Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch

86 172 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:04

H TẾ H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN TÀI CHÍNH - - N     C   KI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H Ọ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Đ ẠI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI         G N Ờ TR Ư TẤN THẠCH     Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc Ly Lớp: K43A KTDN Niên khóa: 2009 – 2013 Giáo viên hướng dẫn: ThS Hồng Thùy Dương       Khóa học 2009 – 2013 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sau năm học tập ngơi trường Đại Học Kinh Tế Huế giảng dạy tận tình , đầy tâm huyết thầy cơ, thân em tích lũy học vơ q giá, kiến thức, kỹ hỗ trợ cho cơng việc sống thân em sau trường Khóa luận tốt nghiệp kết sau thời gian thân em tham gia thực tập Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch để tìm hiểu cơng tác kế tốn thực tế tảng kiến thức mà thầy truyền đạt cho thân em nói riêng tồn sinh viên trường nói chung Bản thân em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy trường Đại học Kinh tế Huế nói chung thầy khoa Kế tốn – Tài tạo điều kiện cho em tham gia khóa thực tập bổ ích hết, em xin chân thành cảm ơn giáo - Thạc sỹ Hồng Thùy Dương tận tình giúp đỡ, bảo suốt q trình nghiên cứu thực hiên khóa luận để em hướng hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn bác Lê Tấn Thạch- Giám đốc Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch, chị Lê Thị Bé - Kế tốn trưởng Cơng ty cho em có hội tìm hiểu, nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận hết cho em học thực tiễn vơ q báu Em muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ em để em hồn thành khóa luận Do kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập chưa lâu nên khóa luận em nhiều thiếu sót Bản thân em mong nhận đóng góp, bảo thêm từ q giáo đọc khóa luận để viết em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2013 Sinh viên thực tập TR Ư G N Ờ ẠI Đ C Ọ H H N KI TẾ Ế U H Lê Thị Ngọc Ly Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN   i  Ế MỤC LỤC  ii  U DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU  . v  H DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU  . vi  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ   vii  TẾ Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ  . 1  I.1 Lý do chọn đề tài   1  H I.2  Mục tiêu nghiên cứu   1  N I.3 Đối tượng nghiên cứu   2  KI I.4  Phương pháp nghiên cứu  . 2  I.5  Phạm vi nghiên cứu  . 2  C I.6  Kết cấu đề tài  . 2  Ọ Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   3  H Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ  KINH DOANH   3  ẠI 1.1. Những vấn đề chung về kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh   3  Đ 1.1.1. Một số khái niệm  liên quan  . 3  1.1.2. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh   3  G 1.1.3. Nhiệm vụ của kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh  . 4  N 1.2. Kế tốn doanh thu  . 5  Ờ 1.2.1. Ngun tắc kế tốn doanh thu   5  TR Ư 1.2.2. Các tài khoản kế tốn sử dụng   5  1.2.3. Chứng từ được sử dụng trong kế tốn doanh thu   6  1.2.4. Các phương thức bán hàng  . 6  1.2.4.1. Bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp   6  1.2.4.2. Bán hàng thơng qua đại lý ký gửi   7  1.2.5. Các khoản giảm trừ doanh thu   8  1.3. Kế tốn xác định kết quả kinh doanh   10  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN ii  Khóa luận tốt nghiệp 1.3.1. Kế tốn giá vốn hàng bán  . 10  1.3.2. Kế tốn chi phí bán hàng   12  1.3.3. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp   13  Ế 1.3.4. Kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp   14  U 1.3.5. Kế tốn xác định kết quả kinh doanh   14  H Chương  2:  THỰC  TRẠNG  KẾ  TỐN  DOANH  THU  VÀ  XÁC  ĐỊNH  KẾT  QUẢ  KINH  DOANH  TẠI  CƠNG  TY  TRÁCH  NHIỆM  HỮU  HẠN  THƯƠNG  MẠI           TẾ TẤN THẠCH   16  2.1 Khái qt về cơng ty   16  H 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển   16  N 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của cơng ty   17  KI 2.1.2.1 Chức năng   17  2.1.2.2 Nhiệm vụ  . 17  C 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn của đơn vị.   17  Ọ 2.1.3.1 Thuận lợi   17  H 2.1.3.2 Khó khăn  . 17  2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Cơng ty  18  ẠI 2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn  . 19  Đ 2.1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ   19  2.1.5.2 Tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty  20  G 2.1.6 Quy mơ và nguồn lực kinh doanh của Cơng ty   22  N 2.1.6.1 Tình hình lao động  . 22  Ờ 2.1.6.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn . 24  TR Ư 2.1.6.3 Tình hình kết quả kinh doanh  . 27  2.2 Thực trạng kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty TNHH  Thương mại Tấn Thạch  29  2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm   29  2.2.1.1 Phương thức tiêu thụ   30  2.2.1.2 Phương thức thanh tốn  31  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN iii  Khóa luận tốt nghiệp 2.2.2 Hạch tốn kế tốn doanh thu tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn  Thạch  . 31  2.2.2.1 Kế tốn doanh thu tiêu thụ tại cơng ty   31  Ế 2.2.3 Hạch tốn kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn  U Thương mại Tấn Thạch.   38  H 2.2.3.1 Kế tốn giá vốn hàng bán tại Cơng ty   38  2.2.4.2 Kế tốn chi phí bán hàng   43  TẾ 2.2.4.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp  47  2.2.4.4  Kế tốn doanh thu và chi phí tài chính   50  H 2.2.4.5 Thu nhập khác và chi phí khác  . 55  N 2.2.4.6 Kế tốn chi phí thuế TNDN  57  KI 2.2.4.7 Kế tốn xác định kết quả kinh doanh   60  Chương  3:  MỘT  SỐ  GIẢI  PHÁP  GĨP  PHẦN  HỒN  THIỆN  CƠNG  TÁC  KẾ  C TỐN  DOANH  THU  VÀ  XÁC  ĐỊNH  KẾT  QUẢ  KINH  DOANH  TẠI  CƠNG  TY  Ọ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TẤN THẠCH   63  H 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn tại đơn vị   63  3.1.1 Ưu điểm   63  ẠI 3.1.2 Nhược điểm   64  Đ 3.2 Một số giải pháp góp phần cải thiện tình hình kế tốn doanh thu và kết quả kinh  doanh tai Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch  . 65  G 3.2.1 Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơng ty   65  N 3.2.2 Các biện pháp nhằm tăng doanh thu tiêu thụ   67  Ờ Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   68  TR Ư 1. Kết luận  . 68  2. Kiến nghị  . 69  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   71  PHỤ LỤC   72  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN iv  Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU   : Bảo hiểm thất nghiệp  BHXH  : Bảo hiểm xã hội  BHYT  : Bảo hiểm y tế  ĐVT  : Đơn vị tính  GTGT  : Giá trị gia tăng  KKĐK  : Kiểm kê định kỳ  KKTX  : Kê khai thường xun  KPCĐ  : Kinh phí cơng đồn  NV  : Nguồn vốn  TK  : Tài khoản  TNDN  : Thu nhập doanh nghiệp  TS  : Tài sản  TSCĐ  : Tài sản cố định  TKĐƯ  : Tài khoản đối ứng  H Ọ C KI N H TẾ H U BHTN  Ế   ẠI DTBH & CCDV  : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  : Doanh thu thuần  TR Ư Ờ N G Đ DTT  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN v  Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động của Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn  . 22 Thương mại Tấn Thạch  22 Ế Bảng 2.2: Tình hình tài sản -  nguồn vốn của Cơng ty qua 3 năm 2010- 2012   26 U Bảng 2.3 : Tình hình sản xuất kinh doanh của Cơng ty qua 3 năm 2010 – 2012  . 27 H Bảng 2.4: Hóa đơn GTGT   34 Bảng 2.5: Hóa đơn GTGT   35 TẾ Bảng 2.6: Sổ chi tiết TK 5111- Doanh thu bán hàng   36 Bảng 2.7: Sổ cái TK 5111-  Doanh thu bán hàng  . 37 Bảng 2.8: Phiếu xuất kho   39 H Bảng 2.9: Phiếu xuất kho   40 N Bảng 2.10:  Sổ chi tiết TK 632-  Giá vốn hàng bán   41 KI Bảng 2.11: Sổ cái  TK 632- Giá vốn hàng bán   42 Bảng 2.12: Phiếu chi   44 C Bảng 2.13: Sổ chi tiết TK 6421- Chi phí bán hàng   45 Ọ Bảng 2.14: Sổ Cái  TK 6421- Chi phí bán hàng  . 46 H Bảng 2.15: Phiếu chi   47 Bảng 2.16: Sổ Chi tiết TK 6422-  Chi phí Quản lý doanh nghiệp  . 48 ẠI Bảng 2.17: Sổ Cái TK 6422- Chi phí Quản lý doanh nghiệp   49 Đ Bảng 2.18: Sổ chi tiết TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính  51 Bảng 2.19: Sổ cái TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính  . 52 G Bảng 2.20: Sổ chi tiết TK 635- Chi phí tài chính   53 N Bảng 2.21: Sổ cái TK 635 – Chi phí tài chính   54 Ờ Bảng 2.22: Sổ chi tiết TK 711- Thu nhập khác   55 Bảng 2.23: Sổ cái TK 711- Thu nhập khác  . 56 TR Ư Bảng 2.24: Sổ chi tiết TK 811- Chi phí khác   57 Bảng 2.25: Sổ chi tiết TK 8211- Chi phí thuế TNDN  . 59 Bảng 2.26: Sổ cái TK 8211- Chi phí thuế TNDN  . 59 Bảng 2.27: Sổ cái TK 911- Xác định kết quả kinh doanh   61 Bảng 2.28: Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh   62 Bảng 3.1: Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ   67 SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN vi  Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế tốn bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp  . 6 Ế Sơ đồ 1.2: Kế tốn bán hàng theo phương thức thơng qua đại lý kí gửi.  . 7 U Sơ đồ 1.3: Kế tốn bán hàng tại đơn vị nhận đại lí hoặc đơn vị nhận kí gửi.  . 8 H Sơ đồ 1.4: Kế tốn hạch tốn các khoản giảm trừ doanh thu   10 Sơ đồ 1.5: Hạch tốn giá vốn hàng bán   11 TẾ Sơ đồ 1.6: Hạch tốn giá vốn hàng bán   11 Sơ đồ 1.7: Kế tốn chi phí bán hàng   12 H Sơ đồ 1.8: Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp.   13 N Sơ đồ 1.9: Kế tốn xác định kết quả sản xuất kinh doanh.   15 KI Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Cơng ty   18 Sơ đồ 2.2: Bộ máy Kế tốn Cơng ty.   19 C Sơ đồ 2.3: Hình thức kế tốn trên máy vi tính.   20 H Ọ Sơ đồ 2.4: Xác định Kết quả kinh doanh năm 2012   60 ẠI   TR Ư Ờ N G Đ   SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN vii  Khóa luận tốt nghiệp Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Lý chọn đề tài Nền  kinh  tế  thị  trường  ln  vận  động  khơng ngừng  và  biến  đổi  ngày  càng  sâu  Ế sắc, vì vậy mức độ canh tranh giữa các doanh nghiệp, các chủ thế kinh tế ngày càng  U gay gắt, khốc liệt hơn. Để đứng vững trong nền kinh tế đầy biến động như ngày nay  H đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, khai thác  tối  đa  những  ưu  thế  của  mình  để  cạnh  tranh  cùng  đối  thủ.  Bên  cạnh  việc  xúc  tiến  TẾ thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh số hàng bán với mục đích là tăng  lợi nhuận, các doanh nghiệp còn phải biết nắm bắt các thơng tin, số liệu cần thiết từ bộ  phận kế tốn để nắm rõ được tình hình tài chính của đơn vị cũng như đáp ứng nhu cầu  H của nhà quản lý và các đối tượng bên ngồi có liên quan như cơ quan Thuế, nhà đầu  N tư,…  để  tham  gia  vào  thị  trường  tài  chính  có  hiệu  quả  cao  nhất.  Đặc  biệt,  đối  với  KI doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trong điều kiện nền kinh tế thị trường có  nhiều biến đổi phải thể hiện được vai trò tiên phong của mình trong q trình hội nhập  C vào nền kinh tế thị trường.  Ọ Là một Cơng ty trách nhiệm hữu hạn có quy  mơ khá lớn, Cơng ty Trách nhiệm  H hữu  hạn  Thương mại  Tấn  Thạch  đã  và  đang  từng  bước  khẳng  định  vị  thế  của  mình  trong  lĩnh  vực  kinh  doanh  vật  liệu  xây  dựng  ở  thị  trường  thành  phố  Huế  và  đang  ẠI hướng ra trên tồn thị trường Việt Nam. Do đó, việc đẩy mạnh cơng tác kế tốn tiêu  Đ thụ và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa và bức thiết quan trọng trong  chiến lược kinh doanh của Cơng ty. Đây khơng chỉ là việc giúp đẩy mạnh hoạt động  G tiêu thụ sản phẩm mà còn giúp cho Cơng ty bảo tồn vốn, quay vòng vốn nhanh, hiệu  N quả, khơng chỉ đem đến hiệu quả kinh tế cao nhất cho Cơng ty mà còn giúp cho Nhà  Ờ nước điều tiết hợp lý nền kinh tế ở tầm vĩ mơ.  Xuất phát từ những lý do trên, em đã đi sâu tìm hiểu và lựa chọn nghiên cứu đề  TR Ư tài: “Kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch” làm luận văn tốt nghiệp của mình.  I.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài về kế tốn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty  TNHH TM Tấn Thạch nhằm mục đích:   Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn của đơn vị trên cơ sở những kiến thức đã học.  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN 1  Khóa luận tốt nghiệp Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H U Ế THƯƠNG MẠI TẤN THẠCH 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn đơn vị TẾ 3.1.1 Ưu điểm Việc nắm bắt và vận dụng thơng tin tài chính kế tốn một cách linh hoạt là yếu tố  H quyết định đến sự thành cơng của các quyết định kinh tế trong đầu tư kinh doanh, vì  N vậy, cung cấp thơng tin tài chính - kế tốn một cách chính xác và kịp thời là nhiệm vụ   Về cơng tác kế tốn nói chung: KI hết sức quan trọng của bộ phận Kế tốn.  C Nhìn chung, bộ phận Kế tốn của Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn  Ọ Thạch  đã hoạt  động tích cực, chấp hành tốt  ngun tắc,  chế  độ chính  sách của Bộ  Tài  chính ban hành, chấp hành và hồn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Phòng kế tốn là bộ  H phận hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo cơng ty đưa ra các chính sách, chiến lược kinh doanh và  ẠI sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Trong cơng tác thanh quyết tốn đảm bảo đúng ngun tắc  Đ và kịp thời qua các đợt thanh tra cũng như kiểm tra chưa có vấn đề gì xảy ra.  Bộ máy kế tốn của Cơng ty được tổ chức hợp lí theo hình thức tập trung, phù  G hợp với quy mơ và lĩnh vực kinh doanh của Cơng ty giúp giảm bớt phần nào cơng việc  N và chi phí, tạo điều kiện cho Giám đốc Cơng ty nắm bắt kịp thời tồn bộ thơng tin về  Ờ hoạt động kế tốn từ đó thực hiện kiểm tra và chỉ đạo hoạt động của tồn cơng ty đồng  thời  đảm  bảo  được  cơng  việc  của  từng  nhân  viên  trong  bộ  máy  kế  tốn  cũng  được  TR Ư phân cơng rõ ràng, cùng với sự chỉ đạo kịp thời và khoa học của kế tốn trưởng hoạt  động chun mơn hóa trong cơng tác kế tốn, phù hợp với chế độ kế tốn nhà nước đã  đề ra cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, thương mại, đồng thời cung cấp thơng  tin kịp thời cho giám đốc.  Các phương pháp và chính sách kế tốn mà doanh nghiệp áp dụng phù hợp với  đặc điểm kinh doanh và phù hợp với pháp luật thống kê nhà nước ban hành. Sử dụng  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   63  Khóa luận tốt nghiệp hệ thống tài khoản kế tốn chi tiết giúp hạch tốn chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát  sinh, phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty.   Cơng  ty  Trách  nhiệm  hữu  hạn  Thương  mại  Tấn  Thạch  có  đội  ngũ  nhân  viên  Ế chun nghiệp, kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong cơng tác kế tốn, hơn nữa các  U bộ phận ln chú trọng việc kết hợp hoạt động một cách đồng bộ, nhịp nhàng nhất để  H hồn thành tốt nhiệm vụ vận hành tốt nhất hoạt động kinh doanh của Cơng ty.   Về cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh: TẾ Cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn MISA nên cơng việc kế tốn được thực hiện  theo chương trình phần mềm kế tốn được thiết kế theo ngun tắc của hình thức kế  H tốn chứng từ ghi sổ giúp cho Cơng ty hạn chế số lượng nhân viên kế tốn, tiết kiệm  N thời gian  và  chi phí, bên cạnh đó,  cách  tính  tốn máy tính  đơn  giản hóa và  tổng kết  KI một cách chính xác kịp thời, có thể sửa chữa những sai sót kế tốn gây ra trong q  trình nhập liệu dễ dàng hơn.  C Cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh được bộ phận kế tốn  Ọ ghi chép đầy đủ, chính xác tình hình tiêu thụ hàng hóa, giá trị hàng xuất kho, phản ánh  H kịp thời  chính xác doanh  thu bán hàng,  các  khoản  giảm  trừ doanh  thu,  giá  vốn hàng  bán, chi phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh.  ẠI Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp thực tế đích danh, có thể tính  Đ được ngay trị giá vốn hàng xuất kho cho từng lần xuất hàng, do vậy, đảm bảo cung cấp  số liệu kịp thời cho kế tốn ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho cơng tác quản lý.  G Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó, vì  N vậy nên chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế tốn có ý nghĩa thực tế hơn.  Ờ Hệ thống sổ sách kế tốn tương đối rõ ràng, dễ hiểu, kế tốn đã mở đầy đủ các sổ  TR Ư chi tiết cho các loại tài khoản kế tốn phù hợp với việc theo dõi đầy đủ chi tiết từng  khoản  mục,  từ đó,  thuận  lợi  cho  việc  theo dõi,  rà sốt  các  thơng  tin  kế  tốn  và phát  hiện được những sai sót phát sinh trong q trình ghi sổ.  3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh những ưu điểm đạt được thì trong q trình cung cấp thơng tin kế tốn,   cơng tác kế tốn tại cơng ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như:  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   64  Khóa luận tốt nghiệp Là một cơng ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hàng hóa có thể có sự biến  động về giá cả, chất lượng, nhất là với những mặt hàng như sắt, thép trong khi khách  hàng của cơng ty lại rải rác khắp nơi. Chính vì vậy, trong q trình tiêu thụ hàng hóa,  Ế cơng ty khơng thể tránh khỏi những rủi ro như: chất lượng hàng hóa giảm sút do lâu  U ngày, điều kiện thời tiết khó khăn, đặc biệt là thời tiết ẩm ở Huế sẽ làm ảnh hưởng đến  H chất lượng những hàng hóa như sắt thép, sự biến động của giá cả thị trường… làm ảnh  hưởng đến giá bán hàng hóa và kết quả kinh doanh của cơng ty. Thế nhưng, cơng ty  TẾ chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.   Ngồi  ra,  trong  q  trình  tiêu  thụ  cơng  ty  bị  chiếm  dụng  vốn  khá  nhiều,  các  H khoản nợ phải thu mặc dù vẫn được theo dõi và quản lý chặt chẽ nhưng vẫn khơng thu  N hồi kịp và có xu hướng tăng. Tuy nhiên, cơng ty cũng chưa có kế hoạch lập khoản dự  KI phòng cho khoản phải thu này.  Về phương pháp hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp giá thực tế đích danh  C sẽ khó khăn trong trường hợp cơng ty mở rộng quy mơ, lượng hàng tồn kho nhiều hơn,  Ọ như thế sẽ khó khăn cho kế tốn để xác định được giá vốn hàng xuất một cách chính  H xác, hiệu quả nhất, cơng ty có thể tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình qn  gia quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kế tốn trong việc xác định giá trị hàng tồn  ẠI kho mà vẫn đảm bảo ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu này.  Đ Trong cơng tác tiêu thụ hàng hóa, cơng ty chưa áp dụng việc thường xun bán  hàng có giảm giá chiết khấu cho khách hàng. Đây cũng là một ngun nhân làm ảnh  G hưởng đến hiệu quả của việc tiêu thụ hàng hóa, nhất là trong điều kiện cạnh tranh trên  N thị trường hiện nay.  Ờ 3.2 Một số giải pháp góp phần cải thiện tình hình kế tốn doanh thu kết TR Ư kinh doanh tai Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch 3.2.1 Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cơng ty Cơng ty nên thường xun có các chính sách hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ bán hàng cho  nhân viên phòng kinh doanh để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng đồng thời tìm hiểu  và khai thác khách hàng mới và thị trường tiêu thụ mới. Bên cạnh đó, cơng ty nên có những  chính sách khen thưởng, khuyến khích nhân viên trong cơng ty  tiết kiệm chi phí, tích cực  lao động, đạt nhiều thành tích và ln có sáng kiến trong lao động…  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   65  Khóa luận tốt nghiệp Mặc dù báo cáo kế tốn quản trị là khơng bắt buộc nhưng chúng lại có ý nghĩa  kinh tế quan trọng, cung cấp thơng tin kinh tế- tài chính trong nội bộ đơn vị kế tốn,  Do đó, thời gian tới,  cơng  ty  nên  lập  thêm báo cáo quản trị ở dạng so  sánh được để  Ế phân tích sâu hơn tình hình tiêu thụ và sản xuất hàng hóa tại cơng ty nhằm đáp ứng kịp  U thời, nhanh chóng hơn nhu cầu về thơng tin cho giám đốc cơng ty khi có u cầu. Từ  xác, phù hợp với từng thời kỳ và giai đoạn sản xuất kinh doanh.  H đó,  giám  đốc  cơng  ty  có  thể  đưa  ra  những  chính  sách,  chiến  lược  kinh  doanh  chính  TẾ Đối với hàng tồn kho, cơng ty nên có một số chính sách như:    Mua hàng với số lượng lớn để được hưởng ưu đãi và chiết khấu thương mại.  H  Là doanh nghiệp thương mại, hoạt động chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung ứng  N hàng hóa và thị trường tiêu thụ, để đảm bảo nguồn hàng cung cấp đòi hỏi lượng hàng  KI dự  trữ  ở cơng ty là  khá  lớn.  Để  hạn  chế  rủi  ro  về biến động giá  cả  ngun  vật  liệu,  đồng thời giúp cơng ty chủ động hơn về tài chính, ngồi việc chú trọng đến các biện  C pháp bảo quản hàng hóa, kế tốn nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, sử dụng tài  Ọ khoản 159 -  “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”.  H Để hạn chế rủi ro trong kinh doanh, tránh bị khách hàng chiếm dụng vốn, cơng ty  cần xem xét  khả năng thanh tốn của khách hàng trước khi cho khách hàng ký nợ hoặc  ẠI phải  có các  biện pháp thích hợp  nhằm bảo  đảm thu  được các  khoản phải  thu  từ  khách  Đ hàng. Ngồi ra, cơng ty nên lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, sử dụng tài khoản 139 –  “Dự phòng phải thu khó đòi”  để hạn chế rủi ro khơng thu hồi được nợ đồng thời theo dõi  G chặt chẽ tình hình cơng nợ; Phải có những  bằng chứng đáng tin cậy về khoản nợ phải thu  N khó đòi (khách hàng bị phá sản, tổn thất, thiệt hại lớn về tài sản…); Phải có chứng từ gốc  Ờ hay giấy xác nhận của đối tượng về số nợ còn nợ chưa trả: hợp đồng kinh tế, cam kết nợ,  TR Ư bản thanh lý hợp đồng,  Dự phòng các khoản phải thu khó đòi:  Kết cấu TK:  Bên Nợ: hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi; Các khoản nợ phải thu khó đòi đã  lập dự phòng được xử lý.  Bên có: số dự phòng các khoản phải thu khó đòi còn lại đầu kỳ; số dự phòng phải  thu khó đòi tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  Số dư bên Có:  số dự phòng các khoản phải thu khó đòi tồn lại cuối kỳ.  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   66  Khóa luận tốt nghiệp Về hệ thống sổ kế tốn: để có cơ sở quản lý chứng từ ghi sổ và để kiểm tra, đối  chiếu số liệu với bảng Cân đối số phát sinh, trước khi lập BCTC do đó, cơng ty nên   mở sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ theo mẫu:  Ế Bảng 3.1: Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ: U SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi TẾ Ngày Kèm theo…. Chứng từ gốc  N 3.2.2 Các biện pháp nhằm tăng doanh thu tiêu thụ H Số chứng từ H Từ ngày… Đến ngày KI Cơng ty  nên  áp dụng  chính sách  chiết  khấu  thương mại  cho những  khách hàng  mua với số lượng lớn. Với khách hàng có tiềm năng về vốn, khuyến khích bán hàng  C thanh  tốn  ngay  và  áp  dụng  chính  sách  chiết  khấu  thanh  tốn  cho  khách  hàng.  Với  Ọ khách hàng có nhu cầu hàng hóa lớn mà khả năng vốn lại hạn chế nên xem xét uy tín  H khách hàng để  có  thể đưa  ra chính  sách bán hàng trả  góp hoặc  thanh  tốn  chậm  sao  cho hợp  lý. Tính  linh hoạt  của  các phương thức bán hàng cũng  là  yếu tố quan  trọng  ẠI góp phần đẩy  mạnh  tiêu  thụ  sản phẩm.  Với doanh  thu  khá  lớn  của  cơng ty  hiện nay  Đ nếu thực hiện chiết khấu bán hàng sẽ khơng ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của cơng  ty.  Ngược  lại,  khơng  những  khuyến  khích  khách  hàng  mua  hàng  mà  còn  giúp  cho  G doanh nghiệp giữ được mối quan hệ lâu dài với khách hàng nhằm nâng cao sức cạnh  N tranh thị trường tiêu thụ. Cơng ty có thể mở thêm TK 512- “Chiết khấu thương mại”.  Ờ Đồng thời mở TK chi tiết cho TK 512 theo từng khách hàng để theo dõi chi tiết chiết  TR Ư khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng, từng loại hàng hóa.   SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   67  Khóa luận tốt nghiệp Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Ế Mặc dù nền kinh tế thị trường đã và đang có nhiều biến chuyển sâu sắc cũng như  U số  lượng  những  doanh  nghiệp  đối  thủ  cạnh  tranh  ngày  càng  nhiều  nhưng  Cơng  ty  H Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch ln có các biện pháp giải quyết thích  hợp bằng việc đề ra các mục tiêu về sản phẩm, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và điều  TẾ kiện khơng thể thiếu đó là uy tín với khách hàng. Nhờ đó, cơng ty ngày càng phát triển  và kinh doanh có hiệu quả, từ đó đời sống nhân viên ngày càng ổn định, trình độ lao  H động   ln  được quan tâm  và  tạo điều kiện nâng cao để  cống hiến  cho  cơng  ty,  làm  N cho cơng ty  ngày càng khẳng định vị thế của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển  KI của nền kinh tế tỉnh nhà.  Xác  định  kết  quả  kinh  doanh  là một  khâu  rất  quan  trọng  trong điều  hành  hoạt  C động của doanh nghiệp, đây là khâu quan trọng trong việc giúp cho Giám đốc cơng ty  Ọ nắm rõ nhất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình cũng như là cơ  H sở để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Điều này cũng chứng tỏ vai trò vơ  cùng quan trọng của cơng tác kế tốn. Chất lượng của cơng tác kế tốn quyết định đến  ẠI mức độ chính xác, kịp thời và ý nghĩa kinh tế của thơng tin.  Đ Qua thời gian thực tập tại Cơng ty, em nhận thấy tập thể nhân viên của cơng ty  Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch rất đồn kết, tích cực hoạt động, phấn  G đấu  khơng ngừng vì  sự phát  triển  của  cơng  ty.  Về  cơng tác  kế  tốn nói  chung  và kế  N tốn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, cơng ty đã thực hiện đúng theo  Ờ quy định hiện hành và có những sáng tạo để phù hợp với điều kiện kinh doanh của đơn  TR Ư vị mình. Các nhân viên kế tốn rất năng động, ln cố gắng hồn thành tốt nhiệm vụ  được  giao  góp  phần  vào  thành  cơng  của  Cơng  ty.  Bên  cạnh  đó,  việc  sử  dụng  phần  mềm kế tốn được áp dụng tại cơng ty tạo điều kiện cho cơng tác kế tốn được thực  hiện nhanh chóng, kịp thời. Hệ thống sổ sách, chứng từ được tổ chức khá đầy đủ, chặt  chẽ  và  quản  lý  một  cách  khoa  học.  Hệ  thống  báo  cáo  tài  chính  được  lập  đầy  đủ  và  đúng thời gian quy định. Nói chung, cơng tác kế tốn của cơng ty đạt được nhiều ưu  điểm đáng kể, để hồn thiện hơn cần khắc phục một số hạn chế còn tồn tại như lập dự  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   68  Khóa luận tốt nghiệp phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá nợ phải thu khách hàng… để cơng  tác kế tốn trở nên hồn thiện hơn trong thời gian tới.  Sau  khi  kết  thúc  thực  tập  ở  Cơng  ty  Trách  nhiệm  hữu  hạn  Thương  mại  Tấn  Ế Thạch và hồn thành khóa luận này, bản thân em đã phần nào được củng cố lại kiến  U thức lý thuyết được học đồng thời được tìm hiểu cơng tác kế tốn tiêu thụ và xác định  H kết quả kinh doanh trong thực tế, đối chiếu sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn  hoạt động cơng tác kế tốn tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch,  TẾ từ đó đưa ra một số đánh giá về cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn tiêu thụ và xác  định kết quả kinh doanh nói riêng, đồng thời tích lũy cho bản thân những bài học kinh  H nghiệm q báu. Em cũng mạnh dạn đưa ra một số ý kiến góp phần hồn thiện cơng  N tác kế tốn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn  KI Thương mại Tấn Thạch.  Kiến nghị C Q trình thực tập tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch đã  Ọ cho  em  có  thêm  những kinh nghiệm, những bài học thực  tiễn q giá,  cần  thiết  cho  H q trình làm việc sau này. Tuy nhiên, do những hạn chế nhất định về mặt thời gian  cũng như kiến thức của bản thân nên những kết luận trên mới chỉ là kết quả bước đầu  ẠI phản ánh một phần về thực trạng cơng tác kế tốn tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn  nghị sau:  Đ Thương mại Tấn Thạch. Qua những gì đã tìm hiểu được, em xin đưa ra một số kiến  G Ban  giám đốc  cơng ty  nên đầu  tư nhiều hơn cơ  sở  vật  chất  cho phòng kế  tốn,  N cơng  ty  nên  tạo  điều  kiện  cho  nhân  viên  kế  tốn  được  tham  gia  các  lớp  bồi  dưỡng  Ờ nghiệp  vụ  để  nâng  cao  trình  độ,  chun  mơn.  Đối  với người  làm  cơng  việc  kế  tốn  TR Ư cũng khơng ngừng cập nhật những chuẩn mực, thơng tư kế tốn do Bộ Tài chính ban  hành để  đảm bảo quyền lợi  và  đúng như hướng dẫn  thực hiện  cơng tác  kế  tốn như  Luật quy định, đảm bảo tính chính xác và ý nghĩa của thơng tin kinh tế.  Nếu thời gian thực tập dài hơn, em xin được đi sâu tìm hiểu một số phần hành kế  tốn  khác  trong  cơng ty  như kế  tốn cơng nợ,  kế  tốn  TSCĐ, tổ  chức kế  tốn, phân  tích tình hình tài chính của cơng ty…vì các phần hành này đều có mối quan hệ chặt  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   69  Khóa luận tốt nghiệp chẽ với nhau liên quan đến kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Từ đó,  có cái nhìn tổng qt hơn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  Bên cạnh đó, việc học tập ở nhà trường còn thiên về lý thuyết nên trong q  Ế trình thực tập, bản thân em còn gặp nhiều vấn đề khó giải quyết. Nếu được, em xin  U kiến nghị rằng các giảng viên nên đưa vào trong bài giảng nhiều ví dụ thực tiễn hơn  H vừa giúp cho bài giảng thêm sinh động và sinh viên cũng bớt bỡ ngỡ hơn khi tiếp  xúc với thực tiễn hoạt động kế tốn tại đơn vị, qua đó sẽ hồn thành tốt khóa luận  TẾ của mình hơn.    H   N   KI     C   Ọ   H   TR Ư Ờ N G Đ ẠI   SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   70  Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   Ế T.S Phan Thị Minh Lý, “Ngun lý kế tốn”, Đại học Huế, Trường Đại học Kinh  U Tế, 2006.  H GVC  Phan  Đình  Ngân,  Th.S  Hồ  Phan  Minh  Đức,  “Kế  tốn  tài  chính  I”,  Đại học  TẾ Huế, Trường Đại học Kinh tế, 2007.  www.webketoan.webs.com  www.webketoan.com  H Khóa luận tốt nghiệp của các sinh viên khóa trước, Đại học Huế, Trường Đại học  TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N Kinh tế.  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   71  Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC U Ế   H   Phụ lục 01: Hóa đơn GTGT số 0000952 TẾ Phụ lục 02: Hóa đơn GTGT số 0001030 Phụ lục 04: Hóa đơn mua hàng 0000552 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N Phụ lục 05: Hóa đơn mua hàng 0015311 H Phụ lục 03: Phiếu xuất kho SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN     Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 01: Hóa đơn GTGT số 0000952 Mẫu số: 01 GTKT3/001 HĨA ĐƠN Ký hiệu: TT/12P GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Lưu nội bộ U H TẾ H KI N Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Đơn vị bán hàng: Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch Mã số thuế: 3300361958 Địa chỉ: 147 An Dương Vương, TP Huế SĐT: 054.3823.671 *Fax:054.3846.850                                                     Số tài khoản:…….  Họ tên người mua hàng:  Tên đơn vị: DNTN Hồng Tùng MS: 3301343366 Địa chỉ: 194 Nguyễn Trãi, Huế Hình thức thanh tốn: CK       Số tài khoản:………  Tên hàng hóa Số lượng STT ĐVT Thép f Kg Ế Số hóa đơn: 0001030 Đơn giá 13.636 Thành tiền 4.090.800 ẠI H Ọ C 300 Cộng tiền hàng: Đ Thuế suất thuế GTGT: 10 % 4.090.800 Tiền thuế GTGT: 409.080 4.499.880 G Tổng cộng tiền thanh tốn: Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm tám mươi đồng./ Ờ N Người mua hàng Thủ trưởng đơn vị Người bán hàng TR Ư (Ký, ghi rõ họ tên (Nguồn: Phòng Kế tốn - Tài chính)    SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   (Ký, ghi rõ họ tên)     Khóa luận tốt nghiệp Thép f 10 ĐVT Kg Số lượng 1.227 U Đơn giá Thành tiền 15.455 18.963.285 ẠI H Ọ Tên hàng hóa C STT KI N H TẾ H Mẫu số: 01 GTKT3/001 HĨA ĐƠN Ký hiệu: TT/12P GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Lưu nội bộ Số hóa đơn: 0000952 Ngày 10 tháng 12 năm 2012 Đơn vị bán hàng: Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch Mã số thuế: 3300361958 Địa chỉ: 147 An Dương Vương, TP Huế SĐT: 054.3823.671 *Fax:054.3846.850                                                     Số tài khoản:…….  Họ tên người mua hàng: XN COXANO I Tên đơn vị: Cơng ty CP Cơ khí XD Cơng trình TT.Huế MS: 3300100787 Địa chỉ: 76 Lý Thái Tổ, Huế Hình thức thanh tốn: CK       Số tài khoản:………  Ế Phụ lục 02: Hóa đơn GTGT số 0001030 Ờ N G Đ Cộng tiền hàng: 18.963.285 Thuế suất thuế GTGT:  Tiền thuế GTGT: 1.896.329 Tổng cộng tiền thanh tốn: 20.859.614 Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi triệu, tám trăm năm mươi chín ngàn, sáu trăm mười bốn  đồng./ Người mua  Thủ trưởng đơn vị Người bán hàng TR Ư (Ký, ghi rõ họ  SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN   (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng Kế tốn - Tài chính)     Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 03: Phiếu xuất kho Cơng ty TNHH Thương mại Tấn Thạch  147 An Dương Vương, TP Huế Mẫu số: 02-VT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) Ế PHIẾU XUẤT KHO Ngày 10 tháng 12 năm 2012 Số: XK000952 Ngày 10 tháng 12 năm 2012 Kế tốn trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ọ Thủ kho Lê Tấn Thạch   Đ ẠI H Số chứng từ gốc kèm theo: Người  Người nhận hàng lập phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) C KI N H TẾ H U Nợ 632 Có 1561 Họ tên người nhận hàng: Cơng ty CP Cơ khí xây dựng Cơng Trình T.T.Huế Địa chỉ: 76 Lý Thái Tổ, Huế Lý do xuất kho: Xuất tại kho (ngăn, lơ): Kho Cơng ty Địa điểm: Số lượng Tên nhãn hiệu, quy cách,  ĐVT Đơn giá Thành tiền STT phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản  Mã số u cầu Thực xuất phẩm, hàng hóa Thép phi 10 D10 Kg 1.227 13.848,26 16.991.815 Cộng: Mười sáu triệu, chín trăm chín mươi mốt ngàn, tám trăm mười lăm đồng  Tổng số tiền (Viết bằng chữ):  chẵn./.  TR Ư N Ờ               G                                                                          (Nguồn: Phòng Kế tốn –Tài chính)   SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN     Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 04: Hóa đơn mua hàng 0000552 HĨA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (KIÊM PHIẾU XUẤT KHO) Liên 2: Giao người mua Ký hiệu HĐ số: Ngày ĐT:Fax: 0511 0511 3721 3722 232833 H Email: thep@hoaphat.com.vn HP/12P 0000552 04/12/2012 U CƠNG TY TNHH MTV THÉP HỊA PHÁT 171 Trường Chinh - Q Thanh Khê - TP Đà Nẵng Ế Mẫu số: 01GTKT3/001 Tên địa chỉ khách hàng CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TẤN THẠCH H 147 An Dương Vương - Thành Phố Huế MST khách hàng 3300361985 Tên người nhận hàng Hình thức thanh tốn TM/CK Mã khách hàng TANTHACH TẾ Mã số thuế: 0900629369 - 001 H Ọ C KI N Số tham chiếu XNĐH số: 02/12 - XN/HP - TT                                         ; BB số: 0000796 STTTên hàng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền kg 2.965.00 13.940.01 43.332.100 Thép thanh vằn CIII D25 L11.7M Loại 1 Thép thanh vằn CIII D28 L11.7M kg 2.416.00 13.940.00 33.679.040 Thép thanh vằn CIII D32 L11.7M loại 1 kg 1.788.00 13.940.00 24.924.720 Thép cuộn SWRM12 phi 6 kg 6.093.00 13.740.00 83.717.820 Thép cuộn SWRM12 phi 8 kg 6.176.00 13.740.00 84.858.240 Chiết khấu bán hàng kg -1.749.420   Đ G Số tiền bằng chữ: Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Cộng giá trị tiền hàng 266.762.500 10% Tiền thuế GTGT (VAT) 26.676.250 Tổng cộng thanh tốn 293.438.750 Hai trăm chín mươi ba bốn triệu bốn trăm ba mươi ngàn bảy trăm năm mươi đồng chẳn./ Thủ kho Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ẠI Thuế suất GTGT:   TR Ư Ờ   N                                                                            (Nguồn: Phòng Kế tốn –Tài chính) SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN     Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 05: Hóa đơn mua hàng 0015311    Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu HP/12P HĐ số: 0015311 Ngày 10/12/2012 H U CƠNG TY TNHH MTV THÉP HỊA PHÁT KCN Phố Nối A - Giai Phạm - n Mỹ - Hưng n Te l: 04.39747746 Fax: 04.39747762 Email: the p@hoaphat.com.vn Ế HĨA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (KIÊM PHIẾU XUẤT KHO) Liên 2: Giao người mua Mã số thuế: 0900629369 Tên địa chỉ khách hàng CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TẤN THẠCH 147 An Dương Vương - Thành Phố Huế Ọ C KI N H Số tham chiếu XNĐH số: 02/12 - XN/HP - TT                                         ; BB số: 0000796 STT Tên hàng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Thép cuộn SWRM12 phi 6 kg 4.668.0 13.400.00 62.551.200 Thép cuộn SWRM12 phi 8 kg 5.170.0 13.4000.00 69.278.000 Chiết khấu hàng bán T11 112.826.490 TẾ 3300361958 MST khách hàng Tên người nhận hàng Lê Văn Hùng Hình thức thanh tốn TM/CK Mã khách hàng TNHHTANTHACH H Đ Số tiền bằng chữ: Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Cộng giá trị tiền hàng 19.002.710 10% Tiền thuế GTGT (VAT) 1.900.271 Tổng cộng thanh tốn 20.902.981 Hai mươi triệu chín trăm lẻ hai ngàn chín trăm tám mươi mốt đồng chẳn./ Thủ kho Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ẠI Thuế suất GTGT:   (Nguồn: Phòng Kế tốn –Tài chính)  TR Ư Ờ N G   SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN    
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch, Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch, Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay