Giáo trình lý thuyết mạch

204 543 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:06

Giáo trình lý thuyết mạch Giáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchGiáo trình lý thuyết mạchvv H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG LÝ THUY T M CH (Dùng cho sinh viên h đào t o đ i h c t xa) L u hành n i b HÀ N I - 2006 H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG LÝ THUY T M CH Biên so n : ThS NGUY N QU C DINH L I GI I THI U Lý thuy t m ch m t s môn c s c a k thu t n t , vi n thông, t đ ng hoá, nh m cung c p cho sinh viên kh n ng nghiên c u m ch t ng t , đ ng th i c s lý thuy t đ phân tích m ch s V i ý ngh a m t môn h c nghiên c u h th ng t o bi n đ i tín hi u, n i dung c s lý thuy t m ch (basic circuits theory) ch y u sâu vào ph ng pháp bi u di n, phân tích, tính toán t ng h p h th ng n t o bi n đ i tín hi u d a mô hình các thông s & ph n t h p thành n hình T p gi ng ch y u đ c p t i lý thuy t ph ng pháp bi u di n phân tích m ch kinh n, d a lo i ph n t m ch t ng t , n tính có thông s t p trung, c th là: - Các ph n t & m ng hai c c: Hai c c th đ ng, có ho c quán tính nh ph n t thu n tr , thu n dung, thu n c m m ch c ng h ng; hai c c tích c c nh ngu n n áp & ngu n dòng n lý t ng -Các ph n t & m ng b n c c: B n c c t ng h th đ ng ch a RLC ho c bi n áp lý t ng; b n c c tích c c nh ngu n ph thu c (ngu n có u n), transistor, m ch khu ch đ i thu t toán Công c nghiên c u lý thuy t m ch nh ng công c toán h c nh ph ng trình vi phân, ph ng trình ma tr n, phép bi n đ i Laplace, bi n đ i Fourier Các công c , khái ni m & đ nh lu t v t lý M i ch ng c a t p gi ng g m b n ph n: Ph n gi i thi u nêu v n đ ch y u c a ch ng, ph n n i dung đ c p m t cách chi ti t v n đ v i thí d minh h a, ph n t ng h p n i dung h th ng hóa nh ng m ch y u, ph n cu i đ a câu h i t p rèn luy n k n ng Ch ng I đ c p đ n khái ni m, thông s c b n c a lý thuy t m ch, đ ng th i giúp sinh viên có m t cách nhìn t ng quan nh ng v n đ mà môn h c quan tâm Ch ng II nghiên c u m i quan h gi a thông s tr ng thái c a m ch n, đ nh lu t ph ng pháp c b n phân tích m ch n Ch ng III sâu vào nghiên c u ph ng pháp phân tích trình đ m ch Ch ng IV trình bày cách bi u di n hàm m ch ph ng pháp v đ c n t n s c a hàm m ch Ch ng V đ c p t i lý thuy t m ng b n c c ng d ng nghiên c u m t s h th ng Cu i m t s ph l c, thu t ng vi t t t tài li u tham kh o cho công vi c biên so n M c dù có r t nhi u c g ng nh ng c ng không th tránh kh i nh ng sai sót Xin chân thành c m n ý ki n đóng góp c a b n đ c đ ng nghi p Ng i biên so n THU T NG VI T T T AC (Alternating Current) ch đ dòng xoay chi u ADC (Analog Digital Converter) b chuy n đ i t DC (Direct Current) ch đ dòng m t chi u FT (Fourier transform) bi n đ i Fourier ng t -s K TT B khu ch đ i thu t toán LT (Laplace transform) bi n đ i Laplace M4C M ng b n c c NIC (Negative Impedance Converter) b bi n đ i tr kháng âm Ch ng 1: Các khái ni m nguyên lý c b n c a lý thuy t m ch CH NG CÁC KHÁI NI M VÀ NGUYÊN LÝ C THUY T M CH B N C A LÝ GI I THI U Ch ng đ c p đ n khái ni m, thông s nguyên lý c b n nh t c a lý thuy t m ch truy n th ng ng th i, đ a cách nhìn t ng quan nh ng v n đ mà môn h c quan tâm v i ph ng pháp lo i công c c n thi t đ ti p c n gi i quy t v n đ C th là: • Th o lu n quan m h th ng v m ch n x lý tín hi u • Th o lu n lo i thông s tác đ ng th đ ng c a m ch d • Cách chuy n mô hình m ch n t mi n th i gian sang mi n t n s ng • Các thông s c a m ch mi n t n s • ng d ng mi n t n s phân tích m ch, so sánh v i vi c phân tích m ch mi n th i gian i góc đ n ng l ng c l i N I DUNG 1.1 KHÁI NI M TÍN HI U VÀ M CH I N Tín hi u Tín hi u d ng bi u hi n v t lý c a thông tin Thí d , m t nh ng bi u hi n v t lý c a tín hi u ti ng nói (speech), âm nh c (music), ho c hình nh (image) có th n áp dòng n m ch n V m t toán h c, tín hi u đ c bi u di n xác ho c g n b i hàm c a bi n đ c l p Xét d i góc đ th i gian, m c dù tài li u không gi ng nhau, nh ng tài li u s th ng nh t v m t đ nh ngh a cho m t s lo i tín hi u ch y u liên quan đ n hai khái ni m liên t c r i r c Tín hi u liên t c Khái ni m tín hi u liên t c cách g i thông th ng c a lo i tín hi u liên t c v m t th i gian Nó đ c g i tín hi u t ng t M t tín hi u x(t) đ c g i liên t c v m t th i gian mi n xác đ nh c a bi n th i gian t liên t c Hình 1.1 mô t m t s d ng tín hi u liên t c v m t th i gian, đó: Hình 1.1a mô t m t tín hi u b t k ; tín hi u ti ng nói m t thí d n hình v d ng tín hi u Hình 1.1b mô t d ng tín hi u u hòa Hình 1.1c mô t m t dãy xung ch nh t tu n hoàn Hình 1.1d mô t tín hi u d ng hàm b c nh y đ n v , ký hi u u(t) ho c 1(t): ⎧1, u (t ) = ⎨ ⎩0, t≥0 t
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình lý thuyết mạch, Giáo trình lý thuyết mạch, Giáo trình lý thuyết mạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay