Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giai đoạn 2010-2012

116 161 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:07

tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN in h KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại họ cK PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 Tr ờn g Đ TRƯƠNG THỊ HẢI LÝ Khóa học: 2009-2013 uế tế H ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ờn g Đ ại họ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 Tr Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hải Lý Lớp: K43KDNN Niên khóa: 2009-2013 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Tơn Nữ Hải Âu Huế, tháng năm 2013 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô uế giáo, Thạc sỹ Tôn Nữ Hải Âu tận tình hướng dẫn em suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp tế H Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Kinh tế phát triển nói riêng toàn thể thầy cô giáo Trường Đại Học Kinh tế Huế nói chung tận tình truyền đạt kiến thức cho em năm học tập trường Vốn kiến thức tiếp thu trình học tập trường không bước vào đời cách vững tự tin in h tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý giá để em cK Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trò cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Công ty họ Em xin gửi lời cảm ơn đến trưởng phòng Kinh doanh công ty anh chò cán bộ, nhân viên phòng giúp đỡ em trình thu thập số liệu thực tập công ty ại Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô giáo dồi sức khỏe thành Đ công nghiệp giảng dạy cao quý Đồng kính chúc Cô, Chú, Anh, Chò Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trò dồi sức khỏe, đạt ờn g nhiều thành công tốt đẹp công việc Tr Em xin chân thành cảm ơn! Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN Huế, ngày 03 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Trương Thò Hải Lý ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi uế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii tế H TĨM TẮT NGHIÊN CỨU x Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: h Giới hạn nghiên cứu: in Phương pháp nghiên cứu: Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cK Chương 1: Tổng quan vấn đề tiêu thụ sản phẩm 1.1 Cơ sở khoa học: .3 1.1.1 Cơ sở lý luận: họ 1.1.1.1 Những vấn đề chung sản xuất tiêu thụ: 1.1.1.3 Chiến lược marketing tiêu thụ sản phẩm: Chiến lược 4P ại 1.1.1.4 Các tiêu phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp: 10 1.1.2 Cơ sở thực tiễn: 13 Đ 1.1.2.1 Những đặc điểm tiêu thụ sản phẩm mủ cao su Việt Nam: 13 1.1.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm mủ cao su Việt Nam: .15 ờn g 1.1.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm mủ cao su tỉnh Quảng Trị: 17 1.2 Tình hình cơng ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị: 18 1.2.1 Q trình hình thành phát triển: 18 Tr 1.2.2 Quy mơ cơng ty: 19 1.2.3 Chức nhiệm vụ cơng ty: 20 1.2.3.1 Chức cơng ty: 20 1.2.3.2 Nhiệm vụ cơng ty: 20 1.2.4 Sơ đồ tổ chức: .20 1.2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý: 20 1.2.4.2 Q trình tổ chức sản xuất quy trình cơng nghệ: .23 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu 1.2.5 Nguồn lực cơng ty: 24 1.2.5.1 Nguồn lực tự nhiên: 24 1.2.5.2 Nguồn lực kinh tế - xã hội: .27 1.2.6 Mơi trường kinh doanh cơng ty: 37 uế 1.2.6.1 Mơi trường vĩ mơ: .37 1.2.6.2 Mơi trường vi mơ: .40 tế H 1.2.7 Kết sản xuất kinh doanh cơng ty giai đoạn 2010-2012: .41 1.2.8 Đánh giá chung tình hình cơng ty: 45 1.2.8.1 Ưu điểm: 45 1.2.8.2 Tồn hạn chế: .45 h Chương 2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty TNHH MTV cao su Quảng Trị giai in đoạn 2010-2012 .46 2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty TNHH MTV cao su Quảng Trị giai đoạn cK 2010-2012: 46 2.1.1 Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: 46 2.1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm chung: 49 họ 2.1.3 Tình hình tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm: 51 2.1.4 Tình hình tiêu thụ theo thị trường tiêu thụ: .56 ại 2.1.5 So sánh sản lượng tiêu thụ so với sản lượng thành phẩm: 59 2.2 Phân tích tình hình biến động doanh thu: 60 Đ 2.2.1 Phân tích tình hình biến động doanh thu chung: .60 2.2.2 Phân tích tình hình biến động doanh thu theo chủng loại sản phẩm: 62 ờn g 2.2.3 Phân tích tình hình biến động doanh thu theo thị trường tiêu thụ: 64 2.3 Hệ thống phân phối chiến lược marketing: 65 2.3.1 Các kênh phân phối: .65 Tr 2.3.2 Các chiến lược marketing: 66 2.3.2.1 Chiến lược sản phẩm: .66 2.3.2.2 Chiến lược giá cả: .66 2.3.2.3 Chiến lược phân phối: 66 2.3.2.4 Chiến lược xúc tiến: 67 2.4 Các phương thức tốn: 67 2.5 Tình hình thực chi phí hoạt động tiêu thụ sản phẩm: 67 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu 2.6 Kết hiệu tiêu thụ sản phẩm: 71 Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm Cơng ty TNHH MTV cao su Quảng Trị .79 3.1 Phân tích ma trận SWOT cơng ty: 79 uế 3.1.1 Điểm mạnh: 79 3.1.2 Điểm yếu: 79 tế H 3.1.3 Cơ hội: 79 3.1.4 Thách thức: 80 3.2 Các giải pháp nâng cao kết hiệu tiêu thụ sản phẩm: 80 3.2.1 Giải pháp cho chiến lược 4P: 80 h 3.2.1.1 Chiến lược sản phẩm: .81 in 3.2.1.2 Chiến lược giá: 82 3.2.1.3 Chiến lược phân phối: 82 cK 3.2.1.4 Chiến lược xúc tiến: 83 3.2.2 Giải pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh: .83 3.2.3 Giải pháp người: 84 họ Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .85 Kết luận: 85 ại Kiến nghị: 86 2.1 Đối với cơng ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị: 86 Đ 2.2 Đối với Tập đồn cao su Việt Nam: 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tr ờn g PHỤ LỤC Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ại họ cK in h tế H uế Nghĩa Trách nhiệm hữu hạn thành viên World trade organization (Tổ chức thương mại giới) Chi phí Tài sản cố định Sản xuất kinh doanh Viet Nam Rubber Group (Tập đồn Cao su Việt Nam) Ủy ban nhân dân Phường Thành phố Tổ chức cán Nơng trường Ribbed Smoked Sheet (Gân hun khói) Technically Specified Rubber (Cao su định chuẩn kỹ thuật) Kiến thiết Đơn vị tính Lao động Đại học Chủ sở hữu Khoa học cơng nghệ Tiêu chuẩn Việt Nam International Organization for Standardization (Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa) Thương mại dịch vụ Bảo vệ thực vật Sản phẩm Kế hoạch Xuất Sản lượng Strengt – Weaknesses - Opportunities - Threats (Điểm mạnh - Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức) European Union (Liên minh Châu Âu) Constant Viscosity (Độ nhớt khơng đổi) Đ Chữ viết tắt TNHH MTV WTO CP TSCĐ SXKD VRG UBND P TP TCCB NT RSS TSR KTCB ĐVT LĐ ĐH CSH KHCN TCVN ISO Tr ờn g TM & DV BVTV SP KH XK SL SWOT EU CV Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Kênh tiêu thụ trực tiếp uế Sơ đồ 2: Kênh tiêu thụ gián tiếp Tr ờn g Đ ại họ cK in h tế H Sơ đồ 3: Hệ thống tổ chức máy quản lý Cơng ty 21 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Diện tích, sản lượng suất cao su Việt Nam giai đoạn 2010-2012 15 Bảng 2: Sản lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên Việt Nam số thị trường quốc tế giai đoạn 2010-2012 16 Bảng 3: Cơ cấu diện tích đất đai cơng ty giai đoạn 2010-2012 26 uế Bảng 4: Tình hình sử dụng lao động bình qn cơng ty giai đoạn 2010-2012 29 Bảng 5: Tình hình thu nhập người lao động cơng ty giai đoạn 2010-2012 31 tế H Bảng 7: Ngun giá TSCĐ cơng ty giai đoạn 2010-2012 36 Bảng 6: Nguồn vốn cơng ty năm 2010-2012 .34 Bảng 8: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty giai đoạn 2010-2012 .44 h Bảng 9: Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 48 Bảng 10: Tình hình tiêu thụ sản phẩm chung cơng ty giai đoạn 2010-2012 .50 in Bảng 11: Thơng số dòng sản phẩm SVR 3L SVR 5, SVR 10 SVR 20 theo tiêu chuẩn cK quốc gia 52 Bảng 12: Tình hình sản lượng tiêu thụ giá bán dòng sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 53 họ Bảng 13: Tình hình biến động doanh thu tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 55 Bảng 14: Tình hình sản lượng giá bán thị trường tiêu thụ cơng ty giai đoạn 2010- ại 2012 57 Đ Bảng 15: Tình hình biến động doanh thu tiêu thụ theo thị trường tiêu thụ cơng ty giai đoạn 2010-2012 58 ờn g Bảng 16: Tình hình sản lượng tiêu thụ so với sản lượng thành phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 .60 Bảng 17: Ngun nhân biến động doanh thu tiêu thụ chung theo sản lượng giá bán bình Tr qn cơng ty giai đoạn 2010-2012 61 Bảng 18: Phân tích biến động doanh thu chung theo biến động doanh thu theo chủng loại sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 63 Bảng 19: Phân tích biến động doanh thu tiêu thụ chung theo biến động doanh thu thị trường tiêu thụ cơng ty giai đoạn 2010-2012 65 Bảng 20: Tình hình thực chi phí cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 .68 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu Bảng 21: Chi phí tiêu thụ cho đơn vị sản phẩm cơng ty qua năm 2010-2012 .69 Bảng 22: Ngun nhân biến động Tổng chi phí tiêu thụ sản phẩm theo sản lượng tiêu thụ chi phí tiêu thụ đơn vị cơng ty giai đoạn 2010-2012 71 Bảng 23: Kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 73 uế Bảng 24: Thuế/đơn vị sản phẩm cơng ty qua năm 2010-2012 74 Bảng 25: Ngun nhân biến động lợi nhuận cơng ty giai đoạn 2010-2012 .75 Tr ờn g Đ ại họ cK in h tế H Bảng 26: Hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 78 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN ix GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 1: Cơ cấu diện tích đất đai cơng ty giai đoạn 2010-2012 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh (+/-) Tỉ trọng Diện tích Tỉ trọng Diện tích Tỉ trọng 2011 sv 2012 sv (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 2010 2011 3.617,33 100% 3.872,95 100% 4,449,85 100% 255,62 576,90 832,52 Diện tích khai hoang 0,00% 68,30 1,764% 194,00 4,360% 68,30 125,70 194,00 Diện tích phục hoang 0,00% 0,00 0,000% 82,70 1,858% 0,00 82,70 82,70 421,29 11,65% 492,64 12,720% 71,35 67,30 138,65 56,70 26,03 82,73 55,00 275,16 330,16 1,97 0,01 1,98 2,30 0,00 2,30 Diện tích cao su khai thác thực lý Diện cao su khai thác 0,00% 3.196,04 Diện tích vườn nhân giống 56,70 88,35% 3.251,04 1,97 in 82,73 83,942% 1,859% 3.526,20 2,30 79,243% 1,98 0,051% 0,059% ại 0,00% 12,583% 2012 sv 2010 2,30 0,044% 0,052% Tr ườ n g Đ 559,94 1,464% 0,00% Diện tích vườn ươm cK Diện tích cao su KTCB họ Tổng: h Diện tích Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 90 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2: Tình hình sử dụng lao động cơng ty giai đoạn 2010-2012 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh (+/-) Tỉ trọng Số lượng Tỉ trọng Số lượng Tỉ trọng (người) (%) (người) (%) (người) (%) 1.436 100% 1.467 100% 1.495 100% LĐ gián tiếp 105 7,31% 109 7,43% 115 LĐ trực tiếp 1.331 92,69% 1.358 92,57% ĐH trở lên 94 6,55% 99 6,75% Dưới ĐH 1.342 93,45% 1.368 93,25% Nam 834 58,08% 857 Nữ 602 41,92% 610 576 40,11% Tổng 2012 sv 2011 2012 sv 2010 31 28 59 10 92,31% 27 22 49 107 7,16% 13 1.388 92,84% 26 20 46 58,42% 874 58,46% 23 17 40 41,58% 621 41,54% 11 19 411 27,49% -79 -86 -165 1084 72,51% 110 114 224 Theo quan hệ sản Theo trình độ lao LĐ có hợp đồng ngắn hạn Đ 497 ườ n hạn 860 59,89% Tr LĐ có hợp đồng dài g đồng: ại Theo giới tính: Theo thời hạn hợp Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 1.380 họ động: 7,69% cK xuất: in Chỉ tiêu 2011 sv 2010 h Số lượng 33,88% 970 66,12% 91 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 3: Tình hình thu nhập người lao động cơng ty giai đoạn 2010-2012 Năm 2010 So sánh 2011 2012 2011 sv 2010 (+/-) % 2012 sv 2011 (+/-) h Chỉ tiêu % (+/-) % 60,03% -4.341.5 59,69% 10.770 10.709,1 6.428,5 -60,9 99,43% Tổng lao động BQ (người) 1.436 1.467 1.495 31 102,16% 28 101., 1% 59 104,11% 7,5 7,3 4,3 -0,2 97,33% -3 58,90% -3.2 57,33% Tr ườ n g Đ ại họ cK in Tổng quỹ lương (trđ) Thu nhập BQ (trđ/người) -4.280,6 2012 sv 2010 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 92 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu Bảng 4: Nguồn vốn cơng ty năm 2010-2012 Năm 2010 Năm 2011 CK BQ trọng ĐK CK BQ trọng ĐK (trđ) (trđ) kỳ (trđ) (%) (trđ) (trđ) kỳ (trđ) (%) (trđ) 391.455 377.683 100% 28,65 107.14 2012 sv 2012 sv (trđ) kỳ (trđ) (%) 2010 2011 2010 100% 443.450 453.594,5 100% 39.769,5 36.142 75.911,5 109.234 107.143 108.188,5 % 106.287 106.715 25,56% 106.287 88.356 97.321,5 21,46% -1.473,5 -9.393,5 -10.67 99.780 99.544 99,662 26,39% 99.544 101.284 100.414 24,05% 101.284 88.356 94.820 20,9% 752 -5.594 -4.842 9.454 7.599 8.526,5 2,26% 7.599 5.003 5.003 2.501,5 0,55% -2.225,5 -3.799,5 -6.025 71,35 284.31 % 356.273 78,54% 41.243 45.535,5 86.778,5 284.312 269.494,5 họ 337.163 310.737,5 1,51% 74,44% 375.38 337.163 Tr ườ n g Đ 254.677 6.301 ại VCSH 2011 sv 417.452,5 Dài hạn trọng 443.450 Ngắn hạn BQ 463.73 in 363.911 CK h 391.45 Vốn vay: Tỉ cK vốn: Tỉ ĐK Tổng So sánh (+/-) Năm 2012 Tỉ Chỉ tiêu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 93 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 5: Ngun giá tài sản cố định cơng ty giai đoạn 2010-2012 Năm 2010 Năm 2011 Tỉ trọng Tỉ trọng So sánh (+/-) Tỉ trọng (%) Giá trị (trđ) (%) Giá trị (trđ) (%) 154.021 99,30% 165.907 99,33% 175.763,5 99,35% hình: 1.088 0,70% 1.111,5 0,67% 1.154 Tổng 155.109 100% 167.018,5 100% TSCĐ hữu hình: 2012 sv 2011 2012 sv 2010 11.886 9.856,5 21.742,5 0,65% 23,5 42,5 66 100% 11.909,5 9.899 21.808,5 cK TSCĐ vơ Tr ườ n g Đ ại họ 176.917,5 2011 sv 2010 h Giá trị (trđ) in Chỉ tiêu Năm 2012 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 94 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 6: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty giai đoạn 2010-2012 Năm So sánh (%) 2010 2011 2012 2011 sv 2010 2012 sv 2011 2012 sv 2010 DT tiêu thụ SP (trđ) 358.147 401.248 274.899 112,03% 68,51% 76,76% CP tiêu thụ SP (trđ) 247.049 290.020 234.996 117,39% 81,03% 95,12% Doanh thu HĐTC (trđ) 4.957 9.675 5.560 195,18% 57,47% Chi phí HĐTC (trđ) 27 506 717 1.874,07% 141,70% 2.655,56% Doanh thu khác (trđ) 1.884 491 8.420 26,06% 1.714,87% 446,92% Chi phí khác (trđ) 1.426 141 350 9,89% 248,23% 24,54% Tổng doanh thu (trđ) 364.988 411.414 288.879 112,72% 70,22% 79,15% Tổng chi phí (triệu đồng) 248.502 290.667 236.063 116,97% 81,21% 94,99% Tổng LN trước thuế (trđ) 116.486 120.747 52.816 103,66% 43,74% 45,34% Thuế (trđ) 29.121,5 30.186,75 13.204 103,66% 43,74% 45,34% LN sau thuế (trđ) 87.364,5 90.560,25 39.612 43,74% 45,34% ại họ cK in 112,16% Tr ườ n g Đ 103,66% h Chỉ tiêu Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 95 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 7: Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 % hồn % hồn Thực tế thành KH Kế hoạch Thực tế thành KH Kế hoạch Thực tế thành KH Sản lượng tiêu thụ (tấn) 6.134 5.888,6 96.00% 5.187,7 4.899,8 94,45% 4.870,3 4.746,2 97,45% Giá bán (trđ/tấn) 60.82 60.82 100.00% 83,6 81,89 97,95% 57,92 57,92 100,00% Doanh thu (trđ) 373.070 358.147 96.00% 433.692,5 401.248,2 92,52% 282.087,3 274.898,4 9745% in h Kế hoạch cK Chỉ tiêu % hồn Bảng 8: Tình hình tiêu thụ sản phẩm chung cơng ty giai đoạn 2010-2012 Năm So sánh 2011 2012 (+/-) Doanh thu (trđ) 358.147 401.248 274.899 43.101 Sản lượng (tấn) 5888,6 4899,8 4.746,2 -988,8 Giá bán (trđ/tấn) 60,82 81,89 57,92 21,07 2012 sv 2010 % (+/-) % (+/-) % 112,03 -126.349 68,51 -83.248 76,76 83,21 -153,6 96,87 -1.142,4 80,60 ại 2010 2012 sv 2011 -23,97 70,73 -2,9 95,23 134,64 Tr ườ n g Đ Chỉ tiêu họ 2011 sv 2010 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 96 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 9: Tình hình biến động doanh thu theo chủng loại sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 Loại sản Năm 2011 2012 2011 sv 2010 Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng (trđ) (%) (trđ) (%) (trđ) (%) (+/-) % 2012 sv 2011 h 2010 So sánh (+/-) in phẩm 2012 sv 2010 % (+/-) % - 295.270 73.59 182.704 66,46 SVR 3.395 0,95 3.417 0.85 3.920 1,43 SVR 10 65.903 18,40 89.982 22.43 77.355 SVR 20 10.36 2,94 12.579 3.13 10.920 401.248 100 274.899 61,88 -95.609 65,65 22 100,65 503 114,72 525 115,46 28,14 24.079 136,54 -12.627 85,97 11.452 117,38 3,97 2.043 119,39 -1.659 86,81 384 103,64 68,5 -83.248 76,8 ại Đ 100 112.566 100 43.101 112,0 126.349 g 358.147 106,09 ườ n Tổng: 16.957 cK 77,71 họ 278.313 Tr SVR 3L Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 97 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 10: Tình hình biến động doanh thu theo thị trường đầu cơng ty giai đoạn 2010-2012 Năm 2010 So sánh 2011 2012 2011 sv 2010 2012 sv 2010 h Tỉ 2012 sv 2011 trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng (trđ) (%) (trđ) (%) (trđ) (%) (+/-) % (+/-) % (+/-) % Nội tiêu 328.136 91,62 203.882 50,81 147.740 53,74 -124.254 62,13 -56.142 72,46 -180.396 45,02 XK trực tiếp 30.011 8,38 197.366 49,19 127.158 46,26 167.355 657,65 -70.208 64,43 97.147 423,70 Tổng 358.147 100 401.248 100 274.898 100 43101 112,034444 -126.350 68,51074647 -83.249 76,75563386 cK họ Chỉ tiêu in Giá trị Năm 2011 SL tiêu thụ (tấn) 5.888,63 SL sản xuất (tấn) 5.989,3 SL tồn kho kỳ trước (tấn) 598,63 SL thành phẩm (tấn) 2011 sv 2010 2012 sv 2011 2012 sv 2010 4.899,84 4.746,17 -988,79 -153,67 -1.142,46 4.672,30 4.406,86 -1.317 -265,44 -1.582,4 699,30 471,60 100,67 -227,7 -127,03 6.587,93 5.371,60 4.878,46 -1.216,33 -493,14 -1.709,47 0,89 0,91 0,97 0,018 0,06 0,079 Tr SL tiêu thụ/SL thành phẩm (lần) So sánh (+/-) 2012 g Đ 2010 ườ n Chỉ tiêu ại Bảng 11: Tình hình sản lượng tiêu thụ so với sản lượng thành phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 98 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 12: Ngun nhân biến động doanh thu tiêu thụ theo sản lượng giá bán bình qn cơng ty giai đoạn 2010-2012 Chỉ tiêu Chênh lệch 2012 so với 2011 2012 so với 2010 Số tuyệt đối Số tương đối (trđ) (%) (trđ) (%) Doanh thu 43.099,970 12,03% -126.344,718 -31,49% Sản lượng -60.138,816 -16,79% -12.578,304 -4,58% Giá bán BQ 103.238,786 28,83% -113.766,414 -28,35% Số tuyệt đối Số tương đối h Số tương đối (trđ) (%) -83.244,748 -23,24% -69.480,768 -19,40% -13.763,980 -3,84% họ cK Số tuyệt đối in 2011 so với 2010 Bảng 13: Doanh thu, sản lượng giá bán theo chủng loại sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 Năm 2011 Doanh thu Sản lượng Giá bán Doanh thu Sản lượng Giá bán (trđ) (tấn) (trđ/tấn) (trđ) (tấn) (trđ/tấn) 60,46 295.270 3.608 81,84 182.704 3.176 57,53 67,90 3.417 34 100,50 3.920 70 56,00 62,65 89.982 1.093 82,33 77.355 1.00 59,50 57,26 12.579 165 76,24 10.920 200 54,60 Sản lượng Giá bán (trđ) (tấn) (trđ/tấn) 278.313 4.603 SVR 3.395 50 SVR 10 65.903 1.052 SVR 20 10.536 g ườ n 184 Tr SVR 3L Đ Doanh thu Sản phẩm Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 2012 ại 2010 99 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 14: Ngun nhân biến động doanh thu chung theo biến động doanh thu theo chủng loại sản phẩm đến biến động doanh thu tiêu thụ chung cơng ty giai đoạn 2010-2012 Chênh lệch 2011 so với 2010 Tổng chênh lệch theo chủng loại sản phẩm 2012 so với 2011 2012 so với 2010 2011 sv 2010 Số 2012 sv 2011 2012 sv 2010 Số tương Số tuyệt đối tương Số tuyệt đối Số tương Chỉ tiêu (trđ) đối (%) (trđ) đối (%) (trđ) đối (%) Số tuyệt Số tương Số tuyệt Số tương Số tuyệt Số tương Doanh thu 43.101 12% -126.349 -31% -83.248 -23% đối (trđ) đối (%) đối (trđ) đối (%) đối (trđ) đối (%) Sản lượng -60.161,076 -16,80% -35.353,836 -8,81% -86.281,262 Giá bán 77.118,076 21,53% -77.212,164 -19,24% -9.327,738 -2.,60% 16.957 4,73% -112.566 -28,05% -95.609 -26,70% Sản lượng -1.086,400 -0,30% 3.618000 0,90% 1.358,000 0,38% Giá bán 1.108,400 0,31% -3.115,000 -0,78% -833,000 -0,23% 22 0,01% 503 0,13% 525 0,15% Sản lượng 2.568,463 0,72% 17.041,422 4,25% 15.536,068 4,34% Giá bán 21.510,537 6,01% -29.668,422 -7,39% -4.84,068 -1,14% 24.079 6,72% -12.627 -3,15% 11.452 3,20% Sản lượng -1.087,957 -0,30% 2.668,273 0,66% 916,174 0,26% Giá bán 3.130,957 0,87% -4.327,273 -1,08% -532,174 -0,15% 2.43 0,57% -1.659 -0,41% 384 0,11% in cK họ ại Đ SVR 20 g SVR 10 -24,09% ườ n SVR Tr SVR 3L h Số tuyệt đối Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 100 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 15: Doanh thu, sản lượng giá bán bình qn thị trường đầu cơng ty giai đoạn 2010-2012 Chỉ tiêu Năm 2010 2011 2012 Sản lượng Giá bán Doanh thu Sản lượng Giá bán Doanh thu Sản lượng Giá bán Nội tiêu 328.137 5.389 60,89 203.883 2.282 89,34 147.740 2.546 58,03 XK trực tiếp 30.011 500 60,02 197.366 2.618 75,39 127.158 2.200 57,80 cK in h Doanh thu Bảng 16: Ngun nhân biến động doanh thu chung theo biến động doanh thu theo thị trường đầu cơng ty giai đoạn 2010-2012 2011 so với 2010 2012 so với 2011 Số Số tương Số tuyệt đối Chỉ tiêu (trđ) đối (%) (trđ) Doanh thu 43.101 12% -126.351 -189.185,685 -52,82% 64.931,685 18,13% Số tuyệt đối Số tuyệt Số Số tuyệt tương đối Số tương Số tuyệt tương -31% -83.250 -23% đối (trđ) đối (%) (trđ) đối (%) đối (trđ) đối (%) 23.586,815 5,88% -173.110,687 -48,34% -79.729,815 -7.286,313 -2,03% -124,254 -34,69% -56.143 -13,99% -180.397 -50,37% 167,355 46,73% -70.208 -17,50% 97.147 27,12% Đ đối (%) g 35,50% -31.512,218 -7,85% 102.037,400 28,49% tiếp Giá bán 40.228,404 11,23% -38.695,782 -9,64% -4.890,400 -1,37% ườ n 127.126,596 Tr 2012 so với 2010 (trđ) lượng Sản 2012 so với 2011 Số tương XK trực Giá bán 2011 so với 2010 Số -19,87% Nội tiêu Tổng chệnh lệch theo chủng loại sản phẩm đối (%) Sản lượng tương 2012 so với 2010 ại Số tuyệt đối họ Chênh lệch Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 101 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 17: Tình hình thực chi phí cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm cơng ty giai đoạn 2010-2012 2012 2011 sv 2010 Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị (trđ) (%) (trđ) (%) (trđ) Tổng 247.048 100 290.020 100 234996 Giá vốn hàng bán 215.543 87,25% 265.360 91,50% 217.119 Chi phí bán hàng 1.270 0,51% 2.455 0,85% Chi phí quản lý 30.235 12,24% 22.205 7,66% 2012 sv 2010 (%) (+/-) % (+/-) % (+/-) % 100 42972 117% -55.024 81% -12.052 95% 92,39% 49.817 123,11% -48.241 81,82% 1.576 100,73% 2.531 1,08% 1.185 193,31% 76 103,10% 1.261 199,29% 15.346 6,53% -8.030 73,44% -6.859 69,11% -14.889 50,76% ại Chỉ tiêu Tỉ trọng cK Giá trị 2012 sv 2011 in 2011 họ 2010 So sánh h Năm Bảng 18: Chi phí tiêu thụ đơn vị sản phẩm cơng ty qua năm 2010-2012 Đ Năm Tổng CP tiêu thụ SP (trđ) Sản lượng (tấn) 2012 sv 2011 2012 sv 2010 2012 (+/-) % (+/-) % (+/-) % 290.020 234.996 42.972 117,39% -55.024 81,03% -12.052 95,12% 5.888,6 4.99,8 4.746,2 -988,8 83,21% -153,6 96,87% -1.142,4 80,60% 42,0 59,2 49,5 17,23656576 141,08% -9,67771896 83,65% 7,6 118,02% 247.048 Tr CP tiêu thụ ĐVSP (trđ/tấn) 2011 sv 2010 2011 g 2010 ườ n Chỉ tiêu So sánh Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 102 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 19: Ngun nhân biến động tổng chi phí TTSP theo sản lượng chi phí tiêu thụ ĐVSP cơng ty giai đoạn 2010-2012 Chênh lệch 2011 so với 2010 2012 so với 2011 2012 so với 2010 Số tương đối Số tuyệt đối Số tương đối (trđ) (%) (trđ) (%) Tổng chi phí tiêu thụ SP 42.972 17,39% -55.024 -18,97% -12.052 -4,88% Sản lượng -41.484 -16,79% -9.092 -3,13% -47.928 -19,40% Chi phí tiêu thụ ĐVSP 84.456 34,19% -45.932 35.876 14,52% in (trđ) cK Chỉ tiêu Số tuyệt đối h Số tuyệt đối -15,84% Số tương đối (%) Năm 2011 Tỉ trọng Giá trị (trđ) (%) (trđ) DT từ hoạt động TTSP 358.147 100% 401.248 Tổng CP tiêu thụ SP 247.049 68,98% 290.020 Lợi nhuận trước thuế 111.098 31,02% 111.228 Thuế (25%) 27.774,5 7,76% LN ròng từ hoạt động Thuế/ĐVSP 83.323,5 g 23,27% 4,72 Tr TTSP 27.807 ườ n Chỉ tiêu Tỉ trọng Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 83.421 5,68 Giá trị Tỉ trọng So sánh 2011 sv 2010 2012 sv 2011 2012 sv 2010 (%) (trđ) (%) (+/-) % (+/-) % (+/-) % 100% 274.899 100% 43.101 112,03% -126.349 68,51% -83.248 76,76% 72,28% 234.996 85,48% 42.971 117,39% -55.024 81,03% -12.053 95,12% 27,72% 39.903 14,52% 130 100,1% -71.325 35,87% -71.195 35,92% 6,93% 9.975,75 3,63% 32,5 100,1% -17.831,25 35,87% -17.798,75 35,92% 20,79% 29.927 10,89% 97,5 100,1% -53.493,75 35,87% -53.396,25 35,92% 0.96 1.20 -3,57 0,37 -2,61 0,45 Đ Giá trị Năm 2012 ại Năm 2010 họ Bảng 20: Kết hoạt động TTSP cơng ty giai đoạn 2010-2012 2,10 103 GVHD: Th.S Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 21: Ngun nhân biến động LN theo SL tiêu thụ, giá bán BQ, chi phí ĐVSP thuế ĐVSP cơng ty giai đoạn 2010-2012 Chênh lệch 2012 sv 2011 2012 sv 2010 Số tương đối Số tuyệt đối Số tương đối (trđ) (%) (trđ) (%) 97,5 0,1% -53.494 -64,13% SL tiêu thụ -13.991,488 -16,79% -2.615,100 Giá bán BQ 103.238,786 123,90% -113.766,414 CP tiêu thụ đơn vị -84.455,725 -101,36% 45.932,390 Thuế ĐVSP -4.696,329 -5,64% 16.959,550 (%) -53.396,25 -64,08% -3,13% -16.164,923 -19,40% -136,38% -13.763,980 -16,52% 55,06% -35.875,799 -43,06% 12.410,442 14,89% cK LN từ hoạt động TTSP Số tương đối (trđ) họ Chỉ tiêu Số tuyệt đối in Số tuyệt đối h 2011 sv 2010 20,33% ại Bảng 22: Hiệu hoạt động TTSP cơng ty giai đoạn 2010-2012 LN/DT (lần) 0,23 0,21 CP/DT (lần) 0,69 CP/LN (lần) 2,96 2012 g 2011 0,11 ườ n 2010 So sánh 2011 sv 2010 2012 sv 2011 2012 sv 2010 (+/-) % (+/-) % (+/-) % -0,02 89,36% -0,10 52,36% -0,12 46,79% 0,72 0,85 0,03 104,78% 0,13 118,27% 0,17 123,93% 3,48 7,85 0,51 117,26% 4,38 225,86% 4,89 264,84% Tr Chỉ tiêu Đ Năm Trương Thị Hải Lý – K43 KDNN 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giai đoạn 2010-2012, Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giai đoạn 2010-2012, Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giai đoạn 2010-2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay