Thuật ngữ Y học tổng hợp

56 182 0
 • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 02:55

THUT NG Y HC 1.0 TI LIM DCH Gii thiu Info Ni dung Ph lc tra cu mt s du hiu, triu chng, hi chng gp trờn lõm , s c cp nhn Biờn son ebook : 0 0I HC Y KHOA H NI Trang web : www.ykhoaviet.tk Email : Lesangmd@gmail.com, bachkhoayhoc@gmail.com 0n thoi : 0973.910.357 THễNG TIN THễNG BO V VIC XUT BN BCH KHOA Y HC 2010 : Theo yờu cu v nguyn vng ca nhiu bc, khỏc vi Bỏch Khoa Y Hc cỏc phiờn bn c, bờn cnh vic cp nht cỏc bi vit mi v cỏc chuyờn khoa mủi cỏch thc trỡnh by, Bỏch Khoa Y Hc chia lm nhiu cun nh, mi cun bao gm mt ch ca Y H s giỳp bc tit kic thi gian tra cu thụng tin cn Tỏc gi xin chõn t c nhng ý kiììýc gi thi gian qua Tt c cỏc cun sỏch ca b sỏch Bỏch Khoa Y Hc 2010 bc cú th tỡm thy v ti v t 0ng v phỏt trin NG H : Tỏc gi i s ng h v m giỳp cho Bỏch Khoa Y Hc c phỏt trin t Mi tm lũng ng h cho vic xõy dng mt website dnh cho vic ph bin ti liu hc v ging dy Y Khoa ca cỏc cỏ nhõn v Doanh nghip xin gi v :  0 N VIT NAM Tờn ti kho0 S ti khon : 5111-00000-84877 CNH BO : TI LIU NY CH MANG TNH CHT THAM KHO nhm mu bit v Y khoa Tuyỉc t ý ỏp dỉ ch u tr bnh, nht l vi nhi khụng thuc nghnh Y Tỏc gi ebook ny khụng chu bt c trỏch nhin vic s dng thụng tin cu ỏp dng vo thc tin ca b0m t nhiu tỏc gi khỏc nhau, nhiu cun sỏch khỏc c kim chng , vỡ th mi thụng tin cuu ch mang tớnh cht i Cuc phõn phỏt phớ vi m di, bt c n vii, chnh sa, in n cun sỏch ny vo bt c thu l bt hp l Ni dung cun ebook ny cú th i v b sung bt c lỳc no m khụng cỉc GII THIU B  m , biờn dch v tng hp vi mp mt ngun ti liu tham kho hu ớch cho cỏc bn sinh viờn y khoa, v tt c nhng cú nhu cu tỡm hiu, nghiờn cu, tra cu , tham kho thụng tin y hc ầ sỏch m ng da trờn ngun ti liu ca cng , khụng mang m li, khụng gn vi mìi bt kỹ hỡnh thc no , c s dng b sỏch ny bn phng ý vi nhu kin sau Nỉng ý , bn khụng nờn tip tc s dng sỏch : B n tay bn , hon ton da trờn tinh thn t nguyn ca bn Khụng cú bt kỹ sc, mi gi hay liờn kt no gia bn v tỏc gi b sỏch ny Ma b phc v cụng tỏc hc cho cỏc bn sinh viờn Y khoa l chớnh, ngoi nu bn l nhi t ủì s dng b l ti liu tham kho thờm Mi thụng tin b u ch ì m chng bi bt c t, Nh xut bn hay bt c ìm liờn quan no Vỡ vy, hóy luụn cn trc bn chp nhn mt thụng tin no cung cp b sỏch ny Tt c cỏc thụng tin b m, tuyn chn, phiờn dch v sp xp theo trỡnh t nhnh Mi bi vit dự ngn hay di, dự hay dự d ủu l cụng sc ca chớnh tỏc gi bi viì0ỏng ch m v phiờn dch, núi mi giỳp chuyn ti nhng thụng tin m cỏc tỏc gi bi vin tay cỏc bn B sỏch ny l ti lim v dch bi mt sinh viờn Y khoa ch khụng phi l m tin hay mt chuyờn gia Y hc dy dn kinh nghiìì cú rt nhiu li v khim khuyỉc , ch quan hay khỏch quan, cỏc ti liu b trớ cú th p lý , nờn bờn cnh vic thn trc thu nhn thụng tin , bủc k phn mc lc b sỏch v phng dn s dng b s dng b sỏch ny mt cỏch thun tin nht Tỏc gi b n t ny khụng chu bt c trỏch nhin vic s dng sai mu qu khụng tt v sc khe, vt cht, a bn v bnh nhõn ca bn Khụng cú chuyờn mụn , khụng phi l nhõn viờn y t , b  s dng nhng thụng tin cú b chu tr T c ti ny, cỏc thy thu0 U TR BNH NHN ch khụng phi 0 U TR BNH Mi bnh l mt thc th c lp ìc bờ nguyờn xi tt c mi thụng tin b sỏch ny vo thc tin s l mt sai lm ln Tỏc gi s khụng chu bt c trỏch nhim gỡ s bt cn ny gõy Vỡ l b sỏch cng, to vỡ mng, cng , b sỏch ny cú phỏt tri t phn rt ln, khụng ch da vo sc lc, s kiờn trỡ ci to b sỏch ny , thỡ nhììng, gúp ý, b sung, hiu chnh ca ngc chớnh l ng lc to l b  n Vỡ mt mc tiờu tr thnh mt b sỏch tham kho y khoa tng hp phự hp vi nhu cu v tỡnh hỡnh thc tic y t núi riờng v cuc sng núi chung Tỏc gi b sỏch mong mi bc nhng lìì thnh mang tớnh xõy dng, nhng ti liu quý m bn mun san s cho cng , vỡ mt 0ìt c nim mong mi m bu xõy dng b sỏch ny , tụi vi Ni dung b sỏch ny, cú th ch ùt thm nhnh quỏ kh v hin ti hon Trong thi cỏch mng khoa hc cụng ngh tiủ n nay, khụng biu nhng kin thc m b  ỏp dỉ0 tr li cõu hi ny, ch cú chớnh bn thõn bn , phi luụn luụn khụng ngng-T MèNH-cp nht thụng tin mi nht mc ci sng, ììc y khoa Khụng cú th, tt nhiờn b sỏch ny khụng thì bn Nghiờm cm s dng b i bt kỹ mu no,  mi húa sn phi bt c b sỏch ny khụng phi l tỏc gi bi vit ca b t rt nhiu cụng sc, thi gian, v tin b to nú, vỡ li ớch chung ca cng Bn phi chu hon ton trỏch nhim vi bt kỹ vic s dng sai mc ỉ ni dung b sỏch ny nờu Mi lý thuyu ch l mu xỏm, mt cun sỏch hay cun sỏch ủ l lý thuyt, ch cú thc t cuc sng mi l cun sỏch hon ho nht, ìn khụng phc gi m l din viờn chớnh V Bỏch Khoa Y Hủ l mt ht thúc nh, vic s dì xo nu hay nhõn ging l hon ton tựy thuc vo bn i to ht thúc ny s vui mng c truyng l tip tc c gng nu bit rng chớnh nh bn m bit bao i khụng cũn phi x ch cu tr Mììn b sỏch xin gi v cho tỏc gi a ch trờn Rt mong nh n hi t cỏc bc gi cỏc phiờn b Kớnh chỳc bc, gia quyn v ton th i Viỉc sng khe mnh, cuc sng ngy cng m no hnh phỳc 0ỉ An Thỏng 8/2010 ABOUT ebook editor: Le Dinh Sang Hanoi Medical University Website: www.ykhoaviet.tk Email: Lesangmd@gmail.com, bachkhoayhoc@gmail.com Tel: 0973.910.357 NOTICE OF MEDICAL ENCYCLOPEDIA PUBLICATION 2010: As the request and desire of many readers, in addition to updating the new articles and new specialties, as well as changes in presentation, Medical Encyclopedia 2010 is divided into many small ebooks, each ebook includes a subject of medicine, as this may help readers save time looking up informations as needed The author would like to thank all the critical comments of you all in the recent past All the books of the Medical Encyclopedia 2010 can be found and downloaded from the site www.ykhoaviet.tk ,by Le Dinh Sang construction and development DONATE The author would like to thank all the financially support to help the Medical Encyclopedia are developing better and more-and-more useful All broken hearted support for building a website for the dissemination of learning materials and teaching Medicine of individuals and enterprises should be sent to: Bank name: BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM Bank Account Name: Le Dinh Sang Account Number: 5111-00000-84877 DISCLAMER : The information provided on My ebooks is intended for your general knowledge only It is not a substitute for professional medical advice or treatment for specific medical conditions You should not use this information to diagnose or treat a health problem or disease without consulting with a qualified health professional Please contact your health care provider with any questions or concerns you may have regarding your condition Medical Encyclopedia 2010 0 without warranty, express or implied Lờ Sỏng specifically disclaims any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose In no event will be liable for any damages, including but not limited to any lost or any damages, whether resulting from impaired or lost money, health or honnour or any other cause, or for any other claim by the reader Use it at Your risks ! FOR NON-COMMERCIAL USER ONLY YOU ARE RESTRICTED TO adapt, reproduce, modify, translate, publish, create derivative works from, distribute, and display such materials throughout the world in any media now FOREWORD These ebooks providing a useful source of reference-material to medical students, and all who wish to learn, research, investigate to medical information Just a set of open-knowledge, based on community resources, non-profit purposes, not associated with commercial purposes under any kind, so before you use this books you must agree to the following conditions If you disagree, you should not continue to use the book: This book is to provide to you, completely based on your volunteer spirit Without any negotiation, bribery, invite or link between you and the author of this book The main purpose of these books are support for studying for medical students, in addition to others if you are working in health sector can also use the book as a reference All information in the book are only relative accuracy, the information is not verified by any law agency, publisher or any other agency concerned So always be careful before you accept a certain information be provided in these books All information in this book are collected, selected, translated and arranged in a certain order Each artical whether short or long, or whether or unfinished work are also the author of that 0ly a collectors in other words, a person to help convey the information that the authors have provided, to your hand Remember the author of the articles, if as in this book is clearly the release of this information you must specify the author of articles or units that publish articles This book is the material collected and translated by a medical student rather than a professor Doctor experienced, so there may be many errors and defects unpredictable, subjective or not offices, documents can be arranged not reasonable, so besides carefull before reading information, you should also read carefully the contents of the material and the policy, manual for use of this book The author of this e-book does not bear any responsibility regarding the use of improper purposes, get bad results in health, wealth, prestige of you and your patients Not a professional, not a health worker, you are not allowed to use the information contained in this book for diagnosis and treatment Ever, the physician treating patients rather than treatment Each person is an independent entity and completely different, so applying all information in this book into practice will be a big mistake The author will not bear any responsibility to this negligence caused As is the community material, these books could be developed or not are not only based on their strength and perseverance of the author of this book , the contribution, suggestions, additional adjustment of the reader is great motivation for this book keep developed Because a goal of becoming a medical reference books in accordance with general requirements and the practical situation in the health sector in particular and life ng vi parathormon Thiu nÊtrớ tu Trong mỏu gim Calci kộo di, tÊng phosphat mỏu Phosphatase bỡnh thng Hi chng Matzdorff-Lhermitte (Lhermitte Jean, nh thn kinh hc Phỏp) (Cũn gi l hi chng th Luys, hi chng cỏc nhõn i i th) Phc b cỏc ri lon thn kinh nhõn Luys b kớch thớch hoc tn thng: cỏc c ng kiu mỳa git mt na cth, lon ngụn, lon ngụn ng, thng cú phự na ngi TÊng trng lc c nh v cú c ng Bnh McArdle (McArdle B., bỏc s nhi khoa Anh) (Cũn gi l bnh glycogen) Mt loi bnh glycogen di truyn ln theo nhim sc th thõn (autosoma): bp c c c nh v thy cú cũn nh, mt mi nhiu, yu sc, myoglobulin niu thoỏng qua, v sau cú teo c, suy tim V sau yu c cỏc c trn Bnh thiu ht phosphorylase c, glycogen khụng phõn tỏch c v ng li c Hi chng Melkersson-Rosenthal (Melkersson Ernst G., bỏc s ngi Thy n; Rosenthal Curt, bỏc s 0c) (Cũn gi l chng lit mt tỏi din, hi chng hch gi) Mt kiu lit dõy thn kinh mt: u tiờn thnh thong, sau ì l b trng din chng phự mt v mụi, lit dõy mt tỏi din, d cm ngún tay, ri lon nut lp i lp li, khuynh hng b migren, tÊng tit nc mt, ự tai 0ụi cú kốm bnh lý kiu thp v/hoc cỏc hch c to Bnh Mendelson (Mendelson Curtis L., bỏc s gõy mờ ngi M) (Cũn gi l viờm phi hớt dch v) Hớt phi dch acisd d dy gõy mờ: khong 2-5 gi sau hớt phi dch v, bt u cú khú th kiu hen suyn, xanh tớm, st, nhp tim nhanh, ran m v thm cú th phự phi, sc X quang: biu hin tn thng phi ti nh, ụi viờm ph qun phi tng Bnh Mộniốre (Mộniốre Prosper, nh ni khoa Phỏp) (Cũn gi l chng chúng mt mờ o) L tờn gi chung ca cỏc ri lon tin ỡnh: ự tai, chúng mt kch phỏt, thng cú rung git nhón cu ngang V sau cú th cú ri lon thớnh lc khụng phc hi tn thng tai 0ụi tÊng tit nc ming, nụn Tam chng Menzel (Menzel P., bỏc s ngi 0c) Tam chng u ỏc tớnh hng: hch c sng to, thớnh lc gim, dõy thn kinh s V Lit Millard-Gubler (Millard Auguste v Gubler Adolphe M., cỏc bỏc s Phỏp) (Cũn gi l lit na ngi giao bờn thp) Mt kiu lit na ngi giao bờn: lit dõy thn kinh mt kiu ngoi vi mt bờn v lit chõn tay bờn i din Mc Neumann (Neumann Isidor, bỏc s da lii o) Cỏc mn nc hỡnh thnh t phỏt da v niờm mc ming, c quan sinh dc v nỏch: cỏc mn nc nhanh chúng v v thay bng tht u nhỳ (papiloma) ca t chc ht Thng cú thuyờn gim kộo di Bc tui gi Nevin (Nevin Samuel, nh thn kinh hc Anh Bnh nóo trc tui gi ch rừ nguyờn nhõn: bt u vo khong 50-70 tui, ri lon th giỏc tÊng dn ti mự, ri lon ngụn ng, lit vng, cỏc du hiu tiu nóo, gim trớ nÊng, cỏc cn co git Vi th thy teo t bo nóo kốm s to thnh cỏc cu trỳc ging nhbt bin t bo Bm sinh Oppenheim (Oppenheim Hermann, nh thn kinh h0c) (Cũn gi l bnh Oppenheim, nhc c bm sinh, mt trng lc c bm sinh) Ri lon phỏt trin ca cỏc t bo vng sng trc ty sng, nhiu kh Êng bnh di truyn ln theo nhim sc th thõn: gim trng lc c cõn i hai bờn h c thõn mỡnh v chõn tay, ch yu l chõn Gim phn x gõn xng, teo nh Thng bnh khụng tÊg thờm Hng tớnh nam rừ rt Hi chng Osler (Osler Willim, nh ni khoa Anh-M) (Cũn gi l hi chng Rendu-Osler, bnh Osler, chy mỏu gión mao mch di truyn) Bnh di truyn tri theo nhim sc th thõn (autosoma) gõy gión mao mch da v niờm mc: gión mch ch yu mụi v niờm mc li, rt nhiu cỏc u mch c cỏc phn khỏc ca thõn th Thng chy mỏu cam v nụn cú mỏu v cỏc biu hin chy mỏu tiờu húa khỏc, tiu mỏu V sau cú gan to v c trng Bnh Paget (Paget James, nh ngoi khoa Anh) (Cũn gi l bnh viờm xng bin dng) Long xng ca hoc nhiu xng, nhiu kh nÊng di truyn liờn kt nhim sc th X hoc kiu tri theo nhim sc th thõn (autosoma): giai on tin triu cú kiu st thp khp Cỏc ri lon kiu thp khp cú th kộo di nhiu Êm Khi b tn thng xng s thỡ s s to ra, ụi c b mt s t Hay cú gy xng t phỏt Nu ta n nhng phn xng s b phỡ i thỡ cú th to nờn nhng triu chng thn kinh, ụi ri lon th giỏc hoc ic X quang: dy mng xng, bin dng, gy xng Bnh thng bt u lỳc tui gi, tin trei63n chm chp Hng tớnh nam Hi chng Pancoast-Tobias (Pancoast Henry K., nh X quang hc M) (Cũn gi l u Pancoast) Khi u ỏc tớnh nh phi kốm ri lon thn kinh giao cm c: gim tit m hụi khu trỳ, ch yu l c, vai v ngc Du hiu Horner ng tớnh nhiu tay, ngc v vai ging nh cn tht ngc nhng khụng ỏp ng vi thuc gión vnh Thng cú teo v tờ bỡ tay Khi u xõm ln phn mm ca c v thng xõm ln c t sng v xng sn Dn dn suy mũn Viờm kt mc Parinaud (Parinaud Henri, nh nhón khoa i Phỏp) Viờm kt mc dng ht l ngoi, mt bờn v lnh tớnh: st, phự mi, kt mc cú cỏc ht mu vng kớch thc nhu kim, giỏc mc thng khụng b nh hng Phự kớn tuyn mang tai av2 hch c Khi bnh sau khong 4-5 tun Bnh Leptotrix v nhiu loi ng vt truyn bnh Bnh Parinaud Ri lon kh nÊng nhỡn theo chiu thng tn thng c nóo sinh t ri lon kh Êng di chuyn nhón cu theo chiu dc (thng ng), mt phn ng vi ỏnh sỏng, hi t chm, ụi rung git nhón cu Nguyờn nhõn hay gp nht l u bu Bnh Parkinson (Parkinson James, nh phu thut v kho c hc ngi Anh) (Cũn gi l bnh Parkinson, chng lit rung) Tn thng h thng ngoi thỏp t phỏt, ụi l hu qu ca nhim trựng hay nhim c Bnh nhõn b cng , nột mt n nh mt n, gim vng, i vi tth xung, ging núi n iu, run in hỡnh u v tay, tÊg tit m hụi v tÊng tit nc ming Cú th trm cm, gim dn trớ tu, khuynh hng o giỏc bnh thng hay cú nht tui 50-60 Du hiu Penfield (Penfield Wilder G., nh phu thut thn kinh Canada) Phc b cỏc du hiu kch phỏt u bu ca i i th: cỏc cn co git, cao huyt ỏp, rung git nhón cu, chy nc mt v chy nc ming, li mt, gim nhit , nhp tim nhanh, th chm Bnh sa sỳt trớ tu c tui gi Pick (Pick Arnold, nh thn kinh hc v tõm thn hc 0c) (Cũn gi l bnh Pick) Teo cú gii hn ca v nóo v bỏn cu i nóo, kốm theo cỏc bin i v nhõn cỏch Bnh thng phỏt quanh tui 55 Nu tn thng thựy trỏn s cú chng th lónh m, nghốo nn cm xỳc, thu hp phm vi nÊlc, t v vng Nu tn thong ch yu phn nn ca thựy trỏn s cú khoỏi cm bnh lý, suy gim kh nÊng phờ phỏn, mt kỡm ch o c Nu tn thng thựy thỏi dng s cú chng lp li v c x, li núi v ch vit Cú o giỏc ngn hn, chng ba chuyn, cho ti trng thỏi lỳ ln v bt an v tõm thn ng 0ụi cú cỏc ri lon ngoi thỏp nh gim biu cm nột mt, cng kiu parkinson ng cú teo cỏc nh bn tay 0in nóo : gión rng cỏc nóo tht Ni ta gi thit bnh di truyn tri theo nhim sc th thõn BPick (Pick Friedel, nh ni khoa v bỏc s Tai-Mủi-Hng 0c) (Cũn gi l bnh viờm gan gi x gan) viờm mng quanh tim: cỏc du hiu ca tr tnh mch, c trng, trn dch mng phi, phự hai chõn, khú th, xanh tớm Cỏc khỏm xột tip theo cho thy cú hin tng tr viờm mng quanh tim v suy tim m nng vi tin trin mn tớnh Khi t ng thụng thy ỏp lc tnh mch tÊg cao c hai tnh mch ch Prinzmetal (Prinzmetal Myron, bỏc s tim ngi M)(Cũn gi l hi chng Graybie) Cn au tht ngc xuy hin vo lỳc ngh ngi, thng cú ri lon nhp tim, cm giỏc s hói, toỏt m hụi, bt an 0in tim cn: cỏc du hiu rừ rng ca thiu mỏu di thng tõm mc, ngoi cn thỡ khụng cũn thy cỏc du hiu ny Phự Quincke (Quincke Heinrich I., nh ni khoa ngi 0c) (Cũn gi l hi chng mc - thn kinh, phự mch thn kinh, bnh Bannister) Phự mch thn kinh trờn nn tng d ng, ụi d ng: phự cp tớnh mt, nht l mụi v mi mt, chõn tay v b phn sinh dc ngoi Thng cú nụn úi, tiờu chy, u v c phự phi Khi ht cỏc du hiu phự thỡ thng s tiu nhiu Cú khuynh hng tỏi phỏt 0ụi ng thi vi cn hoc sau cn cú kốm cỏc biu hin d ng khỏc, nh hen ph qun, migren Phc b Racine (Racine W., bỏc s ngi Thy s) Phc b cỏc triu chng tc kỹ kinh: phự cỏ tuyn nc bt, cÊg v phự tuyn sa Cỏc du hiu t ht cú kinh Hi chng Raeder (Raeder J.G., nh thn kinh hc Na uy) (Cũn gi l hi chng giao cm cn dõy V, hi chng cn au dõy V) Biu hin ca dõy thn kinh cn dõy V d di mt bờn, theo nhp p khụng ti no tr c mt Bun nụn, nụn v co ng t thng bu t sỏng sm v kộo di cho ti bui tra Thng ph n hay b hn Lit ni Raymond (Raymond Fulgence, nh thn kinh hc Phỏp) (Cũn gi l lit na ngi giao bờn vi lit dng mt) Lit khụng c nh bnh nhõn cú tn thng nhõn dõy VI (dng mt- mt ngoi phớa thỏi dng) v bú thỏp trc bt chộo: lit na ngi cựng bờn, lit dõy VI bờn i din Hi chng Raynaud (Raynaud Maurice, nh ni Phỏp) (Cũn gi l bnh Raynaud, bnh hoi th Raynaud, hoi th cõn i) Ri lon tun hon kch phỏt tay v chõn, cõn i hai bờn, kốm cỏc du hiu hoi th th phỏt: cỏc cn co tht ng mch gõau cõi c hai bờn, ch yu ngún tay, kốm theo tờ bỡ v thay i mu sc Trờn da cú cỏc mn nc, hoi th thỡ him hn 0ụi thy cú cỏc du hiu ny mủi, tai, cm Dựng phng phỏp soi mao mch thy rt nhiu cỏc mao mch cun ngon ngoốo, thm to thnh nỳt tht 0ụi trờn X quang cú xn c B bnh s l ph n Bn kinh Recklinghausen (Recklinghausen Friedrich D von, nh bnh lý hc 0c) Bnh h thng ca cỏc mụ thn kinh, di truyn kiu tri theo nhim sc th thõn (autosoma) Thng phỏt vo tui thiu niờn, biu hin bng cỏc vt sc t mu c phờ sa, rt nhiu cỏc u x thn kinh khụng au Cú cỏc u t bo thn kinh m (neuroglioma) khu vc cỏc r thn kinh Cỏc u x nóo v ty s gõy cỏc triu chng thn kinh tựy theo khu trỳ ca chỳng Ngay c xng củng cú nhiu biu hin thoỏi húa v cỏc d dng Bnh Recklinghausen-Engel (Engel Gerhard, bỏc s 0c) (Cũn gi l bnh Recklinghausen, ng cn giỏp trng nguyờn phỏt, viờm xng dng si cú nang) Cỏc lon ng xng lan ta kốm theo cỏc nang v cỏc nhúm t bo khng l xng Bnh u tui 20-40 vi cỏc du hiu khụng in hỡnh: xng, tiu nhiu Dn dn hn ch vng, xut hin gy xng t phỏt Trờn X quang: mt Calci cho ti teo dng ht, cỏc nang, u cỏc xng di cú cỏc nhng t bo khng l, tiờu loóng xng, gự lng Trong mỏu tÊCalci, h Phosphat, tÊg Phosphatase, thn b calci hoỏ Nguyờn nhõn l cng cn giỏp trng nguyờn phỏt Bn kinh Refsum (Refsum Sigvald B., nh thn kinh hc ngi Na uy) (Cũn gi l viờm dy thn kinh mt iu hũa ng tỏc di truyn) Bnh di truyn kiu ln theo nhim sc th thõn (autosoma): viờm vừng mc sc t kốm chng quỏng g, viờm dõy thn kinh mn tớnh, lit tÊg dn phn di c th, phn x gõn xng gim hoc mt, tht iu tiu nóo, mt khu giỏc, tÊng s lng dch nóo ty Lon sn khp cõn i c hai bờn, cỏc bin i xng ging nh bnh vy cỏ (ichthyosis) 0in tõm : nhp tim nhanh, cỏc bin i tỏi cc lan ta, ụi ri lon dn truyn Tam chng Reiter (Reiter Hans, nh v sinh hc ngi 0c) (Cũn gi l bnh Reiter, viờm niu o viờm khp, viờm nio thp khp) Tam chng: viờm niu o, viờm kt mc, viờm p Tin s cú viờm rut thụng thng, ụi l Bing Ên, gy sỳt, bun nụn v nụn úi, st, kớch thớch niờm mc mủi v khớ qun, nhng củng cú c viờm õm h, viờm qui u, thng củng cú viờm mng phi, viờm mng nóo, viờm gõn - bao gõn, ụi viờm thn Cũn cú viờm kt mc, viờm mng mt th mi, ni may, herpes, long múng kốm chy mỏu chõn múng Viờm khp cú tin trin nng n X quang: cỏc bii xng, cú th cho ti mc phõn hy xng Bnh ch yu n ụng tui 20-40 Tin trin mn tớnh vi cỏc t tỏi phỏt Du hiu Robertson (Robertson Douglas M.C.L Argyll, nh nhón khoa i Scotland) (Cũn gi l du hiu Argyll-Robertson) Ri lon chc Êng ng t cÊn nguyờn thn kinh cỏc bnh lý khỏc ca h thn kinh: ng t khụng phn ng vi ỏnh sỏng, nhng li phn ng tt hi t v iu tit (xa gn) Phn ng vi cỏc kớch thớch cm giỏc v tõm lý b suy gim Co ng t 0ng t khụng u hoc d dng ng t Bnh Rosenthal (Rosenthal R L., bỏc s M) (Cũn gi l bnh Rosenthal, hi chng PTA) B chy mỏu typ C (thiu ht prothromboplastin, yu t Rosenthal) Bnh di truyn kiu ln theo nhim sc th thõn (autosoma): chy mỏu d dng c sau mt chn thng nh, vớ d chy mỏu mủi, sau phu thut, sau nh rÊng Rong kinh Thng khụng cú chy mỏu vo khp v di da Mỏu: tiu cu bỡnh thng, thi gian ụng mỏu kộo di nh, ri lon tỏi to thrombokinase Bnh Roussy-Lộvy (Roussy Gustave, nh bnh lý hc Phỏp; Lộvy Gabrielle, bỏc s Phỏp) (Cũn gi l bnh Roussy-Lộvy, chng lon iu hũa ng di truyn mt phn x) Bnh tht iu gai (ty sng) - tiu nóo di truyn tri theo nhim sc th thõn (autosoma): t mi bt u i ó cú tht iu, d dng bn chõn, vo lng, Teo tÊg dn cỏc c phớa di ca cng chõn Xut hin cỏi gi l chõn cng cũ Mt phn x gõn xng tt c cỏc chi th 0ụi du Babinski (I) dg tớnh, ri lon cm giỏc sõu, gim kh nÊng phi hp ng chi th, yu sc c, chm chp l 0ụi lỏc mt, c thy tinh th, thiu Êng trớ tu Hi chng Sheehan (Cũn gi l hi chng Simmonds- Sheehan, suy mũn tuyn yờn) Thiu Êng thựy trc tuyn yờn: teo cỏc cquan sinh dc v ngoi, vụ kinh, thiu sn t cung Cỏc bin i bt u xy ph n sau sanh Khụng mc lụng, da mng, teo tuyn giỏp, gim chuyn húa v gim thõn nhit, gim ng huyt, d xỳc cm, thiu mỏu nh, gim Na mỏu Cũn cú gim 17- ketosteroid v 11-ketosteroid, v c gonadotropin nc tiu Tiờn lng xy vỡ s teo nhiu tuyn Hi chng Sheldon (Sheldon J M., nh nhi khoa i Anh) (Cũn gi l hi chng bộo phỡ ca ngi m) Ri lon ni tit t mang thai, v sau phỏt trin thnh bnh tiu ng: mang thai ngi m nhanh chúng tr nờn bộo phỡ, bộo phỡ kộo di c sau sanh, tr sanh cú cõn nng ln hn bỡnh thng Thng v sau s phỏt trin thnh bnh tiu ng Bnh Shy-Drager (Shy George M v Drager Glenn A., cỏc nh thn kinh hc M) (Cũn gi l h huyt ỏp t th lon ng - lon thn kinh thc vt) Bnh lý nóo ty, cú th di truyn tri theo nhim sc th thõn (autosoma): h huyt t th (khi ng thng), ri lon tiu tin, tn thng nóo-ty v tiu nóo tÊng tin Yu v teo c Soi hin vi ch yu thy ch tn thng nhõn lng ca dõy X kốm s gim dn v s ng cỏc t bo trc hch ca cỏc ct sau ty sng Hi chng Avellis - Schmidt (Schmidt Adolf, nh ni khoa i 0c) Mt kiu lit giao bờn thng thy sau tn thng phớa lng ca hnh ty: lit mn hu v dõy cựng bờn, lit cc ũn chủm v thang cựng bờn, lit na ngi bờn i din Hi chng Martin Schmidt (Schmidt Martin B., nh phu thut ngi 0c) (Cũn gi l hi chng suy tuyn giỏp - thng thn, hi chng ba tuyn) Thiu nÊng tuyn giỏp v v thng thn bnh tiu ng: tÊng sc t da v niờm mc, mi mt, khụ da, gim huyt ỏp, ngt xu, bing Ên, nụm úi, tiờu chy, vụ kinh, lit ng, tiu nhiu Mỏu: hm lng Na bỡnh thng, K tÊg,Glucose tÊg Nc tiu ìng Bn cht l tn thng dch c tuyn: tuyn giỏp, thng thn v ty Củng cũn cú th di truyn ln theo nhim sc th thõn TSchmitt (Schmitt H.G., nh phu thui 0c) Tn thng ct sng chn thng ca ngh nghip: rt thng ni cu th, mt mi, au kiu gi bnh thp hoc gi r vựng sau út, ct sng c v gia hai ng b vai Nguyờn nhõn l cỏc bin i kiu thoỏi húa, thm cú th b t ri vi gai sng Ban xut huyt Schonlein-Henoch (Schonlein Johannes L., nh ni khoa v Henoch Eduard H., nh nhi khoa, ngi 0c) (Cũn gi l ban xut huyt gim tiu cu nguyờn phỏt) Ban xut huyt d ng nhic: cỏc vt ging nh my ay, ba dng, xut huyt i da ch yu da chõn tay, v cũn cú xut huyt niờm mc Kớch c cỏc vt xut huyt bng u ghim hay ht u Cũn cú phự, hp, bng kốm cu phõen Tiu mỏu v albumin niu 0ụi tÊbch cu ỏi toan v tÊng bch cu Mỏu chy v s lng tiu cu bỡnh thng Thng cú cỏc biu hin d ng khỏc : my ay, phự Quincke Thng bnh nhõn l n Hay tỏi phỏt v thuyờn gim 0ụi cú th di truyn tri theo nhim sc th thõn (autosoma) Bnh Schroeder (Schroeder Henry A., bỏc s M) (Cũn gi l bnh cao huyt ỏp ni tit) Cao huyt ỏp ngi cú ri lon ni tit t: nhanh chúng b bộo phỡ (vo thi kỹ kinh hoc sau sanh), cao huyt ỏp, thoỏt mỏu ỏy mt, ng cong glucose mỏu bt thng, phỡ i xng trỏn, rm lụng, cú cỏc vt rn da Gim lng Na v Cl m hụi Hi chng Sicard (Sicard Roger, nh thn kinh hc Phỏp) (Cũn gi l chng dõy thn kinh li hu t phỏt) dõy thn kinh li hu: d dt ngt mt bờn mn hu Êthc Êcng, ming Ê núng hoc lnh, ụi thm sau ngỏp hoc ci to 0 kộo di khong phỳt 0au lan xuyờn li , hm di, tai bờn ú, ụi c mt Hi chng Mikulicz-Sjogren (Sjogren Henrik C., nh nhón khoa ngi Thy n) (Cũn gi l hi chng viờm giỏc kt mc khụ) Bnh h thng mn tớnh vi suy tt c cỏc tuyn ngoi tit: khụ niờm mc, viờm kt mc, viờm giỏc mc, gim tit nc mt, viờm mủi, viờm hng - khớ qun, viờm õm h, viờm õo, khụ ming, to tuyn mang tai Gim toan d dy, bnh tỳi mt mn tớnh, bnh ty Teo tuyn m hụi v nhn, khụ da, viờm da ỏnh sỏng, s ỏnh sỏng, gión mao mch Ri lon Calci húa ca rÊng v xng, viờ khp mn tớnh, viờm ng mch kốm theo hoi thõn tay Paraprotein mỏu, thiu mỏu nhc sc, gim Fe huyt Bnh nhõ s l ph n thi kỹ kinh Thng cú thuyờn gim v tỏi phỏt Bnh cú th di truyn ln theo nhim sc th thõn (autosoma), nhng hin s cho l t Hi chng Torsten Sjogren (Torsten Sjogren, nh tõm thn hc Thy n) Nhiu kh nÊ l bnh di truyn kiu ln0c thy tinh th kốm thiu Êng trớ tu: c thy tinh th c hai bờn, chm phỏt trin ton din, tht iu tiu nóo, mt g lc c, nóo nc ni Hi chng Sudeck (Sudeck Paul H.M., nh phu thut 0c) (Cũn gi l hi chng Sudeck-Kienbock, teo Sudeck, loóng xng Sudeck) Teo cỏc ng nh bn tay v chõn sau chn thng Ê nguyờn thn kinh: Trong giai on I da bờn tn thng v núng, phự v yu c; lụng v múng mc nhanh hn Trong giai on II cú xanh tớm v lnh, da teo v búng, t phỏt xng ngh ngi v c sau gng sc, cng khp, teo c, múng b nt rỏch X quang mt xng xp tng Trong giai on III s ớt i, nhng hu nh khụng th c ng khp c Bnh mỳa git Sydenham (Sydenham Thomas, bỏc s i Anh) (Cũn gi l bnh Sydenham, mỳa git nh, mỳa git thp, mỳa git Sydenham) Tn thng th võn viờm - nhim c gõy cỏc cỏc ri lon vng kiu tÊng ng gim trng lc lan ta Bnh ch yu tr em, biu hin bng cỏc c ng mỳa git in hỡnh v c ng nột mt bt thng (kiu nh b mt Ê nhú), hi kớcng v tõm lý, khụng trung ttng, gim hot ng Tr n hay b nhiu hn Mỳa git thng kt hp vi cỏc dng khỏc ca bnh thp khp cp, nht l vi viờm mng tim Bnh Takayasu (Takayasu Michishiga, bỏc s Nht bn) (Cũn gi l bnh viờm ng mch cỏnh tay - u) Viờm ng mch gõy tc nghn khu vc thõn cỏnh tay - uL khụng s c mch tay, mch chõn bỡnh thng, h huyt ỏp na trờn c th li cao huyt ỏp na di c th Nhp tim nhanh, tÊg mn cm vi phn x xoang cnh vi khuynh hng ngt xu, ting thi quai ng mch ch, ri lon th giỏc theo chu kỹ thm mự thoỏng qua Củng cú th tn thng vừng mc vnh vin thiu ti mỏu 0ụi thai dinh ng ca da v c, thm teo rng rÊng, nghe kộm, thm ic Bnh Tay-Sachs (Tay Waren, bỏc s nhón khoa Anh v Sachs Bernard P., nh thn kinh hc M) (Cũn gi l chng ngu n Tay-Sachs) Bnh di truyn ln theo nhim sc th thõn (autosoma) gõy ngu n v mự tr em: bnh phỏt thỏng tui th 4-6 Gim th lc tÊng dn ti mc mự hon ton, thiu Êng trớ tu cú th ti mc ngu n, cỏc co git kiu co cng - co git, mỳa vn, mỳa git, co tht xon Thoỏi húa vừng mc v teo dõy thn kinh th giỏc Bnh kộo di khong n Êm Thng cht cỏc bnh gian phỏt thiu izoenzym A Bnh Thomsen (Thomsen Asmus J.T., bỏc s 0c) (Cũn gi l bnh Thomsen, tÊ trng lc bm sinh) Mt kiu tÊng trng lc c, bnh di truyn kiu tri theo nhim sc th thõn (autosoma), củng cú kiu ln theo nhim sc th thõn nhng ớt hn Bnh tng biu hin sau sanh, tr khú bỳ, nột mt cng , cỏc bp tht phỡ i rừ (c bp Hercules), tÊg tớnh kớch thớch ca c Bnh Tinel (Tinel Jules, nh thn kinh hc Phỏp) Chng to u chi khụng rừ nguyờn nhõn, cú cỏc cn au kch phỏt cỏc on cui ca chi th (cỏc ngún) m khụng cú phự v hng ban Bnh Tolosa-Hunt (Tolosa Eduard, bỏc s M v Hunt William E., nh phu thut thn kinh M) Viờm xoang hang hay phn trờn mt: au phớa sau nhón cu mt bờn, lit tm thi cỏc dõy nhón, ụi nhỡn ụi Thng gp ngi tiu ng Hi chng Tourette (Gilles de la Tourette Goerges E.A.B., nh ni khoa ngi Phỏp) (Cũn gi l hi chng Gilles de la Tourette, bnh Gilles, bnh Tourette, mỳa git bin thiờn) Tn thng th võn gõy tÊng ng: cỏc tic, bt thng biu cm nột mt (Ê nhú), kht mủi, khc nh, git vai, gt lc u, ng tỏc nhy lp i lp li, Êng tc, lp Khi b kớch thớch thm cú cỏc c ng kiu mỳa git Trc ì thng cú cỏc lch lc cm xỳc v tớnh dc Củng cú th cú yu t di truyn Hi chng Troisier-Hanot-Chauffard (Troisier Emile, Hanot Victor v Chauffard Anatole, cỏc bỏc s Phỏp) Bnh tiu ng x gan v x ty, lỏch to v tÊg sc t da: cỏc vt mu xỏm trờn da mt, b phn sinh dc v chõn tay, tÊng porphyrin nc tiu, thng cú teo bung trng, lit dng v cỏc ri lon ni tit t khỏc Cú tr tun hon ca kốm c trng, cỏc du hiu th tng chy mỏu Mỏu tÊg Fe Thng n ụng trờn 40 tui Cú dng di truyn tri theo nhim sc th thõn (autosoma), v cú dng nhic, nht l vi cỏc cht cú cha ng Tam chng Trotter (Trotter Wolfred, nh phu thut Anh) Phc hp cỏc triu chng cú cỏc u nh mủi hng: hi, li v tai mt bờn Tai cựng bờn gim thớnh lc v mn hu cựng bờn kộm c ng V sau xut hin chng co khớt hm, phự tuyn mang tai m thng b coi l viờm tuyn mang tai mt bờn Bnh viờm tch Trousseau (Trousseau Armand, nh ni khoa i Phỏp) Viờm tc tnh mch bnh nhõn cú ung tni tng: viờm tc tnh mch t phỏt cp tớnh 0iu tr kt qu kộm, viờm thng t bin mt ó loi b c u ni tng Hi chng Turner (Turner John W., bỏc s ngi M v Kieser W., bỏc s ngi 0c) (Cũn gi l bnh lon sn c - xng - ty di truyn) Bnh lon sn cỏc t chc trung bỡ phụi, di truyn tri theo nhim sc th thõn (autosoma): thiu sn xng bỏnh chố, xng khy tay kốm sai khp u xng quay, lon sn múng, to thnh cỏc chng cõn xng hai bờn cỏc xng chu Cũn cú lon sn cỏc chi trờn, phỡ i xng trỏn, ụi cú nhiu vt chm cỏnh bm Mt s trng hp cú thiu cht st v cỏc du hiu thn kinh Du hiu Bonnevie-Ullrich (Ullrich Otto, nh nhi khoa ngi 0c) Vt chm cỏnh bm mt bờn c th, thng chõn tay, rt nhiu cỏc thiu sn hoc bt sn ca c Cỏc du hiu khỏc tng t nhtrong hi chng Bonnevie-Ullrich Bnh loUllrich (Cũn gi l bnh long ct trng lc x húa di truyn) Nhiu kh nÊng di truyn kiu ln theo nhim sc th thõn (autosoma), gõy bnh c cú x húa mt trng lc: Bnh thng cú sau sanh, h c bp yu nho, c bit l cỏc phn xa (bn v ngún), h c tr nờn cng v co tht cng, xut hin gự vo, khú c ng cỏc khp, c bit l cỏc khp gục chi (vai hỏng) Củng cú th tn thng dõy s, yu mt ton thõn Bnh v sau thng khụng phỏt trin, nhng thng cht sm bnh gian phỏt D dng Volkmann (Volkmann Richard von, nh phu thut 0c) Bnh di truyn tri theo nhim sc th thõn, gõy sai khp c hai mt cỏ, mt cỏ di lch trc, cỏc c bp chõn b teo, xng ựi xoay ngoi, thng khuyt tt xng mỏc, ụi bt sn hon ton Tt ngn chi, bt sn xng quay Lit thiu mỏu Volkmann (Cũn gi l lit Volkmann) Co cng cỏc ngún tay hoc ngún chõn tn thng h c, hu qu ca ri lon tun hon Thng thy ngi tr tui sau gy xng canh tay 0u tiờn cú phự bn tay, da b xanh tớm v nht nht kốm gim cm giỏc, ri lon dinh dng cỏc ngún tay Di khy hay to thnh cỏc vt so sõu, cỏc ngún tay to thnh dng múng vut chim Ban xut huyt Waldenstrom (Waldenstrom Jan G., nh ni khoa Thy in) (Cũn gi l ban xut huyt tÊg globulin mỏu, ban xut huyt lon protein mỏu nguyờn phỏt) Cỏc ban xut huyt chu kỹ kốm tn thng kiu d ng mch mỏu paraprotein mỏu: ban xut huyt nh mn tớnh, nht l chõn Mỏu ụng v mỏu chy bỡnh thng TÊng cao rừ rt gamma globulin, tc mỏu lng Bnh tin trin theo chu kỹ Bnh Waldenstrom (Cũn gi l bnh i globulin mỏu) Nhiu kh Êng di truyn tri theo nhim sc th thõn: mt mi, tỏi nht, khú th, to cỏc hch bch huyt ton thõn, cỏc du hiu th tng xut huyt thy c vừng mc, tai trong, h thn kinh trung ng, h tiờu húa Mỏu ụng v mỏu chy b kộo di TÊng thi gian prothrombin, co cc mỏu bnh lý, paraglobulin mỏu, i globulin mỏu, th nghim Sia dng tớnh TÊng tc lng mỏu rừ 0ụi to gan v lỏch Mỏu: thiu mỏu rừ, hay l thiu mỏu ng sc, tÊg bch cu lympho, gim tiu cu Trong ty xng ụi cú tÊg cỏc t bo tng bo Bnh hay cú ụng 50-70 tui Bnh Waterhouse-Friderichsen (Waterhouse Rupert, bỏc s ni Anh v Friderichsen Carl, bỏc s 0an mch) (Cũn gi l bnh Waterhouse-Friderichsen, nhim trựng mng nóo cu ỏc tớnh) Nhim trựng tin trin d di vi suy thng thn: u t ngt vi st cao, au u, nụn úi, bng, tiờu chy, xanh tớm khụng n nh tÊng dn Trong vũng vi gi xut hin chy mỏu di da v niờm mc, ngt xu, co git Cỏc du hiu ri loụng mỏu mao mch Thng tr em v ngi b ct b lỏch Nhim trựng thng l mụ nóo cu, nhng củng thng cú b ph cu hoc liờn cu Hi chng Weber (Weber Hermann D., bỏc s Anh gc 0c) (Cũn gi l hi chng Weber-Leyden, lit Weber, lit na ngi giao bờn nhón) Du hiu tn thng thõn nóo: lit chõn tay cú du hiu tn thng thỏp bờn i din, lit cỏc c nột mt bờn i din tr cỏc c trỏn Lit cỏc c li Lit cỏc c nhón cựng bờn Bnh Welander (Welander Lars A., nh thn kinh hc Thy in) (Cũn gi l bnh c phớa ngoi vi mun di truyn) Bnh c di truyn kiu tri theo nhim sc th thõn (autosoma): bnh phỏt quanh tui 40-60, yu c tÊng dn, teo cỏc c dui v ch ngn chi tt c cỏc chi th Ni tri lờn l yu cỏc ngún tay, dn ti t th gp cỏc ngún Cỏc phn x gõn yu dn, nht l phn x Achille Cỏc c gn trung tõm nh u, c, lng thỡ him b Chu kỹ Wenckebach (Wenckebach Karel F., nh ni khoa ngi H lan) Khong P-Q trờn ECG dn dn di ra, cho ti mc mt hn phc b QRS Hin tng ny lp li theo chu kỹ Bnh Werdnig-Hoffmann (Werdnig Quido, nh thn kinh hc o v Hoffmann Johann, nh thn kinh hc 0c) (Cũn gi l bnh teo cty sng tin trin tr em) [...]... it for you 10 Strictly forbidden to use this book in any bad purpose, not be allowed to commercialize this product under any mean and any time by any media The author of this book is not the Dz‹˜‡–‘”dz‘ˆ–Š‡„‘‘-articles, but has made a lot of effort, time, and money to create it, for the advanced of the community You must take full responsibility for any misuse purposes and does not comply with... thዛዓng t y sዎng, ¯ôi khi ¯âm kim vào tay bên n y l኶i g y ¯ƒ— ዖ tay bên kia DЙu hiЪu Bárány I (Bárány Robert 1876-1936, bác sዣ Tai Mñi Hዌng ngዛዕi Áo) Dኸu hiዉu tዐn thዛዓng bዒ m y ti዆n ¯ình: tዛ thዅ cዚa ¯ኹu có ኷nh hዛዖng lên hዛዔng cዚa ngã DЙu hiЪu Bárány II Dኸu hiዉu tዐn thዛዓng mê ¯኶o: dùng nዛዔc nóng (43-48 ¯ዒ) kích thích tai bên lành sዄ g y ra rung giኼt nhãn cኹu xoay ዖ cùng bên; Khi dùng nዛዔc l኶nh thì g y ra... ngዛዕi Áo) (Còn gዌi là bዉnh nhuyወn xዛዓng bán nguyዉt) Bዉnh di truy዆n trዒi theo nhiወm sኽc th዇ thân, g y ho኶i tዞ xዛዓng bán nguyዉt cዚa bàn tay: ¯au dዟ dዒi ዖ cዐ tay, ¯ƒ— t£ng m኶nh khi sዕ nኽn vào xዛዓng bán nguyዉt, phù tዐ chዜc xung quanh Trên phim X quang th y xዛዓng bán nguyዉt có các ዐ t£g sáng và vዅt g y khô‰¯዆u Bዉnh thዛዕng ዖ ngዛዕi 20-30 tuዐi, chዚ y u là tay ph኷i Ti዆n sዞ có chኸn thዛዓng BЪnh Kimmelstiel-Wilson... th኿ng hai tay ra trዛዔc, gan bàn tay úp vào trong Nዅu có tዐn thዛዓng nhዂ thì tay bên ¯× sዄ co các khዔp khuዢu và cዐ tay l኶i và tay sዄ h኶ thኸp xuዎng DЙu hiЪu Barré III Dኸu hiዉu tዐn tŠዛዓng bó tháp : bênh nhân chኽp 2 tay l኶i vዔi nhau và bó thኼt m኶nh , sau 3-4 gi y có bi዇u hiዉn liዉt ngo኶i vi d y quay (n.radialis) DЙu hiЪu Barré IV Dኸu hiዉu b኶i nዞa ngዛዕi: bዉnh nhân giዓ–h኿ng hai tay ra trዛዔc, các ngón tay d኶ng... contents of this book yet 11 All theories are just gray, a thousand books or a book are only theory, the only facts of life are the most perfect book, in which you are not an audience but are the main actor This Book just a small grain, using it to cook or fry breeding is completely depend on you And the person who created this grain will begin more excited and motivated to keep trying if you know that thanks... h኶ch n y thዛዕng không ¯au và tዙ l኶i thành nhóm Ban ¯ኹu các h኶ch n y cዜng, có th዇ biዅn ¯ዐi thành các mዙn ruዏi, ¯ôi khi tዠ biዅn mኸt Vùng xung quanh h኶ch bvዋ giãn mao m኶ch Bi዇u hiዉn chዚ y u ዖ chân và tay Các h኶ch lympho to ra, mዌc lên cùng vዔi tዐ chዜc liên kዅt †ዛዔi da, thiዅu máu t£g dኹn và suy mòn Sዎt nhዂ V዆ sau các h኶ch trung thኸt cñng to ra Gኹ¯ y ngዛዕi ta th y bዉnh nhân AIDS (SIDA) hay bዋ bዉnh n y Hгi... ch y Th዇ tr኶ng chung chኼm phát tri዇n Trong huyዅt thanh có kháng th዇ chዎng sዟa bò Nhዟng biዅn ¯ዑi trong phዐi có tính chኸt hemosiderin Ban xuЙt huyЦt Henoch (Henoch Eduard H., nhà nhi khoa 0ዜc) (Còn gዌi là ban xuኸt huyዅt Henoch, ban xuኸt huyዅt b኶o phát) Các ban xuኸt huyዅt rዒng và ¯ዎi xዜng hai bên thâm nhiወm c኷ ዖ dዛዔi da, nhዛng ¯ዋnh khu chዚ y u m዁t phía duዑi cዚa chân tay V዆ sau có mዙn ዛዔc chዜa máu ch y. .. và mu tay chân t£ng lዔp sዝng và t£g tiዅt mዏ hôi Nኸm móng chuy዇n sang bong móng Tóc thዛƒvà lông thዛƒ 0ኹu chóp cዚa ngón tay và ngón chân to ra do phì ¯኶i ¯ኹu xዛዓng Thዛዕng có chኼm trí tuዉ, khô da, lão hóa sዔm, phù mi mኽt Có th዇ do suy chዜ…£ng tuyዅn giáp bኺm sinh Hгi chнng Foix (Foix Charles, nhà thኹn kinh hዌc Pháp) Huyዅt khዎi, khዎi u ho዁c phình m኶ch ዖ trong xoang bዛዔm g y b኶i ho዁c liዉt d y III, IV... motivated to keep trying if you know that thanks that so many people no longer have to queue to wait for relief 12 All comments related to the books should be sent to the me at the address above We hope to receive feedbacks from you to make the later version better 13 We wish you, your family and Vietnamese people has always been healthy, happy and have a prosperous life MАC LАC DЙu hiЪu Aaron (Aaron... h኷i mã Thay ¯ዐi cá tính DЙu hiЪu Cushing III Các dኸu hiዉu do có khዎi u ti዇u não ác tính ዖ trዃ em: nhanh chóng xuኸt hiዉn não úng th y do tኽc nghዄn Thዛዕng có di c£ vào t y sዎng g y liዉt chân tay Trong giai ¯o኶n cuዎi sዄ có hዒi chዜng tዐn thዛዓng t y cኽt ngang hoàn toàn BЪnh Cushing Phዜc bዒ các triዉu chዜng cዛዕng vው thዛዘng thኼn nguyên phát ho዁c thዜ phát: béo phዉ vዔi thân mình to lዔn và chân tay nhው bé, m዁t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuật ngữ Y học tổng hợp, Thuật ngữ Y học tổng hợp, Thuật ngữ Y học tổng hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay