Chuyên đề một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở công ty điện lực hà nội

114 145 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:37

Bất kỳ một tổ chức, một doanh nghiệp nào đều có những mục tiêu riêng có của mình. Để mục tiêu đó có thể thực hiện được đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của bộ máy quản lý doanh nghiệp nhằm kế hoạch hoá, tổ chức, phối hợp, kiểm tra và điều chỉnh việc kết hợp tối ưu các nguồn lực. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp là một nội dung đầu tiên và rất quan trọng của tổ chức doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình.Trong hoạt động quản lý, phần lớn nguyên nhân tạo ra tình hình quản lý không tốt đều xuất phát từ công tác tổ chức bộ máy không hoàn hảo. Việc tổ chức bộ máy ảnh hưởng lớn đến kết quả đạt được của công tác quản lý, qua đó có tác động đến toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bởi vì bộ máy quản lý trong doanh nghiệp được coi là bộ phận đầu não cho ra những chủ trương, chiến lược, sách lược phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, xem xét đánh giá bộ máy hiện hữu và tìm biện pháp cải tiến lại tổ chức cho phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn là rất cần thiết đối với một doanh nghiệp.Là một doanh nghiệp nhà nước có vị trí rất quan trọng cả về mặt kinh tế và về mặt xã hội, để giải quyết hài hoà được các lợi ích, cũng như các mục tiêu của mình, công ty Điện lực Hà Nội đã nhiều lần tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Tuy nhiên việc cải tiến, chấn chỉnh đó chưa mang tính khoa học và chiến lược, vẫn còn những bất hợp lý và không phù hợp. Trong thời gian từ năm 20012010, Tổng công ty Điện lực Việt nam đã xây dựng cho mình những mục tiêu cụ thể mà mục tiêu trước tiên là “Tiếp tục củng cố và hoàn thiện các bộ phận quản lý của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên để đảm bảo nhanh, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng ngày càng tốt hơn”. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Hà Nội đã xây dựng cho mình chiến lược trong thời gian tới là : “sẽ tiến hành việc củng cố và phát triển lưới điện thành phố Hà Nội theo hướng hiện đại hoá, tổ chức sản xuất theo hướng tập trung hiện đại phân cấp mạnh xuống các xí nghiệp, đơn vị cơ sở, ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và các giải pháp mới vào khâu quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”, nên việc cải tiến lại bộ máy quản lý của công ty đang là nhu cầu cần giải quyết.Để đáp ứng được chiến lược kinh doanh trong thời gian tới và khắc phục những tồn tại của bộ máy quản lý hiện hành, việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là tất yếu khách quan và là nhu cầu cấp bách.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức bộ máy quản lý, cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tế, tôi xin chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở Công ty Điện lực Hà Nội”. LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp có mục tiêu riêng có Để mục tiêu thực đòi hỏi phải có lãnh đạo thống máy quản lý doanh nghiệp nhằm kế hoạch hoá, tổ chức, phối hợp, kiểm tra điều chỉnh việc kết hợp tối ưu nguồn lực Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp nội dung quan trọng tổ chức doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu Trong hoạt động quản lý, phần lớn nguyên nhân tạo tình hình quản lý không tốt xuất phát từ công tác tổ chức máy không hoàn hảo Việc tổ chức máy ảnh hưởng lớn đến kết đạt công tác quản lý, qua có tác động đến toàn trình hoạt động doanh nghiệp, máy quản lý doanh nghiệp coi phận đầu não cho chủ trương, chiến lược, sách lược phát triển doanh nghiệp Vì vậy, xem xét đánh giá máy hữu tìm biện pháp cải tiến lại tổ chức cho phù hợp với đặc điểm giai đoạn cần thiết doanh nghiệp Là doanh nghiệp nhà nước có vị trí quan trọng mặt kinh tế mặt xã hội, để giải hài hoà lợi ích, mục tiêu mình, công ty Điện lực Hà Nội nhiều lần tiến hành cải tiến cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn, qua nâng cao hiệu hoạt động công ty Tuy nhiên việc cải tiến, chấn chỉnh chưa mang tính khoa học chiến lược, bất hợp lý không phù hợp Trong thời gian từ năm 2001-2010, Tổng công ty Điện lực Việt nam xây dựng cho mục tiêu cụ thể mà mục tiêu trước tiên “Tiếp tục củng cố hoàn thiện phận quản lý Tổng Công ty đơn vị thành viên để đảm bảo nhanh, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng ngày tốt hơn” Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Hà Nội xây dựng cho chiến lược thời gian tới : “sẽ tiến hành việc củng cố phát triển lưới điện thành phố Hà Nội theo hướng đại hoá, tổ chức sản xuất theo hướng tập trung đại phân cấp mạnh xuống xí nghiệp, đơn vị sở, ứng dụng tiến công nghệ thông tin giải pháp vào khâu quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”, nên việc cải tiến lại máy quản lý công ty nhu cầu cần giải Để đáp ứng chiến lược kinh doanh thời gian tới khắc phục tồn máy quản lý hành, việc hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý tất yếu khách quan nhu cầu cấp bách Nhận thức tầm quan trọng công tác tổ chức máy quản lý, xuất phát từ nhu cầu thực tế, xin chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện máy quản lý Công ty Điện lực Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận tổ chức máy quản lý doanh nghiệp kinh tế thị trường - Phân tích đánh giá thực trạng máy quản lý công ty Điện lực Hà Nội - Đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện máy quản lý công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu máy quản lý Công ty Điện lực Hà Nội, tập trung vào nghiên cứu hệ thống chức nhiệm vụ; mô hình tổ chức máy quản lý; chế vận hành máy quản lý tổ chức lao động máy quản lý - Phạm vi: Luận văn tập trung nghiên cứu máy quản lý quan Công ty Điện lực Hà Nội thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở phương pháp luận: Dựa sở chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Đồng thời, Luận văn sử dụng phương pháp khác như: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình hoá … để trình bày vấn đề lý luận thực tiễn Những đóng góp Luận văn - Hệ thống hoá hoàn thiện số vấn đề lý luận có liên quan đến việc tổ chức máy quản lý doanh nghiệp - Giới thiệu kinh nghiệm nước việc tổ chức máy quản lý doanh nghiệp để học tập tham khảo - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức máy quản lý Công ty Điện lực Hà Nội, qua thấy tồn tìm nguyên nhân tồn - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện máy quản lý Công ty Điện lực Hà Nội Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn thể qua chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức máy quản lý doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng máy quản lý công ty Điện lực Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện máy quản lý công ty Điện lực Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP .1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP .1.1 Quản lý quản lý doanh nghiệp * Khái niệm: Hiện có nhiều cách giải thích thuật ngữ quản lý Có quan niệm cho quản lý hành chính, cai trị Có quan niệm khác lại cho quản lý điều hành, điều khiển, huy Các cách nói khác nội dung mà khác chỗ dùng thuật ngữ Quản lý hiểu theo hai góc độ: Một góc độ tổng hợp mang tính trị – xã hội; hai góc độ mang tính thiết thực Cả hai góc độ có sở khoa học thực tế Quản lý theo góc độ trị, xã hội kết hợp tri thức lao động Lịch sử xã hội loài người từ thời kỳ mông muội đến thời đại văn minh đại ngày cho ta thấy rõ phát triển có yếu tố lên rõ nét tri thức, lao động quản lý Trong ba yếu tố này, quản lý kết hợp tri thức lao động Nếu kết hợp tốt xã hội phát triển tốt đẹp Nếu kết hợp không tốt phát triển chậm lại rối ren Sự kết hợp biểu trước hết chế quản lý, chế độ, sách, biện pháp quản lý nhiều khía cạnh tâm lý xã hội, lại quản lý phải biết tác động cách để người bị quản lý luôn hồ hởi, phấn khởi, đem hết lực trí tuệ để sáng tạo lợi ích cho mình, cho Nhà nước cho xã hội Theo góc độ hành động, góc độ quy trình công nghệ tác động quản lý điều khiển Theo khái niệm quản lý có ba loại hình Các loại hình có xuất phát điểm giống người điều khiển khác đối tượng - Loại hình thứ việc người điều khiển vật hữu sinh người để bắt chunsg phải thực theo ý chí người điều khiển Loại hình gọi quản lý sinh học, thiên nhiên, môi trường, … Ví dụ nhà khoa học làm công tác lai tạo giống vật nuôi, trồng; nhà sản xuất nông sản thực phẩm, … - Loại hình thứ hai việc người điều khiển vật vô tri, vô giác để bắt chúng phát triển thực theo ý chí người điều khiển Loại hình gọi quản lý kỹ thuật Ví dụ việc điều khiển máy tính, vận hành loại máy móc thiết bị, … - Loại hình thứ ba việc người điều khiển người (quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, tổ chức trị, kinh tế, văn hoá, …) Đó quản lý xã hội Quản lý xã hội Các Mác coi chức đặc biệt sinh từ tính chất xã hội hoá lao động Từ vấn đề trên, ta hiểu: “Quản lý tác động, huy, điều khiển chủ thể quản lý lên đối tượng khách thể quản lý nhằm đạt mục tiêu đặt điều kiện biến động môi trường” Với định nghĩa này, quản lý phải bao gồm yếu tố sau: - Phải có chủ thể quản lý tác nhân tạo tác động phải có đối tượng quản lý tiếp nhận tác động chủ thể quản lý tạo Tác động lần mà nhiều lần liên tục - Phải có mục tiêu quỹ đạo đặt cho đối tượng chủ thể Mục tiêu để chủ thể tạo tác động - Chủ thể phải thực hành việc tác động lên đối tượng quản lý khách thể quản lý Chủ thể người hay nhiều người, đối tượng quản lý người (một hay nhiều người) giới vô sinh (máy móc, thiết bị, đất đai, thông tin, …) giới sinh vật (vật nuôi, trồng, …) Khi nói đến quản lý nói đến tác động hướng đích Tác động nhằm vào đối tượng định để đạt mục tiêu đề Hoạt động quản lý hoạt động chủ quan có ý thức, có tính động sáng tạo, linh hoạt người, tập thể người quản lý Từ định nghĩa quản lý, dễ dàng suy khái niệm quản lý doanh nghiệp: “Quản lý doanh nghiệp trình tác động cách có hệ thống, có tổ chức, có hướng đích người đại diện doanh nghiệp lên tập thể người lao động doanh nghiệp, nhằm sử dụng tiềm hội để thực cách tốt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhằm đạt mục tiêu đề theo luật định thông lê xã hội” * Phân biệt quản lý lãnh đạo: Đây hai thuật ngữ sử dụng cho hệ thống có người trong, chúng không đồng giải thích tuỳ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu: hai thuật ngữ hàm ý tác động điều khiển, khác mức độ phương pháp tiến hành Lãnh đạo (hướng dẫn) trình định hướng dài hạn cho chuỗi tác động chủ thể quản lý Quản lý trình chủ thể tổ chức liên kết tác động lên đối tượng bị quản lý để thực định hướng tác động dài hạn Lãnh đạo quản lý mục tiêu rộng hơn, xa hơn, khái quát hơn; quản lý lãnh đạo trường hợp mục tiêu cụ thể chuẩn xác Người lãnh đạo người tạo viễn cảnh để tập hợp người; người quản lý người tập hợp nhân tài vật lực để biến viễn cảnh thành thực Cũng có lúc người quản lý cần phải làm người lãnh đạo ngựơc lại Việc lãnh đạo quản lý chủ thể quản lý tiến hành Chủ thể (một phân hệ, lực lượng, người, v.v…) mà không (gồm từ hai phân hệ trở lên, v.v…), để bảo đảm cho trình quản lý có hiệu cao, việc lãnh đạo quản lý phải thống hữu với nhau, hoà nhập vào Điều thực tế lúc thực cách trót lọt trọn vẹn .1.2 Sự cần thiết phải có hoạt động quản lý doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động thực tiễn người biểu thành hai mặt tự nhiên xã hội Trong trình tác động vào tự nhiên, hành động đơn lẻ người thường mang lại kết hạn chế Để cải tạo chinh phục tự nhiên, tất yếu đòi hỏi người phải liên kết lại với hành động Những tác động tương hợp nhiều người vào đối tượng tự nhiên thường mang lại kết cộng hưởng có tính tổng hợp Các Mác phân tích, người riêng lẻ đơn độc tác động vào tự nhiên Không thể có huy vọng thoát khỏi ràng buộc lệ thuộc vào tự nhiên Chỉ chế ngự tự nhiên người ta biết kết hợp hành động đơn lẻ lại với để hướng theo ý đồ thống Người quan hệ với tự nhiên, người thường xuyên tác động lẫn nhau, tác động diễn theo nhiều chiều đa dạng Quá trình tác động lẫn buộc người ta phải liên kết với hành động mục tiêu chung bảo đảm lợi ích chung người Sự thoả hiệp lợi ích theo nghĩa tích cực nghĩa tiêu cực động gắn kết hành động người lại với Đây tính quy định xem xét chất hoạt động thực tiễn người xã hội Chính vậy, Các Mác nói “Xét chất, người tổng hoà mối quan hệ” Hành động người không kết chủ quan người mà kết tổng hợp quan hệ xã hội Như vậy, xét mặt tự nhiên xã hội hoạt động sản xuất, liên kết phụ thuộc ràng buộc lẫn trình hoạt động người đòi hỏi cần thiết để hoạt động có hiệu Quá trình liên kết hoạt động thực tiễn nguời làm cho hoạt động họ mang tính tổ chức Có thể hiểu tổ chức tập hợp mà hành động người phải tuân thủ theo nguyên tắc định, chịu chi phối ràng buộc có tính quy ước định Do xuất tổ chức đòi hỏi tất yếu đời sống xã hội loài người Đặc biệt hoạt động sản xuất, tính chất phức tạp đa dạng quan hệ người với tự nhiên, người với người, tính tổ chức xuất tổ chức hoạt động đặc biệt quan trọng Sự đời hình thức tổ chức hoạt động sản xuất đòi hỏi tất yếu khách quan Song xuất hình thức tổ chức gắn với chức định, nhằm vào mục tiêu định Tất nhiên, thực tế tổ chức phát huy thực tế sức mạnh sở có quản lý điều hành thống Vì vậy, hợp tác lao động có ý thức tất yếu đòi hỏi phải có điều khiển, giống “một giàn nhạc phải có nhạc trưởng” Tính tất yếu quản lý bắt nguồn từ ý nghĩa Thực chất quản lý doanh nghiệp quản lý người – yếu tố lực lượng sản xuất – trình sử dụng tư liệu lao động tác động lên đối tượng lao động để tạo cải vật chất cho xã hội Quản lý đạt hiệu cao người giỏi nghề làm nghề đó, tạo điều kiện để phát huy đầy đủ tính chủ động sáng tạo trình sản xuất kinh doanh Khi quy mô sản xuất mở rộng, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển ngày cao, công tác quản lý phức tạp, đòi hỏi nhà quản lý phải không ngừng nâng cao lực trình độ .2 Nội dung tổ chức máy quản lý doanh nghiệp Quản lý hoạt động phức tạp nhiều mặt người Quản lý thực hệ thống quản lý cụ thể Hệ thống quản lý, máy quản lý Bộ máy quản lý tổng hợp phận (đơn vị, cá nhân) khác có mối quan hệ quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, chuyên môn hoá có trách nhiệm quyền hạn định, bố trí theo cấp, khâu khác nhau, nhằm đảm bảo thực chức quản lý phục vụ mục đích chung xác định hệ thống Bộ máy quản lý hình thức phân công nhiệm vụ lĩnh vực quản lý, có tác động trực tiếp đến trình hoạt động hệ thống Bộ máy quản lý, mặt phản ánh cấu trách nhiệm phận, người hệ thống quản lý, mặt khác có tác động tích cực trở lại đến việc phát triển toàn hệ thống quản lý Hệ thống bị quản lý đối tượng mà tác độngcủa máy quản lý hướng vào nhằm mục đích tăng thêm cho hình thức cụ thể, đạo hoạt động để đạt kết định trước Giữa hệ thống quản lý hệ thống bị quản lý có mối quan hệ qua lại chặt chẽ Hệ thống bị quản lý không chủ chịu tác động có hướng đích hệ thống quản lý mà phát triển theo quy luật vốn có Do hệ thống quản lý phải tổ chức cho phù hợp với đối tượng quản lý mà phụ trách, điều hành Tổ chức máy quản lý trình xác định chức năng, phận tạo thành máy quản lý nhằm thực chức quản lý .2.1 Các chức lĩnh vực quản lý doanh nghiệp Quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều nội dung nhiều cách tiếp cận khác nhau, phải phân chia, quy nạp vấn đề quản lý thành khái niệm định để có tiếng nói chung Căn vào trình quản lý, người ta phân chia vấn đề quản lý doanh nghiệp thành chức quản lý Căn vào nội dung quản lý, người ta phân chia vấn đề quản lý doanh nghiệp thành lĩnh vực quản lý Chức quản lý (phân loại chức quản lý theo trình quản lý): Chức quản lý hoạt động riêng biệt quản trị, thể phương hướng tác động quản trị gia đến lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Lĩnh vực quản lý (phân loại chức quản lý theo nội dung quản lý): Lĩnh vực quản lý hiểu hoạt động quản trị thiết lập xếp theo nội dung quản lý gắn liền với phận doanh nghiệp, có người huy phân cấp phân quyền việc định quản lý Nếu chức quản lý hoạt động trình quản lý lĩnh vực quản lý tổ chức để thực hoạt động kinh doanh cụ thể – gắn với trình kinh doanh doanh nghiệp .2.1.1 Các chức quản lý Khái niệm “chức quản lý” gắn liền với xuất tiến phân công – hợp tác lao động trình sản xuất tập thể người lao động Hoạt động quản trị đời từ sản xuất thủ công cá thể Nhưng đến người tổ chức nhà máy khổng lồ, đạt tiến to lớn kỹ thuật chế tạo đầu máy xe lửa, sử dụng điện … khoa học quản lý chưa quan tâm Phải đến đầu kỷ 20, nghiên cứu khoa học quản lý đưa cách có hệ thống cách phân loại chức quản trị Bản thân cách phân loại nhà khoa học hàng đầu theo thời gian khác họ đưa nhiều đề xuất nội dung phân loại chức quản lý Người thành công lĩnh vực Henry Fayol Trong sách quản trị công nghiệp tổng quát viết năm 1916, Fayol chia trình quản trị doanh nghiệp thành chức mệnh danh “những yếu tố Fayol” Đó là: Chức dự kiến (hoạch định): Thường coi chức tiến trình quản trị Đó việc dự đoán trước có sở khoa học, phát triển xảy trình, tượng, xây dựng thành chương trình hành động (một kế hoạch định) nhằm xác định rõ: sản xuất gì? sản xuất cách nào? bán cho ai? với nguồn tài nào? Như hoạch định việc xác định mục tiêu mục đích mà tổ chức phải hoàn thành tương lai định cách thức để đạt mục tiêu Chức tổ chức: Tổ chức trình tạo cấu mối quan hệ thành viên, thông qua cho phép họ thực kế hoạch hoàn thành mục tiêu tổ chức Chức bao gồm việc thiết lập cấu trúc tổ chức, trang bị tất cần cho hoạt động doanh nghiệp vốn, máy móc, thiết bị, lao động, nguyên vật liệu, …kết hợp, liên kết yếu tố sản xuất, phận riêng rẽ doanh nghiệp với thành hệ thống Bằng cách thiết lập tổ chức hoạt động hữu hiệu, nhà quản trị phối hợp tốt nguồn lực 10 05 nhân viên làm công tác vật tư văn phòng lập kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, lập thủ tục toán, theo dõi nghĩa vụ nhà cung cấp … ; 16 nhân viên thủ kho (mỗi kho có nhân viên); nhân viên kế hoạch - Phòng Tổ chức lao động: trưởng phòng phụ trách chung phó phòng giúp trưởng phòng 03 nhân viên thực công tác định mức lao động tiền lưuơng, 01 nhân viên thực công tác đào tạo, 01 nhân viên thực công tác chế độ sách, 01 nhân viên thực công tác thi đua, 02 nhân viên thực công tác cán (bồi dưỡng, xây dựng phương án quy hoạch cán kế cận, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý) Tổng cộng có 10 người - Phòng Kỹ thuật: có 20 người (trong trưởng phòng phó phòng) - Phòng Tài kế toán: 15 người - Phòng Quản lý đầu tư xây dựng: người - Phòng Kinh doanh bán điện: 25 người - Phòng Thanh tra: 12 người - Phòng Bảo hộ lao động: người - Phòng Quản lý đấu thầu: người Như vậy, định biên công ty 178 người Hiện tại, quan công ty có 310 người, dư thừa 132 cán bộ, nhân viên (chủ yếu phòng Bảo vệ quân sự, phòng Vật tư, phòng Hành chính) Nếu tính riêng tiền lương tháng công ty tiết kiệm 228.624.000 đồng (Lương trung bình cán quan công ty 1.732.000đồng) Đối với số lao động dôi dư này, công ty nên có biện pháp để giải để tận dụng số lao động giải sách lao động Có thể giải theo số hướng sau: - Mở ngành kinh doanh (đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh) 100 - Đào tạo lại đối tượng trẻ, đối tượng có khả làm việc đáp ứng nhu cầu công ty tương lai - Đưa xuống điện lực quân huyện - Không tuyển dụng thêm vào vị trí công việc có đủ người đảm nhận - …………… 3.2.2.4 Sử dụng biện pháp kích thích kinh tế thoả đáng Chúng ta biết rằng, mô hình nào, tổ chức nào, cho dù có đại đến đâu người yếu tố chủ đạo quản lý kinh tế Vấn đề hầu hết doanh nghiệp, công ty khuyến khích người làm việc cách tự giác, hết mình, phát huy hết khả Người lao động luôn muốn làm việc để nâng cao mức sống thân công sức đáng bỏ ra, thông qua đó, đóng góp phần giá trị vào phát triển công ty Vấn đề liên quan đến động thúc đẩy sách đãi ngộ Để có phương hướng tác động quản lý xác người cần phải nghiên cứu để nắm vững động chi phối hành vi hoạt động người, cộng đồng tập thể xã hội Quá trình quản lý trình chủ thể tác động lên bước trình cá nhân, tập thể, xã hoọi thực nhu cầu theo hướng tạo động lực chiều cho tập thể xã hội, việc hoàn thiện không ngừng chuẩn mực xã hội, hoạt động nhằm làm cho người đánh giá chuẩn xác lực m ình ràng buộc quy định điều làm, cần làm phương thức hoạt động người Trong trình sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm cho xã hội, người lao đông j yếu tố trình đó, mà yếu tố quan trọng tác động có tính chất định vào việc phát huy đồng có hiệu yếu tố khác Nhìn từ góc độ quản lý, người lao động tài sản quý giá 101 doanh nghiệp, cần khai thác có hiệu quả, làm cho họ đêm hết khả năng, lực sáng tạo tiềm tàng người lao động đóng góp vào trình hoạt động kinh doanh, đưa lại hiệu thiết thực lĩnh vực, công việc Phải người lao động quan tâm đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn liền lợi ích người lao động với hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cần phải tìm động lực yếu tố kích thích tính tích cực người lao động để tác động mạnh mẽ vào yếu tố Lợi ích người lao động động lực lớn quan trọng có tính chất định trình sản xuất kinh doanh Thực tế thấy rằng, sách đãi ngộ nhân công ty Điện lực Hà nội nhiều bất cập Tiền lương, thưởng bất hợp lý, chưa thực khuyến khích người lao động Lương, thưởng sách đãi ngộ vừa chi phí tốn kém, vừa loại công cụ thúc đẩy nỗ lực làm việc Nó tiềm ảnh hưởng đến hành vi làm việc người lao động, thúc đẩy họ làm việc có suất cao Tuy nhiên, biện pháp mang tính hai mặt, sử dụng tốt, phát huy hiệu cao, nhiên, sử dụng không tốt, không phát huy khả người lao động, mà gây nên bất bình, tạo môi trường làm việc không lành mạnh, kìm hãm phát triển chung công ty Song song với việc đổi tiền lương, thưởng sách đãi ngộ công hợp lý, cần phải thực cách đặn việc tăng lương hàng năm theo quy định Bên cạnh đó, trích kinh phí ………… quỹ lương cho Công đoàn hoạt động, chi vào việc làm phần thưởng cho lao động giỏi, cá nhân tổ xuất sắc phong trào thi đua, tặng quà cho cán công nhân viên 1/6, Tết Trung thu, quà khuyến khích cho cán công nhân viên đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, … Những khoẩn nhỏ có tác dụng khích lệ lớn người lao động, thấy công ty quan tâm đến đời sống cán gia đình họ, họ thấy tự hào gắn bó với công ty 102 Bên cạnh đó, phải tạo môi trường làm việc lành mạnh, điều kiện lao động quan tâm cải thiện, quan hệ lao động thể người lãnh đạo, quản lý với người lao động dân chủ, bình đẳng tôn trọng lẫn 3.2.2.5 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán tiêu chuẩn hoá cán Đào tạo trình học tập lý luận kinh nghiệm để tìm kiếm biến đổi chất tương đối lâu dài cá nhân, giúp cá nhân có thêm lực thực công việc Nhờ đào tạo mà người lao động tăng thêm hiểu biết, đổi phương pháp , cách thức, kỹ thái độ làm việc thái độ với cộng Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đào tạo định hướng cho tương lai, tập trung vào phát triển cá nhân, nhân viên đáp ứng mục tiêu chiến lược người Nếu công ty có kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực tốt nhân tố quan trọng giúp cho công ty đến thành công cách dễ dàng Về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công ty Điện lực làm theo hướng sau: - Công ty ký kết hợp đồng với trường đào tạo trực thuộc Tổng công ty để tổ chức khoá đào tạo tập trung: đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng CBCNV có nhu cầu đào tạo Trường hợp trường đào tạo trực thuộc Tổng công ty không đáp ứng yêu cầu ký kết hợp đồng đào tạo với tổ chức, quan trường đào tạo Tổng công ty - Mọi CBCNV công ty có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung nhu cầu đào tạo, có trình độ ngoại ngữ cần thiết cử đào tạo nước nước - Tất CBCNV làm việc công ty bắt buộc phải qua khoá đào tạo theo chuyên ngành khoá bồi dưỡng định kỳ chuyên 103 môn, nghiệp vụ cần thiết khác theo yêu cầu chức danh, nhiệm vụ công tác giao - Đối với đào tạo nước: Công ty lựa chọn tổ chức, trung tâm đào tạo nước ngoài, lựa chọn khoá đào tạo với nội dung, thời gian, số lượng học viên chi phí thích hợp để gửi CBCNV công ty học kinh phí công ty, kinh phí đề án hợp tác khác, hay tài trợ tổ chức, phủ nước Nếu tự đăng ký học nước (phải có cam kết), công ty nên khuyến khích theo cấp bậc sau: đạt loại giỏi, công ty tài trợ 100% kinh phí; đạt loại khá, công ty tài trợ 50% kinh phí; đạt loại trung bình, công ty không tài trợ kinh phí Công ty phải có trách nhiệm quản lý công tác đào tạo nhằm tạo nên cấu ngành nghề hợp lý trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, bảo đảm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực sử dụng đội ngũ cán công nhân viên đạt hiệu cao Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty thực nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán công nhân viên đủ số lượng đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh phát triển công ty cách bền vững 3.2.2.6 Xử lý tốt mối quan hệ Cần phải xử lý mối quan hệ công ty, quan hệ lãnh đạo với nhân viên cấp dưới, quan hệ nhân viên cấp với nhau, tạo môi trường làm việc lành mạnh, làm cho họ gắn bó với công ty Nếu gia đình tổ ấm họ, công ty nơi để họ phát huy tài nơi gắn bó tình cảm đồng nghiệp không xa rời Có tạo đuợc môi trường làm việc lành mạnh tạo cho người có tâm lý làm việc phấn khởi, họ đem hết khả để làm việc đạt hiệu cao Các mối quan hệ công ty cần đổi mới, cải tiến theo hướng sau: - Quan hệ lãnh đạo với cấp trước hết coi quan hệ người với người hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cởi mở, chân 104 thành Cấp tuân thủ huy cấp trên, cấp tôn trọng lắng nghe ý kiến cấp - Lãnh đạo phải gương mẫu, chuẩn mực đạo đức cho nhân viên noi theo Là người cởi mở, trung thực nơi, lúc, đề cao tính hiệu công việc, tạo môi trường thoải mái cho phát triển nhân viên, dám làm, dám chịu, không trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy cho cấp dưới, … - Đặc biệt, việc phân công chức năng, nhiệm vụ, giao quyền cho cấp phải sở phân công cách khoa học, hợp lý tránh tình trạng phân phối quyền lợi không công Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, cán bộ, nhân viên thường không quan tâm nhiều đến mức lương họ cao hay thấp, mà họ thường ý quan tâm đặc biệt đến chênh lệch quyền lợi Nếu họ thấy bị đối xử không công họ buồn lòng, sinh đố kỵ lẫn nhau, không tôn trọng định cấp trên, tạo không khí không tốt quan 3.2.2.7 Xây dựng phát triển văn hoá công ty Để có mối quan hệ tốt máy quản lý công ty, cần phải xây dựng phát triển văn hoá công ty Vấn đề văn hoá nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty quan tâm, thực tế thấy rằng, công ty làm ăn có hiệu quả, nhân viên làm việc hăng say, công hiến cho hoạt động nơi làm việc, công ty có sắc riêng, có văn hoá công ty Nói chung, nghĩa công ty phải xây dựng phong cách quản trị hiệu mối quan hệ hợp tác thân thiện thành viên công ty, làm cho công ty trở thành cộng đồng làm việc tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó thân thiện tiền thủ Trên sở hình thành tâm lý chung lòng tin cậy vào thành công doanh nghiệp Văn hoá công ty thể ba phương diện: 105 - Văn hoá công ty gắn liền với văn hoá xã hội Văn hoá công ty đòi hỏi doanh nghiệp phải vừa quan tâm đến suất hiệu kinh doanh, đồng thời phải trọng mối quan hệ quản trị, quan hệ người với người sản xuất kinh doanh Kinh doanh không trọng đến lợi nhuận đơn mà phải quan tâm đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Các phúc lợi xã hội mà doanh nghiệp hưởng quy định họ phải có nghĩa vụ đóng góp thoả đáng cho xã hội Việc đóng góp cho ngân sách nhà nước, tham gia hoạt động xã hội từ thiện, tôn trọng quy phạm đạo đức quan hệ xã hội, quan hệ kinh doanh, tôn trọng giá trị truyền thống thái độ văn hoá cảu doanh nghiệp - Văn hoá công ty thể thông qua quy định, chế độ nguyên tắc có tính chất ràng buộc nội Nhưng điều quan trọng trải qua thời gian dài quy định nguyên tắc trở thành chuẩn mực, giá trị, tập quán nguyên tắc bất thành văn Những nguyên tắc bất thành văn điều chỉnh dịnh quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thành công hay thất bại phụ thuộc vào bất thành văn - Văn hoá công ty nhằm đưa hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vào nề nếp đạt hiệu cao Một doanh nghiệp có trình độ văn hoá cao hoạt động thể chế hoá, cụ thể hoá người tự giác tuân thủ Trước hết cần tập trung xây dựng văn hoá công ty khía cạnh sau: - Thái độ quyền lực: Thái độ quyền lực phạm vi mà cá nhân chấp nhận phân bố không đồng quyền hạn Cần xây dựng thái độ mực quyền lực, nhân viên tuân thủ nghiêm túc huy cấp trên, lãnh đạo tôn trọng lắng nghe ý kiến cấp dưới, không độc đoán, chuyên quyền, dân chủ Điều khuyến khích người tham gia vào trình định Hơn nữa, hệ thống kiểm soát công ty dựa vào lòng tin khả hoàn thành nhiệm vụ nhân viên mang lại hiệu tốt 106 - Quan niệm vai trò cá nhân vai trò tập thể Vừa đề cao tính đoán tự hoàn thiện, nỗ lực nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề, thu nhập cá nhân, đồng thời trọng tới quyền lợi chung, giúp đỡ, hợp tác tính thân thiện - Xây dựng đội ngũ doanh nhân văn hoá: Văn hoá thước đo, bên cạnh thước đo chuyên môn để đánh giá cán doanh nghiệp, cán huy, quản lý Nếu nhà kinh doanh có trình độ văn hoá (không phải cấp chuyên môn), họ có nhiều hội đóng góp vào nghiệp phát triển kinh tế có văn hoá, hạn chế kiểu kinh doanh bất Bằng biện pháp giáo dục, đào tạo kiến thức văn hoá cho nhà kinh doanh để giúp họ nâng cao nhận thức hành động Doanh nhân văn hoá phải có phẩm chất chủ nghĩa yêu nước, ý thức công dân, cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng khách hàng thực tốt trách nhiệm xã hội, có kiến thức kỹ kinh doanh tinh thần sáng tạo, có khă hợp tác có tính động - Thực dân chủ đôi với nâng cao hiệu quản lý Ngoài giải pháp tổ chức, chế, xây dựng nguồn tài phục vụ đầu tư, thực hành tiết kiệm, nâng cao công tác đạo điều hành, thực dân chủ nâng cao hiệu quản lý giải pháp quan trọng Bởi thực dân chủ góp phần đáng kể tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động quản lý, phát huy tính chủ động sáng tạo chế thị trường cho lãnh đạo đơn vị, nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức trước pháp luật công nhân viên chức Thực dân chủ, Điện lực Hà nội phải công khai đơn vị công việc như: phương hướng, nhiệm vụ chung đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn năm công ty, thuận lợi, khó khăn, chủ trương lớn thay đổi phương hướng sản xuất kinh doanh, thay đổi cấu tổ chức phương thức quản lý doanh nghiệp; chế độ, sách chủ yếu Nhà nước, Tổng công ty, định cấp có thẩm quyền có liên quan trực tiếp đến người lao động lĩnh vực: xếp 107 lại lao động, tuyển dụng, cho việc, đào tạo đào tạo lại, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở, phân phối lợi nhuận trích lập quỹ doanh nghiệp, … Tài doanh nghiệp công khai với vấn đề kết kiểm toán, báo cáo tài hàng năm, tình hình vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, tính công nợ tới hạn, hạn nguyên nhân, biện pháp huy động nâng cao sử dụng vốn - Xây dựng chuẩn mực chung đạo đức, tác phong công ty Các chuẩn mực chung đạo đức tác phong giá trị, tiêu chuẩn mà thành viên công ty phải tuân theo Công ty ban hành điều lệ đạo đức Bản điều lệ thường thể triết lý kinh doanh, khách hàng đạo đức nhân viên Đồng thời đưa dẫn cách thức hành động hay thủ tục vấn đề mà nhân viên công ty gặp phải trình làm việc - Văn hoá công ty quản lý chất lượng Văn hoá công ty bao gồm nội dung phong phú Nhưng bối cảnh môi trường kinh doanh quốc tế hoá cách mạnh mẽ, văn hoá công ty phải lấy quản trị chất lượng làm trọng tâm (chất lượng tất khâu), sở kông ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Để xây dựng văn hoá công ty với chất lượng làm trọng tâm, hoạt động quản trị công ty cần phải làm cho tất thành viên công ty quan tâm đến chất lượng, đến hiệu công việc, quan tâm trở thành ý thức thường trực, thành thói quen người Để đạt đến mục tiêu đó, công ty phải xây dựng kế hoạch chất lượng, tức phải xác định nội dung như: khách hàng mục tiêu công ty ai? Làm để biết nhu cầu khách hàng thành tiêu chuẩn sản xuất phục vụ công ty? Làm để tiếp cận với khách hàng nhiều hơn, phục vụ khách hàng nhiều hơn? Làm để thành viên công ty nắm vững thực tốt tiêu chuẩn Các hoạt động quản trị chất lượng thường tiến hành đồng toàn công ty, khâu cung ứng khâu tiêu thụ, bán hàng dịch 108 vụ sau bán hàng Các hoạt động số nhân viên chuyên trách, mà phải toàn thể thành viên công ty đảm nhiệm Công ty không phép thoả mãn với thành tích chất lượng đạt mà phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, nhu cầu khách hàng luôn thay đổi nâng cao Để thực tốt hoạt động cần phát huy tính động, sáng tạo khả thích nghi tất thành viên công ty 109 KẾT LUẬN Luận văn 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị Hội nghị lần thứ BCHTWƯ Đảng khoá số 05 – NQ/TW ngày 24/9/2001 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN - trường ĐHKTQD – Hà nội 2000 Giáo trình Lý thuyết Quản trị kinh doanh – trường ĐHKTQD - Hà nội 1999 PGS.TS Nguyễn Trọng Boả (Chủ biên) – Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo đội ngũ cán quản lý kinh doanh thời kỳ CNH-HĐH đất nước – NXB Giáo dục 1998 PGS.TS Lê Văn Tâm - Giám đốc DNNN chế thị trường – NXB trị quốc gia Hà nội 1999 111 BIỂU 5: BẢNG TỔNG HỢP CÁN BỘ CNV KHỐI PHÒNG BAN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chức danh, đơn vị Tổng số Giám đốc công ty 01 PGĐ công ty PHÓtyGIÁM ĐỐC Văn phòng công 52 Phòng Kế hoạchKỸ THUẬT 16 Phòng Tổ chức lao động 12 Phòng Kỹ thuật 20 Phòng TC-KT 22 Phòng Vật tư 43 Phòng Phòng Phòng Văn Phòng Bảo vệ QS 49 Kỹ thuật Vật tư Bảo hộ phòng Phòng QL đầu tư XD (P4) (P6) lao động 9(P1) Phòng Kinh doanh 32 (P15) Phòng KTĐN & XNK Phòng Thanh tra pháp chế 17 Phòng QL điện nông thôn PhòngPhòng Kiểm toán tin Điềunội độ thông Phòng BHLĐ (X2) Phòng Quản lý đấu thầu Đội thí nghiệm (X4) Phòng Thi đua tuyên truyền Cộng 310 Nữ < 30 Điện lực Hai Bà Trưng (Đ2) Tuổi đời 40-49 50-59 > 60CÔNGTrên GIÁM ĐỐC TY ĐH TS ThS ĐH Trình độ đào tạo TH – CĐ Kỹ Kinh CM Kỹ Kinh CM thuật tế khác thuật tế khác CNKT LĐPT 1 1 26 13 21 16 3 3PHÓ GIÁM ĐỐC15 16 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 0 3 3 5 12 20 0 16 0 14 11 11 13 10 17 Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng 14 14 15 1 1 42 Quản lý Kế Tổ chức Kiểm Tài Bảo vệ KTĐN Thanh Quản lý Thi đua Kinh Thi đua 3 0 hoạch0 lao động toán nội kế quân XNK tra đấu thầu tuyên doanh tiếp nhận tuyên 14 (P2) 17 10 2toán 11 0 (P2) (P7) (P10) (P11) 13 (P16) truyền bán điện3 điện nông truyền thôn 2 1(P5) 2 0 (P17) (P9) (P17) (P13) 4 7 2 2 4 1 0 0 Trung tâm Khoa học Trung tâm Công nghệ Máy tính Thiết kế điện 1 0 (X1) (X3) 2 0 Xưởng sửa chữa công tơ BQL dự án 2 0 2 (X4) lưới điện TP 135 75 103 105 84 96 69 56 21 14 26 75 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI Xí nghiệp quản lý lưới điện 110KV (X6) Điện lực Hoàn Kiếm (Đ1) 30-39 Điện Điện Điện lực lực lực Ba Đình Đống Đa Từ Liêm (Đ3) (Đ4) (Đ5) Điện lực Thanh Trì (Đ6) Điện lực Gia Lâm (Đ7) Điện lực Đông Anh (Đ8) Điện Điện lực lực Sóc Sơn Thanh (Đ9) Xuân 112 (Đ11) Điện lực Cầu Giấy (Đ12) Điện lực Hoàng Mai (Đ13) Phòng Kiểm định đo lường chất lượng điện (X8) Điện lực Long Biên (Đ14) Hà Nội (P12) 113 114
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở công ty điện lực hà nội, Chuyên đề một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở công ty điện lực hà nội, Chuyên đề một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở công ty điện lực hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay