Đồ án Quy hoạch quản lý Chất thải rắn Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

127 136 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 01:20

Đồ án Quy hoạch quản lý Chất thải rắn Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ khá chi tiết đầy đủ. mong các bạn đi sau sẽ có tài liệu để tham khảo trong việc làm đồ án cũng như biết nhiều hơn về địa phương mình MụC LụC ChƯơng i Những đặc điểm đô thị 1.1 Vị trí địa lý, diện tích, dân số 1.2 Đặc điểm tự nhiên 1.2.1 Địa hình: 1.2.2 Khí hậu : 1.2.3 Thuỷ văn: 1.2.4 Địa chất công trình : 1.2.5 Địa chất thủy văn: 1.2.6 Địa chấn: 1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 10 1.4 Hiện trạng sở hạ tầng kỹ thuật đô thị 11 1.4.1 Hạ tầng xã hội 11 1.4.2 H tng k thut 12 1.5 Định h-ớng phát triển không gian kiến trúc hạ tầng kỹ thuật 15 1.5.1 Định h-ớng phát triển không gian kiến trúc 15 1.5.2 Định h-ớng phát triển hạ tầng kỹ thuật 20 Ch-ơng 24 đánh giá thực trạng quản lý ctr đô thị 24 2.1 Hiện trạng khối l-ợng, thành phần chất thải rắn thành phố Việt Trì 24 2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt 24 2.1.2 Chất thải rắn công nghiệp 27 2.2 Thực trạng quản lý CTR đô thị 34 2.2.1 Thực trạng quản lý chất thải rắn 34 2.2.2 Khu xử lý chất thải rắn Phủ Đức xã Vân Phú 45 2.3 Đánh giá trạng quản lý xử lý chất thải rắn thành phố Việt Trì 49 2.3.1 Những tồn nguyên nhân chủ yếu nguồn phát sinh hệ thống thu gom vận chuyển 50 2.3.2 Đánh giá tổ chức quản lý chất thải rắn 51 Ch-ơng 53 Dự báo khối l-ợng chất thải rắn thành phố Việt Trì đến năm 2020 53 3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 53 3.1.1 Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt 53 3.1.2 Quy mô dân số 53 3.1.3 Dự báo khối l-ợng chất thải rắn sinh hoạt 53 3.2 Chất thải rắn bệnh viện 54 3.2.1 Tiêu chuẩn chất thải rắn bệnh viện 54 3.2.2 Quy mô gi-ờng bệnh 54 3.2.3 Khối l-ợng chất thải rắn bệnh viện 54 3.3 Chất thải rắn công nghiệp 54 - Quy mô sản xuất doanh nghiệp 55 3.4 Chất thải rắn đô thị 61 3.4.1 Tổng hợp chất thải rắn đô thị 61 3.4.2 Dòng luân chuyển CTR thành phố Việt Trì - Phú Thọ 63 CHƯƠNG 65 QUY HOạCH MạNG LƯớI THU GOM, VậN CHUYểN 65 CHấT THảI RắN CủA THàNH PHố VIệT TRì - TỉNH PHú THọ 65 4.1 Tính toán thiết bị ph-ơng tiện l-u giữ, vận chuyển 65 4.1.1 Tính toán ph-ơng tiện thu gom sơ cấp 65 4.1.1 Tính toán ph-ơng tiện thu gom thứ cấp 71 4.2 Qui hoạch mạng l-ới thu gom, vận chuyển chất thải rắn 72 4.2.1 Quy hoạch mạng l-ới thu gom sơ cấp đến năm 2020 72 4.2.2 Quy hoạch mạng l-ới thu gom thứ cấp đến năm 2020 74 4.3 Qui hoạch chi tiết thu gom chất thải răn ph-ờng Bến Gót 76 4.3.1 Điều kiện tự nhiên ph-ờng 76 4.3.1 Tính toán, vạch tuyến thu gom sơ cấp cho ph-ờng Bến Gót 79 4.3.2 Chi tiết hoá điểm cẩu rác 87 4.4 Lựa chọn ph-ơng pháp công nghệ xử lý chất thải rắn 87 4.4.1 Chất thải rắn sinh hoạt 87 4.4.2 Chất thải rắn công nghiệp 96 4.4.3 Chất thải rắn y tế 96 4.5 Vị trí, qui mô, công suất công trình xử lý chất thải rắn 99 4.5.1 Vị trí 99 4.5.2 Qui mô 99 4.5.3 Công suất 99 Ch-ơng 100 Thiết kế công trình xử lý chất thảI rắn 100 5.1 Đặc điểm công trình xử lý chất thải rắn 100 5.1.1 Thể loại công trình xử lý chất thải rắn 100 5.1.2 Vị trí, qui mô, công suất 100 5.2 Những đặc điểm địa điểm xây dựng công trình xử lý chất thải rắn 101 5.2.1 Cơ sở lựa chọn địa điểm xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn cho thành phố Việt Trì 101 5.2.2 Đặc điểm địa điểm xây dựng công trình 101 5.3 Tính toán thành phần công trình kỹ thuật tổng hợp xử lý chất thải rắn đô thị 102 5.3.1 Các công trình khu liên hợp xử lý CTR 102 5.3.2 Tính toán nhu cầu sử dụng đất cho công trình 102 5.4 Qui hoạch tổng mặt công trình xử lý chất thải rắn 104 5.5 Thiết kế chi tiết cho bãi chôn lấp chất thải rắn 105 5.5.1 Định nghĩa, nguyên tắc chung thiết kế bãi chôn lấp 105 5.5.2 Thiết kế chi tiết bãi chôn lấp hợp vệ sinh 106 5.5.3 Đóng bãi sử dụng lại mặt bãi chôn lấp rác thải đô thị 125 5.5.4 Các giai đoạn xây dựng ô chôn lấp 126 ChƯơng i Những đặc điểm đô thị 1.1 Vị trí địa lý, diện tích, dân số a Vị trí địa lý V trớ a lý: Vit Trỡ cỏch H Ni 75 cõy s v hng Tõy Bc Nm "Ngó Ba Hc" trờn sụng Hng, ni sụng Thao nc phự sa hp lu *Vị trí địa lý:Thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ nằm 21024 vĩ độ Bắc 106012 kinh độ Đông, cách thủ đô Hà Nội 75 km h-ớng Tây Bắc nằm ởNgã Ba Hạctrên sông Hồng ,nơi sông Thao đổ nước phù sa hợp với với dòng sông Lô xanh biếc Vì Việt trì đ-ợc biết đến với tên Thành phố Ngã ba sông *Địa giới hành chính:Thành phố Việt Trì phía Đông giáp huyện Lập Thạch,huyện Sông Lô,huyện Vĩnh T-ờng (tỉnh Vĩnh Phúc);phía Tây giáp thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, xã Tiên Kiên ,xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao;phía Nam giáp xã Cao Xá, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao huyện Ba Vì, Hà Nội;phía Bắc giáp xã Vĩnh Phú,huyện Phù Ninh b Diện tích Tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố: 11310 ha, tổng diện tích đất tự nhiên nội thị: 2964.17 ha, ngoại thị: 8345.83 Tổng diện tích đất xây dựng đô thị: 1.119,86 ha, bình quân 128,6 m2/ng-ời c Dân số Dân số toàn thành phố: 174863 ng-ời (số liệu 31/12/2003) + Dân số nội thị (bao gồm 10 ph-ờng): 91560 ng-ời + Dân số ngoại thị (Bao gồm 13 xã) : 83303 ng-ời Dân số xã cũ : 45810 ng-ời Dân số xã mở rộng thêm : 37493 ng-ời - Tỷ lệ tăng dân số chung nội thị: 2,57% + Tăng tự nhiên: 1,05% + Tăng học: 1,52% Bảng: Hiện trạng DIệN TíCH, dân số phƯờng, xã thành phố VIệT TRì - TỉNH PHú THọ (2003) TT I Tên xã ph-ờng Khu vực ph-ờng Diện tích Dân số đất tự 31-12-2003 nhiên(ha) (ng-ời) 2964.17 91560 2.42 Tỷ lệ tăng trung bình (%) Ph-ờng Tiên Cát 383.50 14174 2.52 Ph-ờng Vân 128.52 4707 2.48 Ph-ờng Nông Trang 221.51 13364 2.41 Ph-ờng Gia Cẩm 222.48 15988 2.51 Ph-ờng Tân Dân 165.45 6378 2.51 Ph-ờng Thọ Sơn 129.60 6202 2.48 Ph-ờng Thanh Miếu 250.40 9372 2.01 Ph-ờng Bến Gót 323.34 5951 2.45 Ph-ờng Bạch Hạc 479.52 7304 2.45 10 Ph-ờng Dữu Lâu 659.85 8120 2.34 4161.61 45810 2.25 II Khu vực xã Xã Ph-ợng Lâu 486.06 4102 2.31 Xã Vân Phú 882.89 6872 2.52 Xã Thuỵ Vân 945.47 10876 2.46 Xã Minh Ph-ơng 274.86 5546 2.23 Xã Minh Nông 546.56 7501 2.14 Xã Tr-ng V-ơng 530.53 6245 2.02 Xã Sông Lô 495.24 4668 2.04 Khu vực xã(6 mở rộng) 4184.22 37493 2.20 III Xã Hùng Lô 203.30 5574 2.12 Xã Kim Đức 889.19 6929 2.15 Xã Tân Đức 460.47 3000 2.34 Xã Hy C-ơng 821.87 7194 2.24 Xã Chu Hoá 1019.32 8989 2.05 Xã Thanh Đình 790.07 5807 2.31 Tổng(I+II) 7125.78 137370 Tổng(I+II+III) 11310 174863 Lao động (khu vực nội thị) - Dân số độ tuổi lao động: 106.700 ng-ời - Tổng số lao động làm việc ngành kinh tế quốc dân: 101.300 ng-ời - Tỷ lệ tham, gia lao động đạt: 94,9% tổng dân số độ tuổi - Cơ cấu tham gia lao động + Nông - lâm - thủy sản: 27,6% + Công nghiệp, xây dựng: 34,5% + Th-ơng nghiệp- dịch vụ: 37,9% 1.2 Đặc điểm tự nhiên 1.2.1 Địa hình: Thành phố Việt Trì có địa hình đa dạng bao gồm vùng núi ,vùng đồi bát úp vùng ruộng thấp trũng a - Vùng núi cao: Nằm khu vực đền Hùng cao độ cao đỉnh núi Hùng 154m, núi Vặn 145m, núi Trọc 100 m Địa hình có h-ớng dốc phía khu vực với độ dốc i > 25% b - Vùng đồi thấp: Nằm rải rác khắp thành phố Việt Trì Bao gồm đồi bát úp đỉnh phẳng s-ờn thoải thềm sông Hồng sông Lô Cao độ trung bình đồi từ 50 70m với độ dốc s-ờn từ đến 15% c - Vùng thung lũng thấp: Gồm thung lũng nhỏ hẹp xen đồi bát úp dọc theo bên tả ngạn sông Hồng hữu ngạn sông Lô, có cao độ từ 8,0m đến 32m Địa hình có h-ớng dốc dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam nh-ng không dốc với độ dốc từ 0,4% đến 5% 1.2.2 Khí hậu : Thành phố Việt Trì nằm vùng khí hậu đồng trung du bắc - Mùa hè nóng ẩm m-a nhiều, m-a th-ờng kéo dài từ tháng đến tháng 10 L-ợng m-a nhiều vào tháng Từ tháng đến tháng sang năm thuộc mùa m-a Đặc biệt có nhiều trận m-a rào c-ờng độ lớn kèm theo dông bão kéo dài từ ngày gây úng ngập cho toàn khu vực - Mùa Đông trùng với mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng sang năm l-ợng m-a ít, khô, hanh lạnh Nhận xét : Khí hậu thành phố Việt Trì nói riêng & tỉnh Phú Thọ nói chung mang nét điển hình khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh, cuối mùa đông bắt đầu ẩm -ớt với t-ợng m-a phùn đặc sắc Nói chung khí hậu dịu hoà không gây nhiệt độ thấp mùa Đông gặp ngày thời tiết nóng gay gắt nh- vùng trung Một số đặc tr-ng khí hậu: - Nhiệt độ trung bình năm 23,70 C Nhiệt độ tối cao tuyệt đối 40,70 C Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối 40 C - Độ ẩm không khí trung bình 86 % Độ ẩm thấp 68% Độ ẩm cao 98 % - L-ợng m-a trung bình năm 1619 mm - Tổng số nắng 1299 - Gió : Mùa đông h-ớng gió chủ đạo tây bắc Mùa hè gió đông nam đông 1.2.3 Thuỷ văn: Thành phố Việt trì bao bọc sông lớn sông Lô Sông Hồng - Sông Lô : Nằm phía bắc Thành phố Sông bắt nguồn từ Trung Quốc chảy theo h-ớng Đông Nam châu thổ sông Hồng Chiều dài sông ven theo Thành phố 15km Chiều rộng sông từ 500- 700m ngã ba sông mực n-ớc trung bình vào mùa m-a 11,8m, sông có độ sâu lớn thuận lợi cho giao thông đ-ờng thuỷ cấp n-ớc cho thành phố - Sông Hồng: Bắt nguồn từ Trung Quốc, sông chảy theo h-ớng Tây- Tây Nam h-ớng Đông Nam, chiều rộng sông qua Thành phố Việt Trì khoảng 700 1200m Hai sông th-ờng gây lụt Theo tài liệu Phòng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Việt Trì cho biết Báo động cấp 1: 13,63m Báo động cấp 2: 14,85m Báo động cấp 3: 15,85m Ngoài thành phố Việt Trì có số ao hồ đầm với diện tích 124,8 chiếm 1,9 % diện tích toàn thành phố, bao gồm hồ nh- sau: - Hồ Đầm Cả: Diện tích 4,39ha (Làng Cả), hồ Trầm Vàng, Đồng Trầm Đặc biệt có hồ Đầm Mai rộng tới 20 ha, nơi tận dụng làm hồ sinh thái có cảnh quan đẹp, hồ Đầm N-ớc (thuộc xã Chu Hoá) hồ Láng Bồng (Thụy Vân) Tại khu vực Đền Hùng có: - Hồ Lạc Long Quân có diện tích 5,5 - Hồ Gò Công - Hồ Khuôn Muồi 1,5 Ngoài đầm hồ lớn có số ao hồ nhỏ chúng liên hoàn thành nhóm mạnh sinh thái môi tr-ờng nh- biết tận dụng nó, hồ lớn dùng để cung cấp n-ớc cho ruộng nụôi trồng thuỷ sản kết hợp làm hồ điều hoà mùa m-a lũ đến 1.2.4 Địa chất công trình : + Trong khu vực Thành phố cũ, thành phần đất đá đ-ợc chia làm loại sau: - Lớp lớp sét, cát pha mùn hay lớp sỏi bị phong hoá, dày từ 0,1 - 0,5 (m) - Lớp thứ lớp sét pha cát dày từ 0,5 (m), có khả chịu lực R= 2.2,5 kg/cm2 - Lớp thứ lớp đất pha cát có xen vỉa đá phong hoá, dày từ 6-12 (m), có khả chịu tải R = kg/cm2 - Tại có hố khoan cho thấy lớp sâu chủ yếu đá sâu tới 80 (m) + Các thung lũng có lớp trầm tích hữu với chiều dày thay đổi không đồng nhất, thuận lợi cho xây dựng - Vùng phía Tây chủ yếu cát thô, cát tinh sỏi đá - Khu vực phát triển thành phố ch-a khoan thăm dò địa chất công trình Nên xây dựng cần phải khoan thăm dò cục để xử lý móng 1.2.5 Địa chất thủy văn: + N-ớc ngầm thành phố: Mạch nông từ 7- 12m, dùng để khai thác giếng khơi Lớp độ sâu 20 40 m Đôi thay đổi độ sâu 5- 15m 1.2.6 Địa chấn: Theo đồ phân vùng động đất Việt Nam khu vực thành phố Việt Trì nằm vùng động đất cấp 1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội Cơ sở KTKT thành phố Việt Trì năm gần có b-ớc tăng tr-ởng đáng kể Về số l-ợng bao gồm: * Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: - Khu công nghiệp Nam Việt Trì: Diện tích 120ha đ-ợc hình thành từ năm 60 kỷ tr-ớc Đây khu công nghiệp hỗn hợp với nhà máy hóa chất, giấy, r-ợu bia, mì chính, xẻ gỗ, vật liệu xây dựng, nhuộm Do nằm đầu h-ớng gió chủ đạo, trang thiết bị số nhà máy già cỗi lạc hậu xuống cấp nguy gây ô nhiễm môi tr-ờng cao nên tháng năm 1995 Thủ t-ớng Chính Phủ có thông báo số 7361/KTN yêu cầu xếp định h-ớng quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Trì Mấy năm qua nhờ nỗ lực bộ, nghành địa ph-ơng số xí nghiệp gây độc hại hiệu đ-ợc rỡ bỏ nh- thuốc trừ sâu, điện, đ-ờng, chế biến lâm sản Nh-ng số công nghiệp giấy, hóa chất - Cụm công nghiệp Tây Bắc: bao gồm xí nghiệp dệt Vĩnh Phú, Trung tu ô tô, khí 20/7, vận tải ô tô, in, d-ợc, may mặc xuất - Khu công nghiệp Thụy vân: Với diện tích 300ha đ-ợc nhà n-ớc phê duyệt năm 1995 Hiện doanh nghiệp vào đầu t- nhiều bắt đầu sản xuất Nh-ng quy định ban đầu khu công nghiệp lại xuất nhà máy xi măng 20vạn tấn/năm xí nghiệp chế biến bột gỗ gây ô nhiễm lớn - Khu công nghiệp Nam Bạch Hạc: Ban quản lý khu công nghiệp Phú Thọ lập quy hoạch chi tiết với diện tích 71,9ha với nhà máy đóng sửa chữa tàu, nhà máy sản xuất thép sản xuất VLXD, chế biến nông lâm sản Hiện xí nghiệp cán thép đ-ợc khởi công xây dựng Ngoài thành phố có số xí nghiệp công nghiệp khác nh-: + Nhà máy đóng tàu Sông Lô Dữu Lâu diện tích 9ha + Xí nghiệp sửa chữa tàu thuyền Bạch Hạc diện tích 1,75ha + Nhà máy n-ớc Dữu Lâu công suất Q=60000m3/ngày-đêm Tính VII gần nh- hình chóp VII = 1/3 S * h =1/3*50*100*4.5 = 7500 m3 Khi đó, thể tích ô chôn lấp (không bao gồm lớp lót đáy, lớp phủ bề mặt, hệ thống chống thấm vách ô) là: VOCL = VI VII Vocl = 24092 + 7500= 31592 m3 Vậy thể tích sử dụng ô thiết kế : 31592 m3 c Tính số ô chôn lấp cho giai đoạn Giai đoạn 1: Vchôn lấp = 17055 (m3) Vậy số ô cần dùng cho giai đoạn là: N1 = Vchôn lấp : Vô tiêu chuẩn N1 = 174055 : 31592 = 5.51 (Ô) Giai đoạn 2: Vchôn lấp = 170582 (m3) Vậy số ô cần dùng cho giai đoạn là: N2 = Vchôn lấp : Vô tiêu chuẩn N2 = 170582 : 31592 = 5.40 (Ô) KL: Vậy ta thiết kế 11 ô chôn lấp chất trơ với ph-ơng thức vận hành trung bình năm ô * Tính diện tích khu chôn lấp: Diện tích mặt ô là: S = 50*100 = 5000 m2 Vậy 11 ô có tổng diện tích là: 5000*11 = 55000 m2.=5,5ha 4.Thiết kế lớp lót đáy: Lớp lót đáy đ-ợc thiết kế đảm bảo l-ợng n-ớc rác sinh không thấm vào đất phía d-ới gây ô nhiễm đất, ô nhiễm n-ớc ngầm, đồng thời đảm bảo bền vững bãi chôn lấp Nếu đáy ô chôn lấp đ-ợc đặt nới có lớp đất đá tự nhiên đồng với hệ số thấm k 110-7 cm/s có chiều dày tối thiểu 6m Hệ số thấm phải đ-ợc xác định chỗ Thì không cần phải xây dựng lớp chống thấm nhân tạo Bề mặt lớp đất tự nhiên đáy ô chôn lấp phải đ-ợc xử lý cho đạt độ dốc 2% cho phép n-ớc rác tự chảy tập trung phía rãnh thu gom n-ớc rác Nếu địa chất khu vực dự án không đạt đ-ợc yếu tố ta phải tiến hành xây dựng lớp lót đáy Lớp lót phải đảm bảo có hệ số thấm k 110-7 cm/s Kết cấu lớp lót đáy từ d-ới lên bao gồm lớp sau: - Lớp đất đầm chặt - Lớp đất sét dày 60cm đầm chặt - Lớp vải địa kỹ thuật HDPE dày 2mm (loại có gai dùng cho bờ dốc, loại gai dùng cho mặt để tránh trơn tr-ợt) có tác dụng nhmột lớp ngăn cản di chuyển n-ớc rác từ xuống d-ới (không cho n-ớc rác thấm qua), ngăn chặn lại đất, cát nhằm giảm thiểu xáo trộn lớp đất lớp cát sỏi - Lớp sỏi hay cát thoát n-ớc dày 30cm, có hệ số đầm nén k = 0,9 có đặt hệ thống thu gom n-ớc rác - Lớp vải lọc địa chất (Geotxttile) dày 2mm - Lớp đất bảo vệ dày 60cm - Lớp rác nén dày 100 cm Hệ thống hai tầng bảo vệ màng chống thấm nói phải đ-ợc xử lý cho chúng có độ dốc bề mặt tối thiểu 2% Lớp rác chôn lấp Lớp đất bảo vệ dày 600 mm Lớp vải lọc địa chất dày mm Lớp đá, cát thoát n-ớc dày 500 mm Lớp vải địa kỹ thuật HDPE dày mm Lớp đất sét đầm chặt dày 600 mm Lớp đất đầm chặt Hình: Mặt cắt ngang lớp lót đáy 5.Thiết kế lớp che phủ bề mặt Lớp che phủ bề mặt có nhiệm vụ ngăn chặn phát tán khí rác mùi hôi vào môi tr-ờng không khí xung quanh, tất l-ợng khí rác đ-ợc thu hồi, đồng thời tránh l-ợng n-ớc m-a rơi thấm cào ô chôn lấp làm tăng l-ợng n-ớc rác Lớp che phủ bề mặt phải đảm bảo có độ dày, độ co giãn chống dạn nứt bãi rác từ trình phân hủy sinh học chất hữu Vấn đề sụt lún rác trình phân hủy đ-ợc giải cách làm tăng tỷ trọng đầm nén rác, với tỷ trọng đầm nén 0,85 (Tấn/m3) thiết bị đầm nén chuyên dụng đảm bảo thoát n-ớc tốt, không tr-ợt lở, sụt lún Đồng thời để tạo cảnh quan cho bề mặt bãi chôn lấp, lớp thảm thực vật đ-ợc trồng lên lớp phủ bề mặt với dễ chùm bụi Khi l-ợng rác ô chôn lấp đạt đ-ợc dung tích lớn nh- thiết kế kỹ thuật, ô chôn lấp đ-ợc tiến hành che phủ bề mặt Lớp phủ bề mặt phải có độ dốc tối thiểu 2% nh-ng không đ-ợc v-ợt 30% để h-ớng dòng chảy phía tránh xói mòn Lớp vật liệu kết thúc lớp lớp phủ cuối ô chôn lấp phải loại đất tròng trọt Các cây, cỏ đ-ợc trồng lên lớp không đ-ợc phép làm h- hại lớp chống thấm Những chỗ thủng, rạn nứt sụt lún phát thấy lớp phải đ-ợc xử lý gia cố Nhằm thỏa mãn yêu cầu vệ sinh môi tr-ờng nhu cầu tái sử dụng mặt bằng, thiết kế trình tự lớp phủ bề mặt từ d-ới lên nh- sau: - Lớp rác chôn lấp - Lớp đất phủ trực tiếp lên bề mặt chất thải có chiều dày 60cm với hàm l-ợng sét ko nhỏ 30% để đảm bảo tính đầm nén chống thấm Lớp phủ trực tiếp đ-ợc đầm nén kỹ đ-ợc tạo độ dốc thoát n-ớc 4% - Lớp cát thoát n-ớc dày 30cm - Lớp màng địa chất loại HDPE dày 2mm ngăn ko cho n-ớc m-a vào ô chôn lấp Sau đóng cửa, có đọ co giãn tốt nên khắc phục đ-ợc anh h-ởng trình sụt lún rác - Lớp đất pha sét dày 60cm đầm chặt - Lớp thổ nh-ỡng Để giảm chi phí XD, đất sét BCL đào cung với đất đào từ hồ sinh vật hệ thông xử lý n-ớc rác đ-ợc dùng làm tầng đất phủ Lớp thổ nh-ỡng đầm chặt dày 94 mm Lớp đất pha sét đầm chặt dày 600 mm Lớp vải địa kỹ thuật HDPE dày mm Lớp cát thoát n-ớc dày 300 mm Lớp đất phủ trực tiếp đầm chặt dày 600 mm Lớp rác chôn lấp Hình : Mặt cắt ngang lớp phủ bề mặt Chống thấm cho (thành) vách ô chôn lấp Khi địa chất khoảng cách cao độ mặt đất tự nhiên đáy ô chôn lấp không đ-ợc đảm bảo, đặc biệt khoảng cách có tầng n-ớc ngầm nông chống thấm cho thành ô chôn lấp công việc cần thiết nhằm làm giảm tránh không cho n-ớc rác trình phân hủy rác ngấm vào tầng địa chất bên thành ô chôn lấp nh- tầng n-ớc ngầm có khu vực, đồng thời đảm bảo kết cấu chịu lực đẩy ngang địa chất thi công vận hành bãi chôn lấp Thành ô chôn lấp phải đ-ợc thỏa mãn điều kiện chống thấm nhđáy ô chôn lấp Khi lớp đất tự nhiên thành ô chôn lấp không đáp ứng đ-ợc điều kiện chống thấm phải xây dựng vành đai thành chắn (hoặc t-ờng chắn) chống thấm theo giải pháp d-ới đây: - Vành đai thành chắn chống thấm bao bọc xung quanh ô chôn lấp có kết cấu nh- sau: + Thành chắn phải đ-ợc cấu tạo vật liệu có hệ số thấm k 110-7 cm/s + Chiều rộng tối thiểu thành chắn 1m + Đỉnh thành chắn tối thiểu phải đạt mặt đất đáy phải xuyên vào lớp sét đáy thỏa mãn điều kiện hệ số chống thấm k 110-7 cm/s dày 1m - Tạo lớp sét sau đầm chặt xử lý phải có chiều dày tối thiểu 100 cm Phủ lên lớp sét lơp màng tổng hợp chống thấm HDPE có chiều dày 1,5mm để thỏa mãn yêu cầu Lớp đất phủ trung gian - Tỷ lệ vật liệu che phủ chiếm khoảng 10 15% tổng thể tích bãi chôn lấp Đất sử dụng để phủ có thành phần hạt sét chiếm khoảng 30 35%, đất phải đủ ẩm để đầm nện Lớp phủ trung gian phải đ-ợc trải khắp kín lớp rác với độ cao chôn lấp rác sau đầm nén 1m Sau đầm nén kỹ bề dầy đất phủ khoảng 20cm - Sau ngày công việc chôn lấp kết thúc ch-a đủ độ cao quy định để phủ đất, ta nên phủ tạm lên phần rác chôn lấp lớp vải địa chất Mỗi ngày ta vận hành bãi chôn lấp, lớp phủ đ-ợc lên để tiến hành chôn lấp - Vật liệu phủ phải đạt yêu cầu sau: + Có hệ số thấm k 110-4 cm/s có 20% khối l-ợng có kích th-ớc 0,08mm + Có khả ngăn mùi + Không gây cháy + Có khả ngăn loại côn trùng, động vật đào bới + Có khả ngăn chặn rác thải nhẹ bay + Có khả ngăn chặn n-ớc m-a rơi vào bãi chôn lấp + Có khả ngăn chặn thoát khí khỏi bãi chôn lấp Ph-ơng án đ-ợc lựa chọn sử dụng lớp đất đào lên từ ô chôn lấp để làm lớp phủ trung gian dày 20cm Thiết ke hệ thống thu gom n-ớc rác rò rỉ a) Tính toán l-ợng n-ớc rác N-ớc rỉ rác (n-ớc rác) n-ớc bẩn thấm qua lớp rác ô chôn lấp kéo theo chất ô nhiễm từ rác chảy vào tầng đất d-ới bãi chôn lấp Sự có mặt n-ớc rác bãi chôn lấp có mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực cho hoạt động bãi rác N-ớc cần cho số trình hóa học sinh học xảy bãi chôn lấp để phân hủy rác Mặt khác, n-ớc tạo sói mòn tầng đất nén vấn đề lắng đọng dòng n-ớc mặt chảy qua N-ớc rác chảy vào tầng n-ớc ngầm dòng n-ớc từ gây ô nhiễm đến nguồn n-ớc uống, Vì vậy, vấn đề quan trọng thiết kế, xây d-ng cho hoạt động bãi chôn lấp kiểm soát n-ớc rác Quá trình hình thành n-ớc rác N-ớc rác đ-ợc hình thành n-ớc thấm vào ô chôn lấp N-ớc thấm vào rác theo số cách sau đây: - N-ớc sẵn có tự hình thành phân hủy rác hữu bãi chôn lấp - Mực n-ớc ngầm dâng lên vào ô chôn lấp - N-ớc rỉ qua thành (vách) ô chôn lấp - N-ớc từ khu vực khác chảy qua thấm xuống ô chôn lấp - N-ớc m-a rơi xuống khu vực chôn rác tr-ớc đ-ợc phủ đất tr-ớc ô chôn lấp đóng lại - N-ớc m-a rơi xuống khu vực bãi chôn lấp sau ô chôn lấp đầy rác (ô chôn lấp đ-ợc đóng lại) Nc ma núi chung Nc t vt liu ph b mt Vt liu ph trung gian Nc tiờu th quỏ trỡnh hỡnh thnh khớ bói rỏc Nc t cht thi rn Nc bay hi Nc ngm dõng lờn Rỏc ó c nộn Nc thoỏt t phớa ỏy S cõn bng nc Tính toán l-ợng n-ớc rác sinh L-ợng n-ớc rò rỉ sinh từ ô chôn lấp đ-ợc -ớc tính dựa cân n-ớc ô chôn lấp Trong cân náy, l-ợng n-ớc hình thành bãi chôn lấp đ-ợc tính tổng l-ợng n-ớc thấm vào ô chôn lấp trừ l-ợng n-ớc thất thoát phản ứng hóa học trình bay L-ợng n-ớc rác l-ợng n-ớc thải v-ợt khả giữ n-ớc rác Ph-ơng trình cân n-ớc bãi chôn lấp biếu diễn nh- sau: Q = M W1 W2 P R E A Trong đó: Q: l-u l-ợng n-ớc rò rỉ sinh bãi chôn lấp (m3/ngày) M: thể tích rác trung bình ngày (m3/ngày) W1: độ ẩm rác tr-ớc đầm nén (%) W2: độ ẩm rác sau đầm nén (%) P: l-ợng m-a ngày tháng lớn (mm/ngày) R: hệ số thoát n-ớc bề mặt, lấy theo bảng sau E: l-ợng n-ớc bốc hơi, lấy 5mm/ngày (th-ờng 6mm/ngày) A: diện tích ô chôn lấp (lấy cuối giai đoạn thiết kế) (m2) Hệ số thoát n-ớc bề mặt loại đất phủ Loi t trờn b mt H s thoỏt nc b mt t pha cỏt, dc 2% 0,05 0,10 t pha cỏt, dc 7% 0,10 0,15 t pha cỏt, dc > 7% 0,15 0,20 t cht, dc 2% 0,13 0,20 t cht, dc 7% 0,18 0,22 t cht, dc >7% 0,25 0,35 Ta có: + Thể tích rác trung bình ngày với tỷ trọng rác tr-ớc đầm nén 0,42 (tấn/m3) (trong khoảng 0,4 0,5) M= 43.78/0.42 =104 m3/ngày + Độ ẩm rác tr-ớc đầm nén: W1 60% (độ ẩm rác VN khoảng 55 - 70 %) + Độ ẩm rác sau đầm nén: W2 25% + L-ợng m-a ngày tháng lớn nhất: P = 168 (mm/ngày) + Hệ số thoát n-ớc bề mặt: R = 0,22 (đất chặt, độ dốc 7%) + L-ợng n-ớc bốc hơi: E = (mm/ngày) + Diện tích ô chôn lấp (lấy cuối giai đoạn thiết kế): A = 4750 m2 Khi đó, l-ợng n-ớc rác sinh ngày: Q 104(60% 25%) 168103 (1 0.22) 5103 4750 682.59 (m3/ngày) b) Thành phần hệt thống thu gom n-ớc rác bao gồm: + Tầng thu n-ớc rác + Hệ thống ống thu gom n-ớc rác + Hố thu n-ớc rác c) Thiết kế hệ thống thu n-ớc rác: - Mỗi ô chôn lấp có hệ thống thu n-ớc rác riêng Hệ thống ống thu gom n-ớc rác ô chôn lấp đ-ợc thiết kế nh- sau: + Có tuyến chạy dọc theo h-ớng dốc ô chôn lấp Các tuyến nhánh dẫn n-ớc rác tuyến Tuyến dẫn n-ớc rác hố thu để bơm dẫn thẳng vào công trình xử lý rác Sơ đồ bố trí ống thu gom nh- hình sau: 1% Tuy h ến nhá n h 1% 60 60 h hán nn ế y Tu 1% nh nhá n ế Tuy 1% ến nhá n h 1% Tuy ến nhá n h 1% Tuy ến nhá nh 1% 1% h 60 60 nh nhá n ế Tuy 1% Tuy ến nhá n 1% h 60 60 1% h hán nn ế y Tu 60 1% nh nhá n ế Tuy 1% nh nhá ến y u T 1% Hố ga Tới hố thu nuớc rác ến nhá n 60 nh nhá n ế Tuy Hố ga Hố ga Tuy 60 1% 1% 1% Tuy Tuyến ến nhá n 60 1% h 1% nh nhá n ế Tuy Tuyến ến nhá n 1% 60 - 70 60 - 70 60 60 n nhá ến Tuy Hố ga Tuy 180 - 200 h 1% Tuy 60 - 70 h ến nhá n Tới hố thu nuớc rác 60 - 70 Tuy sơ đồ bố trí ống thu gom nƯớc rác + Trên tuyến ống, (180 - 200m ) lại có hố ga để phòng tránh tắc nghẽn ống Hố ga đ-ợc xây gạch, có kết cấu chống thấm Kích th-ớc hố ga là: 800mm800mm800mm Sơ đồ bố trí hố ga nh- sau: ống thu gom n-ớc rác có mặt phía nhẵn, đ-ờng kính 150 mm ống đ-ợc đục lỗ với đ-ờng kính15 mm suốt chiều dài ống với tỷ lệ lỗ rỗng chiếm tỷ lệ từ 10-15% diện tích bề mặt ống Hệ thống thu gom khí rác: a) Đặc điểm Các bãi chôn lấp nguồn tạo khí sinh học mà khí metan thành phần chủ yếu chiếm tỷ lệ cao Khí sinh học sản phẩm trình phân hủy chất hữu có bãi chôn lấp Thành phần khí ga giai đoạn đầu chủ yếu carbon dioxit (CO2) số loại khí khác nh- N2 O2 Sự có mặt khí CO2 bãi chôn lấp tạo điều kiện cho vi sinh vật kị khí phát triển từ bắt đầu giai đoạn hình thành khí metan Nh- vậy, khí ga có hai thành phần chủ yếu CH4 CO2 CH4 có khoảng từ 50 60% CO2 chiếm khoảng 40 50% Khí metan trở thành mối nguy hiểm gây cháy, nổ, ô nhiễm môi tr-ờng bãi chôn lấp khu vực xung quanh Vì việc kiểm tra khí ph-ơng pháp thoát tán thu hồi chuyển thành nguồn l-ợng phần quan trọng thiết kế vận hành bãi chôn lấp phế thải hợp vệ sinh, bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh thiết phải có hệ thống thu gom xử lý tất khí sinh học sinh trình chôn lấp Việc thiết kế hệ thống thu gom xử lý khí rác đ-ợc tiến hành theo TCVN 261:2001 nhằm đảm bảo chất l-ợng không khí xung quanh bãi chôn lấp heo TCVN 5938:1995 b) Tính toán l-ợng khí phát sinh Với sản l-ợng khí -ớc tính khoảng 7,5 (m3/tấn rác thải) ta hoàn toàn tính đ-ợc l-ợng khí rác phát sinh từ ô chôn lấp nh- l-ợng khí rác phát sinh từ bãi chôn lấp toàn thời gian vận hành Với thể tích rác thải trung bình ô chôn lấp là: 29927 m3 l-ợng khí rác phát sinh là: Q = 7.5 * 31592*0.58 = 137425 m3 c) Thiết kế hệ thống thu khí Dựa vào l-ợng khí nh- trên, ta xác định yếu tố thiết kế hệ thống khí: - Thu gom khí rác ống thẳng đứng - Vì khối l-ợng rác đem chôn lấp ô chôn lấp t-ơng đối lớn nên hệ thống thu gom khí rác đ-ợc bố trí thành mạng l-ới dạng tam giác đều, bán kính thu gom ống 25m, tức khoảng cách ống thu gom liên tiếp 50m (phù hợp với tiêu chuẩn) - Các ống thu gom khí rác đ-ợc lắp đặt trình vận hành, nối ghép, nâng dần độ cao theo độ cao vận hành bãi Độ sâu khoan lỗ vào bãi m - Đoạn ống nối ghép phải đ-ợc hàn gắn cẩn thận Phần ống nằm lớp đất phủ bề mặt bãI chôn lấp phần nhô cao mặt bãI chôn lấp sử dụng ống thép tráng kẽm vật liệu có sức bền học hóa học t-ơng đ-ơng - Độ cao cuối ống thu gom khí rác phảI lớn bề mặt bãi 2m (tính từ lớp phủ cùng) - Sử dụng ống nhựa đ-ờng kính 150mm, đục lỗ cách suốt chiều dài ống với mật độ lỗ rỗng đạt 15-20% diện tích bề mặt ống Xung quanh lỗ khoan thu hồi khí gas lèn kĩ sét dẻo xi măng 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 -60 -60 50 sơ đồ hệ thống thu gom khí rác LU? I KIM LO? I é? C L? ỉ150 150 L? P S? I B? O V? ? NG 1200 ? NG THẫP THU KH RC ỉ150 é? C L? ỉ50 600 75 150 300 ỉ50 300 Bấ TễNG C? T THẫP 300 600 1200 300 5.5.3 Đóng bãi sử dụng lại mặt bãi chôn lấp rác thải đô thị a) Điều kiện đóng bãi Việc đóng cửa bãi chôn lấp đ-ợc thực khi: - L-ợng rác thải đ-ợc chôn bãi chôn lấp đạt đ-ợc dung tích lớn nhthiết kế kỹ thuật - Cơ quan vận hành (chủ vận hành) bãi chôn lấp không muốn tiếp tục vận hành bãi rác - Bãi rác đóng cửa với lý khác b) Phục hồi sử dụng lại mặt bãi chôn lấp Bãi thải sau kết thúc chôn lấp (khoảng 15 năm) đ-ợc xây dựng thành công viên, sân bóng, bãi đỗ xe nơi vui chơi giải trí Khi định lựa chọn sử dụng lại bãi thải cần ý mục tiêu liên quan đến việc cải tạo bãi chôn lấp nh- sau: - Khôi phục lại màu mỡ lành mạnh cảnh quan - Cho phép sử dụng lại đất cách linh hoạt t-ơng lai đảm bảo theo quy hoạch - Làm hài hòa với cảnh quan xung quanh - Đảm bảo môi tr-ờng cho hệ động thực vật cân sinh thái - Đem lại lợi nhuận sau tái sử dụng Trong thời gian năm liên tục kể từ ngày đóng bãi, kết phân tích n-ớc rác mẫu đ-ợc lấy vị trí cửa vào trạm xử lý thấp giới hạn theo quy định TCVN 5945-1995 cho phép ngừng xử lý n-ớc rác Quy định ngừng lấy mẫu, đo l-ờng phân tích đ-ợc áp dụng cho việc giám sát n-ớc ngầm, khí sinh học, kết phân tích đo l-ờng liên tục năm thấp giới hạn cho phép quy định TCVN1995 5.5.4 Các giai đoạn xây dựng ô chôn lấp Với quy mô bãi chôn lấp lớn, trình vận hành bãi chôn lấp diễn nhiều năm Ta tiến hành xây dựng tất ô chôn lấp tiến hành đổ rác, nh- xảy việc sau: - Thời gian xây dựng lâu, không đáp ứng đ-ợc yêu cầu cần diện tích để chôn lấp tr-ớc mắt - Các ô chôn lấp đ-ợc sử dụng sau bị lấp đầy thời gian, để sử dụng đ-ợc ô chôn lấp ta lại phải tiến hành khôi phục lại trạng thái ban đầu chôn lấp đ-ợc - Hệ thống thu gom n-ớc rác đ-ợc xây dựng với ô chôn lấp gây lãng phí bị hỏng hóc phải bão d-ỡng lại sử dụng đ-ợc Do vậy, trình xây dựng bãi chôn lấp phải đ-ợc tiến hành theo giai đoạn nhằm tránh bất lợi xảy Với quy mô tính toán ô chôn lấp sấp xỉ sử dụng cho năm nên ta tiến hành xây dựng đợt, năm ô chôn lấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Quy hoạch quản lý Chất thải rắn Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ, Đồ án Quy hoạch quản lý Chất thải rắn Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ, Đồ án Quy hoạch quản lý Chất thải rắn Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay