Những giới từ thường gặp

2 247 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:54

Những giới từ thường gặp Come up : xảy Make for :giúp tạo thành Spread out : tỏa Work on a night shift : làm ca đêm At work : nơi làm việc Dressed in : mặc At night : vào ban đêm Tear sth into halves : xé làm hai Be back from : trở từ Be on holiday : nghỉ mát Trust in : tin tưởng Confide in : tin tưởng Sacrifice sth for sb/sth : hy sinh… cho On the other hand : mặt khác Fall in love : đem lòng yêu Attitudes toward : thái độ Decide on : định Agree with : đồng ý với (ai) In fact : thật Confide in : tâm với Concerned with : liên quan đến Base on : dựa vào In public : nơi công cộng Live under one proof : sống chung nhà Protect sb from : bảo vệ khỏi Give up : từ bỏ, Get through : liên lạc (qua điện thoại ) Contact with : liện lạc với Jump up and down : phấn khích Shank of the evening : chạng vạng tối Talk over : thảo luận Turn up : xuất Work out : tìm Get off : bước khỏi (xe, máy bay… For instance / example: ví dụ Point at : vào At once : Object to : phản đối At hand : trước mắt Depend on : tùy thuộc vào Look away : nhìn chỗ khác For short : viết tắt Get on : tiến Go through : xem xét Good for : tốt cho Make up : tạo thành On the whole : nhìn chung Consist of : bao gồm Compulsory for : bắt buộc At the end : cuối Stand for : viết tắt Divided into : chia thành On computers : máy tính Fight back : nén , nhịn Graduate from : tốt nghiệp Take part in : tham gia vào On campus : sân trường đại học Increase in : tăng lên Excited about : hào hứng Fill in : điền vào Make use of : tận dụng On time : Afraid of : sợ Blame sb for sth : đỗ lỗi việc In term of : mặt Jot down : ghi nhanh Move in : dọn (nhà ) đến Move out : dọn (nhà ) Relate to : liên quan đến Prepare for : chuẩn bị cho Impression on : ấn tượng Concentrate on : tập trung vào Work as + nghề : làm nghề Take care of : chăm sóc Apply for : nộp đơn xin Available for : sẵn sàng cho Be out : vắng Reason for : lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giới từ thường gặp, Những giới từ thường gặp, Những giới từ thường gặp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay