365 Lời khuyên về sức khỏe

275 182 0
  • Loading ...
1/275 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 23:54

www.Sachvui.Com MC LC Chûúng XÛÃ L NHANH VÚÁI NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ VÏÌ SÛÁC KHOỄ HÂNG NGÂY Chûúng NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ CHĐNH VÏÌ PHÔNG BÏÅNH, PHẤT HIÏÅN VÂ TRÕ BÏÅNH 49 Chûúng ÀÏÍ CỐ SÛÁC KHOỄ VÂ GIÛÄ ÀÛÚÅC SÛÁC KHOỄ 76 Chûúng THÛÅC PHÊÍM VÂ SÛÁC KHOỄ 92 Chûúng PHÛÚNG PHẤP ST CÊN - NÙÅNG BAO NHIÏU TU 105 Chûúng LÂM GỊ ÀÏÍ THÙỈNG STRESS 119 Chûúng LIÏN QUAN GIÛÄA CẪM XC VÂ SÛÁC KHOỄ 135 Chûúng THOẤT LY VÔNG NGHIÏÅN NGÊÅP 145 Chûúng NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ SÛÁC KHOỄ RIÏNG CA PH NÛÄ 163 Chûúng 10 NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ RIÏNG CA PHẤI NAM 181 Chûúng 11 HẨNH PHC VÂ SÛÁC KHOỄ TRONG CÅC SƯËNG TỊNH DC 189 Chûúng 12 SÛÁC KHOỄ TƯËT SAU TÍI 55 201 Chûúng 13 KHOỄ TRÏN ÀÛÚÂNG ÀI DU LÕCH 211 chûúng 14 BIÏËT CẤCH ÀÏÌ PHÔNG SỆ GIÛÄ ÀÛÚÅC AN TOÂN 223 Chûúng 15 HÂM RÙNG ÀỂP, SÛÁC KHOỄ TƯËT 242 Chûúng 16 NHÛÄNG NHU CÊÌU VÏÌ Y TÏË 250 PHÊÌN PH LC MƯÅT SƯË TEST VÏÌ SÛÁC KHOỄ LIÏN QUAN TÚÁI THỐI QUEN CA MƯỴI NGÛÚÂI 271 www.Sachvui.Com Chûúng XÛÃ L NHANH VÚÁI NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ VÏÌ SÛÁC KHOỄ HÂNG NGÂY Phêìn lúán cấc lúâi chó dêỵn cën sấch nây àïìu cng cố mc àđch gip cấc bẩn àïì phông hay xûã trđ vúái mưåt sưë bïånh thûúâng gùåp: lâm thïë nâo àïí trấnh àûúåc cấc bïånh tim mẩch, cai thëc lấ thïë nâo àïí phông bïånh ung thû, cấch chưëng hiïån tûúång thùèng thêìn kinh - stress - dêỵn túái huët ấp cao, ẫnh hûúãng túái mẩch mấu nậo, tûå kiïìm chïë viïåc ëng rûúåu thïë nâo àïí àïì phông bõ xú gan Nhiïìu bïånh khấc cng àûúåc àïì cêåp túái Chûáng úå húi, àau ngûåc, àau lûng, mïåt mỗi, chẫy mấu cam, sưët khưng phẫi lâ nhûäng trûúâng húåp cêìn àûa ài cêëp cûáu nhûng cng lâm cho chng ta rêët khố chõu Chûúng nây cố 49 trûúâng húåp vïì sûác khoễ mâ cấc bẩn thûúâng gùåp mưỵi ngây, cng nhûng lúâi khun nïn àïì phông chûa trõ hay àưëi phố nhû thïë nâo cho nhanh nhêët Cấch ngûâa vâ lâm dõu cún àau àêìu Nhiïìu ngûúâi bõ khưí vò bïånh àau àêìu Thúâi Trung Cưí, ngûúâi ta àậ nghơ rùçng bõ qu nhêåp vâo àêìu nïn cêìn àc mưåt lưỵ nhỗ úã sổ cho qu thoất Thêåt lâ may mùỉn cho chng ta, vò ngây cấc bấc sơ àậ hiïíu khấ hún vïì cấc ngun nhên gêy chûáng bïånh nây vâ cố thïí chó dêỵn cho ta nhiïìu phûúng phấp chûäa trõ Hiïån tûúång àau àêìu cố nhiïìu loẩi: Àau àêìu vò huët ấp hay vò sûå cú thûúâng xẫy úã phêìn mùåt, cưí, da àêìu lâm ta cẫm thêëy àau nhûác nhû ba bưí nhêët lâ úã trấn, hai bïn thấi dûúng vâ sau gấy Ngun nhên cố thïí do: mêët ng, sûå thùèng thêìn kinh vò bêån bõu cưng viïåc tưëi ngây, phẫi lậnh trấch nhiïåm mưåt cưng viïåc quan trổng, àổc sấch liïn tc v.v Nhûác àêìu lâ bïånh thûúâng gùåp úã cấc bâ quấ lo toan viïåc gia àònh àïën mûác sûác khoễ bõ suy nhûúåc Hổ cẫm thêëy rêìn rêåt úã thấi dûúng, àau nûãa bïn àêìu àưi lẩi kêm theo cấc hiïån tûúång bìn nưn, ối, mùỉt múâ hay hoa mùỉt, tai Àau àêìu vò viïm xoang, thûúâng thêëy àau nhûác úã vng mùåt, úã trấn, dûúái trấn, quậng dûúái trấn túái hai bïn mấ, sưëng mi Sûå viïm nhiïỵm vâ nûúác mi gêy khố chõu cho ngûúâi bïånh êën tay vâo vng viïm cng lâm àau thïm Ngun nhên, cố thïí cẫm lẩnh, dõ ûáng vúái mưåt sưë phêën hoa, mưåt sưë vêën àïì ẫnh hûúãng túái àûúâng hư hêëp nhû khưng khđ bõ nhiïỵm Àïí lâm dõu àau, nïn: - Nùçm nghó phông n tơnh, phông tưëi (àống cûãa sưí che mân), nhùỉm mùỉt lẩi www.Sachvui.Com - Dng ngốn tay cấi, xoa tûâ tai túái gấy (phêìn dûúái sổ) Day nhể hai bïn thấi dûúng - Tùỉm nûúác nống - Àùỉp mưåt khùn têím nûúác lẩnh lïn mùỉt - ëng mưåt liïìu thëc aspirin (nhûäng ngûúâi bõ viïm loết dẩ dây tuåt àưëi khưng àûúåc ëng vò cố thïí bõ chẫy mấu dẩ dây nguy hiïím) - Thûåc hiïån nhûäng àiïìu chó dêỵn úã chûúng VI vïì phûúng phấp thû dận nhû ngưìi tơnh toẩ, khưng suy nghơ (thiïìn), thúã sêu Àïì phông bïånh, nïn: - Ch àïí biïët mònh hay bõ àau àêìu vâo thúâi gian nâo Theo dội bấo chđ àïí biïët tin vïì thúâi gian vâ àõa àiïím cố dõch bïånh - Ghi nhúá cấc triïåu chûáng bïånh àïí cố thïí cẫm thêëy lc sùỉp bõ àau - Trấnh ùn mưåt sưë thûác ùn cố khẫ nùng gêy àau àêìu àưëi vúái mưåt sưë ngûúâi dïỵ phẫn ûáng nhû: + Chëi + Câ phï vâ cấc thûåc phêìm cố thânh phêìn câ-phï + Chocolate (Sưcưla) + Chanh, giêëm + Thõt mëi + Bưåt ngổt + Thõt cûâu khư + Hânh, tỗi + Rûúåu àỗ + Sûäa chua (yaout) Ch : nïn àïën bấc sơ àïí khấm bïånh nïëu bẩn bõ àau àêìu liïn tc, mưåt thúâi gian dâi hay bẩn cẫm thêëy mònh bõ àau nhûác mưåt cấch àùåc biïåt khấc lẩ vúái nhûäng lêìn khấc www.Sachvui.Com Lâm thïë nâo bõ sưët? Khưng phẫi têët cẫ cấc tûúâng húåp cố thên nhiïåt cao lâ sûå trc trùåc vïì sûác khoễ Nhiïìu ngûúâi khoễ cố thên nhiïåt vâo quậng trïn dûúái 37oC lâ bònh thûúâng Nhûng nïëu thên nhiïåt lêëy úã miïång túái 37o2 thò chùỉc chùỉn àậ bõ sưët Thûúâng thên nhiïåt ca chng ta thêëp lc sấng súám vâ cao hún vâo bíi chiïìu vâ bíi tưëi Thên nhiïåt lêëy úã hêåu mưn chđnh xấc nhêët vâ thûúâng cao hún thên nhiïåt lêëy úã miïång 0,3oC Nïëu bẩn lêëy thên nhiïåt úã miïång sau ëng nûúác nống thò bẩn cng cú thïí tûúãng lêìm rùçng mònh bõ sưët Thên nhiïåt ca bẩn cố thïí cao hún bònh thûúâng cấc ngun nhên sau: - Mùåc nhiïìu qìn ấo quấ - Vûâa luån têåp hóåc hoẩt àưång mẩnh - Thúâi tiïët nống, êím - Lûúång hoốc-mưn tùng, giẫm (sau rng trûáng, thên nhiïåt ca ph nûä thûúâng tùng cao) Nïëu thên nhiïåt àûúåc tûâ 37o2 - 37o7C trúã lïn, chùỉc chùỉn lâ bẩn àậ bõ sưët Cêìn phẫi túái bấc sơ nïëu hiïn tûúång nây xẫy ra: - Vúái mưåt trễ em dûúái thấng tíi - Nïëu thên nhiïåt àûáa trễ cûá giûä úã 38o3C (lêëy úã miïång) hay 38o8C (lêëy úã hêåu mưn) khưng thun giẫm sët 48 giúâ - Cng nhû vêåy liïìn ngây, àưëi vúái ngûúâi lúán Cố cấc hiïån tûúång: cưí bõ cûáng, àau ngûåc, nưn ối, óa chẫy, ài lẫo àẫo, phất ban, ho, àau tai Hiïån tûúång sưët dûúái 40oC lâ bònh thûúâng Nïëu cao hún 40oC vâ kếo dâi, thò cêìn phẫi chûäa trõ Àïí lâm dõu cún sưët, hẩ thên nhiïåt, bẩn nïn: - ëng nûúác hóåc nûúác trấi cêy Lau ngûúâi bùçng khùn ûúát thêëm nûúác 21oC - ëng aspirin hóåc acetaminophen vúái liïìu lûúång thđch húåp vúái àưå tíi cấch 3-4 giúâ mưåt lêìn (nhûäng ngûúâi dûúái 19 tíi vâ nhûäng ngûúâi àau dẩ dây khưng nïn dng aspirin) - Nùçm nghó, khưng hoẩt àưång - Khưng mùåc nhiïìu qìn ấo hóåc àùỉp chùn, mïìn quấ dây - Trấnh cûã àưång mẩnh www.Sachvui.Com Chûáng cố gâu úã da àêìu Chûáng nây vư hẩi Lâ mưåt chûáng bïånh ngoâi da thûúâng thêëy úã cấc àiïím cố cấc tuën mưì hưi lâm chưỵ àố nhúân vâ cố cấc vẫy trùỉng dïỵ bong Cố ngûúâi bõ cẫ úã lưng mây Cấc vẫy gâu rúi xëng vâ t têåp úã vânh tai, gấy, rúi xëng lûng Ngûúâi ta chûa rộ àûúåc ngun nhên, nhûng chûáng bïånh nây cố thïí di truìn hóåc tiïëp theo cấc hiïån tûúång: - Stress, thùèng thêìn kinh - Khưng gưåi àêìu ln ln bùçng xâ phông gưåi - Ngûúâi cố mưì hưi dêìu - Ẫnh hûúãng thúâi tiïët (nống, lẩnh, êím hay khư quấ) Phûúng phấp tưët nhêët lâ ln gưåi àêìu bùçng xâ phông gưåi, ch : - Gậi da àêìu cho hïët gâu, nhûng àûâng lâm xûúác da - Dng loẩi xâ-phông chưëng gâu cố chûáa Selenium sunfit Trûúâng húåp nùång, cêìn àïën bấc sơ àïí àûúåc chó àõnh dng cấc loẩi thëc bưi cố thânh phêìn cortisone cấch chưëng bïånh mêët ng Bẩn cố bao giúâ mêët ng khưng? Nïëu cố thò cng lâ chuån thûúâng thưi vò ngûúâi ta ûúác lûúång mưỵi tưëi vêỵn cố 30 triïåu ngûúâi M úã tònh trẩng nây Hổ cố thïí ng àûúåc mưåt đt lc múái vâo giûúâng, túái nûãa àïm hay múâ sấng thò thûác giêëc vâ khưng ng tiïëp àûúåc nûäa Thêåt ra, nhû vêåy thò khưng phẫi lâ hổ khưng ng àûúåc: hổ chó khưng ng àêỵy giêëc thưi Tuy vêåy, nïëu hiïån tûúång nây qëy rêìy bẩn túái tìn liïìn, thò àêëy cng lâ mưåt vêën àïì cêìn ch Sau àêy lâ mưåt sưë biïån phấp cêìn ấp dng: - Khưng ëng câ phï, trâ sau bûäa trûa Nïn kiïng ln cấc loẩi sư-cư-la, nûúác ëng Cola cố chûáa chêët kđch thđch - Bỗ giêëc ng trûa, kïí cẫ nhûäng lc chúåp mùỉt mưåt lất - àïìu cố ẫnh hûúãng túái giêëc ng ban àïm - Trûúác ng nïn tùỉm bùçng nûúác nống àïí cấc cú ngûúâi àûúåc thû giận - Àổc truån nhể nhâng hay lâm cưng viïåc gò cố tđnh àïìu àïìu lùåp ài lùåp lai àïí khưng phẫi nghơ ngúåi gò, nhû àan len chùèng hẩn www.Sachvui.Com - Khưng nïn coi ti vi hóåc nghe radio, nhûäng loẩi hònh giẫi trđ nây sệ lâm cấc bẩn thïm mêët ng - Hậy chín bõ chưỵ ng thêåt thoẫi mấi, tơnh mõch, ấnh sấng múâ múâ, chùn, gưëi khùn trẫi giûúâng thêåt sẩch, nhiïåt àưå phông vûâa phẫi, khưng nống, khưng lẩnh - Khi àậ lïn giûúâng rưìi thò khưng nghơ gò túái cưng viïåc nûäa Chó nghơ túái viïåc ng n têm mâ ng - Tẩo nhûäng viïåc lâm theo thưng lïå mưỵi ngây, trûúác ài ng nhû: khốa cûãa vâo, àống cûãa sưí, àấnh rùng, àổc mưåt àoẩn truån trûúác ng - Àïëm chêåm chêåm trûúác giêëc ng cố tấc dng nhû ngûúâi bõ thưi miïn Nghơ túái nhûäng hònh ẫnh múâ nhẩt, bìn tễ, lùåp ài, lùåp lẩi Nïëu cưë gùỉng theo nhûäng biïån phấp trïn àậ tìn, mâ bẩn vêỵn khưng ng àûúåc thò nïn àïën bấc sơ khấm bïånh àïí xem nïn dng thëc gò hay nïn theo sûå hûúáng dêỵn thïmca bấc sơ khoa têm l vâ thêìn kinh Bïånh àau mùỉt àỗ Mưåt bíó sấng nâo àố, bẩn vûâa tónh dêåy, sûãa soẩn àốn mưåt ngây múái thò chúåt nhêån thêëy mđ mùỉt cưìm cưåm, khố chõu Nhòn vâo gûúng, bẩn thêëy mùỉt mònh sûng hp lïn, lông trùỉng ngûúi àỗ quẩch sau mưåt lúáp ghên, ró mâu Vêåy lâ bẩn àa mùỉc bïånh àau mùỉt àỗ rưìi! Àau mùỉt àỗ lâ mưåt chûáng viïm bïn mi mùỉt trïn vâ dûúái, vâ lông trùỉng ngûúi nûäa Ngun nhên cố thïí do: - Phẫn ûáng ca mùỉt àưëi vúái mưåt sưë phêën hoa, bi bấm, lưng th hóåc nûúác bêín, dung dõch m phêím Vi trng bïånh àau mùỉt tẩo nhiïìu ghên Trong cẫ hai trûúâng húåp vûâa kïí, cêín nhỗ thëc àau mùỉt theo sûå chó dêỵn ca bấc sơ Àùỉp mùỉt bùçng mưåt têëm gẩc têím thëc khấng sinh Bïånh sệ khỗi sau 2, ngây chûäa trõ - Mưåt loẩi vi-rt bïånh àau mùỉt cng bïånh cm vâ cẫm lẩnh Loẩi vi-rt nây sinh đt ghên hún nhûng chẫy nhiïìu nûúác mùỉt Bïånh nây phẫi mêët tûâ 14 túái 21 ngây múái khỗi hùèn Sau àêy lâ mưåt sưë biïån phấp lâm giẫm bïånh: - Khưng àûúåc dng tay súâ lïn mùỉt Mën lau, rûãa, phẫi dng khùn sẩch - Nhùỉm mùỉt lẩi vâ lêëy khùn thêëm nûúác êëm (khưng nống) àùỉp lïn mùỉt, mưỵi lêìn àïí chûâng pht Lâm nhû vêåy, cố tấc dng lâm tan àûúåc mưåt phêìn nhûäng ghên úã mùỉt www.Sachvui.Com - Dng ưëng nhỗ giổt àïí nhỗ thëc Thëc àau mùỉt sệ lâm àúä ngûáa vâ dõu mùỉt - Ngûng tư àiïím mùỉt bùçng cấc loẩi son, phêën, lưng mi giẫ Khưng trao àưíi hay dng chung nhûäng thûá àố vúái ngûúâi khấc - Khưng dng bùng, gẩc, vẫi che mùỉt Nhûäng vêåt àố cố thïí lâm mùỉt nhiïỵm bêín thïm - Ngûng sûã dng cấc loẩi kđnh àeo úã mùỉt àïí phống àẩi (kđnh ca ngûúâi thúå àưìng hưì hay kim hoân) - Rûãa tay ln ln dng khùn mùåt riïng Bïånh àau mùỉt àỗ rêët dïỵ lêy lan tûâ ngûúâi nây qua ngûúâi khấc tiïëp xc bân tay, khùn lau Cêìn túái bấc sơ nïëu tûå chûäa mâ bïånh khưng àúä sau 2, ngây, hóåc thêëy mùỉt àau nhûác vâ nhòn ấnh sấng bõ chối Chùỉp mùỉt Chùỉp mùỉt cố thïí mưåt mẩch nhỗ úã mi mùỉt bõ viïm nhiïỵm Chùỉp mùỉt cố thïí lâ mưåt chêëm lâm cưåm mùỉt vâ cng cố thïí phất triïín thânh mưåt hẩt mâu àỗ, gêy àau nhûác Trûúác bõ lïn chùỉp, cố thïí cố nhûng triïåu chûáng sau: - Thêëy ngûáa mi mùỉt - Búâ mi cố mâu àỗ - Cẫm thêëy cưåm - Súâ vâo thêëy cẫm giấc khấc nhûäng àiïím khấc Thoẩt àêìu, mn chùỉp xët hiïån vúái cấi àêìu nhỗ, mâuvâng vò bïn cố m Sau àố chêëm núã dêìn thânh hẩt vâ vúä Khi cố chùỉp, nïn: - Àùỉp lïn mùåt miïëng gẩc thêëm nûúác êëm (khưng nống) mưỵi ngây 3-4 lêìn Mưỵi lêìn tûâ àïën 10 pht - Trấnh àïí mùỉt bi bêín - Khưng àûúåc súâ, nùỉn chưỵ bõ chùỉp, d bẩn sưët råt mën nùån - Phêìn lúán mn chùỉp àïìu cố thïí tûå chûäa úã gia àònh Thûúâng sau 1, ngây mn chùỉp sệ khỗi Nïëu quấ thúâi gian àố, chùỉp vêỵn côn múái cêìn hỗi kiïën ca bấc sơ àïí dng thïm thëc khấng sinh www.Sachvui.Com Mùỉt mïåt vò tđnh Nhûäng ngûúâi phẫi lâm viïåc vúái tđnh úã cưng súã thûúâng kïu than vïì àưi mùỉt bõ mïåt kêm vúái nhûäng chûáng àau lûng, nhûác vai vâ thêìn kinh thùèng Tuy mân hònh ca khưng phất nhûäng tia cố hẩi, nhûng hiïån tûúång ngưìi úã mưåt tû thïë, nhòn vâo mưåt loẩi ấnh sấng múâ, phẫi ch theo dội cấc hâng chûä nhỗ, àố lâ ngun nhên ca nhûäng hiïån tûúång trïn Nhûäng ngûúâi nùång "dun núå" vúái vi tđnh nhû thïë, cố thïí lâm giẫm nhûäng tấc àưång khưng tưët ca vúái mònh bùçng cấc biïån phấp sau: Àïí bẫo vïå mùỉt: - Nïn àùåt xa cûãa sưí àïí trấnh bõ chối vò ấnh sấng trûåc tiïëp ngoâi trúâi, hay ấnh sấng phẫn chiïëu trïn mùåt hònh vâo mònh Nhûäng àên tûâ trêìn rổi xëng nïn cho qua kđnh múâ Nïëu cố àiïìu kiïån, àùåt thïm têëm chưëng chối trûúác mân hònh Nïn àïí nhûäng giêëy túâ cêìn nhòn lc lâm viïåc vúái ÚÃ gêìn mùỉt àïí dïỵ àổc Thûúâng, ngûúâi ta dng nhûäng giấ nêng - Àưå chïëch ca mân hònh vúái àûúâng nhòn xëng ca mùỉt vâo khoẫng tûâ 10 túái 15o so vúái mùåt bân (l/3 ca gốc vng) - Ch lau sẩch mùåt mân hònh ln - Ch chúáp mùỉt nhiïìu àïí ngûúi mùỉt khưng bõ khư - Nïn ài khấm mùỉt vâ cho bấc sơ biïët mònh lâ nhên viïn vi tđnh Khi lâm viïåc khưng nïn àeo nhûäng àưì trang sûác cho mùỉt (lưng mi giẫ, kđnh mâu ) Kđnh hai trông khưng thđch húåp vò thûúâng trông thûá hai àûúåc àùåt àïí nhòn thùèng xëng sấch bấo, khưng húåp vúái àưå chïëch ca mùỉt vâ mân hònh - Nïëu cấc nết trïn mân hònh bõ múâ, chêåp, nhẫy, nïn chûäa Àïí trấnh mỗi, vâ thêëy mùỉt, nhûác àêìu, nïn: - Dng ghïë tûåa vâ chónh ghïë vúái àưå cao húåp vúái quan hïå MùỉT - MâN HòNH - Rúâi mấy, ài bấch bưå tûâ - giúâ - Nïn nghó giẫi lao cố àõnh k thúâi gian lâm viïåc àïí têåp mưåt sưë àưång tấc vïì cưí, vai vâ lûng nhû: + Nghiïng àêìu vïì bïn trấi, phẫi, trûúác sau rưìi lùỉc trôn ngûúåc ài, ngûúåc lẩi + Nhn vai lïn, xëng rưìi quay trôn www.Sachvui.Com + úã tû thïë àûáng hay ngưìi, ci xëng phđa trûúác mùåt, hai bïn phẫi, trấi rưìi quay trôn Chûáng tai - ÚÃ Hoa K thûúâng xun cố chûâng 36 triïåu ngûúâi bõ tai Cẫ ngây, lêỵn àïm, lâm viïåc cng nhû lc nghó ngúi hổ ln ln cẫm thêëy cố tiïëng côi u u hay tiïëng lâo xâo úã tai Trong sưë àố, cố chûâng triïåu ngûúâi bõ nùång, phêìn lúán lâ nhûäng ngûúâi cao tíi Cng nhû àau rùng, tai khưng phẫi lâ mưåt bïånh nhûng lâ triïåu chûáng ca mưåt sưë vêën àïì cêìn phẫi lûu tai cố thïí vò nhûäng ngun nhên sau: - Tai bõ tùỉc vò dấy tai - Dõ ûáng búãi thûác ùn, thëc ëng - Bõ viïm úã tai giûäa - Cố hiïån tûúång bêët bònh thûúâng úã mẩch mấu nậo - Cố hiïån tûúång bêët bònh thûúâng hay tưín thûúng cấc dêy thêìn kinh thđnh giấc (do nghe tiïëng nưí to, tiïëng ưìn thûúâng xun ) - Bïånh àấi àûúâng - Cố khưëi u úã nậo - Vò tíi cao Chûáng tai thûúâng ẫnh hûúãng túái khẫ nùng nghe (nghe khưng rộ, khưng thđnh), nhûng khưng dêỵn àïën bïånh àiïëc Khi khấm bïånh tai, bấc sơ thûúâng kiïím tra ln sûå liïn hïå giûäa: Tai Mi - Hổng Àïí giẫm nhể hóåc trấnh hiïån tûúång tai, nïn: - Khưng nïn ngưìi trûúác loa ra-ài-ư hay cất-sết àïí trấnh êm mẩnh Trấnh nghe liïn tc - Sûã dng chưëng Mấy chưëng lâ mưåt dng c giưëng nhû thiïët bõ nghe nhẩc, àeo úã tai Mấy thûúâng xun phất mưåt dông êm nhể Trong àeo mấy, vêỵn nghe àûúåc ngûúâi khấc nối chuån vúái mònh nhû bònh thûúâng - Bấc sơ chun khoa cố thïí hûúáng dêỵn bẩn mưåt sưë àưång tấc thû giận giận thêìn kinh àïí khưng ch túái tiïëng tai - Luån têåp thên thïí àïí mấu lûu thưng tưët Nhûäng trûúâng húåp sau àêy, KHƯNG NÏN ËNG ASPIRIN - Thúâi gian cố mang thấng àêìu vâ thấng cëi vò aspirin cố thïí ẫnh hûúãng túái sûå sinh àễ Khi nâo dng thëc, nïn hỗi kiïën bấc sơ - Trûúác phêỵu thåt vò aspirin ẫnh hûúãng túái sûå chẫy mấu - Nïëu ngûúâi cố bïånh tiïíu àûúâng ln dng aspirin sệ lâm cho viïåc xết nghiïåm nûúác tiïíu cố thïí cho kïët quẫ sai - Trễ em dûúái 19 tíi bõ bïånh ho gâ hóåc cm, ëng aspirin cố thïí bõ biïën chûáng, nguy hiïím túái tđnh mẩng (coi lẩi bâi 73, ch.2) - Ngûúâi hay dng aspirin hóåc ëng vúái liïìu cao mâ ëng rûúåu, lẩi câng lâm dẩ dây bõ tấc hẩi - Ngûúâi cố cấc bïånh hen, thêån, mn nhổt, bïånh gt, bõ xët huët dng aspirin cêìn hỗi bấc sơ vò thëc cố thïí lâm bïånh nùång thïm - Cêìn cố kiïën ca bấc sơ nïëu bẩn mën dng phưëi húåp aspirin vúái cấc thëc khấc nhû: thëc chưëng àưng mấu, thëc ëng chûäa bïånh tiïíu àûúâng, thëc chûäa bïånh gt, thëc trõ bïånh tï thêëp 354 Xûã l t thëc gia àònh Bẩn thûã nhòn vâo t thëc gia àònh úã gốc phông mâ xem Cố cấc gối, cấc lổ àûång cấc loẩi thëc Cố thëc cố lệ àậ cố mùåt úã àêy túái hún mưåt nùm rưìi Búãi vêåy, bẩn nïn: - Bỗ têët cẫ cấc thûá thëc vâ duåt lẩi xem mònh chó cêìn giûä lẩi thëc gò - Cûúng quët vûát nhûäng thëc àậ "quấ àất" ài Thëc nâo nhòn "côn múái" nhûng khưng côn nhận hiïåu hóåc bẩn khưng nhúá àïí chûäa bïånh gò, phẫi mang ài hỗi bấc sơ hóåc loẩi bỗ - Loẩi bỗ cấc loẩi pom-mất hóåc kem bưi da, àậ khư cûáng, cấc loẩi dung dõch thëc àïí àậ bõ àc vâ cố cùån - Thëc nâo cng àưåc hẩi vúái trễ cẫ Búãi vêåy, nïëu nhâ cố trễ con, hưåp thëc phẫi àïí trïn cao, ngoâi têìm vúái ca chng vâ khoấ lẩi - Trong t thëc, ln cố lổ si-rư lpecac lâ thëc gêy nưn, àïì phông trûúâng húåp trễ cng ëng lêìm thëc, bõ ngưå àưåc 355 Khi nâo cêìn xết nghiïåm? cấc loẩi xết nghiïåm vâ thúâi gian cho mưỵi loẩi Àậ àïën k hẩn bẩn phẫi ài kiïím tra huët ấp hóåc ài khấm v chûa? Nhiïìu ngûúâi chó nhúá lú mú rùçng cêìn phẫi ài xết nghiïåm àõnh k vïì mưåt vêën àïì gò àố, nhûng lẩi nghơ, àậ cố bấc sơ sùn sốc sûác khoễ ca mònh nhúá hưå Vêåy trûúâng húåp khưng cố bấc sơ riïng hóåc cố nhûng hâng nùm múái gùåp ưng ta mưåt lêìn thò sao? Bẫn sú àưì dûúái àêy sệ gip cấc bẩn nhúá cêìn phẫi lâm cấc loẩi xết nghiïåm gò vâ thúâi gian bao lẩi cêìn lâm xết nghiïåm Mc àđch cấc xết nghiïåm nây lâ: 1) XẾT NGHIÏÅM VÏÌ HUËT ẤP - Àïí biïët sưë lc huët ấp cao nhêët, lc thêëp nhêët (têm thu/têm trûúng), tûâ àố suy cố bõ bïånh cao huët ấp, dêỵn túái nhûäng cún àau tim khưng? (coi lẩi bâi 65, ch.2) 2) XẾT NGHIÏÅM VÏÌ MÙỈT VÂ TAI - Àïí biïët khẫ nùng nghe - nhòn cố bõ thoấi hoấ khưng 3) XẾT NGHIÏÅM TÏË BÂO ÊM ÀẨO (nûä) - Àïí biïët cố bõ ung thû cưí tûã cung khưng? Nïn bùỉt àêìu lâm xết nghiïåm nây tûâ tíi 18 4) CHP X-QUANG - Àïí phất hiïån súám bïånh ung thû v (nïëu cố) 5) KHẤM V (nïëu cố) - Àïí bấc sơ cố thïí phất hiïån súám nhêët nhûäng dêëu hiïåu khấc thûúâng ca v, cố liïn quan túái ung thû 6) KHẤM VNG XÛÚNG CHÊÅU (nûä) - Àïí biïët dẩ cố dêëu hiïåu gò bêët thûúâng liïn quan túái ung thû khưng? 7) KHẤM TRÛÅC TRÂNG - Àïí phất hiïån súám nhûäng dêëu hiïåu vïì ung thû (nïëu cố) 8) XẾT NGHIÏÅM MẤU TRONG PHÊN - Àïí suy nhûäng dêëu hiïåu ung thû ca råt (nïëu cố) 9) XếT NGHIïåM Vïì ÀOấN RåT CHûä S - Mc àđch nhû trïn 10) ÀIÏÅN TÊM ÀƯÌ - Àïí biïët hoẩt àưång ca tim vâ xem cố bõ thûúng tưín úã cú tim khưng? 11) XẾT NGHIÏÅM LÛÚÅNG ÀÛÚÂNG TRONG MẤU - Sau mưåt bûäa ùn thđ nghiïåm nïëu lûúång àûúâng mấu vâo quậng tûâ 60 - 115mg/100 ml mấu sệ àûúåc coi lâ bònh thûúâng 12) ÀO NHẬN ẤP - Àïí biïët ấp xët mùỉt cố cao hún mûác quy àõnh khưng Nïëu cao hún thò bïånh nhên bõ bïånh thiïn àêëu thưëng (glocưm), cố thïí dêỵn túái sûå m (coi bâi 63, ch 2) 13) XẾT NGHIÏÅM LÛÚÅNG CHOLESTEROL TRONG MẤU - Nïëu lûúång cholesterol cao quấ 200mg/dl, thò ngûúâi bïånh cố liïn quan vúái bïånh tim * BẨN CÊÌN BIÏËT NƯÌNG ÀƯÅ CHOLESTEROL TRONG MẤU MỊNH Cholesterol lâ mưåt chêët cố mấu, liïn quan túái chêët bếo, lâ ngun nhên ca hiïån tûúång mấu bõ àống cc, lâm tùỉc mẩch dêỵn túái nhûäng cún àau tim nguy hiïím cho tđnh mẩng Theo cấc chun gia ca Viïån Nghiïn cûáu Tim - Phưíi - Mấu, thò mưåt lđt mấu chó àûúåc phếp cố tûâ 200 mg cholesterol trúã xëng Vêåy mâ úã M, lûúång cholesterol trung bònh úã àân ưng lâ 211, úã àân bâ lâ 215 Cho nïn, nïëu bấc sơ bẫo mûác cholesterol ca bẩn so vúái mổi ngûúâi thåc loẩi "trung bònh", thò hậy hỗi k: trung bònh lâ bao nhiïu? Nïëu lâ trïn 200 thò phẫi tòm cấch hẩ xëng, vò tûâ 200 - 240 lâ cố thïí cố nhûäng cún àau tim rưìi ; tûâ 24C trúã lïn lâ mûác bấo àưång cố thïí xẫy nhûäng biïën cưë nguy hiïím Tưët nhêët lâ u cêìu lâm xết nghiïåm tưíng lûúång cholesterol vâ cẫ lûúång trilyceride nûäa (mưåt loẩi chêët bếo mấu) Nưìng àưå triglyxeròde tưët nhêët lâ phẫi vâo quậng 160mg/dl trúã xëng Ngûúâi ta côn phên biïåt loẩi cholesterol cố mêåt àưå cao lipoprotein k hiïåu HDL (high density lipoprotein) vâ cholesterol cố mêåt àưå thêëp lipoprotein LDL (low density hpoprotein) Trong tưíng sưë cholesterol, sưë HDL câng cao câng tưët, sưë LDL câng thêëp câng tưët Sưë HDL nhỗ hún 35 cng nhû LDL cao hún 130 àïìu khưng tưët T lïå giûäa tưíng sưë cholesterol/HDL tûâ 4-5 lâ úã bú vûåc nguy hiïím Àïí cố nhûäng sưë bấo tưët vïì cholesterol, nïn ùn đt chêët bếo, khưng ht thëc lấ, trấnh bếo phò, chùm têåp thïí dc, hẩn chïë ëng rûúåu vâ ùn ngổt, tùng cûúâng ùn cấc chêët cố xú (coi lẩi chûúng 4) THÚÂI HẨN XẾT NGHIÏÅM ÀÕNH K - Thúâi hẩn trïn ấp dng cho ngûúâi khoễ, bònh thûúâng, lâm test àïí kiïím tra, àïì phông vâ phất hiïån trûúâng húåp cố bïånh mâ khưng biïët Vúái ngûúâi àậ cố bïånh rưìi thò thđ sưë test cố thïí nhiïìu hún tu theo u cêìu ca bấc sơ àiïìu trõ - Test àưët xûúng cưí thûåc hiïån úã nûä, tûâ 18 tíi 356 Cố thêåt cêìn thiïët phẫi chiïëu X quang khưng? D rùçng chiïëu X quang lâ viïåc lâm cêìn thiïët nhiïìu trûúâng húåp, nhûng ngûúâi bïånh vêỵn nïn àùåt cêu hỗi: cố thêåt cêìn phẫi chiïëu x quang hay khưng? Vò tia X cố thïí gêy nhiïìu àiïìu bêët lúåi nhû: chûáng vư sinh, quấi thai hóåc kđch thđch mêìm ung thû mưåt sưë tïë bâo mêỵn cẫm vúái tia X Búãi vêåy, nïëu bẩn àang mang thai hóåc ngúâ mònh àậ th thai, nïn hïët sûác ch vïì viïåc nây Nïëu chó X quang àïí chûäa rùng thưi thò nïn hoân lẩi Trong trûúâng húåp khưng thïí hoận, chiïëu, hậy u cêìu àûúåc che bng vâ vng xûúng chêåu búãi mưåt vêåt cẫn bùçng chò Nïn hỗi bấc sơ xem cố thïí thay phûúng phấp X quang bùçng phûúng phấp khấc khưng, nhû siïu êm chùèng hẩn Trong trûúâng húåp bẩn thay àưíi bấc sơ chûäa trõ, nïëu lẩi cêìn X quang, hậy àûa cho bấc sơ múái coi bẫng kïët quẫ X quang vûâa rưìi ca mònh, àïí khỗi X quang lêën nûäa 357 Bưå xết nghiïåm dng gia àònh Nhûäng bưå àưì àïí xết nghiïåm dng gia àònh rêët tiïån dng, khưng àùỉt tiïìn, cố hiïåu quẫ, gip ngûúâi bïånh khỗi phẫi túái bấc sơ Hiïån nay, mưỵi nùm ngûúâi dên M chi tiïu túái hún 300 triïåu àư la àïí mua sùỉm nhûäng àưì xết nghiïåm nây Chng ta cêìn nhúá, nhûäng àưì nây chó gip chng ta mưåt phêìn nâo viïåc xấc àõnh bïånh, chûá khưng cố tấc dng chûäa trõ hóåc thay àûúåc bấc sơ viïåc chûäa trõ Ngûúâi ta àậ thưëng kï àûúåc túái 150 loẩi àưì xết nghiïåm dng gia àònh Cố thïí xïëp chng thânh loẩi: - Loẩi àïí dng ngûúâi ta thêëy cú thïí cố nhûäng triïåu chûáng nâo àố Thđ d: loẩi dng àïí biïët mònh àậ th thai hay chûa? - Loẩi dng àïí xết nghiïåm cú thïí khưng cố triïåu chûáng gò cẫ Thđ d: dng àïí biïët phên cố mấu hay khưng, àïí dûå àoấn hiïån tûúång ung thû råt giâ, hóåc dng àïí gip ph nûä biïët thúâi gian mònh àang rng trûáng - Loẩi dng àïí theo dội bïånh àang àiïìu trõ, kïí cẫ loẩi dng àïí xết nghiïåm lûúång àûúâng nûúác tiïíu vâ dûå àoấn trẩng thấi huët ấp nhû thïë nâo cho nhûäng ngûúâi hay bõ huët ấp cao Theo cú quan Bẫo vïå sûác khoễ cưång àưìng vâ cú quan Quẫn l Thëc vâ Thûåc phêím thò sûã dng cấc àưí xết nghiïåm úã gia àònh nây, chng ta nïn ch : - Ch xem dng c cố cêën àûúåc bẫo quẫn chưëng thúâi tiïët nống hóåc lẩnh khưng Nïëu cố, khưng àûúåc àïí cấc dng c àố cưëp xe húi, bïn cûãa sưí cố ấnh nùỉng thiïu - Ch àổc ài àổc lẩi cho thêåt hiïíu nhûäng àiïím ghi bẫn hûúáng dêỵn àïí cố thïí thûåc hiïån àng tûâng bûúác mưåt Phẫi chùỉc chùỉn rùçng mònh àậ hiïíu mc àđch ca viïåc xết nghiïåm Viïåc xết nghiïåm nây cố mûác hẩn chïë túái àêu vâ chó cố bao nhiïu phêën trùm thânh cưng? - Nïëu kïët quẫ xết nghiïåm biïíu hiïån bùçng sûå hiïån mêìu mâ bẩn lẩi bõ bïånh m mêìu Dalton hậy hỗi hóåc nhúâ mưåt ngûúâi khấc ghi nhêån vâ cho bẩn biïët kïët quẫ - Ch àổc k nhûäng lúâi dùån bẫng in vïì chïë àưå ùn, ëng vâ hoẩt àưång Trûúác lâm xết nghiïåm cố thïí bẩn phẫi kiïng ùn, ëng mưåt vâi thûá thûác ùn hay dûúåc phêím nâo àố - Phẫi tiïën hânh xết nghiïåm theo tûâng bûúác àậ àûúåc ghi bẫn hûúáng dêỵn Khưng àûúåc bỗ sốt hóåc nhẫy cấch bûúác nâo - Nïëu phẫi dng chai, lổ àïí àûång chêët phẫi xết nghiïåm (thđ d: nûúác tiïíu) Phẫi rûãa thêåt sẩch dng c dng àïí àûång, rûãa cho hïët chêët xâ phông vâ tưët nhêët lâ rûãa bùçng nûúác cêët - Nïëu viïåc xết nghiïåm cố chó àõnh sưë thúâi gian, phẫi lâm àng nhû vêåy vâ dng àưìng hưì cố kim chó giêy àïí - Ch xem bẩn phẫi lâm gò, nïëu kïët quẫ dûúng, êm hóåc khưng rộ - Nïëu kïët quẫ khưng rộ, khưng nïn àoấn Phẫi hỗi dûúåc sơ hóåc mưåt chun viïn nâo àố - Giûä cêín thêån kïët quẫ - Nhûäng dng c cố hoấ chêët cng nhû thëc, cêìn phẫi àïí núi cêín thêån àïí trễ khưng vúái túái 358 Bïånh viïån lâ núi dïỵ lêy truìn bïånh Cố mưåt cêu nối chđ l: "Viïåc àêìu tiïn ca mưåt bïånh viïån lâ àûâng lâm lêy bïånh sang ngûúâi khấc" Cho túái nay, chûa cố àiïìu gò àẫm bẫo àûúåc rùçng, bïånh viïån àậ lâm àûúåc cưng viïåc àố Nhiïìu cåc nghiïn cûáu cho thêëy, bẩn cố thïí bõ lêy bïånh, nïëu bẩn phẫi vâo mưåt bïånh viïån Cố nhiïìu ngun nhên: - Bïånh viïån lâ núi lc nâo cng cố vư sưë vi rt, vi khín cấc bïånh nhên, nhên viïn vâ cấc ngûúâi túái thùm mang lẩi - Chđnh cấc nhên viïn bïånh viïån cng lâ nhûäng ngûúâi truìn vi rt vâ vi khín tûâ bïånh nhên nây qua bïånh nhên khấc - Dng c ca bïånh viïån cng lâ ngìn lêy bïånh, nhû kim tiïm chđch chùèng hẩn Mưỵi nùm, cố àưå 300.000 bïånh nhên vâo viïån, mùỉc thïm bïånh phưíi lêy bïånh viïån Búãi vêåy, nïëu bẩn phẫi vâo bïånh viïån: - Trûúác nhêåp viïån, hậy cưë nghó ngúi bưìi dûúäng úã gia àònh cho cố sûác - Nïëu bẩn ngúâ cùn phông bïånh viïån àậ gêy thïm cho bẩn cùn bïånh vïì phưíi, hậy u cêìu àưíi phông 359 Quìn ca bïånh nhên Theo Hiïåp hưåi cấc bïånh viïån úã Hoa K, thò bêët cûá bïånh nhên nâo cng cố cấc quìn: I) Àûúåc coi trổng vâ sùn sốc chu àấo 2) Àûúåc bấc sơ thưng tin cho biïët vïì kïët quẫ viïåc chêín àoấn, àiïìu trõ vâ dûå kiïën vïì phûúng cấch chûäa trõ Têët cẫ nhûäng viïåc trïn phẫi àûúåc trònh bây mưåt cấch rộ râng cho bïånh nhên hiïíu àûúåc 3) Àûúåc bấc sơ cho biïët trûúác chûäa trõ vïì phûúng phấp chûäa trõ àïí lêëy kiïën àưìng hay khưng àưìng ca mònh 4) Bïånh nhên cố quìn tûâ chưëi viïåc chûäa trõ hóåc mưåt phûúng phấp chûa trõ nâo àố vâ àûúåc giẫi thđch vïì viïåc tûâ chưëi nây cố ẫnh hûúãng gò túái sûác khoễ mònh hay khưng 5) Bïånh nhên cố quìn àïì nghõ giûä kđn dûå kiïën viïåc chûäa trõ 6) Àûúåc giûä kđn cùn bïånh, tònh hònh diïỵn biïën ca bïånh vâ cấch chûäa bïånh 7) Àûúåc quìn àôi hỗi bïånh viïån phc v mònh vúái khẫ nùng tưëi àa 8) Àûúåc quìn biïët vïì nhûäng àiïìu liïn quan túái cùn bïånh ca mònh mâ bïånh viïån àậ nhêån àûúåc tûâ nhûäng cú quan chùm sốc sûác khoễ khấc gûãi túái 9) Àûúåc quìn biïët rộ râng vïì kiïën, lúâi khun hay àïì nghõ ca bïånh viïån, nïëu bïånh viïån mën dng viïåc trõ bïånh ca mònh nhû mưåt cåc thûã nghiïåm 10) Àûúåc chûäa trõ tiïëp tc sau àậ viïån, nïëu cêìn 11) Àûúåc xem vâ àûúåc giẫi thđch vïì cấc mốn tiïìn phiïëu chi 12) Àûúåc cho biïët rộ vïì cấc låt lïå vâ nïì nïëp ca bïånh viïån mâ ngûúâi bïånh phẫi tn theo 360 Hưì sú bïånh ấn Sau chûäa bïånh, bïånh nhên côn lûu lẩi vêåt gò úã bïånh viïån? Khưng phẫi lâ nhûäng k vêåt lûu niïåm mâ lâ nhûäng giêëy túâ cng túâ biïíu àưì cố liïn quan túái quấ trònh chûäa trõ: àố lâ hưì sú bïånh ấn Hưì sú bïånh ấn lâ vêåt súã hûäu ca bïånh viïån Tuy vêåy bïånh nhên cố quìn àûúåc biïët nưåi 'dung ca hưì sú, vâ cố thïí hỗi bấc sơ vïì àiïìu nây Thưng thûúâng, hưì sú bïånh ấn cố ghi: - Tiïìn sûã bïånh - Kïët quẫ xết nghiïåm - Bẫng kï cấc thûá thëc àậ cho bïånh nhên dng kïí cẫ thúâi gian dng vâ liïìu lûúång àậ dng - Phûúng phấp àùåc trõ - Chïë àưå ùn ëng (bấc sơ u cêìu bïånh nhên ùn kiïng nhûäng thûác gò Thđ d: đt múä, ùn nhẩt v.v ) - Cấc phûúng phấp àậ dng àïí xấc àõnh bïånh Thđ d X quang - Nhûäng àiïìu liïn quan túái phêỵu thåt (thúâi gian phêỵu thåt, àưåi ng nhûäng ngûúâi tham gia, loẩi thëc gêy mï àậ dng, trẩng thấi bïånh nhên hưìi sûác ) Nïëu bïånh nhên cố thùỉc mùỉc vïì mổi vêën àïì liïn quan túái viïåc chûäa trõ bïånh cho mònh nhû: phûúng phấp chûäa, thëc men , bïånh nhên cố quìn hỗi vâ bấc sơ hóåc nhên viïn sùn sốc, phấi cố trấch nhiïåm giẫi thđch rộ râng cho bïånh nhên vïì têët cẫ nhûäng gò àậ ghi hư sú bïånh ấn 361 Sûå thoẫ thån ca bïånh nhên viïåc chûäa trõ Nhûäng àiïìu lïå vâ quy ûúác ngânh Y (M) àậ chó rộ: Bïånh nhên phẫi àûúåc giẫi thđch àïí hiïíu vïì viïåc mònh àûúåc chûäa trõ nhû thïë nâo, túái mûác chđnh bïånh nhên cố thïí diïỵn tẫ vïì nưåi dung viïåc chûäa trõ àố bùçng lúâi lệ ca mònh Khi bẩn vâo bïånh viïån àïí trõ bïånh, bẩn phẫi àûúåc bấc sơ hóåc nhên viïn nối cho bẩn rộ nhûäng khẫ nùng ca cấc phûúng phấp àiïìu trõ, cấc loẩi thëc bẩn phẫi dng sệ cố thïí dêỵn túái nhûäng kïët quẫ nhû thïë nâo (kïët quẫ cố thïí tưët cng nhû cố thïí xêëu, nïëu nhû viïåc àiïìu trõ thêët bẩi) vâ cưng nhêån, àố lâ àiïìu têët nhiïn - Bấc sơ phẫi lûåa chổn àïí tòm cấch chûäa trõ tưët nhêët, nhûng chđnh bïånh nhên - nïëu cố khẫ nùng hiïíu biïët - cố thïí lâ ngûúâi quët àõnh hûúáng lûåa chổn Do àố, giûäa bấc sơ vâ bïånh nhên ln ln cố sûå àưìng tònh, hoâ húåp vúái nhau, cng thoẫ thån viïåc trõ bïånh Ba ngun tùỉc vïì viïåc thoẫ thån ca bïånh nhên cấch chûäa trõ lâ: - Bïånh nhên khưng àûúåc u cêìu nhûäng àiïìu gò vûúåt quấ khẫ nùng thûåc hiïån hóåc vi phẩm àẩo àûác ca ngânh - Bïånh nhên phẫi thûâa nhêån viïåc chûäa trõ lâ vêën àïì cố thïí thânh cưng hay thêët bẩi - Bïånh nhên phẫi nhêån trấch nhiïåm vïì mònh, nïëu tûå quët àõnh hay lûåa chổn phûúng phấp àiïìu trõ D kïët quẫ sao, khưng àûúåc àưí trấch nhiïåm cho ngûúâi khấc 362 Cố thïí tûâ chưëi xết nghiïåm hay phêỵu thåt khưng? Trung bònh hâng nùm mưåt ngûúâi dên M lâm túái 40 xết nghiïåm vïì sûác khoễ Mưåt phêìn tû sưë xết nghiïåm àố lâ khưng cêìn thiïët Theo bấo cấo àùng tẫi trïn túâ chun san ca Hiïåp Hưåi Y tïë M, thò sưë 2.800 xết nghiïåm cho bïånh nhên trûúác phêỵu thåt, cố túái 60% lâ khưng cêìn thiïët vò trûúác àố khưng cố triïåu chûáng gò liïn quan túái viïåc xết nghiïåm nây Chó cố 22% sưë xết nghiïåm cố đch mưåt phêìn nâo cho viïåc chûäa trõ Vêåy mâ sưë tiïìn chi phđ cho têët cẫ cấc cåc xết nghiïåm nây thûúâng chiïëm túái 1/2 sưë tiïìn viïån phđ mâ bïånh nhên phẫi trẫ Búãi vêåy,.bïånh nhên nïn hỗi thùèng bấc sơ vïì viïåc lâm nhûäng xết nghiïåm, nhû sau: - Viïåc chûäa trõ bïånh ca tưi cố ph thåc vâo kïët quẫ ca xết nghiïåm nây khưng? - Viïåc xết nghiïåm cố gêy àiïìu gò khưng tưët cho tưi khưng? - Cố phûúng phấp nâo thay thïë cho viïåc xết nghiïåm nây khưng? - Nhûäng xết nghiïåm tưi àậ lâm chûäa ngoẩi tr cố dng àûúåc khưng? Nïëu bấc sơ u cêìu bẩn: cùỉt tûã cung, cùỉt amiàan, xết nghiïåm mẩch vânh, ti mêåt, hậy àïì nghõ hổ thay thïë nhûäng viïåc àố bùçng phûúng phấp khấc vò theo bấc sơ Eugen Rubin úã trûúâng Àẩi hổc Stanford, thò nhûäng loẩi xết nghiïåm nhû thïë lâ quấ àấng, kïí cẫ nhûäng u cêìu: - Nong vâ nẩo tûã cung - Mưí bng àïí lêëy - Phêỵu thåt àïí gâi trúå tim - Phêỵu thåt khúáp Bẩn cng cêìn hỗi bấc sơ vïì cấc vêën àïì sau: - Phûúng phấp thay thïë nây cố tấc dng nhû phêỵu thåt hay khưng? - Hoận viïåc phêỵu thåt cố hẩi gò khưng? - Nïëu viïåc phêỵu thåt khưng mang lẩi kïët quẫ thò cêìn phẫi lâm gò tiïëp theo? 363 Hậy hỗi kiïën ca mưåt bấc sơ thûá hai Khi bấc sơ cho biïët cùn bïånh ca bẩn cêìn phẫi chûäa trõ bùçng phêỵu thåt, thò viïåc àêìu tiïn bẩn nïn nghơ àïën lâ ài hỗi kiïën ca mưåt bấc sơ thûá hai Ch trûúng ca ngânh Y cẫ nûúác lâ cưë sûác trấnh nhûäng ca phêỵu thåt khưng cêìn thiïët Hậy nhúâ bấc sơ ca gia àònh hóåc mưåt ngûúâi thên giúái thiïåu cho bẩn mưåt nhâ phêỵu htåt nâo àố, khưng cố liïn quan vúái bấc sơ hóåc bïånh viïån bẩn àang nùçm àiïìu trõ àïí bẩn túái hỗi kiïën Thưng thûúâng, ngûúâi bïånh khưng bao giúâ bùçng lông àïí phêỵu thåt mònh múái chó cố mưåt bấc sơ cố kiïën nây Dûúái àêy cho biïët sưë phêìn trùm khưng àưìng ca bấc sơ thûá vïì viïåc cêìn thiïët phẫi phêỵu thåt Kïët quẫ vïì kiïën ca bấc sơ thûá Vïì viïåc phêỵu thåt Sưë % khưng àưìng Cùỉt ngốn chên cấi 40 Phêỵu thåt àêìu gưëi 40 Cùỉt tûã cung 35 Cùỉt tuën tiïìn liïåt 35 Phêỵu thåt chïåch vấch ni 30 Phêỵu thåt v 25 Phêỵu thåt lâm phưìng tơnh mẩch 25 Nong vâ nẩo tûã cung 25 Mưí cúâm mùỉt (bïånh àc nhên mùỉt) 23 Cùỉt amydan 20 Cùỉt ti mêåt 10 Phêỵu thåt thoất võ råt 10 365 Giẫm sûå lo súå trûúác cåc phêỵu thåt Àûúåc hiïíu biïët vïì mc àđch vâ sùn sốc vïì mổi mùåt, tinh thêìn vâ trấch nhiïåm, ngûúâi bïånh sệ giẫm àûúåc nưỵi lo vâ cẫm thêëy n têm hún trûúác vâo phông phêỵu thåt Nïëu bẩn cêìn phẫi qua mưåt cåc phêỵu thåt, bẩn sệ gùåp cấc viïåc sau: - Bïånh viïån àûa cho mưåt bẫn cam kïët àïí bẩn k, cam àoan rùçng bẩn àưìng vúái viïåc phêỵu thåt Bẩn hậy àổc cêín thêån nưåi dung ca bẫn cam kïët vâ hỗi bấc sơ nhûäng àiïìu gò bẩn chûa hiïíu - Hậy àïì nghõ gùåp chun viïn gêy mï hóåc bấc sơ phêỵu thåt, hóåc cẫ hai, àïí àûúåc biïët vïì mổi vêën àïì nhû: Thúâi gian phêỵu thåt bao lêu, thúâi gian hưìi sûác bao lêu, bẩn sệ phẫi gêy thëc mï theo cấch nâo Chun viïn gêy mï cêìn àûúåc biïët trûúác vïì nưåi dung phêỵu thåt, cấc àiïìu kiïån y tïë vâ cấc dõ ûáng vúái thëc mâ bẩn cố thïí cố - Ùn trûúác phêỵu thåt cố thïí lâm cho bẩn ối mûãa thúâi gian phêỵu thåt Búãi vêåy ngûúâi ta àậ quy àõnh thúâi gian bao trûúác phêỵu thåt bïånh nhên khưng àûúåc ùn Trong phêỵu thåt, dẩ dây ca bẩn phẫi trưëng rưỵng Búãi vêåy, nïëu mang thûác ùn túái cho bẩn trûúác phêỵu thåt, phẫi hỗi k bấc sơ hóåc nhên viïn ca bïånh viïån vïì viïåc nây Chúá nïn vưåi ùn vò viïåc ùn sệ gêy nhiïìu rùỉc rưëi sau nây - Ty vâo viïåc mưí cú quan nâo cú thïí mâ bấc sơ phêỵu thåt cố thïí u cêìu ngûúâi ph tấ sùn sốc bẩn mưåt cấch khấc nhû: cho bẩn ùn chïë àưå àùåc biïåt lỗng, rûãa hóåc cẩo lưng mưåt sưë bưå phêån, àùåt mưåt ưëng thưng bổng àấi, tht hêåu mưn hóåc nhỗ thëc vâo mùỉt - Àïm trûúác phêỵu thåt, bẩn cố thïí ëng thëc ng Nhiïìu ngûúâi thêëy viïåc ëng thëc ng cố tấc dng an thêìn Viïåc ëng hay khưng cng lâ tu bẩn, nhûng sệ ghi viïåc nây vâo hưì sú - Trûúác cåc phêỵu thåt, bẩn nïn gûãi têët cẫ àưì vêåt q bẩn thûúâng dng cho ngûúâi thên giûä nhû: àưìng hưì, kđnh àeo mùỉt, àưì trang sûác v.v 365 Phêỵu thåt khưng cêìn nùçm lẩi bïånh viïån Sau mưåt cåc phêỵu thåt, bẩn cố thïí khưng cêìn úã lẩi bïånh viïån khưng: Rêët cố thïí Cố nhûäng phông phêỵu thåt cho cấc bïånh nhên ngoẩi tr, vúái mưåt sưë đt chun viïn cố khẫ nùng phc v bẩn nhûäng ca phêỵu thåt nhỗ cố nhûäng àùåc àiïím dûúái àêy: - Khưng phẫi mưí lưìng ngûåc hóåc mưí sổ - Khưng phẫi truìn mấu - Khưng phẫi gêy mï toân thïí - Khưng àôi hỗi sûå chín bõ phûác tẩp vïì hêåu phêỵu - Khưng phẫi phêỵu thåt trïn bân mưí - Đt khẫ nùng cố biïën chûáng sau mưí hay phẫi mưí thïm Nhûäng phêỵu thåt nhỗ cố thïí thûåc hiïån úã cấc trung têm àiïìu trõ ngoẩi tr àïí thûåc hiïån cấc trûúâng húåp nhû: chónh lẩi ca thoất võ råt, mưåt sưë phêỵu thåt tẩo hònh, thùỉt ưëng, nong vâ nẩo tûã cung, sinh thiïët v, phêỵu thåt hẩnh nhên, àấnh mùỉt hưåt v.v Phêỵu thåt úã cấc phông ngoẩi tr cố nhiïìu àiïìu lúåi quan trổng Khưng phẫi nùçm bïånh viïån lâ núi dïỵ bõ nhiïỵm vâ lêy bïånh (coi bâi 358) Bïånh nhên nùçm viïån thûúâng bõ giûä hún thúâi gian cêìn thiïët Phông phêỵu thåt ngoẩi tr khưng giûä bïånh nhên - Phông phêỵu thåt ngoẩi tr cố nhûäng u cêìu vïì nïì nïëp k låt thoẫi mấi hún úã bïånh viïån, vâ cố thïí tiïën hânh phêỵu thåt cho bïånh nhên vâo thúâi gian thån tiïån hóåc cố nhiïìu àiïìu kiïån àïí bïånh nhên tûå chổn thúâi gian nâo thån tiïån nhêët cho mònh - Nhiïìu ngûúâi thđch nùçm dûúäng bïånh úã nhâ hún úã bïånh viïån Phông phêỵu thåt ngoẩi tr àấp ûáng mën àố ca bïånh nhên - Chi phđ cho viïåc chûäa trõ úã phông phêỵu thåt ngoẩi tr rễ hún úã bïnh viïån PHÊÌN PH LC MƯÅT SƯË TEST VÏÌ SÛÁC KHOỄ LIÏN QUAN TÚÁI THỐI QUEN CA MƯỴI NGÛÚÂI Mưỵi ngûúâi àïìu cố nhûäng thối quen riïng kïí cẫ tưët vâ khưng tưët Qua nhûäng bâi test, bẩn cố thïí tûå kïët lån: mònh nïn tùng cûúâng hóåc bỗ nhûäng thối quen nâo, àïí trò vâ tùng cûúâng sûác khoễ cho bẫn thên mònh Bẩn hậy trẫ lúâi cho tûâng cêu hỗi rưìi tđnh àiïím tưíng kïët theo sûå chó dêỵn úã cëi phêìn nây TEST VÏÌ VIÏÅC ËNG RÛÚÅU - Mưỵi ngây tưi ëng khưng túái ly rûúåu - Nùm ngoấi, sau ëng quấ ly, tưi khưng lấi xe nûäa - Khi tinh thêìn tưi sa st hóåc cẫm thêëy stress, tưi cng khưng ëng nhiïìu hún mổi ngây - Khi tưi ëng rûúåu, tưi khưng lâm viïåc gò àïí àïën nưỵi sau àố phẫi hưëi hêån - Tưi chûa gêy chuån gò vò chuån say rûúåu cẫ * Mưỵi cêu ph húåp vúái bẩn, àûúåc ghi àiïím * Nïëu bẩn khưng ëng rûúåu, d khưng cố cêu nâo àng vúái viïåc sinh hoẩt hâng ngây ca bẩn, bẩn vêỵn àûúåc àiïím TEST VÏÌ VIÏÅC HT THËC LẤ - Tưi khưng bao giúâ ht - Nùm ngoấi tưi khưng ht - Tưi khưng ht khấc kiïíu bònh thûúâng (nhû: ht pđp, xò gâ, nhai thëc ) - Tưi chó ht cấc loẩi thëc nhể chûáa đt nicưtđn - Mưỵi ngây tưi ht khưng túái gối VÏÌ HUËT ẤP - Tưi àậ ài huët ấp thấng qua - Tưi chùèng bao giúâ bõ huët ấp cao cẫ - Hiïån nay, tưi khưng bõ huët ấp cao - Tưi àậ cưë gùỉng ùn nhẩt - Trong gia àònh tưi vâ nhûäng ngûúâi cố huët thưëng trûåc hïå vúái tưi, khưng cố bõ huët ấp cẫ VÏÌ SƯË CÊN NÙÅNG VÂ ÀƯÅ BẾO MÊÅP - Theo biïíu àưì vïì cên nùång thò tưi vâo loẩi vûâa - Nùm ngoấi, tưi khưng phẫi ùn theo chïë àưå àïí st cên - Ngûúâi tưi khưng cố chưỵ nâo vếo àûúåc múä cẫ - Tưi hâi lông vúái vốc dấng vûâa phẫi ca tưi - Khưng cố gia àònh, bẩn bê, giúái chun mưn bẫo tưi cêìn phẫi thûåc hiïån phûúng phấp lâm st cên cẫ TRẨNG THẤI SÛÁC KHOỄ - Tưi thûúâng luån têåp thên thïí lêìn mưỵi tìn hay nhiïìu hún nûäa, vâ mưỵi lêìn đt nhêët lâ 30 pht - Lc nghó, mẩch tưi àêåp 70 lêìn/pht hóåc đt hún - Khi lao àưång, tưi khưng bõ mïåt - Hùçng tìn, tưi cố tham gia thïm mưåt sưë mưn thïí thao nhû tennis vâ búi - Tưi cho rùçng trẩng thấi sûác khoễ ca tưi tưët hún mổi ngûúâi cng àưå tíi vúái tưi STRESS VÂ SÛÅ LO LÙỈNG - Tưi cho rùçng thû giận lâ viïåc dïỵ lâm - Tưi nghơ rùçng tưi cố khẫ nùng àưëi phố vúái nhûäng hiïån tûúång stress, bùçng hóåc hún cấc ngûúâi khấc - Tưi khưng gùåp khố khùn gò ài ng cng nhû lc thûác dêåy - Tưi đt thêëy thêìn kinh thùèng hóåc phẫi lo lùỉng - Tưi khưng thêëy thùèng mưỵi phẫi hoân thânh mưåt cưng viïåc gò AN TOÂN KHI LẤI XE - Tưi thûúâng àeo dêy an toân lấi xe - Trïn xe húi, d khưng lấi tưi cng àeo dêy an toân - Trong nùm qua, tưi khưng hïì gùåp tai nẩn nâo - Trong nùm qua, xe ca tưi khưng hïì bõ cẫnh phẩt vò quấ tưëc àưå hay vi phẩm cấc låt lïå giao thưng khấc - Tưi khưng bao giúâ lïn xe cng vúái ngûúâi nâo cêìm tay lấi mâ àậ ëng rûúåu quấ ly VÏÌ QUAN HÏÅ XẬ HƯÅI - Tưi rêët vûâa lông vúái àấm bẩn bê ca tưi - Tưi cố rêët nhiïìu bẩn thên - Tưi ln sùén sâng chia xễ nhûäng chuån têm sûå ca tưi vúái chưìng (vúå) tưi vâ vúái mổi ngûúâi thên khấc gia àònh - Khi tưi cố chuån gò mùỉc mđu, cố rêët nhiïìu ngûúâi gip àúä tưi - Khi phẫi lûåa chổn mưåt hai viïåc lâm viïåc gò àố cho mònh hóåc cho ngûúâi khấc, tưi thûúâng chổn viïåc lâm hưå ngûúâi khấc trûúác VÏÌ NGHĨ NGÚI VÂ GIÊËC NG - Tưi thûúâng ng tûâ túái thưng àưìng hưì mưỵi àïm - Tưi thûúâng ng sau lïn giûúâng nùçm chûa túái 20 pht - Đt tưi thûác dêåy giûäa àïm - Bíi sấng thûác dêåy, tưi thûúâng thêëy ngûúâi dïỵ chõu vâ sùén sâng cho mổi hoẩt àưång ngây - Tưi cẫm thêëy mònh sung sûác àa sưë ngây 10 VÏÌ TỊNH U CÅC SƯËNG - Nïëu tưi àûúåc sưëng tûå do, thoẫi mấi hún nûäa, thò tưi cng chùèng cêìn thay àưíi gò nhiïìu vïì cåc sưëng hiïån tẩi ca tưi - Tưi àậ thûåc hiïån àûúåc hêìu hïët nhûäng ûúác mën ca tưi vïì cåc sưëng - Tưi khưng hïì nghơ rùçng nhûäng ngûúâi mònh gùåp àúâi àïìu chó mang lẩi cho mònh nưỵi thêët vổng - Tưi lâ mưåt ngûúâi hẩnh phc - So vúái nhûäng ngûúâi cng lûáa tíi, tưi cẫm thêëy rùçng mònh àậ vûâa vúái cåc sưëng cng nhû hổ, hóåc hún hổ
- Xem thêm -

Xem thêm: 365 Lời khuyên về sức khỏe, 365 Lời khuyên về sức khỏe, 365 Lời khuyên về sức khỏe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay