THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ

125 195 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:09

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN TÀI CHÍNH H TẾ -H U Ế - - K IN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ọ C THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN Ư Ờ N G Đ Ạ IH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ TR Sinh viên thực hiện: Lê Bảo Khương Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Ái Mỹ Lớp: K43B KTDN Niên khóa: 2009 – 2013 Huế, tháng năm 2013 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H U Ế Khóa luận tốt nghiệp kết khoảng thời gian thực tập cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế ba tháng vừa qua, đánh dấu q trình học tập bốn năm giảng đường đại học thân Trong thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, tiếp xúc tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn, đặc biệt kế tốn thuế GTGT thuế TNDN đơn vị hội để em hệ thống hóa kiến thức, kỹ học nhà trường Để hồn thành khóa luận này, ngồi nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, chú, anh chị cơng ty với động viên gia đình bạn bè Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Kinh Tế Huế q thầy giáo khoa Kế tốn – Tài tạo điều kiện cho em có hội tiếp xúc với tình hình thực tiễn doanh nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo Ths Phạm Thị Ái Mỹ, người nhiệt tình tận tâm giúp đỡ em suốt q trình hồn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế; đặc biệt anh chị Phòng kế tốn tài tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân tất bạn bè ln động viên, ủng hộ bên cạnh em suốt thời gian qua Mặc dù cố gắng nỗ lực hết mình, kiến thức kinh nghiệm thực tế thân em nhiều hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo q thầy cơ, góp ý chân thành từ bạn để khố luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2013 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H U Ế Sinh viên Lê Bảo Khương Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi U Ế DANH MỤC CÁC BẢNG vii -H DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ TẾ 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu H 1.3 Đối tượng nghiên cứu IN 1.4 Phạm vi nghiên cứu .2 K 1.5 Phương pháp nghiên cứu .2 1.6 Nội dung kết cấu đề tài C PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IH Ọ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những vấn đề thuế Ạ 1.1.1 Khái niệm Đ 1.1.2 Đặc điểm thuế G 1.1.3 Vai trò thuế kinh tế quốc dân N 1.2 Thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp Ư Ờ 1.2.1 Thuế giá trị gia tăng TR 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng khơng chịu thuế GTGT 1.2.1.3 Căn phương pháp tính thuế GTGT .5 1.2.1.4 Kê khai, nộp thuế, tốn, hồn thuế 1.2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2.2.1 Khái niệm SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ 1.2.2.2 Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng khơng chịu thuế TNDN 1.2.2.3 Căn phương pháp tính thuế TNDN 10 1.2.2.4 Kê khai, nộp thuế, tốn thuế .12 1.3 Kế tốn thuế GTGT thuế TNDN 13 Ế 1.3.1 Kế tốn thuế GTGT 13 U 1.3.1.1 Kế tốn thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 13 -H 1.3.1.2 Kế tốn thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 16 1.3.2 Kế tốn thuế TNDN 17 TẾ 1.3.2.1 Chứng từ kế tốn 17 H 1.3.2.2 Phương pháp hạch tốn 17 IN 1.3.3 Tổ chức sổ sách kế tốn thuế GTGT, thuế TNDN 20 1.3.4 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn thuế doanh nghiệp 20 K CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GTGT VÀ THUẾ C TNDN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ .22 Ọ 2.1 Tổng quan cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế HUDATEX 22 IH 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 Ạ 2.1.2 Chức nhiệm vụ cơng ty 22 Đ 2.1.2.1 Chức .22 G 2.1.2.2 Nhiệm vụ cơng ty 23 N 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý cơng ty 23 Ư Ờ 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý cơng ty 23 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban .24 TR 2.1.4 Tình hình kết kinh doanh cơng ty qua năm ( 2010 - 2012) .25 2.1.4.1 Tình hình lao động cơng ty qua năm 25 2.1.4.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn cơng ty qua năm 27 2.1.4.3 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty qua năm .30 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn cơng ty .33 2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn 33 2.1.5.2 Chức nhiệm vụ .33 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ 2.1.5.3 Chế độ, sách kế tốn áp dụng cơng ty .34 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn thuế cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế HUDATEX 35 2.2.1 Thực trạng cơng tác kế tốn thuế GTGT 35 2.2.1.1 Đặc điểm tổ chức cơng tác thuế GTGT 35 Ế 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 36 U 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 37 -H 2.2.1.4 Sổ kế tốn sử dụng 37 2.2.1.5 Hạch tốn thuế GTGT 37 TẾ 2.2.1.6 Kê khai, khấu trừ nộp thuế 40 H 2.2.1.7 Hồn thuế .47 IN 2.2.3 Thực trạng cơng tác kế tốn thuế TNDN 48 2.2.3.1 Đặc điểm tổ chức cơng tác thuế TNDN 48 K 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng 48 C 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 48 Ọ 2.2.3.4 Sổ kế tốn sử dụng 49 IH 2.2.3.5 Phương pháp xác định thuế TNDN tạm tính thuế TNDN phải nộp 49 Ạ 2.2.3.6 Kê khai, nộp thuế TNDN tạm tính tốn thuế cuối năm 51 Đ CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NÊU RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP G GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ TẠI CƠNG TY CỔ N PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ HUDATEX 57 Ư Ờ 3.1 Đánh giá tình hình tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế HUDATEX .57 TR 3.1.1 Tổ chức cơng tác kế tốn nói chung .57 3.1.1.1 Những ưu điểm .57 3.1.1.2 Những hạn chế 58 3.1.1.3 Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế HUDATEX .59 3.1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn thuế 60 3.1.2.1 Những ưu điểm .60 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ 3.1.2.2 Những hạn chế 61 3.2 Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn thuế Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế HUDATEX 62 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 Kết luận 64 Ế 1.1 Mức độ đáp ứng mục tiêu đề tài 64 U 1.2 Hạn chế đề tài 65 -H Kiến nghị 65 2.1 Đối với cơng ty 65 TẾ 2.2.1 Xây dựng quy trình quản lý kiểm sốt cơng ty thuế GTGT.65 H 2.2.2 Xây dựng quy trình quản lý kiểm sốt cơng ty thuế TNDN67 IN 2.3 Đối với nhà trường 68 KẾT LUẬN 69 K DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C PHỤ LỤC SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Chi phí hợp lý CSKD : Cơ sở kinh doanh GTGT : Giá trị gia tăng GVHB : Giá vốn hàng bán HHDV : Hàng hóa dịch vụ NSNN : Ngân sách nhà nước SPS : Số phát sinh SXKD : Sản xuất kinh doanh TK : Tài khoản TNCT : Thu nhập chịu thuế TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H U Ế CPHL SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp lao động cơng ty (2010-2012) .26 Bảng 2.2: Tình hình tài sản – nguồn vốn cơng ty (2010 – 2012) 28 Bảng 2.3: Kết sản xuất kinh doanh cơng ty (2010-2012) 32 Bảng 2.4 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào 42 U Ế Bảng 2.5 Kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán 44 -H Bảng 2.6: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2012 45 Bảng 2.7: Giấy đề nghị tạm hồn trả khoản thu NSNN 47 TẾ Bảng 2.8: Bảng kê hồ sơ xuất nhập HHDV 47 Bảng 2.9: Bảng cam kết chứng từ tiền quan ngân hàng 47 H Bảng 2.10: Quyết định hồn thuế 48 IN Bảng 2.11: Tờ khai thuế TNDN tạm tính q I năm 2012 52 K Bảng 2.12: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước .53 Bảng 2.13: Tờ khai tốn thuế TNDN năm 2012 54 C Bảng 2.14: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 55 IH Ọ Bảng 2.15: Giấy nộp tiền vào NSNN 55 Bảng 3.1: Sổ nhật ký thu tiền 63 Ạ Bảng 3.2: Sổ nhật ký chi tiền .63 Đ Bảng 3.3: Sổ nhật ký mua hàng 63 G Bảng 3.4: Sổ nhật ký bán hàng 63 TR Ư Ờ N Bảng 3.5: Tờ khai thuế TNDN tạm tính 63 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình hạch tốn thuế GTGT đầu vào 14 Sơ đồ 1.2: Quy trình hạch tốn thuế GTGT đầu .15 Sơ đồ 1.3: Hạch tốn thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .16 Ế Sơ đồ 1.4: Quy trình hạch tốn kế tốn thuế TNDN hành 18 U Sơ đồ 1.5: Quy trình hạch tốn kế tốn thuế TNDN hỗn lại phải trả 18 -H Sơ đồ 1.6: Quy trình hạch tốn kế tốn tài sản thuế TNDN 20 Sơ đồ 2.1: Tổ chức sản xuất 23 TẾ Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy quản lý cơng ty 24 H Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế tốn .33 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế tốn 35 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn viii GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2012 Trang số:… Chứng từ NK.CHUNG Số phát sinh Ngày TK tháng Diễn giải đối Ngày Trang STT Số hiệu Nợ Có ghi sổ ứng tháng số dòng A B C D E G H Số dư đầu kỳ 854.798.417 ……… …… …… ………………… …… …… …… …………… ………… 31/03 PKT327 31/03 Thuế TNDN tạm tính Q I/2012 03 613 8211 540.707.911 10/04 PKT13 10/04 Nộp thuế TNDN tạm tính Q I 04 622 112 540.707.911 …… …… …… ………………… …… …… …… ………… 31/12 PKT432 31/12 Chênh lệch thuế TNDN năm 12 5.528 8211 6.295.138.579 Cộng lũy kế 12 tháng/2012 2.479.301.285 8.558.443.415 Số sư cuối kỳ 6.933.940.547 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 Người ghi sổ Kế tốn trưởng Giám đốc (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) Biểu 2.4.B: Sổ Cái TK 3334 năm 2013 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2013 Trang số:… Chứng từ NK.CHUNG Số phát sinh Ngày TK tháng Diễn giải Ngày Trang STT đối ứng Số hiệu Nợ Có ghi sổ tháng số dòng A B C D E G H Số dư đầu kỳ 6.933.940.547 ……… …… …… ………………… …… …… …… …………… ………… 10/03 PKT315 10/03 Nộp thuế TNDN năm 2012 03 622 112 6.295.138.579 …… …… …… ………………… …… …… …… ………… ………… ………… Cộng lũy kế 12 tháng/2012 ……… Số sư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2013 Người ghi sổ Kế tốn trưởng Giám đốc (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Biểu 2.5: Sổ Cái TK 8211 GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế Ờ Kế tốn trưởng (Ký tên) TR Ư Người ghi sổ (Ký tên) N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2012 Chứng từ NK.CHUNG Số phát sinh Ngày TK tháng Diễn giải đối Ngày Trang STT Có Số hiệu Nợ ghi sổ tháng số dòng ứng A B C D E G H 31/03 PKT327 31/03 Thuế TNDN tạm tính Q I/2012 03 612 3334 540.707.911 …… …… …… …………… …… …… …… ……… ……… 31/12 PKT432 31/12 Chênh lệch thuế TNDN năm 12 5.827 3334 6.295.138.579 8.558.443.415 Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN năm 2012 12 5.534 911 8.558.443.415 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Biểu 2.6: Sổ Cái TK 511 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế 23/01 -H TẾ PKT02 H 23/01 IN 20/01 Doanh thu bán hàng XK (quần thể thao) - USD Doanh thu bán hàng nước (quần Short) 01 12 112 585.760.000 20.920 01 15 131 623.461.230 Ạ Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng năm 2012 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 89.789.527.777 12 5.534 911 89.789.527.777 Ờ TR Ư Người ghi sổ (Ký tên) N G Đ K PKT01 C 20/01 Ọ Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C IH Ngày tháng ghi sổ A Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2012 NK.CHUNG Số phát sinh TK Diễn giải Tỷ giá Trang STT Đ/ứ Nợ Có số dòng D E G H SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Kế tốn trưởng (Ký tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp -H Biểu 2.7: Sổ Cái TK 515 Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế PKT14 PKT22 K 05/02 01/03 C Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C Ọ Ngày tháng ghi sổ A IN H TẾ Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 515 – Doanh thu thu tài Năm 2012 NK.CHUNG Số phát sinh TK Diễn giải Tỷ giá Trang STT Đ/ứ Nợ Có số dòng D E G H Thu lãi tiền gửi ngân hàng Lãi tỷ giá tăng Ạ IH 05/02 01/03 02 03 213 401 860.524 892.500 1.014.757.960 911 1.014.757.960 TR Ư Ờ N G Đ Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển doanh thu tài 12 5.535 năm 2012 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 Người ghi sổ Kế tốn trưởng (Ký tên) (Ký tên) 112 1122 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) 21.050 GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế -H Biểu 2.8 Sổ Cái TK 632 Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 632 – Giá vốn hàng bán Năm 2012 Chứng từ NK.CHUNG Số phát sinh Ngày TK tháng Diễn giải đối Ngày Trang STT Có Số hiệu Nợ ghi sổ tháng số dòng ứng A B C D E G H 20/01 PXK01 20/01 Giá vốn hàng XK (quần thể thao) 01 13 155 360.000.000 23/01 PXK02 23/01 Giá vốn hàng bán (áo vest nữ) 01 18 155 520.635.000 ………………… 52.228.167.361 Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán năm 12 5.536 911 52.228.167.361 2012 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 TR Người ghi sổ (Ký tên) SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Kế tốn trưởng (Ký tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp -H Biểu 2.9: Sổ Cái TK 635 Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế PKT46 20/05 15/06 PKT63 15/06 …… …… …… IN 20/05 Chiết khấu tốn cho người mua - USD Chiết khấu tốn cho người mua Chiết khấu tốn cho người mua - USD K 04/02 02 212 131 104.000.000 20.800 05 967 131 39.621.330 06 1.898 131 48.139.000 20.930 ………… C PKT11 Ọ 04/02 IH Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C Đ Ạ Ngày tháng ghi sổ A H TẾ Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 635 – Chi phí tài Năm 2012 NK.CHUNG Số phát sinh TK Diễn giải Tỷ giá Trang STT Đ/ứ Nợ Có số dòng D E G H 1.003.920.465 12 5.537 911 1.003.920.465 Ư Ờ N G Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí tài năm 2012 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 TR Người ghi sổ (Ký tên) SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Kế tốn trưởng (Ký tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế -H Biểu 2.10: Sổ Cái TK 641 PC01 …… 02/01 …… K C Phí hạ rỗng Ọ 02/01 …… Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C IH Ngày tháng ghi sổ A IN H TẾ Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 641 – Chi phí bán hàng Năm 2012 NK.CHUNG Số phát sinh TK Tỷ Diễn giải Trang STT Đ/ứ giá Nợ Có số dòng D E G H 01 111 218.182 ……… 1.057.700.000 12 5.538 911 1.057.700.000 TR Ư Người ghi sổ (Ký tên) Ờ N G Đ Ạ Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí bán hàng năm 2012 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 01 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Kế tốn trưởng (Ký tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế -H Biểu 2.10: Sổ Cái TK 642 28/01 28/01 …… PC03 PC04 …… 28/01 28/01 …… C Ọ …… IH …… Lệ phí hải quan Chi phí vận chuyển ……… 01 01 23 29 111 111 60.000 2.100.000 ……… 1 Đ …… K Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C Ạ Ngày tháng ghi sổ A IN H TẾ Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Năm 2012 NK.CHUNG Số phát sinh TK Tỷ Diễn giải Trang STT Đ/ứ giá Nợ Có số dòng D E G H 3.431.831.715 911 3.431.831.715 TR Ư Ờ N G Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí QLKD 12 5.539 năm 2012 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 Người ghi sổ Kế tốn trưởng (Ký tên) (Ký tên) Biểu 2.11: Sổ Cái TK 711 SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế PT65 07/05 15/06 PT79 15/08 …… …… …… -H TẾ IN K 07/05 Thu lý tài sản cố định Thu tiền đối tác vi phạm hợp đồng 819 111 9.500.000 06 1.899 111 7.000.000 C …… 05 Ọ …… ……… 2.720.707.468 911 2.720.707.468 TR Ư Ờ N G Đ Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển thu nhập khác 12 5.540 năm 2012 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 Người ghi sổ Kế tốn trưởng (Ký tên) (Ký tên) ……… Ạ …… H Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C IH Ngày tháng ghi sổ A Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 711 – Thu nhập khác Năm 2012 NK.CHUNG Số phát sinh TK Tỷ Diễn giải Trang STT Đ/ứ giá Nợ Có số dòng D E G H SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Biểu 2.12: Sổ Cái TK 811 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 811 – Chi phí khác Năm 2012 NK.CHUNG Số phát sinh TK Tỷ Trang STT Đ/ứ giá Nợ Có số dòng E G H Diễn giải D IN Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C K Ngày tháng ghi sổ A H TẾ -H Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế …… …… 07/05 20/10 …… PC71 PT99 …… 07/05 15/08 …… Chi lý tài sản cố định Tiền phạt vi phạm hợp đồng IH Ọ C …… 05 10 ……… 812 1.963 111 111 2.100.000 6.500.000 ……… 1.569.600.000 5.541 911 1.569.600.000 TR Ư Ờ N G Đ Ạ Cộng lũy kế 12 tháng/2012 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí khác năm 12 2012 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 Người ghi sổ Kế tốn trưởng (Ký tên) (Ký tên) SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế Địa chỉ: 71 – Phan Đình Phùng – Huế -H Biểu 2.13: Sổ Cái TK 911 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CÁI TK 911 – Xác định kết kinh doanh Năm 2012 Chứng từ NK.CHUNG Số phát sinh Ngày TK tháng Diễn giải đối Ngày Trang STT Có Số hiệu Nợ ghi sổ tháng số dòng ứng A B C D E G H 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng 12 5.534 511 89.789.527.777 cung cấp dịch vụ 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển doanh thu tài 12 5.535 515 1.014.757.960 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 12 5.536 632 52.228.167.361 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí tài 12 5.537 635 1.003.920.465 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí quản lý 12 5.539 642 3.431.831.715 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí bán hàng 12 5.538 641 1.057.700.000 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển thu nhập khác 12 5.540 711 2.720.707.468 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí khác 12 5.541 811 1.569.600.000 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 12 5.533 8211 8.558.443.415 31/12 PKT501 31/12 Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối 25.675.330.249 Cộng lũy kế 12 tháng/2012 93.524.993.205 93.524.993.205 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2012 Người ghi sổ Kế tốn trưởng Giám đốc (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ U Ế Khóa luận tốt nghiệp -H Bảng 2.14: Bảng tổng hợp doanh thu thu nhập khác năm 2012 Q I Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Q II H CHỈ TIÊU 16.830.760.458 Thu nhập khác 252.901.070 265.073.638 1.125.062.730 1.595.644.738 18.197.816.950 26.587.098.633 26.396.775.532 241.993.762 22.343.302.090 IH Ọ C Cộng Kế tốn trưởng (Ký tên) TR Ư Ờ N G Đ Ạ Người ghi sổ (Ký tên) SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Q IV 26.131.701.894 K 254.789.490 Q III 24.738.552.825 IN 22.088.512.600 Doanh thu hoạt động tài TẾ BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC NĂM 2012 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ DIỄN GIẢI Số Ngày U Ghi có tài khoản Ghi nợ TK 111 (112) 511 TẾ Chứng từ 711 Tài khoản khác Số hiệu Số tiền K IN H Ngày tháng ghi sổ -H Bảng 2.15: Sổ nhật ký thu tiền SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Ế Khóa luận tốt nghiệp Chứng từ Ạ Ngày Đ Số DIỄN GIẢI TR Ư Ờ N G Ngày tháng ghi sổ IH Ọ C Bảng 2.16: Sổ nhật ký chi tiền SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN SVTH: Lê Bảo Khương - K43B Kế tốn Ghi có TK 111 (112) Ghi nợ tài khoản 152 331 Tài khoản khác Số hiệu Số tiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Ái Mỹ Bảng 2.17: Sổ nhật ký mua hàng SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG Chứng từ tháng Số DIỄN Tài khoản tài khoản khác người bán GIẢI Ngày Ghi nợ (Có TK 331) 152 153 Số Số hiệu tiền IN H TẾ -H U ghi sổ Phải trả Ế Ngày Chứng từ Ọ tháng DIỄN GIẢI Số Ngày khách hàng (Nợ TK 131) Ghi có tài khoản doanh thu Hàng Thành hố phẩm Ghi Dịch vụ TR Ư Ờ N G Đ Ạ ghi sổ Phải thu IH Ngày C K Bảng 2.18: Sổ nhật ký bán hàng SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG SVTH: Lê Bảo Khương Lớp: K43B Kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay