(Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay

174 201 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 00:00

(Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN VN NGHIấN pháp chế xã hội chủ nghĩa đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới lực lợng hải quan Việt Nam Chuyờn ngnh : Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut Mó s : 62 38 01 01 LUN N TIN S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN MINH OAN H NI - 2015 L I CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc ti liu, s liu trớch dn lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng Nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn cha tng ủc cụng b bt c cụng trỡnh no Tỏc gi lun ỏn Nguyn V n Nghiờn M C LC M Trang U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu cú liờn quan ủn ủ ti lun ỏn 1.2 Nhng ủ ủt cn tip tc nghiờn cu 9 23 Chng 2: C S Lí LUN V PHP CH X HI CH NGHA TRONG U TRANH PHềNG, CHNG BUễN LU QUA BIấN GII CA LC LNG HI QUAN 2.1 Khỏi nim v vai trũ phỏp ch xó hi ch ngha ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan 2.2 Ni dung ca phỏp ch xó hi ch ngha ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan 2.3 Nhng ủiu kin bo ủm ca phỏp ch xó hi ch ngha ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan 2.4 Phỏp ch ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan mt s nc trờn th gii v nhng kinh nghim gi m ủi vi Hi quan Vit Nam 26 26 38 42 49 Chng 3: THC TRNG PHP CH X HI CH NGHA TRONG U TRANH PHềNG, CHNG BUễN LU QUA BIấN GII CA LC LNG HI QUAN VIT NAM 3.1 Khỏi quỏt v tỡnh hỡnh buụn lu Vit Nam v chc nng ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan Vit Nam 3.2 Thc trng phỏp lut phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam hin 3.3 Thc trng thc hin phỏp lut hot ủng ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam hin 60 60 70 83 Chng 4: QUAN IM V GII PHP TNG CNG PHP CH X HI CH NGHA TRONG U TRANH PHềNG, CHNG BUễN LU QUA BIấN GII CA LC LNG HI QUAN VIT NAM HIN NAY 4.1 Quan ủim tng cng phỏp ch xó hi ch ngha tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng quan hin 4.2 Gii phỏp tng cng phỏp ch xó hi ch ngha tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng quan Vit Nam hin T LUN DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO 105 ủu Hi 105 ủu Hi 112 155 161 162 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N CHXHCN : Cng hũa xó hi ch ngha CNTT : Cụng ngh thụng tin HND : Hi ủng nhõn dõn HNN : Hi ủng nh nc HQCK : Hi quan ca khu KSHQ : Kim sỏt hi quan SBQT : Sõn bay quc t SHTT : S hu trớ tu TNHH : Trỏch nhim hu hn UBND : U ban nhõn dõn XHCN : Xó hi ch ngha WTO : T chc Thng mi th gii M U Tớnh cp thit ca ủ ti Phỏp ch xó hi ch ngha (XHCN) l nguyờn tc quan trng t chc v hot ủng ca b mỏy nh nc ta Phỏp ch XHCN ủũi hi ủi sng xó hi, phỏp lut phi ủc tụn trng v thc thi mt cỏch nghiờm minh, chớnh xỏc; mi cỏ nhõn, t chc, c quan Nh nc ủu phi trit ủ tuõn th phỏp lut; mi hnh vi vi phm phỏp lut ủu phi ủc phỏt hin, x lý kp thi theo ủỳng quy ủnh phỏp lut Phỏp ch XHCN vi h thng phỏp lut hon thin v vic thc hin phỏp lut nghiờm minh, l ủiu kin c bn ủ xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn v vỡ dõn Nu phỏp ch khụng ủc tng cng, cũn b buụng lng v cú nhiu hn ch, thỡ tt yu s dn ủn tỡnh trng gia tng, phỏt trin ca cỏc hin tng tiờu cc, vi phm phỏp lut, v cú th gõy tỡnh trng ri lon k cng xó hi Buụn lu l mt loi vi phm phỏp lut rt ph bin, ủc bit l t nc ta m ca, giao lu v hi nhp vi kinh t th gii, thỡ loi vi phm phỏp lut ny ngy cng nghiờm trng, vi nhiu din bin mi, cc k phc Tỡnh trng gia tng, phỏt trin ca cỏc hot ủng buụn lu qua biờn gii ủó phn ỏnh mt thc trng, phỏp ch hot ủng phũng, chng buụn lu cũn cú quỏ nhiu hn ch, cha ủỏp ng ủc nhng yờu cu, ủũi hi ca s phỏt trin ủt nc v s hp tỏc hi nhp vi th gii hin Do ủú, tng cng phỏp ch XHCN hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ủó tr thnh mt ủũi hi khỏch quan v l nhu cu t thõn ca qun lý nh nc nc ta hin Trong cỏc c quan thc hin chc nng trc tip ủu tranh phũng, chng buụn lu, Hi quan l lc lng tiờn phong, ủc giao trỏch nhim ngn chn hot ủng xut, nhp lu ti biờn gii, ca khu, cng bin, cng hng khụng quc t T thnh lp ủn nay, lc lng Hi quan ủó trng thnh ln mnh nhanh chúng, cú nhiu ủúng gúp vo s nghip cỏch mng ginh ủc lp cho dõn tc; xõy dng, phỏt trin v bo v nn kinh t ca ủt nc Nhng nm gn ủõy, xu th hi nhp vi th gii, lc lng Hi quan ủó cú s ủi mi mnh m Mi hot ủng ca lc lng Hi quan ủang tng bc tip cn v hon thin theo chun mc quc t, t ch ủ th tc, giỏm sỏt qun lý ngi, phng tin, hng hoỏ xut nhp khu ủn hot ủng kim soỏt ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii Phỏp lut Hi quan núi chung v phỏp lut v phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan núi riờng ủó ủc Nh nc quan tõm xõy dng, hon thin to nhng khuụn kh phỏp lý cn bn cho vic xõy dng c cu t chc v hot ủng ca lc lng Hi quan Tuy vy, cú mt thc t l, cụng tỏc trin khai hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii, lc lng Hi quan ủang gp phi nhng ro cn, bt cp t chớnh cỏc quy ủnh ca phỏp lut, lm hn ch sc mnh ủu tranh v kh nng kim soỏt, phỏt hin, ủiu tra, x lý cỏc hnh vi buụn lu, chuyn trỏi phộp hng hoỏ qua biờn gii Vai trũ ca c quan Hi quan cha ủc nõng cao, cha tng xng vi kh nng v tớnh cht cụng tỏc nghip v ủc thự ca Ngnh Mc dự l c quan cú lc lng chuyờn trỏch ủu tranh chng buụn lu, ủc t chc v hot ủng theo xu hng chuyờn nghip, hin ủi hoỏ, cú mi quan h hp tỏc quc t rng rói, nhng Hi quan Vit Nam theo quy ủnh ca phỏp lut cha phi l lc lng nũng ct h thng cỏc c quan chc nng ủu tranh chng buụn lu ca nc ta hin Trong buụn lu gi ủõy ủang l mt nhng mt trn núng bng, ủi tng buụn lu ngy cng chuyờn nghip cú tớnh liờn kt v t chc cao, thỡ h thng cỏc lc lng chc nng chng buụn lu li cha ủc t chc cht ch, thiu mt lc lng chớnh quy tinh nhu ủ gi vai trũ nũng ct, ủ kh nng lm c quan tham mu chin lc, ủng thi ch huy v gn kt hu c s phi hp gia cỏc lc lng chc nng ny Quy ủnh ca phỏp lut v nhng bin phỏp phũng chng buụn lu ca lc lng kim soỏt Hi quan cũn thiu c v chiu rng v chiu sõu nghip v C cu t chc ca lc lng kim soỏt Hi quan cũn quỏ dn tri, mc ủ trung thng nht v trin khai lc lng linh hot cha cao; cha ủ c s phỏp lý ủ xõy dng thnh mt lc lng kim soỏt thc s mnh, chuyờn nghip, tinh nhu v hin ủi vi h thng c quan tỡnh bỏo phỏt trin ton din v hot ủng hiu qu Thm quyn ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn, ủiu tra, x lý hnh vi buụn lu, chuyn trỏi phộp hng hoỏ qua biờn gii ca c quan Hi quan cũn rt hn ch, lc lng kim soỏt Hi quan cha cú ủc v phỏp lý tung xng, cn thit ủ cú ủ kh nng trn ỏp mnh m lm cho cỏc ủi tng buụn lu phi e s Bờn cnh ủú, nhn thc v s tuõn th chớnh sỏch phỏp lut v ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca mt b phn cỏn b cụng chc lc lng Hi quan cũn cha ủng ủu; cha thy ủc tm quan trng ca nhim v ủu tranh phũng, chng buụn lu; cỏ bit cũn cú nhng trng hp tiờu cc, bao che cho hot ủng buụn lu Hi quan l lc lng tiờn phong ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii, l ngi gỏc ca khu quc t ca ủt nc Vỡ vy, nhng hin tng nhng nhiu, tiờu cc phin h, khụng tuõn th phỏp lut, tip tay cho cỏc hnh vi buụn lu ca cỏn b, chin s Hi quan xy thi gian qua ủó gõy nhng hu qu vụ cựng nghiờm trng, khụng ch l nhng thit hi v mt kinh t m cũn nh hng nghiờm trng ti hỡnh nh quc gia v nhng h lu cho vic xõy dng lc lng, t chc b mỏy ca ngnh Hi quan Do vy, mc dự nhng nm gn ủõy lc lng Hi quan ủó trin khai ủu tranh rt quyt lit; tớch cc, ch ủng ủy mnh phi hp vi cỏc ngnh chc nng khỏc Nhng nhng bt cp, hn ch t h thng phỏp lut, cng thờm nhng yu kộm v nng lc, ý thc trỏch nhim ca mt b phn cỏn b, cụng chc ủó dn ủn hiu qu tỏc ủng thc t ca cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan l cha cao Chớnh vỡ hin phỏp ch ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan v cỏc c quan chc nng khỏc cha ủ mnh m nờn ủó khụng th ngn chn ủc hot ủng buụn lu Trỏi li, hot ủng buụn lu nh mt bnh ủó nhn thuc, tip tc phỏt trin, gia tng, gõy nhng hu qu ngy cng nghiờm trng hn ủi vi tỡnh hỡnh sn xut hng hoỏ v kinh doanh thng mi ca ủt nc Vỡ vy, vic nghiờn cu ủ ti Phỏp ch xó hi ch ngha u tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam hin l rt cp thit, cú ý ngha c v mt lý lun v thc tin Nghiờn cu ny cung cp nhng c s lý lun v c s thc tin cho vic tng cng phỏp ch XHCN cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu ca Nh nc ta hin M c ủớch v nhi m v n hiờn c u ca lu n ỏn Mc ủớch Mc ủớch ca Lun ỏn l ủ xut ủc nhng quan ủim, gii phỏp xõy dng v tng cng phỏp ch XHCN cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam hin ủt ủc mc ủớch ủú, lun ỏn tng bc gii quyt cỏc mc tiờu c th sau: Phõn tớch c s lý lun v phỏp ch XHCN ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan; ỏnh giỏ thc trng phỏp ch ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan hin nay, bao gm: thc trng bt cp, hn ch ca h thng quy ủnh phỏp lut hin hnh v phũng chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam; thc trng thc hin phỏp lut ca c quan Hi quan v cỏn b cụng chc Hi quan cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu xut hng sa ủi, b sung v hon thin h thng phỏp lut v phũng, chng buụn lu ca Hi quan núi riờng v hon thin chớnh sỏch phỏp lut phũng, chng buụn lu ca Nh nc ta núi chung xut bin phỏp tng cng qun lý, nõng cao ý thc trỏch nhim, tuõn th chớnh sỏch phỏp lut ca cỏn b cụng chc Hi quan v cỏc gii phỏp khỏc nhm tng cng phỏp ch XHCN cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam hin Nhim v Nhim v ca Lun ỏn l ủi sõu nghiờn cu nhng ni dung ch yu sau: - Khỏi quỏt chung v phỏp ch XHCN, ni dung v yờu cu ca phỏp ch XHCN hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan; nhng ủiu kin bo ủm cho vic tng cng phỏp ch XHCN hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan; - Khỏi quỏt chung v buụn lu v phũng, chng buụn lu qua biờn gii; khỏi quỏt chung v nhim v phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan, nhng ủc ủim, phng phỏp, vai trũ v bn cht nghip v hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan; - Nhng ủ lý lun v phỏp ch ủu tranh phũng, chng buụn lu ca Hi quan; phỏp lut v phũng chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan nc ta, so sỏnh vi phỏp lut v hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan mt s nc trờn th gii; - Thc trng phỏp ch XHCN cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam t trin khai thc hin Lut Hi quan sa ủi b sung nm 2005 ủn (2014); - C s lý lun v c s thc tin ca cỏc quan ủim v gii phỏp tng cng phỏp ch XHCN ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam hin i tn v phm vi n hiờn cu ca lun ỏn i tng nghiờn cu l thc trng phỏp ch XHCN hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan C th: Nghiờn cu v h thng cỏc quy ủnh chung ca phỏp lut nc ta v phũng, chng buụn lu, ủú trung phõn tớch k cỏc quy ủnh phỏp lut v phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan; Nghiờn cu quy ủnh phỏp lut v phũng chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan mt s nc khỏc trờn th gii lm c s so sỏnh vi phỏp lut nc ta; Nghiờn cu thc trng buụn lu v thc tin cụng tỏc phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan t trin khai thc hin Lut Hi quan sa ủi, b sung nm 2005 ủn (2014); ủỏnh giỏ nhng bt cp cỏc quy ủnh phỏp lut hin hnh v phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan; nghiờn cu v ủỏnh giỏ thc trng phỏp ch XHCN, nng lc cụng tỏc, ý thc trỏch nhim ca cỏn b cụng chc Hi quan ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii Phm vi nghiờn cu: Phỏp ch XHCN hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Vit Nam t 2005 ủn 2014 (Nm 2005 l nm Lut Hi quan ủc sa ủi v ngnh Hi quan bt ủu trin khai thc hin cỏc bin phỏp nghip v chng buụn lu theo Quyt ủnh 65/2004/QD - TTg ca Th tng Chớnh ph) C s lý lu n v phn phỏp n hiờn cu C s lý lun Lun ỏn da trờn quan ủim nhn thc ca ch ngha Mỏc- Lờnin v ủ phỏp ch XHCN; T tng H Chớ Minh v quan ủim ca ng v xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn v vỡ dõn; v tng cng phỏp ch XHCN cỏc lnh vc qun lý xó hi; v t chc xõy dng chớnh quyn, ủi ng cỏn b cụng chc v ủu tranh phũng chng cỏc hin tng tiờu cc sỏch nhiu, phin h, quan liờu, lóng phớ, ủú cú quan ủim v xõy dng v t chc hot ủng ca lc lng Hi quan lm c s lý lun ủ nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Tỏc gi s dng cỏc phng phỏp: phõn tớch v tng hp ủ tỡm hiu cỏc khỏi nim v quan ủim v phỏp ch; phng phỏp so sỏnh; phng phỏp thng kờ ủ ủỏnh giỏ thc trng phỏp ch quỏ trỡnh nghiờn cu gii quyt nhng ủ m mc ủớch v nhim v ca lun ỏn ủt Trong quỏ trỡnh nghiờn cu tỏc gi cú tham kho, chn lc k tha cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, bi vit cú liờn quan ủn lnh vc lun ỏn ủ cp Nhng ủúng gúp v hoa hc ca Lun ỏn Lun ỏn cú nhng ủúng gúp mi sau ủõy: - Da trờn c s phõn tớch nhng quan ủim v phỏp ch, tng cng phỏp ch XHCN; mi quan h gia tng cng phỏp ch vi vic xõy dng 156 khụng theo kp tỡnh hỡnh, bc l nhiu yu kộm Cú biu hin cho thy cỏch thc t chc ủu tranh phũng, chng buụn lu ca Nh nc ta ủó lc hu Cụng tỏc phũng, chng buụn lu ủang ri vo tỡnh trng b tc, bt lc "cha ủ xut ủc nhng gii phỏp x lý mt cỏch bi bn, mang tớnh chin lc" [4] Tỡnh trng ny cho thy sc mnh ca phỏp ch XHCN hot ủng phũng, chng buụn lu ca Nh nc ta cha phỏt huy ủc hiu qu nh mong mun v thc s cũn rt nhiu ủ hn ch, bt cp õy chớnh l lỳc Nh nc ta cn nhỡn nhn, ủỏnh giỏ li cỏch thc tin hnh ủu tranh phũng, chng buụn lu cng nh nhng chớnh sỏch phỏp lut v nhng gii phỏp phũng, chng buụn lu ủó ỏp dng thi gian qua; ủỏnh giỏ li thc trng trin khai thc hin nhim v phũng, chng buụn lu ca cỏc c quan chc nng Trờn c s ủú tin hnh ủi mi trit ủ v cụng tỏc phũng, chng buụn lu, hon thin chớnh sỏch phỏp lut v ủc nhng gii phỏp cú tớnh chin lc hiu qu, ủỏp ng vi yờu cu, ủũi hi ca tỡnh hỡnh L lc lng thay mt Nh nc thc hin vic kim soỏt ủi vi hng húa xut khu, nhp khu, quỏ cnh, Hi quan cú mt v trớ ủc bit quan trng cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu Thc t ủó cho thy, bao gi phỏp lut Hi quan v hot ủng thc thi nhim v ca lc lng Hi quan cng cú ý ngha quyt ủnh ủn hiu qu cụng tỏc phũng, chng buụn lu ca mi nc Vỡ vy, tng cng phỏp ch XHCN ủu tranh phũng chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan l mt ủ quan trng, cú ý ngha ht sc to ln vic ủu tranh phũng, chng buụn lu Vit Nam Phỏp ch XHCN ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan ủũi hi phi hon thin, ủng b ca h thng cỏc quy ủnh phỏp lut v hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan, ủm bo cho c quan Hi quan cú ủ c s, v phỏp lý thớch hp ủ thc hin nhim v ủu tranh phũng, chng buụn lu mnh m, hiu qu; ủũi hi c quan Hi quan phi ủc t chc theo phỏp lut, cỏc cỏn b cụng chc Hi quan phi tớch cc, t giỏc t chc thc hin nhim v, thc hin nghiờm chnh cỏc quy ủnh ca phỏp lut v ủu tranh phũng, chng buụn lu; ủũi hi 157 mi hot ủng thc thi nhim v ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan phi ủc giỏm sỏt, kim soỏt cht ch ủ ngn nga v phũng chng vi phm, tiờu cc, v li, lm dng quyn hn nhm ủm bo k cng, k lut v hiu lc qun lý Nh nc; ủũi hi mi vic lm sai trỏi, mi ch th cú hnh vi vi phm quy ủnh ca phỏp lut v hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan ủu phi ủc x lý nghiờm minh, ủỳng quy ủnh ca phỏp lut Vi vai trũ bo v ch quyn kinh t, gỏc ca hng húa vo ủt nc, Hi quan Vit Nam nhng nm qua ủó tớch cc ủy mnh ci cỏch, hin ủi húa, nõng cao hiu qu qun lý v tng cng ủu tranh phũng, chng buụn lu T nm 2001 ủn nm 2014, lc lng Hi quan ủó cú nhng bc chuyn ủi mnh m, ủang dn tr thnh mt lc lng chuyờn nghip, chớnh quy v tinh nhu Hot ủng t chc thc hnh phỏp ch phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan ủó ủt ủc nhng thnh tu ủỏng k, gúp phn khụng nh vo vic gỡn gi mụi trng kinh doanh lnh mnh, ủm bo cho s phỏt trin n ủnh ca nn kinh t ủt nc Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh tu ủt ủc, phỏp ch ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan cng ủó bc l nhiu ủ bt cp, hn ch V v phỏp lý, phỏp lut hin hnh quy ủnh cho lc lng Hi quan vai trũ, trỏch nhim ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii cũn cha tng xng vi nng lc v bn cht hot ủng qun lý ủc thự, gõy khú khn cho vic trin khai nhim v phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan; quy ủnh thiu cỏc bin phỏp ngn chn cn thit ủ ủm bo cho sc mnh trn ỏp ca lc lng Hi quan ủi vi cỏc ủi tng buụn lu; cha cho phộp lc lng kim soỏt Hi quan ủc ỏp dng nghip v tỡnh bỏo, l nghip v cc k cn thit ủi vi hot ủng qun lý Hi quan hin ủi ngy nay; thm quyn ủiu tra hỡnh s ca c quan Hi quan cũn hn hp, dn ủn vic tin hnh cỏc hot ủng ủiu tra v ỏn buụn lu luụn rt khú khn; thiu cỏc quy ủnh c th v t chc, b mỏy, tiờu chun, tuyn chn, 158 ch ủ ủi vi cỏn b cụng chc kim soỏt v quy ch, ủiu lnh cụng tỏc ca lc lng kim soỏt Hi quan; thiu cỏc quy ủnh c th v ch ủ kim tra, giỏm sỏt, ủụn ủc vic chp hnh phỏp lut hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Nhng bt cp t cỏc quy ủnh ca phỏp lut ny chớnh l nhng ro cn phỏp lý, bú buc khụng cho lc lng Hi quan cú th phỏt huy ht kh nng, v th v s sỏng to, l mt nguyờn nhõn dn ủn hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan khụng ủt ủc hiu qu cao nh mong mun Bờn cnh bt cp ca h thng quy ủnh phỏp lut, thỡ vic trin khai thc hin nhim v phũng, chng buụn lu nhng nm qua ca ngnh Hi quan cng cũn nhiu hn ch, thiu sút nh: chm son tho, ban hnh nhng bn hng dn, quy trỡnh nghip v kim soỏt, dn ủn tỡnh trng mt thi gian di hu ht cỏc ủn v Hi quan ton ngnh ủu lỳng tỳng, khụng ỏp dng ủc cỏc bin phỏp nghip v chuyờn sõu; t chc lc lng kim soỏt ton ngnh dn tri v thiu linh hot, cha ủm bo ủỳng nguyờn tc trung thng nht theo quy ủnh ca phỏp lut; vic ủo to nõng cao nghip v chuyờn sõu cho cỏn b cụng chc kim soỏt Hi quan cũn nhiu bt cp, trỡnh ủ nghip v chuyờn sõu ca lc lng kim soỏt Hi quan cha ủt ủc theo yờu cu ủt ra; thc hin cha tt thm quyn ca c quan Hi quan hot ủng t, ủiu tra cỏc v vic buụn lu cú du hiu hỡnh s; hin tng hỡnh thc, lm ủ cú bỏo cỏo kt qu trin khai cỏc bin phỏp nghip v chuyờn sõu, ủu tranh phũng, chng buụn lu nhng khụng thc cht, hiu qu din khỏ ph bin; cũn nhiu trng hp tuõn th khụng ủỳng quy ủnh phỏp lut hot ủng kim tra, phỏt hin, bt gi, ỏp dng bin phỏp ngn chn v x lý v vi phm; cha khc phc ủc nhng tn ti cụng tỏc qun lý cỏn b cụng chc, dn ủn cũn cú hin tng cỏn b cụng chc Hi quan thiu tinh thn trỏch nhim, tiờu cc, tham nhng tip tay cho buụn lu gõy bc xỳc d lun xó hi Trc nhu cu phỏt trin ca ủt nc, xõy dng nh nc phỏp quyn, m ca, hi nhp quc t ủũi hi phi khụng ngng tng cng phỏp ch 159 mi mt, mi lnh vc qun lý ca ủt nc V ủi vi mi lnh vc cn phi t chc nghiờn cu, xõy dng v thc hin ủy ủ cỏc gii phỏp khoa hc nhm nõng cao hiu lc ton din ca nn phỏp ch XHCN Trong ủú, ủ bo ủm phỏp ch ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Hi quan cn tin hnh nhng gii phỏp c bn sau: t l, hon thin phỏp lut phũng, chng buụn lu núi chung; phỏp lut phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan núi riờng Trong ủú cn xõy dng Lut phũng, chng buụn lu, ủ thng nht chớnh sỏch, ủnh chin lc v cụng tỏc phũng, chng buụn lu ca Nh nc ta ng thi hon thin cỏc quy ủnh Phỏp lut v phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan; xỏc ủnh v trớ, vai trũ phự hp cho c quan Hi quan; quy ủnh cho lc lng Hi quan nhng thm quyn v bin phỏp cn thit ủ phũng, chng buụn lu hiu qu Hai l, ủy mnh tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut v phũng, chng buụn lu; nõng cao ý thc chp hnh phỏp lut v tinh thn trỏch nhim tham gia phũng, chng buụn lu cng ủng doanh nghip xut nhp khu v qun chỳng nhõn dõn a l, ủy mnh trin khai, t chc thc hin chớnh sỏch phỏp lut v phũng, chng buụn lu; phỏt hin, x lý nghiờm minh, kp thi mi vi phm phỏp lut v phũng, chng buụn lu n l, nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏn b cụng chc Hi quan ủi vi cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu tỡnh hỡnh mi Nm l, bo ủm v tng cng s lónh ủo, ch ủo ca Chớnh ph, B Ti chớnh ủi vi hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan ỏu l, xõy dng lc lng Hi quan chuyờn nghip, chớnh quy, hin ủi; nõng cao liờm chớnh Hi quan, tng cng qun lý cỏn b v phũng, chng tiờu cc, tham nhng y l, tng cng giỏm sỏt, tra, kim tra ủi vi vic thi hnh phỏp lut, trin khai hot ủng phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc 160 lng Hi quan; x lý nghiờm cỏc trng hp cỏn b cụng chc Hi quan vi phm phỏp lut hot ủng ủu tranh phũng, chng buụn lu Tỏm l, tng cng hp tỏc quc t v cụng tỏc hi quan; v ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Chớn l, ủy mnh ci cỏch, hin ủi húa theo yờu cu hi nhp, ủm bo nõng cao cht lng, hiu qu hot ủng kim soỏt phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan Trong cỏc gii phỏp trờn, thỡ hon thin, xõy dng Lut v phũng, chng buụn lu l gii phỏp gc, quan trng nht, cn ủc bit quan tõm, nghiờn cu v tin hnh khn trng Lut v phũng, chng buụn lu ủc ban hnh s l c s ủ ủi mi chớnh sỏch v cng c, tng cng phỏp ch XHCN lnh vc phũng, chng buụn lu ca nh nc ta núi chung v tng cng phỏp ch XHCN phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca lc lng Hi quan núi riờng 161 DANH M C CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Vn Nghiờn (2009), "Vit Nam trờn ủng ủi mi - Hi Quan Qung Ninh vi cụng tỏc phũng, chng buụn lu qua biờn gii", Tp Cng sn ủin t, ngy 17/8/2009 Nguyn Vn Nghiờn (2009), "Gii phỏp tng cng ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii ca Cc hi quan Qung Ninh", Tp Cng sn, (32), tr.50-53 Nguyn Vn Nghiờn (2009), C s lý lun v thc tin ủu tranh phũng, chng buụn lu qua biờn gii t Trung ca Hi quan Qung Ninh, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni Nguyn Vn Nghiờn (2014), "Tng cng phỏp ch ủu tranh phũng, chng buụn lu ca Hi quan", Tp Qun lý nh nc, (224), tr.67-71 Nguyn Vn Nghiờn (2014), "Hi quan Qung Ninh ủu tranh chng buụn lu, hng gi v gian ln thng mi qua biờn gii", Tp Cng sn, (93), tr.86-89 162 DANH M C TI LIU THAM KHO V Ngc Anh (1996), i mi v hon thi n phỏp lut v Hi quan nc ta hin nay, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni Ban Chp hnh Trung ng (1996), Ngh quyt s Q/TW khúa VIII V hin lc cỏn b thi k ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa ủt nc, H Ni Ban Chp hnh Trung ng (2010), / th s 48 TW ngy v tng cng s lónh ủo ca ủng ủi vi cụng tỏc phũng, chng ti phm tỡnh hỡnh mi, H Ni Ban Ch ủo 127 Trung ng (2011), bỏo cỏo tng kt nm cụng tỏc chng buụn lu, hng gi v gian ln thng mi , H Ni Ban Ni chớnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam (2005), Tham nhng v phũng, chng tham nhng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Bỏo in t Qun tr v thng hiu (2007), "Chng buụn lu kiu Trung Quc", www.quantrithuonghieu.com, ngy 28/02/2007 Bỏo Lao ủng ủin t (2008), "Lot bi vit v chuyờn ủ Cuc chin chng than lu", www.laodong.com.vn Bỏo VOV Online (2010), "Trung Quc phỏ v ỏn buụn lu heroin ln nht", ỏo mi.com Nguyn Huy Bng (2001), Tng cng phỏp ch lnh vc giao thụng ủng b nc ta hin nay, Lun thc s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 10 Lờ Thanh Bỡnh (1998), Chng buụn lu v gian ln thng mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 11 Thanh Bỡnh (2006), Nga cỏch chc quan chc cp cao dớnh ủn buụn lu, Theo Mosnews, Interfax, Itar-Tass 163 12 B Chớnh tr (2005), Ngh quy t s 48 Q TW ngy 24 v hin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit ủn nm 13 ủnh hng ủn nm B Ti chớnh (2005), Thụng t s 22 am , H Ni TC ngy / hng dn thc hin quy ch hot ủng ca lc lng hi quan chuyờn trỏch phũng, chng buụn lu, chuyn trỏi phộp hng hoỏ qua biờn gii, H Ni 14 B Ti Chớnh (2011), ỏo cỏo v vic thc hin cỏc gii phỏp phũng, chng gian ln thng mi v trn thu, H Ni 15 B T lnh Biờn phũng (2009), Cụng tỏc phũng chng ti phm v cỏc t nn xó hi khu vc biờn gii v tuyờn truyn, giỏo dc, ủng qun chỳng nhõn dõn khụng tip tay cho buụn lu tham lun ti Hi ngh v cụng tỏc chng buụn lu ngy 21/03/2009,H Ni 16 Chớnh ph (1960), Bn iu l Hi quan ban hnh kốm theo Ngh ủnh s 03/CP ngy 27/2/1960, H Ni 17 Hong Cụng (1987), "Tớnh thng nht ca phỏp ch xó hi ch ngha", Tp Cng sn, (8) 18 Cc Hi quan H Ni (2012), Tỡm hiu v Hi quan Hn Quc, H Ni 19 Cc Hi quan tnh Qung Ninh v B ủi Biờn phũng tnh Qung Ninh (2005), K hoch phi hp hot ủng s 01/KH-LN ngy 28/03/2005, Qung Ninh 20 Cc Hi quan tnh Qung Ninh (2012), ụi nột v Hi quan M, Qung Ninh 21 Nguyn Chớ Dng (2003), Tng cng phỏp ch xó hi ch ngha hot ủng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ủng t phỏp ca Vin Kim sỏt nhõn dõn thnh ph H Ni, Lun thc s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 22 ng Cng sn Vit Nam (1986), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 23 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th VII, Nxb S tht, H Ni 164 24 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn ki n i h i ủi biu ton quc ln ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (1998), Ngh quyt Hi ngh ln th t Ban Chp hnh Trung ng khoỏ VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 27 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 28 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 29 Nguyn Minh oan (1996), "Nhng yờu cu ủi vi vic xõy dng v hon thin h thng phỏp lut", Tp Lut hc, (6) 30 Nguyn Minh oan (1996), "p dng phỏp lut - ủụi ủiu suy ngh", Tp Lut hc, (4) 31 Nguyn Minh oan (2004), "Phỏp lut Vit Nam tin trỡnh ton cu húa", Tp Lut hc, (7) 32 Nguyn Minh oan (2005), "Bn v khỏi nim v nhng yờu cu ca phỏp ch xó hi ch ngha", Tp Khoa hc phỏp lý, (2) 33 Nguyn Minh oan (2006), "Mt s ý kin v cụng tỏc cỏn b v chớnh sỏch ủi vi cỏn b nc ta", Tp Qun lý nh nc, (9) 34 Nguyn Minh oan (2008), "Thc hin phỏp lut ủy ủ, nghiờm minh l hot ủng thit thc cng c, xõy dng nh nc phỏp quyn ca dõn, dõn, vỡ dõn", Tp Thụng tin Nh nc v Phỏp lut, (4) 35 Nguyn Minh oan (2008), Vai trũ ca phỏp lut ủi sng xó hi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 36 Nguyn Minh oan (2008), "Cn nõng cao hiu qu thc hin phỏp lut Vit Nam hin nay", Tp Phỏp lut v phỏt trin, (2) 37 Nguyn Minh oan (2009), Thc hin v ỏp dng phỏp lut Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 165 38 Nguyn Minh oan (2011), Xõy dng v hon thi n h th ng phỏp lut Vi t Nam b i c nh xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 39 Trn Ngc ng (1997), "Suy ngh v mt nhng lun ủim ca V.I.Lờnin", Dõn ch v phỏp lut, (11), tr.2-3 40 L Giang (2011), "Cỏc quy ủnh v an ninh ủng bin ca Hi quan M", http://www.customs.gov.vn/ 41 V Ngc Giao (2012), "Tm quan trng v vai trũ ca cụng tỏc tra t tng H Chớ Minh", www.baoquangninh.com.vn 42 V Vn Hi (2005), Hon thin phỏp lut qun lý nh nc v Hi quan ủi vi doanh nghip kinh doanh xut nhp khu Vit Nam hin nay, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 43 Ngc Hi (2007), Phỏp ch xó hi ch ngha hot ủng ban hnh bn quy phm phỏp lut ca Hi ủng nhõn dõn v y ban nhõn dõn cỏc cp nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 44 Ngc Hi (2010), "Bn v phỏp ch xó hi ch ngha ủiu kin xõy dng v hon thin nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam", Tp T chc nh nc, (01) 45 Hong Vn Ho (1992), "Vn ủ gii quyt ủỳng ủn mi quan h gia dõn ch v phỏp ch quỏ trỡnh ủi mi nc ta", Tp Nh nc v phỏp lut, (2) 46 Trn Th Minh Hin (2010), Phỏp ch xó hi ch ngha kim sỏt ủiu tra cỏc v ỏn kinh t ca Vin kim sỏt nhõn dõn tnh Qung Ninh, Lun thc s Lut hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 47 Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh (2006), Tp bi ging v Nh nc v Phỏp lut, Tp 1: Lý lun chung, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 166 48 Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh (2011), Giỏo trỡnh lý lun chung v Nh nc v Phỏp lut, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 49 Nguyn Phựng Hng (1994), Tng cng phỏp ch xó hi ch ngha hot ủng ca lc lng cụng an nhõn dõn trờn lnh vc bo v an ninh quc gia nc ta hin nay, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh 50 Hi ủng B trng (1984), Ngh ủnh 139/HBT ngy 20/10/1984 v t chc b mỏy ca Tng cc Hi quan 51 Nguyn Nht Hựng (1996), Tng cng phỏp ch xó hi ch ngha lnh vc bo v sc khe nhõn dõn nc ta hin nay, Lun ỏn Tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 52 Quỏch S Hựng (1996), Tng cng phỏp ch v kinh t qun lý nh nc nn kinh t th trng ủnh hng xó hi ch ngha nc ta hin nay, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh 53 V Vn Khỏnh (2008), u tranh phũng chng ti phm chuyn, mua bỏn trỏi phộp cht ma tỳy ca lc lng Cụng an, B ủi biờn phũng v Hi quan trờn tuyn biờn gii Thanh Hoỏ - Ha Phn (Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo), Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 54 Phng Liờn (2011), "Sỏng kin an ninh Cụng ten n ca M (CSI)", http://www.customs.gov.vn 55 Trn Tn Linh (2004), u tranh phũng chng buụn lu ca Cc Hi quan Bỡnh nh - Thc trng v gii phỏp, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 56 Ngc Li (2008), "T chc v hot ủng ca hi quan Phỏp", www.customs.gov.vn 57 Giang Nam (2009), "C cu t chc b mỏy ca Hi quan Trung Quc", http://www.customs.gov.vn/ 167 58 Phựng Vn Nam (2010), "Quỏn trit t tng H Chớ Minh v vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn cụng tỏc bo ủm an ninh trt t nc ta hin nay", http://www.pup.edu.vn/ 59 "Nga bt nhúm buụn lu tờn la", http://www.bbc.com/vietnamese 60 Nguyn Vn Nghiờn (2009), C s lý lun v thc ti n ủu tranh phũng,chng buụn lu qua biờn gii Vit-Trung ca Hi quan Qung ninh, Lun thc s Lut, Hc vin chớnh tr-Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 61 Nh xut bn Chớnh tr quc gia (2003), Lut Hi quan mt s nc, H Ni 62 Nh xut bn Hi Lut gia Vit Nam (1985), H Ch tch v phỏp ch, Thnh ph H Chớ Minh 63 Nh xut bn Th gii (2005), Kinh nghim hin ủi hoỏ Hi quan ca mt s nc, H Ni 64 Hong Th Kim Qu (2005), "Ch ủ phỏp ch thng nht, hp lý v ỏp dng chung", Tp Dõn ch v Phỏp lut, (9) 65 Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam (1999), B lut hỡnh s nc cng ho xó hi ch ngha Vit Nam nm 1999 66 Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam (2003), B lut t tng hỡnh s nc cng ho xó hi ch ngha Vit Nam nm 2003 67 Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam (2005), Lut Hi quan (nm 2001) v Lut sa ủi, b sung mt s ủiu ca Lut Hi quan (nm 2005) 68 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Hin phỏp nc cng ho xó hi ch ngha Vit Nam nm 1992 v nm 2013 69 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2014), Lut Hi quan (2001) v lut sa ủi b sung mt s ủiu ca Lut hi quan (2005 t Hi quan nm 2014 70 Lờ Cao Sn (2011), "Trung quc : Vua buụn lu s v nc quy ỏn", Bỏo An ninh Th ủụ ủin t 71 Ngc Sn (2011), "Putin sa thi hng lot quan chc cao cp", http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/putin-sa-thai-hai-quan-chuccap-cao-3161535.html 168 72 Trn Vn Sn (2007), Tng cng phỏp ch xó hi ch ngha hot ủng gii quyt khiu ni, t cỏo, Nxb T phỏp, H Ni 73 Huy Ti (2013), "Chin lc hin ủi húa c cu t chc, quy trỡnh th tc v cụng ngh ca Hi quan M giai ủon 2009 - 2013", http://www.customs.gov.vn 74 Khai Tõm (2010), "M-Mexico tng tc chng buụn lu ma tỳy", Bỏo Th gii v Vit Nam ủin t 75 Trn Th Hng Thanh (2010), Phỏp ch xó hi ch ngha hot ủng xõy dng, ban hnh bn quy phm phỏp lut ca y ban nhõn dõn tnh Ninh Bỡnh, Lun thc s Lut hc, Hc vin Chớnh tr Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 76 Th tng Chớnh ph (1997), Ch th s 853/1997/CT-TTg ngy 11/10/1997 v ủu tranh chng buụn lu tỡnh hỡnh mi, H Ni 77 Th tng Chớnh ph (2000), Ch th 19/2000/CT-TTg ngy 28/09/2000 v tng cng cụng tỏc kim tra, kim soỏt chng buụn lu, gian ln thng mi ti cỏc ca khu, H Ni 78 Th tng Chớnh ph (2004), Quyt ủnh s 65/2004/Q-TTg Ngy 19/04/2004 ban hnh quy ch hot ủng ca lc lng hi quan chuyờn trỏch phũng, chng buụn lu, chuyn trỏi phộp hng hoỏ qua biờn gii, H Ni 79 Th tng Chớnh ph (2006), Quyt ủnh s 254/Q-TTg ngy 7/11/2006 ca v vic qun lý hot ủng thng mi biờn gii vi cỏc nc cú chung biờn gii, H Ni 80 Th tng Chớnh ph (2010), Quyt ủnh s 65/2010/Q-TTg ngy 25/10/2010 ban hnh Quy ch v trỏch nhim v mi quan h phi hp hot ủng gia cỏc c quan qun lý nh nc cụng tỏc ủu tranh phũng, chng buụn lu, hng gi v gian ln thng mi, H Ni 81 Th tng Chớnh ph (2011), Quyt ủnh s 448/Q-TTg ngy 25/03/2011, phờ duyt chin lc phỏt trin hi quan ủn nm 2020, H Ni 169 82 Lờ Vn Ti (2000), Buụn lu v chng buụn lu, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 83 Tng cc Hi quan (2005), Xõy dng h i quan thnh lc lng biờn phũng trờn m t trn kinh t ủỏng tin cy v tinh nhu, Nxb Ti chớnh, H Ni 84 Tng cc Hi quan (2011), "Hi quan Singapore thay ủi mụ hỡnh t chc mi", http://www.customs.gov.vn/ 85 Tng cc hi quan (2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc kim soỏt hi quan ci cỏch, hin ủi húa giai ủon 2006 -2010, H Ni 86 Tng cc hi quan (2011), Bỏo cỏo ủỏnh giỏ v trin khai cụng tỏc nghip v c bn theo Quyt ủnh s 65, H Ni 87 Tng cc hi quan (2011), Thụng bỏo Kt lun ca Lónh ủo Tng cc ti Hi ngh chuyờn ủ nghip v kim soỏt hi quan nm 2011, H Ni 88 Tng cc Hi quan (2012), Thụng tin v Cc Hi quan v Biờn phũng Hoa K, H Ni 89 Tng cc hi quan (2014), Bỏo cỏo cụng tỏc kim soỏt Hi quan nm 2011 v phng hng hot ủng nm 2012; ỏo cỏo cụng tỏc kim soỏt Hi quan cỏc nm 2012, 2013 v nm 2014, H Ni 90 Hiu Trung (2011), "Nn tham nhng trn lan ngnh Hi quan", Bỏo Cụng an ủin t 91 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh lý lun Nh nc v Phỏp lut ca nm 2008, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 92 Trng i hc Lut H Ni (2009), Phỏp lut Vit Nam tin trỡnh hi nhp quc t v phỏt trin bn vng, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 93 Nguyn Ngc Tỳc (2005), "Cỏc gii phỏp chng tham nhng ủỏp ng yờu cu ci cỏch v hin ủi hoỏ Hi quan Vit Nam", Bỏo Hi quan 94 o Trớ c (1995), "Tng cng tớnh thng nht ca phỏp ch, nghiờm chnh tuõn theo v chp hnh phỏp lut", Tp Cng sn, (3) 170 95 o Trớ c (1997), Nh nc v phỏp lut ca chỳng ta s nghip ủi mi, Nxb Khoa hc v xó hi, H Ni 96 Vin Khoa hc phỏp lý (2001), Bỡnh lun khoa hc B lut Hỡnh s 1999 (phn cỏc ti phm), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 97 Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao (2009), Tp ti liu Hi tho Thc tin thi hnh B lut t tng hỡnh s nm 2003 v thm quyn ca B ủi biờn phũng, Hi quan, Kim lõm, Cnh sỏt bin v cỏc c quan khỏc ca Cụng an nhõn dõn ủc giao nhim v tin hnh mt s hot ủng ủiu tra, nhng vng mc, ủ xut, kin ngh, H Ni 98 Vin Nh nc v phỏp lut, Vin Khoa hc xó hi Vit Nam (2009), Xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam giai ủon hin - Mt s ủ lý lun v thc tin, Nxb T ủin bỏch khoa, H Ni 99 Vừ Khỏnh Vinh (1991), "Phỏp ch xó hi ch ngha - mt phng thc th hin v thc hin quyn lc ca nhõn dõn", Tp Nh nc v phỏp lut, (01) 100 V Phỏp ch - Tng cc Hi quan (2008), Bỏo cỏo kt qu kho sỏt nghiờn cu ti Tng cc hi quan i Loan, ngy 21/11/2008 101 V Phỏp ch - Tng cc hi quan (2010), Bỏo cỏo kt qu kho sỏt nghiờn cu ti New Zealand, ngy 26/11/2010 102 Nguyn Xuõn Yờm - Nguyn Hũa Bỡnh (Ch biờn) (2003), Ti phm kinh t thi m ca, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni [...]... giải pháp hoàn thiện hệ thống quy ñịnh pháp luật về phòng, chống buôn lậu qua biên giới, tăng cường pháp chế XHCN trong phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan như: Xây dựng Luật về phòng, chống buôn lậu; xác ñịnh ñúng vị trí và nâng cao vai trò của cơ quan Hải quan trong hệ thống các lực lượng chức năng phòng, chống buôn lậu qua biên giới; nâng cao quyền hạn của cơ quan Hải quan trong. .. LẬU QUA BIÊN GIỚI CỦA LỰC LƯỢNG HẢI QUAN 2.1.1 Khái niệm pháp chế xã hội chủ n chốn buôn lậu qua bi ĩa tron ñấu tranh phòn , giới của lực lượng Hải quan 1.1.1 Khái quát chung v hoạt ñộng phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Buôn lậu là những hoạt ñộng buôn bán, trao ñổi hàng hóa xuất nhập khẩu bất hợp pháp, vi phạm quy ñịnh của pháp luật và trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan. .. phòng, chống buôn lậu qua biên giới của Hải quan Tuy chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu về pháp chế XHCN trong ñấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của Hải quan, nhưng những vấn ñề liên quan ñến buôn lậu, ñấu tranh phòng, chống buôn lậu vẫn luôn ñược quan tâm và nghiên cứu khá nhiều trên thế giới Hiện nay hợp tác tăng cường ñấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới chính... biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam Mặc dù vậy, các công trình khoa học ñó là những tài liệu tham khảo có giá trị ñối với việc nghiên cứu, giải quyết mục ñích và nhiệm vụ của luận án 26 Chươn 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU QUA BIÊN GIỚI CỦA LỰC LƯỢNG HẢI QUAN 2.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU... mẽ, chủ ñộng tăng cường công tác ñấu tranh phòng, chống buôn lậu của Nhà nước ta Tuy không nghiên cứu về vấn ñề tăng cường pháp chế XHCN trong phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan, nhưng một số nội dung trong các 20 công trình trên ñã ñề cập ñến mối quan hệ giữa tình hình buôn lậu với mức ñộ hoàn thiện của pháp luật Hải quan và năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Hải quan Việt. .. biên giới của lực lượng Hải quan thì cần phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về những hạn chế của hệ thống các quy ñịnh của pháp luật liên quan ñến công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan, 25 cũng như những yếu kém trong quá trình xây dựng lực lượng, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu qua biên giới của Hải quan Việt Nam hiện nay Những vấn ñề trên chính... nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, Luận án ñã làm rõ ñược quan ñiểm và những vấn ñề về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt ñộng ñấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan trong giai ñoạn hiện nay; - Luận án ñã tổng hợp những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về buôn lậu, phòng chống buôn lậu; phân tích có hệ thống các quy ñịnh pháp luật hiện hành về phòng, chống buôn lậu. .. liên quan ñến phòng, chống buôn lậu của Hải quan - Tác giả Trần Tấn Linh trong "Đấu tranh phòng chống buôn lậu của Cục Hải quan Bình Định - Thực trạng và giải pháp" [55] tập trung ñánh giá thực trạng tình hình buôn lậu ở ñịa phương, tình hình triển khai công tác 19 phòng, chống buôn lậu của Cục Hải quan Bình ñịnh; nêu những giải pháp cần thiết ñể tăng cường ñấu tranh phòng, chống buôn lậu của Cục Hải quan. .. thực trạng của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong ñấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan hiện nay cũng là một nội dung quan trọng cần phải ñược phân tích làm rõ Khi ñược ñánh giá một cách khách quan, sẽ thấy ñược ñầy ñủ toàn diện cơ sở thực tiễn của vấn ñề pháp chế XHCN trong ñấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Đối với nội dung này, bên cạnh... liên quan ñến ñấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Một số công trình khác, cụ thể hơn thì ñề cập ñến các giải pháp ñấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của Hải quan ở từng ñịa phương Tuy không nghiên 18 cứu trực tiếp về pháp chế XHCN trong lĩnh vực ñấu tranh phòng, chống buôn lậu, nhưng các tác giả ñó ít nhiều ñã ñề cập ñến giải pháp hoàn thiện chính sách pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay