Bài 1 mạch một pha

7 465 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:05

Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha Bài 1 mạch một pha v TRỈÅÌNG ÂẢI HC BẠCH KHOA KHOA ÂIÃÛN BÄÜ MÄN ÂIÃÛN CÄNG NGHIÃÛP ] R R^ Ti liãûu hỉåïng dáùn thê nghiãûm K THÛT ÂIÃÛN H v tãn sinh viãn: Låïp : Ngy TN : Thê nghiãûm cng nhọm våïi cạc sinh viãn: Tháưy giạo hỉåïng dáùn: Nàm 2007 Thê nghiãûm - K thût âiãûn PHÁƯN I NHỈỴNG QUI ÂËNH ÂÄÚI VÅÏI SINH VIÃN LM THÊ NGHIÃÛM I TH TỦC CHØN BË V LM THÊ NGHIÃÛM - Mủc âêch ca lm thê nghiãûm l âãø cng cäú v âo sáu thãm nhỉỵng kiãún thỉïc l thuút bàòng âỉåìng thỉûc nghiãûm Ngoi cn giụp cho Sinh viãn tiãúp xục trỉûc tiãúp v lm quen våïi cạc thiãút bë âiãûn Vç váûy quạ trçnh hc táûp, thê nghiãûm l mäüt u cáưu khäng thãø thiãúu âỉåüc âäúi våïi ngỉåìi Sinh viãn - Trỉåïc âãún phng thê nghiãûm, cạc Sinh viãn phi täø chỉïc thnh nhọm, cọ nhọm trỉåíng, láûp danh bạo cạo cho Giạo viãn hỉåïng dáùn âäưng thåìi hi thãm Giạo viãn hỉåïng dáùn nhỉỵng viãûc cáưn chøn bë - Mäùi Sinh viãn phi hiãøu r näüi dung v mủc âêch thê nghiãûm trỉåïc âãún phng thê nghiãûm Giạo viãn hỉåïng dáùn kiãøm tra nháûn thỉïc ca mäùi Sinh viãn trỉåïc lm thê nghiãûm Âäúi våïi nhỉỵng Sinh viãn chỉa chøn bë k bi thê nghiãûm, Giạo viãn s khäng cho lm thê nghiãûm Trong phng thê nghiãûm, Sinh viãn phi tn theo cạc qui âënh sau: Chè âỉåüc lm thê nghiãûm sau hiãøu r näüi dung mủc âêch thê nghiãûm v lm quen våïi cạc thiãút bë âiãûn Âi thê nghiãûm phi âụng giåì Giạo viãn qui âënh Trãn bn thê nghiãûm chè âàût nhỉỵng thiãút bë cáưn thiãút phủc vủ cho thê nghiãûm v phi sàõp xãúp gn gng, håüp l viãûc näúi dáy Sau màõc så âäư, cạc Sinh viãn cng kiãøm tra cáøn tháûn sau âọ bạo cạo cho Giạo viãn hỉåïng dáùn v chè âỉåüc phẹp Giạo viãn måïi âỉåüc âọng âiãûn tiãún hnh thê nghiãûm Trong quạ trçnh thê nghiãûm phạt hiãûn nhỉỵng tçnh trảng khäng bçnh thỉåìng, cáưn nhanh chọng càõt âiãûn v bạo cạo cho Giạo viãn hỉåïng dáùn biãút khäng âỉåüc tỉû xỉí l Cáưn phi ghi chẹp âáưy â cạc säú liãûu âo âỉåüc quạ trçnh thê nghiãûm phi âỉa Giạo viãn kiãøm tra säú liãûu, nãúu säú liãûu sai phi lm thê nghiãûm lải Sau thê nghiãûm xong, càõt ngưn âiãûn, thạo gåỵ v thu dn xãúp âàût lải bn thê nghiãûm, thu dn v bn giao cho ngỉåìi phủ trạch II VÃƯ K THÛT AN TON THÊ NGHIÃÛM Khi tiãún hnh thê nghiãûm Sinh viãn tuût âäúi tn theo nhỉỵng quy âënh k thût an ton sau âáy : Cáúm dng tay chảm vo cạc dáy dáùn v nụt khäng bc cạch âiãûn Khäng âi lải såì vo cạc thiãút bë, cạc bn thê nghiãûm khạc khäng liãn quan âãún bi thê nghiãûm âang lm Thê nghiãûm - K thût âiãûn Khäng âỉåüc såì vo cạc bäü pháûn âang quay ca thiãút bë âiãûn Khäng âỉåüc tỉû tiãûn thay âäøi så âäư näúi dáy thê nghiãûm âang näúi våïi ngưn cung cáúp (mảch âang mang âiãûn) Khäng âỉåüc âọng âiãûn màõc dáy vo mảch Mäùi láưn thay âäøi mảch âiãûn âãø lm cạc thê nghiãûm khạc phi bạo cạo Giạo viãn hỉåïng dáùn kiãøm tra v cho phẹp måïi âỉåüc âọng âiãûn Ghi chụ : NHỈỴNG SINH VIÃN NO VI PHẢM MÄÜT TRONG NHỈỴNG ÂIÃƯU QUY ÂËNH TRÃN ÂÁY S KHÄNG ÂỈÅÜC LM THÊ NGHIÃÛM, KHÄNG ÂỈÅÜC THI MÄN HC NY ÂÄƯNG THÅÌI PHI CHËU TRẠCH NHIÃÛM VÃƯ NHỈỴNG HỈ HNG CẠC THIÃÚT BË NÃÚU CỌ Thê nghiãûm - K thût âiãûn PHÁƯN II CẠC BI THÊ NGHIÃÛM BI SÄÚ MẢCH DNG ÂIÃÛN XOAY CHIÃƯU MÄÜT PHA (GI TÀÕT L MẢCH MÄÜT PHA) I MỦC ÂÊCH THÊ NGHIÃÛM : Bàòng thỉûc nghiãûm, kiãøm tra âënh lût Äm trãn mảch R, L, C näúi tiãúp Nàõm vỉỵng sỉû phán bäú âiãûn ạp trãn cạc pháưn tỉí thay âäøi cạc thäng säú ca mảch Xáy dỉûng âäư thë vectå Xạc âënh cạc thäng säú ca mảch: R , L, C, X L , X C , R L bàòng cạc säú liãûu thê nghiãûm Kho sạt hiãûn tỉåüng cäüng hỉåíng âiãûn ạp Biãút cạch náng cao hãû säú cäng sút cos ϕ bàòng tủ âiãûn II CẠC THIÃÚT BË THÊ NGHIÃÛM THEO ƯU CÁƯU CHUNG Mạy biãún ạp tỉû ngáùu âiãưu chènh âỉåüc: cại Ampemẹt xoay chiãưu 0÷1A : cại Ọat mẹt : cại Cün cm + âiãûn tråí : cại Mäâun tủ âiãûn âiãưu chènh âỉåüc : bäü III VI NẸT VÃƯ L THUÚT MẢCH R, L, C NÄÚI TIÃÚP I R -Biãøu thỉïc âënh lût Äm I= L U U Z -Trong âọ: (R + R L )2 + (X L − X C )2 (Ω ) (Ω ) X L = 2πfL (Ω ) XC = Z= C 2πfC Hçnh 1-1 Mảch R-L-C näúi tiãúp -Cäng xút tạc dủng ton mảch âiãûn : Trong âọ: cos ϕ = P = UI cos ϕ R + RL (R + R L )2 + (X L − X C )2 Thê nghiãûm - K thût âiãûn -Táưn säú cäüng hỉåíng: -Dng âiãûn cäüng hỉåíng: f ch = f = f = I ch = I max 2π LC U = R IV NÄÜI DUNG V TRÇNH TỈÛ THÊ NGHIÃÛM Lm quen våïi cạc thiãút bë thê nghiãûm v cạch sỉí dủng âäưng häư âo Trãn bn thê nghiãûm cọ cạc mäâun pháưn tỉí R, L, C; cạc loải dủng củ âo Ampe mẹt, vän mẹt, oạt mẹt v MBA tỉû ngáùu Sinh viãn lm quen våïi cạc loải trãn âãø tiãûn viãûc näúi dáy lm thê nghiãûm Så âäư thê nghiãûm màõc sau: hçnh 1-2 Cạc thäng säú så âäư mảch âiãûn âỉåüc chn sau: U = âãún 100 Vän R = âãún 100 Ω * A L = âãún Henry C = âãún 30 μF Un V U * W R L C Hçnh 1-2 Så âäư thê nghiãûm mảch R-L-C näúi tiãúp Trçnh tỉû tiãún hnh sau : • Sau màõc så âäư xong, kiãøm tra v bạo cạo giạo viãn hỉåïng dáùn, sau Giạo viãn hỉåïng dáùn cho phẹp måïi âỉåüc âọng âiãûn • Chụ ràòng trỉåïc âọng âiãûn phi âãø biãún ạp tỉû ngáùu åí vë trê Cạc dủng củ âo âãø åí thang âo låïn nháút, sau âọ tàng dáưn biãún ạp tỉû ngáùu lãn âãún 100V Âiãưu chènh thang âo cạc dủng củ âo âãún thang vỉìa â âãø âc kãút qu Trỉåìng håüp láúy giạ trë âiãûn ạp dng vän mẹt âãø âo • Âiãưu chènh tủ C âãø mảch cọ cháút âiãûn cm nghéa l U L > U C Âc cạc chè säú trãn dủng củ âo ghi vo bng • Âiãưu chènh C âãø mảch cọ cháút âiãûn dung nghéa l U L < U C v chè cạc trë säú trãn dủng củ âo ghi vo bng • Âiãưu chènh C âãø mảch cäüng hỉåíng nghéa l tỉång ỉïng våïi I = I max v mäüt cạch l tỉåíng cọ thãø coi U L = U C ghi kãút qu âo vo bng Thê nghiãûm - K thût âiãûn Tênh toạn cạc thäng säú ca mảch: Tỉì kãút qu âo âỉåüc toạn cạc thäng säú ca mảch âiãûn sau: R= UR ; I ZL = R∑ = RL = R∑ − R X L = Z 2L − R 2L XC = UL ; I UC I cos ϕ = P UI P ; I2 XL XL = ω 2πf C= ωX C L= V âỉåìng âàûc U C = f (C ) L = const cáưn thay âäøi C âãø láúy thãm êt nháút trë säú nỉỵa Näúi cạc âiãøm trãn lải V âäư thë vẹctå thỉûc nghiãûm cho trỉåìng håüp: Mảch cọ âiãûn cm, âiãûn dung v cäüng hỉåíng, so sạnh våïi âäư thë vẹctå â hc l thuút v nháûn xẹt Náng cao cosϕ bàòng tủ âiãûn (b bàòng tủ âiãûn ténh): Så âäư khäúi thê nghiãûm hçnh v (hçnh 1-3) Khi chỉa b nghéa l chỉa âọng C vo mảch, tàng âiãûn ạp 100V Âc cạc chè säú trãn dủng củ âo ghi vo bng Khi b nghéa l âọng C vo mảch, âiãưu chènh C cho dng âiãûn chảy qua A1 nh hån chỉa b Ghi kãút qu vo bng Âiãưu chènh láúy vi trë säú ca C Tỉì kãút qu âo ta âỉåüc: P P P' ; cos ϕ' = ; C = (tgϕ − tgϕ') cos ϕ = U ' I' UI U ω * * W A1 A3 A2 U U2 V R C L Hçnh 1-3 Så âäư thê nghiãûm mảch b bàòng tủ âiãûn V CÁU HI KIÃØM TRA Mủc âêch thê nghiãûm Cạch xạc âënh cạc thäng säú ca mảch âiãûn bàòng thê nghiãûm Thê nghiãûm - K thût âiãûn Thãú no l mảch cọ âiãûn cm, âiãûn dung, cäüng hỉåíng Nháûn xẹt âỉåìng âàûc Uc=f(C) L=const Nháûn xẹt âỉåìng âàûc I = f(C) v suy cạc âỉåìng âàûc U R , U L , U C , ϕ = f (C ) Phỉång phạp náng cao hãû säú cäng sút cos ϕ Bng Trỉåìng håüp I P Kãút qu âo UR UL UC U C Z Kãút qu R L C ϕ Tênh cm Tênh dung Tênh dung Tênh dung Cäüng hỉåíng Bng Trỉåìng håüp U2 P Kãút qu âo I1 I2 Chỉa b B láưn B láưn ] R R^ I3 C Kãút qu C cosϕ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 mạch một pha, Bài 1 mạch một pha, Bài 1 mạch một pha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay