Bo de thi 2015 lop 7 hay hoyt

305 500 0
  • Loading ...
1/305 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:14

TS PHẠM NGỌC SƠN 20 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC (Dùng cho Kì thi Quốc gia năm 2015) Nhà xuất Giáo dục Việt Nam ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ Họ tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19 Câu 1: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng : : Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu hỗn hợp sản phẩm gồm 71,20 gam alanin 52,50 gam glyxin Biết tổng số liên kết peptit phân tử ba peptit X nhỏ 10 Giá trị m là: A 96,70 B 101,74 C 100,30 D 103,9 Câu 2: Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp X gồm Fe FeO dung dịch chứa 0,25mol H2SO4 0,15mol HNO3 thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,08mol NO a mol NO2 (không có sản phẩm khử khác) Chia dung dịch Y thành phần nhau: - Phần I tác dụng với 97,5ml dung dịch KOH 2M thu 6,42 gam chất kết tủa - Phần II tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 38,22 B 29,15 C 35,85 D 32,26 Câu 3: Tổng số hạt proton, notron, electron hai nguyên tử kim loại X Y 142, tổng số hạt mạng điện nhiều tổng số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều X 12 Hai kim loại X, Y A Ca, Fe B Na, K C Mg, Fe D K, Ca Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic axit cacboxylic (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với Na giải phóng 0,56 lít khí H2 (đktc) Nếu đun nóng hỗn hợp X (H2SO4 đặc xúc tác) thu 1,48g este (hiệu suất phản ứng đạt 100%) Biết tỉ lệ mol ancol : axit : Công thức axit A HCOOH B CH3COOH C C2H5COOH D C3H7COOH + 2+ + Câu 5: Dung dịch X có 0,1mol K ; 0,2mol Mg ; 0,1mol Na ; 0,2mol Cl- amol Y- Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Ion Y- giá trị m là: A OH- 20,3 B NO3- 42,9 C NO3- 23,1 D OH- 30,3 Câu 6: Cho chất sau: K, Fe, Ba, Cu, Na, Ca, Al, Li, Mg Số chất tác dụng với nước nhiệt độ thường A B C D Câu 7: Nung nóng hoàn toàn 28,9g hỗn hợp KNO3 Cu(NO3)2 Hỗn hợp khí thoát dẫn vào nước dư thấy có 1,12 lít khí thoát (đktc) (lượng oxi bị hòa tan không đáng kể) Thành phần phần trăm khối lượng Cu(NO3)2 hỗn hợp ban đầu A 65,05% B 34,95% C 27,38% D 68.34% 2+ 3+ + 2+ 2+ Câu 8: Cho ion kim loại: Cu ; Fe ; Ag ; Zn ; Ca Chiều tăng dần tính oxi hóa ion kim loại A Ca2+ < Zn2+ < Fe3+ < Cu2+ < Ag+ B Ca2+ < Fe3+ < Zn2+ < Cu2+ < Ag+ Trang 2/305 C Ca2+ < Zn2+ < Fe3+ < Ag+ < Cu2+ D Ca2+ < Zn2+ < Cu2+ < Fe3+ < Ag+ Câu 9: Chất sau không thủy phân A saccarozơ B mantozơ C tinh bột D fructozơ Câu 10: Cho từ từ 300 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 1M NaHCO3 1M V lít khí (đktc) Giá trị V A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 5,6 lít Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 2,85g hỗn hợp Al Al2O3 vào dung dịch NaOH lấy dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy giải phóng 1,008 lít khí (đktc) Phần trăm khối lượng Al2O3 hỗn hợp ban đầu A 28,42% B 36,57% C 71,58% D 75,09% Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp gồm FeSO4 Fe2(SO4)3 vào nước thu dung dịch X X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M môi trường axit Thành phần phần trăm khối lượng Fe2(SO4)3 hỗn hợp ban đầu A 15,2% B 76,0% C 24,0% D 84,8% Câu 13: Để khử hoàn toàn 20,8g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ 5,6 lít (đktc) CO Khối lượng Fe thu sau phản ứng A 16,8g B 18,6g C 20,4g D 26.5g 2 6 Câu 14: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p 4s , nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5 Liên kết hoá học nguyên tử X nguyên tử Y thuộc loại liên kết: A cho-nhận B cộng hoá trị C ion D kim loại Câu 15: Cho 10,0 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức (tỷ lệ mol 1:1) tác dụng với AgNO3 dư NH3 thu 64,8 gam Ag Vậy công thức hai anđehit là: A HCHO CH3CHO B HCHO C3H5CHO C CH3CHO C2H3CHO D HCHO C2H5CHO Câu 16: Crackinh V lít pentan thu 2,5V lít hỗn hợp X gồm ankan anken Cho 22,4 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư Tính số mol Br2 phản ứng: A 0,40 mol B 0,75 mol C 0,50 mol D 0,60 mol Câu 17: Hỗn hợp X gồm H2, ankin anken Tỷ khối X H2 8,2 Cho 11,2 lít hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y qua dung dịch Br2 dư thu hỗn hợp khí Z tích 3,36 lít Tỷ khối Z H2 7,0 Vậy khối lượng dung dịch Br2 tăng lên là: A 6,8 gam B 6,1 gam C 5,6 gam D 4,2 gam Câu 18: Các dung dịch sau có pH > 7: CH3NH2, H2NCH2COOH, CH3COONa, NH4Cl, H2NCH2CH2CH2CH(NH2)COOH, C6H5NH2, K2CO3: A B C D Câu 19: Tính khối lượng axit khối lượng ancol cần lấy để điều chế 86 gam poli(metyl acrylat) Biết hiệu suất phản ứng este hoá phản ứng trùng hợp 62,5% 80% A 144 gam 92 gam B 144 gam 64 gam C 172 gam 92 gam D 172 gam 64 gam + Câu 20: Cho chuỗi biến hóa sau: C6H10O5(H ) → C6H12O6 (lên men) → X → Y → Z → CH3COONa X, Y, Z A C2H5OH, CH3COOH, CH3COOH B C2H4, C2H5OH, CH3COOH Trang 3/305 C CH3CH(OH)COOH, CH3CH(OH)COONa, CH2CHCOONa D C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH Câu 21: Cho polime sau: tơ tằm, nilon-6, tơ axetat, nilon-6,6, tơ visco, poli(vinyl clorua), tơ lapsan Số polime tơ nhân tạo A B C D Câu 22: Cho amino axit X no, mạch hở, chứa nhóm chức loại Cho 0,1 mol X phản ứng hết với HCl dư thu dung dịch chứa 11,15g muối Tên gọi X A glyxin B valin C alanin D lysin Câu 23: Cho chất: (1) NH3, (2) C6H5NH2, (3) CH3NH2, (4) CH3NHCH3 Thứ tự tính bazo tăng dần là: A 1, 2, 3, B 2, 1, 3, C 2, 3, 1, D 2, 4, 1, Câu 24: A, B hai ancol đơn chức, dãy đồng đẳng Cho hỗn hợp gồm 1,38g A 1,2g B tác dụng hết với Na thu 0,56 lít H2 (đktc) A, B A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C3H7OH C4H9OH D C4H9OH C5H12OH Câu 25: Câu sau không đúng: A chất điện li mạnh axit mạnh, bazơ mạnh muối tan B chất điện li dung dịch dẫn điện C C6H12O6 chất không điện li D CH3COOH chất điện li mạnh Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 6g este X thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) 3,6g H2O Công thức phân tử X A C4H8O2 B C3H6O2 C C2H4O2 D C4H6O2 Câu 27: Trong chất sau đâu amin bậc A H2N-[CH2]6-NH2 B (CH3)2CH-NH2 C CH3-NH-CH3 D C6H5NH2 Câu 28: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào cốc đựng phenol có chứa vài giọt phenolphtalein Hiện tượng xảy là: A cốc đựng phenol chuyển từ hồng sang xanh B cốc đựng phenol chuyển từ xanh sang hồng C cốc đựng phenol chuyển từ không màu sang hồng D cốc đựng phenol chuyển từ hồng sang không màu Câu 29: Cho 2,53g hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH (phenol) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu thêm 0,72g nước m gam hỗn hợp muối khan Giá trị m A 1,81 B 3,45 C 3,25 D 3,41 Câu 30: Polime X có khối lượng phân tử 400000 g/mol hệ số trùng hợp n = 4000 X A [-CH2-CH2-]n B [-CF2-CF2-]n C [-CH2-CHCl-]n D [-CH2-CH(CH3)-]n Câu 31: Khi từ Li tới Cs phân nhóm bán kính nguyên tử A giảm dần B vừa tăng vừa giảm C tăng dần D không đổi Câu 32: Để phân biệt Gly-Ala-Val với Gly-Ala dùng hóa chất A NaCl B NaOH C quỳ tím D Cu(OH)2 Câu 33: Cho cân hóa học sau: NO2 (nâu đỏ)  N2O4 (không màu); H < Hỏi nhúng bình đựng hỗn hợp khí vào nước đá thì: A màu nâu đỏ nhạt dần B màu nâu đỏ đậm dần Trang 4/305 C màu giữ nguyên ban đầu D A, B, C sai Câu 34: Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M Ca(OH)2 1M Sau phản ứng hoàn toàn khối lượng kết tủa thu A 10g B 20g C 15g D 30g Câu 35: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → X + N2O + Y Tổng hệ số (tối giản) phản ứng cân A 20 B 32 C 24 D 55 Câu 36: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH b mol NaAlO2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: số mol Al(OH)3 1,2 0,8 2,0 2,8 số mol HCl Tỉ lệ a:b là: A 2:1 B 2:7 C 4:7 D 2:5 Câu 37: Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân chất bột dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại là: A lưu huỳnh B muối ăn C cát D vôi sống Câu 38: Có bốn lọ nhãn đựng dung dịch sau: anđehit axetic, glucozơ, saccarozơ, axit axetic Thuốc thử dùng để xác định dung dịch có lọ A kim loại Na B AgNO3 dung dịch NH3 C Cu(OH)2 dung dịch NaOH D CuO, nung nóng Câu 39: Cho chất có chứa vòng benzen có phân tử C7H9N Hãy cho biết có chất tác dụng với dung dịch Br2 cho kết tủa trắng? A B C D t ca o  ; Câu 40: Cho phản ứng sau: (1) Cu(NO3)2  t (2) NH4NO2  ; (3) NH3 + O2 C, Pt t t 850   ; (4) NH3 + Cl2 →; (5) NH4Cl  ; (6) NH3 + CuO  Các phản ứng tạo khí N2 là: A (1), (2), (5) B (3), (5), (6) C (2), (4), (6) D (1), (3), (4) 0 Câu 41: Thuỷ phân pentapeptit X thu đipeptit Ala-Gly; Glu-Gly tripeptit Gly-AlaGlu Vậy cấu trúc peptit X là: A Glu-Ala-Gly-Ala-Gly B Ala-Gly-Ala-Glu-Gly C Ala-Gly-Gly-Ala-Glu D Gly-Gly-Ala-Glu-Ala Câu 42: Nguyên tố H có đồng vị H ; H ; H Nguyên tố Cl có đồng vị 35Cl 37Cl Số loại phân tử HCl có là: A B C D Câu 43: Xét phản ứng: N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 Tốc độ phản ứng v xác định biểu thức: v = k [N2].[H2]3 Hỏi tốc độ phản ứng tăng lần tăng áp suất chung hệ lên lần: Trang 5/305 A lần B lần C 12 lần D 16 lần Câu 44: Thành phần quặng photphorit là: A Ca(H2PO4)2 B CaHPO4 C Ca3(PO4)2 D NH4H2PO4 Câu 45: Chất X có công thức CH3-CH(CH3)-CH = CH2 Tên thay X là: A 2-metylbut-3-in B 2-metylbut-3-en C 3-metylbut-1-in D 3-metylbut-1-en Câu 46: Phát biểu sau không so sánh tính chất hóa học Al Cr: A Nhôm có tính khử mạnh crom B Nhôm crom bền không khí nước C Nhôm crom bị thụ động hóa dd H2SO4 đặc nguội D Nhôm crom phản ứng với dd HCl theo tỉ lệ số mol Câu 47: Cho chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) đimetyl ete (T) Dãy chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là: A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z Câu 48: Dãy gồm ion oxi hóa kim loại Fe là: A Fe3+, Cu2+, Ag+ B Zn2+, Cu2+, Ag+ C Cr2+, Au3+, Fe3+ D Cr2+, Cu2+, Ag+ Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol ancol đơn chức 0,5mol O2 (dư) thu tổng số mol khí 0,75mol Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là: A 9,0 gam B 7,2 gam C 6,0 gam D 7,4 gam Câu 50: Dụng cụ dùng để điều chế nghiên cứu phản ứng SO với dung dịch bazơ: Các chất A, B, C D là: A HCl, Na2SO3, SO2, Ca(OH)2 C HCl, FeS, SO2, Ca(OH)2 B Na2SO3, H2SO4, SO2, Ca(OH)2 D HCl, Na2CO3, CO2, Ca(OH)2 - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 6/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ Họ tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19 Câu 1: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol H2SO4 b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: so mol Al(OH)3 0,4 0,8 2,0 Tỉ lệ a:b là: A 2:1 B 2:3 Câu 2: Cho mệnh đề sau: (1) Nước cứng có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ 2,8 C 4:3 số mol NaOH D 1:1 (2) Có thể làm mềm nước cứng toàn phần dung dịch K2CO3 (3) Phân biệt nước cứng tạm thời nước cứng vĩnh cửu cách đun nóng (4) Làm mềm nước cứng tạm thời dung dịch HCl (5) Dùng NaOH vừa đủ để làm mềm nước cứng tạm thời Số mệnh đề A B C D Câu 3: Hỗn hợp X gồm chất Y (C3H10N2O4) chất Z (C4H8N2O3); Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 28,08 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,12mol hỗn hợp khí làm xanh quỳ tím ẩm Mặt khác 28,08 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu m gam chất hữu Giá trị m là: A 37,65 B 39,15 C 38,85 D 36,54 Câu 4: Thủy phân hoàn toàn 0,1mol este X NaOH, thu muối axit cacboxylic 6,2 gam ancol Z Muối thu có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam Công thức cấu tạo X là: A HCOOCH2CH2CH2OOCH B HCOOCH2CH(CH3)OOCH C HCOOCH2CH2OOCCH3 D CH3COOCH2CH2OOCCH3 Câu 5: Chia 52,4 gam hỗn hợp anđehit đơn chức đồng đẳng thành phần nhau: - Phần I tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng thu 108 gam Ag Trang 7/305 - Phần II tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t0) thu hỗn hợp X gồm ancol Y Z (MY < MZ) Đun nóng X với H2SO4 đặc 1400c thu 12,09 gam hỗn hợp ete Biết hiệu suất phản ứng tạo ete Y 60% Hiệu suất phản ứng tạo ete Z là: A 40% B 60% C 30% D 50% Câu 6: Một bình kín chứa chất: axetilen (0,3mol), vinyl axetilen (0,5mol) hidro (0,8mol) bột Niken Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 17,7 Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7mol AgNO3 dung dịch NH3 thu m gam kết tủa 10,08 lit hỗn hợp khí Y (đktc) Khí Y phản ứng tối đa với 0,1mol Br2 dung dịch Giá trị m là: A 99,8 B 99,6 C 98,4 D 98,2 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit adipic, axit propanoic glixerol (trong số mol axit acrylic số mol axit propanoic) O2 dư thu hỗn hợp Y gồm khí Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,7 mol Ba(OH)2 thu 98,5 gam kết tủa dung dịch Z Đun nóng Z lại thấy xuất kết tủa Cho 23,8 gam hỗn hợp X tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là: A 15,8 gam B 22,2 gam C 16,6 gam D 30,8 gam Câu 8: Ứng dụng không crom là: A Điều kiện thường, crom tạo lớp màng oxit mịn, bền nên dùng để mạ bảo vệ thép B Crom kim loại cứng dùng cắt thủy tinh C Crom kim loại nhẹ, nên sử dụng tạo hợp kim dùng ngành hàng không D Crom làm hợp kim cứng chịu nhiệt, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt Câu Mô tả tính chất vật lí nhôm chưa xác: A Mềm, dễ kéo sợi dát mỏng B Dẫn nhiệt điện tốt, tốt Fe, Cu C Là kim loại nhẹ D Màu trắng bạc Câu 10: So với nguyên tử phi kim chu kì, nguyên tử kim loại A thường có bán kính nguyên tử nhỏ B thường có số electron phân lớp nhiều C thường có lượng ion hoá nhỏ D thường dễ nhận electron phản ứng hoá học Câu 11: Tỉ lệ số nguyên tử hai đồng vị A B tự nhiên nguyên tố X 27: 23 Đồng vị A có 35 proton 44 nơtron, đồng vị B có nhiều đồng vị A nơtron Nguyên tử khối trung bình nguyên tố X A 79,92 B 80,01 C 81,86 D 79,35 Câu 12: Phản ứng: Cu + 2FeCl3  2FeCl2 + CuCl2 chứng tỏ A ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh ion Fe3+ B ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh ion Cu2+ C ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu ion Cu2+ D ion Fe3+ có tính khử mạnh ion Fe2+ Câu 13: Trộn V1 lít dung dịch axit có pH = với V2 lít dung dịch bazơ có pH = thu dung dịch có pH = Tỉ lệ V1: V2 A 9: 10 B 11: C 9: 11 D 10: Câu 14: Nguyên tử Zn có bán kính nguyên tử khối lượng mol nguyên tử 0,138 nm 65 g/mol Biết Zn chiếm 72,5% thể tích tinh thể Khối lượng riêng (g/cm3) tinh thể Zn A 7,11 B 9,81 C 5,15 D 7,79 Trang 8/305 Câu 15: Trong polime sau, polime không thuộc loại tổng hợp? A PVC B Tơ xenlulozơ axetat C Tơ capron D Polistiren Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHyCOOH (COOH)2 thu 14,4 gam H2O m gam CO2 Mặt khác 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 thu 11,2 lít (đktc) khí CO2 Giá trị m A 33,0 B 48,4 C 44,0 D 52,8 Câu 17: Cấu hình electron là: A 26Fe: 1s22s22p63s23p63d44s2 B 26Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6 C 26Fe2+: 1s22s22p63s23p64s23d4 D 26Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5 Câu 18: Công thức tổng quát xeton không no, mạch hở, hai chức, có chứa liên kết ba phân tử là: A CnH2n–2O2 B CnH2n–4O2 C CnH2n–6O2 D CnH2n–8O2 Câu 19: Nitơ photpho hai phi kim thuộc nhóm VA, nhận xét sau đúng: A Hai nguyên tố có mức oxi hóa +5, hóa trị V hợp chất B Độ âm điện photpho nhỏ nitơ nên điều kiện thường, phân tử photpho bền phân tử nitơ C Phân tử NH3 bền phân tử PH3 D Axit H3PO4 khó bị khử, tính oxi hóa HNO3 Câu 20: Cho khí CO qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Hoà tan hoàn toàn X HNO3 đặc, nóng, dư thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y khối lượng muối khan thu A 24,2 g B 36 g C 40 g D 48,4 g Câu 21: Cho dung dịch sau: anilin (1), metylamin (2), glyxin (3), lysin (4), natri phenolat (5), H2N-CH2-COONa (6) Số dung dịch làm quỳ tím đổi thành màu xanh A B C D Câu 22: Oxi hoá hoàn toàn a gam hỗn hợp Mg, Zn Al thu b gam hỗn hợp oxit Cho hỗn hợp kim loại tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu V lít khí (đktc) V có giá trị tính theo a, b A B C D Câu 23: Cho chất: CH2 = CH – CH = CH2; CH3 – CH2 – CH = C(CH3)2; CH3 – CH = CH – CH = CH2; CH3 – CH = CH2; CH3 – CH = CH – COOH Số chất có đồng phân hình học là: A B C D Câu 24: Trộn 2,7 gam Al với 20 gam hỗn hợp Fe2O3 Fe3O4 tiến hành phản ứng nhiệt nhôm, thu hỗn hợp X Hoà tan X dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 0,36 mol NO2 (là sản phẩm khử nhất) Khối lượng Fe2O3 hỗn hợp ban đầu A 6,08 gam B 16,36 gam C 10,72 gam D 1,44 gam Câu 25: Dãy gồm kim loại điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất chúng là: A Na, Ca, Zn B Na, Ca, Al C Fe, Cu, Al D Na, Cu, Al Câu 26: Dãy gồm chất tác dụng với ancol etylic A HBr (t0), Na, CuO (t0), CH3COOH (xúc tác) Trang 9/305 B NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác) C Ca, CuO (t0), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH D Na2CO3, CuO (t0), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O Câu 27: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp hai muối nitrat, thu chất rắn X Nếu cho X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl loãng thấy X tan phần Hai muối nitrat A Fe(NO3)2, Al(NO3)3 B AgNO3, Au(NO3)3 C KNO3, Cu(NO3)2 D Cu(NO3)2, AgNO3 Câu 28: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, số dung dịch tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 A B C D Câu 29: Cho 9,86 gam hỗn hợp gồm Mg Zn vào cốc chứa 430 ml dung dịch H2SO4 1M Sau phản ứng hoàn toàn, thêm tiếp vào cốc 1,2 lit dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,05M NaOH 0,7M, khuấy cho phản ứng hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung nóng đến khối lượng không đổi thu 26,08 gam chất rắn Khối lượng magie hỗn hợp ban đầu là: A 7,26 gam B 2,6 gam C 4,8 gam D 1,24 gam Câu 30: Một hợp chất hữu X có thành phần khối lượng C, H, Cl 14,28%, 1,19% 84,53% Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 31: Cho chất O2, SO2, H2O2, CO2, ZnS, S, H2SO4, FeCl2 Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa A SO2, ZnS, FeCl2 B H2O2, S, SO2, CO2 C CO2, Fe2O3, O2, H2SO4 D FeCl2, S, SO2, H2O2 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam hỗn hợp chất X gồm muối natri hai axit cacboxylic no đơn chức dãy đồng đẳng thu 1,59 gam Na2CO3 hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2O Công thức phân tử hai muối hỗn hợp X khối lượng hỗn hợp Y A CH3COONa; C2H5COONa; 3,4 gam B C2H5COONa; C3H7COONa; 3,4 gam C CH3COONa; C2H5COONa; 4,3 gam D C4H9COONa; C3H7COONa; 3,4 gam Câu 33: Cho tất đồng phân mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với Na, NaOH NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 34: Thủy phân 0,01 mol este ancol đa chức với axit đơn chức cần 1,2 gam NaOH Mặt khác thủy phân 4,36 gam este cần 2,4 gam NaOH thu 4,92 gam muối Công thức este A (CH3COO)3C3H5 B (C2H3COO)3C3H5 C C3H5(COOCH3)3 D C3H5(COOC2H3)3 Câu 35: Tìm tên gọi ứng với cấu tạo sau: CH3 C2H5 A o-etylmetylbenzen B o-metyletylbenzen C – Etyl – – Metylbenzen D Cả A C Câu 36: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH, C17H33COOH C15H31COOH Số trieste tối đa tạo A B 18 C D 27 Trang 10/305 Số mol hỗn hợp: n hh = 1,12 = 0,05 (mol) ; 22,4 Số mol CO2: n CO2 = 4,84 = 0,11 (mol) ; 44 Số mol H2O: n H2O = 2,88 = 0,16 (mol) ; 18 CH Do n H2O > n CO2 nên hai hiđrocacbon ankan; gọi công thức chung n 2n2 n= 0,11 = 2,2(mol) → hai ankan C2 H6 C3H8 0,05 Áp dụng quy tắc đường chéo ta có: C2H6 0,8 %VC2H6 = 80% 0,2 %VC3H8 = 20% 2,2 C3H8 Lời bình: Bài toán dễ phản ứng đốt cháy hidrocacbon Câu 24 Đáp án B Ta có: n H2 = 0,56 2,688 = 0,025(mol); n CO2 = = 0,12 (mol) 22,4 22,4 Gọi số mol X, Y phần tương ứng n X , n Y  n X + n Y = 0,025.2 = 0,05 (mol) Số nguyên tử C trung bình hỗn hợp X, Y là: n C = 0,12 = 24 0,05 X, Y có khối lượng nên dễ dàng suy axit X CH3COOH ancol Y C3H7OH Lại có: n X + n Y = 0,05  2n X + 3n Y = 0,12 n = 0,03  X n Y = 0,02 Vậy phần trăm khối lượng X, Y hỗn hợp là: 0,03 100% = 60% (0,03 + 0,02) 0,02 %mC3H7 OH = 100% = 40% (0,03 + 0,02) %mCH3COOH = Lời bình: Bài toán dễ phản ứng đốt cháy hợp chất hữu Câu 25 Đáp án B 2(nCa2  nMg 2 )  0,12  nHCO → nước cốc nước cứng toàn phần Chỉ dùng Na2CO3, K3PO4 NaOH để làm mềm loại nước cứng Lời bình: Bài toán hay nước cứng Câu 26 Đáp án D Y tác dụng với Na dư thể tích H2 thể tích X thể tích Y Do Y có hai nhóm OH, X có hai nhóm CHO X kết hợp với tối đa ba thể tích H2 nên X andehit không no có hai nhóm CHO Lời bình: Câu hỏi lí thuyết dễ công thức tổng quát anđehit Câu 27 Đáp án C Trang 291/305 Chất hữu tham gia vào phản ứng trùng hợp có liên kết đôi C = C vòng không bền → chất co phản ứng gồm: CH2=CHCH3, C6H5CH=CH2, CH2=CH-CH=CH2 Lời bình: Câu hỏi dễ điều kiện trùng hợp chất hữu Câu 28 Đáp án C 46,15 4,615 49,235 : : =5:6:4 12 16 → CTPT X: C5H6O4 X có n C : n H : n O = Vì X tác dụng H2 theo tỉ lệ mol : 1, tác dụng với NaOH nóng cho muối hai chất hữu có chất có phản ứng tráng bạc → Chọn C Lời bình: Bài toán lập công thức phân tử chất hữu Câu 29 Đáp án B nX = nNaOH = 0,1; nAg = 0,4 → X este axit fomic ancol tạo thành trình xà phòng hóa chất X không bền chuyển hóa thành anđehit Các cấu tạo thỏa mãn là: HCOOCH=CH-CH2CH3 HCOOCH=C(CH3)2 Câu 30 Đáp án D Mô tả A: Hiện tượng đông tụ nhiệt protit: Đúng Mô tả B: Phản ứng tạo màu vàng với HNO3 đặccủa protit: Đúng Mô tả C: Đốt cháy mẩu lòng trắng trứng xuất mùi khét mùi tóc cháy: Đúng Mô tả D: Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH dung dịch CuSO4 vào dung dịch lòng trắng trứng tạo phức màu xanh tím Câu 31 Đáp án B Coi dung dịch Y gồm glyxin x mol, axit glutamic y mol HCl 0,1 mol Số mol NaOH là: n NaOH = 34.25 = 0,2125(mol) 100.40 Có: x + y + 0,1 = 0,2125 1 Mặt khác: 75x + 147y = 8,325   Giải hệ gồm (1) (2): x = y = 0,0375  mol  → Vậy phần trăm số mol chất 50% Lời bình: Bài toán hỗn hợp amino axit thường gặp Câu 32 Đáp án B CTPT amino axit (A) CnH2n + 1O2N → đipeptit X có CTPT C2nH4nO3N2 x (mol) C2nH4nO3N2 + H2O + 2HCl → CnH2n + 2O2NCl Ta có: 13,2 + 36,5.2x + 18x = 22,3 → x = 0,1 (mol) MX = 132 = 2MA -18 → MA= 75 → A glyxin Y Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly có CTPT C12H20O7N6 C12H20O7N6 + 13,5O2 → 12CO2 + 10H2O + 3N2 0,1 mol → 1,35 mol Vậy số mol O2 cần dùng 1,35 mol Lời bình: Bài toán peptit Câu 33 Đáp án D nNaOH = 2mol; mdd NaOH = 4200 gam Trang 292/305 Gọi số mol NaHCO3 Na2CO3 x y - Bảo toàn Na: x + 2y = (1) - Tổng nồng độ muối: 84 x  106 y  0,03211(4200  44 x  44 y) (2) Giải hệ (1) (2) → x = 1; y = 0,5 → nCO2 = 1,5 → nGlucozơ = 0,75 m 0, 75.180.100  192,9 gam 70 Lời bình: Bài toán khó phản ứng lên men glucozơ Câu 34 Đáp án B Lời bình: Câu hỏi dễ vật liệu polime Chú ý: Poliacrilonitrin dùng để sản xuất tơ Câu 35 Đáp án nNaOH phản ứng = 0,5 = naxit→ D gồm 0,5mol RCOONa 0,2mol NaCl → mrắn = 0,5.MRCOONa + 0,2.58,5 = 52,58 → MRCOONa = 81,76 → MR = 14,76 → hỗn hợp có HCOOH CH3COOH Gọi số mol HCOONa, CH3COONa CnH2n-1COONa có E x, y z Ta có: x + y + z = 0,5 (1) maxit = 12nC + nH + 32.0,5 = (87,16 – 22).0,5 = 32,58 → 12nC + nH = 13,88 (2) n n   Phản ứng đốt cháy E: 44  nC  nNa2CO3   18  H  NaOH 2       44,14  → 44nC + 9nH = 59,64 (3) Giải hệ (1), (2) (3) → nC = 1,02; nH = 1,64 → nH  1,64; nCO2  1,02mol; nH2O  0,82mol  nCO2  nH2O  z  0, Bảo toàn C ta có: x + 2y + (n + 1).0,2 = 1,02 (4) Thay z vào (1) → x + y = 0,3 Thay vào (4) → y + 0,2(n + 1) = 0,72 → 0,2(n + 1) < 0,72 → n < 2,6 → có n = phù hợp → %CH2=CHCOOH = 0, 2.72.100  44, 20% 32,58 Lời bình: Bài tập khó phản ứng đốt cháy axit hữu Câu 36 Đáp án A Muối X có công thức phân tử là: CH3CH 2CH NH3 NO3 19,52 Có nX   0,16 mol ; nKOH  0, mol 122 CH 3CH 2CH NH NO3  KOH  CH 3CH 2CH NH  KNO3  H 2O 0,16  0,16(mol )  0,16 Số mol KOH dư là: nKOH sau p.u  0,  0,16  0,04(mol ) Các chất vô sau phản ứng gồm KNO3 KOH dư Vậy khối lượng chất vô là: mr  mKNO3  mKOH du  101.0,16  56.0,04  18, 4( gam) Câu 37 Đáp án D Nhận xét: Chỉ ancol đa chức có nhóm OH cạnh có khả hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam đậm Câu 38 Đáp án B Trang 293/305 Nước Brom phân biệt ancol no, không no phenol Cu(OH)2 phân biệt ancol đa chức có nhóm OH cạnh Câu 39 Đáp án B CH3COOH  NaOH  CH 3COONa  H 2O x x CH3C6 H OH  NaOH  CH3C6 H 4ONa  H 2O z z RH ( x  y  z) Có: n H2 = Na   H2 ( x  y  z) 4,48 = 0,2(mol) 22,4 Theo đề ta có: 60 x  60 y  108 z  28,8  x  0,   x  z  0,3   y  0,1    x  y  z  0,  z  0,1  Vậy số mol axit axetic 0,2 mol Câu 40 Đáp án D Các phát biểu gồm: 2, 3, 4, 5, Lời bình: Câu hỏi lý thuyết khó hợp chất vô Câu 41 Đáp án B Trong dung dịch B có H+ Câu 42 Đáp án A - Do axit no → loại B Hai axit no đơn chức nên gọi công thức chung CnH2n+1COOH Số mol hỗn hợp hai axit nZ Đốt cháy hoàn toàn thu (n + 1).nZ mol CO2 (n + 1).nZ mol H2O Theo đề bài:  n + 1 n Z 44 -  n + 1 n Z 18 = 5,46 → (n+1)n Z = 0,21 (1) Lấy 1/2 khối lượng Z tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu nZ/2 mol muối CnH2n+1COONa → nZ 14n + 68 = 3,9 (2) Giải hệ (1,2)  n Z = 0,09; n = → Vậy axit CH3COOH C2H5COOH Lời bình: Bài toán đơn giản hỗn hợp axit cacboxylic Câu 43 Đáp án C Câu hỏi lí thuyết axit cacboxylic Câu 44 Đáp án C Các phương trình phản ứng xảy : Trang 294/305 Fe  O2  Fe2O3 a a FeCO3  O2  Fe2O3  2CO2 b b   b 11 FeS2  O2  Fe2O3  4SO2 11 c c  2c Vì p1 = p2  n1  n2   nO2   (nCO2  nSO2 )  3a b 11c    b  2c  b  a  c 4 Câu 45 Đáp án C Khối lượng chất rắn tăng lên khối lượng oxi tham gia phản ứng bằng: 8,1 – 5,7 = 2,4 gam 2,4 = 0,15(mol) 16 HCl 1M số mol HCl lần số mol nguyên tử O: Số mol nguyên tử oxi: n O = Hòa tan n HCl = 2.0,15 = 0,3 (mol)  VHCl = 300 (ml) Lời bình: Bài toán dễ hay gặp với hỗn hợp kim loại Câu 46 Đáp án B Để lượng NaOH cần dùng lớn → phải có trình hòa tan phần kết tủa → NaOH dùng để trung hòa HCl dư; kết tủa hết AlCl3 hòa tan phần kết tủa  n NaOH  n HCl ban đau   n Al  n    d  b  a – c → nNaOH = nHCl ban đầu + (nAl - nkết tủa) → d = b + a – c Lời bình: Câu hỏi khó phản ứng muối Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm Câu 47 Đáp án A Penixilin thuốc kháng sinh, chất gây nghiện Câu 48 Đáp án D Gọi công thức E R(OH)n R  OH  n  nNa  R  ONa  n  Có n H2 = n H2 1,568 = 0,07 (mol) 22,4 Khối lượng bình tăng thêm khối lượng gốc R(O)n lại bình: n R(O)n = 0,07 0,14 (mol) = n n M 0,14  MR + 16n  = 6,3  R = 29 n n Biện luận: Vậy n Trang 295/305 MR 29 14,5 Kết luận Thỏa mãn Loại Loại Vậy ancol E C2H5OH Lời bình: Bài toán dễ ancol Câu 49 Đáp án B X phản ứng với NaOH điều kiện thường cho ammoniac → X muối amoni Do C4 H9 NO2 có ba đồng phân: CH2 = CH – CH2 – COONH4 CH3 – CH = CH – COONH4 (có đồng phân hình học) CH2 = C(CH3) – COONH4 Lời bình: Câu hỏi dễ đồng phân muối amoni axit cacboxylic Câu 50 Đáp án B Câu hỏi dễ phản ứng chuyển hóa gluxit Trang 296/305 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 20 5B 6B 7A 1D 2C 3A 4C 8A 9B 10D 11D 12D 13B 14B 15D 16A 17A 18D 19A 20B 21B 22B 23B 24A 25A 26B 27C 28A 29B 30D 31D 32C 33D 34C 35A 36C 37D 38D 39B 40B 41D 42D 43B 44A 45C 46A 47C 48A 49B 50C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D -Phần (1) tác dụng với HNO3, sử dụng phương pháp bảo toàn mol electron tính được: nMg = 0,04; nFe = 0,06 - Phần (2): Số mol Fe dư là: n Fe du  7, 68.21,88  0, 03mol ; Số mol Fe phản ứng với muối là:  56.100 nFe phản ứng = 0,06 – 0,03 = 0,03mol - Sử dụng phương pháp bảo toàn mol electron: 2.n Mg  2n Fe  n Ag  2n Cu 2  2.0,04  2.0,03  a  2b Mặt khác 108a  64b   a  0,02 b  0,06  CAgNO3  0,05M;CCu NO3   0,15M Lời bình: Bài toán hay gặp hỗn hợp kim loại Học sinh biết vận dụng phương pháp bảo toàn e việc giải toán thuận lợi Câu 2: Đáp án C O2 1/ 4x 2Fe  NO3 2  Fe 2O3  4NO  x 2x 2Al  NO3 3  Al2 O3  6NO  y 3y O2 / 4y 4NO  O  2H O  4HNO3 1  nNO2  4nO2  x  y   x  y  0,005   x  0,02mol 4  pH = 1,7 nên [H+] = 0,02, nHNO3  0,02.3,5  0,07  x  y  y  0,01mol  m  5,73gam Lời bình: Bài toán nhiệt phân muối nitrat Học sinh cần ý giả thiết cho khí sinh nên nNO2  4nO2 Câu 3: Đáp án A Tỷ lệ mol X: NaOH = 2: có este chứa gốc C6H5 R  COONa : 0,1mol : 0,1mol R  COO  R '   R '' COONa : 0,1mol  R '' COO  C6H5 : 0,1mol C H ONa : 0,1mol   m  25,5  R  R ''  Trang 297/305 → R = R” = Mặt khác MR’OH = 46 → ancol C2H5OH Vậy hai este là: HCOOC2H5 HCOOC6H5 Lời bình: Bài toán xà phòng hóa hỗn hợp este Câu 4: Đáp án C Sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích: 2.n Mg2  2n Ca 2  n Na   2nSO2  n Cl  n HCO  n HCO  0,7 mol to  2 2HCO3  CO3 0,  (n Mg 2  CO  H O 0, 35  n Ca 2 )  0,3  0,35 → Mg2+ Ca2+ hết: nước mềm Câu 5: Đáp án B Sử dụng phương pháp bảo toàn e: m  mkl  96nSO2  19  0,7.96  86, 2(gam) Lời bình: Bài toán dễ phản ứng kim loại với H2SO4 đặc Câu 6: Đáp án B Ta có: nCO2  nH2O nên axit no đơn chức Số nguyên tử C trung bình: n = nCO2/nhh = 1,4 → axit HCOOH CH3COOH Lời bình: Bài toán thường gặp axit hữu Câu 7: Đáp án A Anilin không tác dụng với KOH Lời bình: Câu hỏi li thuyết dễ tính chất amin Câu 8: Đáp án A C4 H10  C4H8  H2 C4 H8  Br2  C4 H8Br2 C4 H10  C4 H6  2H2 C4 H6  2Br2  C4 H6 Br4 nH  nBr2  0, 08mol  nRH ( X )  0,12mol  nC4 H10 ban dau  6,96 gam  M X  34,8  d  17, Lời bình: Bài toán hay phản ứng dehidro hóa Câu 9: Đáp án B Sử dụng phương pháp bảo toàn mol electron: 2n Fe  n Ag  2n Cu 2 nAg = 0,01; nCu = 0,01; nFe dư = 0,005 → m = gam Lời bình: Bài toán thủy luyện Câu 10: Đáp án D Lời bình: Câu hỏi lí thuyết đơn giản phản ứng cộng ankin Trang 298/305 CH3-C≡C-CH3 + HBr → CH3-CH=CBr-CH3 CH3-CH=CBr-CH3 + HBr → CH3-CH2-CBr2-CH3 Câu 11: Đáp án D Các phương trình pin điện hóa Zn – Cu: Zn  Zn 2  2e Cu 2  2e  Cu → Vậy nồng độ Zn2+ tăng lên dung dịch Lời bình: Câu hỏi dễ pin điện Câu 12: Đáp án D - Cứ 2,96 gam hỗn hợp tác dụng với HCl 0,672 lít H2 → Nếu 11,84 gam hỗn hợp tác dụng với HCl 2,688 lít H2: n H2  0,12mol Khi tác dụng HCl Fe phản ứng: n Fe  n H2  0,12 Khi tác dụng HNO3 đặc nguội, Cu phản ứng – 0,12.56   0,08  n NO2  2n Cu  0,16  V  3,584 lit 64 Lời bình: Bài toán dễ kim loại Học sinh cần lưu ý lượng hỗn hợp thực lần thí nghiệm khác n Cu  11,84 Câu 13:Đáp án B nNaOH  V (mol ); nHCl  0,1 (mol ); nAl2 ( SO4 )3  0,05 (mol )  nAl3  0,1 (mol ) Khi V = b ml lượng kết tủa thu nhiều HCl  NaOH  NaCl  H 2O 0,1  0,1 3 Al  3OH   Al (OH )3 0,1  0,3 Vậy  n NaOH  0, mol  nAl (OH )3  0,1 mol  mAl (OH )3  a  7,8 ( gam) n NaOH  0, mol  VNaOH  b  0, 4(lit ) Câu 14: Đáp án B Cho Al3+ tác dụng với 0,3mol OH- thu 0,1mol Al(OH)3 → giai đoạn có phản ứng tạo kết tủa Thêm 0,2mol OH- thu thêm 0,04mol Al(OH)3 → giai đoạn có phản ứng hòa tan kết tủa → 0,5  3.0,14  4nAlO  nAlO  0,02  nAl3  0,16mol  x  1,6M 2 Lời bình: Bài toán thường gặp phản ứng Al3+ với dung dịch kiềm Câu 15: Đáp án D Do amin không tạo bọt khí với HNO2 → amin bậc II bậc III Các đồng phân cụ thể là: CH3 – NH – CH – CH – CH3 CH3 – NH – CH  CH3 2 CH3 – CH – NH – CH – CH3  CH3 2 N – CH – CH3 Lời bình: Câu hỏi dễ đồng phân amin Học sinh cần ý viết đầy đủ đồng phân bậc I, bậc II Trang 299/305 bậc III Câu 16: Đáp án A %mC + %mH + %mCl = 100% → X chứa C, H Cl Gọi CTPT X CxHyClt Ta có: x:y:t  14, 28 1,19 84,53 : :  1,19 :1,19 : 2,38  1:1: 12 35,5 → CTPT X làCnHnCl2n Vì 2n + n ≤ 2n + → n ≤ Nếu n = 1; X CHCl2 (loại) Nếu n = 2; X C2H2Cl4 Số đồng phân cấu tạo X Câu 17: Đáp án A nCO2  nH2O  nankan  0,375mol  nCaCO3  mCaCO3  37,5gam Lời bình: Bài toán dễ phản ứng đốt cháy ankan Câu 18:Đáp án D nCO2  0,5mol; nH2O  0,7mol  nancol  0, 2mol  C  2,5  C2 H5OH C3 H 7OH Vì 2,5.2    nC2 H5OH  nC3H7OH  0,1  %mC2 H5OH  43, 4% Lời bình: Bài toán dễ phản ứng đốt cháy ancol Câu 19: Đáp án A Các đồng phân: CH  NH  CH 2CH 2COOH CH 3CH  NH  CH 2COOH CH 3CH CH  NH  COOH  CH3 2 C  NH  COOH CH  NH  CH  CH  COOH Lời bình: Câu hỏi dễ đồng phân amino axit Câu 20: Đáp án B Cn H 2n 1OCn H 2n 1 Cn H 2n 1OH   H 2O  Cm H 2m1OCm H 2m1  Cm H 2m1OH C H  m 2m1OCn H 2n 1 Vì m > n → 14m + 18 = 28n + 18 → m = 2n Câu 21: Đáp án B Lời bình: Câu hỏi dễ điều chế kim loại Câu 22: Đáp án B PV RT Số mol không thay đổi, nhiệt độ thay đổi áp suất thay đổi Ống nghiệm bên trái đun nóng: Nhiệt độ tăng → áp suất tăng Ống nghiệm bên phải ngâm nước đá: Nhiệt độ giảm→ áp suất giảm Câu 23: Đáp án B Ta có n  Lời bình: Câu hỏi dễ môi trường dung dịch Các dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh: aminoac; metylamin; natri hiđroxit natri axetat Trang 300/305 Câu 24: Đáp án A Lời bình: Câu hỏi dễ chuyển dịch cân Khi tăng áp suất, cân bị chuyển dịch theo chiều có tổng hệ số chất khí nhỏ Câu 25: Đáp án A Gồm etyl benzoat, phenol, axit butiric, phenylamoni clorua, allyl bromua, o-metylphenol Lời bình: Câu hỏi lí thuyết khả phản ứng chất Câu 26: Đáp án B Lời bình: Câu hỏi dễ ăn mòn điện hóa Học sinh cần nắm ba điều kiện ăn mòn điện hóa Các trường hợp có ăn mòn điện hóa là: Sn  AgNO3 ; Sn  H2SO4  CuSO4 Câu 27: Đáp án C Cấu hình electron X là: 1s22s22p63s23p5 Cấu hình electron Y là: 1s22s22p63s23p64s2 Lời bình: Câu hỏi dễ cấu hình e vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn Câu 28: Đáp án A Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho oxi phản ứng cháy: nO ( hh )  2nO2  2nCO2  nH 2O  4nhh  2nO2  2nCO2  nH 2O  mH 2O  5, gam Lời bình: Bài tập dễ phản ứng đốt cháy hỗn hợp chất hữu Câu 29: Đáp án B Ancol tách nước cho anken nên ancol no đơn chức Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol thu 0,03 mol CO2 0,04 mol H2O → nancol = 0,01mol = nanken = nBr2 → Vdd Br2 = 0,01/0,2 = 0,05 lit = 50ml Lời bình: Bài toán ancol Câu 30: Đáp án D Lời bình: Câu hỏi dễ đồng phân Học sinh cần nắm tên gọi hợp chất hữu điều kiện để chất hữu có đồng phân hình học Câu 31: Đáp án D Do cho từ từ nên phản ứng xảy theo thứ tự: HCl  Na2CO3  NaHCO3  NaCl 0, 2mol  0, mol  0, mol HCl  NaHCO3  NaCl  CO2  H 2O 0,1mol  0,1mol  0,1mol Sau phản ứng: nCO2  0,1mol  V  2, 24lít Số mol NaHCO3 dư 0,2 – 0,1 = 0,1mol NaHCO3  Ba  OH 2  BaCO3  NaOH  H 2O → nBaCO3  0,1mol  m  19,7 gam Lời bình: Bài toán dễ phản ứng muối cacbonat với dung dịch axit bazơ Câu 32: Đáp án C SO2 SO3 oxit axit trung bình yếu tác dụng với muối axit yếu Trang 301/305 Câu 33: Đáp án D Chất lưỡng tính vừa có khả nhường, vừa có khả nhận H+ (tác dụng với axit bazơ) Lời bình: Câu hỏi thường gặp vai trò chất theo thuyết Bronstet Câu 34: Đáp án C Câu hỏi hay gặp đồng vị - Công thức nước: H2O - Nếu nguyên tử H H2O giống → có hướng chọn - Nếu nguyên tử H H2O khác → có hướng chọn - Có hướng chọn O → Tổng số loại phân tử nước = (3 + 3).3 = 18 Câu 35: Đáp án A Đặt công thức este no đơn chức CnH2nO2 Phản ứng cháy: Cn H 2nO2   3n   t O2   nCO2  nH 2O Lập tỉ lệ mol O2 CO2→ n = 3,625 Cho hai este tác dụng NaOH, thu hỗn hợp hai ancol muối axit hữu → hai este đồng đẳng CTPT este là: C3H6O2 C4H8O2 n 0,145 Số mol este là: CO2 = = 0,04 mol → nmuối = 0,04 mol n 3,625 Mmuối= 3,28 = 82  RCOONa = 82  R = 15 → CH3 0,04 Lời bình: Bài toán hay gặp este Câu 36: Đáp án C Thuỷ phân x gam tinh bột môi trường axit, sau thời gian lấy hỗn hợp phản ứng đem làm nguội nhỏ vào hai giọt dung dịch iot không thấy xuất màu xanh chứng tỏ tinh bột bị thủy phân hết thành glucozo Có: nglucozo =  C6 H10O5 n  1 64,8 nAg = = 0,3 mol 2 108 n C6 H12O6  n C6H10O5= n C6H12O6 = 0,3 mol → Khối lượng tinh bột là: m C6H10O5 = 162 0,3 = 48,6 (gam) Lời bình: Bài tập dễ phản ứng thủy phân tinh bột Câu 37: Đáp án D Lời bình: Câu hỏi dễ axit có oxi Cl Chú ý: Với axit có O → số O tăng tính axit tăng Câu 38: Đáp án D t   X Hỗn hợp trước (axetilen (0,3 mol), propin (0,4 mol), hiđro (0, mol)) Ni, btkl n hh trước = 1,2mol;  m hh trước = 24,8 gam = nhhX.31  n hhX = 0,8mol nH pứ = n hh trước - n hhX = 0,4mol n hhY = 0,4mol; Gọi x , y số mol CH  CH , CH  C  CH3 X Số mol axetilen propin tác dụng với AgNO3/NH3: o Trang 302/305 nhhX – nhhY  0,  x  y    x  0,  nAgNO3  x  y  0,    y  0,  m  mC2 Ag2  mC3H3 Ag  0,  240  0, 147  77, (gam) Câu 39: Đáp án B Fe(OH)3 không tan dung dịch CH3NH2 Câu 40: Đáp án B Do tỉ khối hỗn hợp với không khí → nN2  nNO Phương trình: 13Zn  32HNO3  13Zn  NO3 2  2N2  2NO  16H2O Lời bình: Câu hỏi khó cân phản ứng oxi hóa – khử Câu 41: Đáp án D H 3C - OOC - CH - COO - C H + NaOH  Na - OOC - CH - COO - Na + CH OH + C H OH X Y A Chất X este chức ancol chức → Sai X tác dụng NaOH thu Y hỗn hợp ancol nên X este chức axit chức B Chất Y làm màu dung dịch Br2 → Sai Y muối no nên không làm màu dung dịch Br2 C Chất T axit đơn chức → Sai Y muối axit đa chức nên T axit đa chức D Chất Y có công thức phân tử C3H2O4Na2 Câu 42: Đáp án D Câu hỏi so sánh nhiệt độ sôi chất béo Câu 43: Đáp án B Đặt công thức phân tử trung bình cho anđehit no đơn chức CnH2nO 3n  to O2   nCO  nH 2O (3n  1).3 (3n  1).1 n n Cn H 2nO  Phản ứng cháy: Vì hỗn hợp khí trước sau phản ứng V, to nên tỉ lệ áp suất tỉ lệ số mol: nhh ban đầu / nhh sản phẩm =  3n  1 1) 22 47 (n  n  n   2,7 25 17 Vậy hai anđehit C2H5CHO C3H7CHO    3n  1 1,1 22 = 1, 25 25  Lời bình: Bài toán dễ anđehit Câu 44: Đáp án A TH1: rắn gồm: NaOHdư; Na3PO4 P2 O5  6NaOH  2Na 3PO  3H O m 142 m 142 BTKL: mP2O5  mNaOH  mr  mH2O m  0,5.2.40  3m 142 169m 3m  18  m  22, 72g 71 142 Trang 303/305 TH 2: P2O5 NaOH phản ứng vừa đủ: tạo muối n H2O  n NaOH  mol P2O5  H2O  2H3PO4 BKTL: mH3PO4  mNaOH  mr  mH2O 98 169m m  1.40  18.1  m  22gam → Loại 71 71 Câu 45: Đáp án C - Chất tạo dung dịch xanh lam gồm: glucozơ, etylenglicol - Khi đun nóng, chất tạo kết tủa đỏ gạch gồm: glucozơ, anđehit fomic Lời bình: Câu hỏi nhận biết chất hữu dễ Câu 46: Đáp án A C6 H12O6  2C2 H 5OH  2CO2 CO2  Ca  OH 2  CaCO3  H 2O nCO2  nCaCO3  40  0, mol 100 nC2 H5OH  nCO2  0, 4mol  VC2H5OH   nC2 H5OH  0, 46  18,4(mol) 18,  23 ml 0,8 Lời bình: Bài toán thường gặp phản ứng lên men glucozơ Câu 47: Đáp án C Bảo toàn khối lượng: m  56.0,   m  12,6   m  6,68  m  28,32 Mandehit  52, → hai andehit CH3  CHO C2 H  CHO mandehit  m  12,6  15,72 15, 72 n andehit  n muoi  n este   0,3 52, a  b  0,3  a  0,12 b  0,18  44a  58b  15, 72 n KOH du  0,1 Khối lượng mưối R-COOK là: mRCOOK =m  6,68  56.0,1  29, 4( gam) Phân tử lượng muối = R + 83 = 98 → R = 15 gốc CH  A CH3  COO  CH  CH (0,12 mol) → mA  86.0,12  10,32 gam 10,32 100  36, 44% Vậy phần trăm khối lượng A là: %mA  28,32 Câu 48: Đáp án A Các hỗn hợp tan hết gồm: (1), (3), (5) Câu 49: Đáp án B - Số mol chất: NaOH = 0,2; P = 0,1 → P2O5 = 0,05 - Tỉ lệ: = → tạo Na2HPO4 (0,1mol) → mmuối = 14,2 gam → chọn B Lời bình: Bài toán thường gặp phản ứng P2O5 với dung dịch kiềm Câu 50: Đáp án C Trang 304/305 Y : CH2 (COONH4)2 Z : Gly-Gly CH  COONH 2  NaOH  CH  COONa 2  NH   H 2O; 0, 06 0,12 Gly  Gly  NaOH  H NCH 2COONa  H 2O 0,15 0,3 CH  COONH 2  HCl  CH  COOH 2  NH 4Cl; 0, 06 0, 06 Gly  Gly  H 2O  2HCl  2ClH NCH 2COOH 0,15 0,3 Khối lượng chất hữu thu là: m  0,06.104  0,15.132  0,15.18  0,3.36,5  39,69 (gam) Trang 305/305 [...]... một loại hiđrocacbon thì tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O tăng dần khi số nguyên tử cacbon tăng Các hiđrocacbon đó thuộc loại A hiđrocacbon no, mạch hở B hiđrocacbon không no C hiđrocacbon no, mạch vòng D hiđrocacbon thơm Câu 24: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) có khối lượng 6 ,7 gam gồm hai hiđrocacbon mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,35 mol Br2 trong dung dịch Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A C2H2 và... là 20,4 Giá trị của m là A 70 ,4 B 75 ,25 C 56,00 D 65 ,75 Câu 15: Số đồng phân là amino axit có cùng công thức phân tử C4H7O4N là A 5 B 3 C 2 D 4 Câu 16: Cho m gam P2O5 tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu được 109m /71 gam chất rắn khan Giá trị của m là: A 42,6 B 21,3 C 14,2 D 28,4 Câu 17: Cho 7, 2 gam bột Mg tan hết trong... ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ 7 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 1 37; Pb = 2 07; ... ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ 5 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 1 37; Pb = 2 07; ... bị đề hiđro hóa với hiệu suất như nhau thì hiệu suất của phản ứng là A 52,59% B 55 ,75 % C 49, 27% D 50,25% Câu 20: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO2)2 và b mol Ba(OH)2 Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: số mol Al(OH)3 1,2 0 0,8 2,0 2,8 số mol HCl Tỉ lệ a:b là: A 7: 4 B 4 :7 C 2 :7 D 7: 2 Câu 21: Dãy gồm các ion được sắp xếp theo chiều tăng tính khử là: A S2-, F-, Cl-,... - Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang 17/ 305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ 4 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe... thu được 7, 44 gam muối Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư thu được m gam muối Giá trị của m là: A 9 ,79 B 7, 99 C 8,89 D 6,59 Câu 36: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7 Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8 A và B là các nguyên tố A Al và Br B Al và Cl C Mg và Cl D Si và Br Câu 37: Hợp... Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang 12/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ 3 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe... = 1 37; Pb = 2 07; I = 1 27; F = 19 Câu 1: Thuốc chuột có thành phần chính là Zn3P2 Chuột sau khi ăn phải bả thường chết ở đâu: A Chết ngay tại chỗ B Ở gần nguồn nước C Ở gần nguồn thức ăn D Không rõ nơi chết Câu 2: Hòa tan hỗn hợp gồm 9,6 gam CuO và 24 gam Fe2O3 trong 240 ml dung dịch H2SO4 2M đến phản ứng hoàn toàn Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan Giá trị của m là A 4,8  m  2 ,7 B 7, 2... Al 2(SO4)3 trong thí nghiệm trên là: A 0,125M B 0,25M C 0, 375 M D 0,50M Trang 26/305 Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai: A Hợp chất cacbonyl có thể bị khử hoặc bị oxi hoá B Anđehit và xeton đều dễ bị oxi hoá C Anđehit và xeton là hợp chất cacbonyl D Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng bạc Câu 28: Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức cần V lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo de thi 2015 lop 7 hay hoyt, Bo de thi 2015 lop 7 hay hoyt, Bo de thi 2015 lop 7 hay hoyt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay