8 bo de thi hkII toan7

9 491 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:13

Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… Toán -1- Năm học: 2014 - 2015 Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TOÁN LỚP ĐỀ SỐ Câu 1: (2,5 điểm) Một bạn học sinh ghi lại số việc tốt (đơn vị: lần) mà đạt ngày học, sau số liệu 10 ngày: Ngày thứ 10 Số việc 3 3 tốt a) Dấu hiệu mà bạn học sinh quan tâm gì? b) Hãy cho biết dấu hiệu có giá trị? Số giá trị khác dấu hiệu? c) Hãy lập bảng tần số Tìm mốt dấu hiệu Câu 2: (2,5 điểm) Cho đa thức: P(x) = - 2x2 + 3x4 + x3 + x2 Q(x) = 3x4 + 3x2 - x - 4x3 – 2x2 a) Sắp xếp hạng tử đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến b) Tính P(x) + Q(x) P(x) - Q(x) c) Chứng tỏ x = nghiệm đa thức P(x), nghiệm đa thức Q(x) d) Câu 3: (2 điểm) µ = 400 ; B µ = 500 Tính số đo góc C Hãy cho biết tam giác ABC tam Cho ∆ ABC có A giác gì? Vì sao? Câu 4: (3 điểm) Cho ∆ ABC vuông A có AB < AC Vẽ AH ⊥ BC H Vẽ HI ⊥ AB I Trên tia HI lấy điểm D cho I trung điểm DH : a) Chứng minh: ∆ ADI = ∆ AHI b) Chứng minh: AD ⊥ BD c) Cho BH = 9cm HC = 16cm Tính AH d) Vẽ HK ⊥ AC tai K tia HK lấy điểm E cho K trung điểm HE Chứng minh: DE < BD + CE .Hết Toán -2- Năm học: 2014 - 2015 Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… ĐỀ SỐ Câu : Điểm kiểm tra toán lớp ghi sau: 7 8 8 7 a) Dấu hiệu gì? Có giá trị? Có giá trị khác nhau? b) Lập bảng tần số Tính số trung bình cộng Tìm mốt dấu hiệu Câu : Cho đa thức: A = -7x2- 3y2 + 9xy -2x2 + y2 ; B = 5x2 + xy – x2 – 2y2 a) Thu gọn đa thức b) Tính C = A + B c) Tính giá trị đa thức C x = -1 y = -1/2 Câu 3: Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem ba ba đoạn thẳng có độ dài cho sau ba cạnh tam giác: a) 2cm; 3cm; 6cm b) 2cm; 4cm; 6cm c) 3cm; 4cm;6cm Câu 4: Cho ABC cân A Gọi M trung điểm cạnh BC: a) Chứng minh: AM ⊥ BC b) Chứng minh ABM = ACM c) Từ M vẽ MH AB MK AC Chứng minh BH = CK d) Từ B vẽ BP AC, BP cắt MH I Chứng minh IBM cân Câu 5: Cho tam giác ABC vuông A, biết AB = 3cm, BC = 5cm Tính độ dài AC -Hết -Toán -3- Năm học: 2014 - 2015 Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… ĐỀ SỐ Câu 1: Thời gian làm tập toán(tính phút) 30 h/s lớp ghi lại sau: 10 8 9 14 8 10 10 14 9 9 10 5 14 a) Dấu hiệu gì? Có giá trị? Có giá trị khác nhau? b) Lập bảng tần số; tìm mốt dấu hiệu; tính số trung bình cộng Câu 2: Cho đa thức: M(x) = 3x3 + x2 – x – 3x3 + x2 – N(x) = - x2 + 4x3 – x2 -5x3 + 3x + + x a) Thu gọn xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến b) Tính : M(x) + N(x) ; M(x) – N(x) c) Đặt P(x) = M(x) – N(x) Tính P(x) x = -2 Câu 3: Tìm nghiệm đa thức sau: f(x) = 3x – 6; h(x) = –5x + 30 Câu 4: Cho ∆ABC vuông A Từ điểm K thuộc cạnh BC vẽ KH ⊥ AC Trên tia đối tia HK lấy điểm I cho HI = HK Chứng minh: a) AB // HK b) AKI cân · · c) AIC = AKC Hết -Toán -4- Năm học: 2014 - 2015 Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… ĐỀ SỐ Câu 1: Điểm kiểm tra Toán ( tiết ) học sinh lớp 7B lớp trưởng ghi lại bảng sau: Điểm số 10 (x) Tần số (n) 13 10 N = 45 a) Dấu hiệu gì? Có học sinh làm kiểm tra? Có giá trị khác nhau? b) Tính điểm trung bình đạt học sinh lớp 7B Tìm mốt dấu hiệu Câu 2: Tính tổng đơn thức sau: a )7 x + x − x 2 b)5 xyz − xyz + xyz c )23xy − (−3 xy ) Câu 3: Cho hai đa thức f(x) = 2x + ; g(x) = x - 2014 a) Tính giá trị đa thức f(x) x = - b) Tính f(x) + g(x) c) Tìm nghiệm đa thức g(x) Câu 4: Cho tam giác ABC với BC = 1cm, AC =7cm Hãy tìm độ dài cạnh AB, biết độ dài số nguyên(cm) Tam giác ABC tam giác gì? Vì sao? Câu 5: µ < 900 ), vẽ BD ⊥ AC CE ⊥ AB Gọi H giao điểm BD CE Cho ∆ ABC cân A ( A a) Chứng minh : ∆ ABD = ∆ ACE b) Chứng minh ∆ AED cân c) Chứng minh AH đường trung trực ED · · d) Trên tia đối tia DB lấy điểm K cho DK = DB Chứng minh ECB = DKC Toán -5- Năm học: 2014 - 2015 Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… -Hết ĐẾ SỐ Câu : Tìm hiểu thời gian làm tập (thời gian tính theo phút) 35 học sinh (ai làm được) người ta lập bảng sau: Thời gian 10 11 12 Số học N= 1 sinh 35 a) Dấu hiệu gì? Tìm mốt dấu hiệu b)Tính số trung bình cộng c)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Câu 2: a) Cho biết phần hệ số, phần biến đơn thức: 2,5x2y ; b) Tính giá trị đơn thức x = y = -1 0,25x2y2 Câu 3: − 40 2  xy z      2   Cho đơn thức: A =  x y z  ⋅  5 a) Thu gọn đơn thức A b) Xác định hệ số bậc đơn thức A c) Tính giá trị A x = 2; y = 1; z = −1 Câu 4: µ = 400 ; B µ = 500 Cho tam giác ABC biết A a) Tính số đo góc C b) So sánh độ dài cạnh tam giác ABC Câu 5: Cho ∆ ABC cân A Trên tia đối tia BA lấy điểm D, tia đối tia CA lấy điểm E cho BD = CE Vẽ DH EK vuông góc với đường thẳng BC Chứng minh : a) HB = CK · · b) AHB = AKC c) HK // DE d) ∆ AHE = ∆ AKD e) Gọi I giao điểm DK EH Chứng minh AI ⊥ DE Toán -6- Năm học: 2014 - 2015 Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… ………….Hết………… ĐẾ SỐ Câu 1: (1 điểm) Trong biểu thức sau, biểu thức đơn thức? 10x + y ; 2x2yz ; 15,5 ; − x3 Câu 2: (1 điểm) Thế hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ Câu 3: (2 điểm) Thế đường trung tuyến tam giác? Nêu tính chất đường trung tuyến tam giác? Câu 4: (1 điểm) Cho đa thức G(x) = x3 – 4x Các giá trị x = -2; x = x = có phải nghiệm đa thức G(x) hay không? Vì sao? Câu 5: (1,5 ®iÓm) Điểm thi đua tháng mét năm học lớp 7A liệt kê bảng sau: Tháng Điểm 80 10 90 11 70 12 80 80 90 80 70 80 a) Dấu hiệu điều tra gì? b) Lập bảng tần số Tìm mốt dấu hiệu; Tính điểm trung bình thi đua lớp 7A Câu 6: (1 điểm) Cho hai đa thức: M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 - 5x2 – x – 2,5 a) Tính M(x) + N(x) b) Tính M(x) – N(x) Câu 7: (2,5 điểm) Cho ∆ABC có AB = cm; AC = cm; BC = cm a) Vẽ hình ghi GT, KL b) Chứng tỏ tam giác ABC vuông A c) Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ D vẽ DE ⊥ BC (E thuộc BC) Chứng minh DA = DE d) ED cắt đường thẳng AB F Chứng minh ∆ADF = ∆EDC suy DF > DE Toán -7- Năm học: 2014 - 2015 Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… ĐẾ SỐ Bài 1: Thực phép tính: a x5 − x + x − 3x5 + x + 15 b ( x y − xy − xy ) − ( x y + xy − xy ) Bài 2: Tìm nghiệm đa thức sau: a A(x)= 6- 13x b B(x)= x2- 49 Bài 3: Điểm kiểm tra học kì I môn Toán học sinh lớp 7A, thầy giáo ghi lại sau: 9 6 10 5 7 8 6 8 10 10 a Có bạn làm kiểm tra? b Tính số trung bình cộng Bài 4: Xác định đa thức f ( x ) = ax + b ; biết f ( 1) = 1; f ( ) = −1 Bài 5: Cho vuông A Biết AB = 5cm, AC = 12 cm a Tính BC b Trên tia đối tia AB lấy điểm D cho AB = AD Chứng tỏ BCD cân c Gọi K H trung điểm CD CB Chứng minh: KH//BD d Gọi G giao điểm BK DH Tính GA Toán -8- Năm học: 2014 - 2015 Bộ đề kiểm tra Học kỳ II …………………………………………………………………………………………………… ĐẾ SỐ Bài 1: (2 đ) Điểm kiểm tra môn toán HKII em học sinh lớp 7A ghi lại bảng sau: 6 7 5 8 10 10 a) Dấu hiệu gì? Lớp 7A có học sinh? b) Lập bảng tần số tìm mốt dấu hiệu c) Tính điểm thi trung bình môn toán lớp 7A Bài 2: (3 đ) Cho hai đơn thức sau P(x) = 5x5 + 3x – 4x4 – 2x3 + + 4x2 Q(x) = 2x4 – x + 3x2 – 2x3 + a) Sắp xếp hạng tử đa thức theo lũy thừa giảm dần biến? b) Tính P(x) – Q(x) c) Chứng tỏ x = -1 nghiệm P(x) không nghiệm Q(x) d) Tính giá trị P(x) – Q(x) x = -1 Bài 3: (1.5 đ) Tìm nghiệm đa thức sau a) 2x – b) x ( 2x + 2) - x5 Bài 4: (3.5 đ) Cho tam giác ABC có BC = 2AB Gọi M trung điểm BC, N trung điểm BM Trên tia đối tia NA lấy điểm E cho AN = EN Chứng minh: a) tam giác NAB = tam giác NEM ( đ) b) Tam giác MAB tam giác cân ( đ) c) M trọng tâm tam giác AEC ( đ) Toán -9- Năm học: 2014 - 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 bo de thi hkII toan7, 8 bo de thi hkII toan7, 8 bo de thi hkII toan7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay