Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần ngư nghiệp Đông Phương

75 141 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:07

KLTN/2013 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN in Đ ại họ cK PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NGƯ NGHIỆP ĐƠNG PHƯƠNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI NGUY Tr ườ ng PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HO S TẠI CƠNG TY C N NGƯ NGHI h KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Khóa học 2009 - 2013 ii tế H uế ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ HÚ KHOA KINH TÃÚ PHẠT TRIÃØN cK in h KHỌA LÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂẢI HC Đ ại họ PHÁN TÊCH HIÃÛU QU HOẢT ÂÄÜNG SN XÚT KINH DOANH TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁN NGỈ NGHIÃÛP ÂÄNG PHỈÅNG Giạo viãn hỉåïng dáùn: Th.S Nguùn Quang Phủc Tr ườ ng Sinh viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Ngc Phỉång Nhi Låïp: KDNN Niãn khọa: 2009 - 2013 Hú, thạng nàm 2013 iii Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô giáo trường Đại Học Kinh tế Huế truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập trường Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo ThS Nguyễn Quang Phục tận tình trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực tậ p hoàn thành khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè động viên suốt trình học tập nghiên cứu Do hạn chế mặt thời gian khả thân nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Rất mong thông cảm ý kiến đóng góp quý thầy cô, quan bạn đọc để báo cáo hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Phương Nhi iv Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TĨM TẮT NGHIÊN CỨU vi uế DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii tế H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung .2 h 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 in 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU cK 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Phạm vi khơng gian họ 1.3.2.2 Phạm vi thời gian 1.3.2.3 Nội dung Đ ại 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu .3 1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu ng 1.4.3 Phương pháp phân tích số liệu .3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ườ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT Tr KINH DOANH 1.1.1 Hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.1.1 Quan điểm hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.2 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.1.3 Phân loại hiệu sản xuất kinh doanh iii Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương 1.1.2 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh .7 1.1.2.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 1.1.2.2 Vai trò phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2.3 Ý nghĩa việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh uế 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP, CHỈ TIÊU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH KINH DOANH tế H VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KINH DOANH 1.2.1 Các phương pháp dùng phân tích kinh doanh .8 1.2.1.1 Phương pháp so sánh .8 1.2.1.2 Phương pháp loại trừ .9 h 1.2.2 Các tiêu dùng phân tích kinh doanh .12 in 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết phân tích kinh doanh 13 cK 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 14 1.3.1 Các tiêu tình hình tốn 14 1.3.2 Các tiêu đánh giá hoạt động 15 họ 1.3.3 Các tiêu hiệu sử dụng vốn 15 1.3.4 Các tiêu khả sinh lợi 16 Đ ại CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NGƯ NGHIỆP ĐƠNG PHƯƠNG .18 2.1 SƠ LƯỢC VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN NGƯ NGHIỆP ĐƠNG PHƯƠNG 18 2.1.1 Tổng quan cơng ty cổ phân Ngư Nghiệp Đơng Phương .18 ng 2.1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 18 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phòng ban .20 ườ 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức cơng ty 20 Tr 2.1.3.2 Nhiệm vụ phận 20 2.1.3.3 Cơng tác nhân qua ba năm 21 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm cơng ty 23 2.1.4.1 Đặc điểm sinh vật học tơm .23 2.1.4.2 u cầu kỹ thuật ni tơm cát 28 iv Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY QUA NĂM 2009-2011 30 2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu cơng ty qua năm (2009-2011) 30 2.2.1.1 Phân tích tình hình doanh thu theo thành phần .30 uế 2.2.2.2 Phân tích tình hình doanh thu theo cấu sản phẩm 34 tế H 2.2.3 Phân tích tình hình chi phí Cơng ty qua năm (2009 – 2011) 39 2.2.4 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty qua năm (2009 – 2011) 43 2.2.5 Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến tiêu lợi nhuận tiêu thụ Cơng ty qua năm (2009 – 2011) 46 h 2.2.6 Phân tích tiêu tài Cơng ty qua năm (2009 – 2011) 52 in 2.2.6.1 Các tiêu tình hình tốn 52 cK 2.2.6.2 Các tiêu hoạt động 53 2.2.6.3 Các tiêu hiệu sử dụng vốn 54 2.2.6.4 Các tiêu khả sinh lợi 57 họ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NGƯ NGHIỆP ĐƠNG Đ ại PHƯƠNG 59 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 3.1 KẾT LUẬN .63 3.2 KIẾN NGHỊ 64 Tr ườ ng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO v Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương TĨM TẮT NGHIÊN CỨU  Mục tiêu phân tích tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp uế nhằm quản lý kinh doanh cung cấp cho cơng ty thơng tin họ cần để đưa định xác hơn, từ dẫn đến cải thiện hiệu suất kinh doanh Đồng tế H thời để doanh nghiệp nắm bắt họ làm để đạt mục tiêu đề Chính mục tiêu khóa luận nhằm phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh cơng ty Cổ phần ngư nghiệp Đơng Phương giai đoạn 2009 – 2011 Từ đưa biện pháp giúp cải thiện thiếu sót yếu h tồn đọng, góp phần thúc đẩy phát triển cơng ty in  Dữ liệu sử dụng để phục vụ nghiên cứu chủ yếu nguồn số liệu thứ cK cấp doanh nghiệp, bao gồm: Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thu thập từ Phòng kinh tế - tổng hợp để phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp họ  Phương pháp sử dụng nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu Đ ại  Phương pháp xử lý số liệu  Phương pháp phân tích số liệu  Các kết mà nghiên cứu đạt được: ng  Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty giai đoạn 2009 – 2011 ườ  Đề xuất số giải pháp vốn, tiêu thụ, sản xuất nhằm nâng cao hiệu Tr hoạt động cơng ty thời gian tới vi Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU uế Bảng 2.1 Tình hình nhân Cơng ty qua năm (2009 – 2011) 21 Bảng 2.2 Doanh thu theo thành phần kinh doanh 32 tế H Bảng 2.3 Doanh thu theo theo cấu sản phẩm qua năm 2009 – 2011 34 Bảng 2.4 Tổng hợp mức độ ảnh hưởng doanh thu mặt hàng đến tiêu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 37 Bảng 2.5 Tình hình chi phí Cơng ty qua năm 2009 – 2011 40 in h Bảng 2.6 Tình hình lợi nhuận Cơng ty qua năm 2009 – 2011 44 Bảng 2.7 Bảng phân tích lợi nhuận tiêu thụ Cơng ty qua năm 2009 – 2011 47 Tr ườ ng Đ ại họ cK Bảng 2.8 Bảng phân tích tiêu tài Cơng ty qua năm 2009 – 2011 56 vii Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty cổ phần Ngư nghiệp Đơng Phương 20 uế Hình 2.2 Biểu đồ biểu diễn Tổng số lao động Cơng ty qua năm 2009 – 2011 22 Hình 2.3 Biểu đồ biểu diễn Tổng doanh thu Cơng ty qua năm 2009 – 2011 33 tế H Hình 2.4 Biểu đồ biểu diễn doanh thu mặt hàng Tơm thẻ chân trắng qua năm 2009 – 2011 35 Hình 2.5 Biểu đồ biểu diễn doanh thu mặt hàng Tơm sú qua năm 2009 – 2011 36 Hình 2.6 Biểu đồ biểu diễn doanh thu mặt hàng tơm xanh qua năm in h 2009 – 2011 37 Tr ườ ng Đ ại họ cK Hình 2.7 Biểu đồ biểu diễn tổng lợi nhuận trước thuế qua năm 2009 – 2011 45 viii Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ uế 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thủy sản mạnh Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng tế H xuất nhanh giới đạt 18%/năm giai đoạn 1998-2008 Năm 2008, tổng sản lượng thủy sản Việt Nam đạt 4,6 triệu tấn, ni trồng đạt gần 2,5 triệu khai thác đạt 2,1 triệu tấn, đưa Việt Nam lên vị trí thứ sản lượng ni h trồng thủy sản đứng thứ 13 sản lượng khai thác thủy sản giới Sản xuất in chế biến thủy sản có vai trò quan trọng việc tạo cơng ăn việc làm an sinh xã hội năm 2009, sản xuất thủy sản chiếm 7,65% giá trị GDP theo giá thực tế, cK đồng thời thủy sản mặt hàng xuất quan trọng Việt Nam Tại tỉnh Thùa Thiên Huế, thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn, phong trào ni trồng, đánh bắt thuỷ sản phát triển mạnh Đánh bắt thuỷ sản chuyển dịch theo hướng họ phát triển nghề khơi, tập trung vào sản phẩm có giá trị xuất cao Trong năm gần đây, nghề ni trồng, khai thác chế biến thủy sản địa bàn tỉnh Thừa Đ ại Thiên Huế bước trở thành mạnh phát triển kinh tế Ni trồng thuỷ sản chuyển đổi theo hướng ổn định diện tích, giảm mật độ ni kết hợp đa dạng đối tượng, mở rộng diện tích ni xen ghép (tơm, cá, cua ); tập trung làm tốt việc kiểm ng dịch, dập dịch, chủ động giống, hướng dẫn kỹ thuật, đảm bảo hiệu kinh tế, hạn chế dịch bệnh tình trạng nhiễm mơi trường, sản lượng giá trị kim ườ ngạch xuất tăng lên đáng kể Trong đó, nhà nước đánh giá cao đóng góp doanh nghiệp vừa Tr nhỏ q trình phát triển kinh tế nói chung ngành thủy sản nói riêng, cơng ty cổ phần ngư nghiệp Đơng Phương doanh nghiệp nhỏ tham gia kinh tế quốc dân Sản phẩm cơng ty đóng góp phần vào thị trường thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần mục tiêu chiến lực tỉnh: hướng ngành ni trồng thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Sản phẩm chủ yếu cơng ty tơm sản xuất theo cơng nghệ tiên tiến, điểm mạnh trội giúp Cơng ty dần GVHD: Th.S Nguyễn Quang Phục Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương Nhân tố thứ ảnh hưởng đến tiêu doanh thu tiêu thụ doanh nghiệp nhân tố lãi lỗ đơn vị, nhân tố giúp cho lợi nhuận tiêu thụ năm 2011 tăng 738.746,58 nghìn đồng so với năm 2010 Cụ thể do: nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm năm 2011 tăng so với năm 2010 làm cho lợi nhuận tăng 1.087.745,84 nghìn uế đồng, nhân tố giá vốn hàng bán đơn vị làm cho lợi nhuận tiêu thụ giảm 336.517,71 nghìn đồng nhân tố chi phí ngồi sản xuất đơn vị doanh nghiệp làm tế H cho lợi nhuận tiêu thụ giảm 12.481,55 nghìn đồng Nhìn chung, lợi nhuận tiêu thụ Cơng ty tăng phần lớn tăng lên giá bán đơn vị sản phẩm Các nhân tố khối lượng tiêu thụ, kết cấu sản phẩm, giá vốn hàng bán chi phí ngồi sản xuất điều làm cho lợi nhuận tiêu thụ giảm Đây in h nhược điểm lớn mà Cơng ty cần phải quan tâm tìm biên pháp khắc phục thời gian đến cK Để đánh giá đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, khóa luận phân tích số tiêu tài giai đoạn 2009 – 2011 họ 2.2.6 Phân tích tiêu tài Cơng ty qua năm (2009 – 2011) 2.2.6.1 Các tiêu tình hình tốn Các tiêu tình hình tốn thước đo khả đáp ứng khoản nợ Đ ại ngắn hạn doanh nghiệp Nhìn chung giai đoạn nghiên cứu tiêu đánh giá đạt mức bình thường Cụ thể là:  Tỷ số tốn ngắn hạn Cơng ty đạt 1,27 lần (năm 2009), 1,04 lần ng (năm 2010) 1,10 lần (năm 2011) Tỷ số tốn ngắn hạn cơng ty ln lớn cho thấy cơng ty tình trạng tài cơng ty tích cực, đảm bảo khả ườ đáp ứng u cầu chi trả khoản nợ ngắn hạn Tuy nhiên, khoản vay ngắn hạn Cơng ty chiếm tỷ trọng lớn cấu tổng nợ phải trả, tài Tr sản lưu động Cơng ty có khả chuyển hóa thành tiền theo giá trị nó, Cơng ty cần phải giải phóng đến 90% tài sản lưu động có trang trải tồn số nợ ngắn hạn Vì để đảm bảo an tồn cán cân tốn lâu dài, việc nâng tỷ số tốn ngắn hạn lên cao cần thiết  Tỷ số tốn nhanh Cơng ty năm 2009 0,56 lần, năm 2010 0,55 lần tăng lên 0,78 lần năm 2010 Nhìn chung khả tốn nhanh GVHD: Th.S Nguyễn Quang Phục 52 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Ngư nghiệp Đơng Phương Cơng ty ổn định giai đoạn Tuy nhiên với mức tỷ số cơng ty (
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần ngư nghiệp Đông Phương, Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần ngư nghiệp Đông Phương, Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần ngư nghiệp Đông Phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay