Kỹ thuật xây dựng thang bảng lương Doanh nghiệp

15 268 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:31

kü tht x©y dùng thang b¶ng l­¬ng cđa doanh nghiƯp PGS.TS Lê Qn Thang b¶ng l­¬ng cđa doanh nghiƯp Thang b¶ng l­¬ng lµ c¬ së ph¸p lý quan träng nhÊt cÇn x©y dùng Thang b¶ng l­¬ng ®­ỵc x©y dùng nh»m hai mơc ®Ých c¬ b¶n: - Thang b¶ng l­¬ng lµ c¬ së ®Ĩ ®­a møc l­¬ng cho tõng c¸ nh©n doanh nghiƯp dùa trªn c¬ së c«ng viƯc vµ n¨ng lùc c¸ nh©n - Thang b¶ng l­¬ng ®­ỵc ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®Ĩ ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cđa c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cđa doanh nghiƯp Mét thang b¶ng l­¬ng bao gåm hai néi dung c¬ b¶n lµ ng¹ch l­¬ng vµ bËc l­¬ng - Ng¹ch l­¬ng hay h¹ng l­¬ng Ng¹ch l­¬ng gi¶i thÝch c¸c c«ng viƯc cã cïng ng¹ch cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng Ng¹ch l­¬ng ph¶n ¸nh møc ®é quan träng cđa c«ng viƯc c¬ cÊu tỉ chøc cđa doanh nghiƯp Ng¹ch l­¬ng ®­ỵc x©y dùng bëi ba lý c¬ b¶n: + Ng¹ch l­¬ng cho phÐp ph©n lo¹i c«ng viƯc + Ng¹ch l­¬ng cho phÐp tÝnh to¸n c¸c u tè chđ quan tr¶ l­¬ng: doanh nghiƯp cã c¸c ­u tiªn kh¸c chÝnh s¸ch tiỊn l­¬ng Doanh nghiƯp nµy chó träng b»ng cÊp, th©m niªn Trong doanh nghiƯp kh¸c c¸c tiªu chÝ ®ã l¹i kh«ng quan träng + Ng¹ch l­¬ng cho phÐp ®¬n gi¶n hãa hƯ thèng tiỊn l­¬ng bëi mét ng¹ch th­êng bao gåm mét sè c«ng viƯc cã møc ®é quan träng ngang Doanh nghiƯp kh«ng cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng møc l­¬ng cho tõng chøc danh c«ng viƯc - BËc l­¬ng BËc l­¬ng ph¶n ¸nh sù kh¸c biƯt ®·i ngé n¨ng lùc cđa ng­êi ®¶m niƯm c«ng viƯc Cïng mét c«ng viƯc (mét ng¹ch), nh­ng nÕu c¸ nh©n cã n¨ng lùc cao h¬n th× ®­ỵc h­ëng bËc l­¬ng cao h¬n BËc l­¬ng ®­ỵc x©y dùng ®Ĩ ®¸p øng ba yªu cÇu c¬ b¶n lµ: + BËc l­¬ng cho phÐp c¸ nh©n hãa tiỊn l­¬ng C¸c c¸ nh©n kh¸c th­êng ®­ỵc bỉ nhiƯm vµo c¸c bËc l­¬ng kh¸c dï cïng lµm mét c«ng viƯc + BËc l­¬ng t¹o ®éng c¬ cho ng­êi lao ®éng phÊn ®Êu ®Ĩ ®­ỵc t¨ng l­¬ng + BËc l­¬ng vËy ®¶m b¶o c«ng b»ng c¸ nh©n, cho phÐp thÝch øng víi nhu cÇu c¸ nh©n, thÝch øng víi v¨n hãa cđa tõng doanh nghiƯp VỊ nguyªn t¾c, ng­êi lao ®éng ®¶m nhËn c«ng viƯc nµo th× sÏ ®­ỵc bỉ nhiƯm l­¬ng vµo ng¹ch c«ng viƯc ®ã T­¬ng tù, hä ®­ỵc thay ®ỉi c«ng viƯc, ng¹ch l­¬ng còng sÏ ®­ỵc ®iỊu chØnh t­¬ng øng Ngoµi ra, thang b¶ng l­¬ng ®­ỵc ®iỊu chØnh hµng n¨m c¨n cø theo møc ®é biÕn ®éng tiỊn l­¬ng cđa thÞ tr­êng lao ®éng VÝ dơ d­íi ®©y thĨ hiƯn thang b¶ng l­¬ng cđa mét doanh nghiƯp (theo kiĨu trun thèng) B¶ng 3: VÝ dơ thang b¶ng l­¬ng cđa doanh nghiƯp (®¬n vÞ: 1000®) Ngạch I II Bậc 6.95 4,170 3.95 2,370 Bậc 7.99 4,795 4.35 2,607 Bậc 9.19 5,514 4.78 2,867 Bậc 10.57 6,342 5.26 3,154 Bậc 12.16 7,610 5.78 3,469 Bậc 13.98 9,132 6.36 3,816 Bậc 16.08 10,959 7.00 4,198 III IV V VI VII 3.15 1,890 2.45 1,470 1.65 990 1.45 870 1.20 720 3.47 2,079 2.70 1,617 1.82 1,089 1.60 957 1.32 792 3.81 2,286 2.96 1,778 2.00 1,197 1.75 1,052 1.45 871 4.19 2,515 3.26 1,956 2.20 1,317 1.93 1,157 1.60 958 4.61 2,767 3.59 2,152 2.42 1,449 2.12 1,273 1.76 1,054 5.07 3,043 3.95 2,367 2.66 1,594 2.34 1,401 1.93 1,159 5.58 3,348 4.34 2,604 2.92 1,753 2.57 1,541 2.13 1,275 (Ngn: EduViet Consultancy) Ng¹ch vµ bËc l­¬ng ®­ỵc thĨ hiƯn theo hƯ sè nh»m ®¶m b¶o tÝnh ỉn ®Þnh Møc l­¬ng t­¬ng øng (b»ng tiỊn) ®­ỵc ®iỊu chØnh theo ®¬n gi¸ l­¬ng cđa doanh nghiƯp theo tõng thêi kú Quy tr×nh x©y dùng thang b¶ng l­¬ng §Ĩ x©y dùng thang b¶ng l­¬ng, doanh nghiƯp ph¶i thùc hiƯn ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ cđa c¸c chøc danh c«ng viƯc, tõ ®ã ®­a møc l­¬ng c¬ b¶n hay l­¬ng chøc danh phï hỵp víi tõng vÞ trÝ vµ c¸ nh©n doanh nghiƯp T¹i mét sè doanh nghiƯp, hƯ thèng l­¬ng theo chøc danh ®­ỵc gäi lµ møc l­¬ng c¬ b¶n, hay l­¬ng cøng hc l­¬ng chøc danh X¸c ®Þnh l­¬ng theo chøc danh c«ng viƯc lµm tiỊn ®Ị t¹o sù c«ng b»ng ®·i ngé nh©n sù Ng­êi lao ®éng ph¶i ®­ỵc tr¶ l­¬ng t­¬ng xøng víi lo¹i c«ng viƯc mµ hä ®¶m nhËn VỊ nguyªn lý, hai c«ng viƯc kh¸c th× ph¶i cã møc l­¬ng chøc danh c«ng viƯc kh¸c VÝ dơ, cïng lµ chøc danh tr­ëng phßng nh­ng vÞ trÝ tr­ëng phßng nh©n sù th­êng cã møc l­¬ng kh¸c chøc danh tr­ëng phßng kÕ to¸n b¶n th©n hai c«ng viƯc nµy kh¸c Tuy nhiªn, khã kh¨n lín nhÊt lµ ®o l­êng ®­ỵc sù kh¸c ®ã Mét sè doanh nghiệp ­u tiªn lùa chän ¸p dơng hƯ thèng thang bËc l­¬ng cđa nhµ n­íc v× nã cho phÐp doanh nghiƯp ¸p dơng theo mét m« h×nh mÉu Tuy nhiªn, hƯ thèng nµy kh«ng hiƯu qu¶ v× tiªu chÝ xÐt l­¬ng vÉn kh«ng ®¶m b¶o c«ng b»ng, nỈng vỊ tr¶ l­¬ng theo th©m niªn vµ ch­a ph¶n ¸nh ®óng ®Ỉc thï cđa tõng vÞ trÝ chøc danh §Ĩ x©y dùng hƯ thèng l­¬ng theo chøc danh c«ng viƯc, doanh nghiƯp cã thĨ ®i theo c¸c b­íc c¬ b¶n sau: X¸c ®Þnh l¹i hƯ thèng chøc danh (s¾p xÕp l¹i lao ®éng) X©y dùng m« t¶ c«ng viƯc vµ tiªu chn c«ng viƯc X¸c ®Þnh c¸c tiªu chn ®Þnh l­ỵng gi¸ trÞ c«ng viƯc X¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng viƯc Ph©n nhãm c«ng viƯc, h×nh thµnh thang b¶ng l­¬ng Bỉ nhiƯm l­¬ng, ®iỊu chØnh vµ ban hµnh S¬ ®å 11: Quy tr×nh x©y dùng hƯ thang b¶ng l­¬ng (Ngn EduViet Consultancy) 2.1 X¸c ®Þnh l¹i hƯ thèng chøc danh HƯ thèng tiỊn l­¬ng theo chøc danh chØ cã ý nghÜa nÕu doanh nghiƯp cã hƯ thèng chøc danh râ rµng Do vËy, doanh nghiƯp mn x¸c ®Þnh cho m×nh hƯ thèng l­¬ng theo chøc danh c«ng viƯc chn vµ khoa häc th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®Þnh biªn nh©n sù chn VÝ dơ vỊ rµ so¸t c¸c chøc danh c«ng viƯc t¹i c«ng ty cỉ phÇn vËn t¶i vµ giao nhËn E: BAN GIÁM ĐỐC : - Tổng giám đốc - Phó tổng giám đốc VĂN PHỊNG CƠNG TY : - Chánh văn phòng phụ trách quản trị nhân - Trợ lý tổng giám đốc - Chun viên hành nhân - Lái xe - Văn thư lưu trữ PHỊNG THỊ TRƯỜNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP : - Trưởng phòng : Phụ trách xuất nhập - vận chuyển hàng hố q cảnh - Phó phòng : Phụ trách thị trường xây dựng thưong hiệu - Chun viên nghiệp vụ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN - Trưởng phòng phụ trách tổng hợp, tài chánh (kế tốn trưởng) - Phó phòng phụ trách kế tốn - Nhân viên kế tốn TRUNG TÂM GIAO NHẬN - Giám đốc phụ trách điều hành chung - Phó giám đốc phụ trách điều phối, đội xe - Phó giám đốc phụ trách kho giao nhận - Nhân viên nghiệp vụ - Lái xe - Bốc xếp Chi nhánh HẢI PHỊNG - Truởng chi nhánh Phụ trách chung thị trưòng - Phó chi nhánh : phụ trách vận tải, điều hành trực tiếp - Kế tốn - Nhân viên nghiệp vụ - Lái xe Chi nhánh ĐÀ NẴNG - Giám đốc chi nhánh - Phó giám đốc chi nhánh - Nhân viên nghiệp vụ - Lái xe - Bốc xếp Chi nhánh TP HCM - Giám đốc chi nhánh kiêm - Phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ vận tải - Phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ tổng hợp - Nhân viên kế tốn - Nhân viên giao nhận - Bốc xếp - Lái xe 2.2 X©y dùng hƯ thèng b¶n m« t¶ c«ng viƯc vµ b¶n tiªu chn c«ng viƯc TiÕp theo, sau x¸c ®Þnh ®­ỵc hƯ thèng c¸c c«ng viƯc, doanh nghiƯp tiÕn hµnh x©y dùng b¶n m« t¶ c«ng viƯc vµ b¶n tiªu chn c«ng viƯc Việc thiết lập mơ tả tiêu chuẩn cơng việc khơng phải u cầu pháp lý có tác dụng việc định phạm vi cơng việc, trách nhiệm quyền hạn cơng việc tiêu chuẩn mà người đảm nhận cơng việc cần có để đảm bảo đáp ứng tốt u cầu cơng việc Bản mơ tả cơng việc tiêu chuẩn cơng việc thường ban hành đồng thời mẫu văn mơ tả cơng việc Văn thường bao gồm nội dung sau: Tên cơng việc Vị trí cơng ty, bao gồm tên cơng việc người báo cáo người báo cáo, có Vị trí cơng việc Tóm tắt chất chung mục tiêu cơng việc Danh sách cơng việc nhiệm vụ người lao động Tiêu chuẩn đảm nhiệm cơng việc B¶n m« t¶ c«ng viƯc v tiªu chn c«ng viƯc tr­íc hÕt ®­ỵc x¸c ®Þnh bëi tõng ng­êi lao ®éng Sau ®ã ®­ỵc phª dut bëi qu¶n lý ®¬n vÞ, vµ ®­ỵc rµ so¸t l¹i bëi phßng nh©n sù, phª dut ci cïng bëi gi¸m ®èc §©y chÝnh lµ c¬ së cho c¸c chuyªn gia tiỊn l­¬ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cđa chøc danh Ví dụ: Bản mơ tả cơng việc Kế tốn tổng hợp Tên vị trí cơng việc: KẾ TĨAN TỔNG HỢP (Mã số: 11.203 – 20) Tên chức danh quản lý trực tiếp: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – KẾ TĨAN TRƯỞNG Phòng ban PHỊNG KẾ TĨAN Mục đích vị Giám sát kế tốn cơng nợ, kế tốn tốn, khoản tiền mặt giá trị thấp trí: hoạt động ngân hàng Kiểm tra, chuẩn bị báo cáo tài chánh, phân tích tài chánh, cập nhật ghi sổ khoản chi phí quan trọng Quản lý điều hành máy kế tốn tổng hợp Trình độ Đại học trở lên Kinh nghiệm 04 đến 05 năm Chun mơn Hiểu quy trình kế tóan, luật kế tóan, phần mềm kế tóan Kỹ Họach định, tổng hợp, phân tích giải vấn đề u cầu khác Có kinh nghiệm lãnh vực kế tóan phầm mềm ứng dụng hành Trách nhiệm - Thực nghiêm chỉnh chấp hành nội qui qui định cơng ty - Xây dựng tổ chức đội ngũ nhân viên quyền đồn kết, kỷ luật, động sáng tạo - Lập báo cáo tài báo cáo thuế - Thực sổ sách theo luật kế tốn theo quy định sách cơng ty - Đảm bảo xác nghiệp vụ kế tốn phát sinh - Kiểm sốt việc thực ghi chép sổ sách kế tốn - Ghi nhận nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài - Phân tích kiểm sốt chi phí, phân tích lý chênh lệch - Đảm bảo luật thuế nhà nước Việt nam - Nhiệm vụ khác: định Kế tốn trưởng Ban Giám Đốc Quyền hạn: - Chỉ đạo điều hành nhân viên quyền - Đề xuất nguồn lực cần thiết - Tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến nhằm cải tiến hoạt động cơng ty - Hưởng chế độ khen thưởng, kỷ luật theo qui chế khen thưởng kỷ luật cơng ty - u cầu phòng ban liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ, tiêu, thơng số, văn bản, thơng tin cần thiết làm sở cho việc kiểm tra thực nhiệm vụ chun mơn Quan hệ cơng Bên cơng ty việc: - Phối hợp quan hệ tốt với phòng ban, chi nhánh trực thuộc cơng ty Bên ngồi cơng ty - Quan hệ giao dịch với quan, đơn vị, cá nhân vấn đề liên quan đến thuế, tài chính, lưu chuyển tiền tệ,… Giám Đốc Tài Chính – Kế tóan trưởng phân cơng Tiêu chuẩn Bản đánh giá nhân viên hàng tháng đánh giá: Thử việc: 02 tháng Phúc lợi: Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Tiền điện thoại, Cơm trưa, Cơng tác phí VÝ dơ b¶n tiªu chn c«ng viƯc chøc danh chuyªn viªn nh©n sù Có trình độ từ đại học trở lên Ưu tiên người đào tạo chun sâu quản trị Bằng cấp nhân sự, quản trị kinh doanh, kinh tế lao động trường khối kinh tế Được đào tạo bổ sung kiến thức ngành Đào tạo bổ sung Đào tạo bổ sung quản trị nhân với đối tượng tốt nghiệp khơng chun ngành hẹp quản trị nhân Kinh nghiệm Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm cơng tác nhân Tự khẳng định Có phương pháp làm việc hợp lý Giải vấn đề theo quy định hướng dẫn cấp Hành động độc lập Khả năng: Tư nhận thức Hiểu triển khai tốt cơng việc giao Tổ chức Tổ chức cơng việc thân Điều hồ Đề xuất giải pháp tối ưu Kỹ năng: Truyền thơng Khả truyền thơng, trình bày vấn đề Giao tế Làm chủ tình giao tiếp Làm việc theo nhóm Có khả làm việc theo nhóm Quản trị thời gian Có khả quản trị thời gian Phong cách: Đĩnh đạc Cử nhã nhặn, tác phong ngắn Năng động Nhiệt tình, chủ động cơng việc Kiến thức chun mơn: Tiếng Anh đọc dịch tài liệu chun ngành Giao tiếp tốt Am hiểu kiến thức chun sâu hoạch định nhân sự, bố trí sử dụng, đào tạo phát triển, đánh giá nhân Hiểu biết pháp luật liên quan đến lao động, pháp chế doanh nghiệp Sử dụng thành tạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel) Thái độ, hành vi, sức khoẻ: Có sức khoẻ tốt đảm bảo hồn thành cơng việc giao Sẵn sàng, chủ động sáng tạo cơng việc giao Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy, Quy định Cơng ty Mức độ cam kết, gắn bó: Gắn bó làm việc lâu dài Cơng ty 2.3 X¸c ®Þnh c¸c tiªu chn ®Þnh l­ỵng gi¸ trÞ c«ng viƯc C¸c tiªu chn ®Þnh l­ỵng gi¸ trÞ c«ng viƯc cho biÕt doanh nghiƯp c¨n cø vµo ®©u ®Ĩ x¸c ®Þnh l­¬ng c¬ b¶n L­u ý lµ viƯc x¸c ®Þnh tiªu chn lµ ®Ĩ ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viƯc chø kh«ng ph¶i ®Ĩ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc hay thµnh tÝch cđa c¸ nh©n ng­êi lao ®éng ®ang ®¶m nhËn vÞ trÝ c«ng viƯc ®ã C«ng t¸c x¸c ®Þnh c¸c tiªu chn ®Þnh l­ỵng c«ng viƯc ®­ỵc triĨn khai theo hai b­íc: - B­íc 1: X¸c ®Þnh c¸c tiªu chn - B­íc 2: X¸c ®Þnh thang ®iĨm ®¸nh gi¸ (bao gåm thang ®iĨm chung vµ träng sè cđa tõng tiªu chn) Doanh nghiƯp cã thĨ sư dơng barem chÊm ®iĨm tõ 1-10 ®iĨm, tõ 10-100 ®iĨm, hc 1001000 ®iĨm Träng sè cđa mçi tiªu chn, tiªu chÝ thĨ hiƯn møc ®é ®ãng gãp cđa tiªu chn, tiªu chÝ cho c«ng viƯc Trong b­íc thø nhÊt, doanh nghiƯp cã thĨ c¨n cø trªn nhiỊu tiªu chÝ kh¸c VÝ dơ, theo ph­¬ng ph¸p Hay, mét sè tiªu chn sau ®­ỵc sư dơng: - KiÕn thøc chuyªn m«n - Tr×nh ®é qu¶n lý - Kü n¨ng quan hƯ nh©n sù - Gi¶i qut vÊn ®Ị - Møc ®é thư th¸ch cđa qut ®Þnh - Møc ®é chđ ®éng c«ng viƯc - T¸c ®éng cđa vÞ trÝ vµo kÕt qu¶ ci cïng - Møc ®é tr¸ch nhiƯm liªn ®íi ®Õn tµi s¶n Lao động “chân tay” - Trình độ + Học vấn + Kinh nghiệm + Sáng tạo - Nỗ lực + Thủ cơng + Tư - Trách nhiệm + Trang thiết bị + Vật tư, sản phẩm + An tồn lao động + Với cơng việc người khác - Điều kiện làm việc + Điều kiện làm việc + Rủi ro cơng việc Tiêu chuẩn đánh giá giá trị cơng việc Lao động trí tuệ - Trình độ + Học vấn + Kinh nghiệm - Sáng tạo + Phức tạp cơng việc + Mức độ bị giám sát - Trách nhiệm + Hậu sai lầm + Quan hệ + Thơng tin mật - Điều kiện làm việc + Nỗ lực trí tuệ + Điều kiện làm việc - Giám sát + Bản chất giám sát + Tầm hạn quản lý (Nguồn: AAIM: American Association of Industrial Management M.L.Rock, Handbook of Wage salary Administration, Mc Graw-Hill, 1984) §Ĩ ®¬n gi¶n h¬n, nhiỊu doanh nghiƯp sư dơng 10 tiªu chÝ sau: TT Tiêu chuẩn Các cấp độ Học vấn PTTH Trung cấp, cao đẳng Đại học, cao học Tiến sỹ Kinh nghiệm Tính độc lập Tính đa dạng Số lượng nhân viên quản lý Loại nhân quản lý Tính chất vấn đề giải Mức độ sáng tạo Độ nguy hiểm 10 Môi trường viên Không cần kinh nghiệm Kinh nghiệm với công việc tiêu chuẩn hoá (1năm) Kinh nghiệm lãnh vực phụ trách (2-3năm) Kinh nghiệm bao quát phận (3-5năm) Kinh nghiệm bao quát toàn công ty (5năm Kiểm soát thường xuyên Kiểm soát theo kết công đoạn Kiểm soát sau hoàn thành Kiểm soát theo mục tiêu (cấp trưởng phận) Kiểm soát theo chiến lược (cấp giám đốc) Những hoạt động tương tự lặp lặp lại Những hoạt động khác phạm vi chức Lãnh đạo phận/đơn vò kinh doanh Lãnh đạo từ hai phận/đơn vò chức Lãnh đạo toàn công ty Từ Từ 1-10 Từ 11-200 Từ 201-1000 Từ 1001 trở lên Hầu hết nhân viên công nhân, lao động phổ thông Hầu hết nhân viên làm nghiệp vụ, cấp quản lý Nhân viên nghiệp vụ có cấp quản lý Hầu hết cấp quản lý Vấn đề hướng dẫn rõ ràng, không cần phân tích Vấn đề có độ khó khăn cần phân tích Vấn đề chất khó đòi hỏi phải phân tích điều tra Vấn đề chất phức tạp đòi hỏi phân tích rộng, tỷ mỉ điều tra chi tiết Vấn đề chất phức tạp đòi hỏi phân tích, điều tra liên quan đến nhiều phận Không đòi hỏi sáng tạo cải tiến Cần có cải tiến bình thường Cải tiến phát triển dựa phương pháp kỹ thuật có sẵn Sáng tạo nên phương pháp kỷ thuật Sáng tạo nên phương pháp kỹ thuật có tầm bao quát Mức độ nguy hiểm thấp hay xảy Mức độ nguy hiểm trung bình hay thông thường Mức độ nguy hiểm cao Bình thường Môi trường làm việc có nhiệt độ cao, tiếng ồn, bụi có mùi Môi trường làm việc có nhiệt độ cao, tiếng ồn, bụi có mùi mức độ cao 2.4 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng viƯc Sau cã ®­ỵc tiªu chn vµ thang ®iĨm chÊm, doanh nghiƯp cã thĨ x©y dùng c«ng b¶ng hái ®Ĩ chÊm ®iĨm gi¸ trÞ c«ng viƯc B¶ng hái d­íi ®©y ®­ỵc MPDF ®­a cn s¸ch h­íng dÉn vỊ tiỊn l­¬ng vµ tiỊn c«ng (kho¶ng 15 tiªu chÝ): Bản hỏi xác định giá trị cơng việc Tiêu chuẩn Cấp độ KiÕn thøc Kh«ng häc vÊn PTTH §µo t¹o nghỊ Cao ®¼ng Cư nh©n Sau ®¹i häc th¸ng 1-2 n¨m 3-5 n¨m 5-7 n¨m 10 n¨m Cã thĨ hiĨu râ c¸c mƯnh lƯnh vµ chØ thÞ liªn quan tíi c«ng viƯc Cã thĨ hiĨu râ c¸c mƯnh lƯnh vµ chØ thÞ liªn tíi c«ng viƯc cđa nhãm hc bé phËn Cã thĨ n¾m ®­ỵc b¶n chÊt th«ng tin míi liªn quan ®Õn c«ng viƯc Kinh nghiƯm HiĨu biÕt Mức điểm 150 150 50 Ph¸n qut Kh¶ n¨ng thut phơc TÝnh s¸ng t¹o N¨ng lùc l·nh ®¹o C­êng ®é tËp trung Quan hƯ Søc lùc M«i viƯc tr­êng lµm Rđi ro Tr¸ch nhiƯm c«ng viƯc Tỉng céng C«ng viƯc kh«ng cÇn ph¸n qut cao Ph¸n qut c¸c ®iĨm nhá ph¹m vi c¸c chØ thÞ t­¬ng ®èi chi tiÕt Khi cã c¸c h­íng dÉn chØ thÞ chung, ph¶i ®­a c¸c qut ®Þnh t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm, bé phËn Khi cã c¸c h­íng dÉn chØ thÞ chung, ph¶i ®­a c¸c qut ®Þnh t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ lµm viƯc cđa phßng, ban Khi cã c¸c h­íng dÉn chØ thÞ chung, ph¶i ®­a c¸c qut ®Þnh t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ lµm viƯc cđa doanh nghiƯp C«ng viƯc kh«ng cÇn thut phơc ng­êi kh¸c CÇn thut phơc c¸c thµnh viªn nhãm vµ cÊp d­íi CÇn thut phơc mét sè l­ỵng lín cÊp d­íi hc kh¸ch hµng khã tÝnh Kh«ng cÇn T¹o nh÷ng c¶i tiÕn nhá ph¹m vi c«ng viƯc cđa nhãm §­a ý t­ëng míi vỊ c¶i tiÕn s¶n phÈm T¹o nh÷ng s¶n phÈm míi cho DN T¹o ý t­ëng míi vỊ c«ng t¸c tỉ chøc Kh«ng cÇn L·nh ®¹o nhãm nhá L·nh ®¹o bé phËn L·nh ®¹o phßng ban L·nh ®¹o doanh nghiƯp Kh«ng cÇn nç lùc ®Ỉc biƯt Nç lùc ®Ỉc biƯt ®Ĩ quan s¸t vµ l¾ng nghe Kh«ng cÇn quan hƯ víi ng­êi kh¸c C«ng viƯc cÇn nhiỊu quan hƯ víi mäi ng­êi vµ ngoai doanh nghiƯp C«ng viƯc ®ßi hái cã quan hƯ th­êng xuyªn víi nhiỊu ng­êi Kh«ng cÇn søc lùc CÇn søc lùc CÇn nç lùc vµ søc lùc ®Ỉc biƯt B×nh th­êng M«i tr­êng lµm cã nhiƯt ®é cao, ån, cã mïi M«i tr­êng lµm cã nhiƯt ®é cao, ån, cã mïi víi nång ®é cao Kh«ng cã rđi ro Rđi ro tai n¹n hc bƯnh tËt nghỊ nghiƯp Ph¶i chÞu tr¸ch nhiƯm ®èi víi tỉn thÊt d­íi 500.000® Ph¶i chÞu tr¸ch nhiƯm ®èi víi tỉn thÊt tõ 500.000 – 2.000.000® Ph¶i chÞu tr¸ch nhiƯm trªn 2.000.000® 100 50 50 70 30 50 40 60 30 70 900 ViƯc chÊm ®iĨm c¸c chøc danh ®­ỵc tiÕn hµnh c¨n cø trªn b¶n m« t¶ vµ tiªu chn c«ng viƯc, cïng víi hƯ thèng c¸c tiªu chn, tiªu chÝ vµ barem ®iĨm Ví dụ chấm điểm hai cơng việc khác nhau, có mức điểm Thợ điện a Trình độ + Học vấn + Kinh nghiệm b Nỗ lực + Chân tay + Tâm lý + Tư c Trách nhiệm + Trang thiết bị + Vật tư, sản phẩm + An tồn lao động d Điều kiện làm việc + Điều kiện làm việc + Rủi ro cơng việc Tổng điểm Thư ký văn phòng 25 25 a Trình độ + Học vấn + Kinh nghiệm b Mức độ phức tạp cơng việc 25 25 25 c Quan hệ 15 d Điều kiện làm việc 10 Tổng điểm 100 10 5 10 5 5 100 (Nguồn: AAIM: American Association of Industrial Management M.L.Rock, Handbook of Wage salary Administration, Mc Graw-Hill, 1984) Sau chÊm ®iĨm cho tõng chøc danh, doanh nghiƯp tiÕn hµnh lËp b¶ng tỉng hỵp ®iĨm chøc danh §Ĩ viƯc chÊm ®iĨm h¹n chÕ bít tÝnh chđ quan, doanh nghiƯp nªn lËp héi ®ång chÊm bao gåm c¸c c¸ nh©n cã chuyªn m«n vµ am hiĨu c¸c c«ng viƯc c«ng ty Nguyªn lý cµng nhiỊu ng­êi chÊm th× ®iĨm cµng chÝnh x¸c Th«ng th­êng, cã sai lƯnh vỊ ®iĨm gi÷a nh÷ng ng­êi chÊm, doanh nghiƯp cÇn tiÕn hµnh th¶o ln dùa trªn b¶n chÊt c«ng viƯc ®Ĩ nhÊt trÝ trªn tõng tiªu chÝ Tut ®èi kh«ng nªn tïy tiƯn ®iỊu chØnh ®iĨm c¸c chøc danh B¶ng 4: VÝ dơ b¶ng tỉng hỵp ®iĨm chøc danh c«ng ty ABC Chức danh KÕ to¸n tr­ëng Tr­ëng phßng kinh doanh Tr­ëng phßng thÞ tr­êng Tr­ëng phßng nh©n sù Tr­ëng phßng kÜ tht Nh©n viªn kinh doanh s¶n phÈm A Nh©n viªn kinh doanh s¶n phÈm B NV kinh doanh s¶n phÈm C Nh©n viªn phiªn dÞch kiªm th­ ký Nh©n viªn thu mua KÕ to¸n th, vay KÕ to¸n tỉng hỵp Điểm Chức danh 710 KÕ to¸n to¸n, q Qu¶n trÞ m¹ng 770 715 Nh©n viªn hµnh chÝnh 650 600 L¸i xe cho gi¸m ®èc Nh©n viªn thi ®ua 495 Thđ kho nhËp hµng Nh©n viªn kü tht 485 Thđ kho vËt t­ 465 440 Nh©n viªn v¨n phßng 420 445 475 Nh©n viªn kÜ tht Nhãm tr­ëng Nh©n viªn b¶o vƯ Điểm 385 395 380 395 390 385 375 330 325 325 260 240 2.5 Ph©n nhãm c«ng viƯc, h×nh thµnh thang b¶ng l­¬ng Sau ®Þnh l­ỵng ®­ỵc gi¸ trÞ c¸c c«ng viƯc, doanh nghiƯp tiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c c«ng viƯc h×nh thµnh c¸c ng¹ch c«ng viƯc kh¸c ®Ĩ h×nh thµnh thang b¶ng l­¬ng VỊ nguyªn lý, t­¬ng øng víi møc ®iĨm lµ mét møc l­¬ng Do ®ã ta cã thĨ x©y dùng ®­ỵc hµm tiỊn l­¬ng ph¶n ¸nh t­¬ng quan gi÷a ®iĨm chøc danh vµ møc thu nhËp Trªn thùc tÕ, doanh nghiƯp cã thĨ lùa chän mét sè c¸c ph­¬ng ¸n thang b¶ng l­¬ng sau ®©y: - Ph­¬ng ¸n 1: TiỊn l­¬ng theo chøc danh t­¬ng øng víi ®iĨm chøc danh Ph­¬ng ¸n nµy kh«ng h×nh thµnh ng¹ch vµ bËc l­¬ng Nh­ vËy, doanh nghiƯp sÏ x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiỊn l­¬ng t­¬ng øng vµ ®­a møc l­¬ng c¬ b¶n t­¬ng øng 250$ 200$ Mức lương 160$ 140$ 120$ 100$ 100 120 140 160 200 230 Giá trị cơng việc 250 S¬ ®å 12: Hµm tiỊn l­¬ng cđa doanh nghiƯp VÝ dơ, dùa trªn c¬ së ®iĨm chÊm ®­ỵc t¹i b¶ng trªn, chóng ta cã thĨ x©y dùng lu«n møc l­¬ng c¬ b¶n B¶ng 5: VÝ dơ b¶ng l­¬ng cđa c«ng ty ABC (®¬n vÞ: 1000 ®ång) Chức danh KÕ to¸n tr­ëng Điểm Møc l­¬ng Chức danh Điểm Tr­ëng phßng thÞ tr­êng 715 7100 KÕ to¸n to¸n, q Qu¶n trÞ m¹ng 7700 7150 Chuyªn viªn hµnh chÝnh Trëng phßng hµnh chÝnh nh©n sù Tr­ëng phßng kÜ tht 650 6500 Tr­ëng phßng kinh doanh 710 770 Møc l­¬ng 385 3850 395 3950 380 3800 395 3950 390 3900 385 3850 375 3750 330 3300 4400 325 3250 Nh©n viªn kÜ tht 4200 4450 Nhãm tr­ëng 325 3250 2600 L¸i xe cho gi¸m ®èc 600 Nh©n viªn kinh doanh s¶n phÈm A 495 Nh©n viªn kinh doanh s¶n phÈm B 485 NV kinh doanh s¶n phÈm C 465 Nh©n viªn phiªn dÞch kiªm th­ ký 440 Nh©n viªn thu mua 420 KÕ to¸n th, vay 445 KÕ to¸n tỉng hỵp 475 Nh©n viªn theo dâi thi 6000 ®ua Thđ kho nhËp hµng 4950 Nh©n viªn kü tht 4850 4650 Thđ kho vËt t­ Nh©n viªn v¨n phßng 4750 B¶o vƯ 260 240 2400 10 ¦u ®iĨm cđa ph­¬ng ¸n nµy lµ ®¬n gi¶n vµ dƠ triĨn khai Tuy nhiªn, ¸p dơng thang b¶ng l­¬ng nµy, doanh nghiƯp ph¶i liªn tơc cËp nhËt gi¸ trÞ cđa chøc danh cã nh÷ng ®iỊu chØnh tỉ chøc c«ng viƯc Ngoµi ra, ph­¬ng ¸n tr¶ l­¬ng nµy kh«ng cho phÐp c¸ nh©n hãa tiỊn l­¬ng c¬ b¶n (tøc lµ bỉ nhiƯm l­¬ng cã tÝnh ®Õn u tè n¨ng lùc c¸ nh©n – Person) Ch¼ng h¹n, cïng lµ vÞ trÝ kÕ to¸n tỉng hỵp, møc l­¬ng c¬ b¶n cho chøc danh nµy lµ 4.750.000® Nh­ng nÕu quy m« doanh nghiƯp cÇn hai c¸ nh©n ®¶m nhËn kÕ to¸n tỉng hỵp Khi ®ã doanh nghiƯp sÏ gỈp khã kh¨n bỉ nhiƯm l­¬ng c¬ b¶n cho hai c¸ nh©n nµy nÕu hä cã sù kh¸c biƯt lín vỊ n¨ng lùc lµm viƯc, vỊ kinh nghiƯm, th©m niªn - Ph­¬ng ¸n 2: X©y dùng ng¹ch bËc l­¬ng ViƯc ph©n ng¹ch c¸c c«ng viƯc ®ång nghÜa víi s¾p xÕp c¸c chøc danh cã c¸c tÝnh chÊt c«ng viƯc gÇn gièng vµo cïng mét ng¹ch (møc ®iĨm t­¬ng ®­¬ng) 250$ 200$ Mức lương 160$ Các cơng việc có mức điểm tương đồng xếp vào nhóm, gọi ngạch 140$ 120$ 100$ 100 120 140 160 200 230 Giá trị cơng việc 250 Sơ đồ 13: Phân ngạch cơng việc VỊ c¬ b¶n, kh«ng cã quy lt nµo quy ®Þnh sè ng¹ch cÇn cã víi mçi doanh nghiƯp Doanh nghiƯp qut ®Þnh sè ng¹ch mang tÝnh chđ quan Sè ng¹ch phơ thc vµo: + Số lượng cơng việc: số lượng chức danh nhiều, nên tăng số ngạch + Mức độ đa dạng cơng việc: Các cơng việc đa dạng, số ngạch lớn để tạo đồng chức danh ngạch + Các phòng ban chức năng: Số lượng phòng ban chức nhiều, có nghĩa cơng việc có mức độ đa dạng lớn + Khoảng cách tiền lương: Doanh nghiệp áp dụng sách phân hóa tiền lương, số lượng ngạch bậc nhiều + Chính sách tăng lương: Doanh nghiệp áp dụng sách tăng lương nhanh, số lượng ngạch thường Ví dụ, số ngạch doanh nghiệp từ đến 10 ngạch đạt đến 75 ngạch số tập đồn kinh tế Kết việc phân ngạch cho phép hình thành thang lương với ngạch tương ứng 11 Ngạch Ngạch Ngạch 300 200 100 399 299 Điểm chức danh 199 S¬ ®å 14: Ph©n ng¹ch c«ng viƯc VÝ dơ cã thĨ ph©n ng¹ch c¸c c«ng viƯc theo c¸c tiªu chÝ chÝnh sau: B¶ng 6: VÝ dơ vỊ ph©n ng¹ch c¸c c«ng viƯc c«ng ty ABC Ng¹ch §iĨm VI Trªn 800 V 701 - 800 IV 501 - 600 III 401 - 500 II 301 – 400 I D­íi 300 §Þnh nghÜa Gi¸m s¸t, ®Þnh h­íng LËp kÕ ho¹ch chiÕn l­ỵc LËp kÕ ho¹ch, qut ®Þnh c¸c vÊn ®Ị quan träng Qu¶n lý c¸c bé phËn, nhãm nh©n viªn LËp kÕ ho¹ch vµ qut ®Þnh t¸c nghiƯp Gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c Thùc hiƯn c¸c c«ng viƯc ®ßi hái t­ s¸ng t¹o, phøc t¹p vµ ph¶i ®­ỵc ®µo t¹o chÝnh thèng vµ ph¶i cã kinh nghiƯm Thùc hiƯn c¸c c«ng viƯc ®ßi hái ph¶i ®­ỵc ®µo t¹o vµ cã kinh nghiƯm Thùc hiƯn c¸c c«ng viƯc th­êng xuyªn, lỈp ®i lỈp l¹i, kh«ng ®ßi hái ®µo t¹o chÝnh thèng Sau cã sè ng¹ch c«ng viƯc, doanh nghiƯp sÏ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c bËc tiỊn l­¬ng BËc l­¬ng t¹o sù kh¸c biƯt vỊ tiỊn l­¬ng gi÷a c¸c chøc danh cïng mét ng¹ch BËc l­¬ng cho phÐp c¸ nh©n hãa møc l­¬ng cđa tõng ng­êi tiÕn hµnh bỉ nhiƯm l­¬ng Bậc … Bậc Bậc … Bậc Bậc … Bậc Ngạch III Ngạch II Ngạch I S¬ ®å 15: Ng¹ch vµ bËc l­¬ng VỊ nguyªn t¾c, kh«ng nhÊt thiÕt c¸c ng¹ch ph¶i cã cïng sè bËc Sè bËc cã thĨ thay ®ỉi Th«ng th­êng c¸c vÞ trÝ cao cÊp vµ vÞ trÝ lao ®éng phỉ th«ng sè bËc Ýt v× kh«ng cÇn thiÕt ¸p dơng chÕ ®é t¨ng l­¬ng nhanh Ng­ỵc l¹i, víi nhiỊu ng¹ch kh¸c th× nªn cã sè bËc nhiỊu ®Ĩ thùc hiƯn chÕ ®é t¨ng l­¬ng nhanh nh»m ®éng viªn nh©n sù Mét sè doanh nghiƯp cã thĨ ¸p dơng ®é lỈp gi÷a c¸c bËc vµ ng¹ch Sù lỈp nµy cho phÐp viƯc bỉ nhiƯm l­¬ng ®­ỵc linh ho¹t h¬n 12 Bậc … Bậc Ngạch I Bậc … Bậc Bậc … Bậc Ngạch III Ngạch II S¬ ®å 16: Sù lỈp gi÷a c¸c ng¹ch vµ bËc Sù lỈp cã nghÜa lµ møc l­¬ng bËc thÊp cđa cao h¬n (vÝ dơ ng¹ch II) cã thĨ cao h¬n møc l­¬ng bËc cao cđa ng¹ch d­íi (vÝ dơ ng¹ch I) §iỊu nµy còng ®¬n gi¶n v× mét nh©n viªn míi tr­êng ®¶m nhËn ®¶m nhËn c«ng viƯc ë ng¹ch II cã thĨ cã l­¬ng thÊp h¬n mét nh©n viªn kh¸c ®¶m nhËn c«ng viƯc ®¬n gi¶n h¬n nh­ng ®· cã th©m niªn vµ ®ãng gãp nhiỊu cho doanh nghiƯp Sù lỈp cã thĨ lín ®Õn 50% gi¸ trÞ cđa mét ng¹ch Sau cã ng¹ch vµ bËc thĨ cho c¸c chøc danh råi c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ (tÝnh møc tr¶) cho c¸c ng¹ch bËc dùa trªn gi¸ thÞ tr­êng lao ®éng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cđa c«ng ty Doanh nghiƯp cã thĨ ¸p dơng hai c¸ch lµm: C¸ch ®Çu tiªn lµ ®­a lu«n møc l­¬ng nh­ vÝ dơ d­íi ®©y T­¬ng øng víi c¸c ng¹ch vµ bËc kĨ trªn lµ c¸c møc l­¬ng c¬ b¶n nh­ sau: Ng¹ch BËc I II III IV V 607.000 759.000 956.000 1.213.000 1.540.000 617.000 772.000 973.000 1.236.000 1.577.000 … … … … … … … … … … 705.000 887.000 923.000 1.431.000 1.830.000 B¶ng 7: VÝ dơ vỊ ng¹ch bËc theo møc l­¬ng (®ång) C¸ch thø hai lµ ®­a cho mçi bËc vµ ng¹ch mét hƯ sè l­¬ng ®Ĩ tõ ®ã lµm c¬ së tÝnh l­¬ng sau nµy STT Chøc danh c«ng viƯc CÊp tr­ëng phßng, KTT CÊp phã phßng, Qu¶n lý b¸n hµng, tỉ tr­ëng… Nh©n viªn b¸n hµng, kÕ to¸n viªn, thđ q, Nh©n viªn phơc vơ BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc 3,11 3,73 4,48 5,38 6,45 7,74 9,29 2,00 2,30 2,65 3,04 3,50 4,02 4,63 1,78 1,96 2,15 2,37 2,61 2,87 3,15 1,30 1,43 1,57 1,73 1,90 2,09 2,30 B¶ng 8: VÝ dơ vỊ ng¹ch bËc theo hƯ sè l­¬ng §Ĩ tÝnh møc l­¬ng theo chøc danh th× c«ng ty sÏ ­íc ®Þnh møc ®¬n gi¸, nh©n hƯ sè l­¬ng víi ®¬n gi¸ sÏ ®­ỵc b¶ng l­¬ng cđa C«ng ty Møc ®¬n gi¸ l­¬ng cđa c«ng ty cã thĨ ®­ỵc ®iỊu chØnh th­êng xuyªn dùa trªn c¸c c¬ së sau:  Dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh cđa c«ng ty 13  ChØ sè l¹m ph¸t vµ gi¸ c¶  Thùc tÕ thÞ tr­êng lao ®éng Nh©n viªn thc ng¹ch nµo th× sÏ ®­ỵc h­ëng l­¬ng theo c¸c bËc ng¹ch ®ã vµ ®­ỵc t¨ng l­¬ng theo c¸c bËc ng¹ch cđa m×nh ViƯc t¨ng l­¬ng kh«ng nhÊt thiÕt tu©n thđ theo thêi gian vµ th©m niªn Nã ®­ỵc c¨n cø trªn thµnh tÝch cđa nh©n viªn vµ nh»m ®¶m b¶o ®éng viªn nh©n viªn ViƯc t¨ng l­¬ng Héi ®ång t¨ng l­¬ng xÐt C«ng ty cã thĨ ®­a møc l­¬ng thư viƯc riªng kh«ng n»m ng¹ch vµ bËc Nh©n viªn ®­ỵc nhËn vỊ cã thĨ ®­ỵc h­ëng bËc cao nÕu ®· cã qu¸ tr×nh c«ng t¸c tr­íc ®ã t¹i c¸c c«ng ty kh¸c Bỉ nhiƯm l­¬ng, ®iỊu chØnh vµ ban hµnh Sau thèng nhÊt ®­ỵc thang bËc l­¬ng, doanh nghiƯp cã thĨ tiÕn hµnh bỉ nhiƯm l­¬ng cho c¸c c¸ nh©n vµo ng¹ch bËc VỊ nguyªn lý, bỉ nhiƯm l­¬ng møc l­¬ng ®iỊu chØnh cho ng­êi lao ®éng theo hƯ thèng l­¬ng míi kh«ng ®­ỵc phÐp thÊp h¬n møc l­¬ng c¬ b¶n cđa ng­êi ®ã hƯ thèng thang b¶ng l­¬ng tr­íc ®©y Khi bỉ nhiƯm l­¬ng, doanh nghiƯp c¨n cø vµo n¨ng lùc cđa tõng c¸ nh©n ®Ĩ tiÕn hµnh bỉ nhiƯm VỊ nguyªn t¾c, mçi c¸ nh©n ®¶m nhËn c«ng viƯc sÏ ®­ỵc bỉ nhiƯm vµo mét bËc l­¬ng thc mét ng¹ch nµo ®ã Møc l­¬ng cao nhÊt nhËn ®­ỵc ph¶i n»m ng¹ch l­¬ng C¸c tr­êng hỵp ngo¹i lƯ v­ỵt khung ph¶i cã ý kiÕn cđa ng­êi cã thÈm qun doanh nghiƯp L­¬ng theo chøc danh cđa tõng vÞ trÝ sÏ ®­ỵc x¸c ®Þnh dùa theo møc l­¬ng b¶ng l­¬ng vµ thªm mét sè kho¶n phơ cÊp nh­ sau (møc phơ cÊp tèi thiĨu ph¶i ®¶m b¶o ®óng theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt hiƯn hµnh) + Phơ cÊp th©m niªn nh»m ®éng viªn nh©n viªn g¾n bã víi c«ng ty Phơ cÊp th©m niªn ®¸p øng nh÷ng u tè thc vỊ v¨n ho¸ ViƯt Nam chi tr¶ l­¬ng Phơ cÊp nµy th­êng chia thµnh c¸c giai ®o¹n tõ ®Õn n¨m t­¬ng øng víi mét møc phơ cÊp Doanh nghiƯp cã thĨ lµ sè tiỊn tut ®èi, hc % l­¬ng c¬ b¶n hc chÕ ®é lỵi ­u ®·i kh¸c (vÝ dơ nghØ thªm ngµy phÐp, ®i th¨m quan du lÞch ) B¶ng 9: VÝ dơ phơ cÊp th©m niªn Sè n¨m D­íi n¨m ®Õn n¨m ®Õn n¨m 8-12 n¨m Trªn 12 n¨m Møc phơ cÊp theo l­¬ng c¬ b¶n 1% 2,5% 3,5% 5% Møc phơ cÊp tut ®èi 100.000®/th¸ng 200.000®/th¸ng 300.000®/th¸ng 400.000®/th¸ng Doanh nghiƯp ¸p dơng phơ cÊp th©m niªn ®Ĩ ®·i ngé sù trung thµnh Tuy nhiªn, nÕu phơ cÊp th©m niªn chiÕm tû träng qu¸ cao, bµi to¸n ®·i ngé l¹i quay vỊ t×nh tr¹ng “®Õn hĐn l¹i lªn” nh­ tr­íc cỉ phÇn hãa + Phơ cÊp ®¾t ®á (cho c¸c thµnh lín cã gi¸ c¶ cao h¬n) Phơ cÊp ®¾t ®á ¸p dơng víi nh÷ng doanh nghiƯp cã ®Þa bµn ho¹t ®éng cđa nh©n viªn tr¶i réng Th«ng th­êng, t¹i ViƯt Nam, møc phơ cÊp ®¾t ®á ®­ỵc tÝnh cho c¸c thµnh lín nh­ Thµnh Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, H VÝ dơ mét sè doanh nghiƯp ®­a møc chªnh lƯch sau: Thµnh Hå ChÝ Minh phơ cÊp ®¾t ®á 1000.000®/th¸ng, cao h¬n Hµ Néi 500.000® vµ cao h¬n c¸c thµnh cßn l¹i lµ 700.000® + Phơ cÊp n¨ng lùc dµnh cho nh÷ng c¸ nh©n cã n¨ng lùc ®Ỉc biƯt c«ng ty cho r»ng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn thµnh tÝch cđa c«ng ty vµ cÇn tr¶ l­¬ng cao h¬n thang bËc ®Ĩ tr¸nh thÊt tho¸t nh©n lùc Møc phơ cÊp nµy ¸p dơng theo tõng c¸ nh©n vµ TG§ hc H§QT phª dut 14 + Phơ cÊp thu hót ¸p dơng ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ chøc danh Ýt ng­êi mn ®¶m nhËn + Phơ cÊp ®éc h¹i cho c¸c vÞ trÝ c«ng t¸c cã u tè ®éc h¹i cđa m«i tr­êng lµm viƯc Møc phơ cÊp ®éc h¹i ph¶i ®¶m b¶o cao h¬n møc quy ®Þnh cđa ph¸p lt + Phơ cÊp b»ng cÊp cho nh÷ng c¸ nh©n cã b»ng cÊp cao h¬n yªu cÇu cđa b¶n MTCV Phơ cÊp nµy ¸p dơng cho nh÷ng ®èi t­ỵng cã b»ng cÊp cao h¬n vÞ trÝ ®ang ®¶m nhiƯm, t¹m thêi doanh nghiƯp ch­a bỉ nhiƯm ®­ỵc vµo c¸c chøc danh kh¸c phï hỵp Th«ng th­êng møc trỵ cÊp kh«ng cao v× bµi to¸n b»ng cÊp ®Ỉt kh«ng qu¸ quan träng ®èi víi doanh nghiƯp, nã th­êng dõng l¹i ë møc 1-5% 15 [...]... ty khác 7 Bổ nhiệm lương, điều chỉnh và ban hành Sau khi thống nhất được thang bậc lương, doanh nghiệp có thể tiến hành bổ nhiệm lương cho các cá nhân vào ngạch bậc Về nguyên lý, khi bổ nhiệm lương mức lương điều chỉnh cho người lao động theo hệ thống lương mới không được phép thấp hơn mức lương cơ bản của người đó trong hệ thống thang bảng lương trước đây Khi bổ nhiệm lương, doanh nghiệp căn cứ vào... dụng thang bảng lương này, doanh nghiệp phải liên tục cập nhật giá trị của chức danh khi có những điều chỉnh trong tổ chức công việc Ngoài ra, phương án trả lương này không cho phép cá nhân hóa tiền lương cơ bản (tức là bổ nhiệm lương có tính đến yếu tố năng lực cá nhân Person) Chẳng hạn, cùng là vị trí kế toán tổng hợp, mức lương cơ bản cho chức danh này là 4.750.000đ Nhưng nếu quy mô doanh nghiệp. .. nguyên tắc, mỗi cá nhân đảm nhận công việc sẽ được bổ nhiệm vào một bậc lương thuộc một ngạch nào đó Mức lương cao nhất nhận được phải nằm trong ngạch lương Các trường hợp ngoại lệ vượt khung phải có ý kiến của người có thẩm quyền trong doanh nghiệp Lương theo chức danh của từng vị trí sẽ được xác định dựa theo mức lương trong bảng lương và thêm một số khoản phụ cấp như sau (mức phụ cấp tối thiểu phải... ngạch bậc theo hệ số lương Để tính mức lương theo chức danh thì công ty sẽ ước định mức đơn giá, nhân hệ số lương với đơn giá sẽ được bảng lương của Công ty Mức đơn giá lương của công ty có thể được điều chỉnh thường xuyên dựa trên các cơ sở sau: Dựa vào kết quả kinh doanh của công ty 13 Chỉ số lạm phát và giá cả Thực tế thị trường lao động Nhân viên thuộc ngạch nào thì sẽ được hưởng lương theo các bậc... tác nghiệp Giám sát các nhân viên khác Thực hiện các công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo, phức tạp và phải được đào tạo chính thống và phải có kinh nghiệm Thực hiện các công việc đòi hỏi phải được đào tạo và có kinh nghiệm Thực hiện các công việc thường xuyên, lặp đi lặp lại, không đòi hỏi đào tạo chính thống Sau khi có số ngạch công việc, doanh nghiệp sẽ tiến hành xây dựng các bậc tiền lương Bậc lương. .. chức danh này là 4.750.000đ Nhưng nếu quy mô doanh nghiệp cần hai cá nhân đảm nhận kế toán tổng hợp Khi đó doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong bổ nhiệm lương cơ bản cho hai cá nhân này nếu họ có sự khác biệt lớn về năng lực làm việc, về kinh nghiệm, thâm niên - Phương án 2: Xây dựng ngạch bậc lương Việc phân ngạch các công việc đồng nghĩa với sắp xếp các chức danh có các tính chất công việc gần giống... dụng chế độ tăng lương nhanh Ngược lại, với nhiều ngạch khác thì nên có số bậc nhiều để thực hiện chế độ tăng lương nhanh nhằm động viên nhân sự Một số doanh nghiệp có thể áp dụng độ lặp giữa các bậc và ngạch Sự lặp này cho phép việc bổ nhiệm lương được linh hoạt hơn 12 Bc 8 Bc 1 Ngch I Bc 8 Bc 1 Bc 8 Bc 1 Ngch III Ngch II Sơ đồ 16: Sự lặp giữa các ngạch và bậc Sự lặp có nghĩa là mức lương bậc thấp... công ty Doanh nghiệp có thể áp dụng hai cách làm: Cách đầu tiên là đưa ra luôn mức lương như ví dụ dưới đây Tương ứng với các ngạch và bậc kể trên là các mức lương cơ bản như sau: Ngạch Bậc I II III IV V 1 607.000 759.000 956.000 1.213.000 1.540.000 2 3 617.000 772.000 973.000 1.236.000 1.577.000 4 5 705.000 887.000 923.000 1.431.000 1.830.000 Bảng 7: Ví dụ về ngạch bậc theo mức lương (đồng)... hoá Việt Nam trong chi trả lương Phụ cấp này thường chia thành các giai đoạn từ 3 đến 5 năm tương ứng với một mức phụ cấp Doanh nghiệp có thể là số tiền tuyệt đối, hoặc % lương cơ bản hoặc chế độ phúc lợi ưu đãi khác (ví dụ nghỉ thêm ngày phép, đi thăm quan du lịch ) Bảng 9: Ví dụ phụ cấp thâm niên Số năm Dưới 3 năm 3 đến 5 năm 5 đến 8 năm 8-12 năm Trên 12 năm Mức phụ cấp theo lương cơ bản 0 1% 2,5% 3,5%... việc, doanh nghiệp sẽ tiến hành xây dựng các bậc tiền lương Bậc lương tạo ra sự khác biệt về tiền lương giữa các chức danh trong cùng một ngạch Bậc lương cho phép cá nhân hóa mức lương của từng người khi tiến hành bổ nhiệm lương Bc 8 Bc 1 Bc 8 Bc 1 Bc 8 Bc 1 Ngch III Ngch II Ngch I Sơ đồ 15: Ngạch và bậc lương Về nguyên tắc, không nhất thiết các ngạch phải có cùng số bậc Số bậc có thể thay đổi Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật xây dựng thang bảng lương Doanh nghiệp, Kỹ thuật xây dựng thang bảng lương Doanh nghiệp, Kỹ thuật xây dựng thang bảng lương Doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay