(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012

29 186 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 23:58

(Luận án tiến sĩ) Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012(Luận án tiến sĩ) Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012(Luận án tiến sĩ) Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012(Luận án tiến sĩ) Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH NHT THU ĐảNG Bộ TỉNH HảI DƯƠNG Lã NH ĐạO HộI LIÊN HIệP PHụ Nữ TỉNH ĐổI MớI NộI DUNG, PHƯƠNG THứC HOạT ĐộNG Từ NĂM 1997 ĐếN NĂM 2012 Chuyờn ngnh : Lch s ng Cng sn Vit Nam Mó s : 62 22 56 01 TểM TT LUN N TIN S LCH S H NI - 2015 CễNG TRèNH C HON THNH TI HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Ng i h ng d n khoa h c: PGS TS NGUYN TH THANH PGS.TS HONG TH KIM THANH Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Ph n bi n 3: Lu n ỏn s c b o v t i H i ng ch m lu n ỏn c p H c viờn, h p t i H c vi n Chớnh tr qu c gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia v Th vin Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Nguyn Th Nht Thu, ng tỏc gi (2000), Lch s truyn thng cỏch mng ca ph n tnh Hi Dng (1930-1975), Hi Liờn hip Ph n tnh Hi Dng Nguyn Th Nht Thu, ng tỏc gi (2003), Lch s phong tro ph n tnh Hi Dng (1976-2000), Hi Liờn hip Ph n tnh Hi Dng Nguyn Th Nht Thu (2012), "Hi Liờn hip Ph n tnh Hi Dng i mi ni dung phng thc hot ng ", Tp Dõn vn, s thỏng Nguyn Th Nht Thu (2014), "Xõy dng i ng cỏn b Hi Liờn hip Ph n tnh Hi Dng (1997-2012)", Tp Lch s ng, s thỏng 12 Nguyn Th Nht Thu (2015), Mt s quan im c bn ca ng v cụng tỏc Ph n thi k i mi, Tp Lch s ng, s thỏng M U Tớnh cp thit ca ti T thnh lp cho n nay, ng Cng sn Vit Nam luụn xỏc nh mc tiờu gii phúng PN, thc hin nam n bỡnh ng l mt nhng nhim v quan trng S nghip gii phúng PN l mt b phn ca s nghip gii phúng dõn tc v xõy dng CNXH T nm 1930, ng ó sm thnh lp t chc PN hp, on kt, phỏt huy sc mnh ca cỏc tng lp PN, phỏt ng v hng dn phong tro cỏch mng ca PN, quan tõm chm lo n s tin b ca PN Trong cỏc giai on cỏch mng, ng thng xuyờn lónh o, ch o t chc Hi tr thnh trung tõm on kt cỏc tng lp PN Di s lónh o ca ng, Hi LHPN Vit Nam ó khụng ngng ln mnh, hp rng rói cỏc tng lp PN Vit Nam; i din, bo v quyn bỡnh ng, dõn ch, hp phỏp, chớnh ỏng ca PN; tham gia qun lý nh nc, tham gia xõy dng ng; on kt, ng, t chc, hng dn PN thc hin ch trng ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc, gúp phn xõy dng v bo v T quc Hi LHPN thc s tr thnh cu ni gia ng vi ụng o qun chỳng PN, tớch cc tham gia cỏc hot ng ca PN quc t v tranh th s ng h to ln ca PN v nhõn dõn th gii i vi PN Vit Nam Tuy nhiờn, bc vo thi k y mnh CNH, HH t nc v hi nhp quc t, hot ng ca Hi LHPN Vit Nam v cụng tỏc ng PN ó bc l nhng hn ch v i mt vi nhng thỏch thc mi Xut phỏt t yờu cu ca thi k mi v thc tin hot ng ca cỏc cp Hi nhng nm qua, phỏt huy vai trũ ca Hi LHPN, y mnh phong tro PN, PN tham gia ngy cng nhiu hn, ch ng hn, úng gúp ngy cng ln hn cho s phỏt trin ca gia ỡnh, cng ng, t nc v thc hin bỡnh ng gii, vic tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc PN núi chung, c bit l tng cng lónh o i mi t chc, ND,PT hot ng ca Hi LHPN Vit Nam núi riờng cng tr nờn quan trng Hi Dng l mt nhng tnh nm trung tõm ng bng Bc B Di s lónh o ca ng b tnh (thnh lp nm 1940), t chc v phong tro PN tnh Hi Dng sm hỡnh thnh v phỏt trin khỏ mnh, cú nhiu úng gúp quan trng vo s nghip cỏch mng ca quờ hng, t nc Tuy nhiờn, t nc thc hin cụng cuc i mi, CNH, HH v hi nhp quc t, cựng vi phong tro PN c nc, t chc Hi v phong tro PN tnh Hi Dng cng gp khụng ớt khú khn, thỏch thc, khin nhiu ND,PT hot ng cú ca Hi khụng cũn phự hp: cỏc hot ng Hi ch yu mi ch trung huy ng, ng lc lng PN thc hin cỏc ngha v vi xó hi, vi t nc; vic tuyờn truyn giỏo dc trung nhiu vo nõng cao nhn thc v truyn thng cỏch mng, cuc u tranh v hai ng ch ngha xó hi v ch ngha t bn; ng viờn PN vt khú khn thc hin ngha v ngi cụng dõn, ngi v, ngi mm cha chỳ trng ti chm lo li ớch thit thc cho PN (nõng cao i sng vt cht, to vic lm), phỏt huy quyn lm ch v nõng cao trỡnh ca PN; trỡnh nng lc ca i ng cỏn b Hi cp ca tnh Hi Dng cũn nhiu hn ch (nht l cp c s), cha ỏp ng c yờu cu nhim v cụng tỏc Hi, vic tham mu, ch o, iu hnh t chc hot ng ca Hi cũn nhiu lỳng tỳng; t tng ch o, cú ni, cú lỳc cũn tha v thnh tu gii phúng PN lnh vc chớnh tr, cha nhn thc y yờu cu, ni dung gii phúng PN v kinh t - xó hi; mt s cp y ng coi cụng tỏc PN l vic riờng ca Hi LHPN phỏt huy cú hiu qu vai trũ ca t chc Hi ng, hp PN tớch cc tham gia cụng cuc i mi ca t nc, chm lo n li ớch thit thõn ca PN, Hi LHPN tnh Hi Dng thc s cn phi i mi ND, PT hot ng Trc nhng yờu cu chung v riờng nờu trờn, t tỏi lp tnh (1997), ng b tnh Hi Dng ó rt quan tõm xõy dng nhiu ch trng, ngh quyt c th v ch o sỏt sao, cht ch lónh o Hi LHPN tnh i mi ND, PT hot ng S lónh o ca ng b tnh i vi Hi LHPN i mi ND, PT hot ng tr thnh mt nhõn t quan trng a ti nhng thnh cụng ni bt ca cụng tỏc Hi v phong tro PN tnh Hi Dng (1997-2012) Nghiờn cu quỏ trỡnh ng b tnh Hi Dng lónh o Hi LHPN i mi ND,PT hot ng sau 15 nm tỏi lp tnh, ỏnh giỏ u im, hn ch v ch rừ nhng nguyờn nhõn ca u im, hn ch, t ú, ỳc kt mt s kinh nghim dng, thc hin tt hn nhng nm tip theo l rt cn thit Vi ý ngha ú, nghiờn cu sinh chn ti: ng b t nh H i D ng lónh o H i Liờn hi p ph n t nh i m i n i dung, ph ng th c ho t ng t nm 1997 n nm 2012 lm Lun ỏn Tin s khoa hc Lch s, chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 M c ớch nghiờn c u - Nghiờn cu s lónh o, ch o ca ng b tnh Hi Dng i vi Hi LHPN vic i mi ND, PT hot ng (1997-2012): khng nh nhng thnh cụng, ch nhng hn ch v nguyờn nhõn; ỳc kt mt s kinh nghim dng vo lónh o Hi LHPN tnh Hi Dng i mi ND, PT hot ng thi k mi t kt qu, hiu qu cao hn 2.2 Nhi m v nghiờn c u - Lm rừ yờu cu khỏch quan i vi vic ng b tnh Hi Dng lónh o Hi LHPN tnh i mi ND, PT hot ng t nm 1997 n nm 2012 - Phõn tớch, lun gii lm rừ ch trng v s ch o Hi LHPN i mi ND, PT hot ng ca ng b tnh Hi Dng qua giai on: 1997-2005 v 2005-2012 - ỏnh giỏ u im, hn ch v nguyờn nhõn quỏ trỡnh ng b tnh lónh o Hi LHPN i mi ND, PT hot ng; t ú ỳc kt mt s kinh nghim dng thc hin tt hn cụng tỏc ny giai on mi i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i t ng Lun ỏn trung nghiờn cu hot ng lónh o ca ng b tnh Hi Dng i vi Hi LHPN i mi ND, PT hot ng t tỏi lp tnh (1997) n nm 2012 3.2 Ph m vi nghiờn c u - V ni dung: Ch trng v s lónh o ca ng b tnh Hi Dng i vi Hi LHPN i mi ND, PT hot ng (1997 2012) - V khụng gian: lun ỏn nghiờn cu phm vi tnh Hi Dng v cú so sỏnh vi mt s tnh ng bng Bc B - V thi gian: lun ỏn nghiờn cu quỏ trỡnh ng b tnh lónh o Hi LHPN i mi ND, PT hot ng t nm 1997 (l nm tỏi lp tnh) n nm 2012 (l nm ỏnh giỏ gia nhim k i hi ng b tnh ln th XV) C s lý lun, ngun t liu v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lu n Da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im, ng li ca ng v cụng tỏc PN núi chung v i mi ni dung, phng thc hot ng ca Hi LHPN núi riờng 4.2 Ngu n t li u T liu hỡnh thnh lun ỏn ch yu da vo h thng cỏc kin, ngh quyt ca BCH Trung ng ng, cỏc bn ca Nh nc, cỏc ngh quyt, ch th, bỏo cỏo, ỏn ca Tnh y Hi Dng, cỏc bỏo cỏo tng kt nm, tng kt giai on (nhim k) ca cụng tỏc Hi v phong tro PN tnh Hi Dng; cỏc cụng trỡnh khoa hc liờn quan n PN, t chc, hot ng ca Hi LHPN; kt qu iu tra thc t Cỏc bi bỏo, cú liờn quan c ng ti trờn bỏo Trung ng, a phng, trờn cỏc trang web ca c quan, t chc 4.3 Ph ng phỏp nghiờn c u - Ch yu s dng v kt hp cht ch phng phỏp lch s v phng phỏp logic; ng thi, cũn s dng cỏc phng phỏp phõn tớch, chng minh, tng hp, thng kờ, iu tra xó hi hc, kho sỏt thc tin hon thnh nhng mc tiờu Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - H thng húa ch trng, s ch o ca ng b tnh Hi Dng lónh o Hi LHPN tnh i mi ND, PT hot ng nhng nm 19972012 - Rỳt nhng nhn xột, gúp phn vo vic tng kt quỏ trỡnh ng lónh o cụng tỏc PN núi chung, lónh o Hi LHPN i mi ND, PT hot ng núi riờng ỳc kt mt s kinh nghim lch s dng vo giai on mi - Lun ỏn l ngun ti liu tham kho phc v cho vic nghiờn cu, ging dy lch s ng v nhng t chc, cỏ nhõn quan tõm n phong tro PN, cụng tỏc PN Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi v ph lc, ni dung lun ỏn gm chng, tit TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ni dung lun ỏn Do v trớ, tm quan trng ca ph n v Hi LHPN Vit Nam tin trỡnh lch s dõn tc, õy l ti ca nhiu cụng trỡnh nghiờn cu vi s tip cn nhiu gúc , c cụng b, xut bn di nhiu hỡnh thc Cú th khỏi quỏt thnh my nhúm cụng trỡnh ch yu sau õy: 1.1 Cỏc cụng trỡnh khoa h c nghiờn c u v vai trũ c a ph n Vi t Nam õy l nhúm cụng trỡnh nghiờn cu chung v PN, PN gn vi bỡnh ng gii, gm sỏch chuyờn kho, tham kho, lun ỏn tin s, cỏc bi trờn chớ, k yu cỏc cuc hi tho khoa hc trờn phng din lý lun v thc tin ó nờu bt c vai trũ to ln ca ngi PN xa v tin trỡnh phỏt trin ca t nc, ca cỏch mng Vit Nam; khng nh s ỳng n ca ng vic tớch cc nhng ch trng, ng li lónh o cụng tỏc PN v lónh o t chc Hi LHPN i mi ND, PT hot ng, nhm nõng cao hiu qu hot ng ca Hi thu hỳt, hp, ng cỏc tng lp PN phỏt huy tim nng, sc sỏng to xõy dng t nc thi k i mi 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn c u liờn quan n i m i n i dung, ph ng th c ho t ng c a H i LHPN Vi t Nam Gm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v i mi ND,PT hot ng ca HTCT núi chung; Cỏc cụng trỡnh nghiờn c u v cụng tỏc v n ng PN, v t chc v hot ng ca Hi LHPN Vit Nam giai on hin Vn ny thng ó trung cỏc ti khoa hc ó c nghim thu hoc xut bn thnh sỏch v mt s bi trờn chớ, sỏch v lun cung cp nhng tri thc tng th, ton din v i mi ND, PT hot ng ca HTCT , ca MTTQ, cỏc on th nhõn dõn Vit Nam hin nay; cp n vai trũ lónh o ca ng, vai trũ nũng ct ca Hi LHPN i vi cụng tỏc ph thi k i mi; cp n thc trng v khng nh s cn thit, yờu cu cp bỏch phi i mi ND, PT hot ng ca Hi LHPN Vit Nam 1.3 Cỏc cụng trỡnh liờn quan tr c ti p n ho t ng c a H i Liờn hi p Ph n t nh H i D ng Mc dự cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu chuyờn bit v hot ng ca Hi LHPN tnh Hi Dng, nhng õy l lnh vc cú nhiu sỏch lch s ca ng b, cỏc ban, ngnh, on th v ca Hi PN tnh Hi Dng c xut bn, cp n vai trũ, v trớ ca PN v t chc Hi LHPN tin trỡnh cỏch mng tnh Hi Dng Nhng cha c nghiờn cu y Di nhng gúc khỏc nhau, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nờu trờn phn ỏnh, nờu bt vai trũ lónh o ca ng i vi t chc Hi LHPN Vit Nam; lm rừ hn v trớ, vai trũ, úng gúp ca PN v t chc Hi LHPN s nghip cỏch mng ca dõn tc; tỡnh hỡnh phong tro PN v hot ng ca t chc Hi LHPN giai on hin nay; nhng nh hng, gii phỏp i mi ND, PT hot ng ca Hi Tuy nhiờn, nhúm cụng trỡnh k trờn cha cú mt cụng trỡnh no mang ỳng ni hm nh ti ca Lun ỏn Nhng lun ỏn trung gii quyt Lm rừ yờu cu khỏch quan tỏc ng n i mi ND, PT hot ng ca Hi LHPN tnh Hi Dng (1997-2012); phõn tớch v lun gii lm rừ ch trng, s ch o ca ng b tnh Hi Dng o Hi LHPN tnh i mi ND, PT hot ng; nghiờn cu, ỏnh giỏ thnh cụng v hn ch quỏ trỡnh ng b tnh Hi Dng lónh o Hi LHPN tnh i mi ND, PT hot ng; ỳc kt nhng kinh nghim lch s dng vo thi gian ti Chng NG B TNH HI DNG LNH O HI LIấN HIP PH N I MI NI DUNG, PHNG THC HOT NG (1997 - 2005) 1.1 YấU CU KHCH QUAN ềI HI HI LIấN HIP PH N TNH HI DNG I MI NI DUNG, PHNG THC HOT NG 1.1.1 V trớ, vai trũ ca Hi Liờn hip Ph n Vit Nam tin trỡnh cỏch mng c ng thnh lp t 20-10-1930, hn 80 nm hỡnh thnh v phỏt trin, Hi LHPN Vit Nam luụn th hin vai trũ nũng ct cụng tỏc ng PN tham gia v úng gúp to ln vo s nghip cỏch mng ca ng; l t chc chớnh tr - xó hi, l mt thnh t HTCT ca Hi Nh vy, 100% Hi PN cỏc cp ó bu c BCH t cỏc tiờu chun theo quy nh ca Trung ng Hi LHPN Vit Nam, bu ng Ch tch Hi l y viờn BCH ng b cựng cp.Ti i hi ng b cp nhim k 2005-2010, 98% Ch tch Hi LHPN c s, 100% Ch tch Hi LHPN cp tnh v huyn trỳng c vo BCH ng b Quan tõm b trớ, o to, bi dng v lý lun chớnh tr v trỡnh chuyờn mụn, nghip v cho i ng cỏn b Hi PN cp ng b tnh giao trỏch nhim cho Ban T chc Tnh y tham mu thc hin cụng tỏc cỏn b n, cỏn b Hi PN cựng vi cụng tỏc cỏn b ca ng; hng dn Hi PN sp xp, kin ton b mỏy, tinh gin biờn ch, m bo ỳng chc nng, nhim v 1.3.3 Ch o phỏt huy s ch ng, sỏng to ca Hi Liờn hip Ph n i mi phng thc hot ng T nm 1997 n nm 2005, di s lónh o ca ng b v quan tõm to iu kin, m c ch ca chớnh quyn, cỏc cp Hi PN c phỏt huy quyn ch ng, sỏng to,: tham mu vi ng b tnh ban hnh Ngh quyt s 29-NQ/TU/2003; thnh lp Trung tõm Dch v vic lm 83, m lp trung cp lý lun chớnh tr cho cỏn b Hi PN cp c s; tham gia qun lý nh nc, xõy dng chớnh quyn theo tinh thn Ngh nh 19N/CP/2003; tớch cc, ch ng phi hp hot ng vi cỏc s, ngnh, on th tnh, cỏc t chc Quc t Trong h thng, Hi quan tõm ch o trc tip, hng v c s; tng cng kim tra, giỏm sỏt hot ng v i mi cụng tỏc thi ua, khen thng 1.3.4 Ch o nõng cao cht lng cỏc cuc ng, cỏc phong tro thi ua yờu nc Hi phỏt ng, chm lo, bo v li ớch hp phỏp, chớnh ỏng ca hi viờn ph n Thc hin s ch o ca ng b, cỏc cp Hi tnh r soỏt, ỏnh giỏ cỏc cuc ng, phong tro ca Hi, tng cng ch o thc hin thụng qua nhng tiờu chớ, nhng mụ hỡnh c th; ch ng xõy dng v trin khai cỏc hot ng ca Hi ỏp ng yờu cu, nguyn vng ca hi viờn, PN, tiờu biu l chng trỡnh: H tr ph n phỏt trin kinh t, to vic lm, tng thu nhpv chng trỡnh H tr ph n xõy dng gia ỡnh no m, bỡnh ng, tin b, hnh phỳc Trong giai on 19972005, chng trỡnh ca Hi thc s to c uy tớn i vi cng ng, giỳp c hng ngn gia ỡnh hi viờn lờn thoỏt nghốo, t gia ỡnh húa, úng gúp to ln vo s phỏt trin kinh t, xó hi, c cỏc cp y ng, chớnh quyn, cỏc ban ngnh, on th a phng ghi nhn, ỏnh giỏ cao, to c nim tin, sc hỳt ti ụng o hi viờn PN Tiu kt: Trong nm k t ngy tỏi lp tnh (1997-2005), bỏm sỏt nhng quan im, ch trng ca ng v tng cng cụng tỏc ng PN, i mi ND,PT hot ng ca Hi LHPN, ng b tnh Hi Dng nghiờn cu, dng sỏng to vo tỡnh hỡnh thc tin ca a phng; ban hnh nhiu ch trng lónh o cụng tỏc Hi v quỏ trỡnh i mi ND,PT hot ng ca Hi LHPN tnh Trong ch o t chc thc hin, ng b tnh kp thi nhiu bin phỏp tớch cc phỏt huy trỏch nhim, huy ng s tham gia ca c HTCT v nũng ct l t chc Hi PN i mi ND,PT hot ng ca Hi Chng NG B TNH HI DNG LNH O HI LIấN HIP PH N TIP TC I MI NI DUNG, PHNG THC HOT NG (2005 -2012) 2.1 YấU CU I MI NI DUNG, PHNG THC HOT NG CA HI LIấN HIP PH N TNH HI DNG TRONG TèNH HèNH MI 2.1.1 Tỡnh hỡnh v nhim v ca Hi Liờn hip Ph n tnh Hi Dng (2005-2012) Trc nhng i thay ca t nc v ca tnh Hi Dng sau 20 nm i mi, trc nhng yờu cu mi vi rt nhiu thỏch thc, khú khn ca cụng tỏc ng PN tỡnh hỡnh mi, cỏc cp Hi LHPN tnh Hi Dng phi gii quyt hng lot nhng v thu hỳt, qun lý hi viờn; i din, chm lo, ỏp ng tõm t, nguyn vng ca nhiu nhúm i tng PN mi, trỏnh xa nguy c gim sỳt hi viờn ang hin hu; ng thi, tuyờn truyn, ng, gúp phn huy ng sc mnh ca h xõy dng quờ hng 2.1.2 Ch trng ca ng v i mi ni dung, phng thc hot ng ca Hi Liờn hip Ph n (2005 - 2012) i hi ng ton quc ln th X (2006) ó yờu cu: i vi ph n, nõng cao trỡnh mi mt v i sng vt cht, tinh thn, thc hin bỡnh ng gii To iu kin ph n thc hin tt vai trũ ngi cụng dõn, ngi lao ng, ngi m, ngi thy u tiờn ca ngi Bi dng, o to ph n tham gia ngy cng nhiu vo cỏc hot ng xó hi, cỏc c quan lónh o, qun lý cỏc cp C th húa ch trng ca i hi, ti cỏc hi ngh ca B Chớnh tr, Ban Bớ th ó thụng qua Ngh quyt s 11-NQ/TW v Cụng tỏc Ph n thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, v Kt lun s 62-KL/TW v Tip tc i mi ni dung, phng thc hot ng ca Mt trn T quc v cỏc on th chớnh tr- xó hi 2.2 CH TRNG V QU TRèNH CH O THC HIN CA NG B TNH HI DNG TRONG LNH O HI LIấN HIP PH N I MI NI DUNG, PHNG THC HOT NG (2005 - 2012) 2.2.1 Ch trng ca ng b tnh i hi ln th XIV (2005), ng b tnh Hi Dng xỏc nhTip tc i mi ND,PT hot ng, nõng cao cht lng cỏc mt cụng tỏc ca MTTQ v cỏc on th nhõn dõn giai on 2006 - 2010 l ni dung quan trng thc hin chng trỡnh trng tõm"Xõy dng h thng chớnh tr vng mnh ca nhim k Ni dung ny c th hin ỏn 01-A/TU Ngy 24/4/2008, BTV Tnh y thụng qua Chng trỡnh hnh ng s 26-CTr/TU v thc hin Ngh quyt 11-NQTW th hin quan im ch o ca ng b tnh v cụng tỏc PN t nm 2008 n nm 2020 Thc hin Ngh quyt i hi ng ton quc ln th XI v Chng trỡnh hnh ng thc hin Ngh quyt i hi ng b tnh Hi Dng ln th XV (2010), thỏng 8-2011, ng b tnh ban hnh ỏn 01-A/TU v "Phỏt huy vai trũ giỏm sỏt v phn bin xó hi ca MTTQ v cỏc on th chớnh tr - xó hi giai on 2011 - 2015.ú l nhng ch trng c bit quan trng ca Tnh y Hi Dng lónh o Hi LHPN tnh i mi ND,PT hot ng (2005- 2012) 2.2.2 Quỏ trỡnh ch o thc hin ca ng b tnh 2.2.2.1 Ch o cụng tỏc tuyờn truy n, ki m tra, giỏm sỏt v s k t, t ng k t vi c th c hi n ngh quy t c a ng v ng b t nh v i m i n i dung, ph ng th c ho t ng c a H i Liờn hi p Ph n Di s ch o ca ng b tnh, cụng tỏc tuyờn truyn ch trng, v i mi ND, PT hot ng ca Hi LHPN c thc hin tớch cc, ng b; vic ụn c, hng dn, giỏm sỏt, kim tra thc hin cỏc ch th, ngh quyt ca ng v ng b tnh v cụng tỏc PN c tin hnh thng xuyờn Cựng vi thc hin s kt, tng kt cỏc hot ng thc hin ỏn, Ngh quyt v Cụng tỏc PN v i mi ND,PT hot ng ca t chc Hi PN, cỏc cp b ng tnh cũn trỡ quy ch lm vic vi ng on, BTV Hi PN dp thỏng, nm v luụn quan tõm ch o UBND tnh v cỏc ban, ngnh liờn quan c th húa ch trng ca ng b thnh c ch phi hp, to iu kin, h tr Hi PN tnh thc hin tt hn vic i mi ND, PT hot ng 2.2.2.2 Ch o tng c ng xõy d ng b mỏy, xõy d ng i ng cỏn b H i Liờn hi p Ph n ỏp ng yờu c u i m i n i dung, ph ng th c ho t ng T nm 2005 n nm 2012, Tnh y ó luụn to iu kin cỏc cp Hi tnh xõy dng t chc b mỏy ca Hi LHPN cp theo hng tinh gn, chuyờn sõu, nõng cao cht lng, hiu qu hot ng, khc phc tỡnh trng chng chộo v nhim v, gim thiu hin tng hnh chớnh húa i vi cụng tỏc cỏn b ca Hi, ng b th hin s quan tõm lónh o trờn nhiu khớa cnh, t quy hoch, o to, b trớ, sp xp, gii thiu cỏn b cú nng lc m nhim cỏc chc danh lónh o ch cht ca Hi n vic to c ch, chớnh sỏch riờng cho cỏn b n, cỏn b Hi o to, luõn chuyn Qua hai k i hi XIV (2006); XV (2011), i ng BCH, BTV, lónh o ch cht v ton th cỏn b Hi PN chuyờn trỏch cp u t v vt chun v trỡnh theo quy nh ca Hi LHPN Vit Nam ú l nhng iu kin quan trng Hi LHPN tnh Hi Dng i mi ND,PT hot ng t hiu qu (2005-2012) 2.2.2.3 Ch o H i Liờn hi p Ph n h ng m nh cỏc ho t ng v c s , a d ng húa cỏc hỡnh th c t p h p ph n ng b tnh ch o cỏc cp Hi Hng mnh cỏc hot ng v c s, a dng húa cỏc hỡnh thc hp ph n, t ú khc phc nhng hn ch cụng tỏc ng ph n nh hot ng mang tớnh hỡnh thc, dn tri; hnh chớnh húa Hi ch ng xõy dng nhiu mụ hỡnh hp hi viờn mi nhm thu hỳt riờng cỏc nhúm i tng PN Tnh y Hi Dng cng thng xuyờn quan tõm ch o UBND tnh v cỏc ngnh chc nng chỳ ý to iu kin, c ch thun li Hi LHPN c phỏt huy quyn ch ng, sỏng to, i mi ni dung, phng thc hot ng cú hiu qu 2.2.2.4 Ch o i m i n i dung, ph ng th c, nõng cao ch t l ng cỏc cu c v n ng, cỏc phong tro thi ua yờu n c H i Liờn hi p Ph n phỏt ng Thc hin s ch o ca Tnh y, trỏnh hin tng chng chộo, hỡnh thc, kộm hiu qu gia cỏc cuc ng, cỏc phong tro thi ua, cỏc hot ng Hi PN phỏt ng, bờn cnh ch o u nhim v trng tõm ca Hi, Hi LHPN tnh ó la chn mt trng tõm ch o H tr ph n xõy dng gia ỡnh no m, bỡnh ng, tin b, hnh phỳc(gm h tr PN phỏt trin kinh t v cung cp kin thc, k nng t chc cuc sng gia ỡnh, nuụi dy con) v gn lin hot ng ca Hi vi thc hin nhim v chớnh tr a phng, c bit l Chng trỡnh mc tiờu Quc gia v xõy dng nụng thụn mi õy l nhng ni dung hot ng ln hng ti nhng thit thc ang c PN v cng ng quan tõm nờn c cỏc tng lp PN hng ng ụng o, nhit tỡnh, to nờn hiu qu hot ng v bc phỏt trin mi cho phong tro PN tnh Hi Dng (2005-2012) Tiu kt: Vn dng sỏng to ch trng ca ng v cụng tỏc PN thi k y mnh CNH, HH, t nm 2005 n nm 2012, ng b tnh xõy dng v ch o t chc thc hin nhiu ỏn, chng trỡnh hnh ng cú ni dung liờn quan mt thit ti lónh o Hi LHPN i mi ND, PT hot ng, huy ng c s vo cuc ca c HTCT, c bit l s ch ng tớch cc ca Hi LHPN cỏc cp Hi PN ó la chn v trung ch o nhng ND, PT hot ng sỏt thc, phự hp vi tõm t, nguyn vng ca ụng o cỏn b, hi viờn PN, a phong tro PN tnh Hi Dng ngy cng phỏt trin, tng bc ỏp ng yờu cu ca cụng tỏc ng ph n giai on cỏch mng mi Chng NHN XẫT V MT S KINH NGHIM 3.1 NHN XẫT QU TRèNH NG B TNH HI DNG LNH O HI LIấN HIP PH N I MI NI DUNG, PHNG THC HOT NG T NM 1997 N NM 2012 3.1.1 u im - V ho ch nh ch tr ng: ng b tnh Hi Dng quỏn trit sõu sc, kp thi cỏc ngh quyt ca ng v i mi ni dung, phng thc hot ng ca Hi Liờn hip Ph n Vic quỏn trit y , kp thi, cú hiu qu ni dung cỏc ngh quyt, ch th ca ng v cụng tỏc ph n (1997-2012) ó tr thnh vic lm nn np, thng xuyờn ca cỏc cp y ng tnh Khụng n thun dng nhng bui hc tp, tho lun v ngh quyt, ch th m cũn c th hin nhng ch o thc t cú hiu qu Nh vy, vic thụng hiu, nghiờn cu dng Ngh quyt ca cỏc cp y ng, chớnh quyn, mt s ban, ngnh on th liờn quan, c bit l cỏc cp Hi PN cng tr nờn sõu sc, hiu qu V n d ng linh ho t, sỏng t o ch tr o i m i ND,PT ho t tỡnh hỡnh a ph ng c a ng lónh ng c a H i LHPN, phự h p v i c i m, ng Trong 15 nm (1997-2012), ng b tnh Hi Dng ó nhiu ln ban hnh ngh quyt v xõy dng ỏn chuyờn v i mi ND, PT hot ng ca MTTQ v cỏc on th nhõn dõn tnh.V cn c vo tỡnh hỡnh a phng (mi liờn h, gn kt cht ch gia MTTQ v cỏc on th chớnh tr - xó hi tnh), mt u im ni bt hoch nh ch trng ca ng b tnh lónh o i mi ND,PT hot ng ca t chc Hi LHPN ú l luụn gn lin vi lónh o MTTQ v cỏc t chc chớnh tr xó hi tnh cựng i mi ND,PT hot ng, to nờn khớ th thi ua v phi hp ng b gia cỏc t chc, gúp phn nõng cao hiu qu i mi ND, PT hot ng v cụng tỏc ng qun chỳng núi chung, ng PN núi riờng - V quỏ trỡnh ch o th c hi n: Quỏ trỡnh ch o thng xuyờn, liờn tc i vi Hi LHPN i mi ND,PT hot ng ng b tnh Hi Dng thng xuyờn, liờn tip xõy dng ỏn, ngh quyt ch o Hi PN thc hin i mi ND, PT hot ng v huy ng s tham gia ca c HTCT cựng trin khai thc hin Bờn cnh ú, quỏ trỡnh ch o thc tin Hi LHPN tnh i mi ND, PT hot ng, ng b tnh luụn th hin s ch ng, sỏng to v quyt tõm cao: nhng ch trng ca ng b khụng ch dng trờn Ngh quyt i hi m cũn c Tnh y xõy dng thnh cỏc k hoch, chng trỡnh hnh ng, cỏc ỏn mang tớnh hin thc v kh thi cao; tng bc tr thnh hin thc sinh ng kt qu cụng tỏc Hi v phong tro PN tnh Hi Dng - V k t qu i m i n i dung, ph ng th c ho t ng c a H i Liờn hi p Ph n t nh H i D ng Ni dung hot ng ca Hi ngy cng thit thc, ỏp ng nhu cu, nguyn vng ca ụng o hi viờn ph n Vic Hi PN tnh la chn Gia ỡnh l tõm im tỏc ng v la chn trung mi ni dung hot ng h tr PN phỏt trin kinh t, xõy dng gia ỡnh No m, bỡnh ng, tin b, hnh phỳc v c th hn l xõy dng gia ỡnh vi tiờu khụng, sch gn vi thc hin Chng trỡnh Mc tiờu Quc gia xõy dng nụng thụn mi ó l nhng minh chng rừ nột v u im ny Phng phỏp hot ng ca Hi ngy cng tớch cc, ch ng, linh hot, sỏng to ng thi cú tớnh k hoch húa cao Cỏc cp Hi tnh ó tớch cc, ch ng nghiờn cu, tng kt thc tin v tham mu, xut nhng cú liờn quan mt thit ti quyn, li ớch hp phỏp, chớnh ỏng ca cỏn b, hi viờn PN, liờn quan n vic i mi ND,PT hot ng ca Hi; chỳ ý xõy dng k hoch hot ng thc hin ngh quyt cỏc k i hi PN theo ton khúa, hng nm, tng chuyờn ; s, tng kt rỳt kinh nghim; tng bc i mi phng phỏp ch o ca Hi cp trờn vi Hi cp di, coi trng ch o im trc nhõn rng Hỡnh th c ho t ng ngy cng a d ng, phong phỳ, chuy n t i hi u qu n i dung ho t ng c a H i, thu hỳt ụng o h i viờn tham gia sinh ho t Bỏm sỏt s ch o ca ng b tnh, Hi LHPN tnh ó c bit u t ch o a dng húa cỏc hỡnh thc hp, thu hỳt hi viờn PN vo t chc Hi ng thi m rng mi liờn kt, phi hp hot ng vi MTTQ v cỏc ban, ngnh, on th tnh, vi cỏc doanh nghip, cỏc t chc quc t, tng cng xó hi húa hot ng ca Hi , mnh dn ỏp dng nhng hỡnh thc mi mang li hiu qu cho tng ni dung hot ng c th *Nguyờn nhõn c a u i m ng v Nh nc Vit Nam luụn nhn thc rừ vai trũ, v trớ quan trng ca PN Vit Nam v Hi LHPN Vit Nam tin trỡnh lch s dõn tc V thi k i mi, ó ban hnh hai Ngh quyt v cụng tỏc PN (NQ04-NQ/TW/1993; NQ11-NQ/TW/2007) - S phỏt trin nhn thc lý lun v ch o thc tin v i mi ND, PT hot ng t nm 1997 n nm 2012 ca TW Hi LHPN Vit Nam - ng b tnh Hi Dng quỏn trit sõu sc, thng xuyờn ch ng nghiờn cu, dng ban hnh ch trng, bin phỏp lónh o, ch o ỳng n, linh hot, sỏng to, phự hp vi tỡnh hỡnh chung v cụng tỏc Hi, phong tro PN a phng (õy l nguyờn nhõn c bn, cú ý ngha quan trng nht) - S ng thun v phi hp ng b vi Hi LHPN i mi ND, PT hot ng ca c HTCT t cp tnh ti cp c s - Cỏc cp Hi LHPN tnh ó nhn thc rừ yờu cu i mi ND, PT hot ng ch ng, tớch cc i mi ND, PT hot ng t hiu qu 3.1.2 Hn ch - V ho ch nh ch tr ng:Trong nhn thc, t duy, mt s cp y ng, chớnh quyn, cỏc ban, ngnh tnh cha quan tõm y lónh o, to iu kin, phi hp, h tr Hi PN i mi ND, PT hot ng - V quỏ trỡnh ch o th c hi n: Trong trin khai t chc thc hin ch trng, ngh quyt ca ng b v lónh o Hi LHPN i mi ND, PT hot ng, mt s cp y, chớnh quyn tnh lm thiu nghiờm tỳc, kộm hiu qu; vi c ch o th c hi n cụng tỏc t ch c v cỏn b c a H i PN, cụng tỏc cỏn b n ca tnh v n cũn v n b t c p; c ch, chớnh sỏch to iu kin cho Hi LHPN i mi ND, PT hot ng ca cỏc cp chớnh quyn tnh cũn thiu c th, cha sỏt hp, cha ỏp ng kp thi yờu cu mi * Nguyờn nhõn c a h n ch Nguyờn nhõn khỏch quan: -Thi k y mnh CNH - HH t nc, hi nhp quc t, kinh t tri thc ó v ang t nhiu thỏch thc i vi cụng tỏc ng ph n ca ng b tnh, hot ng ca Hi LHPN tnh - Cụng tỏc tham mu, xut chớnh sỏch ca TW Hi LHPN Vit Nam v cụng tỏc PN v i mi ND, PT hot ng ca Hi mi c chỳ ý v cú mt s thnh qu c th nhng nm gn õy Nguyờn nhõn ch quan: - Nhn thc v s quan tõm lónh o cụng tỏc PN ca mt s cp y ng, chớnh quyn tnh cũn hn ch - Cụng tỏc phi hp ca mt s s, ngnh, t chc cú liờn quan tnh vi t chc Hi cha thng xuyờn, thiu ch ng, tớch cc, kộm hiu qu - Mt s t chc Hi tnh thiu quyt tõm, thiu tớch cc, ch ng, sỏng to thc hin i mi ND, PT hot ng - Mt b phn cỏn b Hi thiu kin thc, k nng, thiu t i mi, cha ỏp ng c yờu cu cụng tỏc Hi tỡnh hỡnh mi; 3.2 MT S KINH NGHIM 3.2.1 Nõng cao nhn thc v tm quan trng v s cn thit phi i mi ni dung, phng thc hot ng ca Hi Liờn hip Ph n c ch trng v ch o thc hin Bc vo thi k i mi, nht l t tỏi lp tnh, ch trng v quỏ trỡnh ch o thc hin cụng tỏc PN, lónh o hot ng ca Hi LHPN, ng b tnh Hi Dng ó luụn quỏn trit sõu sc v tm quan trng, s cn thit i mi ND,PT hot ng ca Hi LHPN nhm ỏp ng yờu cu, nhim v chớnh tr giai on y mnh CNH, HH t nc õy tr thnh kinh nghim quý cho ng b tnh lónh o cụng tỏc PN, hot ng ca Hi LHPN tnh nhng nm tip theo 3.2.2 Chỳ trng xõy dng i ng cỏn b Hi Liờn hip Ph n cỏc cp phm cht, nng lc, ỏp ng yờu cu i mi ni dung, phng thc hot ng T nm 1997 n nm 2012, i ng cỏn b ch cht v chuyờn trỏch cỏc cp Hi PN Hi Dng ó c xõy dng, kin ton c bn v s lng, vng vng v phm cht v chuyờn mụn, nghip v, nht l k nng cụng tỏc ng PN, tr thnh quý, tng bc ỏp ng yờu cu ca quỏ trỡnh i mi ND, PT hot ng ca Hi 3.2.3 Khuyn khớch t chc Hi Liờn hip Ph n ch ng, tớch cc nghiờn cu, tham mu, xut, t ú quan tõm, to iu kin Hi i mi ni dung, phng thc hot ng Vic phỏt huy tớnh ch ng, tớch cc ca Hi, khỏch th s lónh o ca ng b nhng li l ch th ca quỏ trỡnh i mi ND, PT hot ng ó mang ti nhiu kt qu tt p ú l kinh nghim ng b tnh Hi Dng cú th tip tc dng lónh o Hi LHPN tnh thi gian tip theo 3.2.4 Lónh o i mi ni dung, phng thc hot ng ca Hi Liờn hip Ph n cn phi t tng th lónh o i mi ni dung, phng thc hot ng ca Mt trn T quc v cỏc t chc on th chớnh tr - xó hi i vi ng b tnh Hi Dng, lónh o i mi ND, PT hot ng ca Hi LHPN khụng th tỏch ri lónh o i mi ND, PT hot ng ca MTTQ v cỏc on th chớnh tr- xó hi khỏc l mt kinh nghim ht sc c thự, xut phỏt t iu kin thc tin ca tnh Kinh nghim ny ó gúp phn y mnh v nõng cao cht lng cụng tỏc ng qun chỳng ca ng b tnh (1997-2012), tip tc xõy dng ng b v vng chc h thng t chc, hot ng ca MTTQ v c on th chớnh tr- xó hi tnh Tiu kt: Nhỡn li chng ng 15 nm ng b tnh Hi Dng lónh o Hi LHPN i mi NDPT hot ng vi c nhng thnh tu, kinh nghim v hn ch, yu kộm l c s quan trng giỳp ng b cng nh t chc Hi nhn thc rừ hn phng hng, tỡm gii phỏp thit thc, phự hp, tip tc thc hin tt hn cụng tỏc ny nhng chng ng cỏch mng mi S lónh o ca ng b l iu kin tiờn quyt mang li nhng thnh cụng cụng tỏc PN, i mi ND,PT hot ng ca Hi Phong tro PN Hi Dng 15 nm liờn tc c Hi LHPN Vit Nam tng c n v thi ua xut sc; Nm 1997 v nm 2001 Hi LHPN tnh Hi Dng ó c Nh nc tng Huõn chng Lao ng hng nht, c bit, nm 2005, 2010 c tng thng Huõn chng c lp hng Nhỡ v hng Nht KT LUN Nm trung tõm ng bng Bc b, Hi Dng l mt tnh ca vựng kinh t trng im phớa Bc, cú tim nng v ngun nhõn lc v v ti nguyờn thiờn nhiờn õy cũn l vựng t a linh, nhõn kit cú truyn thng lch s húa ni ting Sau 28 nm sỏp nhp vi tnh Hng Yờn thnh tnh Hi Hng, t nm 1997, tnh Hi Dng c tỏi lp Vt qua nhng khú khn ban u, k tc nhng giỏ tr truyn thng, trớ tu, sc lao ng ca nhõn dõn tnh Hi Hng, cựng vi quỏ trỡnh lónh o tnh Hi Dng phỏt trin ton din, ng b tnh ó bỏm sỏt ch trng ca TW ng v cụng tỏc ph n, i mi ND, PT hot ng ca Hi LHPN, dng sỏng to, linh hot, phự hp vi c im, thc trng ca a phng, lónh o Hi LHPN tnh tng bc i mi ND, PT hot ng ca Hi, a cụng tỏc Hi v phong tro ph n tnh Hi Dng cú nhng bc phỏt trin mi, gúp phn xng ỏng cụng cuc i mi ca a phng núi riờng, c nc núi chung Trong 15 nm, ng b tnh ó ban hnh ngh quyt chuyờn s 17-NQ/TU (2002) v i mi ni dung, phng thc hot ng, nõng cao cht lng cỏc mt cụng tỏc ca Mt trn T quc v cỏc on th nhõn dõn, giai on 2001 - 2005; xõy dng ỏn, chng trỡnh hnh ng v cụng tỏc PN v i mi ND, PT hot ng ca Hi cựng nhiu bn liờn quan khỏc T s phỏt trin nhn thc cng nh ch o ca ng b tnh Hi Dng lónh o i mi ND, PT hot ng ca Hi LHPN tnh, phỏt huy truyn thng quý bỏu v ỏng t ho ca quờ hng v phong tro PN lch s, Hi LHPN tnh ó cú nhiu c gng, tng bc tớch cc i mi ND,PT hot ng a phong tro PN Hi Dng liờn tc cú bc phỏt trin vng chc, xng ỏng l mt t chc chớnh tr - xó hi vng mnh HTCT tnh Hi Dng Tuy nhiờn, nhng tn ti hn ch cụng tỏc PN ca ng b núi chung, lónh o i mi ND, PT hot ng ca Hi núi riờng cũn khụng ớt Mc dự ó cú nhng chuyn bin tớch cc cỏc cp y ng v chớnh quyn nhng cha c ng u khp cỏc a phng tnh; Ngh quyt ca ng b v cụng tỏc PN, h tr hot ng ca Hi PN cú cha c cp y chỳ ý lónh o cỏc c quan chc nng c th húa thnh c ch, chớnh sỏch hoc li chung chung, thiu chớnh sỏch quy nh c th thng nht tnh Mt khỏc cũn tỡnh trng nh hng ca cp y cha ch nhng vic c th cn lm, cha quy nh c trỏch nhim thc hin cỏc mc tiờu, ch tiờu ca ngh quyt cho cỏc th v cỏ nhõn cp y vỡ vy trin khai t chc thc hin cú ni thiu s quyt tõm, rt rỏo T nhng thnh cụng v hn ch ca quỏ trỡnh ng b tnh Hi Dng lónh o Hi LHPN tnh i mi ND, PT hot ng, Lun ỏn ó ỳc kt c kinh nghim: Nõng cao nhn thc v tm quan trng v s cn thit phi i mi ND,PT hot ng ca Hi Liờn hip Ph n c ch trng v ch o thc hin; Chỳ trng xõy dng i ng cỏn b Hi Liờn hip Ph n cỏc cp phm cht, nng lc, ỏp ng yờu cu i mi ND,PT hot ng; Khuyn khớch Hi LHPN ch ng, tớch cc nghiờn cu, tham mu, xut, t ú quan tõm, to iu kin Hi i mi ND,PT hot ng; Lónh o i mi ND,PT hot ng ca Hi LHPN cn phi t tng th lónh o i mi ND,PT hot ng ca MTTQ v cỏc on th chớnh tr - xó hi Kt qu t c v kinh nghim ỳc kt lónh o Hi LHPN tnh i mi ND, PT hot ng (1997-2012) l tin quan trng ng b tnh Hi Dng thc hin thng li ch trng v cụng tỏc PN ca ng giai on cỏch mng mi, phỏt huy cao vai trũ ca PN nh li dy ca Bỏc H Non sụng, gm vúc Vit Nam PN ta, tr cng nh gi, sc dt thờu m thờm tt p rc r [147, tr.432] [...]... Hội Chương 2 ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG (2005 -2012) 2.1 YÊU CẦU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI 2.1.1 Tình hình và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương (2005 -2012) Trước những đổi thay của đất nước và của tỉnh Hải Dương sau 20 năm đổi mới, trước những... đảo cán bộ, hội viên PN, đưa phong trào PN tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác vận động phụ nữ trong giai đoạn cách mạng mới Chương 3 NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM 3.1 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2012 3.1.1 Ưu điểm - Về hoạ ch đị nh chủ trư ơ ng: Đảng bộ tỉnh. .. Đây trở thành kinh nghiệm quý cho Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo công tác PN, hoạt động của Hội LHPN tỉnh những năm tiếp theo 3.2.2 Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Từ năm 1997 đến năm 2012, đội ngũ cán bộ chủ chốt và chuyên trách trong các cấp Hội PN Hải Dương đã được xây dựng, kiện toàn cơ bản... đất nước”, và Kết luận số 62-KL/TW về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội” 2.2 CHỦ TRƯƠNG VÀ QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG (2005 - 2012) 2.2.1 Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Đại hội lần thứ XIV (2005), Đảng bộ tỉnh Hải Dương xác định“Tiếp... dựng bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội gắn với“Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương giai đoạn 2003-2010", (NQ 29-NQ/TU/2003), tháng 8-2000, Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 06, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong tỉnh về việc Lãnh đạo Đại hội... đến ND, PT hoạt động của Hội LHPN tỉnh Đồng thời, là một trong những cơ sở để Đảng bộ tỉnh đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, phù hợp, khoa học lãnh đạo của Hội LHPN tỉnh đổi mới ND, PT hoạt động 1.1.3 Thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương trước năm 1997 Ngay từ khi có Đảng, phong trào PN và tổ chức Hội PN tỉnh Hải Dương đã được hình thành Dưới sự lãnh... Đảng bộ tỉnh Hải Dương quán triệt sâu sắc, kịp thời các nghị quyết của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việc quán triệt đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phụ nữ (1997- 2012) đã trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên của các cấp ủy Đảng trong tỉnh Không đơn thuần dừng ở những buổi học tập, thảo luận về nghị quyết,... Sự phát triển trong nhận thức lý luận và chỉ đạo thực tiễn về đổi mới ND, PT hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012 của TW Hội LHPN Việt Nam - Đảng bộ tỉnh Hải Dương quán triệt sâu sắc, thường xuyên chủ động nghiên cứu, vận dụng ban hành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình chung và công tác Hội, phong trào PN địa phương (Đây là nguyên nhân cơ bản,... trong Đề án 01-ĐA/TU Ngày 24/4/2008, BTV Tỉnh ủy thông qua Chương trình hành động số 26-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 11-NQTW thể hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh về công tác PN từ năm 2008 đến năm 2020 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV (2010), tháng 8-2011, Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án 01-ĐA/TU... biệt, năm 2005, 2010 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và hạng Nhất KẾT LUẬN Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc bộ, Hải Dương là một trong 8 tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có tiềm năng về nguồn nhân lực và về tài nguyên thiên nhiên Đây còn là vùng đất “địa linh, nhân kiệt” có truyền thống lịch sử văn hóa nổi tiếng Sau 28 năm sáp nhập với tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng, từ năm 1997,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay