Bai3 may bien ap

6 1,219 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:05

Thê nghiãûm - K thût âiãûn 13 BI SÄÚ MẠY BIÃÚN ẠP BA PHA I MỦC ÂÊCH THÊ NGHIÃÛM -Tçm hiãøu cáúu tảo v ngun l lm viãûc ca mạy biãún ạp pha Biãút cạch xạc âënh cạc thäng säú ca mạy biãún ạp pha bàòng thê nghiãûm -Xạc âënh mäüt vi âỉåìng âàûc ca mạy biãún ạp II CẠC THIÃÚT BË THÊ NGHIÃÛM Mạy biãún ạp pha thê nghiãûm : cại Hiãûn âang dng mạy biãún ạp ba pha näúi Y/Y cọ : Sâm = 400VA, m = 380/34 V, I2âm= 0.6A Mạy biãún ạp ngưn pha cọ âiãưu chènh âiãûn ạp : cại Vän mẹt xoay chiãưu 30V, 150V, 250V, v 500V : cại Ampemẹt xoay chiãưu âãún 100mA, âãún 1A v âãún 3A : cại Oạt mẹt thỉåìng hồûc oạt mẹt gỉång quay : cại Phủ ti pha : bọng ân trn III VI NẸT CÅ BN VÃƯ L THUÚT Âãø dáùn âiãûn tỉì nh mạy phạt âiãûn âãún häü tiãu thủ cáưn phi cọ âỉåìng dáy ti âiãûn Thäng thỉåìng khong cạch tỉì nåi sn xút âiãûn nàng âãún häü tiãu thủ låïn, mäüt váún âãư âàût l viãûc truưn ti âiãûn nàng âi xa lm cho âm bo cháút lỉåüng âiãûn ạp v kinh tãú nháút, ta sỉí dủng MBA (hçnh 3.1) Mạy biãún ạp l thiãút bë âiãûn tỉì ténh, lm viãûc theo ngun l cm ỉïng âiãûn tỉì, dng âãø biãún âäøi mäüt hãû thäúng dng âiãûn xoay chiãưu åí âiãûn ạp ny thnh mäüt hãû thäúng dng âiãûn xoay chiãưu åí âiãûn ạp khạc, våïi táưn säú khäng thay âäøi Vãư cáúu tảo MBA gäưm cọ hai pháưn chênh l li thẹp v hai dáy qún Dáy qún näúi våïi ngưn gi l dáy qún så cáúp v dáy qún näúi våïi ti gi l dáy qún thỉï cáúp MBA sỉí dủng lỉåïi âiãûn cäng nghiãûp thỉåìng l mäüt pha v ba pha Mạy phạt âiãûn ∼ MBA tàng ạp MBA gim ạp Âỉåìng dáy ti âiãûn Häü tiãu thủ âiãûn Hçnh 3.1 Så âäư cung cáúp âiãûn âån gin Âãø biãún âäøi âiãûn ạp ca hãû thäúng dng âiãûn ba pha, ta cọ thãø dng ba MBA mäüt pha gi l täø MBA ba pha (hçnh 3.2), hồûc dng mäüt MBA ba pha ba trủ Thê nghiãûm - K thût âiãûn 14 (hçnh 3.3) Dáy qún så cáúp ca MBA ba pha kê hiãûu bàòng cạc chỉỵ in hoa: Pha A kê hiãûu l AX, pha B l BY, pha C l CZ Dáy qún thỉï cáúp kê hiãûu bàòng cạc chỉỵ thỉåìng: Pha a kê hiãûu l ax, pha b l by, pha c l cz A a B N1 x Y X N1 b C y Z c N1 z Hçnh 3.2 Täø MBA ba pha A B C X Y Z x y z a b c Hçnh 3.3 MBA ba pha ba trủ IV NÄÜI DUNG THÊ NGHIÃÛM Tçm hiãøu cáúu tảo v ghi cạc säú liãûu âënh mỉïc ca mạy biãún ạp thê nghiãûm Vãư cáúu tảo: åí âáy MBA cọ dáy qún så cáúp, dáy qún thỉï cáúp v li thẹp Cn cạc âải lỉåüng âënh mỉïc xem trãn nhn MBA Âo âiãûn tråí ca dáy qún så v dáy qún thỉï Dng vản nàng kãú säú âãø âo âiãûn tråí mäüt chiãưu tỉìng pha ca dáy qún så cáúp v dáy qún thỉï cáúp Trë säú âo âỉåüc ghi vo bng Âiãûn tråí ca dáy qún så cáúp R1 v thỉï cáúp R2 sau : R1 = RA + RB + RC ; R2 = Ra + Rb + Rc 3 Xạc âënh hãû säú biãún âäøi (K) ca mạy biãún ạp -Så âäư thê nghiãûm sau: Hçnh 3.4 MBA ba pha näúi Y/Y v hçnh 3.5 l MBA ba pha näúi Y/Δ Trçnh tỉû tiãún hnh sau: Håí mảch dáy qún thỉï cáúp tàng âiãûn ạp så cáúp lãn âãún âiãûn ạp âënh mỉïc Âo âiãûn ạp dáy så cáúp v thỉï cáúp, ghi säú liãûu vo bng Trong bng 8: K1 , K , K v K âỉåüc sau: K1 = U AB U ab K3 = K2 = U BC U bc K= U CA U ca K1 + K + K 3 So sạnh v nháûn xẹt K så âäư näúi Y/Y v Y/Δ Thê nghiãûm - K thût âiãûn 15 BATN A x B y C z a b c Hçnh 3.4 Mạy biãún ạp näúi Y/Y BATN A x B y C z a b c Hçnh 3.5 Mạy biãún ạp näúi Y/Δ Thê nghiãûm khäng ti MBA Så âäư thê nghiãûm sau (hçnh 3.6): A BATN 380V A A K * * W A x B y C z a b c Hçnh 3.6 Så âäư näúi dáy thê nghiãûm khäng ti Mạy biãún ạp Trçnh tỉû tiãún hnh sau: Âiãưu chènh chảy ca Biãún ạp tỉì ngáùu vãư 0, håí mảch thỉïc cáúp âọng K tàng âiãûn ạp tỉì âãún 1,2m Trong âọ láúy êt nháút trë säú v ghi vo bng U + U BC + U CA Trong âọ âiãûn ạp khäng ti: U = AB I A + IB + IC Âiãûn ạp khäng ti: I = P0 Cäng sút khäng ti: P0 = × P0 p v : cos ϕ = 3U I Tỉì kãút qu trãn v âỉåìng âàûc sau cng hãû ta âäü cos ϕ = f (U ); P0 = f (U ); I = f (U ) Thê nghiãûm - K thût âiãûn 16 Thê nghiãûm ngàõn mảch MBA Så âäư thê nghiãûm sau (hçnh 3.7): A * * W A BATN A K A x B y C z a b c Hçnh 3.7 Så âäư näúi dáy thê nghiãûm ngàõn mảch Mạy biãún ạp Chụ ràòng âáy l thê nghiãûm dãù xáøy sỉû cäú nãúu så xút Vç váûy cáưn lỉu cạc trçnh tỉû tiãún hnh v kháøn trỉång Âãø thûn tiãûn cho viãûc thê nghiãûm thỉåìng âiãûn ạp ạp âàût vo dáy qún cao ạp v näúi ngàõn mảch dáy qún ạp ca mạy biãún ạp thê nghiãûm Dáy näúi ngàõn mảch thỉåìng dng cọ tiãút diãûn â låïn âãø chëu âỉåüc dng âiãûn ngàõn mảch Trçnh tỉû tiãún hnh sau : Måí K âãø chảy Biãún ạp tỉû ngáùu åí vë trê Näúi ngàõn mảch cạc âáưu a, b, c ca thỉï cáúp MBA Âọng K v tàng dáưn âiãûn ạp, hãút sỉïc tỉì tỉì cho dng âiãûn âảt âỉåüc Iâm Lục âọ U ng ≈ (5 ÷ 10 )% m Trong quạ trçnh tàng láúy êt nháút trë säú ghi vo bng 10 U AB + U BC + U CA I +I +I Dng âiãûn ngàõng mảch : I n = A B C Cäng sút ngàõn mảch : Pn = × Pn1 Trong âọ âiãûn ạp ngàõn mảch : U n = Xạc âënh cạc âải lỉåüng v thäng säú ca Mạy biãún ạp tỉì thê nghiãûm khäng ti v thi nghiãûm ngàõn mảch: -Âiãûn ạp ngàõn mảch pháưn tràm: U n % = Un × 100% U 1dm -Cäng sút ngàõng mảch : Pn = × P1n -Dng âiãûn så cáúp v thỉï cáúp âënh mỉïc : I1dm & I 2dm -Tênh thäng sä : r0 = rn = P0 3I 02 ; Un Pn ; Zn = ; 3I1âm 3I1âm Z0 = U1dm 3I0 ; X = Z02 − r02 ; X n = Z 2n − rn2 ; cos ϕ n = Pn 3U n I1âm Thê nghiãûm - K thût âiãûn 17 Chụ ràòng cạc thäng säú toạn âãưu åí trảng thại ngüi nãn kãút qu chỉa hon ton chênh xạc Vç váûy cáưn phi hiãûu chènh vãư nhiãût âäü tiãu chøn åí 750C, åí âáy ta khäng xẹt âãún âiãưu âọ V så âäư thay thãú MBA v ghi cạc thäng säú Thê nghiãûm cọ ti MBA -Cọ så âäư thê nghiãûm sau: hçnh 3.8 BATN A x a B y b A C z c A A * * W1 o K Phủ ti pha näúi Δ Hçnh 3.8 Så âäư näúi dáy thê nghiãûm cọ ti Mạy biãún ạp Trçnh tỉû thê nghiãûm: Âọng K âiãưu chènh Biãún ạp tỉû ngáùu âãø âảt U = U1âm , åí cün A, B, C Âọng cäng tàõt ca mäâun ti v tàng phủ ti lãn dáưn Mäùi láưn tàng ti chụ âiãưu chènh Biãún ạp tỉû ngáùu âãø U1 ln âảt U1âm Khi tàng ti dáưn âãún I = I 2âm , quạ trçnh tàng ti thç dỉìng lải v ghi kãút qu vo bng 11 U + U bc + U ca U = ab Ia + I b + Ic I2 = Trong bng 11 thç: P2 = 3U I cos ϕ Hiãûu sút thỉûc nghiãûm : η% = Hiãûu sút l thuút: η% = P2 100 Trong âọ: P1 = × P1p P1 β.S âm cos ϕ P , âọ: β = 2 P2 dm β.S âm cos ϕ + P0 + β Pn V âỉåìng âàûc U = f (I2 ) v η = f (P2 ) V CÁU HI KIÃØM TRA Mủc âêch thê nghiãûm Phán biãût thê nghiãûm ngàõn mảch våïi chãú âäü ngàõn nghéa v âỉåìng âàûc ngoi ca mạy biãún ạp Cạch xạc âënh thäng säú Mạy biãún ạp Thê nghiãûm - K thût âiãûn 18 Bng Âiãûn tråí RA RB B RC Ra Uab Ubc Rb Rc RS RR Bng Så âäư Y/Y Y/Δ UAB UBC UCA Uca K1 K2 K3 K Bng Säú Láưn UAB UBC Kãút qu âo UCA IA IB UBC Kãút qu âo UCA IA IB Ib Kãút qu âo Ic Uab Ubc IC P0p U0 Kãút qu I0 P0 cosϕ0 Un Kãút qu In Pn cosϕn Bng 10 Säú láưn UAB IC P1n Bng 11: Säú láưn Ia Uca P1p I2 Kãút qu U2 P3p η%
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai3 may bien ap , Bai3 may bien ap , Bai3 may bien ap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay