Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Huế Thành

93 149 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:08

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN TÀI CHÍNH TẾ -H U Ế -  - IN H KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K THỈÛC TRẢNG CÄNG TẠC KÃÚ TOẠN DOANH THU V XẠC ÂËNH KÃÚT QU KINH DOANH TẢI CÄNG TY TNHH MTV HÚ THNH Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Xn Tửu GVC NGƯT Phan Đình Ngân Lớp: K43BKTDN Niên khóa: 2009 – 2013 G N Ư Ờ TR C Ọ IH Ạ Đ H IN K TẾ -H U Ế Huế, tháng năm 2013 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H U Ế Đề tài tốt nghiệp phần quan trọng thể kết học tập thân tơi năm giảng đường Đại học Để hồn thành khóa luận ngồi nỗ lực thân, tơi nhận quan tâm giúp đỡ thầy giáo, lãnh đạo quan, gia đình bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu nhà trường, q thầy trường Đại Học Kinh Tế Huế, q thầy khoa Kế tốn – Tài tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chun mơn q giá có ý nghĩa cho tơi suốt4 năm qua Đó khơng tảng cho q trình nghiên cứu đề tài mà hành trang q báu để tơi bước vào đời cách vững tự tin Đặc biệt tơi xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn GVC.NGƯT Phan Đình Ngân, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình làm đề tài, từ xây dựng đề cương lúc hồn thành khóa luận với tất lòng nhiệt tình tinh thần trách nhiệm Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo với phòng ban chức Cơng ty TNHH MTV Huế Thành, đặc biệt anh chị phòng Kế tốn tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi q trình thực tập, thu thập thơng tin, nắm bắt phần tình hình thực tế cơng ty Cuối cùng, tơi xin gởi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người ln bên cạnh để chia sẽ, động viên, giúp đỡ để tơi hồn thành tốt khóa luận tơt nghiệp Tuy nhiên, hạn chế thời gian nghiên cứu kiến thức, kinh nghiệm nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót.Kính mong q thầy giáo, người quan tâm đóng góp để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 14 tháng năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân MỤC LỤC Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ U Ế DANH MỤC BẢNG BIỂU -H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài TẾ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu H Phương pháp nghiên cứu IN Tổng quan nội dung nghiên cứu K PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1:TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT C QUẢ KINH DOANH IH Ọ 1.1 Những vấn đề chung kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh 1.1.1 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Ạ 1.1.2 Ý nghĩa cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Đ 1.2 Kế tốn doanh thu khoản giảm trừ doanh thu theo định số G 15/2006/QĐ-BTC N 1.2.1 Kế tốn doanh thu Ư Ờ 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Phương pháp xác định doanh thu TR 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng kết cấu tài khoản 1.2.2 Phương pháp hạch tốn doanh thu 1.2.2.1 Bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp 1.2.2.2 Bán hàng theo phương thức tiêu thụ qua đại lý 1.2.2.3 Bán hàng trả góp 10 1.2.2.4 Bán hàng theo phương thức đổi hàng 10 1.2.2.5 Trường hợp trả lương cho cơng nhân viên sản phẩm hàng hóa 10 SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân 1.2.2.6 Trường hợp hàng hóa, thành phẩm đem biếu tặng 11 1.2.2.7 Đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ sử dụng nội 11 1.2.3 Kế tốn khoản giảm trừ doanh thu 11 1.2.3.1 Khái niệm 11 1.2.3.2 Trình tự hạch tốn khoản giảm trừ doanh thu 12 Ế 1.3 Kế tốn xác định kết kinh doanh 13 U 1.3.1 Kế tốn giá vốn hàng bán 13 -H 1.3.1.1 Khái niệm 13 1.3.1.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 13 TẾ 1.3.1.3 Tài khoản sử dụng 14 H 1.3.1.4 Trình tự hạch tốn 15 IN 1.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 15 1.3.2.1 Khái niệm 15 K 1.3.2.2 Tài khoản sử dụng 16 C 1.3.2.3 Trình tự hạch tốn 17 Ọ 1.3.3 Kế tốn doanh thu chi phí hoạt động tài 18 IH 1.3.3.1.Doanh thu hoạt động tài 18 Ạ 1.3.3.2 Chi phí hoạt động tài 19 Đ 1.3.4 Kế tốn thu nhập chi phí khác 20 G 1.3.4.1 Kế tốn thu nhập khác 20 N 1.3.4.2 Kế tốn chi phí khác 21 Ư Ờ 1.3.5 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 22 1.3.5.1 Khái niệm 22 TR 1.3.5.2 Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn 23 1.3.6 Kế tốn xác định kết kinh doanh theo chế độ kế tốn ban hành (theo định số 15/2006/QĐ-BTC) 23 1.3.6.1 Tài khoản sử dụng kết cấu tài khoản 23 1.3.6.2 Trình tự hạch tốn 23 SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân Chương 2:THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH MTV HUẾ THÀNH 26 2.1 Tổng quan Cơng ty TNHH MTV Huế Thành 26 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cơng ty 26 Ế 2.1.2.1 Chức 26 U 2.1.2.2 Nhiệm vụ 27 -H 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Cơng ty 28 2.1.3.1 Sơ đồ máy quản lý 28 TẾ 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 28 H 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn 30 IN 2.1.4.1 Sơ đồ máy kế tốn 30 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ máy kế tốn 30 K 2.1.4.3 Chế độ hình thức sổ kế tốn 31 C 2.1.5 Tình hình lao động nguồn vốn cơng ty 34 Ọ 2.1.5.1 Tình hình lao động 34 IH 2.1.5.2 Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty qua năm 38 Ạ 2.2 Thực trạng kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Cơng ty Đ TNHH MTV Huế Thành 43 G 2.2.1 Đặc điểm phương thức bán hàng cơng ty 43 N 2.2.1.1 Kế tốn doanh thu 45 Ư Ờ 2.2.1.2 Kế tốn doanh thu cơng ty 45 2.2.2 Kế tốn giá vốn hàng bán 49 TR 2.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 52 2.2.4 Kế tốn doanh thu chi phí hoạt động tài 55 2.2.4.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 55 2.2.4.2 Kế tốn chi phí tài 56 2.2.5 Kế tốn thu nhập chi phí khác 58 2.2.5.1 Kế tốn thu nhập khác 58 2.2.5.2 Kế tốn chi phí khác 58 SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân 2.2.6 Kế tốn xác định kết kinh doanh 59 2.2.6.1 Kế tốn chi phí thuế TNDN 59 2.2.6.2 Kế tốn xác định kết kinh doanh 60 Chương 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐNDOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦACƠNG TY Ế TNHH MTV HUẾ THÀNH 65 U 3.1 Đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh -H Cơng ty TNHH MTV Huế Thành 65 3.1.2 Ưu điểm 65 TẾ 3.1.2 Hạn chế 67 H 3.2 Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình kế tốn doanh thu xác định kết IN kinh doanh cơng ty 68 3.2.1 Ý nghĩa cơng tác hồn thiện kế tốn kết kinh doanh 68 K 3.2.2 Quan điểm hồn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty 69 C 3.2.3 Một số kiến nghị đề xuất hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Ọ MTV Huế Thành 70 IH PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 Ạ Kết luận 73 Đ Kiến nghị 74 N PHỤ LỤC G Đề xuất hướng nghiên cứu 75 TR Ư Ờ TÀI LIỆU THAM KHAO SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân DANH MỤC SƠ ĐỒ  Trang Sơ đồ 1.1: Kế tốn bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp Ế Sơ đồ 1.2: Kế tốn bán hàng theo phương thức tiêu thụ qua đại lý U Sơ đồ 1.3: Kế tốn bán hàng đơn vị nhận đại lý nhận kí gửi 10 -H Sơ đồ 1.4: Kế tốn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 12 Sơ đồ 1.5: Kế tốn thuế TTĐB, thuế XNK 12 TẾ Sơ đồ 1.6: Kế tốn GVHB theo phương pháp KKTX 15 Sơ đồ 1.7: Kế tốn GVHB theo phương pháp KKĐK 15 H Sơ đồ 1.8: Kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 17 IN Sơ đồ 1.9: Kế tốn doanh thu tài 19 K Sơ đồ 1.10: Kế tốn chi phí tài 20 C Sơ đồ 1.14: Kế tốn xác định kết kinh doanh 23 Ọ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức hoạt động Cơng ty TNHH MTV Huế Thành 28 IH Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty TNHH MTV Huế Thành 30 TR Ư Ờ N G Đ Ạ Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 32 SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân DANH MỤC BẢNG, BIỂU  Trang Ế Bảng 2.1: Quy mơ cấu lao động cơng ty qua năm 2010 - 2011 34 U Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty qua năm 2010 - 2012 38 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H Bảng 2.3: Kết hoạt đơng kinh doanh cơng ty qua năm 2010 - 2012 40 SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Xã hội chủ nghĩa TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XNK Xuật nhập HĐKD Hoạt động kinh doanh Tài sản cố định IH Ọ C TSCĐ Thu nhập doanh nghiệp Hợp tác xã TM DV Thương mại dịch vụ KTT Kế tốn trưởng DNTN Doanh nghiệp tư nhân HĐ Hóa đơn MST Mã số thuế TK Tài khoản KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xun SXKD Sản xuất kinh doanh Ạ HTX Đ G N Ư Ờ TR U -H TẾ H IN Bất động sản K BĐS TNDN Ế XHCN SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân sang suốt việc lựa chọn định kinh doanh, kế tốn cơng cụ khơng thể thiếu việc đưa định kinh tế tài chính, Kế tốn kết kinh doanh Hồn thiện Kế tốn kết kinh doanh trước tiên lợi ích hiệu thân doanh nghiệp.Sau lợi ích hiệu quản lý nhà nước Ế Trong cơng tác hạch tốn kế tốn DN, kế tốn kết kinh doanh phần U hành kế tốn kế thừa nhiều kết phần hành kế tốn khác, việc hồn -H thiện phải mang tính tồn diện, tổng thể Việc hồn thiện có ý nghĩa lớn Đối với cơng tác kế tốn hồn thiện kế tốn kết kinh doanh góp phần nâng cao TẾ tính hài hòa, chặt chẽ phần hành kế tốn DN, nâng cao hiệu cơng tác kế tốn, tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực H người Bất kỳ nhà quản lý mong muốn có nguồn thơng tin IN xác, kịp thời để đưa định xác nhất, nguồn thơng tin kế tốn ln K quan tâm hàng đầu, hồn thiện kế tốn kết kinh doanh tăng C cường hiệu quản lý, tăng hiệu kinh doanh Ọ Vì cơng tác hồn thiện kế tốn kết kinh doanh doanh nghiệp IH tất yếu khách quan đòi hỏi doanh nghiệp ln có ý thức việc tìm giải pháp hồn thiện tích cực phù hợp với biến động kinh tế thị trường Ạ 3.2.2 Quan điểm hồn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty Đ Do đặc điểm điều kiện kinh doanh doanh nghiệp khác nhau, G vậy, doanh nghiệp phải tự lựa chọn cho mơ hình kế tốn phù hợp N nhằm phát huy tối đa lực kinh doanh, đem lại hiệu cao Vì vậy, Ư Ờ hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn kết kinh doanh nói riêng cần phải TR đảm bảo ngun tắc sau: - Hồn thiện sở tơn trọng chế quản lý tài chính, chế độ kế tốn Việt Nam hành, phù hợp với thơng tư, nghị định Nhà nước Việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị cụ thể phép vận dụng cải biến cho phù hợp với tình hình đơn vị, khơng dập khn máy móc sáng tạo chừng mực định - Hồn thiện phù hợp với u cầu quản lý đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tùy theo ngành nghề, lĩnh vực, quy mơ mà doanh nghiệp lựa chọn SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân theo chế độ, định phù hợp với Khi áp dụng phù hợp, cơng tác kế tốn trở nên đơn giản hiệu hơn.Hồn thiện cơng tác kế tốn mục tiêu cuối nhằm giảm bớt phức tạp, giảm bớt khối lượng cơng việc kế tốn phải đảm bảo phù hợp với chế độ Hồn thiện phải phù hợp với đặc trưng doanh nghiệp đặc biệt phù hợp với trình độ lực đội ngũ nhân viên phòng kế tốn Ế - Hồn thiện phải đảm bảo đáp ứng thơng tin cách kịp thời, xác, góp U phần làm tăng tính hiệu cho cơng tác quản lý doanh nghiệp Đặc biệt -H thơng tin kế tốn nội xác, kịp thời định quản trị khả thi giúp cho doanh nghiệp bắt kịp với phát triển kinh tế thị TẾ trường.Thơng tin kế tốn có sau hồn thiện phải tốt hơn, chuẩn hơn, đầy H đủ so với trước IN - Hồn thiện phải đảm bảo tính khả thi dựa ngun tắc tiết kiệm mà hiệu Tiết kiệm để chi phí bỏ thấp mà hiệu thu cao K việc hồn thiện thực có kết tốt Ngược lại, để hồn thiện cơng tác kế C tốn mà chi phí bỏ q lớn lợi ích thu lại khơng đủ bù đắp Ọ khơng khả thi Ạ MTV Huế Thành IH 3.2.3 Một số kiến nghị đề xuất hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Đ Trong q trình thực tập cơng ty, em tìm hiểu, tiếp cận mơi trường G làm việc thực tế, vận hành hoạt động coa hiệu cơng ty Nhìn chung cấu N tổ chức máy mơ hình tổ chức cơng ty tương đối hồn thiện, hầu hết tn thủ Ư Ờ ngun tắc theo quy định nhà nước Tuy nhiên để hồn thiện mặt tổ chức, vận hành, hoạt động đặc biệt cơng tác kế tốn xác định kết TR kinh doanh cơng ty, với kiến thức ỏi sinh viên tơi xin mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: - Do quy mơ kinh doanh cơng ty mở rộng, cần tuyển thêm kế tốn để theo dõi việc tiêu thụ cửa hàng bán lẻ, tránh việc nhân viên kế tốn phải thực nhiều việc, phần hành Để tạo điều kiện cho nhân viên tập trung nâng cao trình độ vào chun mơn mình.Đảm bảo cơng tác kế tốn diễn nhanh chóng, khách quan SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân - Tạo điều kiện nhân viên kế tốn đào tạo thêm nghiệp vụ thuế, tài chính, nâng cao kiến thức tin học máy tính để dễ dàng quản lý, sử dụng máy tính chủ động khắc phục số hạn chế trục trặc số phần mềm, chương trình máy tính - Cơng ty nên khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên tự học hỏi thêm Ế người trước, tổ chức buổi nói chuyện, học thêm kinh nghiệm ngồi làm U việc nhân viên kế tốn trưởng nhiều kinh nghiệm với nhân viên, có -H thể mời số chun gia kế tốn giảng dạy có đủ điều kiện Như vậy, tăng kinh nghiệm thực tế cho nhân viên, đồng thời tăng khả phối hợp thực TẾ cơng việc hiệu H - Mặc dù việc hạch tốn chung chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp IN vào tài khoản khơng làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh cuối doanh nghiệp xong ảnh hưởng đến việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị, từ nhà K quản trị có nhìn sai lệch việc đánh giá hiệu phận dẫn đến C định khơng phù hợp Bên cạnh việc hạch tốn khơng phù hợp với Ọ quy định chế độ kế tốn ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC, chế độ cơng ty áp IH dụng Vì vậy, Cơng ty cấn tách biệt, hạch tốn riêng chi phí bán hàng chi phí quản Ạ lý doanh nghiệp, mở sổ TK 641 theo dõi chi phí bán hàng kỳ Đồng thời phân Đ biệt khoản chi phí để hạch tốn vào tài khoản để phù hợp chấp hành G theo quy định chế độ mà nhà nước ban hành N - Hiện cơng ty chưa xây dựng định mức tồn kho tối đa tối thiểu cho Ư Ờ loại hàng hóa, điều dẫn đến việc dự trữ hàng hóa khơng hợp lý Do đó, việc xây dựng định mức hàng tồn kho vấn đề mà cơng ty cần trọng nhằm nâng TR cao cơng tác quản lý hàng hóa, góp phần làm giảm thiệt hại xảy chi phí cho việc bảo quản - Kế tốn nên áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ ngay, khơng để đợi tới cuối tháng thực lần, đảm bảo chất lượng, tránh sai sót đáng tiếc xảy giảm bớt khối lượng cơng việc cuối tháng, tránh làm gián đoạn cơng việc Từ nâng cao hiệu cơng tác kế tốn nói riêng tồn cơng ty nói chung SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân - Cơng ty có trang bị máy tính cho phòng kế tốn nên sử dụng phần mềm kế tốn, giảm bớt khối lượng cơng việc tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh nói riêng - Cơng ty cần có sách bán chịu hợp lý Hạ thấp tiêu chuẩn bán chịu đến mức thấp cho lợi nhuận tạo vượt q mức chi phí phát sinh bán chịu TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H U Ế Điều góp phần giúp cơng ty giảm bớt khoản cơng nợ thu hồi vốn nhanh SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong kinh tế thị trường, đặc biệt thời kỳ kinh tế mở nay, dường tốn kinh tế cho doanh nghiệp ngày nan giải khó U Ế khăn, mà tốn kinh tế tìm kiếm lợi nhuận Lợi nhuận khơng -H đơn đo giá trị vật chất mang lại mà phải đảm bảo chất lượng nhân lực thành kinh doanh doanh nghiệp Để đạt TẾ mục tiêu doanh nghiệp cần tạo cho hướng riêng, với đường lối, phương hướng hạch tốn kinh doanh đắn, hiệu quả.Và kế tốn H cơng cụ quan trọng cần thiết khơng thể thiếu doanh IN nghiệp.Kế tốn vừa cơng cụ quản lý kinh tế vừa cơng tác nghiệp vụ hữu hiệu, K trợ thủ đắc lực cho nhà hoạch định kinh doanh vạch hướng phát triển tương lai C “Kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh” đề tài quen thuộc, IH Ọ tưởng chừng đơn giản timg hiểu hệ thống hóa thơng tin lý luận thực tiễn thấy đa dạng, phức tạp tầm quan trọng sản xuất Ạ kinh doanh vai trò hệ thống kế tốn nói chung doanh nghiệp Đ Việc hạch tốn xác cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh G cơng TNHH MTV Huế Thành quan trọng, giúp cho nhà quản trị cơng ty N thấy rõ ưu nhược điểm, vấn đề tồn tại, từ đưa giải pháp Ư Ờ khắc phục, đề phương án chiến lược kinh doanh đắn phù hợp Kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh cho cơng ty Huế Thành nhìn tổng hợp TR chi tiết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh, tơi chọn mảng cơng tác kế tốn để làm đề tài tốt nghiệp cho Từ kiến thức mặt lý thuyết học với q trình nghiên cứu thực tiễn cơng ty TNHH MTV Huế Thành đề tài đạt số mặt sau: - Hệ thống lại sở lý luận liên quan đến kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân - Tập trung sâu tìm hiểu cơng tác tiêu thụ xác định kết kin doanh cơng ty Nhìn chung, cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh thực tương đối phù hợp với chế độ kế tốn Bộ Tài Chính ban hành đặc điểm kinh doanh đơn vị - Bên cạnh đó, đề tài sâu tìm hiểu cơng tác ghi chép số sách, trình tự ln Ế chuyển chứng từ hóa đơn, nội dung số tài khoản, thấy phần U lớn cơng tác kế tốn cơng ty thực tốt, phản ảnh chất nghiệp vụ kinh -H tế phát sinh Từ đó, mạnh dạn đề xuất bổ sung số điểm cơng tác kế tốn nhằm đảm bảo phù hợp với chế độ kế tốn ban hành, nâng cao chất lượng cơng TẾ tác kế tốn tai cơng ty - Qua q trình tìm hiểu, đề tài nhận thấy số điểm hạn chế cơng H tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh IN doanh nói riêng cơng ty đặc biệt việc sử dụng tài khoản chưa hợp lý K Nhìn chung, mục tiêu ban đầu đề giải Tuy nhiên, số C ngun nhân khách quan chủ quan mà khóa luận dừng lại mức độ tìm Ọ hiểu lý luận, q trình nghiên cứu cơng tác kế tốn cơng ty chưa đầy đủ, sâu sắc IH Trong qua trình thực tập cơng ty gặp số khó khăn Do giới hạn thời gian thực tập kiến thức thân hạn chế nên việc thu thập xử lý số Ạ liệu đề tài chưa mang lại hiệu cao Việc vấn tìm hiểu thực tế cơng tác kế G Kiến nghị Đ tốn doanh thu xác định kết kinh doanh cơng ty gặp nhiều trở ngại N Qua thời thực tập cơng ty, tìm hiểu thực tế việc hạch tốn đồng thời mong Ư Ờ muốn việc hạch tốn cơng ty xác nhanh chóng hơn, tơi xin đưa TR số kiến nghị sau: * Đối với cơng ty - Nên sử dụng phần mềm kế tốn để hạch tốn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tác nghiệp kế tốn phần mềm kế tốn cho cán nhân viên kế tốn Tập huấn nhân viên bán hàng có nhiệm vụ tập hợp chứng từ quầy hàng bán lẻ để cơng tác kế tốn thực tốt hơn.Đồng thời khuyến khích động viên nhân viên làm việc tốt hơn, điều giúp cơng ty có nhiều điều kiện thuận lợi, có nhiều đổi mới, quản lý dễ dàng hơn, hồn thành nhanh chóng cơng việc SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân - Khơng ngừng nghiên cứu thị trường tiêu thụ đưa sách bán hàng nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ Chú trọng dịch vụ kèm theo bán hàng - Có sách lương , thưởng hợp lý nhằm nâng cao khả cống hiến, phục vụ cho cơng ty cán cơng nhân viên Ế - Giữ vững uy tín khách hàng, đảm bảo cung cấp hàng hóa chất lượng, -H số bán hàng, thu lợi nhuận, tăng khả ln chuyển vốn U giá hợp lý Tổ chức tốt chương trình khuyến mãi, chiết khấu nhằm tăng doanh - Mặc dù năm qua, nhân viên có trình độ đại học, cao đẳng có tăng lên TẾ so với nhân viên có trình độ phổ thơng Vì vậy, ban lãnh đạo cơng ty cần phải quan tâm nhiều việc tuyển chọn đội ngũ nhân viên, tích cực tuyển H chọn nhân viên có trình độ học vấn cao Đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên IN cơng ty học thêm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chun mơn để họ làm K việc hiệu hơn, từ nâng cao hiệu kinh doanh, đưa cơng ty ngày lên C - Hạch tốn cơng tác kế tồn nói chung kế tốn doanh thu xác định Ọ kết kinh doanh nói riêng theo chế độ chuẩn mực kế tốn ban hành IH cách xác Và nên thay đổi hình thức kế tốn theo hình thức ghi sổ cập nhập ngày, tránh sai sót xảy ra, từ nâng cao hiệu cơng tác kế tốn Ạ cơng ty Đ * Đối với nhà trường G Tạo điều kiện cho sinh viên có hội tiếp xúc với thực tiễn nhiều hơn, giúp sinh N viên vững vàng trường thích ứng nhanh với u cầu cơng việc Ư Ờ Đề xuất hướng nghiên cứu Do hiểu biết nhiều hạn chế, thời gian thực tập khơng nhiều, kinh nghiệm TR thực tế chưa có nên khóa luận khơng tránh sai sót định nội dung trình bày nhận định Do đó, để đề tài phong phú đề tài sau kết hợp với phần hành khác như: kế tốn thu mua hàng, kế tốn tốn, kế tốn thuế,… tìm hiểu kỹ quy trình ln chuyển chứng từ từ bán hàng – thu tiền, thu thập thêm chứng từ sổ sách có liên quan đến đề tài phần hành kế tốn có liên quan SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân Ế Khóa luận tốt nghiệp U PHỤ LỤC 01 H TẾ -H BẢNG KÊ HỐ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HỐ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2012 Người nộp thuế : Cơng ty TNHH MTV Huế Thành Mã số thuế: 3301284294 Ký hiệu Số Ngày phát hố đơn HĐ hành IN Hố đơn, chứng từ bán MST người mua 80 01/12/2012 CT CP QUẢNG TẾ bán chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ọ Đường, muối 978.308 48.915 Ạ 3301319099 Đ IH Hàng hố, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Mặt hàng C Hàng hố, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: HT/12P Doanh số K Tên người mua Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 143.113.264 150.268.927 G Tổng N Hàng hố, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: 3300348604 Xúc xích 141.509.000 10 14.150.900 9.163.620 10 916.362 Ờ HT/12P 280 24/12/2012 DNTN TM DV ĐỨC THƯƠNG Ư HT/12P 334 27/12/2012 HỦY TR HT/12P 357 28/12/2012 TRƯỜNG MẦM NON PHÚ CÁT SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Grow GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân 80.545.400 10 8.054.540 -H 3300348604 Xúc xích U HT/12P 394 30/12/2012 DNTN TM DV ĐỨC THƯƠNG Ế Khóa luận tốt nghiệp Tổng 10.020.552.316 Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2012 NGƯỜI NỘP THUẾ IN H TẾ Tổng doanh thu hàng hố, dịch vụ bán ra: 10.163.665.580 Tổng thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra: 1.009.221.064 1.002.055.232 K PHỤ LỤC 02 C ỦY NHIỆM CHI Liên 1: Số: Original No Payment Order Sep No 24/12/2012 Loại tiền: Date Ạ Đ Applicant Số tài khoản: Account No Tài khoản ghi nợ: Tel Debit account N Ư 4000211002147 TR Account No Ờ Beneficiary Số tài khoản: Điện thoại: Cơng ty TNHH MTV Huế Thành Đơn vị thụ hưởng: Place of issue Dành cho ngân hàng (For bank use only) G At bank Nơi cấp: Currency NHNo&PTNT Chi Nhánh Thừa Thiên Huế Tại ngân hàng: ID/Passport No VND DNTN TM DV Đức Thương Đơn vị trả tiền: CMT/Hộ chiếu: Bank Số bút tốn: Ọ IH Ngày: Ngân hàng Tài khoản ghi có: Ngày cấp: Điện thoại: Tel NHNo&PTNT Chi Nhánh Thừa Thiên Huế SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Credit account Date of issue Số tiền số: Amount in figures GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân Ế Khóa luận tốt nghiệp Tại ngân hàng: U At bank Amount in words Nội dung: Thanh tốn tiền hàng Ngân hàng A (Bank of Applicant) Account holder Teller Kiểm sốt Supervisor IN Chef accountant Ghi sổ ngày (Settled date) 24/12/2012 Giao dịch viên TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K Chủ tài khoản SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu H Đơn vị trả tiền (Applicant) TẾ Details Kế tốn trưởng đ -H Sáu chục triệu đồng chẵn Số tiền chữ: 60.000.000 Ngân hàng B (Bank of Beneficiary) Ghi sổ ngày (Settled date) Giao dịch viên Teller / /20 Kiểm sốt Supervisor Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân PHỤ LỤC 03 Mẫu số: S02c1-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Cơng ty TNHH MTV Huế Thành Khu Qh Kiểm Huệ - Tố Hữu- Tp Huế Số dư đầu kỳ K C Ọ IH Ạ Đ N H U Có 16.565.481.105 15.762.114.610 11.623.646.129 9.171.034.923 11.963.813.142 13.378.546.811 12.366.103.157 10.734.161.994 10.833.471.759 11.332.908.458 10.572.970.643 10.163.665.580 144.467.918.311 144.467.918.311 Số dư cuối kỳ Ư Ờ TR Nợ 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 911 144.467.918.311 IN 31/01/2012 Phải thu khách hàng 28/02/2012 Phải thu khách hàng 31/03/2012 Phải thu khách hàng 30/04/2012 Phải thu khách hàng 31/05/2012 Phải thu khách hàng 30/06/2012 Phải thu khách hàng 31/07/2012 Phải thu khách hàng 31/08/2012 Phải thu khách hàng 30/09/2012 Phải thu khách hàng 31/10/2012 Phải thu khách hàng 30/11/2012 Phải thu khách hàng 31/12/2012 Phải thu khách hàng 31/12/2012 Kết hoạt động kinh doanh Số phát sinh kỳ G 13/01 13/02 15/03 17/04 15/05 13/06 14/07 18/08 18/09 16/10 18/11 20/12 45/12 Số tiền TK ĐƯ Diễn giải TẾ Chứng từ ghi sổ Số Ngày, hiệu tháng -H Năm: 2012 Tài khoản511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Ế SỔ CÁI Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2012 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân Ế Khóa luận tốt nghiệp -H U PHỤ LỤC 04 Báo cáo xuất nhập tồn kho VISSAN 0 10 0 0 0 48 13.248 164.900 28 1.271.808 0 824.500 960 12.909.826 1.940 Đ G N Ờ Ư TR SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu 0 420 50 100 410 Ọ C K 3.525.120 649.728 2.142.720 1.610.200 0 2.885.750 0 0 0 135.356.800 27.160.000 15.393.900 118.315.750 H 16.320 9.024 14.880 322.040 543.200 153.939 288.575 IN 72 72 72 1 1 Ạ B2L17 BỊ LÁT 170G CXC1 CÁ SỐT CÀ 170G H2L15 HEO LÁT 170G X40B XX TT 40G GĨI BỊ X70G XX TT 70G GĨI BỊ CXBMB XX BM BỊ CDHA XX DHA BỊ GĨI XÍU MẠI XỐT CÀ XM20 200G XX20 XX TT 20G GĨI BỊ Tổng cộng IH Mã Đến ngày 31/12/2012 Đơn giá tồn kho tính theo phương pháp bình qn gia quyền Tồn đầu kỳ Nhập kỳ Xuất kỳ Tồn cuối kỳ Thành TÊN HÀNG HĨA Kcở SLượng Thành SLượng SLượng SLượng Thành tiền Thành tiền Thành tiền tiền Thùng Lẽ Thùng Lẽ Thùng Lẽ Thùng Lẽ tiền TẾ Từ ngày 01/12/2012 2 425 50 100 420 2.350.080 0 2.142.720 136.867.000 27.160.000 15.393.900 121.201.500 0 0 0 158.304.000 955 157.479.500 454.530.450 1.954 462.594.700 1 0 0 0 1.175.040 649.728 0 0 0 0 0 1.271.808 10 1.649.000 14 4.745.576 GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân Ế Khóa luận tốt nghiệp -H U PHỤ LỤC 05 MST KH: 3301284294 PGD Nam Truong Tien MST NH: 31/12/2012 GDV:34437_NTTRT1.1 OFS_BROWSERTC IN Ngay: H PHIEU BAO NO Nguyen te: VND K Ma giao dich: FT12355227346571 Tai khoan/ Khach hang So tien CTY TNHH MTV HUE THANH IH Tai khoan Co C 5011100199009 Ọ Tai khoan No Ạ So tien bang chu: Đ MUOI LAM TRIEU CHIN TRAM NAM MUOI NGHIN TAM Du dau: 108569850 Du cuoi: 92619033 So tien: 15.950.817 Phi: VAT: Tong tien: 15.950.817 G TRAM MUOI BAY VND LAI TIEN VAY THANG 12 CUA CT TNHH MTV N Dien giai: TẾ NGAN HANG TMCP QUAN DOI Ư Ờ HUE THANH TR KE TOAN VIEN SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu KIEM SOAT KE TOAN TRUONG Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân PHỤ LỤC 06 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2012 CƠNG TY TNHH MTV HUẾ THÀNH 3 Ế KQH KIỂM HUỆ-ĐƯỜNG TỐ HỮU HUẾ Tỉnh/Thành phố: THỪA THIÊN HUẾ Fax: Email: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Thuyết Chỉ tiêu Mã Số năm Số năm trước minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 20 C IH 21 22 23 24 25 (5) (6) 144.467.918.311 125.669.698.340 0 VI.26 VI.28 144.467.918.311 125.669.698.340 129.307.296.132 112.256.301.235 15.160.622.179 13.413.397.105 143.917.288 119.930.386 242.851.628 213.583.042 14.194.600.604 12.669.983.586 30 649.760.863 245.046.078 32 40 91.045.763 169.454.373 77.412.982 167.633.096 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (50 = 30 + 40) 50 1.036.541.608 259.135.402 817.393.959 204.348.490 777.406.206 613.045.469 Đ 31 867.087.235 260.500.136 G Ạ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác Ư Ờ N 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 VI.27 K Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 10 11 Ọ (4) VI.25 IN (3) TẾ (1) (2) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu H Stt -H U Người nộp thuế: Mã số thuế: Địa trụ sở: Quận Huyện: Điện thoại: TR 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17 (60 = 50 – 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 51 52 60 VI.30 VI.30 70 Lập ngày 12 tháng 01 năm 2013 Người lập biểu (Đã ký, họ tên) SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu Kế tốn trưởng (Đã ký, họ tên) Giám đốc (Đã ký, họ tên, đóng dấu) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC NGƯT Phan Đình Ngân DANH MỤC THAM KHẢO Bộ tài (2006), “Chế độ kế tốn doanh nghiệp” (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) Bộ Tài Chính “Hướng dẫn thực chế độ kế tốn doanh nghiệp” Quyển 1: hệ thống tài khoản kế tốn, NXB Tài chính, Hà Nội 2010 GVC.NGƯT Phan Đình Ngân, Ths Hồ Phan Minh Đức giáo trình: “Lý thuyết kế tốn tài chính”, trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế, 2011 Phan Thị Minh Lý Giáo trình “Ngun lý kế tốn” trường ĐH Kinh Tế - Đại học Huế, 2007 Nguyễn Phú Giang, “Kế tốn doanh nghiệp thương mại dịch vụ”, nhà xuất Tài chính, Nội Nội, 2004 Trần Thế Dũng, “Kế tốn doanh nghiệp thương mại dịch vụ”, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 Đào Thị Huyền K39A Kế Tốn “Kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Thương Mại Hải Đăng – n Bái” Võ Văn Nhị, “Hướng dẫn thực hành kế tốn doanh nghiệp, ghi sổ kế tốn theo hình thức, lập BCTCDN” NXB Tài chính, 2006 GV Trịnh Văn Sơn “Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh “Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, 2006 10 Đào Thị Huyền, khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH TM Hải Đăng – n Bái”, niên khóa 2005 – 2009, Đại học Kinh tế Huế 11 Nguyễn Cơng Đức, khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh cơng ty CP TM Hà Tĩnh”, niên khóa 2006 -2010, Đại học Kinh tế Huế 12 Một số trang web: Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K IN H TẾ -H U Ế TR http://www.webketoan.vn/ http://tintucketoan.com/ http://www.slideshare.net/joliemiu/k-ton-doanh-thu-v-xc-nh-kt-qu-ti-doanh-nghip http://tailieu.vn/ http://www.slideshare.net/joliemiu/bo-co-tt-nghip-k-ton-bn-hng-v-xc-nh-kt-qu-bn-hng SVTH: Nguyễn Thị Xn Tửu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Huế Thành, Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Huế Thành, Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Huế Thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay