Tài liệu kĩ thuật đồ họađồ họa máy tính

2 209 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 00:09

Cách chuyển từ ipv4 sang ipv6 Địa IPv4 ta phân làm vùng, lấy vùng chia cho 16, ghi kết đạt số dư 192 : 16 = 12 dư 168 : 16 = 10 dư 25 : 16 = dư 234 : 16 = 14 dư 10 So sánh với giá trị HEX : A = 10 B = 11 C = 12 D = 13 E = 14 F = 15 Ta ghép kết số dư lại, kết đứng trước số dư đứng sau, ta kết sau : C0A8:19EA => Địa IPv6 192.168.25.234 C0A8:19EA Vì đ/c IPv4 có 32bit, đ/c IPv6 128bit, ta thiếu 96bit 96bit dãy số Do đó, để ghi xác, ta có cách ghi sau : + Cách ghi đầy đủ : 0000:0000:0000:0000:0000:0000:C0A8:19EA + Cách ghi rút gọn : ::C0A8:19EA Bây ta làm ngược lại Khi có địa IPv6 ta muốn biết địa IPv4 nó, ta làm sau : C0 = (12 x 16) + = 192 A8 = (10 x 16) + = 168 19 = (1 x 16) + = 25 EA = (14 x 16) + 10 = 234 => Địa IPv4 : 192.168.25.234 IPv6 cung cấp không gian địa lớn nhiều so với IPv4 Nếu IPv4 sử dụng 32 bit nhị phân để cấu thành địa IP, IPv6 sử dụng tới 128 bit nhị phân để cấu thành địa IP Với 32 bit nhị phân, không gian IPv4 cung cấp tối đa 2^32 địa chỉ, tức xấp xỉ tỉ địa IP; với 128 bit nhị phân, không gian IPv6 cung cấp tối đa 2^128 địa chỉ, hay xấp xỉ 3,4 x 10^38 địa IP Để hình dung số lượng địa lớn nào, thử thực chia toàn không gian IPv6 cho tất người Thế giới sử dụng Với dân số vào khoảng tỉ người, số lượng địa IPv6 phân bổ (3,4 x 10^38) / (7 x 10^9), hay xấp xỉ (5 x 10^28) IP cho người! Như vậy, mặt lý thuyết, sau triển khai xong IPv6, người Trái Đất cấp phát 50 tỉ tỉ tỉ địa IP! Một số lớn vô cùng, ta xem không gian IPv6 vô hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu kĩ thuật đồ họađồ họa máy tính, Tài liệu kĩ thuật đồ họađồ họa máy tính, Tài liệu kĩ thuật đồ họađồ họa máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay