Bài 2 mạch ba pha

6 1,228 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:05

Thê nghiãûm - K thût âiãûn BI SÄÚ MẢCH ÂIÃÛN XOAY CHIÃƯU BA PHA I MỦC ÂÊCH THÊ NGHIÃÛM Biãút cạch näúi ba pha ca phủ ti thnh hçnh Y v Δ Nghiãûm lải quan hãû dáy v pha mảch pha âäúi xỉïng näúi hçnh Y v Δ Lm quen våïi cạc chãú âäü phủ ti pha khäng âäúi xỉïng Tháúy r hiãûn tỉåüng xã dëch âiãøm trung ti khäng âäúi xỉïng Biãút cạch âo cäng sút tạc dủng mảch âiãûn pha Biãút cạch xáy dỉûng âäư thë vectå mảch âäúi xỉïng v khäng âäúi xỉïng ti âáúu hçnh Y v Δ II CẠC THIÃÚT BË THÊ NGHIÃÛM Mäüt mäâun ngưn âiãûn ạp ba pha dáy Mäâun ti l cạc bọng ân trn cäng sút 25W - 220V Ampemẹt cại loải 0÷1A hồûc 0÷5A Oạt mẹt : cại Vän mẹt âãún 500V: cại; âãún 300V: cại; âãún 150V: cại III VI NẸT CÅ BN VÃƯ L THUÚT Táûp håüp ca dng âiãûn xoay chiãưu pha cng táưn säú, cng bãn âäü, lãûch pha mäüt gọc 1200 âỉåüc gi l dng âiãûn pha Nãúu hãû thäúng âiãûn pha cọ cng trë säú sỉïc âiãûn âäüng, cng táưn säú, lãûch pha mäüt gọc 1200, täøng tråí ca cạc pha âỉåüc gi l hãû thäúng âiãûn pha âäúi xỉïng, biãøu thỉïc trë säú tỉïc thåìi l: e A = E m sin ωt e B = E m sin (ωt − 120 ) e C = E m sin (ωt − 240 ) = E m sin (ωt + 120 ) -Khi hãû thäúng näúi Y âäúi xỉïng thç U d = 3U p , I d = I p &I = &I A + &I B + &I C = -Khi hãû thäúng näúi Δ âäúi xỉïng thç U d = U p , I d = 3I p & A +U & B +U &C =0 U -Nãúu mäüt cạc âiãưu kiãûn trãn âáy khäng tha mn thç ta cọ mảch pha khäng âäúi xỉïng Lục ny khäng thãø ạp dủng kãút qu ca mảch âäúi xỉïng -Cäng sút tạc dủng mảch pha âäúi xỉïng l: P3pha = 3U d Id cos ϕ = 3U p I p cos ϕ -Cäng sút tạc dủng mảch pha khäng âäúi xỉïng l: Thê nghiãûm - K thût âiãûn P3pha = Pp1 + Pp + Pp Âo cäng sút mảch ba pha Âo cäng sút mảch ba pha âäúi xỉïng cọ dáy trung Nhỉ â biãút, mảch ba pha âäúi xỉïng thç dng âiãûn âiãûn ạp cạc pha âãưu bàòng Vç váûy âãø âo cäng sút mảch ba pha âäúi xỉïng cọ dáy trung ta chè cáưn âo trãn mäüt pha räưi nhán ba Hçnh 2.1 l så âäư näúi dáy âo cäng cäng sút tạc dủng trãn mäüt pha * * W PA A Ti ba pha âäúi xỉïng B P =3PA C Hçnh 2.1 Âo cäng sút mảch ba pha dng mäüt oạt mẹt Âo cäng sút mảch ba pha khäng âäúi xỉïng cọ dáy trung Mún âo cäng sút mảch ba pha khäng âäúi xỉïng cọ dáy trung tênh, vãư ngun tàõc cọ thãø âo cäng sút ca tỉìng pha räưi cäüng lải Så âäư näúi dáy âo cäng sút tỉìng pha v trãn hçnh 2.2 A ZA * * W PA B * * W PB C * ZB * PC ZC W Hçnh 2.2 Âo cäng sút mảch ba pha dng ba oạt mẹt Nhỉ váûy cäng sút ba pha : P = P A + PB + PC Thê nghiãûm - K thût âiãûn Âo cäng sút mảch ba pha khäng âäúi xỉïng Trỉåìng håüp mảch ba pha khäng âäúi xỉïng cọ dáy trung tênh, âãø âo cäng sút ba pha ta âo cäng sút tỉìng pha räưi cäüng lải Âäúi våïi mảch ba pha khäng âäúi xỉïng hay âäúi xỉïng ta cọ thãø dng oạtmẹt âãø âo theo så âäư näúi dáy hçnh 2.3 * * W P1 A Ε& + _ * P2 * W B Ε& + _ C Ti näúi Y hay Δ Hçnh 2.3 Âo cäng sút ba pha dng hai oạt mẹt Tháût váûy, ta tháúy hãû thäúng âiãûn ạp bàòng hai ngưn sââ tỉång âỉång Ε& = & AC, Ε& = U & BC hçnh 2.3 U Cạc ngưn tỉång âỉång ny s phạt cäng sút bàòng cäng sút tiãu thủ trãn ti Vç váûy cäng sút trãn ti s bàòng: { } { } & AC &I*A + Re U & BC &I*B = P1 + P2 Pti = PE1 + PE2 = Re U IV NÄÜI DUNG THÊ NGHIÃÛM Nghiãûm lải quan hãû dáy v pha mảch pha âäúi xỉïng Y Så âäư thê nghiãûm sau: (hçnh 2.4) A A * * W A K X B B A K Y C C A K X Hçnh 2.4 Mảch ba pha näúi Ti l cạc bọng ân trn cäng sút 25W Thê nghiãûm - K thût âiãûn 10 -Trçnh tỉû tiãún hnh thê nghiãûm : Âiãưu chènh ti bàòng cạch báût cäng tàõt, âãø cọ: I A = I B = I C , âc cạc chè säú trãn dủng củ âo ghi lải vo bng -Sau âo âỉåüc ta trë säú trung bçnh: U + U BC + U CA U d = AB UP = UA + UB + UC Mảch pha khäng âäúi xỉïng näúi Y -Så âäư thê nghiãûm âỉåüc näúi hçnh 2.5 A * * W A A K X B A B K Y C A C K X K A Hçnh 2.5 Mảch ba pha näúi a Trỉåìng håüp khọa K måí: Âiãưu chènh ti âãø cọ dng I A = I B = IC v ghi kãút qu vo bng -Sau âiãưu chènh ti ca mäüt pha no âọ (chàóng hản pha A) tỉì âãún cỉûc âải âãø cọ chãú âäü khäng âäúi xỉïng Ghi chè säú trãn dủng củ âo vo bng -Tỉì säú liãûu âo v âäư thë vectå âiãûn ạp Tỉì âäư thë âo âỉåüc trë säú U So sạnh âiãûn ạp U âo âỉåüc bng våïi U trãn âäư thë vectå Xẹt quan hãû giỉỵa U , R1 (Ti pha a) & cho nháûn xẹt b Trỉåìng håüp khọa K âọng: -Cạc bỉåïc tiãún hnh pháưn a Ghi vo kãút qu bng -V âäư thë vectå Cho nháûn xẹt quan hãû U v I0 våïi âiãûn tråí R1 -So sạnh kãút qu trỉåìng håüp K âọng v K måí Thê nghiãûm - K thût âiãûn 11 Nghiãûm lải quan hãû dáy v pha mảch pha âäúi xỉïng näúi Δ -Så âäư thê nghiãûm hçnh 2.6 380V * P1 A * W 220V A A Mạy biãún ạp ba pha 380/ 220 B C A X K B A A K Y C A A K Z Hçnh 2.3 Mảch ba pha ti näúi tam giạc Âiãưu chènh ti (dng pha), âãø Iab = I bc = Ica Ghi kãút qu vo bng Sau âo âỉåüc ta trë säú trung bçnh ca dng âiãûn dáy : Id = I A + I B + IC Cäng sút : P = × P1 Chụ : ÅÍ âáy ti bọng ân cọ âiãûn ạp 220V, nãn näúi tam giạc thç âiãûn ạp dáy âàût vo ti cng phi 220V Vç váûy ti näúi tam giạc ta phi näúi ti qua mba TN cọ âiãûn ạp 380/220V, âãø láúy âiãûn ạp dáy 220V näúi vo ti Âiãûn ạp UAB, UBC, UCA ghi vo bng l âiãn ạp dáy trãn ti Bng Kãút qu âo P1p UA UB B UC UAB UBC Kãút qu UCA IA=IB=IC B Ud Up 3P1p UpId cosϕ Thê nghiãûm - K thût âiãûn 12 Bng Chãú âäü Âäúi xỉïng Khäng âäúi xỉïng Láưn (R1) Láưn (R2) Láưn (R3) UAB UBC UAB UBC UCA UA UB UC Uo IA IB IC IA IB IC I0 Bng 5: Chãú âäü Âäúi xỉïng Khäng âäúi xỉïng Láưn (R1) Láưn (R2) Láưn (R3) UCA UA UB UC Bng UAB UBC UCA Kãút qu âo IA IB IC P1 IAB, IBC, ICA ] R R^ Id Kãút qu Ip UdIdcosϕ P
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 mạch ba pha , Bài 2 mạch ba pha , Bài 2 mạch ba pha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay