báo cáo thực hành quá trình và thiết bị

120 280 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:04

tính toán và tiến hành thực hiện các thí nghiện như cô đặc, lọc, thanh trùng, chưng cất,.... đề khảo sát các quá trình trong kỹ thuật thực phẩm, hỗ trợ quá trình chế biến, lắp đặc và sử dụng các thiết bị, trang bị kiến thức chung trong quá trình vận hành thiết bị thực phẩm BÀI 1: CÔ ĐẶC I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Khái niệm chung  Định nghĩa cô đặc Cô đặc trình làm tăng nồng độ dung dịch cách tách phần dung môi nhiệt độ sôi, dung môi tách khỏi dung dịch bay lên gọi thứ  Mục đích trình cô đặc  Làm tăng nồng độ chất hoà tan dung dịch  Tách chất rắn hoà tan dạng rắn (kết tinh)  Tách dung môi dạng nguyên chất (cất nước)  Các phương pháp cô đặc  Cô đặc áp suất khí quyển: phương pháp đơn giản không kinh tế  Cô đặc áp suất chân không: dung cho dung dịch có nhiệt độ sôi cao, dung dịch dễ bị phân huỷ nhiệt…  Cô đặc áp suất dư: dung cho dung dịch không phân huỷ nhiệt độ cao, sử dụng thứ cho trình khác Cân vật liệu hệ thống cô đặc nồi • Bảo toàn khối lượng Gđ = Gc + W • Bảo toàn chất khô Gđ.xđ = Gc.xc Trong Gđ : khối lượng nguyên liệu, [kg];[kg/s] Gc : khối lượng sản phẩm, [kg]; [kg/s] W : lượng thứ, [kg]; [kg/s] xđ : nồng độ % chất khô nguyên liệu, [ phần khối lượng] xc : nồng độ % chất khô sản phẩm, [phần khối lượng] Theo định luật bảo toàn vật chất Lượng thứ • W = Gđ (1- ) Nồng độ sản phẩm cuối • Cân nhiệt lượng Theo định luật bảo toàn nhiệt Trong đó: Q1 = Gđ.cđ.tđ : nhiệt dung dịch mang vào Q2 = D.i: nhiệt đốt mang vào Q3 = Gc.cc.tc: nhiệt dung dịch sau cô đặc mang Q4 = W.i’: nhiệt thứ mang Q5 = D.cn.tn: nhiệt nước ngưng mang Q6 = Qcđ: nhiệt trình cô đặc Q7 = Qmt : nhiệt tổn thất môi trường → Gđ.cđ.tđ + D.i = Gc.cc.tc + W.i’ + D.cn.tn + Qcđ + Qmt Với: tđ tc tn cđ cc cn i nhiệt độ nguyên liệu, [độ] nhiệt độ sản phẩm, [độ] nhiệt độ nước ngưng, [độ] nhiệt dung riêng nguyên liệu, [J/kg.độ] nhiệt dung riêng sản phẩm, [J/kg.độ] nhiệt dung riêng nước ngưng, [J/kg.độ] hàm nhiệt đốt, [J/kg] i’ hàm nhiệt thứ, [J/kg] Qcđ tổn thất nhiệt cô đặc, [J]; Qcđ=0.01.∆q.Gc ∆q tổn thất nhiệt cô đặc riêng, [J/kg] Qmt tổn thất nhiệt môi trường, [J] • Lượng đốt tiêu tốn Trong trình tính toán nhiệt xem cc cđ Tính bề mặt truyền nhiệt Theo phương trình truyền nhiệt Q = K.F.τ.∆thi= D.(i – cntn) Trong đó: Q: lượng nhiệt truyền, [J] K: hệ số truyền nhiệt, [W/m2.độ] F: diện tích bề mặt truyền nhiệt, [m2] τ: thời gian cô đặc, [s] ∆thi: hiệu số nhiệt hữu ích, [độ] • Bề mặt truyền nhiệt • Thiết bị thí nghiệm: Dung dịch cô đặc theo mẻ, nhập liệu lần từ thùng chứa dung dịch đầu dung dịch sôi buồng bốc nhiệt truyền từ nước nóng bên vỏ ngòi Hơi thứ bốc nhiệt truyền từ nước nóng bên vỏ Hơi thứ bốc lên từ dung dịch sôi dẫn qua thiết bị ngưng tụ ống xoắn để ngưng tụ thu hồi định lượng Một bơm chân không loại vòng nước sử dụng để tạo chân không cho hệ thống Hệ thống đặc hai vỏ có thiết bị sau: • Nồi cô dặc hai vỏ có cánh khuấy • Máy khuấy trộn • Thiết bị ngưng tụ ống xoắn • Bình chứa nước ngưng • Bơm chân không loại vòng nước • Áp kế đo độ chân không • Nhiệt kế điện tử • Hệ thống điện • Xô nhựa chứa dung dịch đầu • Nồi cô đặc hai vỏ Nồi chứa dung dịch dường có dường kính D = 250mm Cao H = 500mm, bề dày δ = 5mm Nồi chế tạo thép không gỉ AISI304 • Thiết bị ngưng tụ ống xoắn Ống xoắn có đường kính φ16 quấn thành vòng xoắn có đường kính D = 150mm Ống xoắn gia công thép không gỉ AISIS304 • Bơm chân không Hệ thống sử dụng bơm chân không loại vòng nước 1HP Sơ đồ thiết bị • • • • • • • Các bước tiến hành thí nghiệm Bước 1: Rửa nguội thiết bị Kiểm tra van: van mở, van lại đóng Mở công tắc tổng Chuẩn bị 20 lít nước xô nhựa Hút chân không kim áp kế 0,8at tắt bơm Mở van hút vào nồi Mở cồn tắc khuấy trọn thời gian phút • • Mở van xả nước nồi Tắt máy khuấy trộn Bước 2: Rửa nóng thiết bị • • • • • • Kiểm tra van: van mở, van lại đóng Mở công tắc tổng Chuẩn bị 20 lít nước xô nhựa Hút chân không kim áp kế 0,8at tắt cơm Mở van hút vào nồi Kiểm tra mực nước vỏ áo cách mở van xem nước tràn ống kiểm tra chưa, chưa tràn châm nước them vào phễu • Mở công tắc điện trở (chú ý phải kiểm tra mực nước vỏ áo an toàn mở điện trở) • Mở công tắc khuấy trộn • Khi nhiệt độ nước nồi đạt 60°C mở van xả nước nồi • Tắt máy khuấy trộn Bước 3: Pha dung dịch cô đặc • Pha lít dung dịch cô đặc (15%) Bước 4: Cô đặc dung dịch • • • Kiểm tra van: van mở, van lại đóng Mở công tắc tổng Hút chân không cách mở bơm chân không mở van 10 kim áp kế 0,6 – 0,8at tắt bơm ý không để bơm chân không chạy liên tục Khi máy rú lớn phải tắt bơm chân không cách khoá van • • • • 10 tắt bơm Mở van hút hết lít dung dịch vào nồi Mở van cấp nước qua ống xoắn Mở công tắc khuấy trộn (5 phút khuấy lần, lần khuấy 30s) Kể từ dung dịch nồi sôi (62°C) 10 phút lấy mẫu dung dịch nồi đo Bx, lấy nước ngưng tụ đo thể tích Cách lấy mẫu là: mở van thời gian 1s sau đóng van lại, mở van lấy mẫu Cách lấy nước ngưng tụ: đóng van 6, mở van 7, van 8, lấy nước ngưng xong thao tác van ngược lại trở trạng thái ban đầu Chú ý lúc lấy nước ngưng tụ không hút chân không • Khi dung dịch nồi đạt 65Bx trở lên dừng trình cô đặc • • • Mở van để thông áp khí trời Mở van xả dung dịch sau cô đặc nồi để cân khối lượng Tắt máy khuấy trộn Bước 5: Vệ sinh thiết bị • • • • • • • • • • Kiểm tra van: van mở, van lại đóng Mở công tắc tổng Chuẩn bị 20 lít nước xô nhựa Hút chân không kim áp ké 0,8at tắt bơm Mở van hút vào nồi Mở công tắc khuấy trộn thời gian phút Mở van xả nước nồi Tắt máy khuấy trộn Tắt công tắc tổng Kết quả: Bảng số liệu từ phòng thí nghiệm Thời gian τ(phút) Nồng độ dung dịch đường(Bx) Lượng nước ngưng tụ thu V(m) 10 20 30 40 50 60 70 80 Trình tự tính toán: • Tính nồng độ phần khối lượng dung dịch đường nhập liệu Sau pha dung dịch đường nhập liệu ta tiến hành đo nồng độ dung dịch đườngbằng chiết quang kế cầm tay, ta số Bx dung dịch đường nhập liệu Bxđầu từ suy nồng độ phần khối lượng dung dịch đường nhập liệu xđ Ví dụ dung dịch đường 15Bx xđ = 0,15 (phần khối lượng) • Tính khối lượng dung dịch đường nhập liệu Ta tiến hành đo thể tích dung dịch đường nhập liệu: Vđ= Tra khối lượng riêng dung dịch đường nhập liệu nhiệt độ T = 28°C, ta ρ = (kg/m3) Vậy khối lượng nhập liệu là: Gđ = Vđ.ρđ (kg) • Tính lượng nước ngưng thực tế W* = Vngưng ρngưng (kg) Trong đó: Vngưng: Tổng thể tích nưỡ ngưng thu trình thí nghiệm (giá trị cuối bảng số liệu từ phòng thí nghiệm) ρngưng: khối lượng riêng nước ngưng (kg/m3) (nước ngưng tra bảng nhiệt độ t = 30°C) • Tính phần trăm sai số: • Tính phần trăm sai số nồng độ dung dịch sau cô đặc: xc nồng độ chất khô sản phẩm sau cô đặc theo lý thuyết, [phần khối lượng] x*c nồng độ chất khô sản phẩm sau cô đặc theo thực tế đo chiết quang, [phần khối lượng] • Tính phần trăm sai số lượng nước ngưng thu trình cô đặc: Đồ thị 7.4.3 Đánh giá sai số ≥ 5%: sai số đáng kể %SSW ≥ 10%: sai số đáng kể II TÍNH TOÁN  Số liệu thực nghiệm Bảng 1.1 Số liệu thí nghiệm Thời gian t (phút) 10 20 30 40 50 60 70 Nồng độ đường (Brix) 21 27 33 38 41 47 50 59 Lượng nước ngưng V (mL) 1150 1285 400 290 120 100 100 Nhiệt độ nước vào 30 30 30 30 30 30 30 30 Nhiệt độ nước 36 36 36 36 36 36 36 36 Nhiệt độ vỏ Nhiệt độ dd Nhiệt độ thứ 80 80 80 80 80 80 80 80 63 63 63 63 63 63 63 63 5 5 5 5 Thể tích dung dịch đường nhập liệu = (lít) Thể tích dung dịch đường thu sau trình thí nghiệm = 700 (ml) =0.7(lít) với nồng độ 59Bx  Xử lí số liệu Nồng độ phần khối lượng dung dịch đường nhập liệu : Tại t=0, nồng độ 21Bx x=0,21 (phần khối lượng) Nồng độ phần khối lượng dung dịch đường thu được: Nồng độ dịch đường thu sau trình thí nghiệm 59Bx=> xc= 0,59 (phần khối lượng) Khối lượng dung dịch đường nhập liệu: Trong đó: - Thể tích dung dịch đường nhập liệu (m3) - Khối lượng riêng dung dịch đường nhập liệu 21Bx (kg/m3) (được tra theo Sổ tay trình thiết bị tập 1-bảng I.87-trang65) Khối lượng dung dịch đường thu được: Trong đó: - Thể tích dung dịch đường thu (m3) Khối lượng riêng dung dịch đường thu 59Bx (kg/m3) Lượng nước ngưng thực tế: Trong : Tổng thể tích nước ngưng thu suốt trình thí nghiệm(m3) - Khối lượng riêng nước ngưng tra 300C (kg/m3) (được tra theo Sổ tay trình thiết bị tập 1) Tính cân vật chất đại lượng chưa biết: - Ta có: xđ = 0,21 (phần khối lượng) Gđ = 5,439 (kg) Gc = 0,8988 (kg) - Tính xc W: Áp dụng định luật bảo toàn vật chất: + Bảo toàn khối lượng: Gđ = Gc + W  W= Gđ - Gc=5,439-0,8988= 4,5402 (kg) + Bảo toàn chất khô: Gđ.xđ = Gc.xc 10 vận tốc khí lỏng phân tán khí, tăng tốc độ khí lỏng bị tụ lại,Điểm gia trọng điểm áp suất pha khí đủ lớn để xuyên qua pha lỏng liên tục.Ưu điểm: tốn dung môi 106 BÀI : LỌC KHUNG BẢN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Khái niệm trình lọc Lọc trình phân riêng hỗn hợp nhờ vật ngăn xốp, vật ngăn xốp có khả cho pha qua pha giữ lại nên gọi vách ngăn lọc Nguyên tắc lọc Tạo huyền phù áp suất P1, pha lỏng xuyên qua mao dẫn, pha rắn bị giữ lại chênh lệch hai vách ngăn gọi động lực trình lọc ∆P=P1-P2 Có thể tạo động lực trình lọc cách sau:  Tăng áp suất P1: dùng cột áp thuỷ tĩnh, máy bơm hay máy nén  Giảm áp suất P2: dùng bơm chân không Cân vật chất trình lọc: Vh=V0+V1=Va+V Gh=G0+G1=Ga+G Vh,Gh: Thể tích khối lượng hỗn hợp huyền phù đem lọc V0,G0: Thể tích khối lượng chất rấn khô V1,G1: Thể tích khối lượng nước lọc nguyên chất V2,G2: Thể tích khối lượng bã ẩm V,G: Thể tích khối lượng nước lọc chưa nguyên chất Độ ẩm bã , [% kg ẩm / kg vật liệu ướt] Phương trình tốc độ lọc 107 • Tốc độ lọc yếu tố ảnh hưởng Lượng nước lọc thu đơn vị diện tích bề mặt vách ngăn lọc đơn vị thời gian gọi tốc độ lọc Trong đó: V: thể tích nước lọc thu được, [m3] F: diện tích bề mặt vách lọc, [m3] τ : thời gian lọc, [s] trình lọc huyền phù phụ thuộc vào yếu tố sau: tính chất huyền phù: độ nhớt, kích thước hình dạng pha phân tán; động lực trình lọc; trở lực bã vách ngăn; diện tích bề mặt vách lọc • Theo DAKSI, tốc độ lọc biểu diễn dạng phương trình sau: Trong đó: µ: độ nhớt pha lien tục, Ns/m2 Rb=1/∆Pb: trở lực bã lọc (tổn thất áp suất qua lớp bã), 1/m Rv=1/∆Pv: trở lực vách lọc (tổn thất áp suất qua vách lọc), 1/m • Lọc với áp suất không đổi, ∆P=const Phương trình lọc có dạng: q=V/F: lượng nước lọc riêng 108 Xo=Va/V: tỉ số thể tích bã ẩm thu lượng nước lọc r0: trở lực riêng theo thể tích bã lọc (1/m2) Lọc với tốc độ lọc không đổi, W=const • Phương trình lọc có dạng: II TÍNH TOÁN  Số liệu thực nghiệm Bảng 6.1 số liệu thực nghiệm τ(s) 53,14 53,68 53,83 56,44 57,15 58,53 59,94 60,20 V(L) 1 1 1 1 τ(s) 33,80 34,09 34,53 35,14 35,17 35,30 35,80 36,15 V(L) 1 1 1 1 τ(s) 22,03 25,13 23,70 23,95 24,12 24,36 25,19 26,30 V(L) 1 1 1 1 τ(s) 14,79 15,12 15,31 15,69 15,80 16,10 V(L) 1 1 1 1  Xử lí số liệu + Diện tích bề mặt loc F = n a2 = 10 252 = 12500 (cm2) = 1,25 (m2) Trong : - n: số mặt lọc 109 - a : kick thước bề mặt lọc (cm) + Lượng nước lọc riêng Trong đó: - V thể tích nước lọc thu (m3) F diện tích bề mặt lọc (m2) Năng suất trình lọc 110 Bảng 6.2 tính Q,q V Q.10-5 0,54 0,15 2,61 0,71 1,38 1,01 0,66 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 675 187,5 3262,5 887,5 1725 1262,5 825 Phương trình đường bình phương cực tiểu : Y =37.946x +1108.9 Ta có : y=0  x = -b/a = (-1108.9/37.946) =-29.2231  C = -x = 29.2231 X=0  y = b = (2.C)/K ⇔ K = (2.C)/b =( 2*29.2231)/1108.9 =0.0527 Năng suất trình lọc 111 Bảng 6.3 tính Q,q V 0,29 0,44 0,61 0,03 0,17 0,5 0,35 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 362,5 550 762,5 36,5 212,5 625 437,5 Q.10-5 Phương trình đường bình phương cực tiểu : Y = -24647x + 461.3 Ta có : y=0  x = -b/a = (461.3/24647) = 0.0187  C = -x = -0.0187 X=0  y = b = (2.C)/K ⇔ K = (2.C)/b =( -0,0187)/ 461.3 = 8.1075.10-5 Năng suất trình lọc 112 Bảng tính 6.4 Q,q V 1,1 0,57 0,25 0,17 0,24 0,83 1,11 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 8.10-4 1375 712,5 312,5 212,5 300 1037,5 1387,5 Q.10-5 Phương trình đường bình phương cực tiểu : Y = 26210x + 709.4 Ta có : y=0  x = -b/a = ( -709.4/26210) = -0.0271  C = -x = 0.0271 X=0  y = b = (2.C)/K 113 ⇔ K = (2.C)/b =( 0,0271)/ 709.4 = 7.6402.10-5 Năng suất trình lọc Bảng 6.5 tính Q,q V Q.10-5 0,33 8.10-4 412,5 0,19 8.10-4 237,5 0,38 8.10-4 475 0,11 8.10-4 137,5 0,3 8.10-4 375 0,24 8.10-4 300 0,19 8.10-4 237,5 Phương trình đường bình phương cực tiểu : Y=-31175x + 408.0 Ta có : y=0  x = -b/a = ( 408/31175) = 0.0131  C = -x = -0,0131 114 X=0  y = b = (2.C)/K ⇔ K = (2.C)/b =( -0,0131)/ 408 = -6.4216.10-5 Bảng 6.6 Giá trị C K theo C K 500 29.2231 0.0527 2000 -0.0187 8.1075.10-5 5000 0.0271 7.6402.10-5 10000 -0,0131 -6.4216.10-5 TỔNG KẾT Nhận xét − Đồ thị biễu diễn trình lọc không ổn định trình thao tác sinh viên không xác , không nắm vững qui tắc vận hành thiết bị thời gian lấy mẫu − Diện tích bề mặt lọc lớn , dễ dàng thay đổi màng lọc theo loại dung dich lọc khác − Bỏ qua sai số trình tiến hành thí nghiệm , ta thấy tăng áp suất lượng nước đơn vị diện tích lọc tăng lưu lượng dung dịch lọc tăng theo − Qua phương trình ta thấy tốc độ lọc không thay đổi áp suất lọc biến thiên tuyến tính theo thời gian lọc  Nguyên nhân sai số: - Các thao tác kỹ thuật trình thí nghiệm vụng - Các giá trị đo lấy sai số - Sai số trình tính toán, xử lý số liệu  Cách khắc phục: - Kiểm tra thiết bị trước sau làm thí nghiệm Báo cho phận sửa chữa có phát hư hỏng - Đọc kết tính toán cẩn thận, lấy sai số mức tối thiểu Câu hỏi chuẩn bị Nêu mục đích thí nghiệm? 115 Trả lời: - Làm quen với cấu tạo nguyên lý hoạt động thiết bị lọc khung - Biết chế độ vận hành, kiểm tra trước vận hành thiết bị - Vận hành thí nghiệm lọc huyền phù CaCO3 nước với áp suất không đổi - Xác định hệ số lọc theo số liệu thí nghiệm thu Lọc sử dụng dùng để làm gì? Cho ví dụ? Trả lời: lọc sử dụng để phân riêng hay tách hỗn hợp không đồng (lỏng – rắn) hay nhũ tương thành hai hệ rắn lỏng khác Ví dụ: lọc nước rau má sau xay, lọc dầu sau ép,… Nêu phương pháp tạo chênh lệch áp suất lọc? Trả lời: phương pháp tạo chênh lệch áp suất lọc là: Làm dày hay làm mỏng vách lọc lớp bã lọc,Thay đổi vận tốc chảy lưu chất.Tạo áp lực bên lọc hay đặt máy hút bên sản phẩm Lọc có máy chế độ, đặc trưng đại lượng nào? Trả lời: lọc có chế độ lọc: lọc chân không lọc ép đặt trưng bề mặt lọc Lọc chân không bề mặt lọc đổi liên lục (cạo bã liên tục).Lọc ép thị phải tạo lớp bã đủ dày để tạo thành áo lọc Phương trình vi phân lọc nghiệm nó? dV ∆Ρ = V S dτ   µ  r0 X + Rv  S   Trả lời: phương trình vi phân lọc là: Đặt q= V S :lượng nước lọc riêng (m3/m2) 116 Phương trình (5) viết gọn lại sau: q2+2.C.q=K.( Vậy nghiệm q Nêu cấu tạo nguyên lý họat động, ưu nhược điểm phạm vi sử dụng lọc khung bản? Trả lời: - Cấu tạo: Máy lọc khung gồm có dãy khung kích thước xếp liền nhau, khung có vải lọc.Huyền phù đưa vào rảnh tác dụng áp suất vào khoảng trống khung Chất lỏng qua vải lọc sang rãnh theo van Các hạt rắn - giữ lại tạo thành bã chứa khung Nguyên lý hoạt động: cho huyền phù vào bên vách ngăn tạo bề mặt lớp huyền phù áp suất P1, Lỗ dẫn huyền phù nhập liệu khung nối liền tạo thành ống dẫn nhô để ghép với hệ thống cấp liệu Nước lọc chảy từ qua hệ thống đường ống lấy Bã giữ lại bề mặt vách ngăn lọc chứa khung Khi bã - khung đầy dừng trình lọc để tiến hành rửa tháo bã Ưu điểm:Bề mặt lọc lớn.Dịch lọc loại bỏ nấm men.Tấm đỡ thay dễ dàng Lọc cặn bẩn Không cần người có chuyên - môn cao Nhược điểm:Cần nhiều thời gian vệ sinh Phải thay đỡ theo chu kỳ.Giá thành đỡ cao Dịch chảy nhiều, phân bố không đồng đều.Phải tháo khung cần giảm áp suất Trình tự tiến hành thí nghiệm? Trả lời: Thí nghiệm lọc cấp Bước 1: Pha 510g bột CaCO3 vào 17 lít nước vào xô nhựa để có huyền phù CaCO3 3% khối lượng Bước 2: đóng van V1, V2 117 Bước 3: cho dung dịch pha vào bồn chứa dung dịch Bước 4: bật công tắc máy khuấy, khuấy hỗn hợp CaCO3 Bước 5: mở van V3,V4, V5, V6 Bước 6: mở bơm điều chỉnh V4 đồng hồ áp suất mức mong muốn Bước 7: hứng dung dịch lọc đầu C1 ghi thời gian cho 1000ml Đặc biệt ghi thời gian không ổn định Bước 8: lặp lại thí nghiệm cho nhiều áp suất khác (3 lần) Lọc cấp tương tự mở van V3, V4, V5, V8 đóng van V6, V7 Và hứng dung dịch lọc đầu C2 Kể tên vài loại thiết bị lọc lọc khung bản? Trả lời: Thiết bị lọc ép sử dụng cột lọc Thiệt bị lọc chân không dạng thùng quay Thiết bị lọc ly tâm Thiết bị lọc ép,… Nêu phương pháp để tăng suất lọc? Trả lời: phương pháp để tăng suất lọc 10 Tăng áp lực lọc Tăng tốc độ lọc Gia nhiệt trình lọc để giảm độ nhớt Nêu yếu tố ảnh hưởng tới trình lọc? Trả lời: yếu tố ảnh hưởng tới trình lọc: − − − − − − − Vận tốc lưu chất lọc Áp suất lọc Lớp bã lọc, tính chất vách ngăn Lớp vải lọc Hệ thống lọc hay thiệt bị lọc Trạng thái chất lọc, tính chất huyền phù Nhiệt độ lọc 118 11 Trình bày phương trình lọc áp suất không đổi ý nghĩa đại lượng? Trả lời:phương trình lọc Khi áp suất không đổi ∆P = µ V r0 X + Rv S V 2S τ Trong độ nhớt (kg/ms) V thể tích nước lọc (m3) S diện tích bề mặt lọc (m2) τ thời gian lọc ấn đính trước r0trở lực riêng (1/m2), trở lực lớp bã tạo thành (1kg bã khô/1m2 bề mặt) X0= Va/V0: tỉ số lượng bã ẩm (m3/ lượng nước lọc (m3)) Rv: trở lực vách ngăn (1/m) Nêu phương trình lọc tốc độ không đổi ý nghĩa đại 12 lượng? Trả lời: phương trình lọcvới tốc độ không đổi: W=const (kém hiệu quả) ∆P = µ V r0 X + Rv S V S τ (N/m2) độ nhớt (kg/ms) V thể tích nước lọc (m3) S diện tích bề mặt lọc (m2) τ thời gian lọc ấn đính trước r0 trở lực riêng (1/m2), trở lực lớp bã tạo thành (1kg bã khô/1m2 bề mặt) X0= Va/V0: tỉ số lượng bã ẩm (m3/ lượng nước lọc (m3)) RV: trở lực vách ngăn (1/m) 119 120
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực hành quá trình và thiết bị, báo cáo thực hành quá trình và thiết bị, báo cáo thực hành quá trình và thiết bị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay