Slile Kinh tế đầu tư chương 1 2 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương

99 511 11
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ KINH TẾ ĐẦU TƯ Giảng viên: TS Nguyễn Thị Việt Hoa Email: ntvhoa@ftu.edu.vn ĐT: 0904 222 666 KẾT CẤU MÔN HỌC • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC • CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ KINH TẾ ĐẦU TƯ • CHƯƠNG 3: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ • CHƯƠNG 4: LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ • CHƯƠNG 5: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ • CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Phương pháp đánh giá • Giữa kỳ (hệ số 0,3) • Chuyên cần (hệ số 0,1) • Thi kết thúc môn (hệ số 0,6): – Hình thức: Tự luận – Thời gian: 50 phút – Nội dung: Tất nội dung học nội dung giảng viên yêu cầu đọc thêm • Điểm thưởng Điểm thưởng • Các tập nhà gửi cho giáo viên qua email dạng file đính kèm • Cách đặt tên file: số tập + tên sinh viên + mã sinh viên (nếu có người trùng họ tên với SV lớp): tập số bạn Nguyễn Văn A mã sinh viên 12345 có tên file BT1 Nguyen Van A 12345 BT1 Nguyen Van A • Sinh viên không đặt tên file không chấm không cộng điểm • Thời gian nhận bài: từ đặt câu hỏi đến bắt đầu buổi học • Trong phải ghi rõ môn học, họ tên, mã sinh viên Tài liệu tham khảo • Giáo trình: Giáo trình Kinh tế đầu tư, PGS, TS Vũ Thị Kim Oanh TS Nguyễn Thị Việt Hoa, Nhà xuất Lao động, 2016 • Sách tài liệu tham khảo khác: 1.Luật Đầu tư năm 2014 2.Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư 3.Luật Doanh nghiệp năm 2014 4.World Investment Report 5.PGS, TS Vũ Chí Lộc chủ biên, Giáo trình Đầu tư quốc tế, 2012 6.PGS, TS Nguyễn Bạch Nguyệt, Giáo trình Lập dự án đầu tư, NXB Thống kê, 2005 7.Imad A Moosa 2002 - Foreign Direct Investment, theory, evidence and practice – Palgrave 8.OECD 1999 – OECD benchmark definition of Foreign Direct Investment third edition – OECD CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC • Mục tiêu • Đối tượng • Nội dung Lý luận chung đầu tư Quản lý nhà nước hoạt động ĐT Đánh giá hiệu dự án Mục tiêu Nguồn vốn đầu tư Lập dự án Đối tượng Các vấn đề kinh tế đầu tư phát triển Chương 2: Những vấn đề lý luận chung đầu tư kinh tế đầu tư • 2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ • 2.2 TÁ C ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ • 2.3 CÁC HỌC THUYẾT VỀ Đ Ầ U TƯ • 2.4 HỆ SỐ Đ Ầ U TƯ TĂNG TRƯỞNG – HỆ SỐ ICOR (INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO) 2.1.1 Khái niệm đặc điểm Đầu tư hy sinh nguồn lực để tiến hành hoạt động định nhằm thu kết tương lai lớn nguồn lực bỏ để đạt kết 10 Các nhân tố ảnh hưởng đến TFP Thay đổi nhu cầu hàng hóa, dịch vụ Chất lượng lao động Thay đổi cấu vốn Thay đổi cấu kinh tế TFP Áp dụng tiến KHKT 85 86 87 Tốc độ tăng TFP Việt Nam 88 89 90 91 92 93 94 95 2.3.2.4 Các học thuyết khác Lý thuyết số nhân đầu tư • John Maynard Keynes (1883-1946) - nhà kinh tế học người Mỹ – Đầu tư tăng bù đắp cho thiếu hụt cầu tiêu dùng – Nguyên lý số nhân: Để đảm bảo cho đầu tư gia tăng liên tục 96 Lý thuyết số nhân đầu tư ΔY mức gia tăng sản lượng ΔI mức gia tăng đầu tư k số nhân đầu tư 97 Lý thuyết gia tốc đầu tư (trường phái tân cổ điển) 98 Lý thuyết quĩ đầu tư nội • Vai trò quan trọng nguồn vốn bên (nội bộ) doanh nghiệp 99 [...]... FPI Theo chủ đầu tư Đầu tư phi tư nhân (Non private capital flows) 21 Căn cứ vào cách thức quản lý vốn đầu tư • Đầu tư trực tiếp • Đầu tư gián tiếp 22 2. 2 Tác động của đầu tư đối với phát triển kinh tế • 2. 2 .1 Tác động tới tăng trưởng kinh tế • 2. 2 .2 Tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế • 2. 2.3 Tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế • 2. 2.4 Tác động đến tăng trưởng việc làm • 2. 2.5 Tác động... phí 12 Khái niệm đầu tư theo Luật Đầu tư của Việt Nam năm 2 014 (điều 3) Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư 13 2 .1. 2 Phân loại đầu tư • • • • Căn cứ vào mục đích đầu tư Căn cứ vào đối tư ng đầu. .. dịch cơ cấu kinh tế 23 Phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế 24 2. 2 .1 Tác động tới tăng trưởng kinh tế • Lý giải bởi các học thuyết lý giải mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế và đầu tư 25 2. 2 .2 Tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế • • • • Vốn Nhân lực Công nghệ Các yếu tố khác 26 2. 2.3 Tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế • Tổng cung • Tổng cầu 27 2. 2.4 Tác động... 28 29 30 2. 2.5 Tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế • Theo ngành • Theo địa bàn • Theo thành phần kinh tế 31 32 2.3 Các học thuyết về đầu tư • 2. 3 .1 Tăng trưởng kinh tế và đo lường tăng trưởng kinh tế • 2. 3 .2 Một số học thuyết cơ bản 33 2. 3 .1. 1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế • Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng mức sản xuất mà nền kinh tế tạo ra trong một thời gian nhất định Hoặc: • Tăng trưởng kinh. .. 6 Đầu tư đào tạo nhằm nâng cao trình độ của người lao động 7 Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển 8 Đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu 9 Gửi tiết kiệm 10 Đầu tư xây nhà ĐTDC ĐTPT 18 Căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật của quá trình thực hiện đầu tư • Đầu tư cơ bản • Đầu tư vận hành 19 Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư • Đầu tư trong nước • Đầu tư nước ngoài • Đầu tư ra nước ngoài 20 Vốn đầu tư nước ngoài Đầu tư tư... tạo, nghiên cứu khoa học, y tế • Đầu tư cho tài sản tài chính: Đầu tư tài chính (đầu tư tài sản tài chính) 16 Căn cứ vào kết quả đầu tư • Đầu tư phát triển • Đầu tư dịch chuyển 17 Phân biệt đầu tư dịch chuyển và đầu tư phát triển TT Mô tả hoạt động 1 Đầu tư xây nhà xưởng phục vụ SX 2 Đầu tư mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 3 Mua dây chuyền máy móc thiết bị để bán lại cho các đối tư ng khác 4 Mua... tư ng đầu tư Căn cứ vào kết quả đầu tư Căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật của quá trình thực hiện đầu tư • Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư • Căn cứ vào cách thức quản lý vốn đầu tư 14 Căn cứ vào mục đích đầu tư • Đầu tư phi lợi nhuận • Đầu tư kinh doanh 15 Căn cứ vào đối tư ng đầu tư • Đầu tư cho tài sản vật chất hoặc tài sản thực như nhà xưởng, máy móc, thiết bị • Đầu tư cho tài sản phi vật chất, đầu tư tài sản.. .2 .1. 1 Khái niệm và đặc điểm (tiếp) Đầu tư là việc sử dụng vốn vào một hoạt động nhất định nhằm thu lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế xã hội Vốn và sử dụng vốn Tính sinh lợi Tính mạo hiểm 11 VỐN ĐẦU TƯ Vốn đầu tư là các nguồn lực được sử dụng vào sản xuất kinh doanh với mục đích sinh lời - cho chủ đầu tư và/hoặc cho xã hội Tài sản Tài sản lưu động • Tồn... tế • Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng mức sản xuất mà nền kinh tế tạo ra trong một thời gian nhất định Hoặc: • Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra trong một nền kinh tế trong một thời gian nhất định 34 Thước đo tăng trưởng kinh tế? • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP - Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản... (GNP - Gross National Products) là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra bởi công dân một nước trong một thời gian nhất định (thường là một năm) • GDP hoặc GNP bình quân đầu người 35 Phân biệt GDP danh nghĩa và GDP thực tế • GDP danh nghĩa? • GDP thực tế? 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Slile Kinh tế đầu tư chương 1 2 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương, Slile Kinh tế đầu tư chương 1 2 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương, Slile Kinh tế đầu tư chương 1 2 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay