Slide Kinh tế môi trường Chương 5 Đại học Ngoại thương

17 253 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 23:10

CHƯƠNG V: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG I QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Khái niệm quản lý môi trường Quản lý môi trường tác động có tổ chức, có phương hướng mục đích xác định chủ thể quản lý môi trường lên môi trường nhằm phục hồi, trì vàc cải thiện môi trường tốt Quản lý nhà nước môi trường Nhà nước chức trách, nhiệm vụ quyền hạn đưa biện pháp, luật pháp, sách thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống phát triển bền vững Tại cần có quản lý nhà nước môi trường? Chủ quản lý môi trường Xu hướng quản lý môi trường CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Công cụ kỹ thuật Giáo dục, truyền thông II SẢN XUẤT SẠCH HƠN Khái niệm • SXSH việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp môi trường vào trình sản xuất, sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái giảm thiểu rủi ro cho người môi trường (UNEP 1994) Các giải pháp SXSH • Giảm chất thải nguồn – Quản lý nội vi (khắc phục điểm rò rỉ, van nước, tắt thiết bị không sử dụng…) – Kiểm soát trình tốt (tối ưu hóa tiêu thụ nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian, tốc độ….) – Thay đổi nguyên liệu – Cải tiến thiết bị – Công nghệ sản xuất • Tuần hoàn – Tận thu tái sử dụng chỗ – Tạo sản phẩm phụ • Cải tiến sản phẩm – Nâng cao chất lượng sản phẩm – Đổi sản phẩm/ Tạo sản phẩm – Cải tiến bao gói THANK YOU! [...]...Công cụ kỹ thuật Giáo dục, truyền thông II SẢN XUẤT SẠCH HƠN Khái niệm • SXSH là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường (UNEP 1994) Các giải pháp về SXSH • Giảm chất thải tại nguồn – Quản lý nội vi (khắc phục điểm rò rỉ, van nước, tắt thiết bị không
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế môi trường Chương 5 Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế môi trường Chương 5 Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế môi trường Chương 5 Đại học Ngoại thương, I. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, Giáo dục, truyền thông, II. SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay