Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng và giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Huế

100 143 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:06

uế Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp em xin chân thành tế H cảm ơn quý Thầy Cô giáo trường Đại học Kinh Tế Huế truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo PGS.TS Trịnh Văn h Sơn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực đề in tài cK Đồng thời, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến anh chị phòng Quan hệ khách hàng tập thể cán Ngân hàng họ Thương Mại cổ phần Chi nhánh Thừa Thiên Huế giúp đỡ nhiệt tình, trao đổi truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi Đ ại cho em suốt thời gian thực tập Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm thân ng kiến thức chuyên môn nên đề tài không tránh khỏi có thiếu sót Vì vậy, em mong nhận thông cảm, bảo đóng ườ góp ý kiến quý thầy cô, quan bạn để đề tài hoàn Tr thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lê Thị Kiều Linh i MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii uế DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii tế H DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài h Mục tiêu nghiên cứu .1 in Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu cK Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài .2 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Đ ại 1.1 Lý luận tín dụng 1.1.1 Tín dụng ngân hàng vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng .4 1.1.1.1 Khái niệm chất tín dụng NH 1.1.1.2 Phân loại tín dụng NH ng 1.1.1.3 Vai trò tín dụng NH .5 1.1.1.4 Quy trình tín dụng ườ 1.1.2 Rủi ro hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Tr 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.2.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng Ngân hàng .10 1.1.2.5 Những thiệt hại gây từ rủi ro tín dụng Ngân hàng 12 1.1.2.6 Dấu hiệu nhận biết rủi ro hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng .13 ii 1.1.2.7 Căn chủ yếu xác định mức độ rủi ro tín dụng 14 1.2 HTKSNB Ngân hàng .16 1.2.1 Khái quát HTKSNB .16 1.2.1.1 Khái niệm HTKSNB 16 uế 1.2.1.2 Mục tiêu nhiệm vụ HTKSNB .16 1.2.1.3 Các phận cấu thành HTKSNB 17 tế H 1.2.1.4 Sự cần thiết HTKSNB hoạt động tín dụng 19 1.2.1.5 Những hạn chế HTKSNB 20 1.2.2 Kiểm soát nội quy trình tín dụng 21 1.2.2.1 Khái niệm Hệ thống kiểm soát nội hoạt động tín dụng .21 h 1.2.2.2 Mục tiêu nhiệm vụ kiểm soát nội hoạt động tín dụng 21 in 1.2.2.3 Các hoạt động kiểm soát 21 1.2.2.4 Nội dung kiểm soát nội hoạt động tín dụng 24 cK 1.2.3 Các yếu tố đánh giá chất lượng công tác kiểm soát hoạt động tín dụng 24 1.2.3.1 Khả nhận biết, đánh giá, phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 24 họ 1.2.3.2 Mức độ thường xuyên, liên tục hoạt động kiểm soát 25 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát hoạt động tín dụng 25 Đ ại 1.2.4.1 Các yếu tố từ phía khách hàng 25 1.2.4.2 Những yếu tố từ phía ngân hàng .26 CHƯƠNG II: KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NAM VIỆT CHI NHÁNH HUẾ .28 ng 2.1 Giới thiệu chung NH TMCP Nam Việt 28 2.1.1 Sự đời phát triển NH TMCP Nam Việt .28 ườ 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NH TMCP Nam Việt .29 Tr 2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức máy 29 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban .30 2.1.3 Tình hình lao động 31 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Nam Việt .31 2.2 Phân tích tình hình tín dụng rủi ro tín dụng 34 2.2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn 34 2.2.2 Tình hình huy động vốn 37 iii 2.2.3 Tình hình dư nợ tín dụng 39 2.2.4 Tình hình nợ hạn .40 2.2.5 Các sản phẩm tín dụng NH 41 2.2.5.1 Sản phẩm tín dụng cho Khách hàng cá nhân .41 uế 2.2.5.2 Sản phẩm tín dụng cho khách hàng DN 42 2.3 Thực trạng công tác Kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngân hàng tế H Nam Việt .42 2.3.1 Các quy định nội hoạt động tín dụng 42 2.3.1.1 Phân cấp phân quyền phê duyệt hạn mức tín dụng 42 2.3.1.2 Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng .43 h 2.3.1.3 Quy định bảo đảm tiền vay 44 in 2.3.1.4 Quy trình tín dụng 45 2.3.1.5 Quy định nguyên tắc xác định hạn mức tín dụng cấp cho khách cK hàng .51 2.3.2 Kiểm soát nội quy trình tín dụng 51 2.3.2.1 Mục tiêu Kiểm soát hoạt động tín dụng 51 họ 2.3.2.2 Yêu cầu kiểm soát .52 2.3.2.3 Phạm vi kiểm soát nội hoạt động tín dụng 52 Đ ại 2.3.2.4 Phương pháp kiểm soát hoạt động tín dụng 52 2.3.2.5 Nội dung kiểm soát hoạt động tín dụng 52 2.3.2.6 Kết công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng.58 2.3.2.7 Những ưu điểm tồn Hệ thống KSNB hoạt động tín dụng ng NH Nam Việt .60 2.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng chi nhánh NH Nam Việt .65 ườ 2.3.3.1 Tình hình nợ hạn .65 Tr 2.3.3.2 Những tồn hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng NH Nam Việt chi nhánh Huế 65 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HTKSNB VÀ NGĂN NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH NAM VIỆT 77 3.1 Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH Nam Việt 77 iv 3.1.1 Những vấn đề đặt từ thực trạng kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH Nam Việt 77 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển trung dài hạn 77 3.2 Đánh giá kết hạn chế công tác KSNB tín dụng Ngân Hàng 78 uế 3.3 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngăn ngừa rủi ro tín dụng NH Nam Việt chi nhánh Huế .79 tế H 3.3.1 Nhóm giải pháp vĩ mô .79 3.3.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng NH 79 3.3.1.2 Tăng cường công tác tra, giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội ngân hàng rủi ro ngân hàng máy h tra Ngân hàng Nhà nước 79 in 3.3.1.3 Hoàn thiện công tác cung cấp thông tin 80 3.3.2 Các giải pháp ngân hàng .80 cK 3.3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 80 3.3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội việc ngăn ngừa, kiểm soát, quản lý rủi ro tín dụng 81 họ 3.3.2.3 Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 84 3.3.2.4 Nâng cao chất lượng tín dụng 85 Đ ại 3.3.2.5 Nhóm giải pháp hạn chế tổn thất xảy rủi ro tín dụng 85 3.3.3 Các giải pháp doanh nghiệp 86 3.3.3.1 Chú trọng công tác lập BCTC 86 3.3.3.2 Nâng cao trình độ, kiến thức quản lý điều hành .86 ng 3.3.3.3 Ngăn ngừa hành vi lừa đảo khách hàng 87 ườ 3.3.3.4 Có biện pháp phạt lãi suất nặng khách hàng thường xuyên trễ hạn toán lãi 87 Tr PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 Kết luận .88 Kiến nghị 89 2.1 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt 89 2.2 Đối với Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt Huế 89 2.3 Đối với đề tài nghiên cứu 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO v PHỤ LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Trang  SƠ ĐỒ uế Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng .10 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy 29 tế H Sơ đồ 2.2 Quy trình cho vay Ngân hàng Nam Việt .50  SƠ ĐỒ Đồ thị 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh qua năm .34 h Đồ thị 2.2 Tình hình tài sản nguồn vốn qua năm 36 Tr ườ ng Đ ại họ cK in Đồ thị 2.3 Tình hình tổng dư nợ nợ hạn qua năm 40 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Quy mô Cơ cấu lao động ngân hàng 31 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2010-2012 32 uế Bảng 2.3 Tình hình Tài sản nguồn vốn Ngân hàng giai đoạn 2010 - 2012 35 Bảng 2.4 Kết huy động vốn qua năm (2010- 2012) 37 tế H Bảng 2.5 Phân tích tình hình dư nợ theo thời gian .39 Bảng 2.6 Phân tích số nợ 40 Bảng 2.7 Thẩm quyền phê duyệt tờ trình thẩm định TSBĐ .43 h Bảng 2.8 Quy đổi mức điểm xếp hạng tín dụng khách hàng .44 Tr ườ ng Đ ại họ cK in Bảng 2.9 Bảng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp rút gọn 75 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NỘI DỤNG BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban Giám đốc CBTD Cán tín dụng CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng CVQLTD Chuyên viên quản lý tín dụng DVKH Dịch vụ khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hợp đồng tín dụng Kiểm soát nội KSNB Ngân hàng họ NH Ngân hàng Nhà nước RRTD Đ ại NHNN QHKH Ngân hàng thương mại Quan hệ khách hàng Rủi ro tín dụng Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng ng TCKT ườ tế H h in cK Khách hàng KH NHTM uế TỪ VIẾT TẮT Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định Tr TSBĐ viii TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, toán, liên quan đến toàn nên kinh tế uế có nhiều rủi ro Đồng thời rủi ro hoạt động ngân hàng lại có xu hướng tập trung vào danh mục khoản cho vay Tình trạng khó khăn tài ngân tế H hàng thường phát sinh từ khoản cho vay khó đòi, từ dẫn đến khả toán ngân hàng không thu hồi vốn cho vay để toán khoản huy động đầu vào Trước rủi ro thách thức có liên quan chặt chẽ tới chất lượng kiểm soát nội bộ, NHTM né tránh mà phải đối mặt tự h tìm cho giải pháp thiết thực phù hợp để nâng cao chất lượng kiểm soát in nội hoạt động tín dụng, hạn chế rủi ro, tăng quy mô chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu Do đó, việc thiết kế hệ thống kiểm cK soát nội hữu hiệu hoạt động cho vay vấn đề cấp thiết, góp phần quan trọng việc hạn chế thất thoát vốn tín dụng ngân hàng Nhận thấy vai trò quan trọng việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội hoạt động ngân họ hàng nói chung hoạt động cho vay nói riêng, em mạnh dạn lựa chọn đề tài “Kiểm soát nội hoạt động tín dụng giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng Ngân Đ ại hàng Nam Việt chi nhánh Huế” để làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Kết cấu đề tài mô tả tổng quan sau: - Phần I: Đặt vấn đề - Phần II: Nội dung kết nghiên cứu (gồm có chương) ng Chương 1: Hệ thống hóa lý luận hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng, hệ thống kiểm soát nội nói chung kiểm soát hoạt động tín dụng nói riêng ườ Chương 2: Sơ lược trình hình thành, phương hướng hoạt động ngân hàng Nam Việt trình hình thành, phát triển ngân hàng Nam Việt Chi Tr nhánh Huế Qua trình tìm hiểu thực tế, trình bày vấn đề quy trình cho đồng thời nhận dạng rủi ro phát sinh trình cho vay, từ sâu phân tích hoạt động kiểm soát áp dụng Chi nhánh Chương 3: Đề xuất số giải pháp hoàn thiện tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nam Việt Chi nhánh Huế - Phần III: Kết luận kiến nghị ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Đi với phát triển kinh tế giới, đặc biệt với quốc uế gia phát triển Việt Nam, Ngân hàng trở thành khâu then chốt hệ thống kinh tế Việt Nam, bên cạnh ưu điểm đạt không hạn tế H chế liên quan đến hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội Do vậy, đề tài nhằm tìm hiểu cách thức kiểm soát nội hoạt động tín dụng từ đưa biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng Như biết, tín dụng hoạt động chủ yếu đem lại h nguồn thu cho Ngân hàng, loại hình nghiệp vụ phức tạp, tiềm in ẩn nhiều rủi ro, gian lận biện pháp kiểm soát kịp thời gây cK tổn thất lớn, điều đòi hỏi Ngân hàng phải hoàn thiện cho chế cho vay hợp lý gắn liền với hoạt động kiểm soát thích hợp Hệ thống KSNB hữu hiệu bảo đảm tài sản NHTM sử dụng cách hợp lý, trì mức độ họ tin cậy thông tin tài tuân thủ luật lệ, quy định, qua tạo niềm tin cho khách hàng, cổ đông, đối tác Tuy nhiên, thực tế, công tác kiểm soát nội hoạt động tín dụng tồn nhiều hạn chế Đ ại Thêm vào đó, xuất ngày nhiều Ngân hàng nước Ngân hàng TMCP nước làm gia tăng cạnh tranh thị trường, điều đòi hỏi phải có sách kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng chặt chẽ ng Chính vậy, việc xây dựng hệ thống KSNB cần thiết để hạn chế rủi ro kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững ườ Nhận thức tầm quan trọng công tác KSNB đặc biệt hoạt động tín dụng Ngân hàng với kiến thức trang bị gần năm học nhà Tr trường, em định lựa chọn đề tài: “Kiểm soát nội hoạt động tín dụng giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Huế” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp hệ thống hoá số vấn đề lý luận hệ thống kiểm soát nội rủi ro tín dụng SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HTKSNB VÀ NGĂN NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH NAM VIỆT 3.1 Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH uế Nam Việt Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng tế H Nam Việt thể qua lý sau: 3.1.1 Những vấn đề đặt từ thực trạng kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH Nam Việt h Từ thực trạng phân tích chương cho thấy, Kiểm soát nội hoạt động tín in dụng NH nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ đối cK với hoạt động tín dụng Có nhiều khoản cho vay với số tiền lớn khả thu hồi, gây tổn thất cho ngân hàng; khoản nợ có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cao khoản nợ gia hạn nợ nhiều lần chưa thực hạch toán vào họ nhóm nợ xấu theo quy định hành Kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH nhiều bất cập, chưa đáp ứng Đ ại yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động tín dụng; trình độ cán tác nghiệp nhiều bất cập chưa theo kịp với phát triển kinh tế thị trường Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh theo chiến lược hoạt động ngành, ng định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương, với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo chất lượng tín dụng nâng cao chất lượng kiểm soát nội hoạt động ườ tín dụng vấn đề đặt 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển trung dài hạn Tr Chiến lược phát triển thị trường: phấn đấu gia tăng thị phần cho sản phẩm dịch vụ có Navibank sở khai thác tối đa khả sử dụng sản phẩm dịch vụ đối tượng khách hàng thời kỳ phân khúc thị trường mục tiêu lựa chọn Mục tiêu đến năm 2020, thị phần hoạt động (huy động vốn cho vay) Navibank chiếm tối thiểu 5% thị phần ngành ngân hàng Để hỗ trợ cho thành công chiến lược này, song song với việc hoàn thiện hệ thống phân SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn phối có, Navibank tiếp tục hình thành điểm phân phối phạm vi nước đồng thời tăng cường công tác chiêu thị nhằm xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu Navibank đến rộng rãi khách hàng Với yêu cầu tăng cường huy động vốn, mở rộng quy mô tín dụng trên, dễ uế xảy rủi ro, đó, thời gian tới NH cần nâng cao chất lượng kiểm soát nội hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng tế H 3.2 Đánh giá kết hạn chế công tác KSNB tín dụng Ngân Hàng Hoạt động kiểm soát thẩm định cho vay NH Nam Việt Chi nhánh Huế nhìn nhận thước đo sàn lọc giúp ngân hàng đưa định cho vay h xác in Các khoản vay tiến hành thẩm định trước phê duyệt cho vay Hoạt động kiểm soát định hình tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng cK thông qua quy định điều kiện phân luồng hồ sơ Cơ chế tái thẩm định giúp ngân hàng hạn chế rủi ro việc đưa định cho vay họ Hoạt động kiểm soát, trách nhiệm phận quy định cụ thể thành văn hướng dẫn giúp trình kiểm soát minh bạch, tạo điều kiện pháp lý cho Đ ại giai đoạn sau Quy chế kiểm soát thẩm định cho vay áp dụng thống toàn hệ thống ngân hàng, từ hội sở đến chi nhánh Trong trình tìm hiểu thông tin khách hàng, CBTD tiến hành kiểm tra đối chiếu tính trung thực hợp lý thông tin đơn vị khách hàng thường xuyên, định kỳ ng theo quy trình đột xuất ườ Một số cán chủ chốt Hội sở với Giám đốc & Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh chi nhánh Huyện có user để truy cập vào trung tâm CIC Tr Việc định giá tài sản bảo đảm thực theo quy định, hướng dẫn Ngân hàng Đối với tài sản mà Ngân hàng không am hiểu tiến hành thuê chuyên gia tư vấn, tổ chức thẩm định giá đưa ý kiến tham mưu Đối với trường hợp lấy tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo (dùng dự án đầu tư để vay vốn) trước cho vay CBTD bắt buộc phải sở để xác minh thông tin mà Doanh nghiệp cung cấp Từ có để đánh giá tính khả thi dự án SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Cơ chế chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng thể rõ ràng bảng hướng dẫn chấm điểm tiêu tài phi tài Ngân hàng áp dụng công nghệ thông tin vào việc chấm điểm tín dụng giúp đưa kết khách quan xác uế Kết thẩm định cho vay trình bày đầy đủ, rõ ràng phê duyệt cấp trước cấp tín dụng tế H Nhìn chung, hoạt động kiểm soát thẩm định đem lại nhiều hiệu việc hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng, biểu qua tiêu chất lượng an toàn hoạt động tín dụng ngân hàng tốt, tỷ lệ nợ xấu, nợ trung - dài hạn đảm bảo theo quy định in h 3.3 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngăn ngừa rủi 3.3.1 Nhóm giải pháp vĩ mô cK ro tín dụng NH Nam Việt chi nhánh Huế 3.3.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng NH NHNN cần có quy định, hướng dẫn rõ ràng tổ chức máy hoạt động, máy họ kiểm tra, kiểm toán nội NHTM, trách nhiệm kiểm toán viên nội Cần củng cố xếp lại NHTM cổ phần, kiên xử lý ngân hàng Đ ại yếu kém, chấn chỉnh lại hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh NHTM Sự cạnh tranh NHTM diễn gay gắt, để có khách hàng, số khách hàng hạ thấp điều kiện tín dụng rủi ro xảy Vì vậy, NHNN cần xếp lại ng ngân hàng cách bán lại, sáp nhập, giải thể ngân hàng có chất lượng tín dụng kém, vốn cổ phần thấp ườ 3.3.1.2 Tăng cường công tác tra, giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội ngân hàng rủi ro ngân hàng máy tra Ngân hàng Nhà nước Tr • Thanh tra ngân hàng cần tăng cường đội ngũ cán có đủ lực, có kinh nghiệm thực tế • Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy chế quy trình tra, giám sát ngân hàng bao gồm việc đánh giá công tác kiểm soát, kiểm toán nội NHTM quy định chế tài NHTM phát NHTM hệ thống kiểm soát nội yếu SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn • Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro NHTM thực tra ngân hàng • Tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế tra ngân hàng 3.3.1.3 Hoàn thiện công tác cung cấp thông tin uế Hạn chế thông tin mà CIC cung cấp thiếu xác, cập nhật không cung cấp thông tin phi tài Do đó, NHNN cần phát triển, hoàn thiện tế H hệ thống thông tin tín dụng Hiện nay, CIC tiến hành thu phí thông tin mà trung tâm cung cấp cho ngân hàng Điều ảnh hưởng phần đến khả sử dụng thông tin CBTD trình thẩm định cho vay Thiết nghĩ CIC nên thực cK 3.3.2 Các giải pháp ngân hàng in ngân hàng cập nhật miễn phí cho CIC h sách cung cấp thông tin mức giá hợp lý cho NHTM thông tin 3.3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát - Nâng cao lực máy quản trị, điều hành cấu tổ chức NHTM họ Hội đồng quản trị NHTM cần chọn cá nhân có lực chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn lĩnh vực ngân hàng có phẩm chất đạo đức tốt để đảm trách việc điều hành ngân hàng Đ ại Quy định rõ trách nhiệm quyền hạn cấp điều hành, tránh tình trạng áp đặt, độc đoán theo lối cục bộ, quyền lợi cá nhân - Nâng cao văn hóa kiểm soát ng Nâng cao nhận thức nhà quản lý cấp cao NHTM nguyên tắc kinh doanh ngân hàng, tôn trọng pháp luật cần thiết việc xây dựng mô ườ hình quản lý rủi ro phù hợp với đặc điểm hoạt động ngân hàng Tr - Thay đổi quan điểm tăng trưởng tín dụng Mở rộng tín dụng quản lý, phòng ngừa rủi ro tín dụng phải đôi với Nếu trọng đến mở rộng tín dụng mà không ý đến nâng cao chất lượng tín dụng, quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng dẫn đến nợ hạn gia tăng, ngân hàng ngày thua lỗ Đến thời điểm dẫn đến phá sản Ngược lại, trọng đến quản lý rủi ro tín dụng mà không quan tâm đến mở rộng tín dụng không mang lại hiệu SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Mức độ tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với trình độ khả quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Phát triển tín dụng tập trung vào lĩnh vực rủi ro cao vào ngành nghề, địa bàn trọng điểm mang lại hiệu uế - Nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán NHTM Cần tăng cường công tác đào tạo cho nhân viên nghiệp vụ NHTM thông tế H qua loại hình đào tạo từ đến nâng cao; cung cấp đầy đủ dạng tài liệu, văn để nhân viên trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết cho công việc; tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Ngoài ra, cần tổ đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán bộ, in h chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng; soạn thảo cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn; trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy… cK - Hội đồng quản trị Ban điều hành NHTM cần nhận thức rõ tầm quan trọng phận kiểm toán nội hoạt động kinh doanh ngân hàng biện pháp đầu tư thích đáng cho kiểm toán nội bộ, quan tâm đến chất lượng, hiệu họ công tác kiểm tra, kiểm toán việc phát tồn hoạt động; ngăn ngừa gian lận, giảm thiểu rủi ro kinh doanh Đ ại - Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế quy định chung cho NH để tạo nên thống đồng cho trình thực chúng Đặc biệt, NH cần xây dựng cho hệ thống sổ tay tín dụng sổ tay hướng dẫn hoạt động kiểm soát ng nội để việc thực hoạt động kiểm soát diễn xuyên suốt chuyên nghiệp ườ 3.3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội việc ngăn ngừa, kiểm soát, quản lý rủi ro tín dụng Tr - Thiết lập phận nghiên cứu, phân tích diễn biến dự báo kinh tế vĩ mô kể ngắn hạn trung dài hạn - Thiết lập phận Đánh giá Rủi ro Tín dụng với chức năng: Phân tích định lượng cách đầy đủ loại rủi ro tín dụng Để thực công việc đòi hỏi Bộ phận đánh giá rủi ro tín dụng phải phối hợp với phận nghiên cứu, phân tích diễn biến, dự báo kinh tế vĩ mô để định lượng rủi ro SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn thuộc môi trường bên Bên cạnh đó, phận cần có chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm tín dụng, am hiểu sản phẩm cho vay, có kỹ phân tích sâu rộng, có khả phán đoán cập nhật thường xuyên thông tin ngành nghề, kinh tế, xã hội, pháp luật… tư vấn đưa loại rủi ro uế với thực tế Phân tích đánh giá loại rủi ro tín dụng trước xét duyệt cho vay tế H phương diện loại hình cho vay, khách hàng vay, rủi ro vĩ mô, rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp… Nhân viên Bộ phận đánh giá rủi ro kết hợp thẩm định trực tiếp với nhân viên tín dụng Chi nhánh khoản vay có giá trị lớn nhằm có đánh giá xác rủi ro tín dụng in h Sau giải ngân Bộ phận Quản lý rủi ro lại tiếp tục theo dõi, giám sát trình giải ngân, thu nợ báo cáo định kỳ nhân viên tín dụng tình hình hoạt động cK kinh doanh khách hàng Bộ phận đột xuất kiểm tra thực tế khách hàng để xác minh việc giám sát khách hàng vay cán tín dụng Họ trao đổi trực tiếp với khách hàng trường hợp có dấu hiệu toán họ trễ hạn thường xuyên có dấu hiệu bất thường khác Kết việc tái kiểm tra tiếp xúc với khách hàng phận ghi nhận, dự báo rủi ro báo cáo cho Đ ại cấp thẩm quyền Thực đánh giá định kỳ loại rủi ro tín dụng danh mục cho vay đơn vị toàn Ngân hàng báo cáo cho Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ng ro để kịp thời điều chỉnh sách tín dụng đề giải pháp đối phó, hạn chế rủi ro cách thức giám sát nơi cho vay ườ - Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng thiếu thông tin thẩm định định cho vay nên dẫn đến định cho vay sai lầm Tr Về kênh thông tin: + Nhân viên tín dụng thu thập thông tin từ website Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước, Cục thuế, Nhà đất…và thông tin nêu báo cáo thẩm định + Xác minh lại thông tin hợp đồng kinh tế tình hình công nợ khách hàng qua việc trao đổi với số đối tác khách hàng SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn + Các phận marketing ngân hàng tổ chức đợt nghiên cứu, đánh giá thị trường, ngành kinh doanh Về công tác thẩm định: nhà quản lý phân công cán tín dụng thực thẩm định hồ sơ tín dụng phù hợp với lực thẩm định nhân viên khối uế lượng hồ sơ tín dụng phụ trách, nghĩa phải xét mặt trình độ chuyên môn, thời gian kinh nghiệm công tác tín dụng, mức độ hiểu biết nhân viên tế H ngành nghề, lĩnh vực thẩm định… - Kiểm soát kết định giá tài sản đảm bảo, xác minh tình trạng thực tế tài sản đảm bảo giảm thiểu rủi ro giảm sút giá trị tài sản đảm bảo Đối với tài sản đảm bảo động sản (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tàu h biển), quy định nhân viên thẩm định phải chụp hình trạng, mô tả tình trạng hoạt in động tài sản thu thập chứng từ có liên quan Trong trường hợp ngân hàng cK phát tài sản cầm cố sau có khác biệt so với mô tả ban đầu, nhân viên thẩm định phải chịu trách nhiệm có sai phạm Nếu nhân viên tín dụng lực việc định giá cần thuê chuyên gia định giá thực định giá họ Nhân viên thẩm định tài sản phải có trách nhiệm xác minh đầy đủ tính chất pháp lý người vay tài sản đảm bảo Trong trường hợp đặc biệt, cần tham vấn luật sư chuyên gia pháp lý Đ ại Khi cho vay cần dựa tài sản có độ an toàn cao, không nên đặt mức cho vay cao tất loại tài sản đảm bảo - tài sản dễ giảm sút giá trị, rủi ro khoản cao ng Quy định việc tái kiểm tra, đánh giá lại định kỳ tài sản đảm bảo định lại mức cho vay tài sản đảm bảo thấy cần thiết ườ - Các giải pháp hạn chế gian lận, thiếu trung thực sai phạm nghiệp vụ Tr cán tín dụng Hiện nay, NH áp dụng hình thức phân chia công việc, tách bạch công việc nhân viên thẩm định tài sản, nhân viên thẩm định tình hình tài chính, nhân viên pháp lý tiến hành thủ tục đảm bảo tiền vay nhân viên giải ngân quản lý hồ sơ tín dụng Việc tách bạch công việc hạn chế bớt sai sót nhân viên qua khâu, đồng thời có kiểm tra chéo lẫn nhau, hạn chế gian lận, thiếu trung thực Cần phát huy rộng rãi mô hình SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Cần thiết lập hệ thống có kế hoạch kiểm tra độc lập nghiệp vụ phận tín dụng Việc kiểm tra thực thường xuyên định kỳ đột xuất phận Đánh giá rủi ro tín dụng, Kiểm toán viên nội bộ, Trưởng phòng tín dụng Qui định rõ trách nhiệm nhân viên thẩm định tài sản, nhân viên tín dụng, uế nhân viên pháp lý, nhân viên dịch vụ tín dụng thông qua bảng tổng hợp lỗi nghiệp vụ Qui định trách nhiệm bồi thường vật chất gây thiệt hại cho ngân hàng cố tế H tình sai phạm vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ - Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hệ thống kiểm soát cho vay không chặt chẽ dụng vốn vay giải ngân thông qua bước sau: Ngay soạn thảo xong hợp đồng tín dụng hợp đồng chấp, cầm cố, in  h Thiết lập chế kiểm soát hồ sơ tín dụng, chứng từ chứng minh mục đích sử cK phải có người kiểm tra lại tính đắn hợp đồng Bảng liệt kê danh mục cần kiểm tra so sánh với chứng từ có liên quan Đây thường công việc kiểm soát viên tín dụng Sau hoàn tất thủ tục công chứng chấp/cầm cố tài sản đăng ký giao họ  dịch đảm bảo phải kiểm tra lại nội dung công chứng, đăng ký Cơ quan công chứng đăng ký xác nhận cách đối chiếu với chứng từ có liên quan Trước tiến hành thủ tục giải ngân, kiểm soát viên tín dụng cấp xét Đ ại  duyệt giải ngân phải kiểm tra lại nội dung cần phải hoàn tất trước giải ngân thực đầy đủ chưa thông qua Bảng liệt kê danh mục cần kiểm tra ng - Kiểm soát việc theo dõi sau cho vay giám sát chặt chẽ khoản vay Khi có chuyển giao hồ sơ cán tín dụng từ cán tín dụng ườ sang cán tín dụng khác cần phải có báo cáo lịch sử quan hệ tín dụng với khách hàng cập nhật thông tin khách hàng Đối với khoản vay lớn, Tr phức tạp, cần thiết cán tín dụng cũ phải có thăm viếng, tiếp xúc khách hàng trước bàn giao hồ sơ 3.3.2.3 Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Con người trung tâm hoạt động kiểm soát Yếu tố người giải pháp định hàng đầu nhằm nâng cao hiệu KSNB quy trình thẩm định cho vay ngân hàng SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Hầu hết tất CBTD ngân hàng tốt nghiệp Đại học, sở quan trọng cho trình phát triển chất lượng nhân sau Trên sở đó, ngân hàng cần tiếp tục đào tạo phát triển, bổ sung cập nhật thêm nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế cho nhân viên Ngoài cần phải mở rộng thêm chủ đề có liên quan như: uế định, sách có liên quan tới hoạt động ngân hàng, kiến thức pháp luật, khả giao tiếp ứng xử đàm phán với khách hàng, khả nhận định, tế H đánh giá khách hàng, tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp… 3.3.2.4 Nâng cao chất lượng tín dụng Hoạt động huy động vốn: - Đa dạng hoá hình thức huy động vốn để thu hút khách hàng đến gửi tiền in h Phát triển dịch vụ thẻ toán, thẻ ATM khắp nước cK - Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng Mở rộng phạm vi hoạt động - Xây dựng đội ngũ nhân viên động, nhiệt tình, giao tiếp tốt nắm vững chuyên môn nghiệp vụ nhằm giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng họ - Thực đảm bảo tiền gửi cho khách hàng 3.3.2.5 Nhóm giải pháp hạn chế tổn thất xảy rủi ro tín dụng Đ ại - Xây dựng hệ thống tiêu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Hệ thống dấu hiệu cảnh báo rủi ro phản ánh quan điểm đánh giá ngân hàng dấu hiệu phản ánh khả hoạt động giảm sút mức độ rủi ro tăng ng lên khách hàng Hệ thống xây dựng sở lý thuyết quản trị rủi ro ngân hàng sở khách hàng có tính đặc thù ngân hàng ườ Ngân hàng phải có kế hoạch dự phòng nguồn vốn, dự báo khả phát sinh rủi ro bất thường, có kế hoạch ứng phó điều chỉnh kịp thời hạn mức cho vay Tr - Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề Hiện nay, ngân hàng thương mại thực tốt hệ thống cảnh báo khoản vay có vấn đề thông qua mạng ngân hàng Cụ thể, ngày từ hệ thống thông tin ngân hàng in danh sách khoản vay đến hạn Nếu khách hàng vay vốn không kịp thời nộp tiền để toán vốn lãi ngày hôm ngày hôm sau hệ thống tự động báo khoản vay trễ hạn SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 85 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn NH nên thành lập phận chuyên nghiên cứu môi trường kinh doanh, ngành nghề, cập nhật thông tin kinh tế, xã hội cung cấp kịp thời thông tin cho phận kinh doanh hạn chế cho vay, ngưng cho vay lĩnh vực có xu hướng an toàn tập trung thu hồi nợ khoản cho vay lĩnh vực uế - Tổ chức giám sát thu hồi khoản nợ xấu: Tiếp nhận toàn hồ sơ khách hàng Tiến hành phân tích tổng thể xác định tế H nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro Tổ chức điều tra phân tích chuyên sâu, xác định xác mức độ rủi ro Trường hợp đánh giá khách hàng không khả phục hồi sản xuất kinh doanh, lựa chọn giải pháp xử lý hữu hiệu: Bổ sung cầm cố giám sát tồn kho; cK 3.3.3 Các giải pháp doanh nghiệp in thủ tục pháp lý phá sản doanh nghiệp h yêu cầu chuyển giao cho NH quyền đòi nợ; bán tài sản chấp, cầm cố; tiến hành 3.3.3.1 Chú trọng công tác lập BCTC - Lãnh đạo doanh nghiệp cần có kiến thức để đọc hiểu thông tin BCTC, doanh nghiệp họ đồng thời đề cao vai trò báo cáo việc minh bạch thông tin tài Đ ại - Bộ phận kế toán phải xây dựng hoàn thiện, có tổ chức, phân công trách nhiệm rõ ràng, có đủ lực chuyên môn việc thực công việc lập BCTC, tư vấn cho ban lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời giải đáp thắc mắc CBTD tiêu ghi nhận BCTC ng - Tuân thủ quy định, chuẩn mực kế toán việc ghi nhận, xử lý nghiệp vụ Các chứng từ kế toán cần lưu trữ đầy đủ nhằm làm chứng cho ườ nghiệp vụ phát sinh Tr 3.3.3.2 Nâng cao trình độ, kiến thức quản lý điều hành - Xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm việc lập kế hoạch, thiết kế dự án, phương án có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu điều kiện doanh nghiệp - Nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết ban lãnh đạo để trao đổi, thuyết trình với ngân hàng tính khả thi, hiệu dự án, phương án nhằm giúp CBTD hiểu rõ mục đích vay vốn khách hàng SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 86 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn 3.3.3.3 Ngăn ngừa hành vi lừa đảo khách hàng - Xác định rõ nhân thân nhân thân khách hàng trình thẩm định; - Thận trọng với khách hàng không tin tưởng khách hàng có uy tín quan hệ tín dụng với ngân hàng mà bỏ qua nguyên uế tắc nghiệp vụ; - Thực hệ thống kiểm soát chặt chẽ trước, sau cho vay; tế H - Ngừng giải ngân thu hồi nợ trước hạn phát có dấu hiệu gian dối khách hàng 3.3.3.4 Có biện pháp phạt lãi suất nặng khách hàng thường xuyên trễ hạn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h toán lãi SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong thực tiễn, hệ thống kiểm soát nội hoàn hảo, hệ thống uế KSNB hữu hiệu hạn chế tối đa sai phạm đảm bảo rủi ro, gian lận sai sót không xảy Chính vậy, có nhiều nỗ lực việc tế H hạn chế rủi ro cho NH nói chung cho hoạt động tín dụng nói riêng NH tồn nhiều rủi ro yếu tố khách quan chủ quan gây Trong bối cảnh nay, trình toàn cầu hoá hội nhập quốc tế diễn mạnh mẽ, NHTM đứng trước hội thách thức, đặc biệt cạnh in h tranh gay gắt NH nước nước Không thế, trình cổ phần hoá NHTM tiến tới niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán đòi cK hỏi gắt gao tiêu chuẩn an toàn tài chính, hoạt động kinh doanh hữu hiệu hiệu quả, phòng tránh rủi ro Do đó, NHTM nói chung NH Nam Việt nói riêng cần nỗ lực việc xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm họ soát nội đặc biệt hoạt động tín dụng Về bản, đề tài giải vấn đề sau: Đ ại  Hệ thống hóa vấn đề lý luận hệ thống kiểm soát nội nói chung, hệ thống kiểm soát nội hoạt động tín dụng nói riêng vấn đề liên quan đến ngân hàng thương mại ng  Tìm hiểu đánh giá sơ tình hình hoạt động chi nhánh NH số quy định nội hoạt động tín dụng hoạt động kiểm soát nội ườ  Tìm hiểu đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội hoạt động tín dụng Tr Chi nhánh Ngân hàng Nam Việt  Nhận diện số ưu, nhược điểm hệ thống kiểm soát nội đơn vị từ đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội hoạt động tín giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khó khăn việc tiếp cận số liệu thực tế, điều kiện thời gian đặc thù công việc nên đề tài vấp phải số hạn chế sau: Các giải pháp đưa mang tính định hướng chưa SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 88 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn có thẩm định qua thực tế, chưa thực tế tiếp cận với công việc kiểm soát nên khoá luận mang nặng tính lý thuyết Và cuối cùng, hy vọng rằng, khoá luận đóng góp số biện pháp hữu ích để góp phần kiểm soát tốt hoạt động tín dụng cho Ngân hàng uế Kiến nghị 2.1 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt tế H  Là công cụ quan trọng quản trị điều hành nên công tác kiểm tra, kiểm soát nội cần phải tiến hành thường xuyên, tạo nhận thức đồng bộ, đắn toàn hệ thống  Tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với kiện toàn mô hình tổ chức hoạt h động hệ thống kiểm soát nội bộ, lưu ý công tác đào tạo cán mới, in trọng đào tạo chỗ, đào tạo theo chuyên đề cấp cán để nâng cao tác kiểm soát cK chất lượng quản lý lực, phẩm chất đội ngũ cán thực công  Đi đôi với nâng cao vai trò, trách nhiệm chất lượng đội ngũ cán làm họ công tác kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai sót, vi phạm vấn đề xử lý khắc phục sai sót phát phải thực triệt để, có chế tài xử lý nghiêm khắc Xử lý đơn vị cá nhân có vi phạm, sai phạm lớn, sai phạm điển hình, Đ ại kể việc không chủ động chậm khắc phục tồn tại, sai sót sau tra, kiểm tra, cần cương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng sai sót kiểm tra phát không chấn chỉnh khắc phục, sai phạm tái diễn ng  Đối với đơn vị cá nhân có thành tích việc kiểm tra, kiểm soát, phát ngăn ngừa sai sót, cá nhân đơn vị có ý thức tốt, chủ động thực chấn ườ chỉnh, khắc phục kịp thời sai sót, vi phạm đề xuất biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời Tr 2.2 Đối với Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt Huế  Thường xuyên bồi dưỡng, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp Thực chế độ luân chuyển công tác định kỳ  Tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động tín dụng, bảo đảm tính tuân thủ cẩn trọng Chấp hành nghiêm chỉnh quy trình quy chế cho vay quản lý giới hạn, cấu, tỷ trọng, tăng trưởng tín dụng SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 89 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn  Thường xuyên tổng kết đánh giá sai sót tồn nghiệp vụ tín dụng, quản trị điều hành, tìm nguyên nhân để rút kinh nghiệm, cảnh báo có biện pháp chấn chỉnh ngăn ngừa  Tiếp tục kiểm soát tăng trưởng, kiểm soát rủi ro tín dụng, tăng trưởng theo hạn, cho vay bán lẻ, nâng tỷ trọng cho vay có bảo đảm tài sản uế phương châm an toàn hiệu quả, đẩy mạnh cho vay quốc doanh, cho vay ngắn tế H  Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội nên có kiểm tra đột xuất để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực theo quy trình công việc  Việc thẩm định tài sản bảo đảm nên thực nhân viên h có nhiều kinh nghiệm thuê chuyên gia tư vấn xét thấy cần thiết in  Nên tách biệt chức cho vay thẩm định hồ sơ tín dụng để đảm bảo cK tính trung thực khách quan việc đánh giá khách hàng  Sau giải ngân, chuyên viên quan hệ khách hàng phải tiến hành kiểm tra quy trình cho vay họ việc sử dụng vốn vay khách hàng đơn vị kinh doanh theo quy định 2.3 Đối với đề tài nghiên cứu Đ ại Tôi xin đề xuất số kiến nghị để hoàn thiện nội dung đề tài nghiên cứu tiếp theo:  Mở rộng nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng địa bàn ng tỉnh TT Huế làm sở để đánh giá so sánh tốt  Xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể để làm sở đánh giá hệ thống kiểm ườ soát nội ngân hàng Từ đề xuất số biện pháp cụ thể giúp ngân hàng hoàn Tr thiện hệ thống kiểm soát nội SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 90 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh uế Quyết định số 229/2006/QĐ-TGĐ việc ban hành quy trình cho vay Quyết định số 13/2011/QĐ-TGĐ việc ban hành quy định nguyên tắc xác định tế H hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng Quy định bảo đảm tiền vay Lê Trung Thành (2002) Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại h Thông tư số 15/2010/TT-NHNN ngày 16/06/2010 NHVN quy định phân in loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay hoạt động tổ chức tài quy mô nhỏ cK Phan Thuỵ Thanh Thảo (2007) Luận văn Thạc sĩ “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại địa họ bàn tỉnh Bình Dương”, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Ngọc (2011) Luận văn Thạc sĩ “Kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngân hàng Nông nghiệp va phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng”, Đ ại Đại học Đà Nẵng Hồ Quỳnh Nga (2011) Luận văn tốt nghiệp “Tìm hiểu công tác kiểm soát nội quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư ng Phát triển Thừa Thiên Huế” 10 Wikipedia:http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_d%E1%BB%A5ng#Kh.C3 ườ A1i_ni.E1.BB.87m_t.C3.ADn_d.E1.BB.A5ng_ng.C3.A2n_h.C3.A0ng http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro Tr 11 http://www.navibank.com.vn/ 12 www.tailieu.vn 13 Lê Thị Thu Hương (2009) Luận văn Thạc sĩ “Nâng cao chất lượng kiểm toán nội Ngân hàng TMCP Quân Đội SVTH: Lê Thị Kiều Linh - K43B Kiểm Toán 91
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng và giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Huế, Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng và giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Huế, Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng và giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay