xây dựng private cloud bằng microsoft hyperv

168 284 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: XÂY DỰNG PRIVATE CLOUD BẰNG MICROSOFT HYPER-V Sinh viên thực hiện: ĐỖ QUỐC PHƯƠNG Lớp DCT11 Giảng viên hướng dẫn: KS NGUYỄN KHÁNH THUẬT Quảng Ngãi, 06-2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: XÂY DỰNG PRIVATE CLOUD BẰNG MICROSOFT HYPER-V Sinh viên thực hiện: ĐỖ QUỐC PHƯƠNG Lớp DCT11 Giảng viên hướng dẫn: KS NGUYỄN KHÁNH THUẬT Cán phản biện: Th.S ĐẶNG ĐÌNH THUẬN Quảng Ngãi, 06-2015 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 06 năm 2015 NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên thực hiện: Lớp: DCT11 ĐỖ QUỐC PHƯƠNG Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Xây dựng Private Cloud Microsoft Hyper-V Các số liệu ban đầu: Không có Nội dung phần thuyết minh: - Tổng quan điện toán đám mây - Tổng quan Microsoft Hyper-V - Triển khai Private Cloud Các vẽ đồ thị: Không có Giáo viên hướng dẫn: KS NGUYỄN KHÁNH THUẬT Thời gian thực hiện: - Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2015 - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 26/05/2015 Bộ môn mạng truyền thông (Ký ghi rõ họ, tên) Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ, tên) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN … Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2015 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ, tên) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN DUYỆT Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2015 Giảng viên duyệt (Ký ghi rõ họ, tên) LỜI NÓI ĐẦU Trên thực tế thành công mà không gắn liền với giúp đỡ, hỗ trợ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người xung quanh Đặc biệt người ngồi ghế nhà trường chúng em lại nhận nhiều quan tâm từ bạn bè, gia đình tất hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình quý Thầy, Cô giáo Lời đầu tiên, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giáo khoa Công nghệ thông tin trường Đại Học Phạm Văn Đồng tận tình hướng dẫn, truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em Với kiến thức tiếp thu được, tạo điều kiện cho chúng em nhiều việc học tập, tìm hiểu áp dụng thực tế Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn KS Nguyễn Khánh Thuật tận tình hướng dẫn em việc lựa chọn đề tài thực hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Tiếp đến, em chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn, người nhiệt tình giúp đỡ, góp ý cho em việc thu thập tài liệu, xây dựng ý tưởng – mô hình làm việc thực tế suốt trình làm Khóa luận tốt nghiệp quãng thời gian dài học tập – nghiên cứu Dù em cố gắng hoàn thành thật tốt Khóa luận tốt nghiệp, chắn tồn số thiếu sót không mong muốn tránh khỏi Vì cho nên, em hi vọng nhận quan tâm, thông cảm tận tình bảo, góp ý quý Thầy, Cô bạn Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Khóa luận “Xây dựng Private Cloud Microsoft Hyper-V” thực với mục đích xây dựng đám mây riêng đơn giản Microsoft Hyper-V Trên sở nghiên cứu ứng dụng vấn đề trên, khóa luận thực nhiệm vụ sau đây: • Nghiên cứu điện toán đám mây, đặc tính bản, loại mô hình dịch vụ, mô hình triển khai, cấu trúc phân lớp điện toán đám mây • Nghiên cứu Microsoft Hyper-V, thành phần bản, mô hình kiến trúc Microsoft Hyper-V • Triển khai Private Cloud Microsoft Hyper-V THE ABSTRACT OF THIS THESIS The thesis “Building Private Cloud by Microsoft Hyper-V” has been done with the purposes to build Simple Private Cloud by Microsoft Hyper-V On the basic of researching and applying those problems, this thesis has performed those following tasks: • Researching about cloud computing, the basis characteristics, the service models, deployment models, layered structure of cloud computing • Researching about Microsoft Hyper-V, the basis components, architecture models of Microsoft Hyper-V • Deploying Private Cloud by Microsoft Hyper-V MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU A-154 PHỤ LỤC 10 Xác thực Account máy VMMServer Bước 1: Trên máy VMM Server, vào Run  lusrmgr.msc Hình 10.1: Run Bước 2: Ở bên trái bạn chọn Group, chuột phải vào Group Administrators, chọn Properties Hình 10.2: LUSRMGR Bước 3: Bạn nhấn vào nút Add A-155 Bước 4: Ở mục Enter the object names to select, bạn nhập vào VMM, sau nhấn Check Names Hình 10.2: Select Users Bước 5: Bạn chọn tất user group bắt đầu VMM nhấn OK Cuối bạn nhấn Apply OK Hình 10.3: Multiple Name Found A-156 PHỤ LỤC 11 Tạo container VMMDKM Bước 1: Trên Domain Controller, bạn mở Server Manager, vào menu Tools, chọn ADSI Edit Bước 2: Bạn vào menu Action, chọn Connect to… Hình 11.1: ADSI Edit Bước 3: Trong hộp thoại Connection Settings, bạn giữ nguyên thiết lập mặc định, sau nhấn OK Hình 11.2: Connection Setting A-157 Bước 4: Kết nối vào DC thành công Bước 5: Chuột phải vào DC, chọn New, sau chọn Object Hình 11.3: Create Ojbect Bước 6: Trong cửa sổ Create Object, bạn chọn container Bước 7: Cuối bạn nhấn nút Finish Hình 11.4: Finish Bước 8: Chuột phải vào container VMMDKM vừa tạo, chọn Properties A-158 Bước 9: Bạn qua tab Security  Add Bạn thêm User VMMS phân quyền Full Control Hình 11.5: Add User Bước 10: Qua tab Attribute Editor, mục distinguished name, bạn nhớ đường dẫn Container là: CN=VMMDKM, DC=PDU.COM, DC=LOCAL Hình 11.6: VMMDKM A-159 PHỤ LỤC 12 Cài đặt System Center 2012 R2 Bước 1: Bạn chạy file setup.exe từ source cài đặt Hình 12.1: setup Bước 2: Bạn nhấn vào nút Install Hình 12.2: Install A-160 Bước 3: Màn hình Select features to install, bạn đánh dấu chọn vào ô VMM Management server VMM console Hình 12.3: Select feature Bước 4: Màn hình Product registration information, bạn điền thông tin đăng ký như: Name (tên), Organization (tổ chức), Product key (key quyền) Hình 12.4: Product registration information A-161 Bước 5: Màn hình Please read this license agreement, bạn đánh dấu chọn vào ô I have read, and agree with the terms of the license agreement, sau nhấn Next Hình 12.5: Please read this license agreement Bước 6: Màn hình Customer Experience Improvement Program (CEIP), bạn chọn Yes, sau nhấn Next Hình 12.6: Customer Experience Improvement Program A-162 Bước 7: Màn hình Microsoft Update, bạn chọn Yes để cập nhật vá lỗi cho Windows SCVMM Hình 12.7: Microsoft Update Bước 8: Tại hình Installation Location, bạn giữ nguyên đường dẫn SCVMM theo mặc định Hình 12.8: Installation Location A-163 Bước 9: Màn hình Database Configuration, bạn đánh dấu chọn vào ô Use the following credentials Bạn khai báo mục User name and domain, sau nhập vào mật mục Password Ở mục Instance name, bạn chọn MSSQLSERVER Sau thiết lập xong, bạn nhấn Next Hình 12.9: Database Configuration Bước 10: Màn hình Configure service account and distributed key management Ở mục Virtual Machine Manager Service Account, bạn chọn Domain Account Sau bạn khai báo thông tin user VMMS mật Ở mục Distributed Key Management, bạn đánh dấu chọn vào ô Store my keys in Active Diretory Sau đó, mục Provide the location in Active Directory, bạn khai báo container VMMDKM mà tạo: CN=VMMDKM, DC=PDU.COM, DC=LOCAL Hình 12.10: Configure service account and distributed key management A-164 Bước 11: Màn hình Port Configuration, bạn giữ nguyên mặc định nhấn Next Hình 12.11: Port Configuration Bước 12: Màn hình Library Configuration, bạn để mặc định nhấn Next Hình 12.12: Library Configuration A-165 Bước 13: Màn hinh Installation Summary, bạn kiểm tra lại thông tin mà thiết lập, sau nhấn nút Install để bắt đầu trình cài đặt Hình 12.13: Installation Summary Bước 14: Màn hình Setup Complete Successfully nghĩa trình cài đặt hoàn tất, bạn nhấn nút Close Hình 12.14: Setup Complete Successfully A-166 Bước 15: Trong cửa sổ Connect to server, bạn chọn Use current Microsoft Windows session identity để đăng nhập quyền user log on hành Sau bạn nhấn Connect Hình 12.15: Connect to server Bước 16: Giao diện quản lý chương trình VMM Server Manager xuất Hình 12.16: VMM Administrator Console A-167 PHỤ LỤC 13 Cài đặt System Center App Controller Lưu ý: Bạn cài đặt từ tập tin vhd yêu cầu phần cứng tối thiểu máy ảo RAM 4GB trước tiến hành cài đặt.(Thực theo hướng dẫn Microsoft) Bước 1: Bạn chạy tập tin Setup.exe Màn hình App Controller Setup Hình 13.1: App Controller Setup Bước 2: Bạn chọn Install Màn hình Getting Started  bỏ qua bước nhập product key Next Bước 3: Ở hình tiếp theo, I have read, understood, and agree with the terms of the lisence agreement Next đợi trình kiểm tra phần cứng phần mềm cần thiết Bước 4: Màn hình Install missing software ra, bạn chọn Install đợi trình cài đặt Bước 5: Ở hình Configure the services Chọn vào Network Service Account  Next Ở hình Configure the website chọn General Next A-168 Bước 6: Confiure the SQL Server Database  Next Ở hình Help chọn No, I am Next Hình 13.2: Install Bước 7: Ở hình Confirm the settings, bạn chọn Install Màn hình Setup completed  Finish Hình 13.3: Install Web App Controller [...]... “Điện toán đám mây” và xây dựng mô hình triển khai phù hợp với nhu cầu của mỗi tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Doanh nghiệp, vấn đề Xây dựng Private Cloud bằng Microsoft HyperV sẽ được nghiên cứu trong khóa luận này nhằm các mục tiêu sau đây: Thứ nhất là tìm hiểu cơ bản về “Điện toán đám mây”, một số ứng dụng phổ biến và các mô hình triển khai, dịch vụ Thứ hai là tìm hiểu cơ bản về Microsoft Hyper-V chẳng... chức băn khoăn Vì thế một mô hình triển khai của “Điện toán đám mây” là Private Cloud (đám mây riêng) mang lại hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề nêu ra ở trên 31 2.1.1 Ưu điểm của Private Cloud Thứ nhất Private Cloud thừa kế các ưu điểm của Public Cloud: - Thời gian đáp ứng nhanh: Khi cần sử dụng tài nguyên thông tin, Private Cloud đáp ứng nhu cầu đó của Doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất - Sử... băng thông…) - Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Doanh nghiệp, tổ chức do được thiết kế, xây dựng riêng cho Doanh nghiệp, tổ chức và sở hữu bởi chính Doanh nghiệp, tổ chức nên Private Cloud có khả năng điều chỉnh, tùy biến cho phù hợp nhất với từng nghiệp vụ 2.1.2 Các giải pháp xây dựng Private Cloud 2.1.2.1 Giải pháp của Microsoft Như chúng ta đã biết, giải pháp Hyper-V của Micrsoft cho phép cung cấp dịch... nhu cầu tính toán hoặc xây dựng thành dịch vụ trên nền tảng mây đó.[9] Dịch vụ PaaS có thể được cung cấp dưới dạng các ứng dụng lớp giữa (middleware), các ứng dụng chủ (application server) cùng các công cụ lập trình với ngôn ngữ lập trình nhất định để xây dựng ứng dụng Dịch vụ PaaS cũng có thể được xây dựng riêng và cung cấp cho khách hàng thông qua một API riêng Khách hàng xây dựng ứng dụng và tương... triển khai, cấu trúc phân lớp • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT HYPER-V Trình bày tổng quan về Microsoft Hyper-V, các thành phần cơ bản, System Center Virtual Machine Manager, Self Service Portal, mô hình kiến trúc • CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI PRIVATE CLOUD Trình bày cách cài đặt và triển khai một Private Cloud (đám mây riêng) đơn giản dựa trên nền tảng Microsoft Hyper-V 17 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN... và riêng 1.1.7 Một số nhà cung cấp dịch vụ - Google App Engine của Google: http://code.google.com/appengine - Amazon.com - Sun Cloud của http://www.sun.com/solutions/cloudcomputing Sun: 30 - Facebook - IBM CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT HYPER-V 2.1.Lý do xây dựng Private Cloud Như đã đề cập ở chương phía trên, “Điện toán đám mây” không chỉ là một tập hợp nhiều thiết bị công nghệ thông tin (như máy... dụng SaaS cho người dùng cuối phổ biến là các ứng dụng Office Online của Microsoft hay Google Docs của Google [9] 26 27 1.1.6 Các mô hình triển khai Theo cách triển khai, “Điện toán đám mây” được chia thành ba mô hình bao gồm Public Cloud, Private Cloud và Hybrid Cloud Hình 1.4: Mô hình triển khai “Điện toán đám mây” 1.1.6.1 Public Cloud Các đám mây công cộng là các dịch vụ đám mây được một bên thứ ba... đĩa lưu trữ ảo (virtual hard disk) - Công cụ quản trị Microsoft System Center Bộ giải pháp System Center cho phép cung cấp các dịch vụ Private Cloud thông qua các dịch vụ System Center với chi phí hợp lý trong một bộ sản phẩm thống nhất [11] - Giao diện tự phục vụ - Self Service Portal Giao diện tự phục vụ được xây dựng trên nền tảng công nghệ Microsoft với bộ công cụ Dynamic Data Center Toolkit (DDTK)... Với các chính sách bản quyền phần mềm hợp lý, giải pháp Private Cloud của Microsoft giúp tiết kiệm chi phí để tổ chức có thể tiếp cận được với công nghệ điện toán đám mây tân tiến trên thế giới, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe bằng chi phí hợp lý nhất 2.1.2.2 Giải pháp của IBM Một giải pháp mà chúng ta đã từng xem xét tới, giải pháp Private Cloud của hãng IBM ra đời nhằm khắc phục các nhược điểm... hiểu cơ bản về Microsoft Hyper-V chẳng hạn như các thành phần cơ bản, mô hình kiến trúc Thứ ba là trong quá trình tìm hiểu và xây dựng củng cố thêm kiến thức về mạng máy tính và an ninh mạng Cuối cùng là sử dụng một số công cụ cài đặt và triển khai Private Cloud dựa trên nền tảng Microsoft Hyper-V Cấu trúc khóa luận được chia làm ba chương: • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Trình bày tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng private cloud bằng microsoft hyperv, xây dựng private cloud bằng microsoft hyperv, xây dựng private cloud bằng microsoft hyperv, TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY, TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT HYPER-V, Bảng .1: Bảng liệt kê cấu hình phần cứng[13], Bảng 1.: Bảng liệt kê danh sách phần mềm[13], Bảng .1: Bảng liệt kê chi tiết cấu hình các Server trong mô hình, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay