũng cạn ki t nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhiên li u dầu mỏ, khí đ t, th n đá v nguồn nước dùng cho thuỷ n ũng tham vọng kiểm soát địa trị dầu mỏ nước lớn, ó ỹ đ v đ ng mu n hút Đông m v o vòng xoáy cạnh tr nh lượng, kể lượng hạt nhân Thêm v o đó, nhu ầu gi tăng nguồn lượng bổ sung cho trình công nghi p hóa, hi n đại hó đất nước ti n nghi củ người dân Đông m đ ng l n cạnh tr nh lượng o ũng nảy sinh vấn đề 12 2.1.2 Khủng bố bạo lực ly khai dân tộc Hi n nay, nạn khủng b khủng b bạo lực phong trào ly khai dân tộc Đông m ó phần dịu v kiểm soát t t so với nhiều khu vực khác th giới, nguy bất ổn cao, có th lúc bùng nổ xung đột N u sách, bi n pháp thích hợp, v đồng hơn, đặc bi t l qu n tâm đ n phát triển tộ người thiểu s vùng sâu, vùng xa, dành cho họ vị trí xứng đáng đời s ng kinh t -xã hội, trị tôn trọng văn hó truyền th ng họ văn hoá tình trạng khủng b bạo lực ly khai dân tộc ti p tục diễn Các th lực trị cự đo n sử dụng "lỗ hổng" bất bình đẳng xã hội khác bi t văn hoá đ mưu ầu lợi ích riêng họ, gây ổn định xã hội qu c gia-dân tộ Điều n y đ v đ ng tá động sâu sắ đ n vấn đ qu c t , trước h t l đ n hợp tác an ninh ngoại giao 2.1.3 Gia tăng tranh chấp chủ quyền lãnh hải Sự lo ngại an ninh h nh động cứng rắn đòi hủ quyền bên, từ phía Trung Qu c Biển Đông, nước ASEAN từ đầu thập niên 90 th kỷ trướ đ lực tập thể, tạo r ó nỗ định ch nhằm góp phần hòa giải mâu thuẫn, ngăn ngừ xung đột leo thang vùng biển này.Ngoài tranh chấp chủ quyền Biển Đông, giữ nướ Đông m với nh u ũng tồn nhiều tranh chấp chủ quyền vùng biên giới giữ nước ASEAN với Trong b i cảnh khan hi m v nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ nghĩ dân tộc hẹp hòi ũng can thi p, "chia để trị" th lực bên ngoài, từ nước lớn tính thi u đo n k t ASEAN tranh chấp chủ quyền Biển Đông đựng nguy bùng nổ xung đột lúc 13 2.1.4 Chạy đua vũ trang gia tăng tập trận chung Vấn đề chạy đu vũ tr ng đ v đ ng trở nên nhạy cảm đ i với th giới nói hung, Đông m nói ri ng thập niên gần hằm để đ i phó với bất ổn gi tăng xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, khủng b , tranh chấp lãnh thổ tài nguyên thiên nhiên, vùng biển, hầu h t qu gi Đông m đ gi tăng ngân sá h qu c phòng, mua sắm vũ khí hi n đại, ti n hành nhiều tập trận với quy mô lớn, có nhiều đ i tác th m gi ơn nữa, nằm khu vự địa trị nhạy cảm, nhiều qu c gia nằm trải dài dọc theo Eo biển Malacca- n thương mại đường biển huy t mạch th giới v li n qu n đ n khu vực biển Đông, nơi ó nhiều tranh chấp giàu tài nguyên thiên nhiên, dầu khí, nên ường qu c th giới thường ý nhiều đ n Đông m Những lý tr n l m tăng tính nhạy cảm n ninh, ó vi c tăng nh nh ngân sá h qu phòng v tăng ường tập trận quân biển bên liên quan năm gần 2.2 Vị trí Đông Nam Á chiến lƣợc đối ngoại Trung Quốc Thứ nhất, Đông m ó tầm quan trọng đặc bi t, có vị trí m ng tính “y t hầu” vi c triển khai chi n lược tổng thể Trung Qu c Thứ hai, khu vự Đông m ó v i trò qu n trọng gi ng “b n đạp” h y “địa bàn thử nghi m” vi c triển khai chi n lược tổng thể Trung Qu c hi n Về mặt chi n lược, Đông m l khu vực giúp cho Trung Qu c thực hi n mục tiêu xây dựng ường qu c Biển Về mặt trị - ngoại gi o, Đông Nam Á giúp Trung Qu c thực hi n thành công chi n lược “ngoại giao láng giềng”, giảm bớt nghi ngờ đ i với trỗi dậy Trung Qu v gi tăng ủng hộ đ i với sáng ki n Bắc 14 Kinh, vi c xây dựng mô hình hợp tác khu vực Trong lĩnh vực kinh t , Đông m giúp rung Qu đẩy mạnh chi n lược hợp tác kinh t khu vực Nhằm tạo dựng sân khu vực châu Á – BD lĩnh vực qu c phòng - n ninh, Đông Nam Á khu vực giúp Trung Qu c thực hi n đảm bảo môi trường an ninh xung quanh phí m, ngăn hặn v đẩy lùi bao vây Mỹ từ khu vự n y, đảm bảo lợi ích Bắc Kinh khu vực này, an ninh kinh t rong lĩnh vự gi tăng ảnh hưởng mềm, Đông m ó thể giúp cho Trung Qu c thực hi n chi n lược phổ bi n giá trị Trung Hoa, phổ bi n mô hình “đồng thuận Bắ Kinh” 2.3 Đông Nam Á trƣớc trỗi dậy Trung Quốc nước ASEAN, trỗi dậy Trung Trong cách nhìn củ Qu c vừa tạo hội cho phát triển củ Đông m nói hung, qu c gia khu vực nói riêng, vừa gây nên thách thức lớn cho khu vực 2.3.1 Cơ hội phát triển Đông Nam Á Về kinh t , trỗi dậy kinh t Trung Qu c, nhìn chung, đượ E v nướ th nh vi n xem l kinh t Đông m rung Qu tá thương mại lớn ủ E - rung Qu E , E hi m 14 E hội phát triển cho năm liền trở th nh đ i , kim ngạ h thương mại giữ tổng kim ngạ h ngoại thương năm liền trở th nh đ i tá thương mại lớn thứ 3, thị trường xuất lớn thứ v nguồn nhập lớn thứ ủ rung Qu Về trị an ninh - quân sự, Ngoại giao Trung Qu xá định, Trung Qu c mu n thể hi n với tư h l người sáng tạo, tham gia trình sáng tạo th giới Nói cách khác, Trung Qu c khẳng định hình ảnh nước có trách nhi m, đáng tin ậy, tích cực tham gia chấn chỉnh trật tự th giới xây dựng h th ng 15 qu c t , gánh vác nhiều trách nhi m qu c t nữ Đ i với khu vực ASEAN, Trung Qu c thể hi n rõ qu n điểm rằng: nước đ ng phát triển l đ i tác ngoại giao Trung Qu c, Trung Qu ũng l qu gi đ ng phát triển Trung Qu c cần đ n th giới thứ ba th giới thứ b ũng ần đ n Trung Qu c 2.3.2 Thách thức phát triển Đông Nam Á Thứ nhất, trỗi dậy Trung Qu kinh t củ đe dọ đ n phát triển nướ xung qu nh thể hi n chỗ trỗi dậy Trung Qu c tạo điều ki n ho nước cạnh tranh FDI, xuất sản xuất với nước xung quanh Thứ hai, đ i với tá động tới trị qu c t khu vực, Trung Qu c coi ASEAN vừa ch quan trọng để Trung Qu c khẳng định vai trò qu c t khu vực Bên cạnh đó, rung Qu c sứ tá động, lôi kéo riêng rẽ nước liên quan nhằm phá vỡ đo n k t ASEAN s vấn đề Biển Đông rung Qu c chủ trương tránh đ i đầu với ASEAN th ng vấn đề liên quan tới vấn đề Biển Đông v ti p tụ xá định đ i thoại song phương Trung Qu c nước ASEAN có liên quan Thứ ba, vi c Trung Qu đ ng ng y phát triển mạnh mẽ không lĩnh vực kinh t mà lĩnh vực quân sự, khoa học n cho qu c gia khác cảm thấy e ngại gây nên tình trạng chạy đu vũ tr ng khu vực Thứ tư, trỗi dậy Trung Qu ó tá động mạnh mẽ đ n cân lực lượng khu vự Đông hính sá h Trung Qu m đ i với ASEAN sau chi n tranh lạnh bộc lộ rõ tính hai mặt Một mặt, Trung Qu thú đẩy quan h hợp tác thân thi n nhằm tạo khu vực hòa bình ổn định Mặt khác, Trung Qu c tận dụng hội để mở rộng tầm ảnh hưởng khu vực 16 2.4 Phƣơng hƣớng thực tiễn Trung Quốc triển khai điều chỉnh chiến lƣợc đối ngoại Đông Nam Á đẩy mạnh “tấn công ngoại gi o” ấp cao Thứ nhất, Trung Qu với khu vự Đông m b i cảnh ảnh hưởng Trung Qu c đ i với khu vực ngày bị đe doạ gi tăng ảnh hưởng thú đẩy mạnh mẽ hi n lượ “ngoại Mỹ Thứ hai, Trung Qu giao kinh t ” h y “ngoại giao quà tặng” đ i với khu vự Đông m gi tăng th y đổi hi n trạng tranh chấp Biển Á Thứ ba, Trung Qu Đông, v đẩy mạnh vi lôi kéo nước khu vực, qu c gia tranh chấp chủ quyền biển với Trung Qu c, ủng hộ lập trường Bắ Kinh Đồng thời, Trung Qu ũng r sức tìm cách giảm bớt can thi p từ b n ngo i đ i với tranh chấp Biển Đông, can dự Mỹ v Trung Qu nướ đồng minh Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm xây dựng hình ảnh Đông m CHƢƠNG CHIỀU HƢỚNG TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƢỢC “TRỖI DẬY HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI KHU VỰC VÀ VIỆT NAM TRONG TƢƠNG LAI 3.1 Quá trình triển khai sách đối ngoại Trung Quốc khu vực Đông Nam Á sau Đại hội XVIII 3.1.1 Một số điều chỉnh sách Trung Quốc ASEAN hính sá h đ i ngoại Trung Qu đ i với Đông m s u Đại hội 18 ti p n i hính sá h trướ Trung Qu hính sá h đ i ngoại n y không ó điều chỉnh lớn so với kì Đại hội trướ đó, nhi n đ ng có dấu hi n chuyển từ "giấu 17 chờ thời" củ Đặng Tiểu Bình trướ s ng "ngoại gi o nước lớn", trọng mục tiêu chi n lược lâu dài Trung Qu c, thể hi n rõ v i trò v vị trí Trung Qu c, mang tính thực dụng o hơn, ăn ứ nhiều v o lợi ích dân tộc, chủ động quy t đoán vi c triển khai sách ngoại gi o nước lớn để thích nghi với tình hình Trung Qu c khẳng định ti p tục coi trọng quan h với nước láng giềng v nước ASEAN, coi ASEAN ưu ti n hính sá h đ i ngoại Trung Qu c, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm ngày có nhiều đóng góp qu n trọng khu vực qu c t 3.1.2 Nguyên nhân điều chỉnh sách Mặc dù lên cầm quyền, l nh đạo Trung Qu c Tập Cận Bình Lý Khắ ường đượ hưởng nhiều thuận lợi từ thành công nhiều mặt cải cách kinh t nướ n y 35 năm qu , từ vị th kinh t lớn thứ hai th giới v địa vị qu c t ường qu , rung Qu ũng đ ng gặp phải khó khăn v thá h thức nói lớn nhất, nghiêm trọng đ i nội lẫn đ i ngoại kể từ nước ti n hành cải cách mở cửa năm 1978 đ n Có ba nhóm nguyên nhân chính, trực ti p dẫn đ n điều chỉnh sách Trung Qu c từ s u Đại hội 18 đ n Thứ nhất, vấn đề thách thứ đ i nội Trung Qu c hi n lớn Trung Qu c cần môi trường hòa bình, ổn định b n ngo i b o h t cho giấc mộng Phụ hưng rung o ; hai, sách quy t đoán, ứng rắn Trung Qu c quan h với nước láng giềng, đặc bi t vi c giải quy t vấn đề li n qu n đ n tranh chấp lãnh thổ, kể từ năm 2008 đ n đầu năm 2015 đ gây r h ng loạt vấn đề tiêu cực quan h Trung Qu c với nước Thứ ba, 18 cứng rắn Trung Qu c lại ng l m ho nước ASEAN gắn k t với nh u nữ để đ i phó với nguy từ phía Trung Qu c Mặc dù có ý ki n khác có chia rẽ định, nhìn gi i đoạn từ 2008 đ n trí ASEAN nguyên tắ ( văn ki n ASEAN; nguyên tắ điểm ASEAN vấn đề Biển Đông tháng 7/2012) tư, Quan h ăng thẳng với ASEAN n Trung Qu c thúc đẩy vi c khai thác chung với nước khu vực, điều mà Trung Qu c tìm h thú đẩy không đạt k t từ đầu năm 1990 3.1.3 Chính sách ngoại giao láng giềng 3.1.3.1 Định hướng sách Mặc dù có s điều chỉnh đ i với ưu ti n hính sá h ngoại giao láng giềng hính sá h đ i ngoại Trung Qu c thông qua Đại hội 18 theo mạch xuyên su t, quán l tr nh thủ thời hi n lược năm đầu th kỷ XX để thực hi n mụ ti u đư rung Qu vươn l n trở th nh ường qu c th giới phụ hưng Trung Hoa Từ điều chỉnh này, Trung Qu đ đề xuất bảy định hướng lớn triển khai sách ngoại giao láng giềng v chủ tịch Trung Qu c Tập Cận Bình khái quát Hội nghị công tác ngoại giao láng giềng Bên cạnh đó, qu n h kinh t xem trọng tâm sách Trung Qu đ i với Đông m từ trước tới Hợp tác kinh t không phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh t Trung Qu c, mà phục vụ cho mụ đí h hính trị Trung Qu c dùng kinh t làm tảng để thú đẩy tin cậy lẫn nhau, tạo điều ki n giải quy t tranh chấp chủ quyền Biển Đông Trong tranh chấp lãnh thổ Biển Đông, rung Qu c tỏ không khoan nhượng 19 lập trường lẫn ứng xử thực t u Đại hội 18, Trung Qu c có s điều chỉnh nội bộ: cải tổ Qu c vụ vi n, tái ấu Cục Hải dương rung Qu , điều cho thấy rõ Trung Qu đặc bi t coi trọng tỏ kiên quy t hơn, ứng rắn vi c giải quy t vấn đề tranh chấp lãnh thổ nhằm bảo v Trong vấn đề Biển Đông, rung Qu “lợi ích c t lõi” đ dần bộc lộ chất thực không theo chủ trương "giấu chờ thời" 3.1.3.2 Một số bước cụ thể Trung Qu c ti n hành nhiều chuy n thăm ấp cao tới khu vực từ cấp Ngoại trưởng trở lên Thứ hai, Trung Qu c triển khai nhiều sáng ki n, bướ mạnh bạo, hỗ trợ ASEAN nhiều kinh t , tăng ường k t n i, thú đẩy quan h song phương, ụ thể là: (i) Lập quỹ phát triển hạ tầng ASEAN; (ii) Cam k t nâng thương mại hai D năm 2012 l n 1000 tỷ chiều Trung Qu c-ASEAN từ 400 tỷ D v o năm 2020 Ba là, điều chỉnh sách Trung Qu c vấn đề Biển Đông nhấn mạnh vào vi c xây dựng hình ảnh Trung Qu c qu c gia tôn trọng luật pháp qu c t , giải quy t tranh chấp bi n pháp hòa bình, thắng, có lợi, thú đẩy hợp tác an ninh hàng hải với E v nước liên quan uy nhi n, điều đáng lưu ý mềm dẻo thái độ Trung Qu c chủ y u lời nói, ứng xử v h nh động cứng rắn, kiên quy t không tỏ khoan nhượng 3.2 Xu quan hệ Trung Quốc – ASEAN năm tới Xu th quan h Trung Qu c – ASEAN v i năm tới nhìn nhận từ s phương di n sau: Một là, hoạt động cải tạo đảo Trung Qu c Biển Đông hoạt động mang tính chi n thuật v i năm, m chi n lược dài dài hạn Trung Qu đ i với vi c kiểm soát 20 khu vực Biển Đông, ũng đ i với chi n lược xây dựng ường đ ng giảm qu c biển Bắc Kinh Hai là, kinh t Trung Qu t c mạnh, kinh t nước phải đ i di n với nhiều thách thức lớn, vi tăng ường vấn đề li n qu n đ n chủ quyền lãnh thổ nhằm gi tăng hủ nghĩ dân tộ v thú đẩy chi n lược khu vực có tác dụng giảm bớt sứ ép nướ đ i với khó khăn kinh t nướ n y B l , l năm Trung Qu gân h ng Đầu tư sở Hạ tầng hoạt động, điều cho phép Trung Qu hâu ( B) v o ó th m điều ki n thuận lợi để đẩy mạnh chi n lượ “ on đường tơ lụa biển th kỷ XX ” Bốn là, trước vi c Mỹ đạt thỏa thuận TPP với nước, với s qu gi Đông m , điều n cho Trung Qu c cảm thấy lo ngại lẽ dĩ nhi n rung Qu c không ngồi yên m đẩy mạnh sáng ki n hợp tác khu vực củ để cạnh tranh với gi tăng ảnh hưởng ngày sâu Mỹ đ i với khu vự ăm l , 2016 l năm ASEAN hoạt động với tư h l Cộng đồng, nước tập trung nhiều v o vi c thực hi n cam k t củ , đồng thời ũng l năm o – qu c gi đ ng hịu gi tăng ảnh hưởng cách mạnh mẽ Trung Qu , đảm nhi m vai trò chủ tị h luân phi n E , điều gi ng “bảo đảm” n o đ i với Trung Qu c ASEAN khó có bước ti n lớn vi c thúc ép Trung Qu c phải dừng lại hoạt động Biển Đông, tuân thủ DOC ngồi vào bàn đ m phán với ASEAN COC 3.3 Vị trí Việt Nam chiến lƣợc đối ngoại Trung Quốc ASEAN Cải thi n quan h với Vi t Nam xuất phát từ nhu cầu quan trọng Trung Qu c mu n xây dựng môi 21 trường hòa bình ổn định khu vực, vùng biên giới phía Nam nhằm tạo điều ki n phát triển kinh t đồng thời giúp giảm thiểu tá động bao vây kiềm ch củ phương ây hông qu Vi t Nam, ũng mu n tăng ường vai trò, ảnh hưởng củ đ i Trung Qu với khu vực ASEAN hình ảnh khu vực Mặt khác, có ý thức h ch độ trị, vi c hợp tác với Vi t Nam giúp tăng th m ti ng nói chung s vấn đề qu c t khu vực mà hai bên quan tâm (dân chủ, nhân quyền, ly khai, tôn giáo, can thi p công vi c nội .) nên Trung Qu c ti p tục coi trọng phát triển quan h mặt, quan h trị với Vi t Nam Một số nhận xét: Do chư nhìn thấy kỹ v đánh giá đầy đủ chất sách Trung Qu Trung Qu mđ đ i với Vi t Nam, tính hai mặt sách đ i với Vi t Nam nên nhiều bướ đi, h l m Vi t ó h không nhỏ vi c xử lý quan h với Trung Qu c sau Thứ nhất, vấn đề tranh chấp Biển Đảo, Vi t m để Trung Qu c lấn bước gây sức ép lâu Vi t Nam lại không nêu vấn đề h ông kh i để tập hợp dư luận nước qu c t để đ i phó lại với sức ép Trung Qu c Thứ hai, quan h kinh t phát triển nh nh Vi t Nam lại không tận dụng hội để xây dựng ngành công nghi p phụ trợ K t l thương mại tăng nh nh, t độ thâm hụt thương mại òn tăng nh nh Thứ ba, quan h trị, Vi t Nam bị Trung Qu c dùng câu chữ đại cụ phương hâm 16 chữ, t t…l m ông ụ để chặn, n Vi t Nam gặp khó khăn vi c nêu bất đồng, khác bi t với Trung Qu c 22 3.4 Tác động trỗi dậy Trung Quốc Việt Nam 3.4.1 Nhân tố thúc đẩy: Một là, xét mặt địa lý, Vi t Nam láng giềng gần gũi Trung Qu c Vi t m đóng v i trò ầu n i quan trọng quan h Trung Qu c với nướ Đông văn hó m Hai là, gắn k t hai dân tộc mang tính truyền th ng lâu đời Ba là, có lịch sử quan h lâu d i n n h i Đảng chia sẻ nhiều điểm tương đồng qu n điểm Chính n n đ tạo nhiều y u t thuận lợi cho hai bên vi thú đẩy quan h song phương Bốn là, xuất phát từ nhu cầu cấp bách phát triển nước Thời kỳ cải h đổi mở cử đ trở thành nhân t quan trọng trình phát triển v l n nước 3.4.2 Nhân tố hạn chế: Một là, Trung Qu c tuyên truyền “trỗi dậy hò bình” v thực t đ thực hi n nhiều bi n pháp lĩnh vực: trị, kinh t , an ninh – qu phòng, văn hó … để gi nh cảm tình nhiều nước khu vực Hai là, với quan h trị, kinh t , xã hội gắn bó, Vi t Nam Trung Qu c có m i quan h mật thi t với Tuy nhiên, vi c Vi t Nam thực hi n đường l i ngoại gi o đ phương hó , đ dạng hóa m i quan h , làm bạn với tất nướ đ l m ho rung Qu c chừng mự n o không òn lợi th đượ ưu ti n “độc quyền” trước Ba là, với hấp dẫn vị trí địa – chi n lược phát triển kinh t , nước lớn ng y ng qu n tâm đ n Vi t Nam Sự cạnh tranh ảnh hưởng nước lớn Vi t m tăng l n đ ảnh hưởng Trung Qu c ó ảnh hưởng tới mứ độ lan tỏa 23 3.5 Một số đề xuất sách cho Việt Nam trƣớc trỗi dậy Trung Quốc Thứ nhất, Vi t Nam cần nghiên cứu kỹ điểm mạnh, y u Trung Qu rước h t, cần khai thác tri t để trỗi dậy Trung Qu , đặc bi t kinh t , để tăng ường nội lực Vi t Nam Thứ hai, Trung Qu c lớn mạnh mu n làm ũng được, mà có điểm y u mà Vi t Nam cần phải vạch cho Trung Qu đ v nước khác thấy để ngăn ản bướ Trung Qu c Thứ ba, cần xây dựng củng c Trung cân ổn định, đặc bi t l h giữ quan h Vi t h xử lý khủng hoảng Thứ tư, hưa thể chắn h nh động Trung Qu c tranh chấp Biển Đông thời gian tới (mặc dù mục tiêu lâu dài chi n lược Trung Qu c vi c kh ng ch Biển Đông l không th y đổi), nên Vi t Nam cần phải ó phương án đ i phó với tất tình hu ng xấu xảy 24 KẾT LUẬN Có thể thấy trình triển khai chi n lược "trỗi dậy hòa bình" Trung Qu c công phát triển vươn l n ủ đất nước với mục tiêu trở thành ường qu h ng đầu th giới lĩnh vực Vì lợi ích qu c gia dân tộ , mưu đồ nước lớn, nội dung chi n lượ n y triển khai thông qua mặt: trị, kinh t , quân sự- n ninh, đ i ngoại, văn hó tư tưởng Đặc bi t tr n gó độ thự thi đường l i đ i ngoại Trung Qu c, mụ ti u nước lớn đ thể hi n cách trội Thực t cho thấy tham vọng vươn l n l m bá hủ th giới Trung Qu c có cội nguồn từ sâu xa, lịch sử phát triển triều đại phong ki n với học thuy t thông qua trào lưu tư tưởng Nho giáo, ti p l tư tưởng cách tân thời cận hi n đại Mục tiêu xuyên su t chi n lượ n y l đưa Trung Qu c trở th nh nước lớn h ng đầu v ó địa vị "bá chủ” th giới phương thức trỗi dậy "hòa bình" hay "không hòa bình" cách thứ để đạt mụ ti u Đ i với Vi t m, điều quan trọng b i cảnh hi n n y l cần tranh thủ nhân t thuận lợi để bảo đảm lợi ích qu gi , đồng thời ngăn ngừa, giảm thiểu t i đ tá động tiêu cực từ trỗi dậy n y, góc nhìn mang tính chi n lược dài hạn, tránh tâm lý dân tộc cự đo n; không n n để bị rơi vào tình th "đ i đầu' "cản trở" on đường l n "siêu ường" n y Đây l lựa chọn mang tính chi n lược công tác đ i ngoại Vi t Nam b i cảnh qu c t khu vực vào thời điểm hi n DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ưu Vi t Hà (2014), Nhân tố ASEAN sách đối ngoại Trung Quốc đầu kỉ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Qu c t , s 1, tr 199-214 ưu Vi t Hà (2014), Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: tác động đến khu vực Đông Nam Á, Tạp chí Khoa học Chi n lược, s 10, tr.40-43 ưu Vi t Hà (2015), Sự trỗi dậy Trung Quốc tác động ASEAN, Tạp hí Đ i ngoại, s 1+2, tr 65-68 ưu Vi t Hà (2015), Về quan hệ Trung Quốc – ASEAN từ sau chiến tranh lạnh đến nay, Tạp chí Lý luận trị, s 8, tr 105-108 ưu Vi t Hà (2016), Chính sách ngoại giao láng giềng Trung Quốc sau Đại hội XVIII, Tạp chí Giáo dục lý luận, s 242, tr.94-96
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Chiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXI, (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Chiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXI, (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Chiến lược “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông Nam Á đầu thế kỉ XXI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay