Bai4 dong co khg dong bo

7 1,186 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:05

Thê nghiãûm - K thût âiãûn BI SÄÚ ÂÄÜNG CÅ KHÄNG ÂÄƯNG BÄÜ BA PHA RÄTO LÄƯNG SỌC I MỦC ÂÊCH THÊ NGHIÃÛM: Tçm hiãøu cáúu tảo v biãút cạch váûn hnh âäüng cå Kho sạt mäüt säú âỉåìng âàûc Tênh hãû säú trỉåüt ca âäüng cå II CẠC THIÃÚT BË THÊ NGHIÃÛM Âäüng cå khäng âäưng bäü ba pha roto läưng sọc: 01 cại Cáúu dao hai chiãưu: 01 cại Ampe kãú: 08 cại Ọat kãú: 02 cại Biãún ạp tỉì ngáùu pha: 01 cại Ampe kiãưm: 01 cại Täúc âäü kãú: 01cại Volt kãú: 02 cại III VI NẸT CÅ BN VÃƯ L THUÚT Mạy âiãûn khäng âäưng bäü l mạy âiãûn xoay chiãưu, lm viãûc theo ngun l cm ỉïng âiãûn tỉì, cọ täúc âäü ca räto n khạc våïi täúc âäü tỉì trỉåìng quay mạy n1 Mạy âiãûn khäng âäưng bäü cọ thãø lm viãûc åí hai chãú âäü: Âäüng cå v mạy phạt Mạy phạt âiãûn khäng âäưng bäü êt dng vç cọ âàûc lm viãûc khäng täút, nãn thê nghiãûm ny ta chè xẹt âäüng cå khäng âäưng bäü Âäüng cå khäng âäưng bäü âỉåüc sỉí dủng nhiãưu sn xút v sinh hoảt vç chãú tảo âån gin, giạ thnh r, âäü tin cáûy cao, váûn hnh âån gin, hiãûu sút cao v gáưn khäng bo trç Vãư cáúu tảo ca mạy âiãûn khäng âäưng bäü âỉåüc trçnh by trãn hçnh 4.1, gäưm hai bäü pháûn ch úu l stator v räto, ngoi cn cọ v mạy, nàõp mạy v trủc mạy Trủc lm bàòng thẹp, trãn âọ gàõn räto, äø bi v phêa cúi trủc cọ gàõn mäüt quảt giọ âãø lm mạt mạy dc trủc Háưu hãút âäüng cå khäng âäưng bäü l âäüng cå ba pha, cọ mäüt säú âäüng cå cäng sút nh l mäüt pha Vãư ngun l âäüng cå âiãûn khäng âäưng bäü: âàût âiãûn ạp xoay chiãưu ba pha cọ táưn säú f1 vo dáy qún stato, dáy qún stato s cọ hãû thäúng dng ba pha chảy qua, dng âiãûn náưy s tảo tỉì trỉåìng quay p âäi cỉûc, quay våïi täúc âäü n1 = 60f1/p Tỉì trỉåìng quay càõt cạc dáùn ca dáy qún räto v cm ỉïng âọ cạc sââ E2 Vç dáy qún räto näúi ngàõn mảch, nãn sââ cn ỉïng E2 s sinh dng 19 Thê nghiãûm - K thût âiãûn 20 âiãûn I2 cạc dáùn räto Lỉûc tạc dủng tỉång häø giỉỵa tỉì trỉåìng quay ca mạy våïi dáùn mang dng âiãûn räto I2, kẹo räto quay theo chiãưu ca tỉì trỉåìng quay våïi täúc âäü n 10 Hçnh 4.1 Cáúu tảo ca âäüng cå âiãûn khäng âäưng bäü Li thẹp stato; Dáy qún stato; Nàõp mạy; ; ÄØ bi; Trủc mạy; 6.Häüp dáưu cỉûc; Li thẹp räto; Thán mạy; Quảt giọ lm mạt; 10 Häüp quảt IV NÄÜI DUNG THÊ NGHIÃÛM Tçm hiãøu cáúu tảo v ghi cạc säú liãûu âënh mỉïc ca âäüng cå Ghi cạc trë säú âënh mỉïc trãn nhn âäüng cå vo giáúy âãø lm bạo cạo thê nghiãûm Âo âiãûn tråí mäüt chiãưu dáy qún stato âäüng cå khäng âäưng bäü ba pha Dng vản nàng kãú säú âãø âo âiãûn tråí mäüt chiãưu tỉìng pha ca dáy qún stato Trë säú âo âỉåüc ghi vo bng 12 Âiãûn tråí ca dáy qún stato RS âäüng cå sau : RS = Ra + Rb + Rc Thê nghiãûm - K thût âiãûn 21 Måí mạy âäüng cå khäng âäưng bäü ba pha a Måí mạy trỉûc tiãúp: Så âäư thê nghiãûm hçnh 4-2a Âọng âäüng cå trỉûc tiãúp qua cáưu dao K, âäưng thåìi nhanh chọng nhçn chè säú dng âiãûn ca ampe kãú (nãúu dng låïn hån 5A thç dng ampe kiãưm) måí mạy v ghi vo bng 13 Dng âiãûn måí âỉåüc : I +I +I Ik = A B C A B C A B C A B C K K A K A A A Δ K1 ÂC Y Hçnh 4-2a A A A A A a b c ÂC K1 z x y ÂC Hçnh 4-2b Hçnh 4-2c Khi lm thê nghiãûm ta nãn màõc så âäư hçnh 4-2b v näúi sau mba TN âãø måí mạy trỉûc tiãúp v âäøi näúi Y/Δ âäüng cå âiãûn khäng âäưng bäü ba pha b Måí mạy bàòng phỉång phạp âäøi näúi Y/Δ: Så âäư thê nghiãûm hçnh 4-1b Näúi âäüng cå qua mbaTN âãø láúy âiãûn ạp dáy 220V âỉa vo dáy qún stato âäüng cå näúi tam giạc Trçnh tỉû tiãún hnh thê nghiãûm sau: • Âọng cáưu dao K1 vãư phêa âáúu Y Sau âọ âọng K ghi cạc dng âiãûn måí mạy IA, IB, IC, vo bng 14 Khi âäüng cå â quay äøn âënh âọng K1 vãư phêa näúi Δ âãø âäüng cå lm viãûc bçnh thỉåìng • Càõt K1 âãø dỉìng âäüng cå Âọng cáưu dao K1 vãư phêa näúi Δ, sau âọ âọng K1 Do dng âiãûn khåíi âäüng låïn nãn cọ thãø dng Ampe kçm âo cạc dng âiãûn IA, IB, IC ghi vo bng 14 So sạnh dng âiãûn Ik näúi Y v Ik näúi Δ c Måí mạy bàòng biãún ạp tỉû ngáùu : Så âäư thê nghiãûm hçnh 4-2c Trçnh tỉû tiãún hnh thê nghiãûm sau: • Âọng K v âiãưu chènh biãún ạp tỉû ngáùu âãø cọ U = (0,6 ÷ 0,8)U dm ca âäüng cå Sau âọ âọng khoạ K1 v âo cạc dng âiãûn IA, IB, IC ghi vo bng 15 Khi âäüng cå Thê nghiãûm - K thût âiãûn 22 quay äøn âënh, ta tàng dáưn âiãûn ạp âãún U dm ca âäüng cå Sau thê nghiãûm xong ba phỉång phạp måí mạy, ta so sạnh kãút qu ca chụng d Âäøi chiãưu quay v âo täúc âäü âäüng cå : • Âãø âäøi chiãưu quay, ta âäøi näúi âáưu dáy no âọ dáy, âäüng cå s quay theo chiãưu ngỉåüc lải • Âo täúc âäü : Khi âäüng cå quay äøn âënh, dng täúc âäü kãú âo täúc âäü n âäüng cå v hãû säú trỉåüt khäng ti : n − no s% = × 100 n1 Thê nghiãûm khäng ti : Så âäư thê nghiãûm hçnh 4-3 (cün ạp ca W mẹt näúi vo trung ca mba TN hồûc trung ca âäüng cå váùn âỉåüc) Âãø trỉåüt Biãún ạp tỉû ngáùu åí vë trê Âọng cáưu dao K1 räưi tàng dáưn Biãún ạp tỉû ngáùu cho âãún U = 1,2m Sau âọ lải gim dáưn vãư Trong quạ trçnh tàng âiãûn ạp âc v ghi säú liãûu vo bng 16 Trong bng 16 ta tênh: Uab + Ubc + Uca Ia + Ib + Ic I0 = U0 = K P0 = × P0 p cos ϕ0 = P0 3U I0 V âàûc khäng ti U = f (I0 ) A B A BATN C * * W A A a b ÂC c Hçnh 4-3 Thê nghiãûm ngàõn mảch : Så âäư thê nghiãûm ngàõn mảch så âäư thê nghiãûm khäng ti Trçnh tỉû thê nghiãûm: Âãø trỉåüt Biãún ạp tỉû ngáùu åí vë trê Giỉí trủc âäüng cå âỉïng n Âọng cáưu dao K1 v tàng dáưn âiãûn ạp cho âãún dng âiãûn âảt bàòng Iâm ca âäüng cå (hồûc 1,2Iâm) thç ngỉìng lải, lục ny âiãûn ạp khong bàòng (15÷20)%m Trong quạ trçnh tàng âiãûn ạp âc v ghi säú liãûu vo bng 17 Trong âọ ta âỉåüc U n , I n , Pn , cos ϕn åí thê nghiãûm khäng ti VI CÁU HI KIÃØM TRA Mủc âêch thê nghiãûm Cạc phỉång phạp måí mạy âäüng cå khäng âäưng bäü, ỉu nhỉåüc âiãøm ca mäùi phỉång phạp Dỉûa trãn cå såí no âãø âäøi chiãưu quay âäüng cå So sạnh thê nghiãûm ngàõn mảch mạy biãún ạp v âäüng cå âiãûn khäng âäüng bäü Thê nghiãûm - K thût âiãûn 23 Bng 12: Ra Rb Rc RS Bng 13: IA IB IC Iâm Bng14 Âáưu Y Δ Bng 15 IA Bng 16 Säú Láưn Uab Bng 17: Säú Láưn Uab IB IA IC IB Ubc Kãút qu âo Uca Ia Ib Ubc Kãút qu âo Uca Ia Ib Imm IC Ic Ic P0p Pnp IMMTN I0 Kãút qu U0 P0 cosϕ0 Un Kãút qu In Pn cosϕn Thê nghiãûm - K thût âiãûn Phủ lủc vãư dủng củ âo 24 Thê nghiãûm - K thût âiãûn HỈÅÏNG DÁÙN BẠO CẠO THÊ NGHIÃÛM BI THÊ NGHIÃÛM SÄÚ : TÃN BI THÊ NGHIÃÛM : NGY THÊ NGHIÃÛM : THÁƯY GIẠO HỈÅÏNG DÁÙN : I MỦC ÂÊCH THÊ NGHIÃÛM II NÄÜI DUNG THÊ NGHIÃÛM III TÊNH TOẠN CẠC THAM SÄÚ Tênh toạn cạc tham säú ti liãûu â hỉåïng dáùn v ghi vo bng V cạc âàûc cọ hỉåïng dáùn ti liãûu IV KÃÚT LÛN Nãu cạc nháûn xẹt, nháút l tỉì l thuút âãún thỉûc nghiãûm 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai4 dong co khg dong bo , Bai4 dong co khg dong bo , Bai4 dong co khg dong bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay